Ngân hàng câu hỏi nghiên cứu 6 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Chia sẻ: Chau Raymond | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:33

0
202
lượt xem
48
download

Ngân hàng câu hỏi nghiên cứu 6 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

2. Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội trong giai đoạn: (1925-quang chau –trung quoc) a. 1910 - 1920. ○b. 1921 - 1930 c. 1930 - 1945. d. a, b, c, đều sai 3. Nguyễn Ái Quốc đã về nước và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sáng lập Mặt trận Việt Minh vào năm nào? a. 1939. ○b. 1941. c. 1940. d. b và c đều đúng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi nghiên cứu 6 bài lý luận chính trị dành cho đoàn viên

 1. ĐOAN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM ̀ BCH TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM TP.HCM *** ̀ ̉ NGÂN HANG CÂU HOI NGHIÊN CỨU 6 BAI LÝ LUÂN CHINH TRỊ DANH CHO ĐOAN VIÊN ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̉ ́ ̣ A. CÂU HOI TRĂC NGHIÊM ̀ PHÂN 1: CHỦ NGHIA MAC-LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ̃ ́ LÀ NÊN TANG TƯ TƯỞNG, CƠ SỞ LÝ LUÂN CUA CACH MANG VIÊT NAM ̀ ̉ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ 1. Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển qua các giai đoạn: a. 2 giai đoạn (1910 - 1945 và 1945 - 1969). b. 3 giai đoạn (1911 - 1920, 1920 - 1945, 1945 - 1969). . 5 giai đoạn: Hình thành chí hướng (1890 - 1911) Tìm hiểu (1911 - 1920). Hình thành cơ bản (1921 - 1930). Thử thách và thắng lợi (1930 - 1945). Khẳng định ( 1945 - 1970). d. Tất cả các câu đều sai. 2. Hồ Chí Minh đã sáng lập ra tổ chức Viêt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội trong ̣ giai đoạn: (1925-quang chau –trung quoc) a. 1910 - 1920. . 1921 - 1930 c. 1930 - 1945. d. a, b, c, đều sai 3. Nguyễn Ái Quốc đã về nước và trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam sáng lập Mặt trận Việt Minh vao năm nao? ̀ ̀ a. 1939. . 1941. c. 1940. d. b và c đều đúng. 4. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc có nội dung chủ yếu dựa trên nguyên tắc là: a. Lấy Liên minh công nông làm nền tảng do Đảng lãnh đạo. b. Phương pháp đi tới đại đoàn kết là vận động, giáo dục, thuyêt phục, nêu gương. ́
 2. c. Lấy lợi ích dân tộc trên hết và quyền lợi cơ bản của nhân dân làm nền tảng, phải đoàn kết và đấu tranh. . Tập hợp a, b,c. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm 5. năm thì phải trồng người” là tư tưởng chiến lược về: a. Vận động và phát huy sức mạnh của thanh niên. b. Tính nhân văn. . Công tác giáo dục thiêu niên. ́ d. Đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vận động thanh niên bao gồm: 6. a. 3 vấn đề cơ bản. b. 4 vấn đề cơ bản. c. Những vấn đề cơ bản: - Đánh giá vai trò lịch sử của thanh niên. - Chăm lo giáo dục và phát huy sức mạnh của thanh niên. - Thanh niên phải ra sức rèn đức, luyện tài. - Xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn. . Câu b,c đều đúng. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng có những nội dung chủ yếu là: 7. a. Khẳng định Đảng Cộng sản là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam và nêu rõ: - Bản chất giai cấp của Đảng. - Xây dựng Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền. b. Khẳng định Chủ nghĩa Mác - Lê Nin là học thuyết Cách mạng và khoa học, kiên đ ịnh mục tiêu độc lập, dân tộc và CNXH. c. Xây dựng Đảng mạnh và trong sạch để ngang tầm với nhiệm vụ cao cả, hoàn thành sứ mệnh lịch sử mà nhân dân giao phó. . Tập hợp câu a, b và c Tư tưởng Hồ Chí Minh được hình thành bởi: 8. a.Sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lê Nin và phong trào công nhân, phong trào yêu nước Việt Nam. b. Là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lê Nin đ ể giải quy ết những vấn đề của cách mạng Việt Nam. . Cả hai ý trên đều đúng. d. Cả hai ý trên đều sai. Định hướng tư tưởng quan trọng trong tư tưởng Hồ Chí Minh là: 9. a. Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. b. Giải phóng dân tộc phải thống nhất với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội.
 3. c. Kết thừa và phát huy truyền thống, bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa của nhân loại. d. Chủ nghĩa xã hội là mục đích và tương lai của loài người. 10. Bác Hồ mất ngày tháng năm nào? Tại đâu? a. Ngày 3/9/1969 tại Hà Nội. c. Ngày 2/9/1969 tại Pắc Pó. . Ngày 2/9/1969 tại Hà Nội. d. Ngày 2/9/1969 tại Cao Bằng. 11. Bác Hồ được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào khóa mấy? Năm nào? a. Khóa 1 năm 1945. . Khóa 1 năm 1946. b. Khóa 1 năm 1947. d. Khóa 1 năm 1948.^ 12. Trên đường ra đi nước ngoài tìm đường cứu nước, Người đã làm công việc gì đầu tiên? Tại đâu? a. Quét rác, ở Luân Đôn. c. Phụ bếp, tàu buôn Luân Đôn. b. Làm vườn ở Lơhavơrơ. d. Phụ bếp, tàu buôn Amiral Latouche tréville. 13. Hồ Chủ Tịch kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào ngày tháng năm nào? a. Ngày 20/12/1947. c. Ngày 21/12/1946. . Ngày 20/12/1946. d. Ngày 20/11/1946. 14. Bác Hồ về Quảng Châu - Trung Quốc để chuẩn bị lực lượng cho việc ra đời một Đảng kiểu mới của giai cấp công nhân Việt Nam vào thời gian nao? ̀ a. Tháng 12/1923. .Tháng 12/1924. ́ ́ b. Thang 12/1927 d. Thang 12/1921 15. Bác Hồ có viết một bài thơ chúc tết nhân dân cả nước: "Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua. Thắng lợi tin vui khắp mọi nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ. Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta" Bài thơ này được viết vào ngày tháng năm nào? a. Năm 1967. . Năm 1968 b. Năm 1969. d. Năm 1966. 16. Sài Gòn mang tên Thành phố Hồ Chí Minh vào năm nào? a. Năm 1975. b. Năm 1978. . Năm 1976. d. Năm 1979. 17. Tập thơ "Nhật ký trong tù " được Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng tác trong khoảng thời gian nào? a. Năm 1940 – năm 1942. . Năm 1942 - năm 1943. b. Năm 1942 - năm 1944. d. Năm 1941 - năm 1943. 18. Chủ tịch Hồ Chí Minh soạn bản thảo Tuyên ngôn độc lập vào ngày: (3 ngày 28- 30/8/1945) a. Ngày 23/8/1945. c. Ngày 25/8/1945.
 4. b. Ngày 27/8/1945. . Ngày 28/8/1945. 19. Quyết tâm "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ" của dân tộc ta được khẳng định trong văn bản nào? a."Tuyên ngôn độc lập " của Chủ tịch Hồ Chí Minh. ."Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. c.Chỉ thị " toàn quốc kháng chiến" của Trung ương Đảng. c.Lời kêu gọi "Nam Bộ kháng chiến" của UB hành chánh kháng chiến Nam Bộ. 20. Hai câu : "Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công" được Hồ Chủ Tịch nói đến lần đầu tiên vào dịp: . Hội nghị thống nhất mặt trận Liên Việt - Việt minh (3/1951). b. Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng (2/1960). c. Thư gửi phụ nữ toàn quốc nhân kỷ niệm 50 năm ngày quốc tế Phụ nữ. d. Đại hội thanh niên tích cực lao động XHCN. 21. "Các Vua Hùng đã có công dựng nước Bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước". Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói câu trên trong trường hợp nào? a. Tại Đại hội Đoàn thanh niên lao động lần thứ III (1961). . Tại Đại Hội Đoàn quân tiên phong đang chuẩn bị về tiếp quản Thủ đô Hà Nội (9/1945). c. Tại Hội nghị cán bộ trung - cao cấp của quân đội 9/11/1956). d. Khi về thăm đền Hùng Vương (3/1962). 22. Câu nói “Vì lợi ích 10 năm trồng cây. Vì lợi ích 100 năm trồng người” Đ ược nêu trong ̣ dip nào? (13/9/1958) a. Trong thư Bác Hồ gởi cho ngành giáo dục ngày 14/9/1958. b. Trong báo cáo Hội nghị BCH Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (từ ngày 19 - 22/12/1957). c. Trong báo cáo kỳ họp Quốc hội khóa 3 (tổ chức ngày 10/9/1957). d. Khi Bác Hồ nói chuyện với lớp học chính trị của giao viên cấp II - III do Bộ Giáo dục tổ chức ngày 13/9/1953. 23. Đoàn Thanh niên cần phải làm đầu tàu, gương mẫu trong phong trào thi đua yêu nước, phải thực hiện khẩu hiệu “Đâu Đảng cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên làm”. Đó là lời huấn thị của Bác Hồ tại: a. Hội nghị BCH Trung ương Đoàn lần thứ X (khóa II). . Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Lao động Việt nam lần thứ III. c. Đại hội đảng toàn quốc lần II. d. Hội nghị Thường vụ trung ương Đoàn năm 1961. 24. “ Các cháu thanh niên gái cũng như trai hãy thực hiện tốt “3 sẵn sàng”, xung phong hi ến tất cả tinh thần và lực lượng của tuổi trẻ cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, cho t ổ
 5. quốc và chủ nghĩa xã hội ” Đó là nội dung bức thư kêu gọi thanh niên mà Hồ Chủ tịch viết vào: a.Ngày 19/3/1950 - ngày Toàn quốc chống Mỹ. . Ngày 29/7/1965 - nhân dịp Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ thị về việc tăng cường công tác vận động thanh niên trong tình hình mới. c. Ngày 12/1/1950 - sau khi anh Trần Văn Ơn qua đời. d. Nhân dịp kỷ niệm ngày hiệp định về lập lại hòa bình ở Đông Dương được ký kết tại Geneve (20/7/1954). 25. Tháng 9/1945, nhân ngày khai trường của năm học đầu tiên sau cách mạng tháng tám/1945, chủ tịch Hồ Chí Minh đã gởi thư cho học sinh toàn quốc. Trong thư Người đã gởi gắm niềm tin và ước mơ cao cả của mình cho thế hệ trẻ qua câu nói: a. “Tôi chỉ có một ham muốn, ham muốn tột bậc: làm sao cho nước ta đ ược hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành”. b. “Bác mong các cháu cho ngoan. Mai sau gìn giữ giang san Lạc Hồng. Sao cho nổi tiếng Tiên Rồng. Sao cho tỏ mặt nhi đồng Việt Nam”. c. “...Ta chỉ có một cách để theo kịp và đi qua người là ra sức học hỏi”. . “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai các cường quốc năm châu hay không, chính là nhờ một phần lớn công học tập của các cháu”. 26. Hiện nay có bao nhiêu chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh : a. 5 b. 6 c. 8 d. 9 27. “Do cá nhân chủ nghĩa mà ngại gian khổ, khó khăn, sa vào tham ô, hủ hóa, lãng phí, xa hoa. Họ tham danh trục lợi, thích địa vị quyền hành. Họ tự cao, tự đại, coi thường tập thể, xem khinh quần chúng, độc đoán chuyên quyền...” Đoạn văn trên được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết vào năm nào? Tên bài viết đó là gì? . Trong Di chúc viết lại cho Đảng b. Bài “Phê bình và tự phê bình” c. Bài “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” d. Bài “Vì sự nghiệp trồng người” 28. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng được thể hiện trong các đức tính nào? a. Cần - Kiệm – Liêm – Chính b. Chí công vô tư c. Nhân – Nghĩa – Trí – Dũng – Liêm . Tất cả các câu trên đều đúng 29. Bài thơ sau đây cua Bác có tiêu đề tiêng Viêt là gì? “Gạo đem vào giã bao đau đớn, gạo ́ ̣ giã xong rôi trắng tựa bông, sông ở trên đời người cũng vậy. Gian nan rèn luyện mới ̀ ́ thành công”
 6. a. Tiếng giã gạo . Nghe tiếng giã gạo ̣ c. Giã gao d. Cả 3 đáp án đều sai 30. Trong hơn hai năm (1954 - 1956), miền Bắc tiến hành 4 đợt cải cách ruộng đất . Cách mạng tiến hành lấy đất của địa chủ, cường hào, ác bá chia cho dân nghèo đ ể thực hi ện triệt để khẩu hiệu. Hãy cho biết đó là khẩu hiệu gì? a. Lấy của người giàu chia cho dân nghèo b. Dân cày có ruộng c. Người cày có ruộng . Chia ruộng cho nông dân 31. “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bên. Đào núi và lấp biên. Quyết chí ắt làm nên” ̀ ̉ Hãy cho biêt bốn câu thơ trên Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc trong dịp nào? Năm nào? ́ a. Đại hội lần III của Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam-1961 b. Đại hội lần I của Đoàn Thanh Niên Cứu Quốc Việt Nam - 1950 . Khi thăm một đơn vị thanh niên xung phong đang làm đường phục vụ chiến dịch Biên Giới - 1950 d. Đại hội lần II của Đoàn Thanh Niên Lao Động Việt Nam-1956 32. Tập thơ “Nhật ký trong tù” của Hồ Chí Minh được viết trong thời gian nào ? a. Trong nhà tù Quốc dân Đảng, 1941 - 1942 b. Trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, những năm 1941 - 1942 c. Trong nhà tù Quốc dân Đảng, năm 1942 - 1944 . Trong nhà tù của Tưởng Giới Thạch, những năm 1942 - 1943 33. “Từ Nguyễn Ai Quốc toa ra một thứ văn hoá, không phai thứ văn hoa Châu Âu, mà có lẽ ́ ̉ ̉ ́ là một nền văn hoá tương lai” Câu noi trên cua ai? ́ ̉ a. Tổ chức văn hoá thế giới UNESCO . Ông Opxip Mandextan c. Giáo sư Đinh Xuân Lâm d. Tất cả phương án đều sai 34. Lời dạy sau đây cua Bác Hồ trong tác phẩm nào? “Cần kiệm, hòa mà không tư, cả quyết ̉ sửa lỗi của mình, cẩn thận mà không nhut nhát, hay hỏi, nhẫn nại, hay nghiên cứu xem ́ xét, vị công vô tư, không hiêu danh, không kiêu ngao, nói thì phải làm, giữ chủ nghĩa cho ́ xứng, hy sinh, ít lòng ham muốn về vật chất”. . Tác phẩm: “Đường kách mệnh” b. Tác phẩm: “Sửa đổi lối làm việc” c. Tác phẩm: “Tiêu chuân Đảng viên” trong điều lệ tóm tắt 03/02/1930. ̉ d. Đời sống mới.
 7. 35. “Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng/ Cuộc đời cách mạng thật là sang” là 2 câu thơ trong bài “Tức cảnh Pắc Bó”. Hai câu thơ đã nêu lên công viêc của Bác đang làm lúc đó; đó là ̣ việc gì? . Dịch sách “Lịch sử Đảng Cộng Sản Nga” b. Dịch “Tuyên ngôn Đảng Cộng Sản” của Các Mác c. Viết sách “Lịch sử Đảng Cộng Sản Trung Quốc” d. Dịch sách “Cộng sản ABC” 36. Câu nói: “Vì lợi ích mười năm thì phai trông cây. Vì lợi ích trăm năm thì phai trồng ̉ ̀ ̉ người” Được Bac phat biểu khi nao? ́ ́ ̀ a. Khi thăm trường Chu Vân An (1954) b. Khi thăm trường Trưng Vương (1954) . Trong lớp hoc chính trị của giao viên cấp II, III toan miên Bac (1958) ̣ ́ ́ ̀ ́ d. Trong thư gửi hoc sinh nhân ngay khai trường (1955) ̣ ̀ 37. “Yêu tổ quôc, yêu nhân dân phai găn liền với …….., vì có … ….. thì dân mình mới môi ́ ̉ ́ ̃ ngay môt ấm no thêm, Tổ quôc mới ngay môt giau manh thêm.” Điên vao chỗ trông để ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ hoan chỉnh câu nói cua Bac. ̀ ̉ ́ . Chủ nghia xã hôi, tiên lên chủ nghia xã hôi ̃ ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ b. Yêu Lao đông, yêu lao đông c. Yêu con người, yêu thương con người d. Đôc lâp, tự do cua đât nước ̣̣ ̉ ́ 38. Trong những khâu hiêu sau đây, khâu hiêu nao là cua Bac Hồ ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ a. Vô san toan thế giới và cac dân tôc bị ap bức, đoan kêt lai. ̉ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣́ b. Lao đông toan thế giới đoan kêt lai ̣ ̀ ̀ ̣́ c. Công nông thế giới đêu là anh em ̀ . Lao đông toan thế giới đoan kêt lai; công nông thế giới đêu là anh em. ̣ ̀ ̀ ̣́ ̀ 39. Ai là người sang lâp ra chủ nghia Mac-Lênin? ́ ̣ ̃ ́ ́ ́ a. Cac Mac b. Cac Mac và Ăng-ghen ́ ́ c. Cac Mac và Lênin ́ ́ . Cac Mac, Ăng-ghen và Lênin ́ ́ 40. “Đoan kết là môt truyên thông cực kỳ quý bau cua Đang và cua dân ta. Cac đông chí từ ̀ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̀ Trung ương đến cac Chi bộ cân phai giữ gìn sự đoan kết nhất trí cua Đang như giữ gin ́ ̀ ̉ ̀ ̉ ̉ ̀ con ngươi cua măt mình”. Đoan trích trên trong văn ban nao cua Hồ Chủ tịch? ̉ ́ ̣ ̉ ̀ ̉ a. Đường kach mênh ́ ̣ b. Bai nói chuyên nhân kỷ niêm 30 năm thanh lâp Đang ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̉ ́ . Di chuc d. Bai phát biểu trong lớp huấn luyện Đảng viên mới tháng 5 năm 1966. ̀ 41. Di san văn hoa phương Tây mà Bác Hồ tiếp thu được là những tư tưởng nao? ̉ ́ ̀
 8. a. Tư tưởng dân chủ tư san. ̉ b. Tư tưởng tự do, bình đăng, bác ái và quyên con người. ̉ ̀ c. Hoc thuyết Tam dân. ̣ . Cả a và b đêu đúng. ̀ 42. Nhân tố chủ quan nao gop phân hình thanh nên tư tưởng Hồ Chí Minh? ̀ ́ ̀ ̀ a. Ban chất nhân văn và tư chât thông minh cua Bác Hô. ̉ ́ ̉ ̀ b. Truyên thông quê hương. ̀ ́ c. Truyền thông gia đình. ́ . Cả ba đêu đung. ̀ ́ 43. Chủ nghia Mac – Lênin gôm những bộ phân nao: ̃ ́ ̀ ̣ ̀ a. 2 bộ phân: Những nguyên lý cơ ban và những quy luât cơ ban. ̣ ̉ ̣ ̉ b. 2 bộ phân: Bộ phân do Mac-Ăngghen sang tao và bộ phân do Lênin sang tao ra. ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ . 3 bộ phân: Triêt hoc Mac-Lênin, Kinh tế chinh trị Mac-Lênin và Chủ nghia xã hôi khoa ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ̃ ̣ ̣ hoc. d. 3 bộ phân: Triêt hoc Mac-Lênin, Kinh tế chinh trị và chủ nghia công san. ̣ ̣́ ́ ́ ̃ ̣ ̉ 44. “Mác là một thiên tài, còn chúng ta giỏi lắm chỉ là những người có tài mà thôi”. Câu nói trên của ai? . Ăng-ghen b. Lênin c. Hồ Chí Minh ̣ d. Mao Trach Đông ̣́ ́ ̀ 45. Triêt hoc Mac – Lênin bao gôm: . Chủ nghia duy vât biên chứng và chủ nghia duy vât lich sử ̃ ̣ ̣ ̃ ̣̣ b. Chủ nghia duy vât biên chứng và chủ nghia duy tâm siêu hinh ̃ ̣ ̣ ̃ ̀ c. Chủ nghia duy tâm biên chứng và chủ nghia duy vât siêu hinh ̃ ̣ ̃ ̣ ̀ d. Chủ nghia duy vât biên chứng và chủ nghia duy vât siêu hinh ̃ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ 46. Theo chủ nghia Mac-Lênin, giai đoan đâu cua phương thức san xuât công san chủ nghia la: ̃ ́ ̣ ̀ ̉ ̉ ̣́ ̉ ̃̀ ̣ ̉ ̉ . Công san nguyên thuy b. Chủ nghia xã hôi ̃ ̣ c. Chủ nghia tư ban ̃ ̉ d. Thời kỳ quá độ 47. Trong cac bộ phân cua chủ nghia Mac-Lênin, bộ phân nao nghiên cứu những quy luât ́ ̣ ̉ ̃ ́ ̣ ̀ ̣ chuyên biên từ chủ nghia tư ban lên chủ nghia xã hôi và phương hướng xây dựng xã hôi ̉ ́ ̃ ̉ ̃ ̣ ̣ mới? a. Những nguyên lý cơ ban ̉ b. Những quy luât cơ ban ̣ ̉ c. Kinh tế chinh trị Mac-Lênin ́ ́ . Chủ nghia xã hôi khoa hoc ̃ ̣ ̣
 9. 48. Theo chủ nghia Mac-Lênin, lực lượng xã hôi thực hiên sự chuyên biên từ chủ nghia tư ̃ ́ ̣ ̣ ̉ ́ ̃ ban lên chủ nghia xã hôi la: ̉ ̃ ̣̀ a. Những người công san ̣ ̉ ́ b. Giai câp công nhân . Giai câp công nhân và nhân dân lao đông ́ ̣ d. Trí thức. 49. Mac noi: “Lực lượng vật chất chỉ có thể bị đánh đổ bởi lực lượng vật chất. Nhưng …. ́ ́ cũng sẽ trở thành lực lượng vật chất, môt khi nó thâm nhập vào quần chúng” . Chữ con ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ thiêu trong dâu 3 châm la: ́ a. Văn hoa b. Lý lẽ . Lý luân ̣ d. Lý thuyêt ́ 50. Văn kiên đai hôi XI cua Đang xac đinh “Từ nay đến…., toàn Đảng, toàn dân ta phải ra ̣ ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̣ sức phấn đấu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo đ ịnh hướng xã hội chủ nghĩa” Trong dâu ba châm là thời điêm nao? ́ ́ ̉ ̀ . Giữa thế kỷ XXI b. 2020 c. 2015 d. 2025 PHẦN 2 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO VÀ LÀ NHÂN TỐ QUYẾT ĐỊNH THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM. 51. Khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có tên là gì ? a. Đảng Cộng sản Đông Dương. b. Đông Dương Cộng sản Đảng. . Đảng Cộng sản Việt Nam. d. An Nam Cộng sản Đảng. 52. Tham dự Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có mặt các Đại biểu của các tổ chức nào? a.Cả 3 tổ chức Cộng sản ở 3 miền đất nước: Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, An Nam Cộng sản Đảng. b. Đông Dương Cộng sản Đảng, Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn. . Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng. d. Đông Dương Cộng sản Liên Đoàn, An Nam Cộng sản Đảng.
 10. 53. Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam đã thông qua các văn kiện nào ? a. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi. b. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng và lời kêu gọi. c. Chánh cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, điều lệ vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng và lời kêu gọi. . Chính cương vắn tắt của Đảng, sách lược vắn tắt của Đảng, điều l ệ vắn tắt của Đảng, chương trình tóm tắt của Đảng và điều lệ tóm tắt của các hội quần chúng. 54. Địa điểm diễn ra Hội nghị của BCH Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10/1930 ở đâu ? a. Hà Nội. . Hương Cảng. c. Sài Gòn. d. Nghệ An. 55. Ngày 01/05/1930 đã nổ ra cuộc tổng bãi công lớn đánh dấu “Thời kỳ đấu tranh kịch liệt đã đến”. Cuộc tổng bãi công diễn ra ở đâu ? a. Nhà máy sợi Nam Định. b. Hãng dầu Nhà Bè. c. Nhà máy xi măng Hải Phòng. . Khu công nghiệp Vinh - Bến Thủy. 56. Nguyên nhân chủ yếu nào làm bùng lên cao trào Cách mạng 1930 - 1931? a. Thực dân Pháp tăng cường vơ vét, bóc lột nhân dân ta. b. Lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc của mọi tầng lớp đồng bào. c. Sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam với đường lối chính trị đúng đắn. . Cả 3 đều đúng. 57. Trong cao trào Cách mạng 1930 - 1931, chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh được thành lập bằng cách nào? a. Do nhân dân bầu cử. . BCH Nông hội xã quản lý chính quyền dưới sự lãnh đạo của Chi Bộ Đảng. c. Chi bộ Đảng tại các địa phương đồng thời nắm chính quyền. d. Công nhân các nhà máy lân cận về nông thôn quản lý chính quyền. 58. Chính quyền Xô Viết Nghệ Tĩnh đã tồn tại trong thời gian bao lâu? a. Đến 5 tháng. b. 1 năm. c. Từ 3 đến 4 tháng. d. Hơn 1 năm. 59. Đại hội lần thứ nhất Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức vào thời gian nào? Tại đâu? . Tháng 3/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc).
 11. b. Tháng 7/1935 tại Ma Cao (Trung Quốc). c. Tháng 3/1935 tại ngoại thành Hà Nội. d. Tháng 7/1935 tại ngoại thành Hà Nội. 60. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Đông Dương được bầu tại Đại hội lần thứ 1 là ai? a. Đồng chí Trần Phú. b. Đồng chí Hà Huy Tập. . Đồng chí Lê Hồng Phong. d. Đồng chí Trường Chinh. 61. Trong cao trào Cách mạng 1936 - 1939, sự kiện mở đầu cho phong trào đấu tranh rộng lớn của quần chúng là sự kiện gì? a. Sự ra đời của các ủy ban hành động ở nhiều địa phương. b. Cuộc đón tiếp của chính phủ Pháp. c. Cuộc vận động lập Ủy ban trù bị của Đông Dương Đại hội. d. Việc triệu tập Đông Dương Đại hội. 62. Đảng ta xác định nhiệm vụ trọng tâm trong thời kỳ cách mạng 1930 - 1945 là gì? a. Giải phóng dân tộc. . Giải phóng dân tộc và ruộng đất cho nông dân. c. Khởi nghĩa vũ trang. d. Đấu tranh giành quyền dân chủ. 63. Mặt trận Việt Minh có tên gọi đầy đủ là gì? a. Việt Nam Cách mạng đồng minh Hội. . Việt Nam độc lập đồng minh. c. Việt Nam Cách mệnh đồng minh Hội. d. Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. 64. Trong cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn (1940), kết quả đạt được lớn nhất là gì? a. Tiêu diệt được nhiều sinh lực địch. b. Thành lập chính quyền cách mạng trong thời gian dài. c. Xây dựng và duy trì được lực lượng vũ trang. d. Tập hợp được lực lượng chính trị. 65. Nam Bộ kháng chiến bắt đầu ở Sài Gòn vào ngày tháng năm nào? a. Ngày 23/11/1940. ̀ b. Ngay 02/9/1945. c. Ngày 23/9/1946 d. Ngày 23/9/1945. 66. Lá cờ đỏ sao vàng đã xuất hiện lần đầu tiên trong cuộc khởi nghĩa nào? a. Cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. b. Cuộc khởi nghĩa Bắc sơn. c. Cuộc binh biến Đô Lương.
 12. d. Khởi nghĩa cách mạng tháng 8/1945 ở Hà Nội. 67. Lực lượng vũ trang ra đời từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, sau đó được thống nhất lại với tên gọi là gì? a. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. b. Việt Nam giải phóng quân. c. Cứu quốc quân. d. Vệ Quốc Đoàn. 68. Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cách mạng tháng Tám năm 1945 đã thành công hoàn toàn trong phạm vi cả nước với thời gian bao lâu ? a. 15 ngày. b. 20 ngày. c. 25 ngày. d. Gần 1 tháng. 69. Việc thành lập chính phủ lâm thời, qui định quốc kỳ và quốc ca trong cách mạng tháng 8/1945 được quyết định bởi sự kiện nào? a. Đai hôi Tổng bộ Việt Minh. ̣̣ b. Đại hội quốc dân. c. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc. d. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng. 70. Nơi nào diễn ra cuộc mitting lớn giành chính quyền tại Hà Nội trong cach mang thang ́ ̣ ́ ́ Tam năm 1945? a. Quảng trường Ba Đình. b. Quảng trường Nhà hát lớn c. Dinh toàn quyền Đông Dương d. Vườn Bách Thảo. 71. Lệnh tổng tuyển cử để bầu ra Chính phủ chính thức của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà được công bố vào thời điểm nào? a. Ngay trong tháng 9/1945 b. Tháng 10/1945 c. Tháng 11/1945 d. Tháng 12/1945 72. Sau Cách mạng tháng 8/1945, với danh nghĩa đồng minh, 20 vạn quân Tưởng Giới Thạch đã có mặt trong phạm vi nào của nước ta? a. Ở khắp các địa phương trong cả nước. b. Ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. c. Từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc. d. Từ vĩ tuyến 17 trở ra Bắc. 73. Bản Tạm ước 14/9/1946 được chính phủ ta ký với chính phủ Pháp nhằm mục đích gì? a. Gạt bỏ quân đội Tưởng Giới Thạch, tranh thủ hòa hoãn với Pháp để chuẩn bị kháng chiến.
 13. b. Kéo dài thời gian hoà hoãn để củng cố và phát triển thêm lực lượng. c. Tranh thủ sự ủng hộ của đồng minh. d. Tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc kháng chiến của Nam Bộ. 74. Bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Quốc Hội thông qua vào thời điểm nào? a. Tháng 3/1946. b. Tháng 8/1946. c. Tháng 6/1946. d. Tháng 11/1946. 75. Chiến dịch Việt Bắc - Thu Đông 1947 của quân dân ta được tiến hành và giành thắng lợi trong bao nhiêu ngày? a. 60 ngày. b. 90 ngày. c. 75 ngày. d. 100 ngày. 76. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng được tiến hành vào thời gian và đ ịa đi ểm nào? a. Tháng 2/1951 tại Cao Bằng. b. Tháng 2/1951 tại Tuyên Quang. c. Tháng 3/1951 tại Cao Bằng. d. Tháng 3/1951 tại Tuyên Quang. 77. Chiến dịch Điện Biên Phủ của quân dân ta được tiến hành thành mấy đợt? a. Hai đợt. b. Bốn đợt. b. Ba đợt. d. Không phân chia thành từng đợt cụ thể. 78. Ngày toàn quốc chống Mỹ là ngày: a. 19/3/1950. b.19/3/1960. b. 13/9/1950. d. 19/3/1961. 72. Tại Đại hội Đảng lần thứ 2 (1951), Đảng ta ra hoạt động công khai với tên gọi là gì ? a. Đảng Cộng sản Việt Nam. b. Đảng Lao động Việt Nam. c. Đảng Cộng sản Đông Dương. d. Đảng xã hội Việt Nam. 79. Bài hát Nhạc rừng của Nhạc sĩ Hoàng Việt có nội dung phản ánh cuộc sống gian khổ nhưng lạc quan trong kháng chiến chống Pháp ở đâu ? a. Núi rừng Việt Bắc. b. Miền Đông Nam bộ. c. Núi rừng Tây Nguyên. d. Miền Tây Nam bộ. 80. Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi hoàn toàn vào thời điểm nào ? a. Sáng 7/5/1954. b. Chiều 7/5/1954. c. Trưa 7/5/1954. d. Tối 7/5/1954. 81. Ngày toán quân Pháp cuối cùng rút khỏi nước ta, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng là ngày nào? a. Ngày 10/10/1954.
 14. b. Ngày 16/5/1955. c. Ngày 20/7/1954. d. Ngày 22/5/1955. 82. Nguyên nhân chủ yếu nào buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng ném bom đánh phá miền Bắc vào ngày 1/1/1968 ? a. Mỹ thất bại nặng ở cả hai miền Nam - Bắc. b. Miền Bắc đã bắn rơi và phá hủy hàng ngàn máy bay Mỹ. c. Miền Nam đánh bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. d. Dư luận thế giới phản đối mạnh mẽ cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ. 83. Bằng chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”, quân dân Miền Bắc đã buộc Mỹ phải tuyên bố ngừng hoàn toàn các hoạt động chống phá Miền Bắc vào ngày tháng năm nào? a. Ngày 30/12/1972. b. Ngày 20/1/1973. c. Ngày 15/1/1973. d. Ngày 27/1/1973. 84. Tháng 01/1961, tổ chức Đảng trực tiếp lãnh đạo Cách mạng miền Nam đã đ ược thành lập với tên gọi là gì ? a. Trung ương cục miền Nam. b. Xứ ủy Nam kỳ. c. Xứ ủy Nam Bộ. d. Đảng nhân dân cách mạng miền Nam. 85. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đánh bại Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - Ngụy ? a. Đồng Khởi (Bến Tre). b. An Lão (Bình Định). c. Bình Giã (Bà Rịa). d. Ba Gia (Quảng Ngãi). 86. Ngày 15/10/1964 đã đi vào lịch sử đấu tranh của nhân dân miền Nam với sự kiện: a. Chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ. b. Cuộc biểu tình lớn của 70 vạn quần chúng Sài Gòn làm rung chuyên chế độ Ngụy. ̉ c. Người công nhân thợ điện Nguyễn Văn Trỗi bị bắn. d. Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu. 87. Sau thất bại của “Chiến tranh đặc biệt”, Mỹ đã ồ ạt đưa quân viễn chinh vào Việt Nam từ thời điểm nào? a. Cuối năm 1964. . Tháng 3/1965. b. Tháng 6/1965. d. Tháng 8/1965. 88. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy năm 1968 của quân dân Miền Nam bao gồm mấy đợt? a. Một đợt duy nhất vào dịp Tết Mậu Thân.
