Ngân hàng câu hỏi môn Kinh tế quốc tế

Chia sẻ: Le Duy Dong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

6
3.128
lượt xem
1.591
download

Ngân hàng câu hỏi môn Kinh tế quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngân hàng câu hỏi môn Kinh tế quốc tế gồm các các câu hỏi trắc nghiệm về môn học Kinh tế quốc tế nhằm giúp cho sinh viên ôn tập để nắm vững hơn kiến thức đã học trong giáo trình, tập khả năng phản xạ nhanh trong các câu hỏi, ôn tập tốt và có kết quả học tập tốt hơn ở môn học này. Mời bạn đọc tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi môn Kinh tế quốc tế

 1. Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế quốc tế.
 2. NGÂN HÀNG CÂU H I MÔN KINH T QU C T 1) Các nư c ph i giao thương v i nhau vì: a) Không có ngu n l c. b) S gi i h n ngu n l c qu c gia. c) Tâm lý th hi u tiêu dùng. d) C (a), (b), (c) u úng 2) M c ích chính c a môn h c Kinh t qu c t là: a) Cung c p nh ng ki n th c khái quát v m t n n kinh t th gi i hi n i. b) Cung c p nh ng ki n th c cơ b n v thương m i qu c t và nh ng chính sách nh hư ng n nó. c) Cung c p nh ng ki n th c cơ b n v tài chính – ti n t qu c t nh m th y ư c s v n ng c a th trư ng tài chính – ti n t gi a các nư c. d) C (a), (b), (c) u úng 3) Kinh t h c qu c t là môn h c nghiên c u v : a) s hình thành và phát tri n c a các nư c trên th gi i b) m i quan h gi a các n n kinh t c a các nư c và các khu v c trên th gi i. c) quan h chính tr c a các nư c trên th gi i d) m i quan h v l ch s kinh t gi a các nư c và các khu v c trên th gi i. 4) Nh ng v n nào sao ây là n i dung nghiên c u c a môn h c kinh t qu c t : a) Nh ng h c thuy t v thương m i qu c t b) Chính sách ngo i thương và nh ng công c b o h m u d ch. c) Tài chính qu c t . d) C (a), (b), (c) u úng 5) Trong nghiên c u Kinh t qu c t , chúng ta s d ng nh ng ki n th c c a: a) Ch có kinh t vi mô. b) Ch có kinh t vĩ mô. c) C a c kinh t vi mô và vĩ mô. d) Không ph i c a kinh t vi mô và vĩ mô. 6) i u này sao ây không ph i là c trưng cơ b n c a thương m i qu c t : a) Các ch th tham gia trong thương m i qu c t . b) ng ti n s d ng trong thương m i qu c t là ngo i t i v i m t trong hai bên ho c i v i c hai bên tham gia. c) Các ch th tham gia trong thương m i qu c t ph i có th ch chính tr phù h p nhau. d) i tư ng mua bán thư ng ư c di chuy n ra kh i biên gi i qu c gia. 7) M u d ch qu c t là m t xu hư ng t t y u i v i các qu c gia trên th gi i vì: a) M u d ch qu c t mang l i l i ích như nhau cho t t c các qu c gia tham gia b) Giúp s d ng t i ưu ngu n tài nguyên th gi i nh m th a mãn t t nhu c u ngư i tiêu dùng. c) M u d ch qu c t quy t nh ch chính tr c a các qu c gia tham gia d) Không ph i là các lý do nêu trên 8) Kinh t qu c t là: a) Môn h c ng d ng c a kinh t h c b) Nghiên c u kinh t c a các nư c trên th gi i c) Nghiên c u l ch s kinh t qu c t d) C (a), (b), (c) u úng. 9) c i m c a m u d ch qu c t so v i m u d ch qu c gia là: a) Có l i hơn b) Nhi u s n ph m trao i hơn c) G n li n v i các hình th c h n ch m u d ch d) Chính tr n nh hơn 10) Trong các câu nói sau ây, câu nào không phù h p v i các lý thuy t v m u d ch qu c t : a) M u d ch qu c t mang n l i ích cho t t c các qu c gia. b) M u d ch qu c t góp ph n xóa b d n s cách bi t v giá c các y u t s n xu t gi a các qu c gia c) M u d ch qu c t ch mang n l i ích cho các nư c phát tri n và thi t h i cho các nư c ang phát tri n. d) M u d ch qu c t làm cho các nư c s n xu t có hi u qu hơn. 11) N n kinh t th gi i là i tư ng nghiên c u ch y u c a môn h c : 1
 3. a) kinh t vĩ mô b) Marketing căn b n. c) Kinh t h c qu c t d) Kinh t chính tr 12) M c ích c a môn kinh t qu c t là cung c p ki n th c cơ b n v : a) Con ngư i qu c t b) Thương m i và ti n t qu c t c) Giáo d c qu c t d) Qu n lý ngân hàng qu c t 13) Môn h c kinh t qu c t không nghiên c u v : a) Thương m i qu c t . b) u tư qu c t . c) Tài chính qu c t d) Tình hình th i s qu c t . 14) Nguyên t c nào sau ây không ph i là nguyên t c cơ b n trong thương m i Qu c t : a) Nguyên t c b o h b) Nguyên t c tương h . c) Nguyên t c ãi ng qu c gia. d) Nguyên t c t i hu qu c. 15) Sau khi gia nh p WTO, s lư ng qu c gia ã cam k t nguyên t c t i hu qu c v i Vi t Nam là: a) 40-50 b) 51-90 c) 91-130 d) 131-170 16) Nguyên t c ãi ng qu c gia ư c Vi t Nam áp d ng l n u tiên v i Hoa Kỳ vào năm : a) 2000 b) 2001 c) 2002 d) 2003 17) Theo Nguyên t c ngang b ng dân t c thì công dân c a các bên tham gia ư c hư ng: a) Quy n l i như nhau và nghĩa v như nhau trong kinh doanh. b) Quy n b u c c) Tham gia nghĩa v quân s . d) C a và b u úng. 18) Nguyên t c t i hu qu c (MFN) ngày nay còn ư c g i theo cách khác là : a) Nguyên t c tương h . b) Quan h thương m i bình thư ng (NTR) c) Nguyên t c ãi ng qu c gia (NT) d) Nguyên t c ngang b ng dân t c (NP) 19) Nguyên t c t i hu qu c (Most Favoured Nation - MFN) là nguyên t c: a) Các qu c gia dành cho nhau nh ng ưu ãi, nhân như ng tương x ng nhau trong quan h buôn bán v i nhau. b) Trong quan h kinh t buôn bán s dành cho nhau nh ng i u ki n ưu ãi không kém nh ng ưu ãi mà mình dành cho các nư c khác. c) T o ra môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các nhà kinh doanh trong nư c và các nhà kinh doanh nư c ngoài trong lĩnh v c thương m i, d ch v và u tư. d) Các công dân c a các bên tham gia trong quan h kinh t thương m i ư c hư ng m i quy n l i và nghĩa v như nhau (Tr quy n b u c và tham gia nghĩa v quân s ). 20) Nguyên t c T i hu qu c ư c vi t t t là: a) MFN b) IMF c) GATT d) WTO 21) Nguyên t c ãi ng qu c gia (National Treatment - NT) là nguyên t c: a) Các qu c gia dành cho nhau nh ng ưu ãi, nhân như ng tương x ng nhau trong quan h buôn bán v i nhau. b) Trong quan h kinh t buôn bán s dành cho nhau nh ng i u ki n ưu ãi không kém nh ng ưu ãi mà mình dành cho các nư c khác. c) T o ra môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các nhà kinh doanh trong nư c và các nhà kinh doanh nư c ngoài trong lĩnh v c thương m i, d ch v và u tư. d) Các công dân c a các bên tham gia trong quan h kinh t thương m i ư c hư ng m i quy n l i và nghĩa v như nhau (Tr quy n b u c và tham gia nghĩa v quân s ). 22) Nguyên t c ngang b ng dân t c (National Parity - NP) là nguyên t c: a) Các qu c gia dành cho nhau nh ng ưu ãi, nhân như ng tương x ng nhau trong quan h buôn bán v i nhau. b) Trong quan h kinh t buôn bán s dành cho nhau nh ng i u ki n ưu ãi không kém nh ng ưu ãi mà mình dành cho các nư c khác. c) T o ra môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các nhà kinh doanh trong nư c và các nhà kinh doanh nư c ngoài trong lĩnh v c thương m i, d ch v và u tư. 2
