Năng lượng sinh học

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

1
813
lượt xem
351
download

Năng lượng sinh học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Năng lượng sinh học là những quá trình phản ứng cung cấp, chuyển hoá và tiêu hao năng lượng, có tác dụng điều hoà và thúc đẩy trao đổi chất của cơ thể sinh vật. "br" - Trong hô hấp nội bào, sự chuyển hoá năng lượng là sự chuyển hoá năng lượng hoá học trong các liên kết của chất hữu cơ đã được tế bào tổng hợp thành năng lượng trong các liên kết cao năng (ATP) dễ sử dụng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Năng lượng sinh học

 1. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC - ATP VÀ CHU TRÌNH ATP Giáo viên hướng dẫn : TS.Võ Văn Toàn Người thực hiện Trần Châu Cẩm Hồng Dương Thị Bích Liên Nguyễn Thị Mân Trương Thị Xuân Trúc
 2. TỔNG QUAN I. Năng lượng sinh học Khái niệm 1. Tế bào tổng hợp ATP như thế nào? 2. II. Sự tổng hợp và phân giải ATP Cấu tạo ATP 1. Cấu tạo và chức năng ATP synthase 2. Sự tổng hợp ATP 3. Sự phân giải ATP 4. III. Chu trình ATP
 3. I. NĂNG LƯỢNG SINH HỌC: 1. Khái niệm: - Năng lượng sinh học là những quá trình phản ứng cung cấp, chuyển hoá và tiêu hao năng lượng, có tác dụng điều hoà và thúc đẩy trao đổi chất của cơ thể sinh vật. - Trong hô hấp nội bào, sự chuyển hoá năng lượng là sự chuyển hoá năng lượng hoá học trong các liên kết của chất hữu cơ đã được tế bào tổng hợp thành năng lượng trong các liên kết cao năng (ATP) dễ sử dụng. - ATP chính là nguồn cung cấp năng lượng sinh học chủ yếu của mọi cơ thể sinh vật, là cầu nối giữa hai quá trình đồng hoá và dị hoá. 2. Tế bào tổng hợp ATP như thế nào? Tuỳ thuộc vào trạng thái sinh lý, điều kiện môi trường mà tế bào sống có thể tạo ATP theo một trong hai cách:
 4. a. Photphoril hoá cơ chất: + Năng lượng được giải phóng từ các liên kết hoá học trong phân tử chất phản ứng (cơ chất) được sắp xếp lại (cải tổ), do đó sự phát sinh ATP nhờ liên kết các phản ứng phát nhiệt mạnh với tổng hợp ATP từ ADP và Pi gọi là photphoril hoá cơ chất.
 5. b. Tổng hợp hoá thẩm ATP (Mitchell. P.1978) Mọi cơ thể đều có mặt các kênh protein xuyên qua màng, có chức năng trong việc bơm proton ra ngoài tế bào. Sự hình thành ATP bằng phản ứng hoá học do lực khuếch tán tương tự lực thẩm thấu thúc đẩy, nên gọi là tổng hợp hoá thẩm ATP. Như vậy chính việc dẫn truyền các điện tử cao năng của NADP đến màng là động lực để bơm Peter Mitchell tổng hợp hoá thẩm ATP.
 6. II. SÖÏ TOÅNG HÔÏP VAØ PHAÂN GIAÛI ATP: 1. Caáu taïo ATP
 7. 2. Cấu tạo và chức năng của enzym ATP synthase
 8. ATPsynthase được cấu tạo gồm 2 phần F0 và F1 - Phần đầu F1 là phần ưa nước nhô ra từ màng nằm trong cơ chất, chứa đựng các phân tử xúc tác, thực hiện sự tổng hợp và thuỷ phân ATP. Bao gồm 3 chuỗi α xen kẽ nhau và các tiểu phần ß. - Phần dải làm nhiệm vụ liên kết F1 vào Fo. - F0 là một kênh proton, kéo dài hết độ dày của màng, là thành phần ghét nước nằm ở trên màng. Thực hiện sự vận chuyển proton.
 9. Mô hình lắp ghép các đơn vị của ATPsynthase
 10. Sơ đồ cấu tạo chi tiết của ATP synthase - Phần chuyển động (rotor) là vòng γ subunit C và phần còn lại γ, ε là đứng yên (stator). c ring subunit - F0 gồm vòng kênh proton có 10 đến 14 tiểu phần. - Phần F1 có 5 loại chuỗi polypeptide ( α3, β3, γ, δ, ε), xuất hiện trong hoạt động của ATP synthase. - Cột bên ngoài có 1 tiểu phần a, 2 tiểu phần b và tiểu phần δ. - α và β là loại P vòng. α subunit β subunit
 11. Chức năng của ATP synthase Tổng hợp ATP từ ADP và Pi. Hoạt động của chuỗi vận chuyển điện tử đã bơm H+ vào màng trong. Những ion H+ tạo ra điện thế gây nên sự chêch lệch thế năng điện thế. Khi động cơ quay mỗi lần 1 góc 120o làm các tiểu phần của F1 tiếp xúc và tác động việc liên kết giữa ADP và Pi để tổng hợp ATP.
 12. CƠ CHẾ TỔNG HỢP ATP CỦA ENZIME ATP SYNTHASE Cơ chế tổng hợp ATP dựa trên quá trình photphorin hóa oxi hóa ở màng trong của ty thể. Được xúc tác bởi enzim ATP synthase dựa trên cơ chế chênh lệch gradien nồng độ giữa màng trong của ty thể và môi trường bên ngoài ty thể. Dựa trên động cơ quay của F0, F1.
 13. 3. SÖÏ TOÅNG HÔÏP ATP :
 14. - Taát caû caùc cô theå soáng saûn sinh ATP baèng giaûi phoùng naêng löôïng chöùa trong glucose vaø caùc loaïi ñöôøng khaùc. - Thöïc vaät taïo ra ATP trong quaù trình quang hôïp (photosynthesis). -Taát caû caùc sinh vaät khaùc, bao goàm caû thöïc vaät, phaûi saûn sinh ATP baèng caùch bẻ gaõy caùc phaân töû chaúng haïn nhö glucose.
 15. A. SỰ TỔNG HỢP ATP TRONG HÔ HẤP a1. TRONG HOÂ HAÁP HIEÁU KHÍ (Aerobic respiration) - Laø quaù trình moät teá baøo söû duïng O2 ñoát chaùy caùc phaân töû vaø giaûi phoùng naêng löôïng. - PTPÖ: C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O Chuù yù: Quaù trình naøy laø ngöôïc vôùi quang hôïp (photosynthesis). -Quaù trình naøy dieãn ra theo 3 con ñöôøng: + Ñöôøng phaân (Glycolysis). + Chu trình Krebs (Krebs Cycle). + Chuoãi vaän chuyeån ñieän töû trong quaù trình phoâtphorin hoùa (Electron Transport Phosphorylation)- thaåm thaáu hoùa hoïc (chemiosmosis).
 16. TRONG QUÁ TRÌNH ĐƯỜNG PHÂN (GLYCOLYSIS) Glycolysis (glyco = ñöôøng; lysis = beû gaõy) - Muïc tieâu: beõ gaõy glucose taïo thaønh 2 pyruvate - Ñoái töôïng: Taát caû söï soáng treân Traùi Ñaát ñeàu thöïc hieän quaù trình ñöôøng phaân (Glycolysis). -Nôi dieãn ra: baøo töông teá baøo. -Chu trình Ñöôøng phaân(Glycolysis) taïo ra 4 ATP vaø 2 NADH, nhöng coù 2 ATP ñöôïc duøng trong chu trình,ñeå hoaït hoùa glucose neân keát quaû taïo thaønh 2 ATP vaø 2 NADH. Chuù yù : Tieán trình naøy khoâng ñoøi hoûi O2 vaø khoâng saûn sinh ra nhieàu naêng löôïng.
 17. Giai đoạn 1 của đường phân (The First Stage of Glycolysis): - Glucose (6C) bẽ gãy thành 2 Aldehyt 3 phosphorglyceric (PGAL) (3C) - Cần 2 ATP.
 18. Giai đoạn 2 của đường phân (The Second Stage of Glycolysis): - 2 PGAL(3C) biến đổi thành 2 pyruvates. - Quá trình này tạo ra 4 ATP và 2 NADH. -Kết quả cuối cùng của Đường phân (Glycolysis) tạo ra 2 ATP.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản