Nghị định 07/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
66
lượt xem
5
download

Nghị định 07/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 07/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 07/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  07 /1998/N§­C P  n g µ y 15  th¸ng  01  n¨ m  1998 Q u y  ® Þ n h  c hi ti Õt  thi µ n h   u Ë t kh uy Õ n   h Ý c h  ® Ç u  t   h L k trong n íc (s ö a ® æ i) C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt khuyÕn  Ých  u    cø    kh ®Ç ttrong nícngµy  th¸ng6     22    n¨m  1994; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1. §Ó  khuyÕn  Ých    µnh  Çn  kh c¸c th ph kinh  Õ  u    vµo    t ®Ç t s¶n xuÊt,kinh doanh    iÓn kinh tÕ    éi,  µ   íct¹olËp khung      ph¸ttr     x∙h  Nh n       ph¸p lýnhÊt      qu¸n  µ    nh,  v æn ®Þ m«i  êng  u   , kinh  tr ®Ç t   doanh th«ng  tho¸ng,thuËn  î vµ    li   c¹nh  tranh  ×nh  ng   b ®¼ cho   äi  ¹  ×nh  m lo ih doanh nghiÖp  éc  äi  µnh  thu m th phÇn  kinh tÕ,thùc hiÖn  ¬  Õ   ét cöa" trong quan  Ö   ÷a   µ  u    íi      c ch "m       h gi  nh ®Ç tv   c¸cc¬    quan  µ  íc,b¶o  ¶m     Õ     ®∙i®Ç u    i víi   ù    u    nh n   ® c¸c ch ®é u    t®è     d ¸n ®Ç t c¸c ® îckhuyÕn  Ých    kh theo LuËt khuyÕn  Ých  u        kh ®Ç ttrongníc.   §i Ò u   C¸c  ×nh  2. h thøc  u    îc khuyÕn  Ých  ®Ç t ®   kh theo  Ët khuyÕn  Lu   khÝch  u    ®Ç ttrong nícnh      sau: 1. Dù   ®Ç u    µnh  Ëp  µ    iÓn c¬  ë    ¸n  t th l v ph¸ttr   s s¶n  Êt,kinh doanh    xu     bao gå m: a)   Çu   µnh  Ëp c¬  ë   § tth l   s s¶n  Êt,kinh doanh; xu     b)  Çu   ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh  § t   i    xu   doanh  µnh  ng nghÒ   íi hoÆc     m  s¶n xuÊts¶n  È m   íit¹ cïng m ét  a  iÓ m;   ph m   i   ®Þ ® c) §Çu     t ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh   i   xu     s¶n  È m   Ön  ã  ph hi c hoÆc     s¶n phÈ m   íit¹ ®Þa  iÓ m   íi; m    i ® m C¸c  êng  îp ®Ç u    ãit¹ ®iÓ m  b) vµ    tr h  tn    i     c)trong Kho¶n  §iÒu  µy    1  n kh«ng  ph¶i xin cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  doanh     gi ph th l  nghiÖp  µ   m chØ   Çn  ¨ng  ý    c ® k bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh  íi.   m    2.Dù     u    ë   éng    ¸n ®Ç tm r quy  m«,  ©ng  n cao n¨ng  ùcs¶n  Êt,nghiªncøu  l  xu     ph¸ttr Ónvµ  æi  íic«ng  Ö   ña    ¬  ë   i   ® m  ngh c c¸cc s s¶n  Êt,kinhdoanh  Ön  ã. xu     hi c 3. Mua    Çn  äivèn    cæ ph g  hoÆc     èn  ña    t¨ngv c c¸cdoanh  nghiÖp,gãp  èn    v vµo    c¸cdoanh nghiÖp.
 2. 2 4. §Çu     ttheo  ×nh  h thøc hîp ®ång  ©y  ùng       xd ­ kinh doanh      ­ chuyÓn  giao  (BOT). §i Ò u 3. §èi t ng  dông  Ët    î ¸p  Lu khuyÕn  Ých  u    trong  íc bao  kh ®Ç t n  gå m: 1. C¸c  doanh nghiÖp  îc  µnh  Ëp  ® th l theo  Ët  Lu c«ng    Ët  ty, Lu doanh  nghiÖp   ©n,  Ët  îp      Ët  t nh Lu h t¸cx∙,Lu doanh  nghiÖp  µ  íc,doanh  nh n   nghiÖp  cña    chøc  Ýnh  Þ,chÝnh  Þ ­ x∙héi,héinghÒ   c¸c tæ  ch tr   tr           nghiÖp  µ c¸ nh©n, v      nhã m   kinhdoanh  ¹t®éng    ho   theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 66/H§BT  µy  th¸ng3    ng 2    n¨m 1992  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµChÝnh  ñ).    ph 2. Tæ     chøc, c«ng  ©n  Öt Nam,  êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi,   d Vi   ng     ®Þ cën     ngêinícngoµic  ól©u  µië  ÖtNam  mua    Çn       tr   d   Vi     cæ ph hoÆc   ãp  èn  µo    g v v c¸c doanh nghiÖp  trong níckÓ   c¸c doanh      c¶    nghiÖp  µ  íc® îc®a  ¹ng  ãa  ë  nh n     d hs h÷u hoÆc     ü  u    ùchñ  µichÝnh. c¸cqu ®Ç tt   t    3. Doanh    nghiÖp  ngêiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    ùctiÕp do      ®Þ cën     ttr     t¹ ViÖtNam.   i   4. Doanh    nghiÖp  ngêinícngoµic  ól©u  µit¹ ViÖt Nam   u    ùc do       tr   d  i     ®Ç ttr   tiÕp t¹ ViÖtNam.    i   5. Doanh    nghiÖp  c«ng  ©n  Öt Nam   ïng  µnh  Ëp  íingêi   Öt do  d Vi   c th l v    Vi   Nam   nh      ícngoµi, íi êinícngoµic  ól©u  µit¹ ViÖtNam.  ®Þ cë n      v ng       tr   d     i   §i Ò u 4. C¸c  µnh, nghÒ   ng   s¶n  Êt,kinh  xu   doanh, c¸c lÜnh  ùc       v v¨n ho¸,gi¸odôc, ®µo  ¹o,y  Õ, x∙ héi ® îc khuyÕn  Ých  u         t  t        kh ®Ç t theo  quy  nh   ®Þ trong Danh  ôc      m A ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy; c¸c huyÖn  ©n  éc ®Þ n   d t  thiÓu  è, miÒn  ói,h¶i ®¶o  îc khuyÕn  Ých  u    s  n   ®  kh ®Ç t theo  quy  nh  ®Þ trong  Danh  ôc  ban  µnh  Ìm  m B  h k theo  NghÞ   nh  µy;c¸c vïng khã  ®Þ n     kh¨n kh¸c ® îc      khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttheo  quy  nh  ®Þ trong Danh  ôc  C     m   ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n (sau  y   äi t¾t lµ Danh  ôc  Danh  ôc  Danh  ôc   ®© g       m A,  m B,  m C). §i Ò u    êiViÖtNam   nh      ícngoµi(sau  y  äit¾tlµngêi 5. Ng     ®Þ cën     ®© g         ViÖt Nam     íc ngoµi)bao  å m   êi cã  èc  Þch  Öt Nam   nh      íc   ën     g ng   qu t Vi   ®Þ cën   ngoµivµ  êigèc  ÖtNam   ã  èc  Þch  íckh¸c.   ng   Vi   c qu t n  Ng êiViÖt Nam     ícngoµi®Ç u    ùctiÕp vÒ   íccã  Òn  ùa chän        ën     ttr     n   quy l  ¸p dông  Ët  u    níc ngoµi t¹  Öt  Lu ®Ç t     iVi Nam   hoÆc   Ët  Lu khuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t trongníc,nhng  çi dù    u       m   ¸n ®Ç tchØ    ông  ét  ¸p d m trong haiLuËt ®ã.      Chñ   u    µngêiViÖt Nam  ë  ícngoµicã    iÒu  Ön  ®Ç tl        n     c¸c® ki quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  NghÞ   nh  µy  îc thµnh  Ëp  9  ®Þ n ®  l doanh  nghiÖp  íih×nh  d  thøc c«ng    ty hoÆc  doanh nghiÖp   ©n  ã    Òn  µ  t nh c c¸c quy v nghÜa  ô  v theo  Ët  Lu c«ng   ty, LuËt doanh    nghiÖp   ©n  µ      tnh v c¸cv¨n b¶n ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li  
 3. 3 §i Ò u    Ó   ùc hiÖn  u    ùctiÕp  6. § th   ®Ç ttr   theo  Ët khuyÕn  Ých  u   Lu   kh ®Ç ttrong níc,ngêigèc  Öt Nam   ã  èc  Þch  íc kh¸c ph¶icã    Ën         Vi   c qu t n      x¸c nh b»ng  v¨n b¶n  Ò   ån  èc  Öt Nam   ña  ×nh   m ét  v ngu g Vi   cm do  trong    ¬  c¸c c quan    sau ®©y  Êp:c¬  c   quan  ¹igiao cña  Öt Nam     ícngoµi;Uû   ngo     Vi   ën     ban  Ò   êiViÖt v ng     Nam     íc ngoµi;c¬  ën     quan  ã  Èm  Òn  ña  íc ngoµi   µ   êi cã  ån  c th quy c n    m ng   ngu gèc  ÖtNam   Vi   mang  é  Õu. h chi §i Ò u    êinícngoµic  ól©u  µië  Öt Nam   µngêinícngoµi®∙  7. Ng       tr   d   Vi   l       ® îc®¨ng  ý  é  Èu  êng  ót¹ ViÖtNam.   k h kh th tr     i   Chñ   u    µngêinícngoµic  ól©u  µit¹  Öt Nam   ã    iÒu  Ön  ®Ç tl        tr   d  i Vi   c c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  µy  îc thµnh  Ëp  ®Þ ti §i 9  ®Þ n ®  l doanh  nghiÖp  íih×nh  d  thøc c«ng    ty hoÆc  doanh nghiÖp    ©n,  ã    Òn  µ  t nh c c¸c quy v nghÜa  ô  v theo  LuËt c«ng    Ët doanh    ty,Lu   nghiÖp   ©n  µ      tnh v c¸c v¨n b¶n  ph¸p luËtkh¸c cã  ªn      li   quan.  §i Ò u    Tû  Ö    Çn  8.   l cæ ph hoÆc   èn  ãp  ña    chøc,c«ng  ©n   v g c c¸c tæ    d ViÖt Nam,  êiViÖt Nam   nh      ícngoµi,ngêinícngoµic  ól©u  µië    ng     ®Þ cën          tr   d  ViÖt Nam     mua     Çn  cæ ph hoÆc   ãp  èn  µo  g v v doanh  nghiÖp trong níc kÓ         c¶ c¸cdoanh    nghiÖp  µ  íc® îcphÐp  a  ¹ng  ãa  ë  ÷u  nh n     ®d h s h hoÆc     ü ®Ç u   c¸cqu   t   ña  µ   íc sÏ ® îc ChÝnh  ñ    c Nh n       ph quy  nh  ô  Ó  ®Þ c th cho  õng  êikú  ïytheo t th   t     ngµnh  Ò,  Ünh  ùc  µ  a  µn  u  . ngh l v v ®Þ b ®Ç t  §i Ò u 9. §Ó   îc phÐp  u    trùc tiÕp  µnh  Ëp  ®  ®Ç t   th l doanh  nghiÖp  ¹  ti ViÖt Nam,  êi ViÖt Nam     íc ngoµivµ  êi níc ngoµic  ól©u  µi ë  Öt   ng     ën     ng       tr   d   Vi   Nam  ph¶icã  y      iÒu  Ön    ®Ç ®ñ c¸c® ki sau  y: ®© 1.Cã     n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  y    l  vid s ®Ç ®ñ theo Bé  Ët d©n  ù  ÖtNam.   Lu   s Vi   2. Cã     è  èn    ®ñ s v ph¸p  nh  ®Þ theo quy  nh  ña  Ët  ®Þ c Lu doanh nghiÖp    t nh©n hoÆc   Ët c«ng    ña  ÖtNam. Lu   tyc Vi   C h ¬ n g  II b ¶ o  ® ¶ m  v µ  trî ó p ® Ç u  t  gi §i Ò u    10. Doanh nghiÖp  u    ®Ç ttheo  Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrong  níc ® îc giao  t     ®Ê hoÆc  cho thuª ®Êt, ® îc b¶o  ¶m   Ò   Òn  µ  Üa  ô       ® v quy v ngh v cña    chøc  îcNhµ   ícgiao ®Êt  c¸ctæ  ®  n    hoÆc   cho    t  thuª®Ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai vµ  îccÊp  Êy      ®Ê ®   ®   Gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t. nh quy s d ®Ê
