intTypePromotion=1

Nghị định 06/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
157
lượt xem
8
download

Nghị định 06/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 06/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 06/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA NghÞ   Þ nh   ® c ña C h Ý n h  p h ñ  S è  06/2003/N§­C P  n g µ y 22  th¸ng   01  m  2003 Q u y  n¨ ® Þ n h  v Ò  viÖc  h © n  lo¹i µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u p  h C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  LuËt H¶iquan  cø      ngµy  th¸ng6  29    n¨m  2001; C¨n  QuyÕt  cø  ®Þnh  49/Q§­ sè  CTN  ngµy  th¸ng 3  06    n¨m  1998  cña  Chñ   tÞch    nícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam;   Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh, Bé    Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu    1. Ph¹m    vi®iÒu  chØnh  ®èi t   vµ   îng thùc hiÖn   1. NghÞ     ®Þnh nµy quy ®Þnh    vÒ viÖc ph©n  i lo¹ ®èi    víihµng ho¸ xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu  hµng  vµ  ho¸ kh¸c cã  ªnquan    li   ®Õn  ho¹t®éng    xuÊt khÈu,     nhËp khÈu. 2.§èit      îng thùc hiÖn    NghÞ  ®Þnh  nµy  bao  gåm:  a) Tæ     chøc,c¸nh©n      xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng  ho¸; b) C¸c  quan    c¬  Nhµ    nícqu¶n    lýtrong c¸clÜnh      vùc    h¶iquan,thuÕ,thèng      kª,th   ¬ng    c¸c  m¹i vµ  lÜnh vùc qu¶n    lý nhµ    níc kh¸c  li   cã  ªnquan ®Õn  ho¹t   ®éng xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu hµng    ho¸. §iÒu      2. Gi¶ithÝch    tõng÷ Trong  NghÞ  ®Þnh  nµy,c¸ctõng÷          díi®©y  îchiÓu  sau: ®   nh  1. "Ph©n  ihµng    lo¹  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu"    lµ viÖc c¨n  vµo    cø  tªn gäi,m«     tÝnh    t¶ vÒ  chÊt,thµnh    phÇn, cÊu      t¹o,c«ng dông,quy    c¸ch ®ãng      gãi vµ    c¸c thuéc tÝnh kh¸c cña    hµng ho¸      ®Ó x¸c ®Þnh,  s¾p  xÕp  hµng  ho¸ vµo  mét  sè  m∙  nhÊt  ®Þnh  theo    HÖ thèng    hµi hoµ      m∙  m« t¶ vµ  hãa  hµng ho¸,   Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ViÖt Nam   c¸c quy    vµ    ®Þnh  kh¸c   cña ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   2. "C«ng      íc Quèc  vÒ     tÕ  HÖ thèng    hµi hoµ      m∙  m« t¶ vµ  ho¸  hµng  ho¸"  (International  Convention on the Harmonized Com modity  Descript  and  ion Coding  System)    lµC«ng    Héi ®ång        ícdo    hîp t¸cH¶i quan,nay          gäilµTæ chøc  H¶i quan    ThÕ     gií (WCO)  i th«ng qua ngµy  th¸ng 6  14    n¨m  1983  i t¹ Bruxel   les,
  2. 2 V¬ng quèc      BØ vÒ "HÖ  thèng    hµi hoµ      m∙  m« t¶ vµ  ho¸ hµng ho¸",sau    ®©y   gäit¾tlµC«ng          ícHS.    3. "HÖ    thèng    hµihoµ      m∙    m« t¶vµ  ho¸ hµng  ho¸",  sau ®©y          gäit¾tlµHÖ thèng    hµi hoµ  (viÕtt¾t lµ HS) lµ hÖ           thèng  bao  gåm       c¸c c¸c quy t¾c tæng  qu¸t,     chó    c¸c gi¶ib¾t buéc  danh  vµ  s¸ch nh÷ng    nhãm  hµng    ch÷    (m∙ 4  sè) vµ  ph©n  nhãm  hµng    ch÷    îc s¾p  (m∙ 6  sè) ®   xÕp mét c¸ch  hÖ   cã  thèng  øng    víi tªn,     m∙  hµng    t¶vµ  sè  m« hãa.  Danh môc  nh÷ng nhãm  hµng  ph©n  vµ  nhãm  hµng cña    HÖ thèng    hµi hoµ  sau ®©y  îcgäit¾tlµDanh  ®         môc HS.  4. "Quy t¾c tæng qu¸t"lµ 6      (s¸u) quy    t¾c chung      ®Ó gi¶ithÝch    HÖ thèng    hµi hoµ nh»m  ph©n   ihµng  lo¹  ho¸  vµo mét nhãm, ph©n nhãm  nhÊt  ®Þnh. 5. “Chó      gi¶ib¾t buéc”lµnh÷ng        néidung    gi¶ithÝch    c¸c phÇn, ch¬ng    vµ  ph©n nhãm   îcg¾n  ®   kÌm  ®Çu     ë  c¸cphÇn, ch¬ng    cña Danh môc HS.    C h ¬ n g  II D a n h  m ô c  H µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  Vi Öt n a m  v µ p h © n  lo¹I µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  h §iÒu    3. Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ViÖtNam   1. Danh    môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ViÖt Nam   îc x©y    ®   dùng  trªnc¬  ¸p dông    së    ®Çy  HÖ   ®ñ  thèng    hµihoµ  bao  vµ  gåm: a) C¸c    quy  t¾c  tæng  qu¸t,  chó    gi¶ib¾t  buéc; b) Danh môc hµng ho¸  îc chi tiÕtë  ®       cÊp  tèithiÓu  (t¸m) ch÷    m∙    8    sè; ®¬n  tÝnh  c¸cnéidung    vÞ  vµ      gi¶ithÝch  kÌm  theo.Trong    ®ã:    ­6    (s¸u)ch÷  ®Çu     sè  tu©n    thñ Danh  môc  HS;  ­ C¸c    ch÷  tiÕp theo    chitiÕtcÊp  sè    lµm∙      quèc    îcmë   gia ®   réng theo    yªu cÇu  qu¶n    lýcña Nhµ    níc. 2. Bé      Tµi chÝnh ban hµnh Danh môc hµng hãa xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ViÖtNam.    3. Danh    môc hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ViÖt Nam   îc sö    ®   dông  ®Ó: a) X©y    dùng  BiÓu  thuÕ      ®èi víihµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; b) Ph©n   i lo¹ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  c¸c hµng  vµ    ho¸ kh¸c cã    li   ªnquan ®Õn     ho¹t®éng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; c)Thèng      kª Nhµ    hµng    nícvÒ  ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; d) Phôc  c«ng      vô  t¸cqu¶n    lýnhµ    hµng    nícvÒ  ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  tronglÜnh    vùc  ¬ng    c¸clÜnh  th m¹ivµ    vùc kh¸c.
  3. 3 §iÒu   p  4. ¸ dông  ®iÒu    ícquèc  tÕ Trêng    hîp ®iÒu    ícquèc  mµ   tÕ  Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖt Nam     ký  kÕt hoÆc  tham  gia  quy  cã  ®Þnh  kh¸c víiDanh      môc   hµng ho¸ xuÊt khÈu,  nhËp khÈu ViÖtNam       th× thùc hiÖn    theo quy    ®Þnh    t¹ ®iÒu    i ícquèc  ®ã.  tÕ  §iÒu    5. Ph©n  i lo¹ hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu 1. ViÖc    ph©n  i lo¹ hµng      ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  ph¶ic¨n cø      vµo  Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ViÖt Nam     quy  ®Þnh  it¹ §iÒu    3, §iÒu  4  NghÞ  ®Þnh  nµy;c¸c quy      ®Þnh  ªnquan  li   ®Õn   ph©n  ilo¹ hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu  c¬  do  quan  nhµ    thÈm   níc cã  quyÒn  ban  hµnh  hå        vµ  s¬, tµiliÖu kü thuËt,c¸cth«ng        tinkh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn   hµng   ho¸ xuÊt khÈu,nhËp      khÈu  cÇn ph©n  ilo¹ . 2. Trêng  hîp sau    thùc  khi ®∙  hiÖn  viÖc  ph©n   ihµng  lo¹  ho¸  theo  quy  ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu  1  nµy    mµ cha    x¸c ®Þnh  îctªngäi,m«     m∙  cña  ®       t¶ vµ  sè  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ph¶ilÊy mÉu   th×      hµng      ho¸ ®Ó ph©n  tÝch,  gi¸m ®Þnh  phôc  cho  vô  viÖc ph©n  i lo¹ . ViÖc    lÊy mÉu,  ph©n  tÝch,gi¸m    ®Þnh  hµng   ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  thùc hiÖn    theo  quy  ®Þnh  it¹ §iÒu  NghÞ    9  ®Þnh  101/2001/N§­   sè  CP ngµy  31  th¸ng 12    n¨m  2001  cña  ChÝnh  phñ  quy  ®Þnh        chitiÕtthihµnh  mét  ®iÒu  sè  cña LuËt H¶i quan  thñ tôch¶iquan,chÕ  kiÓm        vÒ          ®é  tra,gi¸m      s¸th¶iquan. 3. Ph©n  i   lo¹ hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  îcthùc hiÖn  íckhixuÊt ®     tr       khÈu, nhËp    khÈu  hµng  ho¸,trong    qu¸  tr×nh  thùc  hiÖn  thñ      tôc h¶i quan  vµ  kiÓm    trasau  th«ng  quan. C h ¬ n g  III Q u y Ò n  v µ n g h Ü a  v ô  c ñ a n g êi k h ai h ¶i q u a n;  tr¸ch n hi Ö m, q u y Ò n  h¹n c ñ a c¸c c ¬ q u a n  n h µ  n íc trong vi Ö c  p h © n  lo¹i µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  h §iÒu    6. QuyÒn  nghÜa  cña        vµ  vô  ngêikhaih¶iquan 1.QuyÒn    cña  ngêikhaih¶iquan:       a) §îc®Ò       nghÞ  xem     xÐt hoÆc     lÊy mÉu  hµng      gi¸m    ho¸ díisù  s¸tcña    c¸n bé,c«ng    chøc    h¶iquan  íckhitiÕn hµnh        tr       thñ tôch¶iquan    ®Ó thùc hiÖn    viÖc  ph©n  ilo¹ hµng      ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; b) §îcquyÒn      khiÕu    kÕt  n¹ivÒ  qu¶  ph©n  ilo¹  hµng   ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  theo quy    ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 9  ®Þnh  nµy. 2.NghÜa  cña    vô  ngêikhaih¶iquan:       a) Cung  cÊp    s¬, tµiliÖu,th«ng    li   c¸c hå        tincã  ªnquan  ®Õn  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu    ®Ó phôc  cho  vô  viÖc  ph©n  i x¸c ®Þnh  sè  lo¹     , m∙  cña  hµng   ho¸;cung  cÊp  mÉu   hµng      ho¸ ®Ó ph©n  tÝch,gi¸m    ®Þnh  theo yªu cÇu  cña  quan    c¬  H¶i quan; b) Kª    khaichÝnh            m∙  hµng      x¸c tªngäi,m« t¶ vµ  sè  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu      trªntê khaih¶iquan  chÞu      vµ  tr¸chnhiÖm   ícph¸p    tÝnh    tr   luËtvÒ  chÝnh  x¸ccña      néidung  kª khai. ®∙     
  4. 4 §iÒu    7. Tr¸chnhiÖm,    quyÒn    h¹n cña  TµichÝnh Bé    1. Chñ      tr×,phèihîp    quan  ªnquan    víic¬  li   x©y dùng  ban  vµ  hµnh Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ViÖtNam;   2. ChØ     ®¹o  tæ  vµ  chøc  thùc hiÖn    thèng  nhÊt viÖc ph©n  i lo¹ hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  theo quy    ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy; 3.  c¬  Lµ  quan  ®Çu  mèi cña ChÝnh  phñ  ViÖt Nam  thùc hiÖn quyÒn,   nghÜa  cña  vô  ViÖt Nam     trong viÖc    tham    gia C«ng      thùc hiÖn  ícHS vµ    ph©n  lo¹ hµng      i ho¸ theo HS.   §iÒu    8. Tr¸chnhiÖm  c¸cBé, ngµnh  ªnquan   cña      li   C¸c  Bé,  quan  c¬  ngang  Bé,  quan  c¬  thuéc  ChÝnh  phñ trong ph¹m    vi chøc  n¨ng,quyÒn  cña    h¹n  m×nh    khiban  hµnh    c¸c quy ®Þnh  hoÆc  xem     xÐt, gi¶i  quyÕt c¸cvÊn    li       ®Ò cã  ªnquan  ®Õn   hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu ph¶i  thùc hiÖn    theo  ®óng    c¸c quy ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  nµy;phèihîp    Tµi     víiBé    chÝnh  trong viÖc  iÓn khaithùc    tr     hiÖn C«ng      x©y  íc HS vµ  dùng Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu ViÖtNam.   C h ¬ n g  IV K hi Õ u  n¹i,  gi¶i u y Õt k hi Õ u  n¹i µ x ö  lý vi p h¹ m  q  v §iÒu    9. KhiÕu    gi¶iquyÕt  n¹ivµ    khiÕu  n¹i 1. Ngêi khaih¶iquan          nÕu  c¨n  cho  cã  cø  r»ng  viÖc ph©n  i lo¹ hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cña  quan  c¬  H¶i quan  kh«ng  ®óng    víiquy  ®Þnh  it¹  NghÞ  ®Þnh  nµy    quyÒn  th× cã  khiÕu    n¹i®Õn  ngêicã    thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt  khiÕu    ®Çu   n¹ilÇn  thuéc cÊp      h¶iquan    trùctiÕp lµm          thñ tôch¶iquan  ph©n  vµ  lo¹  ihµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu. Trong      khichê   gi¶iquyÕt,ngêi khaih¶i         quan  vÉn  ph¶ithùc hiÖn      theo  quyÕt  ®Þnh  cña  quan    c¬  H¶i quan    vÒ ph©n  lo¹ hµng      i ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu. 2.Trêng      hîp ngêikhaih¶iquan        kh«ng  ®ång  víi ý    quyÕt ®Þnh      gi¶i quyÕt  khiÕu    n¹icña  ngêicã    thÈm  quyÒn    gi¶iquyÕt  khiÕu   n¹iquy ®Þnh  i t¹ kho¶n    1  §iÒu  nµy hoÆc       quy  qu¸ thêih¹n  ®Þnh    mµ khiÕu    n¹icha  îcgi¶i ®     quyÕt th× cã      quyÒn  khiÕu   n¹i®Õn   ngêi cã    thÈm   quyÒn    gi¶iquyÕt  khiÕu    tiÕp  n¹i  theo,  hoÆc   khëikiÖn      ra Toµ    ¸n theo quy    ®Þnh  cña ph¸p luËt.   3.  Thñ      tôc,thêihiÖu  khiÕu  ;thêih¹n, thñ  n¹i      tôc  thÈm   vµ  quyÒn   gi¶i quyÕt  khiÕu   n¹ithùc hiÖn    theo  quy ®Þnh  cña ph¸p    khiÕu    c¸c luËtvÒ  n¹ivµ    quy ®Þnh  kh¸ccña    ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.       li   §iÒu    lýviph¹m 10. Xö      Tæ  chøc,c¸nh©n        viph¹m    c¸cquy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh nµy      th× tuú theo  tÝnh chÊt,møc  viph¹m    xö        ®é    mµ bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh, xö    luËt   lýkû    hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸chnhiÖm    h×nh  theo quy  sù    ®Þnh cña ph¸p luËt.  
  5. 5 C h ¬ n g  V ®i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu 11. NghÞ     ®Þnh  nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh  sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy ®¨ng  c«ng b¸o. Trícngµy  th¸ng 7    01    n¨m  2003  TµichÝnh  Bé    ban hµnh Danh môc hµng  ho¸ xuÊt khÈu, nhËp        khÈu  ViÖt Nam.    Trong    thêigian Bé      Tµi chÝnh  cha ban  hµnh Danh  môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ViÖt Nam   vÉn  dông    th×  ¸p  Danh  môc  hiÖn hµnh. §iÒu    TµichÝnh  12. Bé    híng dÉn      thihµnh  NghÞ  ®Þnh  nµy. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ  tÞch    Uû ban  nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc     Trung  ¬ng chÞu tr¸chnhiÖm      thihµnh NghÞ  ®Þnh  nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2