Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt (Phạm Văn Bôn) - Phần đáp án

Chia sẻ: Vo Tan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
205
lượt xem
56
download

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt (Phạm Văn Bôn) - Phần đáp án

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo phần đáp án cho Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt (Phạm Văn Bôn)của trường Đại học Bách Khoa TPHCM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn Quá trình thiết bị truyền nhiệt (Phạm Văn Bôn) - Phần đáp án

 1. fes,Is pn,+M v,{N I Orl DA.P AN oä rui rR tc N Gniän /\L f,4c,N c, uA fRiuttr,Tfiitr Bi -t'. I -- l.Ru Y6^/ il t1 r€r 'lt t , (go^ bt,'s,r7- z-.,, y) ^ qo' ttil k-q; . frttßK _ TPttcw zil üc - Z,ü a 6 *zoc I
 2. rII EAi HOC QUÖC GIA TP HCM r' \. J T TRTIONG FAI HOC KY THI]AT ^' PHIEI-r TRA LOI TB*/rC llGHIIil4 I{o r,ä tän : CH L!,1 Mön thi : elrt-dön: TIii sinh thiät ciro NtA SÖ SINH YIEN / S0 BÄO DANH, dtrng büt chi tö kin cde ö crin HaA sö MÖN TI-li, sö uä THI vä cäe cäu trong PHI6U TRA LCI. Mä so sinh viön / Sö bäo danh I\ilä so mön thi Eö ülii sö Cirtr ii;' giim thi 0r @oo@@ D'! @@o@o 4r @@e@@ 61 @@@@@ 81 o@@@@ 02 @@o@o @@o@a 42 @ooo@ 62 @@o@@ 82 @@o@ o 03 @@o@@ @@e@@ 43 @@oo@ 63 @@o@@ 83 @@o@@ 04 @@o@o @@@@a 44 @@a@@ @@@@@ @@@@@ 05 @@oa@ @@o@a 45 @@@a@ @@@@@ @@o@o 06 @@oo@ @@@@e 46 @@oi;@ 66 @@@@@ @@@@@ a7 @oo@@ aa @@o@@ 47 @@@@a 67 @@o@@ 87 @@o@@ 08 @@o@@ 28 @o@@@ 48 @@@a@ @@@@@ 88 @@o@@ 0e @@@o@ @@a@@ 4s @@@o@ 69 @@@@@ @@@@@ 10 .a@o@@ @@@o@ 60 @@o@@ 7A @@@@@ 90 @@@o@ 1r @@@@o 3t @@@a@ 6r @@a@@ 7l @@@@@ 9l @@@@@ 12 @@o@o @@@o@ 62 @@@e@ 72 @@@@@ 92 @@@@@ 13 @@a@@ @@oa@ 63 @@o@@ @@@@@ @@o@@ 14 @eo@o B4 @a@@@ 64 @@@@@ @@@@@ @@@@@ 15 a@o@o rro @@@c@ 66 @@@@@ 'lo @@@@@ @@@@@ 16 @@o@@ @@@a@ '66 36 @@@@o @@@@@ @@o@@ 17 @@@@a öt @@a@@ 67 @@@@@ @@@@@ @@@@@ / 18 @eo@@ @o@@@ 58 @@oo@ 78 @@o@@ @@@@o ls @@o@o o@@o@ 6e @@@@@ @@o@o 99 @@o@@ 20 @@c@@ @@o@o 60 @@@@@ @@@@@ 100 @@@@@ a
 3. I iiuLrl\Lr ufll tl\-/\.. rl / ./ I\ /\t r\ q - ^ - H? ,,o lerr. - ' n;--*--- ir{ön rhi .l