 4. 4 §i Ò u 11. C¸c    doanh nghiÖp  ña  êi ViÖt Nam     íc ngoµi vµ    c ng     ën     c¸c doanh  nghiÖp  ña  êi níc ngoµi c  ó l©u  µi ë  Öt Nam   ¹t®éng  c ng       tr   d   Vi   ho   theo  LuËt  khuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t trong  íc vµ  n   NghÞ   nh  µy  îc ®èi  ö   c¸c ®Þ n ®  x nh   doanh  nghiÖp  ïng  ¹  c lo itrong  íc,nh ® îc ¸p  ông  ïng  ét  n   d c m møc     i  íi gi¸®è v   hµng  ãa  Þch  ô  u   µo  Nhµ   íc ®Þnh    Þu  ïng  hd v ®Ç v do  n  gi¸,ch c møc   Õ, ® îc thu     hëng  ïng  c møc   ®∙i®Ç u  , vµ  îc Nhµ   íc giao  t, cho  u    t  ®   n  ®Ê   thuª ®Êt  µ    v ph¶i   thùc hiÖn    Üa  ô  ∙  îcph¸p luËtquy  nh      chøc    c¸cngh v ® ®      ®Þ nh c¸ctæ  trongníc.   §i Ò u 12. µ   íc khuyÕn  Ých     µnh  Çn   Nh n   kh c¸c th ph kinh  Õ, c¸c tæ  t    chøc    éi,c¸c c¸ nh©n  x∙ h       trong níc vµ  íc ngoµi   ãp  èn  µnh  Ëp    ü      n    g v th l c¸c qu ®Ç u      iÓnvµ  tph¸ttr   qu¶n  ýtheo nguyªn t¾c  ùchñ  µichÝnh.Ch Ýnh  ñ    l      t  t    ph ban hµnh  quy  Õ   ¹t ®éng  ña  ch ho   c c¸c  ü   u   , c¸c  Ýnh  qu ®Ç t   ch s¸ch, biÖn    ph¸p  khuyÕn  Ých,u  ∙inh»m   kh  ®  b¶o  ¶m   Òn  îcho    gãp  èn. ® quy l   i c¸cbªn  v §i Ò u    µ   íctrùctiÕp trî óp ®Çu    13. Nh n           gi tth«ng qua  ü   ç  î u    Qu h tr  ®Ç t quèc      ü  u      iÓn vµ    ¬ng  ×nh kh¸ccña  µ   íc.§èit gia,c¸cqu ®Ç tph¸ttr   c¸c ch tr     Nh n    ­ îng  îc trî óp  u    µ  ¬ng  ®    gi ®Ç t v ph thøc qu¶n  ý,thêih¹n  ùc hiÖn  îc Ch Ýnh  l    th   ®  phñ quy  nh  ®Þ cho  õng ch¬ng  ×nh vµ  ù    ô  Ó. t  tr   d ¸n c th Nhµ   íckhuyÕn  Ých    chøc  n  kh c¸c tæ  kinh tÕ,x∙héi,c¸cc¸ nh©n            trong vµ    ngoµinícgãp  èn  µo  ü   ç  î u    èc       v v Qu h tr  ®Ç tqu gia theo  nguyªn t¾c  ù nguyÖn.   t    Nhµ   íc b¶o  ¶m   Òn  µ  lî Ých  ña    n  ® quy v    i c c¸c bªn  ãp  èn  g v theo  Òu  Ö  ña  §i l c Quü. §i Ò u    ü   ç  î u    èc    ç  î   ù  ®Ç u    éc    14. Qu h tr ®Ç t qu gia h tr  d ¸n  c¸c t thu c¸c ngµnh,nghÒ,  Ünh  ùc  µ    ïng ® îcu  ∙inh    l v v c¸cv     ®   sau: 1. Cho    vay  èn  v trung h¹n  µ  µi h¹n  íil∙ suÊt  ®∙i®èi  íi    ù      vd  v   i u    v   c¸c d ¸n ®Ç u    éc  t thu Danh  ôc    µ  m B v Danh  ôc  Chñ   u    îc dïng  µis¶n  m C.  ®Ç t ®   t  mua   b»ng  èn  v vay  µy    Õ  Êp. L∙isuÊt  n ®Ó th ch     cho  vay  Thñ   íng  Ýnh  ñ  do  t Ch ph quyÕt ®Þnh    vµo  Õn  Þ  ña  é  ëng  µichÝnh;   c¨n cø  ki ngh c B tr T  2. B¶o     Ýn  ông  u    cho    ù  ®Ç u   thuéc    l∙nh t d ®Ç t c¸c d ¸n  t Danh  ôc     m A, Danh  ôc  vµ  m B  Danh  ôc  m C; 3. TrîcÊp  ét  Çn    Êt vay     m ph l∙su   i cho    c¸c kho¶n  vay  õ Ng ©n  µng  Çu   t  h § t vµ  Ph¸ttr Ón vµ    ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    i   c¸c ng h th m  doanh  i víi   ù    u    ®è     d ¸n ®Ç t c¸c vµo  µnh  Ò   éc Danh  ôc  Møc  î Êp  ng ngh thu   m A.  tr c b»ng  møc  chªnh  Öch  ÷a  l gi l∙suÊt cho    i   vay  ña  Ng ©n   µng  Çu   µ  c  h § tv Ph¸ttr Ón hoÆc   ©n  µng  ¬ng   i   ng h th m¹iquèc    doanh  ¬ichñ  u    n  ®Ç tvay  íi   Êtcho  v il∙su   vay  õQuü   ç  î u    èc  t  h tr  ®Ç tqu gia t¹  êi®iÓ m    i   th vay  µ  v chØ  îcnhËn  î Êp  ®  tr c sau    ñ  u    ∙  µn    khich ®Ç t® ho tr¶ vèn  èc cña  g  kho¶n  vay  ña  ×nh. cm
 5. 5 §i Ò u 15.  Öc  ãp  èn  ña  µ   ícvµo    Vi g v c Nh n   c¸c doanh  nghiÖp  îcthùc ®    hiÖn  theo ph¬ng    thøc hîp ®ång  ©y  ùng      xd ­kinhdoanh     ­chuyÓn giao (gäit¾t     lµ doanh    nghiÖp BOT)  µ    ×nh  v c¸c h thøc  kh¸c th«ng    qua  ü   ç  î®Ç u     Qu h tr  t quèc    ©n   µng  Çu   vµ  gia,Ng h § t Ph¸t tr Ón,c¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc   i   ng h th m  doanh, c¸c c«ng    µichÝnh  èc     ty t   qu doanh. ViÖc  ãp  èn  ña  µ   íc vµo    g v c Nh n   doanh  nghiÖp BOT   i víi   ù    éc nhã m   (theo quy  nh  ©n  Êp  ®è     d ¸n thu   c¸c A    ®Þ ph c ®Ç u  ) do  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  t   Th t   ph quy ®Þ theo    Þ  ña  é   Õ   ¹ch ®Ò ngh c B K ho   vµ  Çu ; Chñ   Þch  y  § t  t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   trung  ng  ¬ quyÕt  nh  ãp  èn  u    ®Þ g v ®Ç t b»ng  èn  ©n  v ng s¸ch  ña  a   ¬ng  ®Ó   ùc c ®Þ ph   th   hiÖn    ù  BOT   éc  ã m     µ    c¸c d ¸n  thu nh B v C (theo  quy  nh  ©n  Êp  u   ) ®Þ ph c ®Ç t   theo ®Ò   Þ  ña  ë  Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  ë  µichÝnh.   ngh c S K ho   § tv S T   §i Ò u 16.     Doanh nghiÖp s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  îc quyÒn  ùc xu   xu   ®  tr   tiÕp xuÊtkhÈu  µng  ãa  m × nh s¶n  Êt.     h h do    xu Møc  èn u  ng  èithiÓu  v l ®é t   quy  nh  ®Þ cho    c¸cdoanh  nghiÖp  chuyªn kinh     doanh  Êt  Ëp  Èu  ¨ng  ý  ¹t ®éng  ¹  xu nh kh ® k ho   t ic¸c  ïng  éc  v thu Danh  ôc     m B hoÆc   Danh  ôc    îcgi¶m  m C®   50%   víi so   møc  èn u  ng  v l ®é quy  nh ®Þ chung. §i Ò u 17. C¬   ë    s s¶n  Êt  µng  Êt  Èu  xu h xu kh hoÆc  s¶n  Êt nguyªn  xu   liÖu,phô  Öu  ùc tiÕp  µm  µng  Êt  Èu  éc  Ön  ®∙i ®Ç u    theo   li tr   lh xu kh thu di u    t   Danh  ôc  hoÆc   m A  Danh  ôc  hoÆc   m B  Danh  ôc    ×  îcNg ©n   µng  Çu  m C th ®   h § t vµ    Ph¸ttr Ón vµ    ©n  µng  ¬ng  ¹i quèc    i   c¸c ng h th m  doanh  b¶o      l∙nhhoÆc     cho vay  Ýn  ông  Êt khÈu  Ó     td xu   k c¶  cho  vay  mua   µng  Êt khÈu  µ  cho      h xu   v  vay ®Ç u   m ë   éng  ¬  ë  t r c s s¶n  Êt hµng  Êt khÈu. Trong  êng  îp    ©n  xu   xu     tr h c¸c ng hµng  µy  n kh«ng    èn    ®ñ v ®Ó cho  vay,th×  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   ã    Ng h Nh n     c tr¸chnhiÖ m     cho    ©n  µng  ãitrªnvay  i Êp  èn  c¸c ng h n    t¸ c v theo  quy  nh hiÖn  ®Þ   hµnh  ña  ©n  µng  µ   ícViÖtNam.  c Ng h Nh n     Riªng  i  íim ét  è  Æt   µng  Êt khÈu  ®è v   sm h xu   quan  äng thuéc  Ön  tiªn tr   di u    ph¸ttr Ón theo   i   Danh  ôc  Ch Ýnh  ñ  m do  ph quy  nh, trong tr ng  îp gi¸thÞ  ­ ®Þ     ê h     tr êng  Õ  í xuèng  Êp  th gi   i th hoÆc     Þ  êng  gi¸th tr trong níc®èi víic¸c nguyªn liÖu,              vËt t®Ó      s¶n  Êt hµng  Êt khÈu      xu   xu   ®ã lªncao  ©y  g thua  çlíncho  ¬  ë    l    c s s¶n xuÊt hµng  Êt khÈu, th×  µ   íc sÏ xem   Ðt  îgióp    xu     Nh n     x tr  th«ng  qua  ü   ×nh  Qu b æn     gi¸.Ban  Ët    ña  Ýnh  ñ  ñ  × cïng    ¬  V gi¸c Ch ph ch tr   c¸c c quan  ã  ªnquan  c li   tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh    t  ph quy   møc  µ  êi®iÓ m   î óp cô  Ó  v th   tr gi   th theo  m ôc    µ  Òu  Ö  tiªuv §i l qu¶n  ýcña  ü   µy. l  Qu n §i Ò u    ñ  u    îcchän  a  µn  ùc hiÖn  ù    u    18. Ch ®Ç t®   ®Þ b th   d ¸n ®Ç thoÆc   më     chinh¸nh  µ   m kh«ng  ô  éc vµo  ¬i®¨ng  ý  é  Èu  êng  óhiÖn  ¹ ph thu   n  k h kh th tr   t  i cña  ×nh.  m Sau    ã  Êy  khi c gi chøng  Ën   ®∙i®Ç u   , chñ  u      øng    nh u    t  ®Ç t ® tªn ®¨ng  ý  k kinh doanh  ã  Òn    c quy chuyÓn  é  Èu  êng  óhoÆc   Êy  h kh th tr   gi chøng  nhËn  êng  ócña  ×nh  µ    nh  í®Þa  ¬ng  ¬ithùc hiÖn  ù    u   th tr   m v gia®× t  i ph n    d ¸n ®Ç tmíi.   Lao  ng  ã  ×nh ®é   ihäc  ®é c tr   ®¹   hoÆc   ã    Ò   Ëc  èn  ëlªnm µ   ∙  c tay ngh b b tr     ® cã  îp ®ång    ng  õ hain¨m  ëlªn    ¬  ë  h  lao ®é t    tr    ë c s s¶n  Êt ,kinh doanh  éc xu      thu   diÖn  ®∙i®Ç u   theo  Ët  u    t Lu khuyÕn  Ých  u     kh ®Ç t trong  íc ® îc chuyÓn  é  n    h khÈu  êng  ó®Õ n   ¬ilµm  Öc  íicña  × nh. th tr   n  vi m   m
 6. 6 §i Ò u 19. Chñ   u   theo  Ët    ®Ç t Lu khuyÕn  Ých  u    trong  íc cã  kh ®Ç t n  quyÒn thuªlao ®éng  µ     v chuyªn gia nícngoµivµ    Òn c«ng    ¬  ë  îp       tr¶ti   trªnc s h   ®ång    ng. lao®é §i Ò u 20. Chñ   u    µ ngêi ViÖt Nam     íc ngoµisau    îc cÊp    ®Ç t l       ën     khi®   giÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    îc hëng    íc vËn    êng  ñy,® êng  ¾t, nh u    t®   gi¸c   t¶i® th   s  ® êng  é,® êng  µng  b  h kh«ng  µ    ¹ gi¸dÞch  ô  Ò   µ  ,kh¸ch s¹n,®iÖn, v c¸clo i     v v nh ë        níc,c¸c lo¹  ícphÝ  u  Ýnh  Ôn    i  c b ch vi th«ng      ông  i víi êiViÖt Nam     nh ¸p d ®è    ng     ë trongníc.   §i Ò u    êiViÖt Nam   nh      ícngoµi®Ç u    ¹i Öt Nam   îc 21. Ng     ®Þ cën     tt  Vi   ®  cÊp  Þ  ùc cã    Þ xuÊt nhËp  th th   gi¸tr     c¶nh  Òu  Çn  nhi l trong thêigian  Èn  Þ,    chu b   tr Ónkhaix©y  ùng  µ  iÒu  µnh  ¬  ë  i    d v® h c s s¶n  Êtcña  × nh. xu   m §i Ò u 22. Sau    ∙  ùc  Ön    Üa  ô  µichÝnh    khi ® th hi c¸c ngh v t  theo ph¸p  luËt ViÖt Nam,  êi ViÖt Nam   nh   ë   íc ngoµi ®Ç u   trùc tiÕp  ¹  Öt     ng     ®Þ c n    t   t iVi   Nam   ® îc chuyÓn  níc ngoµi c¸c kho¶n  î nhuËn, vèn     ra       l i   vay,vèn  u     îp   ®Ç t h   ph¸p  µ    v c¸c kho¶n  Òn  µ  µis¶n  îp  ti v t   h ph¸p  kh¸c nh  êng  îp  êi níc ngoµi   tr h ng       ®Ç u    µo  ÖtNam   tv Vi   theo LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam.     tn     i      Ò u      §i 23. Khi chuyÓn    ícngoµic¸c kho¶n  înhuËn, vèn    èn  ra n      l  i   vay,v ®Ç u    îcquy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy,ngêiViÖtNam   nh      íc t®   ®Þ t i 22  ®Þ n      ®Þ cë n   ngoµi ®Ç u    trùc tiÕp  ¹  Öt    t   t iVi Nam   îc chuyÓn  æi  ®  ® c¸c kho¶n  µy  µnh  n th ngo¹itÖ  ¹    ©n  µng  îc phÐp    t i ng c¸c h ®  kinh doanh  ¹itÖ      ngo   ®Ó chuyÓn  níc ra    ngoµi.  Ng êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi mua     Çn      ®Þ cën     cæ ph hoÆc   ãp  èn  µo  gvv doanh  nghiÖp  hoÆc   ü  u    qu ®Ç t sau    ùc  Ön    khi th hi c¸c nghÜa  ô  Õ  v thu theo  ph¸p  ËtViÖt Nam   îcmua  ¹itÖ  ¹ c¸c ng©n  µng  îcphÐp  lu     ®  ngo   t i     h ®  kinh doanh    ngo¹itÖ      ®Ó chuyÓn    ícngoµisè  înhuËn  îcchiahoÆc   èn  u    ra n     l i ®    v ®Ç ttrong   tr ng  îp  ê h chuyÓn  îng  Çn  èn  ãp  nh ph v g hoÆc     Çn  ña  ×nh  cæ ph cm cho  êi ng   kh¸c. §i Ò u    µ   íckhuyÕn  Ých    chøc,c¸ nh©n  µnh  Ëp    24. Nh n   kh c¸c tæ     th l tæ chøc, doanh    nghiÖp    ùc hiÖn    Þch  ô   Ên  u       Ên  ®Ó th   c¸c d v t v ®Ç t , t v qu¶n  ý, l  chuyÓn  giao c«ng  Ö,  ¹y nghÒ,  o  ¹ovÒ   ü  Ëtvµ  ü    ngh d   ®µ t   k thu   k n¨ng  qu¶n  ý, l  cung  Êp  c th«ng      î óp cho  u    tin®Ó tr  gi   ®Ç ttrong níc.   Nghiªm  Ê m     ¬  c c¸c c quan qu¶n  ýnhµ  íctrùctiÕp kinh doanh    Þch  l  n        c¸c d vô   Ên  u        î . tv ®Ç t®Ó thu l i §i Ò u    c¬  25. C¸c  quan  µ  íccã  nh n   tr¸chnhiÖ m     cung  Êp  c th«ng    ­ tin,h íng  Én  µ  îgióp    µ  u    d v tr  c¸c nh ®Ç t trong  íc tiÕn  µnh    ¹t®éng  u    n  h c¸c ho   ®Ç t trongph¹m    Òn  ¹n vµ  Ö m  ô  ña  ×nh.   viquy h   nhi vc m Bé  µichÝnh  ñ  ×phèihîp víi é  T  ch tr         Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  B h  ngh v M«i  êng  tr quy  nh  ô  Ó  Öc  ö  ông  ü   ®Þ c th vi s d Qu ph¸ttr Ón c«ng  Ö   µ    Ön   i   ngh v c¸c bi ph¸p 
 7. 7 hç  îtµichÝnh  Ò   æi  íi c«ng  tr    v® m  nghÖ  cho    c¸c doanh nghiÖp  éc  Ön  thu di ®iÒu chØnh  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u 26. Trong  êng  îp  thay  æi    tr h do  ® quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtm µ   lu   lµm thiÖt h¹i ®Õ n   î Ých  ña doanh nghiÖp ® îc  ®∙i ®Ç u  t    li c u     theo  Ët Lu   khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrong nícvµ      NghÞ   nh  µy,th× Nhµ   íccã  Ön  ®Þ n   n   bi ph¸p   gi¶i   Õt hîp lý  Òn  îcña  µ  u  . quy      quy l   i nh ®Ç t Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  × cïng  é   µi chÝnh  µ    ¬  K ho v§ t ch tr   BT  v c¸c c quan  ÷u  h quan kh¸ctr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  ÷ng      t  ph nh nguyªn t¾c  ¬    c b¶n    ùc hiÖn  ®Ó th   §iÒu  µy. n  C h ¬ n g  III ¦ u ® ∙i Ç u  t   § §i Ò u 27. Doanh    nghiÖp s¶n  Êt  xu n«ng nghiÖp, l©m     nghiÖp, nu«i     trång  ñy  th s¶n, lµm  èi  µ      mu v c¸c doanh  nghiÖp  ã  ù  ®Ç u     éc  c d ¸n  t thu Danh  m ôc     ùc  Ön  ¹    A th hi t ic¸c huyÖn  éc  thu Danh  ôc     m B hoÆc   ¹    ïng  éc t ic¸c v thu   Danh  ôc    Õu  îcNhµ   ícgiao ®Êt  ×  m Cn ®  n    th kh«ng  ph¶itr¶tiÒn sö  ông  t;     d ®Ê   n Õu    t  × ® îcmiÔn  Òn thuª®Êt  thuª®Ê th     ti     trong 5    n¨m  u   µ  ®Ç v gi¶m  50%   Òn  ti thuª®Êt    trong 5    n¨m  Õp theo kÓ   õkhiký  îp ®ång  ti     t    h   thuª. §i Ò u    28. Doanh  nghiÖp  ã  ù    u   x©y  ùng  µ  c d ¸n ®Ç t  d v kinh doanh      c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  ña  tr k c ht c khu  c«ng nghiÖp hoÆc  khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng nghÖ  cao  îc gi¶m  ®  50%   Òn  ti thuª ®Êt  ña  µ   íc     c Nh n   trong thêih¹n       05 n¨m  Ó   õngµy  ý  îp ®ång  k t  kh  thuª. Doanh  nghiÖp  ã  ù   ®Ç u    s¶n  Êt, kinh  c d ¸n  t xu   doanh  µo  v c¸c  µnh  ng nghÒ   éc danh  ôc  t¹  thu   m A  ikhu c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao  îcgi¶m  ®  50%   Òn  ti thuªm Æt     b»ng theo nguyªn gi¸m µ   µ   íccho        Nh n   thuª kh«ng  bao  å m     Þ c¸c c«ng  ×nh  ¹  Çng  ña    g gi¸tr     tr ht c c¸c c«ng   ty ph¸ttr Ón h¹   i   tÇng  trongníc     trongthêih¹n 05        n¨m  Ó   õngµy  ý  îp ®ång  k t  kh  thuª.    §i Ò u    29. C¸c  ù  ®Çu    d ¸n  t s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, thay thÕ  µng  xu   xu       h nhËp  Èu  kh hoÆc  s¶n  Êt  xu nguyªn  Öu,phô  Öu  ùc tiÕp  µm  µng  Êt li   li tr   lh xu   khÈu  thay thÕ  µng  Ëp  Èu  îc:   h nh kh ® 1.C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc    ng h th m  doanh  cho  vay  Ýn  ông  ÊtkhÈu  íi td xu   v  l∙suÊtu  ∙i;   i  ® 2.Quü   ç  î u    èc      h tr  ®Ç tqu giab¶o    l∙nhcho    c¸ckho¶n  Ýn  ông  ÊtkhÈu; td xu     3. Rót  ¾n    ng 50%   êigian khÊu  th     hao  µis¶n  è  nh  îcsö  ông  µo  t  c ®Þ ® d v s¶n  Êt,chÕ   Õn  xu   bi hoÆc   ¾p    µng  ÊtkhÈu. l r¸ph xu   §i Ò u    ÷ng  ù    u    ®©y  îchëng  ®∙ivÒ   Õ: 30. Nh d ¸n ®Ç tsau  ®  u    thu 1. §Çu   µo    µnh, nghÒ   îc quy  nh  ¹    t v c¸c ng   ®  ®Þ ti Danh  ôc  ban  µnh  m A  h kÌm  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n
 8. 8 2. §Çu   vµo  ¬  ë    t  c s s¶n  Êt sö  ông  xu   d c«ng  Ö   ã  ét  ngh c m trong c¸c yÕu      tèsau  y:   ®© a) C«ng nghÖ   ¹o ra  t   s¶n  È m   Êt  Èu, s¶n  È m   ph xu kh   ph thay  Õ  µng  th h nhËp  Èu, kh b) C«ng nghÖ   îc ¸p  ông  ã  ® d c kh¶ n¨ng  t¹ora  ù  æi  íi c«ng    s® m  nghÖ,  thiÕtbÞ  ña    µnh    c c¸cng kh¸c. c) C«ng  Ö   ö  ông    ngh s d nguyªn  Öu trong níc ®Ó   µm  s¶n  È m   t li      l ra  ph ®¹   c¸cchØ    Êtl ng cao  ¬n  víi     tiªuch  î   h so    s¶n  È m   Ön  ã  ïng lo¹ . c¸c ph hi c c   i d) C«ng  Ö   ¹ch;c«ng  Ö   ö  ông c¸cchÊt ph Õ     ¾n, láng vµ    ngh s   ngh s d      th¶ir     khÝ  . Bé  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ñ  × vµ  èi hîp  íic¸c c¬  tr ch tr   ph   v    quan  µ  íccã  ªnquan  nh n   li   nghiªncøu    ban  µnh  h Danh  ôc    Ünh  ùc  m c¸c l v c«ng  nghÖ,  ¸p  ® øng    Çu  ë  yªu c nªu  Kho¶n    Òu  µy. 2,§i n 3.  Çu   vµo  ù  s¶n  Êt,kinh  § t d ¸n  xu   doanh  ö  ông  è   sd s lao  ng  ×nh  ®é b qu©n trongn¨m  t  Êt lµ:   Ý nh   a)     «  Þ lo¹ 1  µ  ¹ 2:100  êi  ë ® th   i v lo       i ng b)      Ön  éc  ë c¸c huy thu Danh  ôc    µ    ïng  éc  m B v c¸c v thu Danh  ôc  20  m C:  ngêi c)ë    ïng kh¸c:50  êi.   c¸cv     ng Bé  Lao  ng,  ¬ng  ®é Th binh  µ  héi quy  nh  v X∙    ®Þ c¸ch  Ýnh  è    ng  t s lao ®é b×nh  ©n  ãië  qu n   Kho¶n  µy. n  4.§Çu   µo    Ön  éc Danh  ôc    tv c¸chuy thu   m B. 5.§Çu   µo    ïng thuéc Danh  ôc    tv c¸cv     m C. 6.§Çu   µo      tv c¸ckhu  c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt.   ch xu §i Ò u 31. ¬   ë   C s s¶n  Êt,vËn  ,th ng  ¹i,dÞch  ô  u    theo xu   t¶i  ¬ m  v ®Ç t   h×nh  thøc quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t  i 1  2  NghÞ   nh  µy  ¹   Ön  ®Þ n t  huy kh«ng  i thuéc vïng d©n  éc thiÓu  è,miÒn  ói,h¶i®¶o      t  s  n   (Danh  ôc  hoÆc     ïng m B)  c¸c v   khã  kh¨n kh¸c (Danh  ôc    Õu  ã  ét    m C), n c m trong c¸c ®iÒu  Ön     ki quy  nh  ¹  ®Þ ti c¸c Kho¶n    vµ  §iÒu  cña    1, 2  3  30  NghÞ   nh  µy  × ® îcgi¶m  ®Þ n th     50%   è  Õ  s thu doanh  thu ph¶i nép    trong  êih¹n  n¨m,  Ó   õ   th   01  k t   th¸ng cã    doanh  thu  Þu  ch thuÕ,® îcmiÔn  Õ  îtøc 02     thu l     n¨m  u,  Ó   õkhicã  înhuËn  Þu  Õ,vµ  i ®Ç k t     l   i ch thu   ® îcgi¶m    50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l    i   trong thêih¹n  n¨m  Õp theo.§èivíi     03  ti        nh÷ng  ¬  ë  c s s¶n  Êt cã  õ 2  iÒu  Ön  ë lªn th×  îc gi¶m  xu   t   ® ki tr     ®  thªm 50%   è  s thuÕ  îtøc ph¶inép  l    i   trong 01    n¨m  ÷a. n
 9. 9 §i Ò u    ¬   ë  32. C s s¶n  Êt,vËn  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  ã  ù    u   xu   t¶i th m  v c d ¸n ®Ç t theo  ×nh  h thøc  quy  nh   ¹  ®Þ t iKho¶n  §iÒu  cña  1  2  NghÞ   nh   µy   ¹ ®Þ n t i huyÖn  éc vïng d©n  éc thiÓu  è,miÒn  óicao  thu     t  s  n  quy  nh  ¹ Ph Çn   ®Þ ti  IDanh  m ôc    Õu   ã  ét  Bn c m trong    iÒu  Ön  îc quy  nh  ¹  c¸c ® ki ®   ®Þ ti Kho¶n    vµ    1, 2  3 §iÒu  NghÞ   nh  µy  × ® îcgi¶m  30  ®Þ n th     50%   è  Õ  s thu doanh   thu ph¶inép    trong  thêih¹n  n¨m,  Ó   õ th¸ng cã    04  k t    doanh  chÞu  Õ; ® îc miÔn  Õ  î tøc thu  thu     thu l     i trong  êih¹n  n¨m  u,  Ó   õ khi cã  î nhuËn  Þu  Õ, vµ  îc gi¶m  th   04  ®Ç k t     l   i ch thu   ®   50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l     i   trong thêih¹n  n¨m  Õp theo.§èivíi ÷ng  ¬      07  ti        nh c së s¶n  Êt cã  õ 2  iÒu  Ön  ëlªnth×  ® îcgi¶m  xu   t   ® ki tr         thªm 50%   è  Õ  îtøc s thu l     i ph¶inép    trong 02    n¨m  ÷a. n §i Ò u    ¬   ë  33. C s s¶n  Êt,vËn  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  ã  ù    u   xu   t¶i th m  v c d ¸n ®Ç ttheo  ×nh    h thøc quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ ti   1  2  NghÞ   nh  µy  ¹ huyÖn   ®Þ n ti   thuéc  ïng  ©n  éc thiÓu  è, miÒn  ói,h¶i ®¶o  v d t  s  n   quy  nh  ¹  Çn    ®Þ tiPh IIDanh  m ôc  n Õu  ã  ét  B  c m trongc¸c®iÒu  Ön     ki quy  nh  ¹ c¸cKho¶n    vµ  §iÒu  ®Þ t    i 1,2  3  30  ña  c NghÞ   nh  µy  ×  îcgi¶m  ®Þ n th ®   50%   è  Õ  s thu doanh    thu ph¶inép    trong   thêih¹n  n¨m,  Ó   õ th¸ng cã    03  k t    doanh  chÞu  Õ; ® îc miÔn  Õ  î tøc thu  thu     thu l     i trong  n¨m  u,  Ó   õ khi cã  î nhuËn  Þu  Õ   µ  îc gi¶m  04  ®Ç k t     l i   ch thu v ®   50%   è  s thuÕ  îtøc ph¶inép  l    i   trong thêih¹n  n¨m  Õp theo.§èivíinh÷ng  ¬  ë        05  ti        c s s¶n xuÊt cã  õ 2  iÒu  Ön  ëlªnth× ® îcgi¶m    t  ® ki tr         thªm 50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l     i   trong2    n¨m  ÷a. n §i Ò u   C¬   ë  34. s s¶n  Êt,vËn  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  ã  ù    u   xu   t¶i th m  v c d ¸n ®Ç t theo  ×nh    h thøc  quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  cña  1  2  NghÞ   nh  µy  ¹  vïng ®Þ n ti     khã  kh¨n kh¸c (Danh  ôc  n Õu  ã  ét      m C)  c m trong c¸c ®iÒu  Ön  îcquy  nh      ki ®   ®Þ t¹    ic¸c Kho¶n    vµ  §iÒu  cña  1, 2  3  30  NghÞ   nh  µy  ×  îc gi¶m  ®Þ n th ®   50%   è  s thuÕ  doanh  thu ph¶i nép    trong  êih¹n  n¨m,  Ó   õ  th   02  k t th¸ng  ã  c doanh   thu chÞu  Õ; ® îc miÔn  Õ  î tøc trong thêih¹n  n¨m  u,  Ó   õ khicã  î thu     thu l     i    03  ®Ç k t     l   i nhuËn  Þu  Õ  µ  îcgi¶m  ch thu v ®   50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l     i   trong thêih¹n        05 n¨m  Õp theo.§èivíinh÷ng  ¬  ë  ti        c s s¶n  Êt cã  õ 2  iÒu  Ön  ëlªnth×  îc xu   t   ® ki tr     ®   gi¶m  thªm 50%   è  Õ  îtøc ph¶inép  s thu l     i   trong 02    n¨m  ÷a. n §i Ò u    ¬   ë  35. C s s¶n  Êt,vËn  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  ã  ù    u   xu   t¶i th m  v c d ¸n ®Ç ttheo  ×nh    h thøc quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ ti  2  2  NghÞ   nh  µy  îcmiÔn  ®Þ n ®  01 n¨m  Õ  îtøc cho  Çn  înhuËn    thu l     i ph l i t¨ngthªm  Ó   õn¨m    k t  ph¸tsinh lînhuËn     i chÞu  Õ.Lîi thu     Ën  ïng ®Ó     u    × kh«ng  Ýnh  µo  è  înhuËn  Þu  nhu d   t¸ ®Ç tth   i t v s l  i ch thuÕ. §i Ò u 36. C¸c    quy  nh  Ôn,  ®Þ mi gi¶m  Õ  i  íinh÷ng  ¬  ë    thu ®è v   c s s¶n xuÊt,vËn  , ¬ng  ¹i,dÞch  ô  éc diÖn  ®∙i®Ç u    ¹    Òu  31, 32,   t¶i th m  v thu   u    tt i §i       c¸c 33, 34  µ  cña    v 35  NghÞ   nh  µy  ®Þ n n»m  trong khung  Ôn,  mi gi¶m  Õ  thu theo  LuËt khuyÕn  Ých  u      kh ®Ç ttrongnícvµ  Ët thuÕ      Lu   doanh    Ët thuÕ  îtøc thu,Lu   l    i hiÖn  µnh. h
 10. 10 §i Ò u    Öc  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i  íic¸c dù    u    ∙  îc 37. Vi mi thu nh kh ®è v     ¸n ®Ç t® ®   cÊp  Êy phÐp  gi   quy  nh    ®Þ nh sau:   1. C¸c  ù  ®Ç u    îc cÊp  Êy  Ðp  îc miÔn  Õ  Ëp  Èu  ét    d ¸n  t®   gi ph ®  thu nh kh m lÇn  i víi   ÕtbÞ, m¸y  ãc, ph¬ng  Ön vËn    ®è     thi     c¸c m   ti   t¶isau  y: ®© a)  Õt bÞ, m¸y  ãc  Ëp  Èu  Ó  h Ö   èng  iÖn, cÊp  Thi     m nh kh (k c¶  th ®   tho¸tníc,    th«ng      ¹otµis¶n  è  nh  ña  tin)®Ó t     c ®Þ c doanh nghiÖp;  b)  ¬ng  Ön  Ën    Ph ti v t¶ichuyªn  ïng  d n»m  trong  ©y  d chuyÒn c«ng nghÖ   nhËp  Èu    ¹o tµis¶n  è  nh  ña  kh ®Ó t     c ®Þ c doanh  nghiÖp  vµ  ¬ng  Ön  Ën    ph ti v chuyÓn  ïng    a  n  d ®Ó ® ®ã c«ng  ©n      õ 24  ç  åitrëlªn)  ¬ng  Ön nh (« t« t   ch ng     , ph ti   thñy;   c) Linh  Ön, chi tiÕt,bé  Ën  êi, phô  ïng g¸  ¾p, khu«n  É u,  ô    ki       ph r    t l  m ph kiÖn  i  Ìm  íithiÕtbÞ,  ® k v    m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën    m ph ti v t¶ichuyªn  ïng, ph¬ng  d   tiÖn vËn    chuyÓn  trªn. nªu  ViÖc  Ôn  Õ  Ëp  Èu  i  íithiÕtbÞ,  mi thu nh kh ®è v     m¸y  ãc,  ¬ng  Ön  Ën  m ph ti v t¶i   trªn® îc¸p dông  nªu        cho  tr ng  îp m ë   éng  c¶  ê h   r quy    ù    m« d ¸n,thay thÕ,® æi      míic«ng  Ö;   ngh d) Nguyªn  Öu,vËttnhËp  Èu    ùc hiÖn  ù      li      kh ®Ó th   d ¸n BOT; ®)  C¸c  èng  ©y  ång,gièng  Ët nu«i,n«ng  îc® Æc   ñng  îcphÐp  gi c tr   v    d  ch ®  nhËp  Èu    ùc hiÖn  ù    kh ®Ó th   d ¸n n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,ng    nghiÖp; e) Trang  ÕtbÞ  Ý    thi   th nghiÖm,  trang thiÕtbÞ  ôc  ô      ph v cho  Öc  vi s¶n  Êt xu   thiÕtbÞ  êng  äc,thiÕtbÞ  tÕ,trang thiÕtbÞ    tr h    y        cho  Öc  vi b¶o  Ö   v m«i  êng; tr f)Hµng    Ët tkh¸cdïng    ho¸,v      cho    ù    Æc   ÖtkhuyÕn  Ých  u   c¸c d ¸n ® bi   kh ®Ç ttheo quy  nh  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.     ®Þ c Th t   ph 2. Nguyªn  Öu,vËt t nhËp  Èu    ×nh  µnh  µis¶n  è  nh  ña    li       kh ®Ó h th t  c ®Þ c doanh  nghiÖp  îcmiÔn  Õ  ®  thu trongc¸c®iÒu  Ön     ki sau: a)  Ëp   Èu    Õ   ¹o thiÕtbÞ   ×nh  µnh  µis¶n  è  nh   ña  Nh kh ®Ó ch t    h th t  c ®Þ c doanh  nghiÖp. b)  Ëp   Èu    ©y  ùng  ×nh  µnh  µis¶n  è  nh   ña  Nh kh ®Ó x d h th t  c ®Þ c doanh  nghiÖp,n Õu    nguyªn liÖu,vËt t®ã          trong níccha     s¶n  Êt® îchoÆc   xu     s¶n  Êt xu   ® îcnhng    kh«ng  ¶m   ® b¶o    Çu  Ò   ü  Ëtcña  yªu c v k thu   c«ng  ×nh. tr c)Nh Ëp  Èu      kh ®Ó s¶n  Êtthö theo gi¶i ×nh vµ  îcBé  ¬ng  ¹ixem   xu        tr   ®   Th m  xÐt,chÊp  Ën  i víi õng tr ng  îp cô  Ó.   thu ®è    t   ê h   th 3. §èivíi      nguyªn liÖu,bé  Ën  êi  ô  ïngvµ  Ët tnhËp  Èu ®Ó         ph r , ph t   v    kh   s¶n xuÊt hµng  Êt khÈu  ×    Ëp  Èu  µo  Öt Nam     xu   th khinh kh v Vi   ph¶inép  Õ  Ëp    thu nh khÈu  µ    Êt khÈu  µnh  È m   îchoµn  Õ  Ëp  Èu ¬ng  v khixu   th ph ®  thu nh kh t øng  íi û v   t lÖ  µnh  È m   Êt khÈu.ViÖc  µn  Õ  îcthùc hiÖn  th ph xu     ho thu ®     theo  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh  ¹ c¬  ®Þ t   quan  µ  a  iÓ m   ¬ichñ  u    ∙  ép  Õ  Ëp  Èu. i v ®Þ ® n  ®Ç t® n thu nh kh 4. C¨n  vµo  Êy  Ðp  u    µ  Õt  nh  µng  ãa  Ëp  Èu    cø  gi ph ®Ç t v quy ®Þ h h nh kh miÔn  Õ  ña  é  ¬ng  ¹i,c¬  thu c B Th m   quan   h¶iquan  µm  ñ tôcxuÊt,nhËp  Èu  l th       kh hµng  ãa  h nhanh  ãng  ch theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ         h¶iquan. 5. Hµng    ho¸  Ëp  Èu  ãi t¹  nh kh n   i Kho¶n  vµ  cña  Òu  µy  1  2  §i n ph¶i® îc sö     dông  ng  ôc  ch  ña  ù    êng  îp  îng  ®ó m ®Ý c d ¸n.Tr h nh b¸n  ¹  Þ  êng  ti th tr ph¶inép    thuÕ  Ëp  Èu  µ    ¹ thuÕ  nh kh v c¸clo i   kh¸ctheo quy  nh  ña      ®Þ c ph¸p luËt.     
 11. 11 6. B»ng    s¸ng  Õ,  Ý  Õt  ü  Ët,quy  ×nh c«ng  Ö,  Þch  ô  ü  ch b quy k thu   tr   ngh d vk thuËtdïng    ãp  èn  îcmiÔn    ¹  Õ  ã  ªnquan  n     ®Ó g v ®   c¸clo i thu c li   ®Õ chuyÓn  giao  c«ng  Ö. ngh §i Ò u    dù    u    éc Danh  ôc    38. C¸c  ¸n ®Ç tthu   m A hoÆc   ùc hiÖn t¹ c¸c th        i vïng thuéc Danh  ôc  hoÆc   ¹ c¸cvïng thuéc Danh  ôc    Õu  ã      m B  t    i     m Cn c khaith¸c    tµinguyªn kho¸ng      s¶n  õdÇu  Ý) th× ® îcgi¶m  èi®a  (tr   kh       t   50%   Õ  µinguyªn thu t     trong03    n¨m  u     Ó   õkhib ¾t  u   ®Ç tiªnk t     ®Ç khaith¸c.   §i Ò u  39. Tæ   chøc, c¸  ©n   ùc tiÕp    nh tr   mua     Çn   ña  cæ ph c doanh  nghiÖp  hoÆc   ãp  èn  µo  g v v doanh  nghiÖp hoÆc   ü  u   ® îcmiÔn  Õ  î qu ®Ç t    thu l   i tøc (thuÕ    Ëp    thu nh doanh  nghiÖp)hoÆc   Õ    Ëp    ©n, kÓ   thuÕ    thu thu nh c¸nh   c¶  thu nhËp      bæ sung  i víi êicã    Ëp  ®è    ng   thu nh cao,®èi víi Çn  înhuËn  îch­      ph l i ®  ëng  trong thêih¹n 03        n¨m  Ó   õkhi® îchëng  Çn  u. k t      l ®Ç §i Ò u    êiViÖt Nam   nh      ícngoµibá  èn  u    40. Ng     ®Þ cën     v ®Ç ttheo    c¸c h×nh thøc  u    ®Ç t quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 2  NghÞ   nh  µy, ngêi níc ngoµic  ®Þ n       tról©u  µit¹  Öt Nam     d  i Vi   mua     Çn, gäivèn,t¨ng vèn  cæ ph       hoÆc   ãp  èn  µo  gvv doanh nghiÖp  theo Kho¶n  §iÒu 2  ña  3  c NghÞ   nh   µy   chuyÓn   î ®Þ n khi l  i nhuËn  ® îc ra  íc ngoµi chØ  thu    n     ph¶inép  ét    m kho¶n  Õ  thu b»ng    è  Òn 5% s ti   chuyÓn    ícngoµi. ra n   C h ¬ n g  IV q u y Ò n  h ¹ n v µ  tr¸ch n hi Ö m  c ñ a c ¬  q u a n  Q u ¶ n  l ý  N h µ  n í c v Ò  k h u y Õ n  k h Ý c h  ® Ç u  t trong n í c §i Ò u 41. é   Õ   ¹ch  µ  Çu   gióp  Ýnh  ñ  ùc  Ön   B K ho v§ t Ch ph th hi chøc  n¨ng qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrong níc,cã    Öm   ô  µ      c¸c nhi vv quyÒn  ¹n: h 1.  ©y   ùng  ×nh  Ýnh  ñ  X d tr Ch ph quyÕt  nh     ®Þ bæ sung, thay  æi    ® danh  m ôc    µnh,nghÒ   µ  ¹m      ïng ® îchëng  ®∙i®Ç u    c¸c ng   v ph vic¸c v     u    t(quy ®Þnh  ¹   t  i danh  ôc  B,    Ìm  m A,  C k theo NghÞ   nh  µy);   ®Þ n 2. Phèi hîp  íic¸c c¬      v     quan  qu¶n  ýnhµ  íc theo  µnh  íng  Én, theo  l  n  ng h d   dâivµ    gi¸m    Öc  ùc hiÖn    Ön  s¸tvi th   c¸cbi ph¸p trîgióp vµ  ®∙i®Ç u  ;       u    t 3. Quy  nh  ×nh tù,thñ tôc,m É u   n  µ  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u     ®Þ tr         ®¬ v gi   nh u    t¸p dông  èng  Êt trongc¶  íc;    th nh    n 4. Quy Õt  nh  Êp    ®Þ c hoÆc   õ chèicÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u      t    gi   nh u    tcho c¸c doanh  nghiÖp  Thñ   íng  Ýnh  ñ  do  t Ch ph quyÕt  nh   µnh  Ëp; doanh  ®Þ th l  nghiÖp  Thñ íng   û  Òn  do  t  u quy cho  é  ëng  Õt ®Þnh  µnh  Ëp. B tr quy   th l
 12. 12 §i Ò u 42. Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc  Ön  Öc  Ôn,    T  h d th hi vi mi gi¶m  Õ  thu theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   ®Þ t  i ®Þ n C¨n  vµo  Êy  cø  gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    µ   ñ  u    ∙  îccÊp, c¬  nh u    tm ch ®Ç t® ®     quan  Õ  ùctiÕp qu¶n  ýviÖc  ép  Õ  ña  thu tr     l  n thu c doanh  nghiÖp  îchëng  ®∙i ®  u    ®Ç u    ã  t c tr¸chnhiÖ m   ùc  Ön  Öc  Ôn    th hi vi mi gi¶m  Õ  thu hoÆc   Òn  ti thuª ®Êt    theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   ®Þ t  i ®Þ n §i Ò u 43. ñy    ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   äi chung  µ ñy  ®© g   l   ban  ©n  ©n   nh d tØnh) cã    tr¸ch nhiÖ m   ùc  Ön    th hi chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   u      a  µn  a   ¬ng  ï hîp víic¸c l  n   ®Ç ttrªn®Þ b ®Þ ph ph         quy  nh   ña  Ët  ®Þ c Lu khuyÕn  Ých  u    trong  íc,trong    ã  Öc    kh ®Ç t n  ®ã c vi x¸c ®Þnh  danh  ôc    ù  ®Ç u    ®∙i;quyÕt  nh  Öc  Êp  m c¸c d ¸n  t u    ®Þ vi c hoÆc   õ chèi t    cÊp  Êy  gi chøng  Ën   ®∙i®Ç u   ; theo  âi vµ  nh u    t  d   gi¸m    Öc  ùc  Ön    s¸tvi th hi c¸c biÖn ph¸p khuyÕn  Ých  u      kh ®Ç ttrongníc.   ViÖc  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    i víidoanh  nh u    t®è     nghiÖp  íithµnh  m  lËp ph¶i® îc cÊp  ïng  ét  óc víigiÊy  Ðp  µnh  Ëp     c m l   ph th l doanh nghiÖp hoÆc   giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý    nh ® k kinh doanh.   Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ t tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ (sau  y   ®© gäi chung  µ Së   Õ   ¹ch  µ  Çu     l   K ho v§ t tØnh) gióp  y    ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  ùc th   hiÖn  chøc n¨ng qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   u      a   ¬ng; xem   Ðt  ×nh  y  l  n   ®Ç t ë ®Þ ph   x tr ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh  Êp  Êy  c gi chøng  Ën   ®∙i ®Ç u    theo  Ët  nh u    t Lu khuyÕn  khÝch  u    ®Ç t trong níc vµ  Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  doanh      c gi ph th l  nghiÖp   ©n, t nh   c«ng  ty. §i Ò u    44. 1. Thñ  ôc xin phÐp  µnh  Ëp    t    th l doanh  nghiÖp   ©n, c«ng    éc     tnh   tythu  c¸c ngµnh, nghÒ   ¹n  Õ     h ch kinh  doanh ph¶i ® îc Thñ   íng  Ýnh  ñ     t Ch ph cho  Ðp  ph theo quy  nh  ¹  Òu  cña  Ët  ®Þ ti §i 5  Lu doanh  nghiÖp   nh©n  µ  Òu  LuËt t v §i 11    c«ng    × vÉn  ùc hiÖn  tyth   th   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h   2. Thñ   ôc xin phÐp  µnh  Ëp    t    th l doanh  nghiÖp kh«ng  éc    µnh, thu c¸c ng   nghÒ   ãit¹  Òu  cña  Ët doanh  n  i §i 5  Lu   nghiÖp   ©n  µ  Òu  LuËt c«ng    tnh v §i 11    ty ® îc  ùc hiÖn   th   theo quy  nh  íi y:   ®Þ d ®© a)  êi xin phÐp  µnh  Ëp  Ng     th l doanh  nghiÖp   ©n,  t nh c«ng    öi ®¬n    ty g   xin phÐp  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp,c«ng    n   ë  Õ   ¹ch vµ  Çu     ty®Õ S K ho   § t tØnh,n¬i    doanh  nghiÖp  Æt   ® hoÆc   ù  nh  Æt   ô së  Ýnh. §¬n    Ðp  µnh  d ®Þ ® tr   ch   xin ph th lËp  doanh  nghiÖp bao  gå m   néidung    ëng  ®∙i®Ç u    Õu  ã) theo    c¶    xin h u    t(n c   quy  nh  ña  Ët khuyÕn  Ých  u    ®Þ c Lu   kh ®Ç ttrongnícvµ      NghÞ   nh  µy. ®Þ n b)  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   tØnh  Õp  Ën  å  ¬    Ðp  µnh  Ëp S K ho v§ t ti nh h s xin ph th l  hoÆc   ®¨ng  ý      k bæ sung  µnh  Ò,  Êy ý  Õn  ña    ë   ng ngh l   ki c c¸c S qu¶n  ýngµnh;l    tr ng  îp cã  n    ®∙i®Ç u    × lÊy ý  Õn  ê h   ®¬ xinu    tth     ki b»ng    v¨n b¶n  ña  ôc  c C Thu Õ,  Côc  Çu   § t ph¸ttr Ón vµ    ¬    i   c¸c c quan  ªnquan  li   kh¸c khicÇn  Õt,tr×nh  ñ      thi   Ch tÞch  y  ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  Êp  x  ®Þ vi c hoÆc   õ chèi t    cÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp doanh  gi   th l  nghiÖp   ©n, c«ng    µ  Öc  Êp  tnh   tyv vi c hoÆc   õ t  chèicÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  .Trong  êng  îp tõchèicÊp  Êy phÐp    gi   nh u    t  tr h      gi   thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp   ©n, c«ng    tnh   tyhoÆc   Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u  , gi   nh u    t  Së  Õ   ¹ch vµ  Çu   K ho   § tph¶ith«ng    ãirâ lýdo    b¸o n       cho  ¬ng  ù  Õt. ® s bi  
 13. 13 Trêng  îp c¸cdù    Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êp  Êy chøng  Ën  ®∙i h     ¸n do  K ho   § tc gi   nh u    ®Ç u  ,th× tr ckhicÊp,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Êy ý  Õn  t    í       K ho   § tl   ki b»ng   v¨n b¶n  ña  é  cB TµichÝnh.   C¸c  ¬  c quan  îcháiý  Õn  ã  ®     ki c tr¸chnhiÖm     êi   tr¶l   trong thêih¹n  ngµy      10  kÓ   õ khinhËn  îcv¨n b¶n  áiý  Õn,n Õu    êih¹n  µy  µ   t    ®   h   ki   qu¸ th   n m kh«ng    êitr¶l   th× coinh  ng  .     ®å ý 3. GiÊy    chøng  Ën  ®∙i®Ç u    nh u    t trong ®ã   ∙    â      ® ghi r c¸c kho¶n  ®∙ilµ u      v¨n b¶n  ã    Þph¸p lýthÓ  Ön  Òn  ña  µ  u    îchëng      c gi¸tr      hi quy c nh ®Ç t®   c¸cmøc    u ®∙i®Ç u      ttheo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 4. ViÖc  Êp  Êy  Ðp    c gi ph hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  t    gi ph th l doanh  nghiÖp  nh©n  µ  Öc  Êp  Êy  t v vi c gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u    (nÕu  ã) ®èi  íi nh u    t c  v  doanh  nghiÖp   ©n  tnh ph¶ithùc hiÖn      trong thêih¹n  ngµy  i  íitr ng  îp    30  ®è v   ê h   kh«ng  thuª ®Êt  µ  ngµy  i  íitr ng  îp    v 60  ®è v   ê h thuª ®Êt. ViÖc  Êp  Êy  Ðp      c gi ph hoÆc   õchèicÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp c«ng    µ  Öc  Êp  Êy chøng  Ën  t    gi   th l  tyv vi c gi   nh u  ∙i®Ç u    Õu  ã) ph¶i thùc hiÖn  ®  t (n c       trong thêih¹n  ngµy  ®èi  íitr ng     60  c¶  v ê hîp kh«ng    t còng   tr ng  îp cã    t.   thuª®Ê   nh   ê h   thuª®Ê Thêi h¹n    îc tÝnh  õ ngµy  Ën  å  ¬  îp  Ö, n Õu  å  ¬  îc trùc   trªn®   t  nh hsh l  hs®    tiÕp  a  n   ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   ® ®Õ S K ho v§ ttØnh  hoÆc   Ýnh  õ ngµy  Ën  îctheo t t  nh ®     dÊu  ña  u  iÖn  ¬igöin Õu  å  ¬  öiqua  u  iÖn. Trong  êng  îp hå  ¬  c b® n    hsg  b®   tr h  s kh«ng  îp lÖ,trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  å  ¬,Së   Õ   ¹ch  µ  h       5  k t  nh h s   K ho v §Çu  tph¶ith«ng  yªu  Çu  êixinphÐp  µnh  Ëp doanh    b¸o  c ng     th l  nghiÖp,c«ng      ty bæ  sung  hoÆc   öa  æi  ÷ng  éidung  s® nh n  cho  ï hîp  íiquy  nh  ña  Ët ph   v   ®Þ c Lu   c«ng    µ  Ët doanh  ty v Lu   nghiÖp   ©n.  êi h¹n  Êp  t nh Th   c hoÆc   õ chèicÊp  Êy t    gi   phÐp  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  Ï ® îc tÝnh  õ  µy  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu    s    t ng S K ho v§ t nhËn    å  ¬  îp lÖ. ®ñ h s h   §i Ò u  45. Öc thµnh lËp vµ ®¨ng ký kinh doanh cña hîp t¸c x∙,  Vi    doanh  nghiÖp  µ  ícdo  a  ¬ng  nh n   ®Þ ph qu¶n  ý, l  doanh nghiÖp  ña    chøc  c c¸ctæ  chÝnh  Þ,chÝnh  Þ ­ x∙héi,x∙héinghÒ   tr   tr             nghiÖp,c¸ nh©n, nhã m        kinh doanh    vµ  u    ©y  ùng  ña  ¬  ë    ôc  µ  o  ¹od©n  Ëp,y  Õ,c¸c tæ  ®Ç tx d c c s gi¸od v ®µ t   l   t     chøc  ho¹t ®éng    c«ng  ch  îc Nhµ   íc cho  Ðp  µnh  Ëp  îc thùc  Ön  Ý ®  n  ph th l®  hi theo  tr×nh tù,thñ tôcquy  nh  ¹ c¸cv¨n b¶n        ®Þ t      i ph¸p luËthiÖn  µnh  ña  µ   íc.    h c Nh n Së   Õ   ¹ch  µ  Çu   K ho v§ ttØnh  µc¬  l   quan  Õp nhËn  ®¬n    ëng  ®∙i ti     xin h u    ®Ç u    ña    i îng  ãit¹  Òu  µy  µ  ô  ýhå  ¬    ®∙i®Ç u    theo t c c¸c ®è t n   i §i n v th l   s xin u    t    tr×nh tù,thñ tôc nh  i víitr ng  îp doanh          ®è     ê h   nghiÖp   ©n  tnh quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 44  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    èivíi   ù    u    µo  c«ng  46. §     d ¸n ®Ç tv khu  c¸c nghiÖp,khu  Õ   Êt,   ch xu   khu  c«ng  Ö   ngh cao  × Ban  th   qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  tØnh  óp ñy  gi   ban  ©n  nh d ©n  tØnh  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng  qu¶n  ý nhµ   íc vÒ   u    vµo  l  n  ®Ç t khu c«ng  nghiÖp, xem   Ðt  ×nh  ñ   Þch  y    x tr Ch t ñ ban  ©n   ©n   nh d tØnh  Êp  Êy  Ðp  c gi ph thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp  µ  Êp  Êy  v c gi chøng  Ën  ®∙i®Ç u  . Thêi h¹n    nh u    t    ®Ó tiÕp  Ën  å   ¬, cÊp  Êy  Ðp  nh hs  gi ph hoÆc   õ  èi cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  t ch   gi ph th l doanh  nghiÖp,cÊp  Êy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    îc¸p dông    i víi êng    gi   nh u    t®     nh ®è    tr hîp cña    c«ng    tyhoÆc   doanh  nghiÖp   ©n  ãië  tnh n   kho¶n  §iÒu  cña  4  44  NghÞ   ®Þnh  µy.  n   
 14. 14 §i Ò u 47. ViÖc  µnh  Ëp    th l doanh nghiÖp  µ    ®∙i®Ç u    ña    v xin u    t c c¸c ®èi t ng nªu     î   ë Kho¶n    vµ  §iÒu  cña  3,4  5  3  NghÞ   nh  µy  ùc hiÖn  ®Þ n th   theo c¸c    ®iÒu  Ön  ki quy  nh  ¹ §iÒu  vµ    ®Þ ti  9  c¸c quy  nh vÒ   ñ tôc thµnh  Ëp doanh  ®Þ   th     l  nghiÖp  µ  Ðt cÊp  ®∙i®Ç u    ¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy. vx  u    tt  i 44  ®Þ n §i Ò u   Nghiªm  Ê m     é,c«ng  48.   c c¸n b   chøc  µ   íclîdông  Òn  ¹n Nh n     i quy h  cña  ×nh  ©y  ã  m g kh kh¨n,phiÒn  µ, c¶n  ë ho¹t®éng  u      h  tr     ®Ç t theo ph¸p  Ët lu   khuyÕn  Ých  u    kh ®Ç ttrong níc;trong tr ng  îp viph¹m, tïytheo møc    ÏbÞ       ê h         ®é s   xö  ýkû  ËthoÆc     l   lu   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s Chñ   u    cã  ®Ç t quyÒn  Õu  ¹i  è  khi n ,t c¸o  íic¬  v   quan  µ   íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Ò   ÷ng  µnh    ña  v nh h vic c«ng  chøc  µ  ¬  v c quan  µ  ícviph¹m      nh n     c¸c quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtkhuyÕn  Ých  u       kh ®Ç ttrongníc.    §i Ò u    Öc  49. Vi thanh    Óm     ¹t®éng  ña  tra,ki traho   c doanh nghiÖp  îc ®  quy  nh    ®Þ nh sau:   1. ViÖc    thanh    Óm     ¹t®éng  ña  tra,ki traho   c doanh  nghiÖp  µ  ¬  ë    v c s s¶n xuÊt,kinh doanh      ph¶i® îc thùc hiÖn  ng       ®ó chøc n¨ng,®óng  Èm  Òn  µ    th quy v tu©n  ñ quy  nh  ña  th   ®Þ c ph¸p  Ët. lu   Kh«ng  îctæ  ®   chøc  Òu  oµn  nhi ® thanh    tra, kiÓm     ïng  ét  éi dung  µo  ïng  ét  êi®iÓ m   tra c m n  vc m th   hoÆc   Ðo  µi li   ôc k d   ªnt   nhiÒu  êigian ë  ét  th     m doanh  nghiÖp. ViÖc thanh    Óm     Êt  êng  tra,ki tra b th chØ   ùc  Ön    ¹t®éng  ña  th hi khi ho   c doanh  nghiÖp  µ  ¬  ë  v c s s¶n  Êt,kinhdoanh cã  Êu  Öu    ¹m  xu       d hi viph ph¸p luËt.   2.KhitiÕn hµnh       thanh    Óm    tra,ki traph¶icã  Õt ®Þnh  ña  ¬    quy   c c quan  ã c thÈm   Òn;    Õt  óc thanh    Óm     quy khik th   tra,ki traph¶icã      biªn b¶n; ngêi chñ  ×     tr   ®oµn  thanh    Óm    Þu  tra,ki trach tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt  Ën    v k lu thanh  tra. 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n    Õt  nh  ùc hiÖn  Öc     ra quy ®Þ th   vi thanh    Óm    tra,ki tra kh«ng  ng  ®ó ph¸p  ËthoÆc   îdông  lu   l i thanh    Óm      tra,ki tra®Ó s¸ch nhiÔu,g©y      phiÒn  µ  h cho  ¹t®éng  ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  ×  ïymøc    ÏbÞ   th t   ®é s   xö  ýkû  ËthoÆc     l   lu   truycøu tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4. Doanh    nghiÖp  µ  ¬  ë  v c s s¶n  Êt,kinh doanh  ã  Òn  Õu  ¹i, è xu     c quy khi n     t c¸o  íic¬  v   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  i  íic¸c c¬  Nh n   th quy ®è v     quan  µ  íc ®∙  Õn nh n   ti   hµnh  thanh    Óm     tra,ki tra kh«ng  ng  ÷ng  ®ó nh quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët,vÒ   lu   hµnh    ña  vic thanh   traviªn,kiÓm       µ  Ò   Õt  Ën    s¸tviªnv v k lu thanh    µ   ×nh   tram m cho  µkh«ng  ng; cã  Òn    Çu  n   ïthiÖth¹ido    Ön  l  ®ó   quy yªu c ®Ò b       c¸cbi ph¸p xö  ý   l  kh«ng  ng  ®ó ph¸p luËtcña     thanh    traviªn, Óm      ©y   ki s¸tviªng ra. C h ¬ n g  V §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
 15. 15 §i Ò u    Þ   nh  µy    Õ  Þ   nh  50. Ngh ®Þ n thay th Ngh ®Þ 29/CP  µy  th¸ng ng 12    5 n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph Quy  nh    Õtthihµnh  Ët khuyÕn  Ých  ®Þ chiti     Lu   kh ®Ç u    trong  íc.NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý;nh÷ng  k  quy  nh  íc ®©y   ña    é,  ¬  ®Þ tr   c c¸c B c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc ChÝnh  ñ    íi éidung    ph tr¸v     in NghÞ   nh  µy  u   Þ    á. ®Þ n ®Ò b b∙i b C¸c  ù  ®Ç u    ang  îc hëng  ®∙i®Ç u    d ¸n  t® ®  u    t theo  Ët  Lu khuyÕn  Ých  kh ®Ç u    ttrong nícvÉn  îctiÕp tôc hëng    ®∙i®Ç u       ®     c¸c u    tcho  n   Õt  êigian ®Õ h th     cßn  ¹theo giÊy chøng  Ën  ®∙i®Ç u    ∙  Êp. l  i     nh u    t® c Riªng c¸c u  ∙ibæ       ®   sung  Ò   Ôn, gi¶m  Òn thuª®Êt  ãit¹ c¸c§iÒu    v mi   ti     n  i     27 vµ 28,  ®∙ivÒ   Õ  Ëp  Èu  ãi t¹  Òu  vµ   ®∙ivÒ   u    thu nh kh n  i §i 37  u    gi¶m  Õ  µithu t   nguyªn nãit¹ §iÒu  NghÞ   nh  µy  i víi   ù    ã  Êy chøng  Ën         i 38  ®Þ n ®è     d ¸n c gi   c¸c nh u ®∙i®Ç u    Êp  ícngµy    tc tr   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  × ® îc¸p dông  ®Þ n c hi l     th       cho kho¶ng  êigian u  ∙icßn  ¹  Ó   õ ngµy  th    ®  l ik t   , NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi ®Þ n c hi l     hµnh. C¸c  ®∙i®Ç u    ña  dù    u    íiph¸tsinh tõ ngµy  u    tc   ¸n ®Ç tm        NghÞ   nh  µy  ®Þ n cã  Öu  ùcthi µnh  × ® îcthùc hiÖn  hi l     h th       theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 51. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    ã    K ho v§ t c tr¸ch nhiÖ m     theo  âi ®«n  c  d  ®è thùc  Ön  hi NghÞ   nh  µy, ®Þnh  ú  th¸ng m ét  Çn  ã  ¬  Õt  µ  ®Þ n  k 6    l c s k v b¸o    c¸o ChÝnh  ñ  ×nh  ×nh  ùc hiÖn  µ  ÷ng  Ên    íin¶y  ph t h th   v nh v ®Ò m   sinhcÇn  ö  ý.   xl Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  th   30  k t ng NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thi ®Þ n c hi l   hµnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh, Bé   ¬ng  ¹i,Ng ©n   µng  µ     K ho v§ t  T     Th m  h Nh níc ViÖt Nam,  é       B Lao  ng, Th¬ng  ®é   binh  µ  héi,Bé   ¹igiao,Bé   v X∙    Ngo     Khoa  häc, C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng, Bé   tr   Gi¸o dôc  µ  µo  ¹o,Bé     v § t   C«ng  nghiÖp, ñy    ban  ©n  écvµ  Òn  ói,Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ  é    d t   mi n  c § ch v B T ph¸p cã    tr¸chnhiÖ m     ban  µnh  h th«ng   íng dÉn  ùc hiÖn  th   th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  52. B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y  Ch ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n                                                                            Danh   ô c   m A N g µ n h  n g h Ò  thu é c c¸c  Ü nh v ù c  îc h ë n g  u  ® ∙i ® Ç u   l ® t Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 07/1998/N§­  CP ngµy  th¸ng01  15    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh ®Þ chiti     h   Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrongníc(söa ® æi)      C¸c  ù    u    µo    µnh,nghÒ   d ¸n ®Ç tv c¸c ng   trong tõng  Ünh  ùc    l v sau  y   îc ®© ®   hëng  ®∙i: u  I.Trång  õng, trång  ©y    t  a  ö  ông,  Ën  ông,    r   c trªn ®Ê ch s d td khai th¸c     ®Êt  èng,®åi  ói träc vµo  ô c   ch  tr   n    m ®Ý kinh  doanh;  nu«i trång  ñy    th s¶n    ë c¸c  ïng  íc cha  îc khai th¸c,®¸nh  ¾t    v n  ®      b h¶i s¶n    ïng  Ón  bê, ch¨n  ëv bi xa    nu«i ®¹igia  óc  Ëp      s t trung.
 16. 16 1. Trång  õng    r phßng  é  ®Çu  ån,ven  Ón,b¶o  Ö   h( ngu   bi   v m«i sinh), õng   r ® Æc   ông. d 2. Trång    cao    µ  su, c phª,chÌ,d©u     t»m, ®iÒu, tiªu, ©y  qu¶, dîc liÖu      c ¨n       trªn®Êt  ùnhiªncha  îc®Ç u      ¹o.   t    ®  tc¶it 3. Nu«i trång thñy s¶n      ïng níctù nhiªncha  ã  u      t¹o,cha          ë c¸c v         c ®Ç tc¶i    tõng ® îcsö  ông      d ®Ó nu«itrång thñy s¶n        nh»m   ôc  ch  m ®Ý kinh doanh.   4.§¸nh  ¾t      b h¶is¶n    ïng biÓn  bê. ëv   xa  5.Ch¨n    nu«i®¹igiasóc  Ëp      t trungë  Òn  ói,   mi n  trungdu.   II  ©y   ùng   Õt  Êu   ¹  Çng  ü   Ët; ph¸t triÓn  Ën     .X d k c ht k thu     v t¶i c«ng  céng, ph¸t triÓn  ù     s nghiÖp   gi¸o  ôc,  o   ¹o, y  Õ,  d ®µ t   t v¨n  ãa  © n   éc, h d t  nghiªn cøu    khoa  äc,c«ng  h  ngh Ö. 1.X ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng  ü  Ët.   d k c h  k thu ­ X ©y  ùng  íi,c¶it¹o,m ë   éng    µ    d m    r c¸c nh m¸y  iÖn, ph¸ttr Ón m¹ng íi ®    i   l  ®iÖn,x©y  ùng    ¬  ë  ö  ông    d c¸cc s s d n¨ng îng m Æt   êigiã,khÝ  l  tr     , sinhvËt.    ­ X ©y  ùng  íi,n©ng  Êp  êng  é; x©y  ùng  íi,m ë   éng,n©ng  Êp,   d m  c® b  d m  r   c  hiÖn  i hãa  ©n  ®¹   s bay, b Õn     c¶ng; kh«i phôc  ©ng  Êp, x©y  ùng  íi,m ë       n c  d m  thªm    Õn  êng  ¾t. c¸ctuy ® s ­C¶i t¹ovµ    iÓnm¹ng íi       ph¸ttr   l th«ng    ªnl¹c. tinli   ­ X ©y  ùng  µ    d nh m¸y  s¶n  Êt níc,vµ  Ö   èng  Êp, tho¸tníc phôc  ô  xu     h th c     v s¶n  Êt vµ  i  èng; c¸c c«ng  ×nh b¶o  Ö   xu   ®ê s    tr   v m«i  êng, xö  ýchÊt th¶icho  tr   l     ®«  Þ,khu  th   c«ng nghiÖp,miÒn  ói, ïng s©u, vïng xa.   n  v      ­X ©y  ùng  ¹ tÇng  ü  Ëtkhu  ©n    Ëp    d h  k thu   d c t trung. 2.Ph¸ttr ÓnvËn    µng  ãa  µ  Ën    µnh     i   t¶ih h v v t¶i h kh¸ch c«ng  éng.   c 3.Ph¸ttr Ónsù      i   nghiÖp    ôc,®µo  ¹o, tÕ,v¨n hãa  ©n  éc. gi¸od   t  y      d t ­Trêng  äc  ©n  Ëp,ë    Ëc  äc;tr ng   ôc ë    ôc  Ç m     hd l   c¸cb h   ê tth   gi¸od m  non,phè    th«ng trung häc,trunghäc        chuyªn nghiÖp  µ  ihäc.   v ®¹   ­ C¬   ë  ¹y  Ò,  ©ng    s d ngh n cao    tay nghÒ  cho c«ng  ©n  µ  åi dìng    nh vb  c¸n bé  ü  Ët; åidìng vµ  ©ng  k thu     b  n cao  ×nh ®é   tr   cho    é  c¸n b qu¶n  ý. l ­C¬   ë  ©n  Ëp vµ   ôc trong c¸clÜnh  ùc:kh¸m  Önh, ch÷a    sd l   tth      v  b        Önh, dìng l∙o, b      ch¨m  ãc  êitµn tËt. s ng     ­Nhµ     ãa  ©n  éc;c¸c®oµn    óa,  ¹cd©n  éc.   v¨n h d t   ca,m nh   t 4.Nghiªncøu      khoa  äc,c«ng  Ö. h  ngh ­ Nghiªn cøu  ¬    c b¶n, nghiªn cøu      øng  ông  d khoa  äc  ù  h t nhiªn,c«ng    nghÖ,  khoa  äc    éivµ  ©n  h x∙h   nh v¨n. ­Nghiªncøu  æi  íithiÕtbÞ, hiÖn  ihãa  ©y      ® m     ®¹   d chuyÒn  s¶n  Êt. xu ­ øng  ông  µ    iÓn c¸c c«ng  Ö     d v ph¸ttr     ngh th«ng    tin,c«ng  Ö   ngh sinh häc,     c«ng  Ö   Õ   ¹ovµ    ngh ch t   giac«ng  ËtliÖu tõnguån  v      nguyªn liÖu trong níc.      ­ Ph¸ttr Ón m¹ng íidÞch  ô     i   l  v c«ng nghÖ:  l ng, tiªuchuÈn, kiÓm     §o ê       tra chÊt îng  l s¶n  È m,  ¸nh    µ  Èm   nh   ph ® gi¸ v th ®Þ c«ng nghÖ, th«ng    tin c«ng  nghÖ,  ç  î h tr chuyÓn giao c«ng  Ö.   ngh
 17. 17 5. §Çu     t mua   ¾ m   ÕtbÞ     s thi   thic«ng  ôc  ô  ©y  ùng  ph v x d c«ng  ×.§Çu   tr   t x©y  ùng    d c¸c khu  ¬ng  ¹i,c¸c siªuthÞ.§Çu   ©y  ùng    ¹  µ    ôc  th m      tx d c¸c lo inh ë ph vô  nhu  Çu  ña  ©n  ©n      µnh  è  µ  «  Þ. c c nh d ë c¸cth ph v ® th II   Õ   Õn  I Ch bi . n«ng s¶n,  © m   l s¶n,  ñy  th s¶n, c¸c  Þch  ô   ü   Ët  d v k thu trùc tiÕp  ôc  ô    ph v s¶n  Êt  xu n«ng  nghiÖp, l© m     nghiÖp, ng     nghiÖp. 1. Ch Õ   Õn ¬ng  ùc,thÞt,s÷a, c¸,t«m, dÇu    êng, rau    bi l th          ¨n,®   qu¶, cao    su,t¬t»m, chÌ,cµ    Õ   Õn  ícgi¶i        phª,ch bi n     kh¸t, ícqu¶.    n 2.Ch Õ   Õn  îcliÖu,h¬ng  Öu.   bi d     li 3.Ch Õ   Õn  ©m    bi l s¶n  ôc  ô  ÊtkhÈu. ph v xu   4.  Þch  ô  µ  D v v cung  Êp  c b¶o  Ö   ©y  ång,vËt  vc tr   nu«i;nh©n  µ    ¹o   v lait   gièng míi; Þch  ô     d v b¶o  qu¶n n«ng  s¶n,l©m    s¶n,h¶is¶n.    IV.S¶n  Êt  µng  Êt  Èu, thay  Õ  µng  Ëp  Èu.   xu h xu kh   th h nh kh X ©y  ùng  íi, ë   éng  d m  rm quy m«,  ©ng  n cao n¨ng  ùcs¶n  Êt,nghiªncøu  l  xu     ph¸ttr Ón  µ  æi  íi c«ng   i v ® m  nghÖ  c¸c  ¬  ë  c s s¶n  Êt,chÕ   Õn  xu   bi s¶n  Êt, xu   nguyªn vËt liÖu,phô  Öu cho       li   s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, thay thÕ  µng  Ëp  xu   xu       h nh khÈu. V. C¸c  µnh  ng c«ng  nghiÖp  îcu    ®   tiªnph¸ttriÓn    (trong  êikú  th   1995    ­ 2000),ngoµi c¸c  µnh      ng ngh Ò   ∙  ® nªu    Çn   ë ph trªn. 1. S¶n  Êt hµng    ïng:Hµng  Öt,da, cao    ùa    xu   tiªud   d   su, nh cao  Êp, may,  c  m Æc,    ïng trong nhµ,giÊy,dông  ô  äc  Ëp. ®å d         ch t 2. C¬   Ý  µ  iÖn  ö ­ tinhäc: S¶n  Êt,l¾p    öa  ÷a    kh v ® t        xu   r¸p,s ch m¸y  ãc,  m thiÕtbÞ       ®Ó s¶n  Êt,chÕ   Õn  xu   bi n«ng,l©m,  ñy s¶n,hµng    th     c«ng nghiÖp    tiªu dïng;s¶n  Êt thiÕtbÞ,  ¬ng  Ön  ©y  ùng, khaikho¸ng;®ãng  Çu    xu     ph ti x d       t s«ng,   biÓn; s¶n  Êt ®Ç u     xu   m¸y, toa    ÕtbÞ     xe; thi   cho  êng  ©y  µ  ¹m  Õn  Õ  ® d v tr bi th ®iÖn; s¶n  Êt linhkiÖn  iÖn  ö ®Ó   Êt khÈu, nghiªncøu    xu     ® t  xu       s¶n  Êt phÇn  xu   m Ò m     Ýnh. vit 3. S¶n  Êt nguyªn,nhiªn,vËt liÖu:th¨m      xu          dß, khaith¸cdÇu  Ý  µ  Õ      kh v ch biÕn  Çu  Ý, khaith¸cvµ  Õ   Õn  d kh       ch bi than;luyÖn  µ  thÐp;s¶n  Êt kim    v c¸n    xu   lo¹  Ç u,    im xi m¨ng, vËt liÖu  ©y  ùng     x d kh¸c;s¶n  Êt ph©n  ãn  ©n  m,    xu   b (ph ®¹ ph©n  ©n,ph©n  çn  îp,ph©n    l  hh  visinh,vil ng);    î   s¶n  Êthãa  Êtc¬  xu   ch   b¶n. 4. C¸c  µnh    ng nghÒ  truyÒn  èng  Çn  th c khuyÕn  Ých  kh ph¸ttr Ón:ch¹m   i   træ,kh¶m    ¬n  µi,m © y     óc,   trais m   , tre,tr   th¶m, gè m,    Öt  ôat¬ t»m.   sø,d l     VI.§Çu     µo    tv c¸c  khu  c«ng nghiÖp, khu  Õ   Êt,khu  ch xu   c«ng ngh Ö   cao, c¸c  µnh    ng ngh Ò   å m: g 1. C¸c    doanh nghiÖp  u  ,x©y  ùng,kinh doanh  Õt  Êu  ¹ tÇng  ña  ®Ç t  d     k c h  c khu  c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao. 2. C¸c    doanh  nghiÖp  u    µo    Ünh  ùc  ®Ç tv c¸c l v s¶n  Êt vµ  Þch  ô  xu   d v trong  c¸ckhu    c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao.
 18. 18 d anh  ô c   m b C¸c  u y Ö n  thu é c  ï ng d © n  té c thi Ó u s è, m i Ò n  n ó i, h v h¶i ® ¶ o  ® îc h ë n g  u   ∙i ® Ç u  t ®  Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 07/1998/N§­   CP ngµy  th¸ng01  15    n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi µnh ®Þ chiti     h   Ët khuyÕn  Ých  u    Lu   kh ®Ç ttrongníc(söa ® æi)      I. a n h  m ô c  c¸c h u y Ö n  thu é c v ï ng d © n  t é c thi Ó u s è , m i Ò n  n ó i  D   cao 1.TØnh  µ     H Giang: 1.Huy Ön  ång    § V¨n 2.Huy Ön  Ìo  ¹c   MV 3.Huy Ön    Yªn  Minh 4.Huy Ön    Qu¶n  ¹ B 5.Huy Ön  Þ     V Xuyªn 6.Huy Ön  ¾ c    B Mª 7.Huy Ön  Ýn  Ç n   X M 8.Huy Ön  µng  Ph×.   Ho Su  2.TØnh    Cao  B»ng: 1.Huy Ön    B¶o  ¹c L 2.Huy Ön    Th«ng  N«ng 3.Huy Ön  µ     H Qu¶ng 4.Huy Ön  µ  Ünh   Tr L 5.Huy Ön  ïngKh¸nh   Tr   6.Huy Ön    Nguyªn  ×nh B 7.Huy Ön    Hßa  An 8.Huy Ön    Qu¶ng  Hßa 9.Huy Ön  ¹ch An   Th   10.Huy Ön  µ     H Lang 11.Huyªn  ©n  ¬n   Ng S 12.Huy Ön  B Ó.   Ba 
 19. 19 3.TØnh  ¬n    S La: 1.Huy Ön  únh    Qu Nhai 2.Huy Ön  Ën  ©u   Thu Ch 3.Huy Ön    Mai  ¬n S 4.Huy Ön    S«ng  M∙ 5.Huy Ön  ¾ c    B Yªn 6.Huy Ön  éc  ©u   M Ch 7.Huy Ön  êng    M La. 4.TØnh    ©u:   LaiCh 1.Huy Ön  êng  Ì   M T 2.Huy Ön    Phong  Thæ 3.Huy Ön  ×n  å   SH 4.Huy Ön  êng    M Lay 5.Huy Ön  ña  ïa   T Ch 6.Huy Ön  Çn    Tu Gi¸o. 5.TØnh  µo    L Cai: 1.Huy Ön      B¸tS¸t 2.Huy Ön  êng  ¬ng   M Kh 3.Huy Ön  ¾ c  µ   B H 4.Huy Ön  Pa   Sa  5.Huy Ön    Than  Uyªn 6.Huy Ön    V¨n  µn B 7.ThÞ       x∙Cam   êng. § 6.TØnh    Gia  Lai: 1.Huy Ön    K«ng  Chro 2.Huy Ön  Khª   An  3.Huy Ön    Mang  Yang 4.Huy Ön    Ayun  Pa 5.Huy Ön      Ch P¨h 6.Huy Ön    §øc  ¬ C 7.Huy Ön      Ch Pr«ng 8.Huy Ön    Kr«ng  Pa
 20. 20 9.Huy Ön      Ch Sª 10.Huy Ön    Kbang. 7.TØnh    Kon  Tum: 1.Huy Ön    Konpl«ng 2.Huy Ön  ¾k    § T« 3.Huy Ön      §¨k Glei 4.Huy Ön  ThÇy.   Sa  8.TØnh  ¾k    § L¨k: 1.Huy Ön  óp   EaS 2.Huy Ön    Krong  ók B 3.Huy Ön    Kr«ng  P¨c 4.Huy Ön  ¾k    § Mil 5.Huy Ön      Ma D'R¨k 6.Huy Ön  ¾k   L 7.Huy Ön      §¨k N«ng 8.Huy Ön    EaH' Leo   9.Huy Ön    Kr«ng  B«ng 10.Huy Ön    Kr«ng  ANa 11.Huy Ön      C M'gar 12.Huy Ön    Êp   §¨k Rl 13.Huy Ön  Kar   Ea  14.Huy Ön    Kr«ng  N¨ng 15.Huy Ön    Kr«ng  N« 16.Huy Ön    ót.   CJ 9.TØnh  © m   ång:   L § 1.Huy Ön  ¬n  ¬ng   §D 2.Huy Ön    §øc  äng Tr 3.Huy Ön  Linh   Di  4.Huy Ön    B¶o  éc L 5.Huy Ön  ¹c D ¬ng   L  6.Huy Ön  © m   µ.   L H 10.TØnh    Yªn  B¸i:
Đồng bộ tài khoản