 15. . 3 đợt. c. 2 đợt. d. 4 đợt. 89. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” được Mỹ bắt đầu thực hiện dưới thời Tổng thống nào của Mỹ? a. Eisenhower. c. Kennedy. b. Jonhson. . Nixon. 90. Hội nghị Bộ Chính trị tháng 10/1974 đã quyết định nơi nào là hướng tiến công chủ yếu ở miền Nam trong năm 1975? c. Trị Thiên. . Tây Nguyên. b. Đông Nam bộ. d. Tây Nam bộ. 91. Chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định chính thức được mang tên chiến dịch Hồ Chí Minh từ ngày tháng năm nào? . 14/4/1975 c. 15/4/1975 b. 25/4/1975 d. 26/3/1975 92. Hãy cho biết thời gian nào xe tăng quân giải phóng tiến vào giải phóng Sài Gòn trong ngày 30/4/1975 ? . 09h30. c. 10h45. b. 11h00. d. 11h30. 93. Lá cờ chiến thắng của cách mạng được kéo lên phủ Tổng thống Ngụy trong ngày 30/4/1975 vào lúc nào ? a. 9h30 c. 10h45. b. 11h00. . 11h30. 94. Quốc hội lấy tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ thời gian nào? a. 30/4/1976. b. Tháng 6/1976 . 02/7/1976. d. Tháng 12/1976 95. Miền Nam nước ta hoàn toàn giải phóng vào ngày tháng năm nào? . 2/5/1975. b. 30/4/1976 b. 3/5/1975. d. 20/6/1976 96. Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản Việt Nam diễn ra trong thời gian nào? a. Từ 1/2/1930 - 3/2/1930. . Từ 3/2/1930 - 7/2/1930. b. Từ 3/2/1930 - 5/2/1930. d. Trong ngày 3/2/1930. 97. Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là đồng chí: a. Lê Duẩn. c. Hà Huy Tập. b. Nguyễn Văn Cừ. . Trần Phú. 98. Độ tuổi tối thiểu được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam là bao nhiêu? a. 19 tuổi. c. 21 tuổi. . 18 tuổi. d. 20 tuổi.
 16. 99. Cấp bộ Đoàn nào được giới thiệu Đoàn viên ưu tú kết nạp Đảng? a. Ban chấp hành Chi Đoàn. b. Ban chấp hành Đoàn cơ sở. c. Tuỳ theo phân cấp ở mỗi nơi. . a và b đúng 100. Mục tiêu “ Đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại” được Đại hội Đảng lần thứ XI xác định sẽ ra sức phấn đấu thực hiện trong khoảng thời gian nào? a. Từ nay đến năm 2015. . Từ nay đến năm 2020. b. Từ nay đến năm 2025. d. Từ nay đến năm 2050. 101. Tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam do Bác Hồ sáng lập vào 6/1925 có tên là: a. Đông Dương Cộng sản Đảng. b. Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. c. Việt Nam Độc lập Đồng minh. d. An Nam Cộng sản Đảng. 102. Các văn kiện trình Đại hội lần thứ XI của Đảng đã nhận định khái quát về tình hình thế giới trong thâp niên săp tới như sau: ̣ ́ a. Xung đột sắc tộc và tôn giáo, tranh giành tài nguyên và lãnh thổ, nạn khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia có thể gia tăng cùng với những vấn đề toàn cầu khác như đói nghèo, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, các thảm họa thiên nhiên. b. Các nước có chế độ chính trị - xã hội khác nhau đang đấu tranh gay gắt dưới nhiều hình thức. c. Hòa bình, hợp tác và phát triển tiếp tục là xu thế lớn d. Các mâu thuẫn trên thế giới tuy còn tồn tại nhưng không tiếp tục phát triển vì th ế giới đang chuyển từ xu thế đối đầu sang đối thoại. e. Câu a và b đung. ́ f. Câu a và c đung ́ g. Câu b và c đung ́ 103. Tại đại hội Đảng lần thứ XI đã xác định nhiệm vụ trung tâm là gì? a. Đôi mới hệ thông chinh trị ̉ ́ ́ b. Cung cố quôc phong, an ninh ̉ ́ ̀ c. Phat triên kinh tế ́ ̉ d. Nâng cao dân trí, bồi dưỡng và phát huy nguồn lực to lớn của con người Việt Nam. 104. Luân điểm khăng định tư tưởng Hồ Chí Minh là “kết quả cua sự vân dung và phat triển ̣ ̉ ̉ ̣ ̣ ́ sang tao chủ nghĩa Mac - Lênin vao điêu kiên cụ thể cua nước ta, kế thừa và phat triển cac giá trị ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̉ ́ ́ truyên thông tôt đep cua dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoa nhân loai” ở văn kiên nao? ̀ ́ ̣́ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ a. Văn kiên Đai hội VI của Đang. ̣ ̉ b. Văn kiên Đai hội VII cua Đang. ̣ ̣ ̉ ̉ c. Văn kiên Đai hội VIII cua Đang. ̣ ̣ ̉ ̉
 17. d. Văn kiên Đai hội IX cua Đang. ̣ ̣ ̉ ̉ 105. Noi tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc hệ tư tưởng cua giai cấp công nhân đã chính xac chưa? ́ ̉ ́ ́ a. Chính xac. b. Chưa chính xac ́ c. Chính xac nhưng chưa đu. ́ ̉ ̀ ̀ d. Hoan toan sai. 106. Phương châm “Đa dang hóa, đa phương hoa quan hệ đôi ngoai” được đưa ra trong Hôi nghị ̣ ́ ́ ̣ ̣ Trung ương nao của Đang Cộng san Viêt Nam? ̀ ̉ ̉ ̣ a. Hội nghị Trung ương lân thứ hai (khóa VII) ̀ b. Hội nghị Trung ương lân thứ ba (khoa VII) ̀ ́ c. Hội nghị Trung ương lân thứ hai (khoa VIII)̀ ́ d. Hội nghị Trung ương lân thứ ba (khóa VIII) ̀ 107. Sau cach mang thang Tam năm 1945, tỉnh thanh nao là nơi đâu tiên trong cả nước xoa nan ́ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ ́ ̣ mù chữ? a. Nghệ An b. Hà Nội c. Hà Tĩnh d. Hải Phong ̀ 108. Nghị quyết Hội nghị Ban châp Hanh Trung ương Đang lân 4 – Khoa XI thông qua 2 nôi ́ ̀ ̉ ̀ ́ ̣ dung quan trong, đó la: ̣ ̀ a. Nghị quyết về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quy ết về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. b. Nghị quyêt về “Tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và một số nội dung cơ b ản c ần ́ sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992” và nghị quyêt về "Kiện toàn tổ chức, nâng cao ch ất ́ lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng" c. Nghị quyêt về “Tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự ́ toán ngân sách nhà nước năm 2013” và nghị quyêt về “tiếp tục sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu ́ quả doanh nghiệp nhà nước” d. Nghị quyêt về “Đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai” và nghị quyêt về “Đổi mới căn bản, ́ ́ toàn diện giáo dục và đào tạo” 109. Năm 1928, ở Việt Nam có 1 phong trào do Việt Nam thanh niên Cách mạng đ ồng chí Hội phát động với nội dung : ”đưa cán bộ của Hội vào các nhà máy, xí nghiệp, hầm mỏ, sống và làm việc cùng công nhân, tự rèn luyện mình, tuyên truyền và vận động chủ nghĩa Mác Lê-nin. Những hội viên được lột xác thành những người cộng sản, thúc đẩy phong trào đấu tranh trong nước phát triển”. Tên phong trào này là gì? a. Cộng sản hóa b. Vô sản hóa
 18. c. Công nhân hóa d. Công nghiệp hóa 110. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mệnh trước hết phải có cái gì? a. Đảng cách mệnh b. Vĩ nhân lãnh đạo c. Giai cấp công nhân d. Liên minh công nông 111. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) do đại hội Đảng lần thứ XI thông qua năm 2011 đã nêu năm bài học l ớn c ủa cách mạng Việt Nam. Trong đó bài học đầu tiên là gì? a. Nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội b. Sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân c. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế d. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cách mạng Việt Nam. PHẦN 3 HỆ THÔNG CHINH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LANH ĐAO CUA ĐANG ́ ́ ̃ ̣ ̉ ̉ ĐÔI VỚI HỆ THÔNG CHINH TRỊ Ở NƯỚC TA HIÊN NAY ́ ́ ́ ̣ 112. Hệ thống chính trị bao gồm: a. Các Đảng chính trị b. Nhà nước c. Các tổ chức chính trị - xã hội hợp pháp d. Cả 3 câu trên 113. Hệ thống chính trị mang bản chất của giai cấp nào? a. Giai cấp cầm quyền b. Giai cấp chiếm đa số trong xã hội c. Giai cấp bị trị d. Tùy từng xã hội 114. Trong chủ nghia xã hôi, chủ thể thực sự của quyền lực là ai? ̃ ̣ a. Giai cấp công nhân b. Nhân dân lao động c. Cả a và b d. a, b đều đúng nhưng phải bổ sung thêm 115. Hiện nay, tổ chức nào sau đây không thuộc hệ thống chính trị ở nước ta? a. Tổng Liên đoàn Lao Động Việt Nam b. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
 19. c. Hội Nhà văn Viêt Nam ̣ d. Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Hồ Chí Minh 116. Hệ thống chính trị của nước ta mang bản chất của giai cấp nào? a. Công nhân b. Nông dân c. Trí thức d. Nhân dân lao động 117. “Quyền lực thuộc về nhân dân, Nhà nước là của dân, do dân, vì dân” thể hiện bản chất gì của hệ thống chính trị ở nước ta? a. Bản chất dân chủ b. Bản chất quyền lực c. Bản chất công bằng d. Bản chất thống nhất 118. Hệ thống chính trị ở nước ta có bao nhiêu đặc điểm? a. 2: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân b. 3: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; tính nhất nguyên chính trị . 4: Tính thống nhất; gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự kiểm tra, giám sát của nhân dân; tính nhất nguyên chính trị; sự kết hợp giữa tính giai cấp và tính dân tộc. d. 5: bản chất dân chủ, bản chất giai cấp công nhân, bản chất quyền lực, bản chất tập trung, bản chất thống nhất. 119. Hệ thống chính trị nước ta được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc gì? a. Nguyên tắc dân chủ b. Nguyên tắc tập trung dân chủ c. Nguyên tắc tự nguyện d. Nguyên tắc thống nhất 120. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác: a. Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành l ợi ích c ủa giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. b. Đảng Cộng sản Việt Nam là một bộ phận của hệ thống chính trị Việt Nam c. Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo của toàn bộ hệ thống chính trị Việt Nam d. Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo xã hội bằng phương pháp bạo l ực cách mạng 121. Phát biểu nào sau đây chưa chính xác: a. Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân. b. Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 20. c. Quốc hội là do nhân dân bầu ra nhưng không bầu trực tiếp. d. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. 122. Hãy cho biết cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã h ội ch ủ nghĩa Việt Nam? a. Quốc hội b. Đảng cộng sản Việt Nam c. Chính phủ d. Hội đồng nhân dân 123. Tòa án, Viện kiểm sát được gọi là cơ quan gì? a. Cơ quan hành pháp b. Cơ quan tư pháp c. Cơ quan lập pháp d. Tất cả đều sai 124. Chính phủ là cơ quan a. chấp hành của Quốc hội b. hành pháp c. lập pháp d. cả a và b đều đúng 125. Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam được Quốc hội chính thức thông qua vào tháng năm nào? a. 10/1946 b. 11/1946 c. 11/1957 d. 12/1959 126. Cơ quan nào có quyền lực ban hành luật thanh niên? a. Quốc hội b. Chính phủ c. Nhà nước d. Trung ương Đoàn 127. Trong nội dung lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị, sự lãnh đạo của Đảng biểu hiện tập trung nhất là lãnh đạo về: a. Kinh tế và xã hội b. Văn hóa và xã hội c. Chính trị và xã hội d. Chính trị và tư tưởng 128. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là: a. Thành viên của hệ thống chính trị.
Đồng bộ tài khoản