MRI nguyên lý & ứng dụng

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
511
lượt xem
229
download

MRI nguyên lý & ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng MRI nguyên lý & ứng dụng của Bs. Lê Văn Phước và Ts.Bs Phạm Ngọc Hoa Khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện Chợ Rẫy dành cho sinh viên ngành Y tham khảo học tập.Hiện tượng cộng hưởng Khi phát song RF cùng tần số với proton-đang chuyển động đảo với tần số thì proton tiếp nhận được năng lượng sóng. Hiện tượng này gọi là hiện tượng cộng hưởng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MRI nguyên lý & ứng dụng

 1. NGUYEÂN LYÙ ÖÙNG DUÏNG LAÂM SAØNG Bs. Leâ Vaên Phöôùc Ts. Bs.Phaïm Ngoïc Hoa Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï Raãy
 2. MRI • Hình coäng höôûng töø (MRI/ Magnetic resonance imaging) • Hình coäng höôûng töø haït nhaân (NMRI/ Nuclear magnetic resonance imaging)
 3. Lòch söû MRI 1940: Felix Block+ Edward Furcell 1971: Raymond Damadian 1972: Hounsfield- CT. 1973: Paul C Lauterbur thu hình aûnh NMR (cuûa maãu nöôùc). 1977: Damadian thu ñöôïc hình aûnh NMR cô theå
 4. P.C.Lauterbur P.Mansfield The 2003 Nobel Prize for Medicine has been awarded to Paul C. Lauterbur,a physical chemist, and Sir Peter Mansfield, a physicist, for their contributions to magnetic resonance imaging(MRI). See PC Lauterbur, “Image formation by induced local interactions: Examples employing nuclear magnetic resonance,” Nature 242, 190-191(1973) and P Mansfield, “Multiplanar image formation using NMR spin echoes”, J. Phys C: Solid State Physics 10, L55-L58(1977).
 5. Caùc thaønh phaàn maùy MRI • Nam chaâm • Cuoän cheânh (Gradient) • Boä phaän phaùt soùng RF • Boä phaän thu tín hieäu (Antenna) • Heä thoáng xöû lyù, taïo aûnh
 6. Nam chaâm • Vónh cöûu (Permanent) [15-20 taán/ 0.2 T] • Ñieän trôû (Resistance) [ Nhieät/0,7T] • Sieâu daãn (Superconducting) • [-2690C/Töø tröôøng cao]
 7. Phaân loaïi maùy MRI • Töø tröôøng thaáp ( 1.0 Tesla)
 8. Maùy coäng höôûng töø
 9. Coäng höôûng töø loaïi hôû
 10. NGUYEÂN LYÙ COÄNG HÖÔÛNG TÖØ Nguyeân töû Hydrogen Töø tröôøng Soùng Radio Xöû lyù tín hieäu - taïo hình Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï Raãy
 11. CAÙC BÖÔÙC KHAÛO SAÙT TRONG MRI 2.Phaùt soùng RF 3.Thu döõ lieäu 1.Ñaët beänh nhaân leân baøn, vaøo vò trí chuïp 4.Xöû lyù döõ lieäu- taïo hình
 12. NGUYEÂN LYÙ TAÏO HÌNH COÄNG HÖÔÛNG TÖØ Cuoän phaùt-thu soùng Maùy tính Töø tröôøng
 13. PROTON HYDRO 63 % troïng löôïng cô theå laø Hydrogen Taïo tín hieäu maïnh nhaát treân MRI
 14. PROTON HYDRO
 15. M=0
 16. Mz
 17. B0 Chuyeån ñoäng ñaûo (precession)
 18. B0
 19. PHÖÔNG TRÌNH LAMOR • Phöông trình Lamor: • ω0 = γ x β0 • -ω0 laø taàn soá ñaûo, tính baèng Hz, Mhz. • -β0 laø cöôøng ñoä töø tröôøng ngoaøi, tính baèng Tesla • -γ laø tyû soá hoài chuyeån ( Gyromagnetic ratio ) Khoa Chaån ñoaùn hình aûnh Beänh vieän Chôï Raãy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản