intTypePromotion=3

ng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP thuộc Trung ương

Chia sẻ: Ba Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
179
lượt xem
30
download

ng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP thuộc Trung ương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trình tự thực hiện: + Bước 1 (Nộp hồ sơ đăng ký): Ban chỉ đạo cổ phần hoá đăng ký với cơ quan quyết định cổ phần hóa (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) về thời gian dự kiến bán cổ phần, số lượng cổ phần dự kiến bán và giá khởi điểm. + Bước 2: Cơ quan quyết định cổ phần hoá (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) quyết định việc lựa chọn tổ chức bán cổ phần, đăng ký kế hoạch đấu giá với Sở Giao dịch chứng khoán, đồng thời báo cáo Bộ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP thuộc Trung ương

  1. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ______________________________ Đăng ký bán cổ phần lần đầu tại Sở Giao dịch chứng khoán Trung tâm giao dịch chứng khoán thuộc thẩm quyền quyết định Uỷ ban nhân dân tỉnh, TP thuộc Trung ương - Trình tự thực hiện: + Bước 1 (Nộp hồ sơ đăng ký): Ban chỉ đạo cổ phần hoá đăng ký với cơ quan quyết định cổ phần hóa (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) về thời gian dự kiến bán cổ phần, số lượng cổ phần dự kiến bán và giá khởi điểm. + Bước 2: Cơ quan quyết định cổ phần hoá (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương) quyết định việc lựa chọn tổ chức bán cổ phần, đăng ký kế hoạch đấu giá với Sở Giao dịch chứng khoán, đồng thời báo cáo Bộ Tài chính để quyết định thời gian đấu giá cổ phần của doanh nghiệp. - Cách thức thực hiện: + Trực tiếp tại trụ sở cơ quan Hành chính nhà nước; + Thông qua hệ thống bưu chính. - Thành phần, số lượng hồ sơ: * Thành phần hồ sơ, bao gồm: + Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần gửi Bộ Tài chính (Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Sở Giao dịch CK TP HCM, Trung tâm Giao dịch CK Hà Nội) * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) - Thời hạn giải quyết: Không - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: + Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan quyết định CPH (UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương). + Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): + Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM, Trung tâm Giao dịch CK Hà Nội + Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tài chính. - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận
  2. - Lệ phí: Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Có + Phụ lục số 7: Đơn đăng ký đấu giá bán cổ phần (Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính). - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: + Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003. + Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005. + Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006. + Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. + Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 6/12/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số vấn đề về tài chính khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần theo quy định tại Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ. Phụ lục số 7 Mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 146/2007/TT-BTC ngày 06/12/2007 của Bộ Tài chính CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------------------------- ……, ngày tháng năm 200 ĐƠN ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội Thực hiện Quyết định số ...........của .............. phê duyệt phương án cổ phần hoá, Ban Chỉ đạo cổ phần hoá của Công ty .............đăng ký thực hiện bán đấu giá tại Trung tâm. Danh mục tài liệu đính kèm: - Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp. - Quyết định phê duyệt phương án cổ phần hoá. - Các thông tin về doanh nghiệp -........ Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá bán cổ phần:.............. Đề nghị Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm phối hợp thực hiện.
  3. Nơi nhận: - Như trên; - Cơ quan quyết định cổ phần hoá; - Bộ Tài chính; - Lưu:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản