intTypePromotion=1

Nghị định 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
267
lượt xem
15
download

Nghị định 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 07/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  07/1999/N§­C P  n g µ y   13 th¸ng 02 n¨ m  1999  B a n   µ n h  Q u y  ch Õ  th ù c hi Ö n  d © n  c h ñ  ë   h d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n cø  NghÞ  quyÕt sè  60/1998/NQ­UBTVQH10  ngµy 20  th¸ng 8   n¨m 1998  ña  y  c ñ ban  êng  ô  èc  éi vÒ   Öc  Th v Qu h   vi ban  µnh  h Quy  Õ   ùc  ch th hiÖn  ©n  ñ    d ch ë doanh nghiÖp  µ  íc; nh n Theo    Þ  ña  é   ëng,Trëng  ®Ò ngh c B tr   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ, b Ch ph   Trëng  Ban  §æi  íiqu¶n  ýdoanh  m  l  nghiÖp  Trung  ng, ¬ Ngh Þ   Þ nh:    ®    §i Ò u    1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy    ®Þ n Quy  Õ   ùc hiÖn  ©n   ch th   d chñ    ë doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n Quy  Õ   µy  îc thùc  Ön  ch n ®   hi trong doanh nghiÖp  µ  íc theo  Òu    nh n   §i 1, §iÒu  cña  Ët Doanh  2  Lu   nghiÖp  µ  íc. nh n §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý    2. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k ban hµnh. Nh÷ng    quy  nh  íc ®©y     íiQuy  Õ   ®Þ tr   tr¸ v   i ch ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   ®Þnh  µy  u     á. n ®Ò b∙i b Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  thu   phñ,Chñ  Þch  y   nh©n  ©n    t ñ ban d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  Þu    ph tr     ¬ ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn,kiÓm    Öc    µnh    h    travi thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n Héi ®ång    qu¶n  Þ,Gi¸m  c    tr   ®è c¸c doanh  nghiÖp  µ  íccã  nh n   tr¸chnhiÖm     thi µnh   h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  2. 2 Q uy   Õ Ch T h ù c   Ö n  d © n  c h ñ  ë  d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc hi n (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 07/1999/N§­   CP ngµy 13th¸ng02    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph C h ¬ n g  I n h ÷ n g  Q u y  ® Þ n h  c h u n g   §i Ò u  1. Thùc  Ön  ©n   ñ    hi d ch ë doanh nghiÖp  µ   íc nh»m   ôc   nh n   m ®Ých: 1. Cô   Ó  ãa  ¬ng  © m   'd©n  Õt,d©n  µm, d©n  Óm   'ph¸t   th h ph ch ' bi   l  ki tra'    , huy  Òn  ©n  ñ  quy d ch th«ng qua  chøc  tæ  c«ng  oµn  µ  ©n  ñ  ùctiÕp cña  ® vd ch tr     ngêilao ®éng, ph¸thuy        s¸ng  ¹ocña  Ëp  Ó  µ    ©n    ©ng  t  t th v c¸ nh ®Ó n cao  Öu  hi qu¶  ¹t ®éng,  ho   b¶o  µn  µ  to v ph¸t tr Ón  èn  µ   íc,thùc  µnh  Õt kiÖm,    i v nh n   h ti   chèng    Ý, chèng  l∙ngph   tham  òng,chèng    ¹m  ©n  ñ,viph¹m  û  Ët, nh   viph d ch     k lu   g©y  èinéibé, ph¸thuy      ñ  o  ña  r        vaitrßch ®¹ c kinh tÕ  µ  íctrong sù    nh n     nghiÖp  c«ng nghiÖp  ãa,hiÖn  ihãa. h  ®¹   2. T¹o  ng  ùcm¹nh  Ï      iÓn doanh    ®é l   m ®Ó ph¸ttr   nghiÖp  µ  ícb Òn  ÷ng  nh n   v trªnc¬  ë  ¾n   ã    sg b chÆt  Ï tr¸chnhiÖm   ÷a  ch     gi Gi¸m  c  µ  ®è v c«ng  ©n,    nh viªn chøc trong ch¨m    y  ¹nh    lo®È m s¶n  Êt,kinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶,t¨ngthu cho       ng©n  s¸ch nhµ  íc,c¶ithiÖn  i sèng,t¹othªm  Öc  µm    n   ®ê      vi l cho  êilao ®éng; ng       ph©n  nh  â  µng  Ò   Òn  ¹n,tr¸chnhiÖm,  Üa  ô  µ  Òn  î cña  ®Þ rr v quy h    ngh v v quy l i Gi¸m  c  µ  ®è v c«ng  ©n,    nh viªnchøc  i  íikÕt  ®è v   qu¶  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh xu     doanh  ña  c doanh  nghiÖp; t¹o m«i  êng  Ën  î ®Ó      tr thu l i   t¨ng cêng  oµn  Õt,   ® k  thùc  Ön  ù phª  ×nh  µ  hi t   b v phª  ×nh, kiÓm     b   tra,gi¸m    Én  s¸tl nhau  ÷a  gi Gi¸m  ®èc  µ  v c«ng  ©n,    nh viªn chøc  òng   trong  éi bé  c nh n   c«ng  ©n,    nh viªn chøc,  gi÷a c¸n  é    o    b l∙nh®¹ qu¶n  ývíinhau; b¶o  ¶m   µi hßa  î Ých  ña  µ  íc, l      ® h  l  i c nh n   cña doanh  nghiÖp,cña    Gi¸m  c  µ  ña  êilao ®éng ¬ng  ®è v c ng     t øng  íi Õt    v  k qu¶ s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp.
  3. 3 §i Ò u 2. Thùc  Ön  ©n  ñ    hi d ch ë doanh nghiÖp ph¶i ®i  «i  íin©ng     ® v  cao  Öu  ùcqu¶n  ýnhµ  íccña    ¬  hi l   l  n  c¸c c quan  qu¶n  ýnhµ  ícvµ  l  n   qu¶n  ýkinh l    doanh  ña  c doanh nghiÖp, thùc  Ön  ©n     hi ph c«ng, ph©n   Êp  ô  Ó     c c th trong   doanh  nghiÖp,khuyÕn  Ých  µ  ¹om«i  êng  Ën  î cho  ¹t®éng    kh v t  tr thu l   i ho   qu¶n  lýcña    Gi¸m  c  îcchñ  ng, s¸ng t¹ophïhîp víi   Çu  ña  ¬  Õ   Þ  ­ ®è ®   ®é             c c c ch th tr yªu êng; n©ng    cao  ×nh ®é   Óu  Õt luËtph¸p,quyÒn, nghÜa  ô, tr¸chnhiÖ m   tr   hi bi         v    tr c ph¸p  Ët vµ  í  lu   nghiªm  chØnh  Êp  µnh    éi quy, quy  Õ   ña  ch h c¸c n     ch c c«ng  nh©n,    viªnchøc  µ  ña  bé  v c c¸n  qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp; thùc hiÖn  ng  n       ®ó ®¾ quyÒn  ¹n,nghÜa  ô  µ  h  v v tr¸chnhiÖ m   ña  êilao ®éng    c ng     trong viÖc  ùc hiÖn    th   d©n  ñ    ch ë doanh  nghiÖp  µ  íc,®ång  êig×n  ÷ bÝ   Ët  nh n   th   gi   m s¶n  Êt,kinh xu     doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ïhîp víi   ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u  3. Ng êi sö  dông lao ®éng  vµ  ngêi lao ®éng  trong doanh  nghiÖp  µ  íccã  Üa  ô  nh n   ngh v ph¶ithùc hiÖn  ètnhiÖm   ô  îcgiao,thùc hiÖn      t  v®      ®óng  îp  ng    ng, tháa  c lao ®éng  ∙  ý  Õt,chÊp  µnh  ng    h ®å lao ®é   í    ®kk   h ®ó c¸c néiquy,quy  Õ   ña      ch c doanh  nghiÖp;thùc hiÖn  y    Òn  ©n  ñ,gi÷     ®Ç ®ñ quy d ch     g×n  û  Ët,®Êu   k lu   tranh chèng    Óu  Ön    c¸c bi hi tham  òng, lî dông  ©n  ñ  nh   i d ch g©y  Êt  oµn  Õt  éi bé;  ç  ùc v×  ù  m ® k n  n l   s ph¸t tr Ón  ña    i c doanh  nghiÖp   khi thuËn  îcòng    ócgÆp   ã  l  i nh l   kh kh¨n trongkinh doanh.       §i Ò u 4. T¨ng  êng  ù    o  ña  chøc  c s l∙nh ®¹ c tæ  §¶ng    ë doanh nghiÖp  nhµ  íc ®èi  íitoµn  Ó  êi lao ®éng, ®èi  íiHéi  ng  n  v  th ng       v  ®å qu¶n  Þ (ë  ÷ng  tr   nh doanh nghiÖp  µ   íc cã  éi  ng  nh n   H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c,  chøc  tr   ®è tæ  C«ng  ®oµn,  µn  §o Thanh  niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh  trong  ùc  Ön  êng  èi th hi ® l , chÝnh s¸ch  ña  c §¶ng, ph¸p  Ëtcña  µ   íc nh»m     lu   Nh n   ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp  ho¹t®éng  µy  µng  ã  Öu    ng c c hi qu¶  µ  ©y  ùng  vx d §¶ng  µy  µng  ÷ng  ¹nh. ng c v m C h ¬ n g  II N h ÷ n g  vi Ö c p h ¶i c « n g  k h ai ë  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c §i Ò u    ÷ng  Öc  éi  ng  5. Nh vi H ®å qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è ph¶ic«ng    khaië    doanh  nghiÖp  µ  ícbao  å m: nh n   g 1.  ¬ng  íng, nhiÖ m   ô  Ph h   v chung  Ò   u   , ph¸t tr Ón  v ®Ç t     i s¶n  Êt,kinh xu     doanh  µih¹n,trung h¹n  µ  õng  d      vt n¨m  ña  c doanh  nghiÖp,nh÷ng  Ën  î  ã    thu l ikh, kh¨n, yÕu   Ð m;  Æc   Öt lµ nhiÖ m   ô, kÕ   ¹ch    k ® bi     v  ho s¶n  Êt,c«ng    ña  xu   t¸c c ph©n  ëng, tæ  ®éi)s¶n  Êt,phßng  x  (   xu   ban  ùc thuéc  tr   doanh  nghiÖp; nh÷ng    chñ  ¬ng  ínvÒ   tr l   thay ® æi  ¬ng    ph thøc qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp  µ  v chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp. 2. Nh÷ng  Õ   ,  Ýnh    ch ®é ch s¸ch chñ  Õu  ña  µ  ícvµ  ÷ng    y c nh n   nh quy  nh   ®Þ vËn  ông  ña  d c doanh  nghiÖp  ã  ªnquan  ùc tiÕp  i  íingêi lao ®éng    c li   tr   ®è v      ë doanh  nghiÖp  Ò   ¾p  Õp  ¹ lao ®éng, tuyÓn  ông, cho    Öc,®µo  ¹o vs x li       d   th«ivi   t  vµ  o  ¹ol¹   Òn l ng  µ    Ëp, b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,nhµ  ; ®µ t   iti  ¬ v thu nh   ; hi x∙h   hi y    ë  ph©n  èi lî nhuËn  µ  Ých  Ëp    ü  ña  ph    i v tr l c¸c qu c doanh  nghiÖp; kÕ   ¹ch  µ    ho v thùc  Ön  Ón  ông, s ¾p   Õp   ¹  hi tuy d   x l ilao  ng;  o   ¹o båi dìng  ©ng    ®é ®µ t     n cao tr×nh ®é     cho  êilao®éng. ng    
  4. 4 3. Néi quy  ña     c doanh  nghiÖp,c¸cquy  Õ   ña     ch c doanh  nghiÖp  Ò   Ón  v tuy dông,cho    Öc;vÒ   êigian lµm  Öc,lµm    th«ivi   th     vi   thªm  ê,nghØ  ¬i® îchëng  gi   ng     l ng,kh«ng  îchëng ¬ng;vÒ     nh  ¬  ®  l   c¸c ®Þ møc    Ý; vÒ    ¬ng,tr¶th ng, chiph   tr¶l    ë   hiÕu  û;vÒ     ¹tc¸n bé,®µo  ¹o, åidìng n©ng  h   ®Ò b       t   b   cao  ×nh ®é     é;khen  tr   c¸n b   th ng, kû  Ëtvµ  ë   lu   tr¸chnhiÖm   Ët chÊt;vÒ     v    b¶o  Ö   µis¶n, b¶o  Ö   Ý   Ët  v t    vbm s¶n  Êt,kinh doanh  µ  tÝn  ña  xu     v uy  c doanh  nghiÖp  ï hîp víiquy  nh  ph       ®Þ ph¸p  luËt;vÒ     quy  ×nh vËn  µnh  tr   h m¸y  ãc,  ÕtbÞ   ¹  ¬ilµm  Öc;vÒ   ö  ông  m thi   t i  n vi   s d tiÕtkiÖm    nguyªn vËt liÖu;vÒ   ùc hiÖn  toµn    ng, b¶o  Ö        th   an  lao ®é   v m«i  êng, tr   gi÷ g×n  Ö     v sinh n¬ilµm  Öc;vÒ      vi   phßng  áa; phßng  èng      ¹m  h  ch c¸c viph ph¸p  luËt. 4.C«ng    khaitµichÝnh  Ò:    v ­K Õt    qu¶  Óm    µ  c¸o tµichÝnh  µng  ki to¸nv b¸o      h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp. ­  ×nh  ×nh  èn  µ  Öu  T h v v hi qu¶  ö  ông  èn  ña  sd v c doanh  nghiÖp, t×nh    h×nh  c«ng  îtíh¹n  µ    ¹n  µ  n     v qu¸ h v nguyªn nh©n; nh÷ng  ã  i     kh kh¨n vµ  Ön    bi ph¸p  huy  ng  èn,n©ng  ®é v   cao  Öu  hi qu¶  ö  ông  èn. sd v ­ C¸c kho¶n  thu  ña  c doanh  nghiÖp  õ ho¹t®éng  t    kinh doanh  µ  õ c¸c v t    ho¹t®éng    kh¸c nh:c¸c kho¶n    õ ho¹t®éng  u      µidoanh      thu t     ®Ç tra ngo   nghiÖp;   thu  õ ho¹t®éng  t    mua  b¸n  Ýn  Õu, tr¸ phiÕu, cæ   Õu; thu  õ cho  t phi     i   phi   t  thuª,  kho¸n  µis¶n; thu  t    chªnh  Öch    Þ b¸n  µis¶n  l gi¸tr   t  thanh  ý;thu  õ phÇn  îgi¸ l   t  tr    cña  µ  íc;thu  õ ho¹t®éng  ªndoanh, li   Õt,gãp  èn    Çn,  nh n   t    li     ªnk   v cæ ph thu    l∙i tiÒn göi, Òn cho     ti   vay. ­ §Çu     tph¸ttr Ón,chicho  o  ¹o,båidìng vµ  ©ng   i     ®µ t      n cao  ×nh ®é   êi tr   ng   lao®éng.   ­ Quy  nh   µ  ùc  Ön  ®Þ v th hi c¸c  kho¶n    ña  chi c doanh  nghiÖp cho  ¹t ho   ®éng qu¶n  ý,tiÕp  l  kh¸ch,héi häp, giao  Þch  µ         d v chi hoa  ång  h m«i  í     gi i c¸c ; kho¶n  ¹tdoanh  ph   nghiÖp ph¶inép.   ­ Thùc  Ön    hi nghÜa  ô  ép  Õ, c¸c kho¶n  Ých  ép  v n thu     tr n theo  quy  nh   ®Þ cña  µ  íc:b¶o  Ó m     éi, nh n   hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,kinhphÝ  hi y      c«ng  oµn. ® ­  ç, l∙ vµ  L     nguyªn  ©n  i nh kh¸ch quan, chñ    quan; biÖn    ph¸p    ®Ó t¨ng l∙   i , gi¶m  ç. l ­C¸c    kho¶n    Ëp  µ    Ëp  ×nh  ©n  ña  êilao®éng. thu nh v thu nh b qu c ng     ­TrÝch  Ëp vµ  ö  ông    ü  ña    l  sd c¸cqu c doanh  nghiÖp  õlînhuËn  t    i sau  Õ: thu   quü  u      iÓn,quü  ù  ®Ç tph¸ttr   d phßng  µi Ýnh,quü  ù  t  ch   d phßng  î Êp  Êt  Öc  tr  c m vi lµm,quü  óc  î  ü    ph l iqu khen  ëng.Chi cho  ôc  ch  ©n  o,x∙héi. , th    m ®Ý nh ®¹     ­C¸c    kho¶n      thu chikh¸c. 5. Tiªu chuÈn  bé, quy  ×nh  µ  ©n  Êp    ¹tc¸n  é  õ tæ, ®éi     c¸n    tr v ph c ®Ò b   b t       s¶n  Êttrëlªn. xu     6. K Õ   ¹ch  ¹t®éng  ña    ho ho   c Ban  Thanh    ©n  ©n  µ  Õt  tra nh d v k qu¶    gi¶i quyÕt    n    Õu  ¹i  è c¸o theo  c¸c®¬ th khi n ,     t quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Õu  ¹i  lu   khi n , tèc¸o.   7, NghÞ   Õt  ¹ihéi cña  chøc  ¬  ë    quy §     tæ  c s §¶ng  µ  Êp  y  ã  ªnquan  v c ñ c li   ®Õ n   s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo  Õt  nh  ña  Êp  y  quy ®Þ c c ñ §¶ng  doanh nghiÖp;  NghÞ   quyÕt  ña  chøc  c tæ  C«ng  oµn,  µn  ® §o thanh niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh  trong doanh    nghiÖp.
  5. 5 §i Ò u    6. C¨n  ® Æc   iÓ m   µnh  Ò     cø  ® ng ngh kinh doanh,Héi ®ång     qu¶n  trÞ,Gi¸m  c  áa  Ën  íiBan  Êp  µnh    ®è th thu v   Ch h C«ng  oµn  ® quy  nh  µ  ®Þ v c«ng  bè  â  r trong toµn    doanh  nghiÖp  ÷ng  éidung  µo  nh n  n trong §iÒu  cÇn  nh     5  ®Þ kú th«ng  b¸o cho  éinghÞ    é  ñ  èt(Thêng  ô  h  c¸n b ch ch   v §¶ng  y, Chñ   Þch  µ  ñ  t v Phã  ñ  Þch  Ch t c«ng  oµn, B Ý     µn  ®   th §o thanh    éng  niªnC s¶n  å   Ý   H Ch Minh,Tr­   ëng, Phã    phßng  (ban),ph©n  ëng);nh÷ng  éidung  µo  Çn    x   n  nc th«ng  ®Õ n   b¸o  c¸c phßng    (ban);®Õ n   ©n  ëng, tæ  ®éi)s¶n  Êt vµ  n   äi  êi lao   ph x  (   xu   ®Õ m ng     ®éng.  Bªn  ¹nh  c quy  nh  Òn  Ën  ®Þ quy nh th«ng    i  íitõng  i  îng  tin®è v   ®è t trong  doanh  nghiÖp,ph¶iquy  nh  â tr¸chnhiÖm       ®Þ r    b¶o  Ö   Ý   Ët  vbm s¶n  Êt,kinh xu     doanh  ña  c doanh  nghiÖp, nhÊt  µ vÒ     l  c«ng  nghÖ  s¶n  Êt,gi¸ thµnh    xu     s¶n phÈ m   ïhîp víi   ph       quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p  Ët. èivíi ÷ng  Ên    éc bÝ   lu       § nh v ®Ò thu   m Ët  µ  íc,bÝ   Ët  èc  nh n   m qu phßng    ninh,viÖc  ­ an    phæ   Õn  bi ph¶itheo  ng    ®ó ph¸p luËtvÒ       b¶o  Ö   Ý  Ët  µ  íc. v b m nh n C¸c  i t ng ® îctiÕp nhËn  ®è  î       th«ng    ã  Òn  Êt vÊn  éi ®ång  tinc quy ch   H  qu¶n  trÞ,Gi¸m  c  Ò     éi dung  ∙    ®è v c¸c n   ® c«ng  khai quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ     ®Þ ti§i 5  ch nµy; Héi ®ång     qu¶n  Þ,Gi¸m  c  ã  tr   ®è c tr¸chnhiÖ m     Ých  µ  µm    gi¶ith v l s¸ng  á t  nh÷ng  ¾c  ¾ c,  Êt vÊn  ña    chøc  µ  êi lao ®éng  th m ch   c c¸c tæ  v ng     trong doanh    nghiÖp  µ  v ph¶ihoµn  µn  Þu    to ch tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËtvÒ   Ýnh    tr     t trung thùc     cña    c¸c th«ng    ∙  tin® c«ng  khai;cã    tr¸chnhiÖ m     th«ng b¸o  Ò   Öc  Õp  ý  v vi ti thu  kiÕn  ng  ãp  ©y  ùng  ña    chøc  µ  êi lao ®éng  Ò   ÷ng  Öc  ®ã gxd c c¸c tæ  v ng     v nh vi ph¶ic«ng    khaië    doanh  nghiÖp. §i Ò u  Héi ®ång  7.    qu¶n  Þ,Gi¸m  c  èihîp chÆt  Ïvíitæ  tr   ®è ph     ch     chøc  C«ng  oµn, b¶o  ¶m   ®   ® th«ng    Õtthùc,kÞp  êi  ng  i t ng nh÷ng  éi tinthi     th ,®ó ®è  î   n  dung  ph¶ic«ng    khaië    doanh nghiÖp  b»ng  Òu  ×nh  nhi h thøc phïhîp.    1. §¹ihéic«ng  ©n,        nh viªnchøc  µn thÓ  (to   hoÆc   ibiÓu) tiÕn  µnh  õ ®¹     h t  tæ  ®éi)s¶n  Êt,phßng  (   xu   (ban),®Õ n   µn    to doanh nghiÖp. 2. Th«ng    b¸o trong    éc  äp  nh  ú  c¸c cu h ®Þ k c¸n  é  ñ  èt cña  b ch ch   doanh  nghiÖp. 3. Phæ   Õn    bi trong c¸c cuéc  äp     h doanh nghiÖp,hoÆc     ©n  ëng,tæ    ë ph x   (®éi)s¶n  Êt,phßng    xu   (ban)do    chuyªn m«n  chøc.   tæ  4. Th«ng    b¸o  ¹    éc  äp  ña    t i cu h c Tæ chøc  c¸c C«ng  oµn  µ    chøc  ® v c¸c tæ  chÝnh  Þx∙héikh¸ctrongdoanh  tr           nghiÖp. 5. Th«ng    b¸o b»ng  b¶n  v¨n  hoÆc     n  È m   c¸c Ê ph s¸ch,b¸o  öi ®Õ n   õng    g  t tæ  ®éi)s¶n  Êt,tõng ph©n  ëng,phßng  (   xu     x   (ban),  hoÆc   niªm  Õt  y c«ng  khait¹  i  ®Þa  iÓ m   Ën  îtrongdoanh  ® thu l  i   nghiÖp. 6.Th«ng  qua  Ö   èng  Òn    b¸o  h th tuy thanh  trong doanh    nghiÖp. C h ¬ n g  III n h ÷ n g  vi Ö c n g ê i lao ® é n g  tha m  gia ý  ki Õ n
  6. 6 §i Ò u  Nh÷ng  Öc  êilao®éng  8.  vi ng     tham      Õn  íckhiHéi ®ång  gia ý ki tr       qu¶n  Þ,Gi¸m  c  tr   ®è doanh  nghiÖp  Õt ®Þnh  quy   bao  å m: g 1. Ph¬ng  íng,nhiÖ m   ô  Õ   ¹ch    h   v k ho s¶n  Êt,kinh doanh  xu     trung,dµi h¹n     vµ  µng  h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp,nhÊt lµnhiÖm   ô,kÕ   ¹ch       v   ho s¶n  Êt,c«ng  xu   t¸ccña    phßng  (ban),ph©n  ëng, tæ  ®éi)s¶n  Êt;®¸nh    ×nh  ×nh  ¹t   x  (   xu   gi¸t h ho   ®éng  ña  c doanh  nghiÖp  µ  ña  v c phßng  (ban), ©n  ëng,tæ  ®éi)s¶n  Êt.   ph x  (   xu 2. C¸c  Ön    bi ph¸p  ph¸ttr Ón s¶n  Êt,kinh doanh, c¶itiÕn  ¬  Êu     i   xu        cc s¶n phÈ m, t¨ng kh¶    n¨ng  ¹nh  c tranh,s ¾p   Õp  ¹ s¶n  Êt,thùc  Ön    Çn    x li  xu   hi cæ ph hãa. 3. X ©y  ùng  µ  chøc  ùc hiÖn    éiquy,quy  Õ     d v tæ  th   c¸c n     ch theo  quy  nh   ®Þ ë  kho¶n    Òu  Quy  Õ   µy. 3,§i 5  ch n 4. C¸c  Ön    bi ph¸p  Ò:  æi  íic«ng  Ö,  ÕtbÞ, n©ng  v® m  ngh thi     cao  n¨ng  Êt su   lao ®éng, chÊt l ng s¶n  È m,  ¹ gi¸thµnh       î   ph h    s¶n  È m,  ph b¶o  Ö   v m«i  êng; c¶i tr    tiÕn tæ    chøc    ng, b¶o  é    ng, c¶ithiÖn  iÒu  Ön  µm  Öc,s ¾p   lao ®é   h lao ®é     ® ki l vi   xÕp  ¹ lao ®éng  µ  o  ¹o,båidìng n©ng  l    i v ®µ t       cao  ×nh ®é   ña  êilao ®éng; tr   c ng       chó    ÷ng  Ön  ý nh bi ph¸p  ã  ªnquan  ùc tiÕp  n   ©n   ëng, tæ  ®éi)  c li   tr   ®Õ ph x  ( , phßng  (ban)n¬ingêilao®éng  µm  Öc.       l vi 5. Néi dung  ñ  Õu  ña  áa  clao ®éng  Ëp  Ó    ý  Õt  ÷a Gi¸m     ch y c th í     t th ®Ó k k gi   ®èc  µ  ñ   Þch  v Ch t c«ng  oµn  ® hoÆc   i diÖn  ®¹   c«ng  oµn,  å m:  ÷ng  ® g nh cam   kÕt  Ò   Öc  µm  µ  v vi l v b¶o  ¶m   Öc  µm, thêigian  ® vi l     nghØ   ¬i,tiÒn ¬ng, tiÒn ng   l     th ng,phô  Êp ¬ng,®Þnh  ë  cl   møc  kinh tÕ   ü  Ët, toµn    ng, vÖ     ­k thu   an  lao®é   sinh   lao®éng  µ    v m«i  êng  tr b¶o  Ó m     éi, hi x∙h   b¶o  Ó m   tÕ,phóc  îx∙héi. hi y    l    i 6. Néi    dung  ñ  Õu  ña  îp  ng    ng    ý  Õt  ÷a  êi lao ch y c h ®å lao ®é ®Ó k k gi ng     ®éng  íiGi¸m  c  v  ®è hoÆc   i diÖn  ña  ®¹   c Gi¸m  c ®è doanh  nghiÖp  å m:  g c«ng  viÖc ph¶ilµm, thêigian lµm  Öc,thêigian nghØ   ¬i,®Þa   iÓ m   µm  Öc,        vi       ng   ® l vi   thêih¹n  îp  ng,  Òn ¬ng, ®iÒu  Ön  Ò   toµn    ng,  Ö     h ®å ti l   ki v an  lao ®é v sinh   lao ®éng  µ  v m«i  êng,b¶o  Ó m     éi, tr   hi x∙h  b¶o  Ó m  tÕ  i víi êilao®éng. hi y  ®è     ng     7. Chñ   ¬ng    tr chung  Ò   v huy  ng  µ  ö  ông    ån  èn,thùc hiÖn  ®é vsd c¸c ngu v     nghÜa  ô  íi a  ¬ng,trÝch lËp vµ  ö  ông    ü  õ lînhuËn  v v  ®Þ ph       sd c¸cqu t     i sau  Õ, thu   quy  Õ   Õp  ch ti kh¸ch,héi häp, giao  Þch, hoa  ång       d   h m«i  í   éi dung  ¬ng  gi in   ; ch tr×nh ho¹t®éng  ç  î a  ¬ng  µ  õthiÖn nh©n  o.    h tr ®Þ ph v t    ®¹ §i Ò u    ÷ng  Öc  êilao ®éng  9. Nh vi ng     tham      Õn      ¬  gia ý ki ®Ó c¸c c quan  qu¶n  ýcÊp  l  trªn, chøc   tæ  §¶ng,®oµn  Ó      th ë doanh  nghiÖp tham  kh¶o  íckhi tr     quyÕt ®Þnh, hoÆc       xem   Ðt,xö  ýbao  å m: x   l  g 1. Giíi Öu  ÷ng  êi cã      Èn  Ýn  Öm   µ Gi¸m  c, Phã     thi nh ng   ®ñ tiªuchu t nhi l  ®è   Gi¸m  c,  Õ   ®è k to¸n tr ng; bá  Õu    ë   phi th¨m  tÝn  Ö m   Ò   dß  nhi v c¸c  Æt   iÒu  m ® hµnh, kh¶    n¨ng  Ëp  îp,ph¸thuy  ©n  ñ, c«ng  ©m,  È m   Êt ®¹o  øc  th    d ch   t ph ch   ® cña    c¸cchøc  danh  ñ   Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  Þ(®èivíi tr      doanh nghiÖp  µ  ­ nh n ícHéi ®ång     qu¶n  Þ), tr   Gi¸m  c  µ  ã  ®è v Ph Gi¸m  c, kÕ     ëng  ña  ®è   to¸ntr c doanh  nghiÖp. GiíithiÖu  i biÓu  ña  chøc     ®¹   c tæ  c«ng  oµn      Èn  µ  Ýn  ® ®ñ tiªuchu vt nhiÖ m  tham    éi  ng  gia H ®å qu¶n  Þ vµ  tr   Ban  Ó m     ë  ÷ng  ¬i cã  éi Ki so¸t( nh n  H  ®ång  qu¶n  Þ)®Ó     ¬  tr   c¸cc quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy xem   Ðt,bæ   Öm. x   nhi 2. X ©y  ùng  ¬ng  ×nh ho¹t®éng  µ  ¸nh    Õt    d ch tr     v® gi¸k qu¶  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  Thanh    ©n  ©n. tranh d
  7. 7 3. Tæ     chøc  µ  éidung  ña  ¹ihéic«ng  ©n, viªnchøc  vn  c §    nh    doanh nghiÖp  tõ tæ  ®éi)s¶n  Êt theo  Ët Doanh   (   xu   Lu   nghiÖp  µ  ícvµ  íng dÉn  ña  nh n   h   c Tæng   Liªn®oµn    ng  ÖtNam.   lao®é Vi   4. X ©y  ùng    d NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi §¶ng  ¬  ë  µ  Êp  y  Ò   ÷ng  quy c §     c s v c ñ v nh vÊn    ã  ªnquan  n   ®Ò c li   ®Õ s¶n  Êt,kinh doanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp. 5. Néi dung  ¹t®éng  ña  chøc  ¬  ë     ho   c tæ  c s C«ng  oµn, §oµn  ®   Thanh    niªn Céng s¶n  å   Ý   H Ch Minh. §i Ò u  10. C¨n  vµo  Æc   iÓ m   µnh  cø  ® ® ng nghÒ  kinh doanh  µ    v tæ chøc s¶n  Êt cña  xu   doanh nghiÖp, Héi ®ång     qu¶n  Þ,Gi¸m  c  áa  Ën  tr   ®è th thu víiBan  Êp  µnh    Ch h C«ng  oµn  ® c«ng  è  â  b r trong toµn    doanh nghiÖp  ÷ng  nh vÊn    µo  Çn  ã  ù  ®Ò n c c s tham      Õn  ña  µn  Ó  gia ý ki c to th c«ng  ©n, viªnchøc, nh      cña phßng (ban), cña  ©n   ëng,  (®éi) s¶n  Êt, hoÆc   ña  ét  è    ph x tæ    xu   c m s chuyªn giatrong vµ  µidoanh       ngo   nghiÖp. Héi ®ång    qu¶n  Þ,Gi¸m  c, tæ  tr   ®è   chøc  §¶ng,®oµn  Ó      th ë doanh  nghiÖp  cã tr¸chnhiÖ m     th«ng  tiÕp thu ý  Õn  b¸o      ki tham    ña  êilao ®éng. Nh÷ng  gia c ng       néidung  êilao®éng    ng     tham    gia quy  nh    Òu  vµ  Òu  m µ   ®Þ ë §i 8  §i 9  kh«ng  îc ®  chÊp  Ën,  ×  êi lao  ng  Én  nh th ng   ®é v ph¶i chÊp  µnh    h nghiªm chØnh  quyÕt  ®Þnh  ña  c Gi¸m  c  ®èivíi ÷ng  éidung  ®è (     nh n  quy  nh  ¹ c¸ckho¶n          ®Þ t    i 1,2,3,4, 7  ña  Òu  vµ  ña  ¬  c §i 8)  c c quan  qu¶n  ý cÊp  l  trªn,tæ    chøc  §¶ng, ®oµn  Ó    th trongdoanh    nghiÖp  ®èivíi ÷ng  éidung  (    nh n  quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ t  i 9). §i Ò u 11. Nh÷ng  ×nh    h thøc  ñ  Õu    êi lao ®éng  ch y ®Ó ng     tham      gia ý kiÕn  bao  å m: g 1.  ¹ihéi c«ng  ©n,  §    nh viªn chøc  ña    c doanh nghiÖp, phßng    (ban),tæ    (®éi)s¶n  Êt.   xu 2. Héi  Þ     ngh chuyªn m«n   Gi¸m  c  do  ®è doanh nghiÖp, tr ng      ë c¸c phßng  (ban), ©n  ëng,tæ  ®éi)s¶n  Êttr ÖutËp.   ph x  (   xu   i   3. Th«ng qua  chøc  tæ  th¶o  Ën, th ng îng  Ò   éi dung  áa  c lao lu   ¬ l v n  th í     ®éng  Ëp  Ó  µ  îp ®ång    ng. t th v h   lao®é 4.  Th«ng  qua  Öc  Õp  vi ti c«ng  ©n   d theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   lu   khiÕu  ¹i, èc¸o. n    t 5. C Êp  y    ñ §¶ng  ¬  ë,Ban  Êp  µnh  cs  Ch h C«ng  oµn  ¬  ë  chøc  Êy ý  ® c s tæ  l  kiÕn  ña  c c«ng  ©n, viªnchøc. nh    6. TiÕp  óc  ùctiÕp gi÷a Chñ   Þch  éi ®ång    x tr       t H  qu¶n  Þ hoÆc   tr   Gi¸m  c  ®è vµ  c«ng  ©n, viªnchøc  nh    theo lÞch hoÆc     Çu  t  Êt.     yªu c ®é xu 7. §Æt hßm    gãp    Õn    ÷ng  a   iÓ m   Ën  î trong  th ý ki ë nh ®Þ ® thu l i   doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  IV N h ÷ n g  vi Ö c n g ê i lao ® é n g  q u y Õ t ® Þ n h
  8. 8 §i Ò u    ÷ng  Öc  êilao®éng  Õt ®Þnh  gåm: 12.Nh vi ng     quy   bao  1.   Óu  Õt    Bi quy th«ng qua  áa  clao ®éng  Ëp  Ó, hoÆc     th í     t th   bæ sung,söa    ® æi    ñ  Þch  ®Ó Ch t C«ng  oµn  ® hoÆc   êi®¹idiÖn  ng     c«ng  oµn  µ  ® v Gi¸m  c  ý  ®è k kÕt. 2. Ký  Õt  îp ®ång    ng  íi   k h  lao ®é v  Gi¸m  c  ®è hoÆc   idiÖn  ®¹   Gi¸m  c; ®¬n   ®è   ph¬ng  Ê m     îp®ång    ng  ch døth   lao®é theo quy  nh  ña  é  Ëtlao®éng.   ®Þ c B Lu     3. Th¶o  Ën  µ  Óu  Õt  ¹ihéic«ng  ©n, viªnchøc    lu v bi quy §     nh    th«ng qua    c¸c Quy  Õ   µ    ch v c¸c chØ    Õ   ¹ch  ña  tiªuk ho c doanh  nghiÖp  ã  ªnquan  ùc tiÕp c li   tr     ®Õ n   Òn  î vµ  Üa  ô  ña  êi lao ®éng  ï hîp víihíng dÉn  ña  µ  quy l   ngh i v c ng     ph         c nh nícvµ  ×nh  ×nh  ùc tÕ  ña   t h th   c doanh  nghiÖp;chó  äng quy  Õ   Ých lËp  µ    tr   ch tr   v sö  ông  ü  óc  î  ü  d qu ph l iqu khen  ëng,quü  ù  , th   d phßng  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm. v tr  c m vi l 4.BÇu    Ban  Thanh    ©n  ©n  ¹§¹i éic«ng  ©n,viªnchøc. tranh d t       ih nh     §i Ò u    êilao ®éng  Õt  nh  ÷ng  Öc  13. Ng     quy ®Þ nh vi quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 12  Quy  Õ   µy  ch n th«ng  qua: 1.§¹ihéic«ng  ©n, viªnchøc  µn thÓ      nh    (to   hoÆc   ibiÓu). ®¹   2.  éi  H nghÞ   µn  to doanh nghiÖp hoÆc  phßng (ban),ph©n   ëng,      x tæ (®éi)s¶n  Êt.   xu 3.Tæ     chøc  c«ng  oµn  ña  ® c doanh  nghiÖp. C h ¬ n g  V q u y Ò n  gi¸m s¸t, Ó m  tra c ñ a n g ê i lao ® é n g  ki §i Ò u  14.  êi lao ®éng  cã quyÒn  gi¸m s¸t,kiÓm  tra vÒ  tÊt c¶  Ng       nh÷ng  éi dung  ∙  îc c«ng  n  ®®  khaië    doanh nghiÖp  theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 5 Quy  Õ   µy  µ  ù  ch n v t gi¸m    Óm     s¸t,ki tra,gi¸o dôc  Én    l nhau  trong  ùc  Ön  th hi quyÒn  ¹n,nghÜa  ô  ña  êilao ®éng; trong ®ã   Æc   Ötchó    ùc hiÖn  h  v c ng        ® bi   ý th   quyÒn gi¸m    Óm    Ò: s¸t,ki trav 1.  ùc  Ön  Ö m   ô, chØ     Õ   ¹ch  Th hi nhi v  tiªuk ho s¶n  Êt,kinh  xu   doanh  ña  c doanh nghiÖp. 2.Thùc  Ön    hi NghÞ   Õt cña  ¹ihéic«ng  ©n, viªnchøc. quy   §    nh    3.Thùc  Ön    éiquy,quy  Õ   ña    hi c¸cn     ch c doanh  nghiÖp. 4.Thùc  Ön  áa íclao®éng  Ëp  Ó.   hi th       t th 5.Thùc  Ön  îp ®ång    ng.   hi h   lao®é 6. Thùc  Ön    Ýnh    hi c¸c ch s¸ch,chÕ     ña  µ  íc,nép  Õ  µ  ùc   ®é c nh n   thu v th   hiÖn    Üa  ô  ña  c¸cngh v c doanh  nghiÖp  i víi µ  ícvµ    éi. ®è     nh n   x∙h   §Æc   ÖtviÖc  bi   sö  ông    ¹ quü  d c¸clo i   sau  Õ  Êt lµquü  óc  îcña  thu nh     ph l  i doanh nghiÖp. 7.K Õt    qu¶  Öc    Õt c¸ctranh chÊp    ng. vi gi¶iquy       lao®é 8.K Õt    qu¶    Õt khiÕu  ¹i  èc¸o cña  gi¶iquy   n ,    t c«ng  ©n. d
  9. 9 §i Ò u    Öc  ùc hiÖn  Òn  15. Vi th   quy gi¸m    Óm    ña  êilao®éng  s¸t,ki trac ng     ë  doanh  nghiÖp  th«ng  qua    ¬ng  c¸cph thøc vµ  chøc  ñ  Õu  µ:   tæ  ch y l 1. Th«ng    qua  ¹ihéic«ng  ©n, viªnchøc  ña  §    nh    c doanh  nghiÖp,c¸c cuéc     häp  ña    c c¸cphßng  (ban), ©n  ëng,tæ  ®éi)s¶n  Êt.   ph x  (   xu 2. Th«ng    qua  ù    o, kiÓm     s l∙nh ®¹   tra,gi¸m    ña  chøc  s¸tc tæ  §¶ng  µ  ù  vs tham    giaqu¶n  ýcña  chøc  l  tæ  C«ng  oµn  ® doanh nghiÖp. 3.Th«ng    qua  ¹t®éng  ña  ho   c Ban Thanh    ©n  ©n. tranh d 4.Th«ng    qua  ¹t®éng  Óm    ho   ki to¸ntheo quy  nh  ña  µ  íc.   ®Þ c nh n 5. Th«ng    qua  ùc  Ön  Òn  Õu  ¹i  è c¸o,kiÕn  Þ   th hi quy khi n ,t     ngh ph¶n    ¸nh theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtkhiÕu  ¹i, èc¸o.    n   t C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Tæng  16. C¸c  c«ng    µ  ícvËn  ông  tynh n   d Quy  Õ   µy    ©y  ch n ®Ó x dùng  quy  Õ   ô  Ó  ïhîp víi ch c th ph       Tæng  c«ng  ty. C¸c doanh nghiÖp  µ  íc c¨n  vµo  nh n   cø  Quy  Õ   µy, x©y  ùng    éi ch n   d c¸c n   quy,Quy  Õ   ña    ch c doanh  nghiÖp,cô  Ó  n   õng    th ®Õ t phßng  (ban),ph©n  ëng,   x   tæ  ®éi)s¶n  Êt. (   xu §i Ò u  17.  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ,Gi¸m  c,  tr   ®è C«ng  oµn,  µn  ® §o thanh  niªn Céng    s¶n  å   Ý   H Ch Minh  trong doanh    nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖm     b¶o  Ö   µ  vv ®éng  viªn,khen  ëng  Þp  êinh÷ng  êi ®Êu     th k th   ng   tranh  èng    ùc; ng¨n  ch tiªuc   chÆn,  ö  ýnh÷ng  Óu  Ön  ï Ëp, ng¨n  x l  bi hi tr  d  c¶n  u   ®Ê tranh chèng    ùc  µ    tiªuc v nh÷ng  µnh  ng  îdông  ©n  ñ,g©y  Êt  oµn  Õt,lµm  èinéibé,¶nh  ­ h ®é l   i d ch   m® k  r      h ëng  Êu  n   x ®Õ s¶n  Êt,kinhdoanh  ña  xu     c doanh  nghiÖp. Ng êi nµo    ¹m    vi ph quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   µy  ×  ïytheo  Ýnh  Êt, ch n th t   t ch   møc      ¹m  µ   Þ  ö  ýkû  Ët, ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  ®é viph m b x l   lu   l     x h ch hoÆc   Þ    b truy cøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 18.  íisù    o  ña  Êp  y  D   l∙nh®¹ c c ñ §¶ng,Chñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  trÞ,Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp  ã  c tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn  µ  èihîp víi   tæ  th   v ph       tæ chøc c«ng  oµn  ® trong doanh    nghiÖp  ùc hiÖn  th   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    é  ëng,Thñ  ëng  ¬  19. B tr   tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y   nh©n  ©n  Ch ph   t ñ ban d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm     chØ  o  iÓn khaivµ  nh  ú  th¸ng b¸o    ®¹ tr     ®Þ k 6    c¸o ChÝnh  ñ  Ò   ×nh  ×nh  ùc hiÖn  ph v t h th   Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u 20. ëng   Tr Ban §æi  íi qu¶n  ý doanh  m  l  nghiÖp Trung  ng  ã  ¬ c tr¸chnhiÖm     theo  âi,tæng  îp  µ  nh  ú  d  h v ®Þ k b¸o  Thñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   c¸o  t Ch ph v t×nh  ×nh  ùc hiÖn  h th   Quy  Õ   µy. ch n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2