 4. rrr DAI Hoc et-röc GLA. TP. HCM ?'t \' t rRUCxc BAr Hoc ,ii. *-ruar PHIEU TRA LOT TRAC iiGHIE.\,'f ' r rr \'a t,en : ^ ,/ / ^ ). '\^ a gd@r 1 tr .Mönt,tri:(Co*>+c{r-1\,{äsösinh.viärriSclbdoiurrh,u iii tiri sii r- r10 Ua"uhl: / C, *> ._J : ] 1\{äsösinirviäni Sobdoiunh -\C,a- . Chl rlän: 'Thi?nh düng büf chi tö'kin cdc ö ciin thi6t, cho I\'lA SO SINH VIEI.I,/ SÖ BÄO DANH, r MA so MÖN THI, sö Bn THI vä cäc cäu trong PHI6U TRA LCi. ] tuia sd sinh vi6n i So brio danh Mä sd mön thi D6 thi s6' Chrr iry girim thi r I r t .eba I d I r I I ! r r0I @@l@@ zt @@@@@ 4r @@O@@ 61 @@@@@ 8r @@O@@ t r0Z @@@@a zz @@O@@ 42 @@@@O 62 @@@@@ Bz @@O@@ I t03 @@Oa@ zs @@@@@ 4:t @@O@@ 6s @@@@@ ffi @@O@O I r04 @@rO@ 24 @@@@@ 44 @@O@O 64 @@@@@ s4 @@O@@ r r05 I @@f@e 26 @@@@O 46 @@@@@ 66 @@O@@ BE @@@@O r06 @@C@@ 26 @@@@@ ae @@O@@ 66 @@O@@ 86 @@@@@ r r07 @@@f@ 27 @@@@@ +r @@@@@ 87 @@@O@ 8r @@O@@ I .08 @@O@@ zs @@@@@ 48 @@@@@ 68 @@@@@ 88 @@@@@ r r09 @@@@C zs @@O@@ 4e @@O@@ 6s @@O@@ ss @@O@@ I r10 @OO@@ so @@@@@ ro @@@@@ zo @@@@@ eo @@@@@ I r ll @@OO@ Br @@O@@ 6r @@@@@ 7t @@@@@ er @@O@@ t t12 @@@O@ sz @@@@@ ss @@@@@ 72 @@@@@ s2 @@O@@ a r13 @@@O@ ss @@@@@ ffi @@O@@ 7s @@@@@ es @@@O@ T r14 @@O@@ s+ @@@@@ 64 @@@@@ z+ @@O@@ ga @@@@@ I r16 @OOO@ s5 @@@@@ 66 @@@@@ 75 @@@@@ s5 @@@@@ I '16 @@OO@ 86 @@@@@ ie O@@@@ 76 @@@@@ e6 @@@@O a .17 @@C@@ s7 @@@@O oz @@O@@ zz @@@@@ st @@@@@ t .18 @@@@@ BB @@@@O rs @@@@@ 78 @@O@@ e8 @@@@@ I r19 @@O@O 3e @@O@@ 6e @@O@@ 7s @@O@@ ss @@O@@ I 420 @@@@@ +o @@O@@ 60 @@O@O 80 @@O@@ rbo @@@@@ I I o
 5. rII BAi HQC QLICJC GIA TP. HCM, prrdu r rRUÖNc BAr Hoc r!'rnuÄr r-RÄ rÖT rx-äc riGr{mn'r I I I Ho vä t6n : Wc Tß.ru I M6n thi: N{ä sö sinh vi6n / Sd bdo ianir : I Chl dän : kin cric 6 cän ihidr cho rtÄ sö SINH wEN / Sd BÄ0 DANH, Thi sinh düng büt chi 16 I rr,iÄ sö naÖN rHr. sö gü THI vä cäe cäu trong PHIdu tnÄ iÖI. 