 4. d) Các công dân c a các bên tham gia trong quan h kinh t thương m i ư c hư ng m i quy n l i và nghĩa v như nhau (Tr quy n b u c và tham gia nghĩa v quân s ). 23) Ch thu quan ưu ãi ph c p GSP (Generalized System of Preferences) là hình th c : a) Ưu ãi v thu quan do các nư c công nghi p phát tri n dành cho m t s s n ph m nh t nh mà h nh p kh u t các nư c ang phát tri n. b) Trong quan h kinh t buôn bán s dành cho nhau nh ng i u ki n ưu ãi không kém nh ng ưu ãi mà mình dành cho các nư c khác. c) Là nguyên t c t o ra môi trư ng kinh doanh bình ng gi a các nhà kinh doanh trong nư c và các nhà kinh doanh nư c ngoài trong lĩnh v c thương m i, d ch v và u tư. d) Các công dân c a các bên tham gia trong quan h kinh t thương m i ư c hư ng m i quy n l i và nghĩa v như nhau (Tr quy n b u c và tham gia nghĩa v quân s ). 24) ToT bi u th : a) s lư ng m t lo i hàng hóa c n thi t trao i l y 1 lo i hàng hóa khác. b) giá c c a 2 lo i hàng hóa c) Câu (a) và (b) u úng d) Câu (a) và (b) u sai 25) Gi s th gi i ch trao i hai lo i s n ph m. T l m u d ch (ToT) c a m t qu c gia là t l gi a: a) Giá c hàng nh p kh u và giá c hàng xu t kh u b) Kh i lư ng hàng xu t kh u và kh i lư ng hàng nh p kh u c) Kh i lư ng hàng nh p kh u và kh i lư ng hàng xu t kh u d) Kh i lư ng nh p kh u c a qu c gia trư c và sau khi n n kinh t ư c b o h 26) Giá qu c t (giá th th gi i) là m c giá mà t i ó th trư ng qu c t v hàng hóa ó t i m cân b ng, t c là : a) c u th gi i b ng cung th gi i v hàng hóa ó trong i u ki n thương m i b h n ch . b) c u th gi i b ng cung th gi i v hàng hóa ó trong i u ki n t do thương m i. c) c u th gi i l n hơn cung th gi i v hàng hóa ó trong i u ki n t do thương m i. d) c u th gi i nh hơn cung th gi i v hàng hóa ó trong i u ki n t do thương m i. 27) N n kinh t nh là n n kinh t : a) có t tr ng xu t kh u hay nh p kh u r t nh so v i th gi i b) tăng hay gi m trong xu t nh p kh u không có làm thay i giá th gi i c) Câu (a) và (b) u úng d) Câu (a) và (b) u sai 28) Câu nào sau ây mô t sai v n n kinh t l n: a) có t tr ng xu t kh u hay nh p kh u l n trong t ng kim ng ch c a th gi i b) tăng xu t nh p kh u có kh năng tác ng n giá th gi i c) gi m xu t nh p kh u có kh năng tác ng n giá th gi i d) t t c các hàng hóa u có kim ng ch xu t nh p kh u r t l n so v i các nư c khác. 29) ư ng cong ngo i thương cho bi t bao nhiêu hàng xu t kh u mà qu c gia ó s n sàng cung ng l y m t s lư ng hàng nh p kh u nào ó tùy theo: a) giá c qu c t hay ToT b) năng l c s n xu t c a qu c gia c) th hi u tiêu dùng c a ngư i dân trong nư c d) Không có câu nào úng Hãy tính toán t s li u gi s c a Vi t Nam trong b ng sau tr l i các câu h i 23, 24 và 25. Giá S lư ng Xu t kh u g o (t n) 200 4.000.000 Xu t kh u cá basa (t n) 800 1.000.000 Nh p kh u máy vi tính (cái) 400 3.000.000 Nh p kh u xăng d u (t n) 1200 500.000 30) Ch s giá hàng xu t kh u (PX) c a Vi t Nam là : a) 50 b) 100 c) 500 d) 1.000 3
 5. 31) Ch s giá hàng nh p kh u (PM) c a Vi t Nam là : a) 500 b) 667 c) 767 d) 900 32) T l m u d ch hay i u ki n thương m i (ToT) c a Vi t Nam là: a) 0,10 b) 0,50 c) 0,75 d) 0,90 Hãy tính toán t s li u gi s c a Vi t Nam trong b ng sau tr l i các câu h i 26, 27 và 28. Giá S lư ng Xu t kh u g o (t n) 200 2.000.000 Xu t kh u cá basa (t n) 800 500.000 Nh p kh u máy vi tính (cái) 400 1.500.000 Nh p kh u xăng d u (t n) 1200 250.000 33) Ch s giá hàng xu t kh u (PX) c a Vi t Nam là : a) 50 b) 100 c) 500 d) 1.000 34) Ch s giá hàng nh p kh u (PM) c a Vi t Nam là : a) 500 b) 667 c) 767 d) 900 35) T l m u d ch hay i u ki n thương m i (ToT) c a Vi t Nam là: a) 0,10 b) 0,50 c) 0,75 d) 0,90 36) Các y u t tác ng n i u ki n thương m i (ToT) là: a) S thích tiêu dùng và ch t lư ng c a hàng hóa b) S khan hi m c a hàng hóa và kh năng thuy t ph c c a doanh nghi p c) Chính sách c a chính ph và nhu c u xu t nh p kh u c a nh ng nư c l n d) C (a), (b), (c) u úng Bài t p sau ây dùng cho câu 37 n câu 40. Có s li u cho trong b ng sau: NSL Qu c gia 1 Qu c gia 2 S n ph m A 4 2 S n ph m B 1 3 37) Cơ s m u d ch qu c t gi a hai qu c gia là: a) L i th tuy t i b) L i th so sánh c) Chi phí cơ h i d) C a, b, c, u úng 38) Mô hình m u d ch c a m i qu c gia là: a) Qu c gia 1 xu t A nh p B b) Qu c gia 2 xu t A nh p B c) Qu c gia 1 xu t b nh p A d) M u d ch không x y ra 39) M u d ch gi a hai qu c gia s không x y ra t l trao i: a) 6B=4A b) 4A=4B c) 6B=6A d) 4B=8A 40) N u hai qu c gia trao i v i nhau theo t l 4A=5B thì th i gian ti t ki m ư c là: a) QG 1: 140 phút ; QG 2: 60 phút b) QG 1: 140 phút ; QG 2: 20 phút c) QG 1: 240 phút ; QG 2: 60 phút d) QG 1: 240 phút ; QG 2: 20 phút Bài t p sau ây dùng cho câu 41 n câu 43 Cho s li u trong b ng sau: NSL (s lư ng s n ph m/gi ) Qu c gia 1 Qu c gia 2 X 1 4 Y 2 2 41) Chi phí cơ h i m i qu c gia v m i s n ph m là: a) Chi phí cơ h i s n ph m X qu c gia 1 là 1/2 b) Chi phí cơ h i s n ph m Y qu c gia 1 là 1/2 4
 6. c) Chi phí cơ h i s n ph m X qu c gia 2 là 2 d) Chi phí cơ h i s n ph m Y qu c gia 2 là 1/2 42) Gi s m t gi lao ng qu c gia 1 ư c tr $4; m t gi lao ng qu c gia 2 tr £8. m u d ch x y ra theo mô hình: Qu c gia 1 xu t Y, nh p X và qu c gia 2 xu t X nh p Y, khung t l trao i gi a 2 ng ti n là: a) < R$/£ < 5 b) 2 < R$/£ < 4 c) 1/2 < R$/£ < 2 d) 3/2 < R$/£ < 2 43) Trong các t l trao i sao ây, t l nào m u d ch không x y ra. Px 2 Px Px Px 3 a) = b) =1 c) =3 d) = Py 3 Py Py Py 2 44) L i ích c a m u d ch là: a) L i ích c a ngư i tiêu dùng tăng lên sau khi m u d ch x y ra so v i trư c khi m u d ch x y ra. b) L i ích c a ngư i s n xu t tăng lên nh m u d ch c) L i ích c a ngư i tiêu dùng th gi i ư c mua giá r hơn. d) Câu a, c u úng 45) Trong các trư ng h p sau ây trư ng h p nào m u d ch không x y ra gi a hai qu c gia: a) Cung khác, c u khác b) Cung gi ng, c u khác c) Cung khác, c u gi ng d) Cung gi ng, c u gi ng 46) Trong mô hình kinh t ơn gi n hai qu c gia và hai s n ph m, t l m u d ch (Terms of Trade) ư c xác nh như sau: a) T l m u d ch = Giá hàng xu t kh u / Giá hàng nh p kh u. Ngh ch o t l m u d ch c a Qu c gia 1 là t l m u d ch c a Qu c gia 2, và ngư c l i. b) T l m u d ch = Giá hàng nh p kh u / Giá hàng xu t kh u. Ngh ch o t l m u d ch c a Qu c gia 1 là t l m u d ch c a Qu c gia 2, và ngư c l i. c) Câu a sai và câu b úng. d) Hai câu b và c u sai. 47) Trong mô hình kinh t nhi u hơn hai qu c gia và hai s n ph m, t l m u d ch (Terms of Trade) ư c xác nh như sau: a) T l m u d ch = Ch s giá hàng xu t kh u / Ch s giá hàng nh p kh u. b) T l m u d ch = Ch s giá hàng nh p kh u / Ch s giá hàng xu t kh u. c) Câu a úng và câu b sai. d) Câu a sai và câu b úng. 48) Khi t l m u d ch c a m t qu c gia l n hơn 1, có nghĩa là trong quan h giao thương qu c t : a) Qu c gia ó có l i còn các qu c gia i tác b t l i. b) Qu c gia ó có l i nhi u hơn so v i l i ích c a các qu c gia i tác. c) Qu c gia ó có l i nhi u nh t d) C ba câu trên u sai. 49) Các hư ng tác ng là tăng t l m u d ch c a m t qu c gia: a) i u ti t giá c làm cho ch s giá hàng xu t kh u tăng nhanh hơn so v i ch s giá hàng nh p kh u. b) i u ti t giá c làm cho ch s giá hàng xu t kh u gi m ch m hơn so v i ch s giá hàng nh p kh u. c) Câu a úng v i trư ng h p giá có xu hư ng tăng và câu b úng v i trư ng h p giá có xu hư ng gi m. d) C (a), (b), (c) u úng. 50) Vi t Nam có ch s giá hàng xu t kh u (PX) = 1,1 và ch s giá hàng nh p kh u (PM) = 1; t l thương m i (ToT) c a Vi t Nam là : a) 0,9 b) 1,0 c) 1,1 d) 2,1 51) Vi t Nam có ch s giá hàng xu t kh u (PX) = 1,2 và ch s giá hàng nh p kh u (PM) = 1; t l thương m i (ToT) c a Vi t Nam là : a) 0,8 b) 1,1 c) 1,2 d) 2,2 5
 7. 52) Vi t Nam có ch s giá hàng xu t kh u (PX) = 1,2 và ch s giá hàng nh p kh u (PM) = 0,8; t l thương m i (ToT) c a Vi t Nam là : a) 0,4 b) 0,7 c) 1,5 d) 2,0 53) Vi t Nam có ch s giá hàng xu t kh u (PX) = 1,2 và ch s giá hàng nh p kh u (PM) = 1,5; t l thương m i (ToT) c a Vi t Nam là : a) 0,3 b) 0,8 c) 1,3 d) 2,7 54) Trong m t th gi i ch có hai qu c gia, n u t l m u d ch c a qu c gia I là 0,8 thì t l m u d ch c a qu c gia II là: a) 1 b) ½ c) 5/4 d) 4/5 55) Trong m t th gi i ch có hai qu c gia, n u t l m u d ch c a qu c gia I là 1,2 thì t l m u d ch c a qu c gia II là: a) 1 b) ½ c) 5/6 d) 4/5 56) Quan i m c a các nhà kinh t thu c thuy t tr ng thương là th nh vư ng, 1 qu c gia c n ph i: a) M u d ch t do b) Tích lũy nhi u vàng c) Khuy n khích nh p kh u d) H n ch tăng dân s 57) i u nào sau ây không ph i là quan i m c a thuy t tr ng thương: a) Xu t siêu là con ư ng mang l i s ph n th nh cho qu c gia. b) M t qu c gia giàu có là có nhi u quý kim và nhân công. c) ng h n n thương m i t do. d) M u d ch qu c t là trò chơi có t ng s b ng không 58) Ưu i m c a thuy t tr ng thương a) ánh giá ư c t m quan tr ng c a thương m i. b) S m nh n rõ vai trò không th thay th c a vàng và ti n. c) Câu (a) và (b) úng d) Câu (a) và (b) sai 59) Sai l m c a phái tr ng thương là: a) Hi u sai v khái ni m m u d ch qu c t b) M t qu c gia ch có th thu l i trên s hy sinh c a các qu c gia khác c) Hi u sai v khái ni m “Tài s n qu c gia” d) C (a), (b), (c) u úng. 60) Lý thuy t l i th tuy t i c a Adam Smith cho r ng: a) M i qu c gia chuyên môn hóa s n xu t vào m t hàng hóa có l i th tuy t i r i sau ó trao i v i nhau s t o ra l i ích cho c hai bên. b) N u qu c gia A không có l i th tuy t i hoàn toàn so v i qu c gia B thì c hai v n t ư c l i ích khi mua bán v i nhau. c) N u qu c gia A có l i th tuy t i hoàn toàn so v i qu c gia B thì c hai v n t ư c l i ích khi mua bán v i nhau. d) Lý thuy t l i th tuy t i d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung 61) Theo Adam Smith, Bàn tay vô hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung, do ó: a) Chính ph không c n can thi p m nh vào kinh t nhưng c n i u ch nh khi c n thi t. b) Chính ph không c n can thi p vào kinh t , th trư ng t quy t nh c) L i ích riêng c a m i cá nhân không còn n a. d) T t c l i ích chung là l i ích riêng c a m i cá nhân c ng l i. 62) Theo quan i m m u d ch t do c a Adam Smith thì: a) Mua bán gi a các qu c gia s không b c n tr b i các hàng rào thương m i. b) Th trư ng có tính ch t c nh tranh hoàn h o. c) Chính ph không nên can thi p vào ho t ng kinh t c a các doanh nghi p. d) C (a), (b), (c) u úng. 63) Theo lý thuy t c a Adam Smith, l i th tuy t i c a m i qu c gia d a trên: a) M u d ch t do s làm cho th gi i s d ng tài nguyên có hi u qu hơn. b) Tính ưu vi t c a chuyên môn hóa. 6
 8. c) a & b u úng. d) a & b u sai. 64) M u d ch qu c t theo quan i m c a lý thuy t l i th tuy t i mang n l i ích: a) Ch cho qu c gia xu t kh u b) Ch cho qu c gia nh p kh u c) Cho c hai qu c gia tham gia m u d ch d) C ba trư ng h p trên u có th x y ra 65) L i th tuy t i là l i th trong s n xu t khi: a) Chi phí s n xu t th p hơn b) Xu t kh u l n hơn nh p kh u c) Nh p kh u l n hơn xu t kh u d) Ngu n l c ư c tri t s d ng 66) M u d ch qu c t theo quan i m c a lý thuy t l i th tuy t i mang n l i ích: a) Ch cho qu c gia xu t kh u b) Ch cho qu c gia nh p kh u c) Cho c hai qu c gia tham gia m u d ch d) C ba trư ng h p trên u có th x y ra 67) Theo Adam Smith, l i th tuy t i là: a) S khác nhau m t cách tuy t i v năng su t lao ng b) S khác bi t m t cách tuy t i v chi phí lao ng c) (a) và (b) u úng d) (a) và (b) u sai 68) L i th tuy t i là: a) S cao hơn tuy t i v năng su t và chi phí lao ng làm ra cùng m t lo i s n ph m so v i qu c gia giao thương. b) S cao hơn tuy t i v năng su t ho c chi phí lao ng làm ra cùng m t lo i s n ph m so v i qu c gia giao thương. c) Hai câu a và b u sai. d) C ba câu trên u sai. 69) Lý thuy t l i th tuy t i yêu c u m i qu c gia: a) Chuyên môn hóa s n xu t vào các s n ph m có l i th tuy t i; b) Xu t kh u s n ph m có l i th tuy t i; ng th i, nh p kh u s n ph m không có l i th tuy t i. c) Hai câu a và b u úng. d) C (a), (b), (c) u úng. 70) L i ích kinh t khi th c hi n theo yêu c u c a lý thuy t l i th tuy t i: a) Là m i l i “kép” trên c hai chi u xu t kh u và nh p kh u. b) Tài nguyên kinh t c a các qu c gia giao thương ư c khai thác có hi u qu hơn. c) Thu nh p c a n n kinh t th gi i cao hơn so v i tình tr ng t cung t c p. d) C (a), (b), (c) u úng. 71) L i ích kinh t th gi i tăng thêm nh th c hi n theo yêu c u c a lý thuy t l i th tuy t i ã th hi n r ng: a) Lý thuy t l i th tuy t i úng n trong m i trư ng h p. b) S k t h p hài hòa gi a chuyên môn hóa s n xu t v i phân công lao ng qu c t là nguyên nhân cơ b n làm tăng tích c c l i ích kinh t . c) Ngay c m t nư c nh bé (trình s n xu t còn th p kém) cũng có th th c hi n t t yêu c u c a lý thuy t l i th tuy t i t i ưu hóa l i ích kinh t . d) C ba câu trên u úng. 72) Lý thuy t l i th tuy t i t quan h giao thương gi a các qu c gia trên cơ s bình ng, các bên cùng có l i. i u ó có nghĩa là, so v i trư ng h p không trao i m u d ch qu c t : a) L i ích tăng thêm c a các bên không nh t thi t ph i b ng nhau. b) L i ích tăng thêm c a các bên ph i b ng nhau. c) L i ích tăng thêm c a nư c l n ph i nhi u hơn so v i nư c nh . d) L i ích tăng thêm c a nư c nh ph i nhi u hơn so v i nư c l n. 73) Theo lý thuy t tính giá tr b ng lao ng (Labour Theory) thì: a) Lao ng là y u t chi phí duy nh t s n xu t ra s n ph m. b) Lao ng là y u t ng nh t (Homogeneous), ư c s d ng v i cùng t l trong m i s n ph m. 7
 9. c) So sánh gi a các ngành s n xu t khác nhau, tr tuy t i năng su t c a ngành nào l n hơn thì ngành ó có l i th tuy t i cao hơn. d) C (a), (b), (c) u úng. 74) Th trư ng có tính ch t c nh tranh hoàn h o khi: a) H u h t các doanh nghi p u có qui mô nh , không doanh nghi p nào có kh năng chi ph i lũng o n giá c th trư ng. b) S c nh tranh lành m nh ch d a trên ch t lư ng và giá c s n ph m, nên các doanh nghi p có th tham gia hay rút kh i th trư ng m t cách d dàng. c) Hai câu a và b u úng. d) Hai câu a và b u sai. 75) Tính t ng quát hóa c a quy lu t l i th so sánh v i lý thuy t l i th tuy t i là: a) Thu l i nhi u hơn t m u d ch b) Không có các hình th c c n tr m u d ch c) Chênh l ch v giá ít hơn d) M t nư c ư c coi là “kém nh t” v n có l i th khi giao thương v i m t nư c ư c coi là “t t nh t” 76) L i th so sánh c a 1 nư c là l i th s n xu t hàng hóa A khi: a) Ngu n l c s n xu t A dư th a. b) Chi phí s n xu t A th p hơn tuy t i c) Chi phí s n xu t th p hơn tương i d) Câu (a), (b) và (c) u sai. 77) Theo quan i m c a lý thuy t l i th so sánh c a David Ricardo m u d ch qu c t mang n l i ích: a) Ch cho qu c gia xu t kh u b) Ch cho qu c gia nh p kh u c) C hai qu c gia tham gia m u d ch d) C 3 trư ng h p có th x y ra 78) Qui lu t l i th so sánh ng ý r ng m i qu c gia nên: a) Chuyên môn hóa s n xu t vào s n ph m có l i th so sánh. b) Xu t kh u s n ph m có l i th so sánh; ng th i nh p kh u s n ph m không có l i th so sánh. c) Câu (a) và (b) u úng d) Câu (a) và (b) u sai 79) Quy lu t l i th so sánh c a David Ricardo ư c xây d ng trên cơ s : a) Chi phí cơ h i b t bi n b) H c thuy t giá tr c a lao ng c) S khác nhau v cung các y