Motor control circuits

Chia sẻ: Be Van Quynh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
123
lượt xem
32
download

Motor control circuits

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

The control system for a star delta contactor is sequence circuit. The star contactor and delta contactor are interlocked relative to each other with a ‘either - or’ condition. Switching from ‘star’ to ‘delta’ is done automatically by means of a time relay. In the circuit above, the star contactor is energised first, then the mains contactor. Circuits in which the mains contactor is energised first, followed by the star contactor, are also common.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Motor control circuits

 1. Ho Chi Minh University of Industry The Faculty of Electrical Engineering Group 10
 2. Reading passage 2 Automatic Star - Delta Switching Group 14 Teacher: Hoàng Đình Khôi
 3. Star /stɑ:/ (n) vật hình sao, đấu hình sao Delta /'deltə/ (n) đấu hình tam giác Main /mein/ (n) phần chính, phần cốt yếu, phần chủ yếu Sequence /'si:kwəns/ (n) sự diễn tiến, trình tự. Interlock /'intəlɔk/ (n) khóa liên động Relative /'relətiv/ (adj) có liên quan, cân xứng với, cân đôi với. ́ Energise /'enədʤaiz/ (v) manh me, tiêp năng lượng cho. ̣ ̃ ́ Common /'kɔmən/ (adj) phổ biến, thông thường, chung. Press /pres/ (v) ép, nén, nhấn, ấn. Hold / hould/ (v) câm, năm, giữ, năm giữ, giữ vững ̀ ́ ́
 4. Automatic Star – Delta switching  Khởi động Sao – Tam giác K1M: Star contactor.  Tiếp điểm đổi nối hình Sao. K2M: Mains contactor.   Tiếp điểm chính. K3M: Delta contactor. Tiếp điểm đổi nối hình Tam giác. S0Q: Pushbutton switch: OFF. Nút nhấn OFF.
 5. S1Q: Pushbutton switch: ON.  Nút nhấn ON K1T: Time relay. Role thời gian. F3F: Control fuse with fusible element. Cầu chì điều khiển tích hợp phân tử nóng chảy. M1M: Motor. F1F: Main fuse with fusible element. Cầu chì chính tích hợp phân tử nóng chảy.
 6. Description of the circuit: Bản miêu tả mạch điện The control system for a star delta contactor is sequence circuit. The star contactor and delta contactor are interlocked relative to each other with a ‘either - or’ condition. Switching from ‘star’ to ‘delta’ is done automatically by means of a time relay. In the circuit above, the star contactor is energised first, then the mains contactor. Circuits in which the mains contactor is energised first, followed by the star contactor, are also common.
 7. Hệ thống điều khiển cho bộ đóng ngắt “Sao”-“Tam giác” là một chuỗi mạch. Bộ đóng ngắt hình Sao và bộ đóng ngắt Tam giác được ăn khớp chặt chẽ với nhau bởi khóa liên động (chế độ loại trừ). Sự chuyển đổi từ “Sao” sang “Tam giác” được thực hiện tự động bởi một role thời gian. Ở mạch điện trên, bộ đóng ngắt Sao được kích hoạt đầu tiên. Sau đó là bộ đóng ngắt nguồn chính. Đầu tiên dòng điện chạy qua main contactor, theo sau đó là star contactor, thường là như vậy.
 8. Switching on: Khi nhấn ON Pressing pushbutton S1Q energises star contactor K1M and time relay K1T. The NC contact of contact K1M in current path 4 interlocks delta contactor K3M, and the NO contact of K1M in current path 3 energises mains contactor K1M. contactor K2M holds itself in via NO contact K2M in current path 4. Motor M1M runs in star. Việc ấn nút nhấn ON (S1Q) cấp điện cho contactor (K1M) và role thời gian K1T. Tiếp điểm thường đóng (ON) của contactor K1M trong đường dòng điện 4 mở ra tách biệt contactor tam giác K3M và tiếp điểm thường hở (NO) của K1M trong đường dòng điện 3 cấp điện cho contactor K2M. Contactor K2M tự giữ bản thân nó thông qua tiếp điểm thường hở của contactor K2M trong đường dòng điện 4. Motor M1M quay ở chế độ sao.
 9. When the set time has elapsed, contact K1T in current path 1 opens the circuit and star contactor K1 is de-energised. NC contact K1M in current path 4, which has interlocked the delta contactor to prevent it closing, closes, and delta contactor K3M is energised. Mains contactor K2M remains energised. Motor M1M runs in delta. Khi thời gian cài đặt trôi qua, tiếp điểm của role thời gian (K1T) trong đường dòng điện 1 mở mạch và star contactor (K1M) bị ngắt điện. Tiếp điểm thường đóng của contactor K1M trong đường dòng điện 4 trở về trạng thái trước, khi cơ cấu liên khóa contactor Tam Giác đóng nó lại, và delta contactor (K3M) được cấp điện, main contactor (K2M) vẫn được cấp điện. Motor chạy ở chế độ Tam giác.
 10. Switching off Khi nhấn OFF Pressing pushbutton switch S0Q opens the control circuit, de- energises contactors K2M, K3M and motor M1M is switched off. Khi nhấn nút OFF (S0Q) mở mạch điều khiển, K2M, K3M mất điện và mô tơ M1M được tắt.
 11. K3M K2M K1M F1F K1M F3F K2M F2F OFF ON K3M K1T K1M K1T K2M K3M K1M F2F W1 V2 V1 U2 M1M M1M U1 W2
 12. K3M K2M K1M F1F K2M K1M K1M F3F F2F OFF ON K3M K1T K1T K2M K3M K1M F2F W1 V2 V1 U2 M1M M1M U1 W2
 13. K3M K2M K1M F1F K1M K2M F3F F2F OFF ON K3M K1T K1M K1T K2M K3M K1M F2F W1 V2 V1 U2 M1M M1M U1 W2
Đồng bộ tài khoản