intTypePromotion=1
ADSENSE

Lý luận cách mạng việt nam

Xem 1-20 trên 597 kết quả Lý luận cách mạng việt nam
 • Bài giảng Kinh tế chính trị Mác-Lênin trang bị cho sinh viên những kiến thức, những nguyên lý cơ bản trong học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa; trang bị những tri thức liên quan đến nền kinh tế thị trường mang đặc thù của Việt Nam; lý luận về CNH, HĐH ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư cũng như sự bổ sung, làm rõ hơn lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 dưới đây.

  pdf69p trangxanh0906 12-01-2023 8 3   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số trong môi trường giáo dục đại học tại Việt Nam" đề cập khái quát một số vấn đề lý luận về chuyển đổi số trong môi trường giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng, đồng thời, phân tích những thành tựu và hạn chế trong quá trình ứng dụng chuyển đổi số vào sự nghiệp giáo dục. Từ đó, nhóm tác giả đề xuất những phương hướng phát triển trong thời gian tới để công cuộc chuyển đổi số diễn ra thành công hơn.

  pdf14p lieuyeuyeu18 23-12-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Từ nghệ thuật giành thắng lợi từng bước đi đến thắng lợi hoàn toàn theo quan điểm của Hồ Chí Minh trong tiến trình cách mạng Việt Nam" dựa trên cơ sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường phát triển của cách mạng Việt Nam để làm rõ nghệ thuật lãnh đạo cách mạng từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi hoàn toàn trong tiến trình cách mạng Việt Nam theo quan điểm của Hồ Chí Minh.

  pdf9p lieuyeuyeu18 23-12-2022 8 1   Download

 • Cuốn sách "Lịch sử tiếp nhận Nguyễn Đình Chiểu" tập hợp được một khối lượng các công trình nghiên cứu thơ, văn Nguyễn Đình Chiểu khá đầy đủ, đa dạng, đặc biệt là những bài viết, công trình về Nguyễn Đình Chiểu trong văn học các đô thị miền Nam giai đoạn 1954-1975. Đây là mảng nghiên cứu về Nguyễn Đình Chiểu, mà trước đây do nhiều lý do khác nhau, chúng ta chưa có điều kiện khảo sát và nghiên cứu một cách thấu đáo.

  pdf153p langmongnhu 14-12-2022 17 1   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Công tác tư tưởng trong điều kiện hiện nay: Thực trạng, vấn đề đặt ra và giải pháp" trình bày những nội dung về: tăng cường công tác tư tưởng trong điều kiện mới là nhiệm vụ chiến lược và cấp bách của Đảng nhân dân cách mạng Lào; công tác tư tưởng, lý luận của đảng cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới; củng cố công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống cho đảng viên trong điều kiện hiện nay;...

  pdf108p langmongnhu 14-12-2022 19 4   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay" trình bày những nội dung về: lý luận chung về công nghiệp hóa, hiện đại hóa và lực lượng sản xuất; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và thực trạng tác động của nó đối với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf138p langmongnhu 14-12-2022 11 2   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Hồ Quí Ly: Nhân vật lỗi lạc nhất thời đại từ Đông sang Tây (Khảo luận)" trình bày những nội dung về: xã hội Việt Nam thời Trần Mạt; tình cảnh khốn đốn của nhân dân thời Trần Mạt; thành kiến nhân dân và ý chí cách mạng của họ Hồ; cảm nghĩ của những người đồng thời với họ Hồ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf98p langmongnhu 14-12-2022 15 2   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Hồ Quí Ly: Nhân vật lỗi lạc nhất thời đại từ Đông sang Tây (Khảo luận)" tiếp tục trình bày những nội dung về: những công cuộc cách mạng quốc gia; cải cách hành chánh, cải cách quân sự, cải cách kinh tế, tài chánh, điền địa, cải cách xã hội; những ngày tàn của triều Hồ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf116p langmongnhu 14-12-2022 11 2   Download

 • Luận văn "Nghiên cứu sự ảnh hưởng của mạng xã hội facebook đến quyết định mua hàng của khách hàng Ivymoda" xác định được quy trình đưa ra quyết định mua hàng khác như thế nào so với trong quá khứ nhờ vào sự xuất hiện của các mạng xã hội, nhận diện các nhân tố tác động đến định mua hàng trên mạng xã hội Facebook đối với các sản phẩm của Ivymoda; đưa ra những kiến nghị hợp lý cho các thương hiệu thời trang Việt Nam tương tự trong việc sử dụng các mạng xã hội như một phương thức giao tiếp kinh doanh một cách hiệu quả.

  pdf126p bigdargon06 15-12-2022 3 1   Download

 • Bài giảng Triết học (Chương trình Cao học ngành Công nghệ thông tin) - Chương 5: Chủ nghĩa duy vật biện chứng - Cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: thế giới quan và thế giới quan khoa học; nội dung, bản chất của chủ nghĩa duy vật biện chứng với tính cách là hạt nhân của thế giới quan khoa học; nguyên tắc khách quan của chủ nghĩa duy vật biện chứng và sự vận dụng nó vào sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam hiện nay.

  pdf27p langmongnhu 14-12-2022 8 1   Download

 • Bài viết V.I. Lê-nin và Quốc tế Cộng sản phân tích trò của V.I. Lê-nin trong những năm đầu Quốc tế Cộng sản mới được thành lập, trong việc hoạch định cơ sở lý luận, chiến lược và sách lược của phong trào cộng sản quốc tế, những hoạt động thực tiễn quan trọng nhất của V.I. Lê-nin trong Quốc tế Cộng sản, sự giúp đỡ của Người cho các Đảng Cộng sản cũng như mối quan hệ qua lại khăng khít của Người với Quốc tế Cộng sản trong bốn kỳ Đại hội đầu (1919-1922) hình thành và phát triển của tổ chức này.

  pdf10p viwmotors 13-12-2022 5 1   Download

 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về một số vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam gồm một số bài viết và chuyên luận khoa học, được sắp xếp theo chủ đề của Tiến sĩ Phạm Hồng Chương như: về con đường mục tiêu, về Đảng, về Mặt trận, về chính trị, về kinh tế, về ngoại giao;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf321p matroicon2510 02-12-2022 17 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án "Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư" là làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn về nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực những năm qua để đề xuất các giải pháp phát triển nguồn nhân lực Việt Nam trong điều kiện của cuộc CMCN lần thứ tư.

  pdf172p matroicon2510 30-11-2022 27 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong giai đoạn hiện nay" tiếp tục trình bày những nội dung về: lý luận của V.I.Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong chính sách kinh tế mới (NEP) và việc vận dụng trong điều kiện thực tiễn Việt Nam; những vấn đề cần quan tâm giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;...

  pdf208p hanlamcoman 26-11-2022 21 6   Download

 • Những đề tài từ văn học dân gian đã trở thành nguồn suối trong mát, chất liệu thẩm mỹ và làm phát lộ những cách thức tiếp cận hiệu quả cuộc sống và con người. Từ đó, rút ngắn khoảng cách giữa duy cảm và duy lý, tạo ra cái nhìn đa diện về hiện thực. Việc tiếp biến một cách linh hoạt những đề tài từ kho tàng văn học dân gian làm tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 vừa mang “hồn dân gian” vừa diễn đạt tinh thần thời đại.

  pdf5p vispyker 16-11-2022 21 0   Download

 • Phần 2 của "Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia: Đồng chí Lê Quang Đạo với cách mạng Việt Nam và quê hương Bắc Ninh" tiếp tục với những nội dung về: đồng chí Lê Quang Đạo với công tác đảng, công tác chính trị trong quân đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975); đồng chí Lê Quang Đạo trên cương vị Giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng (1973 - 1978); những cống hiến của đồng chí Lê Quang Đạo với công tác lý luận quân sự trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước;...

  pdf256p duonghoanglacnhi 07-11-2022 8 2   Download

 • Quá trình phát triển tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam về bài học kinh nghiệm “lấy dân làm gốc” trong sự nghiệp cách mạng ở nước ta trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; Bài học kinh nghiệm “lấy dân làm gốc” – sự phát triển tư duy lý luận của Đảng trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

  pdf10p viporsche 03-11-2022 19 2   Download

 • Đề tài "Kế toán quản trị trong điều kiện vận dụng thẻ điểm cân bằng (BSC) tại các doanh nghiệp du lịch lữ hành trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0" nhằm hoàn thiện những vấn đề lý luận về kế toán quản trị trong điều kiện vận dụng kỹ thuật BSC tại doanh nghiệp; nghiên cứu thực trạng việc vận dụng kỹ thuật BSC tại các doanh nghiệp du lịch lữ hành Việt nam, từ đó rút ra những ưu điểm trong vận dụng công cụ này để đánh giá thành quả hoạt động của doanh nghiệp và những hạn chế còn tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế đó.

  pdf125p tieuduongchi 24-10-2022 8 3   Download

 • Bài viết Vai trò của môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên trình bày về vai trò của môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay.

  pdf3p vipagani 20-10-2022 6 1   Download

 • Trong thời kỳ hội nhập và phát triển, Đảng và Nhà nước ta xem tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền dân tộc như là một định hướng, kim chỉ nam trong công cuộc đấu tranh và bảo vệ quyền dân tộc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ. Bài viết trình bày những đóng góp của Người về quyền dân tộc mang giá trị lý luận và thực tiễn hết sức sâu sắc, có giá trị với sự phát triển của dân tộc Việt Nam và cả thế giới.

  pdf10p vimclaren 20-10-2022 4 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Lý luận cách mạng việt nam
p_strCode=lyluancachmangvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2