u t s n xu t d) C a và b u úng 80) Theo h c thuy t l i th so sánh, m t qu c gia thu ư c l i ích t thương m i, qu c gia ó: a) C n có ít nh t m t th hàng hóa có chi phí s n xu t th p hơn các qu c gia khác b) Không nh t thi t ph i có hàng hóa có chi phí s n xu t th p hơn các qu c gia khác c) Có xu t kh u l n hơn nh p kh u d) Có thu nh p qu c dân l n hơn 81) L i th so sánh là l i th th hi n hàng hóa có: a) Chi phí s n xu t l n hơn b) T l chi phí s n xu t l n hơn c) Chi phí s n xu t nh hơn d) T l chi phí s n xu t nh hơn 82) Khi hai qu c gia không có l i th so sánh thì m u d ch gi a hai qu c gia: a) Không x y ra vì m t trong hai qu c ó không mu n trao i b) Có th x y ra vì s thích, th hi u c a h khác nhau c) Không x y ra vì không có chênh l ch giá d) Có x y ra vì có chênh l ch giá 83) Hàng hóa c a m t qu c gia có chi phí s n xu t nh nh t là hàng hóa: a) Không có l i th so sánh và không có l i th tuy t i b) Có l i th so sánh nhưng không có l i th tuy t i c) Có l i th tuy t i nhưng không có l i th so sánh d) Có l i th tuy t i và có l i th so sánh 84) Ngoài nh ng gi nh gi ng như lý thuy t l i th tuy t i c a Adam Smith, lý thuy t l i th so sánh (David Ricardo) còn gi nh thêm r ng: 8
 10. a) Lao ng là chi phí s n xu t duy nh t trong s n xu t t t c các s n ph m và chi phí s n xu t ư c ng nh t v i ti n lương. b) Các y u t u vào c a doanh nghi p (lao ng, v n, nguyên v t li u …) t do di chuy n trong t ng qu c gia nhưng g p c n tr gi a các qu c gia. c) Th gi i ch có 2 qu c gia và ch s n xu t 2 lo i s n ph m. d) Hai qu c gia s d ng công ngh s n xu t gi ng nhau và th hi u c a 02 dân t c cũng gi ng nhau. 85) Ưu i m cơ b n c a qui lu t l i th so sánh là ã ch ng minh: a) Lu n i m “l i th so sánh là nguyên nhân cơ b n làm phát sinh thương m i qu c t ” úng trong m i trư ng h p. b) T t c các qu c gia u có l i khi giao thương v i nhau. Nhưng các nư c l n s có ưu th trong vi c xác nh t l trao i m u d ch, nên m c l i ích tăng thêm c a các nư c nh thư ng kém hơn. c) Hai câu a và b u úng. d) Câu a úng và câu b sai. 86) Theo mô hình thương m i qu c t ơn gi n (hai qu c gia và hai s n ph m) c a David Ricardo, thì: a) L i su t kinh t theo qui mô không i vì k thu t s n xu t gi ng nhau gi a hai qu c gia và chi phí s n xu t gi ng nhau gi a hai lo i s n ph m. b) M u d ch t do nên hàng hóa, d ch v và các y u t s n xu t di chuy n d dàng qua các biên gi i qu c gia mà không ph i tính chi phí v n chuy n. c) Hai câu a và b u úng. d) C (a), (b), (c) úng. 87) D u hi u cơ b n nh n bi t s n ph m có l i th so sánh là: a) Năng su t cao hơn so v i s n ph m cùng lo i c a qu c gia giao thương. b) Năng su t cao hơn so v i t t c s n ph m còn l i trong nư c. c) S n ph m có l i th tuy t i so v i s n ph m còn l i trong nư c, b t k nó có l i th tuy t i so v i s n ph m cùng lo i c a qu c gia giao thương hay không. d) C (a), (b), (c) u úng. 88) Như c i m c a qui lu t l i th so sánh là: a) Tính toán chi phí s n xu t d a trên thuy t tính giá tr b ng lao ng nên không gi i thích ư c vì sao năng su t lao ng hơn kém nhau gi a các qu c gia. b) Trao i m u d ch trên căn b n hàng i hàng, chưa d a theo giá c qu c t và quan h t giá. c) Không th y cơ c u nhu c u tiêu dùng m i qu c gia cũng có nh hư ng n thương m i qu c t . d) C (a), (b), (c) u úng. 89) Chi phí cơ h i c a m t s n ph m X là: a) S lư ng s n ph m khác có th s n xu t thêm t s tài nguyên có ư c khi gi m i m t ơn v X. b) S lư ng s n ph m lo i khác ph i gi m i có tài nguyên s n xu t thêm m t ơn v X. c) Câu a úng và câu b sai. d) C (a), (b), (c) u sai. 90) Theo Gottfried Haberler, chi phí cơ h i không i (Constant Opportunity Costs) trong m i nư c, nhưng l i khác nhau gi a các qu c gia, nên s n ph m có l i th so sánh ư c hi u là: a) S n ph m có chi phí cơ h i nh hơn so v i s n ph m cùng lo i trên th trư ng th gi i. b) S n ph m có chi phí cơ h i tương ương v i s n ph m cùng lo i trên th trư ng th gi i. c) S n ph m có chi phí cơ h i l n hơn so v i s n ph m cùng lo i trên th trư ng th gi i. d) C (a), (b), (c) u sai. 91) Lý thuy t chi phí cơ h i yêu c u m i qu c gia: a) Chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào các s n ph m có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. b) Xu t kh u s n ph m có chi phí cơ h i nh hơn so v i th trư ng th gi i. c) ng th i, nh p kh u s n ph m có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. d) C (a), (b), (c) u úng. 92) Lý thuy t Chi phí cơ h i c a Haberler khác v i lý thuy t l i th so sánh là gi nh: a) S n xu t c n nhi u y u t như: lao ng, v n, t ai, k thu t …. 9
 11. b) Lao ng là chi phí s n xu t duy nh t trong s n xu t t t c các s n ph m. c) Bàn tay vô hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung. d) C bàn tay vô hình và h u hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung. 93) Chi phí cơ h i c a m t s n ph m là : a) s lư ng c a m t s n ph m khác mà ngư i ta ph i hy sinh có tài nguyên làm tăng thêm m t ơn v s n ph m th nh t. b) t ng chi phí ph i tr cho các y u t u vào s n xu t s n ph m ó. c) chi phí tr cho lư ng hàng hóa không có kh năng s n xu t ra. d) Không có câu nào úng 94) Khi có thương m i qu c t trong i u ki n chi phí cơ h i không i, quá trình s n xu t di n ra theo hư ng: a) Chuyên môn hóa hoàn toàn b) S n xu t t i a s n ph m có l i th c) S n xu t c hai lo i s n ph m d) Câu a và câu b u úng 95) Chi phí cơ h i m t m t hàng là: a) S lư ng m t hàng khác c n ph i hy sinh có tài nguyên tiêu dùng thêm m t ơn v m t hàng này b) S lư ng m t hàng khác c n ph i hy sinh có tài nguyên s n xu t thêm m t ơn v m t hàng này. c) Là chi phí nh nh t trong s n xu t s n ph m d) Là chi phí trung bình trong s n xu t s n ph m 96) Chi phí cơ h i càng cao thì ho t ng kinh t càng: a) Kém hi u qu b) Hi u qu cao c) Không nh hư ng d) Khi cao khi th p tùy theo giá c 97) Chi phí cơ h i càng th p thì ho t ng kinh t càng: a) Kém hi u qu b) Hi u qu cao c) Không nh hư ng d) Khi cao khi th p tùy theo giá c 98) Theo Gottfried Haberler, do chi phí cơ h i không i, nên: a) Hàm s n xu t c a m i qu c gia u là phương trình b c nh t và ư ng gi i h n kh năng s n xu t (PPF – Production Possibility Frontier) là ư ng th ng. b) Hư ng chuyên môn hóa s n xu t c a m i qu c gia là tăng cư ng s n xu t t i a s n ph m có chi phí cơ h i nh hơn và không s n xu t s n ph m có chi phí cơ h i l n hơn so v i th trư ng th gi i. c) Hai câu a và b u úng. d) Câu a úng và câu b sai. 99) Phân tích l i ích kinh t theo lý thuy t chi phí cơ h i không i c a G. Haberler cho th y: a) Nh chuyên môn hóa s n xu t và trao i m u d ch qu c t mà l i ích tiêu dùng có th t cao hơn kh năng s n xu t c a m i qu c gia. b) Nh chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn và trao i m u d ch qu c t mà l i ích tiêu dùng có th t cao hơn kh năng s n xu t c a m i qu c gia. c) Câu a úng và câu b sai. d) C (a), (b), (c) u sai. 100) Lu n i m chi phí cơ h i không i không phù h p v i th c t , b i vì: a) Không th ch ng minh ư c chi phí cơ h i có b t bi n hay không ? b) Năng su t c a các s n ph m liên quan luôn thay i nên chi phí cơ h i cũng thay i tương ng (thư ng có xu hư ng tăng lên theo th i gian). c) Năng su t c a các s n ph m liên quan luôn tăng lên nên chi phí cơ h i cũng gia tăng theo th i gian. d) Năng su t c a các s n ph m liên quan luôn bi n ng ngư c chi u nhau, làm cho chi phí cơ h i gia tăng theo th i gian. 101) Yêu c u chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn c a Gottfried Haberler cũng không phù h p v i th c t , b i vì: a) Chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào m t s m t hàng nh t nh s b t l i khi giá c các m t hàng ó trên th trư ng th gi i bi n ng x u. 10
 12. b) Các nư c nh (s n lư ng ít, không chi ph i ư c giá c th trư ng th gi i) s luôn g p b t l i. c) B h n không s n xu t m t s m t hàng nh t nh cũng r t nguy hi m khi b ph thu c hoàn toàn vào s cung c p c a nư c ngoài. d) C (a), (b), (c) u úng. 102) Gi s th gi i ch có hai qu c gia, quá trình m u d ch qu c t s t tr ng thái cân b ng khi: a) M c tiêu dùng b ng kh năng s n xu t t i m i qu c gia b) L i ích có t trao i b ng l i ích có t chuyên môn hoá c) Giá c s n ph m so sánh cân b ng 2 qu c gia b ng nhau d) C a và c u úng 103) Chuyên môn hóa không hoàn toàn là: a) Ch s n xu t s n ph m có l i th so sánh b) S n xu t c hai s n ph m v i m c như nhau c) S n xu t nhi u hơn s n ph m có l i th so sánh d) Không s n xu t s n ph m nào 104) Năng su t lúa bình quân c a Thái Lan thư ng th p hơn t 20 – 30% so v i Vi t Nam. Nhưng do nhu c u g o n i a cao hơn nên xu t kh u g o c a Vi t Nam ch ng hàng th hai trên th gi i (x p sau Thái Lan). Do v y, s n xu t lúa g o c a Vi t Nam có l i th tuy t i: a) Cao hơn so v i Thái Lan, Vi t Nam nên chuyên môn hóa s n xu t xu t kh u g o cho Thái Lan. b) Cao hơn so v i t t c các nư c có canh tác lúa nư c trên th gi i, ngo i tr Thái Lan. c) Cao hơn so v i t t c các nư c có canh tác lúa nư c trên th gi i, k c Thái Lan. d) Cao hơn so v i Thái Lan, nhưng không ch c l i th so sánh có cao hơn hay không. 105) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t s n xu t X và Y là x1 và y1; Qu c gia 2 có năng su t s n xu t X và Y là x2 và y2. Cách xác nh l i th so sánh như sau: a) N u x1/x2 > y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh X, Qu c gia 2 có l i th so sánh Y; và ngư c l i, n u x1/x2 < y1/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh Y, Qu c gia 2 có l i th so sánh X. b) N u x1/y1 > x2/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh X, Qu c gia 2 có l i th so sánh Y; và ngư c l i, n u x1/y1 < x2/y2 thì Qu c gia 1 có l i th so sánh Y, Qu c gia 2 có l i th so sánh X. c) N u x1, y1, x2, y2 là chi phí s n xu t ơn v s n ph m X và Y tương ng c a hai qu c gia thì ph i o d u b t ng th c ã nêu trong các câu a và b. d) C (a), (b), (c) u úng. 106) Qui lu t l i th so sánh yêu c u m i qu c gia: a) Chuyên môn hóa s n xu t vào s n ph m có l i th so sánh. b) Xu t kh u s n ph m có l i th so sánh; ng th i nh p kh u s n ph m không có l i th so sánh. c) Hai câu a và b u úng. d) Câu a sai và câu b úng. 107) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t 6X và 4Y (gi /ngư i); Qu c gia 2 có năng su t 1X và 2Y (gi /ngư i); T l trao i m u d ch là 6X = 6Y. Sau khi chuyên môn hóa s n xu t và trao i m u d ch qu c t : a) Su t l i ích tăng thêm c a hai qu c gia b ng nhau. b) L i ích tăng thêm c a hai qu c gia b ng nhau. c) L i ích tăng thêm c a Qu c gia 1 ít hơn so v i Qu c gia 2. d) L i ích tăng thêm c a Qu c gia 1 nhi u hơn so v i Qu c gia 2. 108) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t 6X và 4Y (gi /ngư i); Qu c gia 2 có năng su t 1X và 2Y (gi /ngư i); T l trao i m u d ch là 6X = 6Y. Khung trao i m u d ch tương i gi a hai qu c gia là: a) 4Y < 6X < 12Y. b) 2Y < 6X < 12Y c) 1Y < 6X < 12Y. d) C (a), (b), (c) u sai 109) Trong mô hình hai qu c gia (1, 2) và hai s n ph m (X, Y): Qu c gia 1 có năng su t 6X và 4Y (gi /ngư i); Qu c gia 2 có năng su t 1X và 2Y (gi /ngư i): 11
 13. a) Qu c gia 1 có th l a ch n gi a hai hàm s n xu t là X = 2/3Y và Y = 3/2X. b) Qu c gia 2 có th l a ch n gi a hai hàm s n xu t là X = 2Y và Y = 1/2X. c) Qu c gia 1 nên chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào hàm X = 2/3Y; Qu c gia 2 nên chuyên môn hóa s n xu t hoàn toàn vào hàm Y = 1/2X. d) C (a), (b), (c) u úng. Bài t p sau ây dành cho câu 29 n câu 30 Có s li u cho trong b ng sau: Chi phí lao ng Qu c gia I Qu c gia II S gi / 1 s n ph m X 2 3 S gi / 1 s n ph m Y 1 2 110) Ch n câu úng : a) Qu c gia I có l i th tuy t i v s n ph m X b) Qu c gia II có l i th tuy t i v s n ph m Y c) Qu c gia I có l i th tuy t i c 2 s n ph m d) Qu c gia II có l i th tuy t i c 2 s n ph m 111) Ch n câu úng : a) Qu c gia I có l i th so sánh s n ph m X b) Qu c gia II có l i th so sánh s n ph m Y c) Qu c gia I có l i th so sánh s n ph m Y d) Qu c gia II có l i th so sánh c 2 s n ph m 112) Có s li u cho trong b ng sau: Năng su t lao ng (s sp/1 gi ) Qu c gia I Qu c gia II S n ph m A 2 4 S n ph m B 3 6 M u d ch 2 qu c gia không x y ra vì: a) Qu c gia I có l i th tuy t i c 2 s n ph m b) Qu c gia 2 có l i th so sánh c 2 s n ph m c) Qu c gia I không có l i th tuy t i s n ph m nào d) Không có qu c gia nào có l i th so sánh v s n ph m nào 113) M t s n ph m có giá tr xu t kh u trong năm là 200 tri u USD, t ng giá tr xu t kh u c a qu c gia năm ó là 11,5 t USD. Giá tr xu t kh u s n ph m ó c a th gi i là 5 t USD, t ng giá tr xu t kh u c a th gi i là 5200 t USD. S n ph m này có: a) L i th so sánh b) Không có l i th so sánh c) L i th so sánh cao d) L i th so sánh r t cao Bài t p sau ây dành cho các câu t 33 n câu 38: Qu c gia I II Năng su t lao ng S lư ng s n ph m X/ ngư i- gi 4 1 S lư ng s n ph m Y/ ngư i- gi 3 2 Gi thi t r ng n u 2 qu c gia dùng toàn b tài nguyên thì 1 năm qu c gia s n xu t ư c 200 tri u s n ph m X ho c 150 tri u s n ph m Y và qu c gia II s n xu t ư c 50 tri u s n ph m X ho c 100 tri u s n ph m Y 114) Ch n câu úng : Như v y, khi m u d ch x y ra các qu c gia này là: a) Chuyên môn hóa hoàn toàn b) Chuyên môn hóa không hoàn toàn c) Qu c gia I ch s n xu t s n ph m Y d) Qu c gia II ch s n xu t s n ph m X 115) Giá c s n ph m so sánh s n ph m X (PX/PY) c a qu c gia I là: a) 4/3 b) ½ c) ¾ d) 2 12
 14. 116) Giá c s n ph m so sánh s n ph mY (PY /PX) c a qu c gia II là: a) ½ b) 2 c) 4/3 d) ¾ 117) Chi phí cơ h i ngày càng tăng có nghĩa r ng qu c gia ph i : a) hy sinh ngày càng ít hơn s n ph m này dành tài nguyên s n xu t 1 ơn v s n ph m kia. b) hy sinh ngày càng nhi u hơn s n ph m này dành tài nguyên s n xu t 1 ơn v s n ph m kia. c) ph i s d ng ngày càng nhi u tài nguyên hơn s n xu t ra m t ơn v hàng hóa. d) ph i s d ng ngày càng nhi u ngu n l c hơn s n xu t ra m t ơn v hàng hóa. 118) Lý thuy t Chi phí cơ h i c a Gottfried Haberler ã phi th c t khi gi nh r ng : a) S n xu t c n nhi u y u t như: lao ng, v n, t ai, k thu t …. b) Chi phí cơ h i không i. c) Bàn tay vô hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung. d) C bàn tay vô hình và h u hình d n d t m i cá nhân hư ng n l i ích chung. 