'I Mä sd sinh viän r Sd brio danh It{ä so mön thi D6 thi so Chü ki giäm thi */, 01 a@@@@ 2l @e@@@ 41 @@o@o 61 @@@@@ 81 @@o@@ oz @aO@@ @@e@@ 42 @@o@o 62 @@o@@ 82 @@@@c os @@C@O @e@@@ 43 @oo@@ 63 @@ooo 83 @@o@@ o+ @@O@a @e@@@ e@o@@ 64 @@o@@ 84 @@@@@ 05 @@Oe@ a@@@@ @@@o@ tO @@o@@ 85 @@o@o 06 @eO@O @oo@@ 46 @@e@@ 66 @@@@@ 86 @@o@@ oz O@@@@ ,@@@@ 47 o@o@@ @@o@@ @@@@@ os @@a@@ 28 @@o@@ @a@@@ 68 @@@@@ 88 @@o@@ oe O@O@@ 29 @@oo@ o@@@@ 69 @@o@@ 89 @@o@@ ro @OO@@ 30 @@o@o @@@@@ 7A @@@@@ @@@@@ 11 @@3@@ 31 o@@@@ 61 @@o@@ 71 @@@@@ 91 @@@@@ rz @@@a@ 32 @a@@@ 62 @@o@@ @@@@@ @@o@@ 1B @@O@O 33 @@o@@ 53 @@@@@ @@@@@ 93 @@o@@ r+ @@@@O 34 a@o@@ 64 @@@@@ @@@@@ 94 @@@@@ rr @@O@O @c@@@ oo @@@@@ 'lo @@@@o @@@@o re @@@lO 36 @@e@@ 66 @@@@@ o@@@@ .96 @@@@@ rz @@a@@ 11, @ao@@ o't @@@@@ @@o@@ 97 @@o@@ rs @OO@@ @@e@@ @@@@o @@o@@ 98 @@o@@ re O@@@@ e@@@@ @@o@o 79 @@o@@ 99 @@o@@ zo @@@a@ @@@t@ @@@@@ 80 @@@@@ 100 @@@@@ o
 6. 'rrr BAr Hoc euöc GIA Tp. HCM ? \- t, r TRiJdxc DAI HoC ri tHuÄr PHIEU T'RA LOT TRAC }iGHTEM ^t r /ll Ho vä tön / ;o :iri so : Mön thi: Mä sö sinh vi6n i So bdo itnir : Chl däru: mA sd MÖru TuI, scj Bn rHI vä cäc cäu trong PHrdu TRÄ LSI. Mä sd sinh vi6n / Sd bäo danh Mä sd mön thi DC thi so Chü ky gidm thi 01 @ao@@ q'l @@oc@ 4t @@o@@ @@@@@ 81 @@o@@ a2 a@@@@ .)., @ao@@ 42 @@oo@ g2 @@O@,@ a2 @@o@o 0s @@a@@ oo a@@@@ 48 @@e@@ t)ö @@o@@ 83 @@o@@ 04 i@@@@ 24 a@o@@ @@o@@ 64 @@@@@ @@@@@ 05 @ao@@ 26 @to@o @@o@@ bo @@@@@ @@@@o 06 @@o@@ 26 @@e@@ 46 @@o@@ @@o@@ @@o@@ 07 @@e@@ a@@@@ 47 @@@@@ @@@@@ 87 @@o@@ 08 e@@@@ 28 @o@@@ @@@@@ 68 @@@@@ 88 @@@@@ 0e @oo@o 29 t@@@@ 49 @@o@@ 69 @@@@@ @@o@@ 10 @@o@@ so @@a@@ 60 @@@@@ @@@@@ @@o@@ 1r @o@@o 31 a@@@@ 61 @@@@@ 7l @@@@@ 91 @@o@@ u @@c@@ 32 @@@a@ 62 @@Q@@ @@@@@ oo @@@@@ Is a@o@@ 33 @eo@@ 63 @@@@@ @@@@@ 93 @@@@@ 14 @@e@@ 34 o@o@@ 64 @@@@@ @@@@@ 94 @@@@o 15 a@@@@ @@@a@ oo @@@@@ 75 @@@@@ @@@@@ 16 @o@@@ 36 @@a@@ iu @@o@@ @@@@@ 96 @@o@@ 1? @eo@@ 37 @@a@@ öt @@@@@ @@o@@ 97 @@@@@ ls @to@@ 38 @e@o@ @@@@@ @@o@@ @@@@o re @e@@@ 39 @@a@@ @@o@@ @'@o@@ 99 @@o@@ 20 .@o@@ @eo@@ @@@@@ @@@@@ 100 @@@@@ o
 7. ,fI I llai l{oc Qudc Cia Tp. Hb Chf Minh 'Inrdng Dai l{oc K! Thu$t pdu TRA rü rn".ic xcrrGnr I /^/ I Mä sd sinh viön I Sd bäo danh : I I N -Ä.{ reo P") ^( Thi sinh düng brit chi tö kin cdc ö cän thidt cho rraÄ sö SINH vIEN I sd eÄo DANI{: I I rtaÄ sd uÖN TltI, MA sd BE THI vä cäc cäu trong PIIItt,i rRÄ LÖI. Mä sd sinh viön / Sd bäo danh Mä sd mön thi tvla sddE thi Cl$ ky giäm thi 01 oeo@@ 2t @@@@@ 4L @@@o@ 61 @@@@@ sr @@O@@ 02 o@o@o qq @@o@o +L oo@o@ 62 o@o@@ az @@OOO 03 o@o@@ 23 @@oo@ 43 @@@@@ 63 @@@@@ ee @@@@@ 04 @aoo@ 24 @@oo@ 41 @@o@o 64 @@ooo er @@O@@ 05 @@e@@ 25 @@o@@ 45 @@oo@ 65 @o@@o as @@@@@ 06 o@oG@ 26 @@o@@ 46 @@@@@ 66 @@@@o so @@@O@ a7 @@oo@ LI @@o@@ 17 @@o@@ 61 @@o@@ sz @@OO@ 08 o@@a@ 28 @@oo@ 48 @@o@@ 68 @@@@@ as @@@O@ 09 ooor@ 29 @oooo 49 o@@@@ 69 ooo@o ss @@OOO 10 @@oa@ 30 @@o@@ 50 @@@@@ 70 @@o@@ so @@@@@ 11 @@or@ 31 @oo@o 51 @@o@@ 7l @@@@@ sr @@O@@ L2 @@@o@ g2 @@o@@ 52 @@@o@ 72 @@@@@ sz @@O@@ 13 @@oc@ 33 @@@o@ 53 @@oo@ ,ü @oo@@ se @@O@@ L4 o@o@o 34 @@oo@ 54 o@@o@ 74 @@o@@ g+ @@O@@ L5 @@@@c 35 @@@@@ co @@o@@ 75 @@@@@ gs @@@@@ - 16 @@o@o 36 @@@@@ 56 @@@@@ 76 @@@oo se @@@@@ t7 @@@a@ 37 @@@@@ 57 @@@@@ 77 @@@@@ sz @@@@@ 18 @@ooo 38 @@oo@ 58 @@o@@ 78 @oo@@ se @@@@@ 1(I @@o@o 39 @oo@o 59 @@@@@ 79 @@ooo ss @@OO@ 20 o@o@@ 40 @@ooo 60 @ooo@ 80 o@oo@ roo @@@@@ a
 8. lvt Mä sd sinh vi€n / Sö'bäo danh : I (är Thi sinh düng büt chi tö kin cäc ö cän thidt cho MA ^. _ SINH VIEN / SO BAO DAN}I. rr,lÄ sd MöN THI, MÄ sd Bi: THr vä cäc cäu trong pllrdrr rRÄ LOi. ' h4ä srt' sinh vi6n / Sd bäo rlanh Mä sd mön thi Ma sd db thi Cht/ ki gidm thi 01 @ao@@ 21 @@@@@ ar @@O@@ 61 @@oo@ ar @@O@O ü2 e@o@o 22 @@@@@ 42 @@@O@ 62 @@oo€ az @@O@@ 03 a@o@@ 23 @oo@@ 4s @@@@@ 63 @@oo@ ae @@@@@ 04 a@o@@ 24 @@o@o 41 @@@@@ o@o@@ s+ @@@@@ 05 @@o@@ 25 @@o@o 45 @@oo@ @@o@@ ss @@O@G 06 a@@@@ 26 @@@@o 46 @@o@@ 66 @@o@@ ea @@O@@ 07 oao@@ 27 @@@@@ 4? @@o@@ 67 @@o@@ ez @@OO@ 08 @oo@@ 2s @@o@@ 4s @@@@@ 68 @@o@o ae @@@@@ 09 @CIo@@ 2e @@@@@ +s @@@@@ 69 @oooo as @@@@@ 10 @@oco 30 @@o@o so @@@@@ 70 @@@@@ so @@O@@ 11 @@c@@ sr @@@@@ sr @@@O@ 7L @@@@@ sr @@@@@ L2 @c@@@ sz @@@@@ sz @@@@@ 72 @@@@@ sz @OO@@ 13 @@c@@ se @@O@@ sg @@@.@@ 73 @@o@@ ss @@O@@ L4 @@o@@ 34 @oo@@ sr @OO@@ 74 @@o@@ s+ @@@@@ 15 @@@@@ 35 @o@@@ ss @@@@@ 75 @@o@@ es @@@@@ 16 @@@@@ s6 @oo@@ 56 @@o@@ 76 @oo@@ se @@O@@ 17 @@@@@ 37 @@@@@ 57 @@o@@ @@@@@ e? @@@@@ 18 @@@@@ 38 @@o@@ se @@@@@ 78 @@@@@ ss @@O@@ 19 @@o@@ se @@o@@ sg @@@@@ 79 @@@@@ ss @@O@@ @@o@@ +o @@o@@ oo O@O@O @@CIo@ roo @OO@@ a
 9. r l\t-r\/i\\_r trlll lr\.-r\, l\r rrlL,l,r! r/ ]lcr r'ä terrQ4(ftlrf- 9ruA!§_p-.,.--{-&*-.' ,r11k2o- Dö t}ri si, I\{örr riri . _ _:\fh)ef_ß l_Cö_*_*_c_ lra .o sinh iion7sri bdo ctanh : T'hi sinhl'em lai phdn hx6ng dän ght phiä'u rnat suu. I\{ä sfi sinh viöu i Sö brio daLrh I\{ä so nrön t,iii Dö thi so Chü ki giiirn t,h.i OI @o@c@ 2t (r(9rc)(E(9 4t @@@@@ 6I @@c(0@ 8r @@O@@ o@@@@ @@@@@ 42 @@@@@ @@oo@ 82 G)@@@@ o@o@c @@e@@ @@e@@ a ril /^ r,\ /E) vvvvrg 8s @@O@Gl 0{ o@e@@ @@o@@ 44 @@o@@ @@o@@ 8,r @@@@@ @@o@@ 25 @@o@@ ,15 @@@@@ @@eo@ 8s @@O@@ a@o@@ 26 @@o@@ 46 @@@@@ @@@@@ 86 @@@@@ @@o@(D @@@@@ 47 @@@@@ @@@@@ 87 @(D@O@ @@o@@ 28 @@o@@ 48 @@@@@ 68 @@o@@ 88 @@@@@ o@@@@ @@oo@ 49 @@o@@ 69 @@o@@ 8e @@@@@ 10 @o@o@ @@@@@ @@@@@ 70 @@@@@ eo @@@@@ 11 @ooo@ 3l @@@@@ 51 @@@@@ 7l @@@@@ er @@O@@ t2 @@o@@ @@@@@ @@@@@ 72 @@@o@ sz @@O@@ 13 o@@@@ 33 @@@@@ @@oo@ @@o@@ e3 @@o@@ t4 @oo@@ :14 @@@@@ @@@o@ 74 @@o@@ e4 @@e@@ t5 @@@o@ rl.-) @@@@@ @@@@@ ln @@o@@ s5 @@O@@ r6 @oo@@ 36 @@@@@ Dt) @@@@@ @@@@@ e6 @@@o@ t7 @@oc@ 3i @@@@@ Jn @@@@@ @@o@@ e7 @@@@@ 18 @co@@ @@o@@ @@@@@ @@@@@ e8 @@OO@ t9 @@o@@ @@@@@ @@@@@ @@@@@ ee @@@@@ c@e@@ 40 @@@@@ @@@@@ @@oo@ roo @@O@@ a
 10. .rII DAI HOC QUOC GIA TP. HCM. I TRUdNc EAI HoC ri'ruuÄr PHIEU TRA LOr TB*&C I:GHILM I / / . f r I Ho vä tOn I I Mön thi : "'jr« i ät Br-g6t -T-|NH ' Nti i s6 brio irnir sö sinh viän : I Chi clän: Thi sinh düng b(rt chi td kin cäc ö cdn thie't cho NIA SÖ SiNn VIEN I Sö eÄcl DANH, I rr,rA sö MÖN THI, sö of THI r'ä cäc cäu rrong pHIfU tnÄ iöi. : Mä sd sinh viön i Sd bäo danh Mä sd mön thi I Dä thi so Chir ky giäm tiri I I I I r I I r I I I I 01 @@O@@ zL @@@@@ 4l @@o@@ 6r @@O@@ 81 @@@@@ r T oz @@O@O zz @@@@@ 42 @@@@@ 62 @@@@@ sz @@@@@ I I 03 @@a@@ zs @@O@O 43 @@o@@ 68 @@O@@ Bs @@O@@ I a 04 @@O@@ 24 @@@@@ 44 @@o@@ G4 @@@@@ 84 @@@@@ I I 05 @tO@@ 26 @@@@@ 46 @@@@@ 6E @@O@@ 85 @@O@O I I 06 @e@@@ 26 @@@@@ 4G @@o@@ 66 @@@@@ 86 @@@@@ I r 07 0@o@@ zz @@@@@ 47 @@o@o ez @@@@@ az @@O@@ I I os @O@@@ zs @@O@@ 48 @@@@@ os @@@@@ ss @@@@@ I I 0e @o@@@ zg @@O@@ 49 @@@@@ 6e @@@@@ Be @@O@@ I r ro @O@@@ so @@@@@ zo @@@@@ I 60 @@@@@ so @@@@@ I 1r @@O@@ Br @@@@@ 61 @@@@@ 7t @@@@@ eI @@O@@ I t L2 @o@@@ sz @@@@@ @@@@@ 7z @@@@@ sz @@@@@ I t rs O@@@@ Bs @@@@@ @@@@@ 7s @@@@@ ss @@O@@ I I 14 @c@@@ s+ @@@@@ @@@@@ z+ @@@@@ s+ @@@@@ a I 15 @aO@o s5 @@@@@ oo @@@@@ 7ö @@@@@ e5 @@O@@ I t ra @@t@@ 86 @@@@@ äo @@@@@ 76 @@O@@ e6 @@O@O I I rz @rlo@@ sz @@@@@ @@@@@ 77 @@O@@ sz @@O@@ I : rs ü@@@@ ss @@@@@ @@o@@ zs @@O@@ se @@@@@ I I re @@a@@ se @@O@@ 69 @@o@@ ?e @@@@@ se @@O@@ I I zo @@O@@ +o @@@@@ 60 @@o@@ Bo @@@@@ rbo @@O@@ I I o
 11. III ') \- .a t ^r' T}IIIEIJ 'I"XTA I,OI ITAC :rJCT{TIrß{ t r / tt /* I I l\lrrrr tlri )l ltJi#eßi L-&li( H- ! N{a sri sinlr vjiin ,, Sri'bdo rlanlr : . ! I (:!1,t ' iliiyt; - - 'l'hi sirilr riiurg inil chi ti liirr ciir:'u ciirr tlrir,t t'lro NIA S() Sihijl \.l]ihi Sfi nÄ«l'Dr\l.i]l ! I\,lA S(i hlÖN TIII. St] nf TIil vä r:hc r:irrr i,r.rrrrg PIlIiiIl TIIA i,iil. ' lJa, sir r;uilr i,ri,li So briii rJarilr \,1r1 sö rrrt»t thi iJö tlri so (llrir l;i gi:inr llrr fötÖlmöi{l üKril) iöio-r,6i6löroi i(oiGjloio ici()l$ioigioi LA_KliAlglQlo {ii OOOOC O tCrOOt O 4t GOOeO (;I ooco@ 81 oG)ücc ür üCOCC GCOOC .12 0@ocCI G@OOO sr eOOOO ()ri OOaCO ooooo 4it @@o@o @@ooo 83CIoeoo 0., OOa(DO t>l o@coo 000@o .1,1 o@oco 84 @ocoo $$ OöO(AO 2t; G@OOO 45 0@ooo o@o@@ 85 0G)oco 06 Qel@@ 2(i @ ceoo 4c @@o@o @@o@@ 86 @@oco 07 @coc@ @@o@o 47 @@o@o t)/ @@o@@ 87 @@e@O 08 0@o@@ @@o@@ 48 @@o@@ 68 @@@@o 88 @@o@o ot) @OO@O 2!, @oo@@ 4$ @@o@@ @@o@@ 8r) @@ooo r0 000@@ c@ooc 60 @@o@o @@o@@ eo @@oco rr o@t@@ .3r @@o@o 6r @@@@@ 7l @@@@@ $r o@eoo 12 @@o@@ 82 @@@@@ 52 @@@@@ 72 @@o@@ s2 @@o@e r3 @@o@o @@@@@ 53 @@@@@ lü @@o@@ e3 @@o@o L4 @ao@@ 34 @@o@@ 64 @@G)@@ 74 @@@@@ s4 @@ooo q 15 @oo@e s5 @@@@@ 15 @@o@@ 'lD @@@@@ s5 @@o@o ,| rri 6OO@O @ @o@@ oe 6@0@@ @@oo@ e{i @@@o@ 17 @üo@o @@o@@ 67 @@@@@ @@@@@ e7 @@ooo 18 @@ao@ @@o@@ 58 @@o@@ 78 @@o@@ e8 @@o@@ Ä \ re @@ao@ @@o@@ 6$ o@ooo @@o@c e$ @@ooc 20 @@a@o 40 @@o@@ 60 @@o@@ @@o@@ 100 @oooo I
 12. rII EAI HoC QuÖc GIA TP. HCM. * ? \. .I r rRiJdNG DAr Hoc r!, rsuer PHIEU TRA LOT TB*&C I+iGHIEM I I tfrÄ-pw;" 6 no vä rön p,'il-filY r U a+t w 44( J:lo va ten F /! "tr ):.11 :Dr sci ;) r: !-- V - ' r N{äsosinhvi6n/Söbriodanir: : ' Mörrüh'. k I ---', }iZO /
 13. rII B4r HQC qLIöC GIA TP. HCM. e \- ,, ! r*tjoxc D*r Hoc r!. rsu4"r ----4-- TRA LOT TR&C fiGFIfE$,[ PHIEU ./ ' Hg "a r Ir: :iri sö : ' Mörrt:hi: L4 -> L|o N{asdsinhviänlsobrioiarir: . CW aä": Thi sinh düng brit chi tö kin cric ö cän thiet cho UA SO SINI{ VIEN I Sfi eÄO DANH, r I\44 scj MÖN THI, sd BE THI vä cäc cäu trong PHIdU rnÄ iö1. ] ,u sd sinh viän i sd brio danh Mä sd rnön thi DÄ rhi sd chü ki gidm thi . l(9i(9l(9l(9lcJl(9l(9l(9! r |e)l(9|Q)l(9le)|Q)l loioloiolololoiot loiololoiolol - r lolol@lololotoloi lololololotol - lolololololololoi loiololololol . lolololololololol lolololololol r lolololololol@lol lolololololol l@l@l@l@I@l@l@l@l l@l@l@l@l@l@l - . lolololololololoi loloiolololol l@l@l@l@l@lololol loiololololol - l@lol@lol@l@l@l@l lolelolololol ] or @@a@@ zt @@OO@ 4L @@O@O 6r @@@@@ Br @@O@@ o, @O@@a zz @@O@O qz @@O@@ az @@O@@ sz O@O@O .' or @aO@@ z& @@O@@ 4t @@@O@ 68 @@@@@ 88 @@@@@ : on@@@O@ 24 @@@@@ ++@@@@@ a+ @@@@@ s+ @@OO@ : ,u @@O@e 26 @@@@@ +o @@@@@ 66 @@@@@ 8s @@O@O : or @@@e@ 26 @@O@@ +e @@@@@ 66 @@@@@ se @@@@O : o, @@@a@ zt @@O@@ +z @@@@@ ez @@@@@ sz @@@@@ : or @@O@@ zs @@@@@ +s @@O@@ as @@@@@ ss @@@@@ : o, @@Oa@ zs @@O@@ +s @@@@@ os @@@@@ as @@O@@ : ,o @@OO@ so @@@@@ ro @@@@@ zo @@@@@ so @@@@@ : rr @@O@@ sr @@@@@ 6r @@@@@ 7t @@@@@ er @@O@@ : r, @@O@@ sz @@O@@ oz @@O@@ zz @@@@@ e2 @@@@@ : ,, @@@@@ BB @@O@@ se @@O@@ zs @@@@@ es @@O@@ : ,n @@O@@ s+ @@@@@ ra @@@@@ z+ @@@@@ s4 @@@@@ : tu @@@@@ sn @@O@@ 65 @@O@@ 76 @@@@@ eE @@@@@ : ,u @@@@@ 86 @@@@@ ie O@@@@ ze @@@@@ e6 @@@@O : ,r @@@@@ sz @@O@@ rz @@O@@ zz @@@@@ s7 @@O@@ : ,r @@OO@ ss @@O@O ss @@O@@ zs @@@@O e8 @@O@@ : ,n @@@@@ se @@OO@ rs @@O@O zs @.@@@@ ee @@@@@ : * @@O@@ +o @@o@@ eo @@O@@ ao @@@@@ roo @@@@@ : a

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản