Nghề PR - cơ hội mới cho cử nhân báo chí

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
82
lượt xem
23
download

Nghề PR - cơ hội mới cho cử nhân báo chí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có thể nhiều người nghĩ rằng, học báo chí ra trường chỉ có thể làm báo, để rồi bế tắc khi cố chen chân với nghề. Nhưng không ít người thức thời đã tìm ra cho mình một đầu ra thông thoáng và triển vọng hơn, vừa làm đúng ngành được đào tạo, lại vừa có nhiều cơ hội để thăng tiến - đó là nghề PR.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghề PR - cơ hội mới cho cử nhân báo chí

  1. Ngh PR - cơ h i m i cho c nhân báo chí
  2. Có th nhi u ngư i nghĩ r ng, h c báo chí ra trư ng ch có th làm báo, r i b t c khi c chen chân v i ngh . Nhưng không ít ngư i th c th i ã tìm ra cho mình m t u ra thông thoáng và tri n v ng hơn, v a làm úng ngành ư c ào t o, l i v a có nhi u cơ h i thăng ti n - ó là ngh PR Khi cung quá c u Hi n nay cùng v i Lu t, Báo chí là m t trong nh ng ngành có t l th t nghi p cao nh t trong kh i xã h i. Th t nghi p ây theo nghĩa là không làm úng ngành ư c ào t o, ho c không tìm ư c vi c làm. Theo m t s gi ng viên khoa Báo chí thì s c nhân báo chí ư c làm úng ngh và ít nhi u n i danh v i ngh ch chi m t l 10- 15%. V i s lư ng u vào quá nhi u, u ra thì nh gi i, hàng năm c nư c có trên 500 c nhân báo chí ra trư ng ã khi n cho tình tr ng cung vư t quá c u ti p di n t năm này qua năm khác. Không ít c nhân báo chí dù r t yêu ngh , ham vi t nhưng cũng ành ng m ngùi gác t m b ng c nhân báo chí lao vào cu c mưu sinh. Nh ng lo toan cơm áo g o ti n hàng ngày ã khi n cho h không th kiên nh n hơn trong s i ch vô v ng. PR là m t gi i pháp nư c ta, ngh PR còn khá m i m và l l m, nhưng trên th gi i thì ngh này ã có m t t trăm năm và ư c coi là ngh "hái ra ti n". PR là ch vi t t t c a t Public Relations, t m hi u là : "nh ng
  3. n l c m t cách có k ho ch c a m t cá nhân hay t p th , nh m thi t l p nh ng m i quan h cùng có l i v i ông o công chúng, thông qua các phương ti n thông tin i chúng." ( nh nghĩa c a Th.S Nguy n Thanh Huy n, gi ng viên môn PR khoa Báo chí H KHXH&NV). Hi u nôm na, PR là ngh làm c u n i gi a doanh nghi p v i báo chí, v i công chúng và các cơ quan ch c năng có th m quy n thông qua các phương ti n thông tin a i chúng. Các nhân viên PR là nh ng i di n cho doanh nghi p cung c p thông tin cho báo gi i nâng cao uy tín c a mình trong lòng công chúng, ng th i thông qua ó qu ng bá thương hi u cho doanh nghi p. Do v y, h không ch bi t thương thuy t, bi t ra các k ho ch c th nâng cao uy tín và a v doanh nghi p, mà còn ph i bi t làm báo như m t nhà báo chuyên nghi p. Do c trưng ó c a ngh PR nên công vi c c a m t nhân viên PR có nhi u nét tương ng v i ngh báo. M t trong nh ng công vi c thư ng xuyên và c c kỳ quan tr ng c a h là vi t thông cáo báo chí. phương di n này, sinh viên báo chí có r t nhi u l i th . Th c t ã ch ng minh nh ng chuyên viên PR có ti ng trên th gi i u là nh ng c u nhà báo ho c là ã tham gia trong lĩnh v c báo chí. Song như v y không có nghĩa là hoàn toàn d dàng. PR yêu c u b n ph i có năng l c giao ti p t t, kh năng ng x khéo léo và nh t thi t ph i thông th o m t ngo i ng . V i m này, sinh viên báo chí có v kém, nhưng n u b n bi t cách u tư ngay t nh ng năm còn
  4. i h c thì ch c ch n ngo i ng không ph i là m t tr ng i quá l n. Ngoài ra b n còn ph i là ngư i kiên nh n và có kh năng ch u ng áp l c cao, b i vì nhi u khi công vi c không di n ra suôn s như tính toán c a b n. Ngh PR Vi t Nam Hi n nay, th trư ng cho ngh PR Vi t Nam có r t nhi u ti m năng. Ngoài m t s công ty, văn phòng i di n c a nư c ngoài có ho t ng PR chuyên nghi p, m t s công ty c a VN cũng ã nhanh chóng ti p c n v i lĩnh v c m i m này. Trong tương lai không xa, ch c ch n PR s có nhi u cơ h i phát tri n hơn, c bi t trong lĩnh v c s n xu t kinh doanh. B i hi n nay, bài h c v thương hi u khi h p tác làm ăn v i nư c ngoài ã khi n cho các doanh nghi p c a VN nh n th c ư c vai trò to l n c a PR trong vi c xây d ng và qu ng bá thương hi u c a mình. Ngoài ra, trong n n kinh t th trư ng, nh t là khi VN gia nh p WTO và h i nh p AFTA, thì kh năng c nh tranh gi a các doanh nghi không ch ư c ánh giá b ng ch t lư ng s n ph m, àm còn giá tr thương hi u, ây chính là uy tín c a doanh nghi p. Chính vì v y, các doanh nghi p trong nư c ã và ang có nhi u chi n lư c thúc y vi c xây d ng và qu ng bá thương hi u c a mình . ó là cơ h i ngh nghi p cho các c nhân báo chí trong tương lai không xa, c bi t là các b n n .
Đồng bộ tài khoản