119) Qui lu t chi phí cơ h i gia tăng ng ý r ng hai qu c gia nên chuyên môn hóa s n xu t s n ph m có l i th so sánh cho n khi: a) giá c c a chúng là như nhau c hai qu c gia. b) Chi phí cơ h i b t u gia tăng nhanh. c) Chi phí cơ h i b t u gia tăng cao quá m c. d) Xu t kh u s n ph m có l i th so sánh; ng th i nh p kh u s n ph m không có l i th so sánh. 120) Chi phí cơ h i c a b t kỳ s n ph m ang có l i th so sánh nào cũng s tăng theo th i gian, vì: a) Năng su t c a s n ph m ang có l i th so sánh gi m d n; năng su t c a s n ph m ang không có l i th so sánh tăng d n. b) Chi phí s n xu t c a s n ph m ang có l i th so sánh tăng d n; chi phí s n xu t c a s n ph m ang không có l i th so sánh gi m d n. c) Năng su t c a s n ph m ang có l i th so sánh tăng v i nh p ch m d n (chi phí s n xu t tăng tương i); năng su t c a s n ph m ang không có l i th so sánh tăng v i nh p nhanh d n (chi phí s n xu t gi m tương i). d) C ba câu (a), (b), (c) u sai. 121) ư ng gi i h n kh năng s n xu t c a m t qu c gia trong i u ki n chi phí cơ h i gia tăng (hàm s n xu t không ph i là phương trình b c nh t) là m t ư ng cong: a) M t lõm quay vào góc t a và n m sát tr c t a bi u di n s n ph m có l i th so sánh. b) M t lõm quay vào góc t a và n m sát tr c t a bi u di n s n ph m không có l i th so sánh. c) M t l i quay vào góc t a và n m sát tr c t a bi u di n s n ph m có l i th so sánh. d) M t l i quay vào góc t a và n m sát tr c t a bi u di n s n ph m không có l i th so sánh. 122) Hư ng chuyên môn hóa s n xu t c a m t qu c gia trong i u ki n chi phí cơ h i gia tăng (chuyên môn hóa s n xu t không hoàn toàn) là hư ng chuy n d ch trên ư ng PPF trên căn b n: a) Tăng s n xu t s n ph m có l i th so sánh và gi m s n xu t s n ph m không có l i th so sánh (m c tăng, gi m bao nhiêu cũng ư c). b) Tăng n m c t i a s n ph m có l i th so sánh và gi m n m c t i thi u s n ph m không có l i th so sánh (trong i u ki n có th ). c) Câu a úng và câu b sai. d) Hai câu a và b u úng. 123) Khi chuy n d ch trên ư ng PPF theo hư ng chuyên môn hóa s n xu t, t l chuy n d ch biên t (MRT – Marginal Rate of Transformation) là: a) S lư ng s n ph m không có l i th so sánh ph i gi m i có th s n xu t thêm m t s n ph m có l i th so sánh. b) Giá tr MRT ư c o b ng d c c a ti p tuy n v i ư ng PPF t i i m s n xu t. c) Hai câu a và b u úng. d) Câu a sai và câu b úng. 124) ư ng bàng quan (CIC - Community Indifference Curves) hay ư ng gi i h n kh năng tiêu dùng: 13
 15. a) Là m t chùm ư ng cong m t l i quay v góc t a và n m g n tr c t a bi u di n s n ph m không có l i th so sánh. b) M i i m (X, Y) trên m t ư ng CIC là m t r hàng hóa tiêu dùng. c) M i ư ng CIC trong chùm ư ng bàng quan bi u di n m t m c th a mãn tiêu dùng khác nhau. ư ng CIC g n góc t a nh t bi u di n m c th a mãn tiêu dùng ít nh t, và ngư c l i. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 125) Các ư ng cong bi u di n gi i h n kh năng tiêu dùng ư c g i là ư ng bàng quan (CIC - Community Indifference Curves), b i vì: a) Ngư i tiêu dùng không quan tâm n ý nghĩa c a vi c gi i h n kh năng tiêu dùng. b) Trong cùng r hàng hóa, ngư i tiêu dùng s d ng s n ph m nào cũng t ư c m c th a mãn gi ng nhau. c) Khi d ch chuy n trên cùng m t ư ng CIC, m c dù ph i thay th s n ph m có nh ng r hàng hóa khác nhau t i các v trí khác nhau, nhưng m c th a mãn tiêu dùng không i. d) Khi d ch chuy n gi a các ư ng CIC, m c dù ph i thay th s n ph m có nh ng r hàng hóa khác nhau t i các v trí khác nhau, nhưng m c th a mãn tiêu dùng không i. 126) Hư ng chuy n d ch tiêu dùng trong i u ki n chi phí cơ h i gia tăng là hư ng chuy n d ch trên ư ng bàng quan (CIC - Community Indifference Curves) trên căn b n gi m b t (xu t kh u) s n ph m có l i th so sánh tăng thêm (nh p kh u) s n ph m không ph i l i th so sánh vào r hàng hóa tiêu dùng: a) n m c t i a trong i u ki n có th . b) Bao nhiêu cũng ư c, mi n là có thay th s n ph m. c) Hai câu a và b u úng. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 127) Khi ang t i m t i m b t kỳ trên m t ư ng bàng quan (CIC - Community Indifference Curves) (v i r hàng hóa tiêu dùng xác nh), mu n tăng m c th a mãn tiêu dùng thì ph i: a) Chuy n lên m t v trí cao hơn trên ư ng CIC ó. b) Chuy n lên m t trong các ư ng CIC cao hơn trong chùm ư ng bàng quan (tương thích v i m c th a mãn tiêu dùng mu n t n). c) Chuy n ngay lên ư ng CIC cao nh t trong chùm ư ng bàng quan. d) C ba câu (a), (b), (c) u sai. 128) Khi di chuy n trên cùng m t ư ng bàng quan (CIC - Community Indifference Curves) theo hư ng chuy n d ch tiêu dùng, t l thay th biên t (MRS – Marginal Rate of Substitution) là: a) S lư ng s n ph m có l i th so sánh ph i gi m b t thay th b ng m t s n ph m không có l i th so sánh mà m c th a mãn tiêu dùng không i. b) Giá tr MRS ư c o b ng d c c a ti p tuy n v i ư ng CIC t i i m tiêu dùng. c) Hai câu a và b u úng. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 129) Trong i u ki n không có trao i m u d ch qu c t , tr ng thái cân b ng n i a có liên quan n giá c hàng hóa (Internal Equilibrium Relative Community Price) c a m t qu c gia x y ra khi (và ch khi): a) ư ng PPF và ư ng CIC g n g c t a nh t g p nhau t i m t i m mà các ti p tuy n MRT và MRS trùng nhau (g i là i m cân b ng n i a). b) T i i m cân b ng n i a, m c th a mãn tiêu dùng t th p nh t n u so sánh v i các trư ng h p có chuyên môn hóa s n xu t và trao i m u d ch qu c t . c) Ch s so sánh giá c hàng hóa t i i m cân b ng n i a (PX/PY) b ng v i d c c a các ti p tuy n MRT và MRS. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 130) Trong i u ki n c a mô hình chu n v thương m i qu c t (chuyên môn hóa s n xu t không hoàn toàn k t h p v i trao i m u d ch qu c t ), i m cân b ng m u d ch là i m trao i m u d ch: 14
 16. a) m b o l i ích kinh t c a hai qu c gia lý tư ng nh t (khi PX/PY = 1 hay PX = PY), xu t kh u 01 s n ph m có l i th so sánh nh p kh u ư c 01 s n ph m không ph i l i th so sánh. b) m b o l i ích kinh t c a hai qu c gia t cao nh t (khi PX/PY > 1 hay PX > PY, và ngư c l i), xu t kh u 01 s n ph m có l i th so sánh nh p kh u ư c hơn 01 s n ph m không ph i l i th so sánh. c) Câu a úng và câu b sai. d) Câu a sai và câu b úng. 131) Trong i u ki n c a mô hình chu n v thương m i qu c t , các i m cân b ng n i a và cân b ng m u d ch c a Qu c gia 1 là A và B; c a Qu c gia 2 là A’ và B’: a) Hư ng chuyên môn hóa s n xu t c a Qu c gia 1 i t A n B và c a Qu c gia 2 i t A’ n B’ trên ư ng PPF. b) PB = PB' = 1 (ch s so sánh giá c hàng hóa t i i m cân b ng m u d ch c a hai qu c gia b ng nhau và b ng 1). c) Hai câu a và b u úng. d) Hai câu a và b u sai. 132) Phân tích l i ích kinh t theo lý thuy t chu n v m u d ch qu c t cho th y nh chuyên môn hóa s n xu t và trao i m u d ch qu c t : a) L i ích tiêu dùng c a hai qu c gia giao thương (b t k là l n hay nh ) u tăng lên b ng nhau. b) L i ích tiêu dùng c a hai qu c gia u t n c c i trên ư ng bàng quan III (cao nh t). c) T i m i qu c gia, các ti p tuy n MRT (ti p xúc v i ư ng PPF t i i m cân b ng m u d ch) và MRS (ti p xúc v i ư ng CIC trên ư ng bàng quan III) trùng nhau. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 133) N u t i i m cân b ng n i a (chưa chuyên môn hóa s n xu t) mà v n có th th c hi n trao i m u d ch qu c t theo i u ki n c a ch s so sánh giá c hàng hóa th gi i (PW = 1), thì: a) L i ích c a thương v v n cân b ng (PX = PY), nhưng l i ích tiêu dùng c a qu c gia không t c c i ( m tiêu dùng n m trên ư ng bàng quan II), MRT và MRS không trùng nhau. b) L i ích c a thương v không cân b ng (PX ≠ PY), nên l i ích tiêu dùng c a qu c gia không t c c i ( m tiêu dùng n m trên ư ng bàng quan II), MRT và MRS không trùng nhau. c) Câu a sai và câu b úng. d) Hai câu b và c u sai. 134) Phân tích thành ph n c a l i ích kinh t theo lý thuy t chu n v m u d ch qu c t cho phép kh ng nh ch khi k t h p chuyên môn hóa s n xu t v i trao i m u d ch qu c t thì l i ích tiêu dùng c a n n kinh t m i t n c c i. i u ó có nghĩa là trong bài toán tăng trư ng kinh t qu c gia: a) Chuyên môn hóa s n xu t (công nghi p hóa và hi n i hóa n n kinh t ) là i u ki n “c n”, gi vai trò quy t nh s tăng trư ng; còn thương m i qu c t (trong chính sách kinh t i ngo i “m ”) là i u ki n “ ”, gi vai trò thúc y s tăng trư ng kinh t nhanh hơn. b) Chuyên môn hóa s n xu t và thương m i qu c t có vai trò quan tr ng ngang nhau. c) Thương m i qu c t gi vai trò quy t nh, chuyên môn hóa s n xu t gi vai trò thúc y. d) Chuyên môn hóa s n xu t và thương m i qu c t hoán i vai trò cho nhau (tùy t ng giai o n). 135) Trong mô hình chu n v thương m i qu c t , khi ư ng PPF c a hai qu c gia gi ng nhau, thì: a) Không phát sinh m u d ch qu c t vì th hi u tiêu dùng cũng s gi ng nhau gi a hai qu c gia. b) V n có m u d ch qu c t do th hi u tiêu dùng khác nhau gi a hai qu c gia. Nhưng l i ích tiêu dùng c a t ng nư c tăng không áng k ( i m tiêu dùng n m trên ư ng bàng quan II). c) V n có m u d ch qu c t do th hi u tiêu dùng khác nhau gi a hai qu c gia. L i ích tiêu dùng c a t ng nư c v n tăng n c c i ( i m tiêu dùng n m trên ư ng bàng quan III). d) C ba câu trên u sai. 136) Trong mô hình chu n v thương m i qu c t , phân tích cân b ng m u d ch c c b (trên th trư ng s n ph m X) cho th y s i u ch nh quan h cung – c u c a hai qu c gia giao thương s d n n: a) PX tăng d n i v i qu c gia xu t kh u X và gi m d n i v i qu c gia nh p kh u X. 15
 17. b) PX/PY tăng d n i v i qu c gia xu t kh u X và gi m d n i v i qu c gia nh p kh u X. c) PX/PY t i i m cân b ng m u d ch c a 2 qu c gia ph i b ng nhau thì m u d ch qu c t m i di n ra. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 137) Ưu i m cơ b n c a lý thuy t chu n v thương m i qu c t là: a) Nghiên c u trong các i u ki n phù h p v i th c t : chi phí cơ h i gia tăng; chuyên môn hóa s n xu t không hoàn toàn. b) Có tính n y u t giá c và quan h so sánh giá c hàng hóa. c) Có tính n quan h cung – c u và s khác bi t v cơ c u nhu c u tiêu dùng gi a các qu c gia... d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 138) Như c i m cơ b n c a lý thuy t chu n v thương m i qu c t là: a) Chưa gi i thích rõ vì sao có s khác nhau v ư ng PPF c a các qu c gia? (là nguyên nhân cơ b n d n n trao i m u d ch qu c t ). b) Chưa gi i thích rõ vì sao có s khác nhau v ư ng CIC c a các qu c gia? (cũng là nguyên nhân d n n trao i m u d ch qu c t ). c) Hai câu a và b u úng. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 139) Trong n n kinh t óng v i chi phí cơ h i gia tăng, i m cân b ng là i m: a) Ti p xúc gi a ư ng gi i h n kh năng s n xu t và ư ng bàng quan i chúng c a qu c gia b) T cung t c p c a qu c gia c) Qu c gia t l i ích c c i khi s n xu t và tiêu dùng t i i m này d) C 3 câu (a), (b), (c) u úng 140) Giá c s n ph m so sánh cân b ng c a m t qu c gia trong n n kinh t óng v i chi phí cơ h i gia tăng ư c xác nh b i: a) ư ng gi i h n kh năng s n xu t b) ư ng bàng quan i chúng c) ư ng gi i h n kh năng s n xu t và ư ng bàng quan i chúng d) ư ng gi i h n kh năng s n xu t ho c ư ng bàng quan i chúng 141) nghiêng c a ư ng ti p tuy n chung gi a ư ng gi i h n kh năng s n xu t c a qu c gia và ư ng bàng quan i chúng trong n n kinh t óng ph n ánh: a) M c giá c so sánh th gi i b) L i th so sánh c a m i qu c gia c) M c t cung t c p c a m i qu c gia d) V trí, hình d ng c a ư ng gi i h n kh năng s n xu t 142) ư ng bàng quan i chúng là t p h p các i m ph n ánh tương quan hai hàng hóa a) T i a m t qu c gia có th s n xu t ư c v i kh năng, ngu n l c c a qu c gia ó b) Có cùng t l thay i biên t c) Tiêu dùng có cùng m t s thay i biên t d) M c th a mãn chung là như nhau 143) ư ng gi i h n kh năng s n xu t trong trư ng h p chi phí cơ h i gia tăng là m t ư ng cong lõm v góc t a vì: a) T l biên t c a s di chuy n tăng d n b) T l thay th biên t tăng d n c) T l thay th biên t gi m d n d) Qui mô s n xu t v k t h p hai lo i hàng hóa tăng d n 144) Trên th c t chi phí cơ h i l i tăng vì: a) Tài nguyên có gi i h n b) M i s n ph m có m t lư ng tài nguyên thích h p v i nó c) Càng gia tăng s n xu t s n ph m này càng ph i hy sinh s n xu t s n ph m khác nhi u hơn d) C ba câu (a), (b), (c) u úng 145) Mô hình t l y u t s n xu t Heckcher – Ohlin cho r ng m t nư c ư c coi là có l i th tương i khi: a) Dư th a c lao ng và tư b n. 16
 18. b) S n xu t 1 lo i hàng hóa c n nhi u y u t s n xu t mà nư c ó s n có. c) S d ng úng và hi u qu ngu n ngân sách Nhà Nư c. d) S n xu t c n nhi u y u t như: lao ng, v n, t ai, k thu t …. 146) Thuy t l i th tương i Heckscher – Ohlin gi nh r ng: a) Ch có 2 y u t s n xu t là lao ng (L) và v n (K). Có hai lo i hàng hóa: m t là hàng hóa s d ng nhi u lao ng và lo i kia là s d ng nhi u v n. b) T l gi a u tư và s n lư ng c a 2 lo i hàng hóa trong 2 qu c gia là 1 h ng s . C hai qu c gia u chuyên môn hóa m c không hoàn h o. c) Có hai qu c gia: m t là dư th a lao ng và còn l i là dư th a v n. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 147) Câu nào sau ây không úng khi nói v Thuy t l i th tương i Heckscher – Ohlin : a) M i nư c t p trung vào s n xu t s n ph m có l i th tương i r i trao i v i nhau s mang l i l i ích cho c hai. b) Giao thương giúp cho các qu c gia tham gia “m r ng” kh năng s n xu t ( ư ng gi i h n s n xu t) c a mình. c) Câu (a) và (b) u úng d) Câu (a) và (b) u sai 148) Lý thuy t cân b ng giá c các y u t s n xu t cho r ng : a) Thương m i qu c t s d n n s cân b ng tương i giá c các y u t s n xu t gi a các qu c gia giao thương v i nhau. b) Thương m i qu c t s d n n s cân b ng tuy t i giá c các y u t s n xu t gi a các qu c gia giao thương v i nhau. c) Thương m i qu c t s d n n s cân b ng tương i và tuy t i giá c các y u t s n xu t gi a các qu c gia không có giao thương v i nhau. d) Thương m i qu c t s d n n s cân b ng tương i và tuy t i giá c các y u t s n xu t gi a các qu c gia giao thương v i nhau. 149) Cân b ng tương i là: a) giá c so sánh gi a hai s n ph m hai qu c gia b ng nhau b) giá c so sánh gi a hai s n ph m hai qu c gia không b ng nhau c) giá c các y u t s n xu t hai qu c gia là b ng nhau. d) giá c các y u t s n xu t hai qu c gia là không b ng nhau. 150) Cân b ng tuy t i là: a) giá c so sánh gi a hai s n ph m hai qu c gia b ng nhau b) giá c so sánh gi a hai s n ph m hai qu c gia không b ng nhau c) giá c các y u t s n xu t hai qu c gia là b ng nhau. d) giá c các y u t s n xu t hai qu c gia là không b ng nhau. 151) Theo lý thuy t Heckscher – Ohlin, y u t thâm d ng (Intensive Factor) ư c hi u là y u t s n xu t: a) ư c s d ng l p i l p l i trong quá trình s n xu t m t lo i s n ph m hàng hóa c th . b) ư c s d ng nhi u tương i trong t l cân i các y u t s n xu t c a các s n ph m hàng hóa c th . c) ư c s d ng nhi u nh t trong m t n n kinh t . d) Có ngu n cung c p nhi u nh t trong m t n n kinh t . 152) Trong i u ki n gi i h n 2 s n ph m (X,Y) và 2 y u t s n xu t (K – v n, L – lao ng), n u K/L(Y) > K/L(X), thì: a) Y là s n ph m thâm d ng v n; X là s n ph m thâm d ng lao ng. b) Y là s n ph m thâm d ng lao ng; X là s n ph m thâm d ng v n. c) Hai câu a và b u sai. d) C ba câu trên u sai. 153) Y u t thâm d ng c a m t s n ph m hàng hóa ch có tính tương i, b i vì nó ư c tính toán d a trên cơ s so sánh: a) S lư ng tuy t i các y u t s n xu t (K – v n và L – lao ng) gi a các s n ph m c th . 17
 19. b) S lư ng tuy t i các y u t s n xu t (K – v n và L – lao ng) trong m t s n ph m c th . c) T l cân i các y u t s n xu t (K/L) gi a các s n ph m c th . d) C ba câu (a), (b), (c) u sai. 154) Gi nh t l cân i các y u t s n xu t (K/L) c a các s n ph m laptop và giày th thao l n lư t là 600/50 và 25/5. Theo ó, có th k t lu n r ng: a) Laptop là s n ph m thâm d ng v n, vì K (laptop) = 24 l n K (giày th thao). b) Laptop là s n ph m thâm d ng lao ng, vì L (laptop) = 10 l n L (giày th thao). c) Laptop là s n ph m thâm d ng v n và giày th thao là s n ph m thâm d ng lao ng, vì K/L (laptop) = 2,4 l n K/L (giày th thao). d) C ba câu (a), (b), (c) u sai. 155) Theo lý thuy t Heckscher – Ohlin, y u t dư th a (Abundant Factor) ư c hi u là y u t s n xu t có ngu n cung c p: a) D i dào và giá r hơn nhi u khi so sánh v i các qu c gia khác m t cách tương i. b) D i dào nh t và giá r nh t khi so sánh v i các qu c gia khác. c) D i dào nh t khi so sánh v i các qu c gia khác. d) Giá r nh t khi so sánh v i các qu c gia khác. 156) Tính b ng t ng s v n và t ng s lao ng qu c gia s n có dùng vào s n xu t. N u TK/TL (QG1) < TK/TL (QG2) thì: a) Qu c gia 1 dư th a lao ng; Qu c gia 2 dư th a v n. b) Qu c gia 1 dư th a v n; Qu c gia 2 dư th a lao ng. c) Hai câu a và b u sai. d) C ba câu (a), (b), (c) u sai. 157) Tính b ng giá c các y u t s n xu t: PK là lãi su t (r) và PL là ti n lương (w). V i i u ki n y u t s n xu t d i dào có giá r và y u t s n xu t khan hi m có giá t, n u PK/PL (QG1) > PK/PL (QG2) thì: a) Qu c gia 1 dư th a v n; Qu c gia 2 dư th a lao ng. b) Qu c gia 1 dư th a lao ng; Qu c gia 2 dư th a v n. c) Hai câu a và b u sai. d) C ba câu (a), (b), (c) u sai. 158) Gi nh có t l bi u hi n m i tương quan gi a t ng s lao ng v i t ng s v n c a các n n kinh t Trung Qu c và Singapore như sau: TK/TL(Trung Qu c) = 6.000/800; TK/TL (Singapore) = 600/4. Theo ó, có th k t lu n r ng: a) Trung Qu c dư th a v n, vì TK (Trung Qu c) = 10 l n TK (Singapore). b) Trung Qu c dư th a lao ng, vì TL (Trung Qu c) = 200 l n TL (Singapore). c) Trung Qu c dư th a lao ng tương i và Singapore dư th a v n tương i, vì TK/TL (Trung Qu c) = 1/20 TK/TL (Singapore). d) C ba câu (a), (b), (c) u sai. 159) Gi nh có t l bi u hi n m i tương quan gi a lãi su t (giá c a y u t v n) và ti n lương (giá c a y u t lao ng) trong các n n kinh t Vi t Nam và Nh t B n như sau: PK/PL(Vi t Nam) = 8/1.000; PK/PL (Nh t B n) = 4/40.000. Theo ó, có th k t lu n r ng: a) Vi t Nam dư th a v n, vì PK (Vi t Nam) = 2 l n PK (Nh t B n). b) Nh t B n dư th a lao ng, vì PL (Nh t B n) = 40 l n PL (Vi t Nam). c) Vi t Nam dư th a lao ng tương i và Nh t B n dư th a v n tương i, vì PK/PL (Vi t Nam) = 80 l n PK/PL (Nh t B n). d) C ba câu (a), (b), (c) u sai. 160) Theo lý thuy t Heckscher – Ohlin thì s n ph m có l i th so sánh là: a) S n ph m thâm d ng y u t s n xu t mà qu c gia dư th a tương i. b) S n ph m thâm d ng y u t s n xu t mà qu c gia có ngu n cung c p d i dào nh t. c) S n ph m thâm d ng y u t s n xu t mà qu c gia có ngu n cung c p v i giá r nh t. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 161) Lý thuy t Heckscher – Ohlin yêu c u m i qu c gia: a) Chuyên môn hóa s n xu t vào s n ph m thâm d ng y u t s n xu t qu c gia dư th a tương i. 18
 20. b) Xu t kh u s n ph m thâm d ng y u t s n xu t qu c gia dư th a tương i. c) Nh p kh u s n ph m thâm d ng y u t s n xu t qu c gia khan hi m tương i. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 162) Theo lý thuy t Heckscher – Ohlin thì nguyên nhân cơ b n làm phát sinh thương m i qu c t là s khác bi t gi a các qu c gia v : a) Y u t s n xu t dư th a tương i. b) T l cân i các y u t s n xu t. c) Giá c s n ph m hàng hóa. d) C ba câu (a), (b), (c) u úng. 163) Theo lý thuy t Heckscher – Ohlin, mô th c thương m i qu c t c a các qu c gia ang phát tri n là: a) Xu t kh u s n ph m thâm d ng lao ng; nh p kh u s n ph m thâm d ng k thu t. b) Xu t kh u s n ph m thâm d ng lao ng; nh p kh u s n ph m thâm d ng v n. c) Xu t kh u s n ph m thâm d ng tài nguyên; nh p kh u s n ph m thâm d ng k thu t. d) Xu t kh u s n ph m thâm d ng tài nguyên; nh p kh u s n ph m thâm d ng v n. 164) Theo lý thuy t Heckscher – Ohlin, mô th c thương m i qu c t c a các qu c gia công nghi p phát tri n là: a) Xu t kh u s n ph m thâm d ng v n; nh p kh u s n ph m thâm d ng lao ng. b) Xu t kh u s n ph m thâm d ng v n; nh p kh u s n ph m thâm d ng tài nguyên. c) Xu t kh u s n ph m thâm d ng k thu t; nh p kh u s n ph m thâm d ng lao ng. d) Xu t kh u s n ph m thâm d ng k thu t; nh p kh u s n ph m thâm d ng tài nguyên. 165) V n d ng lý thuy t Heckscher – Ohlin, ngày nay có th xác nh mô th c thương m i qu c t c a các qu c gia như sau: a) Qu c gia ang phát tri n: xu t kh u s n ph m thâm d ng tài nguyên và lao ng; nh p kh u s n ph m thâm d ng v n và k thu t. b) Qu c gia công nghi p phát tri n: xu t kh u s n ph m thâm d ng v n và k thu t; nh p kh u s n ph m thâm d ng tài nguyên và lao ng. c) Hai câu a và b u úng. d) Hai câu a và b u sai. 166) Vi t Nam xu t kh u hàng d t may, giày dép…; nh p kh u máy móc thi t b …. Mô hình m u d ch như th ư c gi i thích b ng: a) Lý thuy t Heckscher – Ohlin b) Lý thuy t H-O-S c) Lý thuy t l i th so sánh d) C (a), (b), (c) u úng 167) Quá trình chuyên môn hóa tăng d n cho n khi t tr ng thái cân b ng m u d ch qu c t s làm cho : a) Giá c so sánh cân b ng c a s n ph m có l i th t i m i qu c gia tăng d n b) Giá c so sánh cân b ng c a s n ph m có l i th t i m i qu c gia gi m d n c) Giá c so sánh cân b ng c a s n ph m không có l i th t i m i qu c gia tăng d n d) Giá c so sánh cân b ng c a s n ph m có và không có l i th u gi m 168) Giá c s n ph m so sánh cân b ng 2 qu c gia khác nhau là do khác nhau v : a) Các y u t s n xu t b) S thích, th hi u ngư i tiêu dùng c) K thu t, công ngh d) C 3 câu a, b, c u úng 169) Cơ s lý thuy t Heckscher – Ohlin là d a vào: a) S khác bi t v ngu n l c s n xu t v n có b) S khác bi t v cung y u t s n xu t c) Câu (a) và (b) u úng. d) Câu (a) và (b) u sai. 170) Giá c s n ph m so sánh cân b ng n i a là: a) Giá c s n ph m so sánh b) Chi phí cơ h i c) Giá c tương i c a s n ph m khi chưa có m u d ch x y ra d) C (a), (b), (c) u úng 171) Lý thuy t H-O-S cho r ng : a) S khác bi t giá c các y u t s n xu t gi a các qu c gia làm phát sinh thương m i qu c t . b) Thương m i qu c t t o ra s cân b ng tương i và tuy t i giá c các y u t s n xu t gi a các qu c gia giao thương v i nhau. 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản