Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
132
lượt xem
22
download

Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è   07/2003/N§­C P  n g µ y 30 th¸ng   01   n¨ m  2003 V Ò   ö a ® æ i, b æ  su n g  m é t s è   i Ò u  c ñ a Q u y  c h Õ  q u ¶ n  lý ® Ç u   s ® t v µ   © y  d ù n g   a n  h µ n h  kÌ m   x b theo N g h Þ  ® Þ n h  s è  52/1999/N§­C P  n g µ y  08  th¸ng  n¨ m  1999 v µ  N g h Þ  ® Þ n h  s è   7  12/2000/N§­C P   n g µ y 05  th¸ng 5 n¨ m  2000 c ñ a  h Ý n h  p h ñ C C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng,Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ®Ò ngh c B tr BX d   tr B K ho   § t  é  ëng  é  µichÝnh, ,B tr BT  Ngh Þ   Þ nh   ® : §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    l  t vµ  ©y  ùng  x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy    CP ng 08 th¸ng 7    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ  µ  Þ   nh  è  c Ch ph v Ngh ®Þ s 12/2000/N§­   µy    CP ng 05 th¸ng 5    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau ®©y  Õtt¾tlµN§    vi       52/CP  µ  12/CP) v N§    nh sau: (1). Ó m      §i ® kho¶n  §iÒu  N§  2  3  52/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau:  "®) §èivíic¸c dù    u    ña  ¬          ¸n ®Ç tc c quan  idiÖn  Öt Nam   ¹  ícngoµi; ®¹   Vi   ti   n   dù  cã  ¸n  yªu  Çu  ¬  Ët  éc  ninh,quèc  c cm thu an    phßng; dù  mua   ë  ÷u      ¸n  s h b¶n quyÒn, viÖc  Ëp  ù  ®Ç u    ùc hiÖn    l d ¸n  t th   theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n (11)§iÒu      1 NghÞ   nh  µy  õc¸cnéidung  ®Þ n (tr       kh«ng  ïhîp víi Ýnh  Êt cña  ù    Öc  ph       t ch   d ¸n); vi thÈm  nh  ù    Õt  nh  u    µ  ®Þ d ¸n,quy ®Þ ®Ç t v qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    l    d ¸n theo  Õt  quy ®Þnh  riªngcña  ñ íng Ch Ýnh  ñ    ¬  ë    Êt vµ  Õn  Þ  ña  ¬    Th t   ph trªnc s ®Ò xu   ki ngh c c quan  ã  ù  c d ¸n". (2)  Óm   kho¶n  §iÒu  cña  12/CP  îcsöa  æi,bæ   .§i 2  1  1  N§  ®  ®   sung    nh sau: "2.§èivíi   ù    ã m   gå m   Òu  ù    µnh  Çn        d ¸n nh c¸c A  nhi d ¸n th ph hoÆc   Óu dù  ti   ¸n,trong ®ã   Õu  õng dù    µnh  Çn     n t   ¸n th ph hoÆc   Óu dù    ã  Ó  c  Ëp vËn  ti   ¸n c th ®é l   hµnh, khai th¸choÆc   ùc  Ön       th hi theo  ©n  ú  u     îc ghi trong  ph k ®Ç t ®     v¨n    b¶n phª  Öt  duy b¸o    c¸o nghiªncøu  Òn    ti kh¶    thihoÆc     v¨n b¶n  Õt  nh  ñ  ­ quy ®Þ ch tr ¬ng  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn  ×  çi  ù  thµnh  Çn  ®Ç tc c c th quy th m d ¸n  ph hoÆc   Óu  ù  ti d ¸n    îc thùc hiÖn  õ giai®o¹n  Èn  Þ   u    µ  ®ã ®     t    chu b ®Ç t v qu¶n  ýqu¸ tr×nh thùc l        hiÖn  u      ét  ù    u    c  Ëp". ®Ç tnh m d ¸n ®Ç t®é l (3). Òu  N§   §i 8  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "§iÒu    8.Qu¶n  ýc¸cdù    l     ¸n quy  ¹ch ho 1. Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu   µc¬    K ho   § tl   quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   quy  ¹ch tæng  ho   thÓ    iÓn kinh tÕ      éivïng,li   ph¸ttr     ­ x∙h     ªntØnh  trong ph¹m    µn  èc,cã    vito qu   tr¸ch  nhiÖ m:
 2. 2 a) H íng dÉn  éidung,tr×nh tù lËp,thÈm  nh  µ      n         ®Þ v qu¶n  ýc¸c dù      l     ¸n quy ho¹ch tæng  Ó    iÓnkinhtÕ     éi;   th ph¸ttr     ­x∙h   quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh. ho     i   b) Tæ     chøc  Ëp    ù    l c¸c d ¸n quy  ¹ch  ho tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éi th ph¸ttr     ­ x∙h   vïng träng ®iÓ m,  ªntØnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ    Öt.     li   tr   t  ph phª duy c) ThÈ m   nh    ù  quy  ¹ch    ®Þ c¸c d ¸n  ho tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éi th ph¸ttr     ­ x∙ h   cña    a   ¬ng  ñy  c¸c ®Þ ph do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng (sau  y   äi lµ cÊp  ®© g     tØnh)  Ëp  l theo  ©n   Êp;  ph c quy  ¹ch  ho ph¸t tr Ón  i  ngµnh  c¸cBé  do    qu¶n  ýngµnh  Ëp tr×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. l  l    t  ph phª duy   Néi dung  Èm  nh    th ®Þ bao  å m:  g ­Sù  ïhîp cña    ph     quy  ¹ch víi Õn îcph¸ttr ÓnkinhtÕ     éi; ho     chi l     i     ­x∙h ­Sù  îp lýcña    h    quy  ¹ch trongviÖc  ©n      ån  ùc; ho     ph bæ c¸cngu l   ­ TÝnh  èng  Êt cña      th nh   c¸c quy  ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éivïng,l∙nh ho     i     ­ x∙h      thæ, quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh,quy  ¹ch x©y  ùng;   ho     i     ho   d   ­TÝnh    kh¶    ña  thic quy  ¹ch. ho   2. Bé   ©y  ùng  µ c¬   X d l   quan qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n   quy  ¹ch  ©y  ùng  «   ho xd ® thÞ  µ  v n«ng  th«n,quy  ¹ch x©y  ùng  ïng träng®iÓ m   ã    ho   d v    c tr¸chnhiÖ m:   a) H íng dÉn  éidung,tr×nh tù lËp,thÈm  nh  µ      n         ®Þ v qu¶n  ýc¸c dù      l     ¸n quy ho¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ    d ® th v n«ng  th«n,vïng träng ®iÓ m.       b)    Tæ chøc  Ëp    ù  quy  ¹ch  ©y  ùng  ïng  äng  iÓ m   ×nh  l c¸c d ¸n  ho x d v tr ® tr Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt. t  ph phª duy c) ThÈ m   nh    ù      ®Þ c¸c d ¸n quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ  µ  ho   d ® th v n«ng  th«n  ñy  do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Ëp  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  l tr   t  ph phª  Öt  duy theo  ©n   ph cÊp.  Néi dung  Èm  nh    th ®Þ bao  å m: g ­ Sù   ï hîp cña    ph     quy  ¹ch  ©y  ùng  íichiÕn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      ho xd v  l   i     ­ x∙ héi, Õ   ¹ch x©y  ùng  µih¹n;   ho   k d d  ­Sù  ïhîp cña    ph     quy  ¹ch x©y  ùng  ho   d trong viÖc  ©n    ©n  ;   ph bæ d c ­ TÝnh  èng  Êt cña    th nh   quy  ¹ch x©y  ùng  íi ho   d v quy  ¹ch ph¸ttr Ón kinh ho     i     tÕ     éi,   ­x∙h   l∙nhthæ, quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh;   ho     i   ­TÝnh    kh¶    ña  thic quy  ¹ch vµ  Ön  ho   bi ph¸p qu¶n  ýquy  ¹ch x©y  ùng.   l  ho   d 3. Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chøc  Ëp  tæ  l quy  ¹ch  ho tæng  Ó    th ph¸t tr Ón kinh tÕ      éi,quy  ¹ch  i    ­ x∙h   ho tæng  Ó    iÓn kh«ng  th ph¸ttr   gian ®«  Þ,cô m     th   d©n  ;c¸c quy  ¹ch x©y  ùng  «  Þ,khu  c    ho   d ® th   c«ng nghiÖp    a   µn  trªn®Þ b tØnh,   phª duyÖt vµ  ×nh duyÖt ®Ó   µm  ¬  ë  ©y  ùng    ù    u  .     tr     l csx d c¸cd ¸n ®Ç t  4.Bé    qu¶n  ýngµnh  chøc  Ëp quy  ¹ch ph¸ttr Ónngµnh. l  tæ  l  ho     i   5. Bé  µichÝnh  íng dÉn  Öc  ¹m    T  h  vi t øng, thanh      éidung    Ý    to¸nc¸cn   chiph lËp vµ  Èm  nh    ù      th ®Þ c¸cd ¸n quy  ¹ch. ho   6. C¸c  ù  quy  ¹ch    d ¸n  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón kinh  Õ      éi,quy  ¹ch  i   t ­ x∙ h   ho   ph¸ttr Ón ngµnh, quy  ¹ch  ©y  ùng  «   Þ  µ   i     ho x d ® th v n«ng  th«n,khinghiªn cøu       lËp  ù  ph¶i lÊy ý  Õn  éng  i ña    é,  µnh, ®Þa   ¬ng  ªnquan. d ¸n      ki r r∙ c c¸c B ng   ph li     Quy  ¹ch  ©y  ùng  «  Þ  µ  ho xd ® th v n«ng  th«n    khinghiªncøu  Ëp  ù    ¬    l d ¸n,c quan  tæ chøc  Ëp  ù    l d ¸n ph¶ic«ng  è    b c«ng  khai, ng  Çu    Õn  ña  ©n  ©n  µ   tr c ý ki c nh d v
 3. 3 Héi ®ång  ©n  ©n  èng    ïng quy  ¹ch.Dù       nh d s trªnv   ho   ¸n quy  ¹ch x©y  ùng    ho   d (c¶ quy  ¹ch  ho tæng  Ó  µ  th v quy  ¹ch    Õt)®∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn    ho chi ti   ®   c th quy phª duyÖt ph¶i® îcc«ng  è     b c«ng  khai,th ng    ê xuyªn t¹  y    i ban  ©n  ©n    Êp  ñ nh d c¸c c vµ  ¬ic«ng  éng  n  c trong vïng quy  ¹ch    ©n  ©n  ùc hiÖn  µ  Óm         ho ®Ó nh d th   v ki tra viÖc  ùc hiÖn. th   7. Bé   Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  ©y  ùng  ùc hiÖn    K ho   § t  X d th   (theo chøc    n¨ng)viÖc    rµ      so¸tc¸c v¨n  b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  ËtvÒ   lu   quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón kinh tÕ       i     ­ x∙ héi;quy  ¹ch    ho ph¸ttr Ón  µnh; quy  ¹ch  ©y  ùng      i ng   ho x d ®Ó ban  µnh  h hoÆc   tr×nh cÊp  ã  Èm  Òn    c th quy ban  µnh". h (4).  Kho¶n  §iÒu  N§  2  10  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "2.ThÈ m   Òn  Õt ®Þnh  u     ù    ö  ông  èn  ©n    µ  ­   quy quy   ®Ç tc¸cd ¸ns d v ng s¸chnh n íc: a) Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh  u      ù      t  ph quy   ®Ç tc¸cd ¸n quan  äng quèc    tr   gia do  èc  éiquyÕt  nh  ñ  ¬ng  u  .Héi ®ång  Èm  nh  µ  ícvÒ   Qu h   ®Þ ch tr ®Ç t    th ®Þ nh n   c¸c dù  ®Ç u    chøc  Èm  nh  ù  tr×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt    ¸n  t tæ  th ®Þ d ¸n    t  ph quy ®Þnh  u  . ®Ç t b) Bé  ëng,Thñ  ëng  ¬    tr   tr c quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¬  thu   ph   quan qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬   quan  Trung  ng  ña  chøc  ¬ c tæ  chÝnh  Þ­ x∙héi(®îcx¸c®Þnh  tr            trong LuËt Ng ©n      s¸ch Nhµ   íc), ñ   Þch  y    n  Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  u      ù  nhã m     ∙  ã  quy ®Þ ®Ç t c¸c d ¸n  A ® c trong   quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón kinh  Õ      éi,quy  ¹ch   i   t ­ x∙ h   ho ph¸ttr Ón ngµnh  îc duyÖt  i   ®    hoÆc   ∙  ã  ® c quyÕt  nh   ñ  ¬ng  u    b»ng  ®Þ ch tr ®Ç t v¨n b¶n  ña  Êp  ã  Èm   cc c th quyÒn, sau    îcThñ íng ChÝnh  ñ    khi®   t  ph cho  Ðp  u  . ph ®Ç t Ng êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ù    ã m   tæ    th quy quy ®Þ ®Ç td ¸n nh A  chøc  Èm    th tra b¸o c¸o nghiªn cøu    kh¶  , ã  thi  tr¸chnhiÖ m   Êy ý  Õn  c   l   ki b»ng  v¨n b¶n  ña  é   cB qu¶n  ýngµnh, Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   ©y  ùng  ®èivíic¸c dù    u    l    K ho v§ t  X d (       ¸n ®Ç t x©y  ùng),Bé   µi chÝnh  µ    é, ngµnh,®Þa   ¬ng  ã  ªnquan  n   ù  d   T  v c¸c B     ph c li   ®Õ d ¸n    ®Ó b¸o    ñ íng  Ýnh  ñ  c¸o Th t Ch ph cho  Ðp  u  .Trong  êih¹n  ngµy  ph ®Ç t  th   15  lµm  Öc  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬, c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  îc hái ý  vi k t   nh ®ñ h s     ng   ph ®   kiÕn ph¶icã    tr¸chnhiÖ m    êi   tr¶l  b»ng    v¨n b¶n. Trêng  îp dù    ã m   sö  ông  èn  ©n  h   ¸n nh A  d v ng s¸ch ®Þa   ¬ng    ph ph¶i® a      ra Héi ®ång  ©n  ©n    nh d th¶o luËn,quyÕt ®Þnh  µ        v c«ng  è  b c«ng  khai. Néi dung        Ðp  u      b¸o c¸o xinph ®Ç tbao  å m: g ­ Sù   ï hîp cña  ù    íiquy  ¹ch    iÓn kinh tÕ      éi,quy  ¹ch    ph     d ¸n v   ho ph¸ttr     ­ x∙h   ho ph¸ttr Ónngµnh,quy  ¹ch x©y  ùng  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt;  i     ho   d ®  c th quy phª duy ­Ch Õ         µ  ö  ông  µi   ®é khaith¸cv s d t  nguyªnquèc    ¬ng      gia;ph ¸nc«ng  Ö; ngh ­Kh¶    n¨ng  µichÝnh  ña  ù  t  c d ¸n; ­C¸c  ®∙i, ç  î ña  µ   íc®èi víi ù    u    tr  h c Nh n       ¸n; d ­HiÖu    qu¶  u    ù  ®Ç td ¸n; ­Thêigian thùc hiÖn  ù          d ¸n; ­ C¸c    ¶nh  ëng  Ò   h v m«i  êng, sinh th¸i phßng  èng  tr      , ch ch¸y næ,  toµn,   an    t¸ ®Þnh  ,an    i c   ninh,quèc    phßng. KÌm theo  c¸o xinphÐp  u    ã    b¸o      ®Ç tc v¨n b¶n  tham      Õn  ña    é, gia ý ki c c¸cB   ngµnh,®Þa  ¬ng  ã  ªnquan.   ph c li  
 4. 4 Trêng  îp c¸c dù    ã m   cha  ã  h     ¸n nh A  c trong quy  ¹ch    iÓn kinh tÕ      ho ph¸ttr    ­ x∙héi,quy  ¹ch    iÓn ngµnh,quy  ¹ch  ©y  ùng  îcduyÖt     ho ph¸ttr     ho xd ®  hoÆc   a  ch cã    v¨n b¶n  Õt  nh  ñ  ¬ng  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn  ×  íckhi quy ®Þ ch tr ®Ç tc c c th quy th tr     lËp b¸o  nghiªncøu  c¸o    kh¶    thiph¶i® îc Thñ íng  Ýnh  ñ     t Ch ph xem   Ðt,th«ng  x  qua      b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    µ    ti   thi cho  Ðp  u  . v ph ®Ç t Bé   ëng, Thñ  ëng  ¬  tr   tr c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ, c¬  thu Ch ph   quan  qu¶n  ýtµichÝnh  ña  l    c Trung  ng  ¬ §¶ng,c¬   quan Trung  ng  ña  chøc  ¬ c tæ  chÝnh  Þ­ x∙héi(®îcx¸c®Þnh  tr            trong LuËt Ng ©n      s¸ch Nhµ   íc), ñ   Þch  y    n  Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh   u    hoÆc   y  Òn  Õt  nh   quy ®Þ ®Ç t ñ quy quy ®Þ ®Ç u      ù    ã m   C   ïhîp víi tc¸cd ¸n nh B,  ph       quy  ¹ch ® îcduyÖt. ho     §èi víic¸c dù  nhã m     a  ã        ¸n  B ch c trong quy  ¹ch  îc duyÖt  ×  íc khi   ho ®  th tr     lËp b¸o  nghiªncøu  c¸o    kh¶    thiph¶icã    Õn  ng      ý ki ®å ý b»ng  b¶n  ña  êi v¨n  c ng   cã  Èm  Òn    Öt quy  ¹ch. th quy phª duy   ho Riªng  i  íic¸c dù  nhã m   c¬  ®è v     ¸n  C,  quan  Õt  nh  u    ph¶i b¶o  quy ®Þ ®Ç t   ®¶m   ©n  i vèn  u      ùc hiÖn  ù    c ®è   ®Ç t®Ó th   d ¸n kh«ng    n¨m. qu¸ 2  c) Tïy    theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña    é,  µnh, ®Þa   ¬ng, ngêi cã  ® ki c th c c¸c B ng   ph     thÈm  quyÒn  quyÕt  nh   u    ® îc phÐp  y  ®Þ ®Ç t   ñ quyÒn  cho    i  îng    c¸c ®è t quy ®Þnh  ¹  iÓ m   kho¶n  µy  Õt  nh  u      ù    ã m   C.  êiñy  ti ® d  n quy ®Þ ®Ç tc¸c d ¸n nh B,  Ng   quyÒn  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   ù  y  Òn  ña  ×nh.  êi   tr   lu   s ñ quy cm Ng   ® îcñy  Òn    quy ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña  ×nh  ícph¸p luËt   v quy ®Þ cm tr      vµ  êiñy  Òn. ng   quy d) §èit ng ® îcñy  Òn  Õt ®Þnh  u  :    î     quy quy   ®Ç t ­§èivíi Êp  é:      cB Tæng   ôc  ëng, Côc  ëng, Chñ   Þch  éi  ng  c tr   tr   t H ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty, Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc,Thñ  ëng  ¬  nh n   tr c quan  ùcthuéc Bé; T   Önh    tr      l c¸c Qu ©n    ©n  oµn,Qu ©n  ñng,Bé  iBiªnphßng  µ    khu,Qu ®   ch   ®é     v c¸cchøc danh ¬ng  t ® ¬ng  ùcthuécBé  èc  tr     Qu phßng.   ­§èivíi Êp       c tØnh: Gi¸m  c  ë,  ñ   Þch  y  ®è S Ch t ñ ban  ©n  ©n  Ën, huyÖn,  Þ    µnh  nh d qu   th x∙,th phè  éc  Êp  thu c tØnh  (sau  y   äi lµ cÊp  Ön),Chñ   Þch  éi  ng  ®© g     huy   t H ®å qu¶n  trÞ Tæng     c«ng    ty,Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  µ  íc,Thñ  ëng  ¬  nh n   tr c quan  ùc tr   thuéc ñy    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh. ®)  ñ  Þch  y  Ch t ñ ban  ©n  ©n  Êp  Ön, cÊp    îcquyÕt  nh  u   nh d c huy   x∙®   ®Þ ®Ç t c¸c dù  trong ph¹m    ©n      ¸n    ving s¸ch  ña  a   ¬ng  ×nh  c ®Þ ph m (bao  å m   c¸c g c¶    kho¶n    bæ sung  õ ng©n  t  s¸ch cÊp    trªn)cã    møc  èn  u    íi tû ®ång  ®èi v ®Ç td   03    (  víicÊp  Ön)  µ  íi01  û ®ång  ®èivíicÊp    ïytheo  iÒu  Ön  ô  Ó    huy v d   t  (    x∙)t   ® ki c th cña  õng  a  ¬ng  ñy  t ®Þ ph do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  quy  nh  ô  Ó    ¬  ®Þ c th trªnc së  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éicña  a  ¬ng  ∙  îccÊp  ho   ho     i     ­ x∙h   ®Þ ph ®®  cã  Èm   Òn  th quy phª  Öt  µ  duy v n¨ng  ùc thùc hiÖn  ña    i îng  îc ph©n  l    c c¸c ®è t ®   cÊp. Tríc khi quyÕt  nh   u   , ñy     ®Þ ®Ç t   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c huyÖn,  Êp    ã  c x∙ c tr¸chnhiÖ m   Êy    Õn    chøc    l ý ki c¸c tæ  chuyªn m«n     ®ñ n¨ng  ùc (kÓ  c¸c tæ  l  c¶    chøc   Ên)    Èm   nh  ù    Öc  tv ®Ó th ®Þ d ¸n.Vi qu¶n  ý thùc  Ön  ù  ph¶i theo  l  hi d ¸n    ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §èivíic¸c dù  ë  Êp    ö  ông  èn  ©n        ¸n  c x∙ s d v ng s¸ch nhµ  íc ®Ç u    µ  ©y    n  tv x dùng    c¸c c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ëtvµ  ¹ tÇng    éisau    îcHéi ®ång  tr     k thu   h   x∙h   khi®    
 5. 5 nh©n  ©n   Êp    d c x∙ th«ng qua ph¶i ® îc ñy      ban  ©n  ©n   Êp  nh d c huyÖn  Êp  ch thuËn  Ò   ôc    u    µ  vm tiªu®Ç t v quy  ¹ch.N Õ u   u    õ nguån  èn  ng  ãp  ho   ®Ç t t   v ®ã g cña  ©n, ñy  d   ban  ©n  ©n  Êp    Þu  nh d c x∙ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  u     tæ  th   ®Ç t µ  ©y  ùng   v x d theo Quy  Õ   chøc  ch tæ  huy  ng,  ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông    l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña  ©n  ©n    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ña  ®ã g t  c nh d ®Ó x d csht c c¸c x∙,thÞ  Ên     tr ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 24/1999/N§­   µy    CP ng 16 th¸ng4    n¨m  1999  ña  Ýnh  ñ.   c Ch ph    e) Ng êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u        th quy quy ®Þ ®Ç t kh«ng  îcsö  ông  ån  èn  ® d ngu v sù nghiÖp    u    ©y  ùng  íi.§èiví  Öc    ¹o,më   éng,nÕu  ö  ông  ®Ó ®Ç t x d m     ivi c¶it   r   sd nguån  èn  ù  v s nghiÖp  ã  c møc  èn  õ01  û®ång  ëlªn®Ó   u      ùchiÖn  v t  t  tr     ®Ç tph¶ith   c¸cthñ tôcchuÈn  Þ  u    µ  ùc hiÖn  u        b ®Ç tv th   ®Ç ttheo quy  nh  ña  Þ   nh     ®Þ c Ngh ®Þ nµy".    (5). Ó m   kho¶n  §iÒu  N§   §i 2  5  1  12/CP  îcsöa  æi,bæ   ®  ®   sung    nh sau: ThÈ m   Òn  Õt  nh  u      ù    ö  ông  èn  Ýn  ông  u    quy quy ®Þ ®Ç tc¸c d ¸n s d vtd ®Ç t ph¸ttr Óncña  µ  íc,vèn  Ýn  ông  nhµ  ícb¶o   i   nh n   td do  n  l∙nh: "2.Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u      ù  quan  äng quèc    t Ch ph quy ®Þ ®Ç t c¸c d ¸n  tr   gia do  èc  éiquyÕt  nh  ñ  ¬ng  u  .Héi ®ång  Èm  nh  µ  íc   Qu h   ®Þ ch tr ®Ç t    th ®Þ nh n   vÒ     ù  ®Ç u    tæ  c¸c d ¸n  t chøc  Èm   nh   ù  tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  th ®Þ d ¸n  Th t Ch ph quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t C¸c  ù    ã m   B,    doanh  d ¸n nh A,  C do  nghiÖp  u  ,doanh  ®Ç t  nghiÖp  ù thÈm   t  ®Þnh  ù    ùquyÕt  nh  u    d ¸n,t   ®Þ ®Ç ttheo  quy  nh  µ  ùchÞu  ®Þ v t  tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p  Ët;dù  ®Ç u    nhã m   B   lu   ¸n  t A,  ph¶i b¶o  ¶m   ï hîp  íiquy  ¹ch  îc   ® ph   v  ho ®  duyÖt; dù  ®Ç u    nhã m   tr c khi quyÕt  nh   u    ph¶i ® îc Thñ   íng   ¸n  t A,  í     ®Þ ®Ç t    t  ChÝnh  ñ  ph cho  Ðp  u  .Néi dung  ph ®Ç t    b¸o      Ðp  u      c¸o xin ph ®Ç t nh quy  nh   ®Þ t¹  ikho¶n    Òu  NghÞ   nh  µy  õc¸c v¨n b¶n  (4)§i 1  ®Þ n (tr       tham      Õn  ña    gia ý ki c c¸c Bé, ngµnh,®Þa  ¬ng  ã  ªnquan).     ph c li   Bé  qu¶n  ýngµnh,ñy  l    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chøc  Èm    c¸o tæ  th trab¸o    nghiªncøu    kh¶    ù  nhã m   cña  thid ¸n  A  doanh nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ývµ  l  cã tr¸chnhiÖ m   Êy ý  Õn    l   ki b»ng   v¨n b¶n  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  ,Bé   ©y   c B K ho v§ t  X dùng  ®èivíi   ù    u    ©y  ùng),Bé  µi chÝnh  µ    é, ngµnh,®Þa   (     d ¸n ®Ç t x d c¸c   T  v c¸c B     ph¬ng  ã  i   c l ªnquan  n   ù  ®Ó   ®Õ d ¸n  tæng  îp  h b¸o  Thñ  íng  Ýnh  ñ    c¸o  t Ch ph cho phÐp  u  .Néidung  Èm        ®Ç t    th trab¸o c¸onghiªncøu  thi ña  ù    µnh÷ng  éi   kh¶    d ¸nl   c n  dung  ñ  u    ch ®Ç t ph¶ixin phÐp  u       ®Ç t nªu   ë kho¶n    Òu  cña  Þ   nh   (4)§i 1  Ngh ®Þ nµy. Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc, kÓ   õ  µy  Ën    å  ¬, c¸c  é,   th   15  l vi   t ng nh ®ñ h s   B  ngµnh,®Þa  ¬ng  îcháiý  Õn    ã    ph ®     ki ph¶ic tr¸chnhiÖm    êi   tr¶l  b»ng    v¨nb¶n. Trêng  îp c¸cdù    u    éc nhã m   hoÆc   ã m   cha  ã  h     ¸n ®Ç tthu   A  nh B  c trong quy    ho¹ch  îc duyÖt  ×  ùc hiÖn  ®  th th   theo quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    Òu    ®Þ ti ® b  (4)§i 1 NghÞ   nh  µy. ®Þ n Tïy theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña      ® ki c th c c¸c doanh  nghiÖp,ngêicã  Èm  Òn      th quy quyÕt  nh   u    ® îc phÐp  y  ®Þ ®Ç t   ñ quyÒn cho Gi¸m  c  n   Þ   ùc thuéc ®è ®¬ v tr     quyÕt  nh   u    c¸c  ù   nhã m   C.  êi ñy  ®Þ ®Ç t d ¸n  B,  Ng   quyÒn  ph¶i chÞu    tr¸ch   nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   ù  y  tr   lu   s ñ quyÒn  ña  × nh.  êi ® îc ñy  cm Ng     quyÒn  ph¶i  chÞu  tr¸chnhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  ×nh  ícph¸p luËtvµ  êiñy  Òn".   v quy   cm tr       ng   quy (6). Ó m   kho¶n  vµ  iÓ m     iÓ m   kho¶n  §iÒu  N§    §i 1  6  ® 1, ® 3  7  1  12/CP  ­ ® îcsöa  æi, bæ     ®   sung    nh sau: ThÈ m   Òn  Õt  nh  u      ù    ö  ông  èn  u      iÓn quy quy ®Þ ®Ç tc¸c d ¸n s d v ®Ç tph¸ttr   cña  doanh  nghiÖp  µ    ån  èn  v c¸cngu v kh¸c:
 6. 6 "1.Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  u      ù  quan  äng quèc    t Ch ph quy ®Þ ®Ç t c¸c d ¸n  tr   gia do  èc  éiquyÕt  nh  ñ  ¬ng  u  .Héi ®ång  Èm  nh  µ  íc   Qu h   ®Þ ch tr ®Ç t    th ®Þ nh n   vÒ     ù  ®Ç u    tæ  c¸c d ¸n  t chøc  Èm   nh   ù  tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  th ®Þ d ¸n  Th t Ch ph quyÕt ®Þnh  u  .   ®Ç t C¸c  ù    ãm   B,    doanh  d ¸n nh A,  C do  nghiÖp  u    ®Ç t (kh«ng  ©n  Ötthµnh  ph bi   phÇn  kinh tÕ) doanh     nghiÖp  ù thÈm  nh  ù    ù quyÕt  nh  u     t  ®Þ d ¸n,t   ®Þ ®Ç t theo  quy  nh  µ  ù chÞu  ®Þ v t  tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËt;   ù    u      tr       d ¸n ®Ç tph¶ib¶o  ¶m   c¸c   ® phïhîp víi      quy  ¹ch ® îcduyÖt;dù    u    ãm     íckhiquyÕt ®Þnh  u   ho       ¸n ®Ç tnh A, tr       ®Ç t ph¶i® îc Thñ íng  Ýnh  ñ     t Ch ph cho  Ðp  u    ph ®Ç t hoÆc   ñ íng  Ýnh  ñ  y  Th t Ch ph ñ quyÒn  Bé  ëng,Chñ  Þch ñy  cho  tr   t   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  phÐp  u  . cho  ®Ç t  Bé  qu¶n  ýngµnh,ñy  l    ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  chøc  Èm    c¸o tæ  th trab¸o    nghiªncøu    kh¶    ù  nhã m   cña  thid ¸n  A  doanh nghiÖp  éc quyÒn  thu   qu¶n  ývµ  l  cã tr¸chnhiÖ m   Êy ý  Õn    l   ki b»ng    v¨n b¶n  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu  ,Bé   ©y   c B K ho v§ t  X dùng  ®èivíi   ù    u    ©y  ùng),Bé  µichÝnh  µ    é, ngµnh,®Þa   (     d ¸n ®Ç tx d c¸c   T  v c¸cB     ph¬ng  ã  ªnquan  n   ù      c li   ®Õ d ¸n ®Ó tæng  îp b¸o    ñ íng ChÝnh  ñ    h   c¸o Th t   ph cho phÐp  u  .Néi dung  Èm    c¸o nghiªncøu  ®Ç t    th trab¸o      kh¶    ña  ù    µnh÷ng  thic d ¸n l   néi dung  ñ  u      ch ®Ç t ph¶i xin phÐp  u       ®Ç t nªu   ë kho¶n    Òu  cña  (4)§i 1  NghÞ   ®Þnh   µy  õc¸c  éi dung  Ò   ¬ng  c«ng  n (tr   n  v ph ¸n  nghÖ,  kh¶ n¨ng  µichÝnh, t    hiÖu qu¶  u    ù    µ      ®Ç td ¸n v c¸cv¨n b¶n  tham      Õn  ña    é, ngµnh,®Þa   gia ý ki c c¸cB     ph¬ng  ã  ªnquan).Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  Ën    c li     th   15  l vi   t   nh ®ñ hå  ¬, c¸c Bé,  µnh, ®Þa   ¬ng  îc hái ý  Õn  s    ng   ph ®     ki ph¶icã    tr¸chnhiÖ m     êi   tr¶l   b»ng    v¨n b¶n.  Trêng  îp    ù  nhã m   hoÆc   ã m   cha  ã  h c¸c d ¸n  A  nh B  c trong quy  ¹ch  îc   ho ®  duyÖt  ×  ùc hiÖn  th th   theo  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    Òu  NghÞ   nh   ®Þ ti® b  (4)§i 1  ®Þ nµy. 3. §èi víic¸c dù  sö  ông  Òu  ån  èn          ¸n  d nhi ngu v kh¸c nhau, chñ  u     ã      ®Ç t c tr¸ch nhiÖ m       t¸ch riªng c¸c h¹ng  ôc     m hoÆc   Çn  Öc  ña  ù  ®Ó   è  Ý ph vi c d ¸n  b tr   riªngtõng lo¹ nguån  èn     i   v cho    ¹ng  ôc, phÇn  Öc    µ  c¸ch m   vi ®ã v qu¶n  ýc¸ch¹ng  l    m ôc, phÇn  Öc  µy    vi n theo quy  nh  i víi ¹ nguån  èn  ∙  è  Ý.   ®Þ ®è     i lo   v ® b tr §èivíi ù    ö  ông  Òu  ån  èn  µ       ¸n s d d nhi ngu v m kh«ng  Ó   th t¸chriªngc¸c h¹ng     m ôc hoÆc   Çn  Öc  ña  ù    × dù      îcqu¶n  ýtheo  ph vi c d ¸n th   ¸n ®ã ®   l  quy  nh  i ®Þ ®è   víi ån  èn  ã  ûlÖ    ínnhÊt trongtæng    ngu v c t   % l       møc  u    ña  ù  ®Ç tc d ¸n. §èivíi   ù    ö  ông  èn  ãp  ña  Òu  µnh      d ¸n s d c¸c v g c nhi th viªn,c¨n cø  µo  û lÖ      v t  vèn  ãp  µ  Æc   iÓ m   ña  ù      µnh    g v® ® c d ¸n,c¸c th viªntho¶ thuËn    nh  ¬ng    x¸c ®Þ ph thøc qu¶n  ývµ  chøc  iÒu  µnh  ù    l   tæ  ® h d ¸n". (7)  Òu  N§  .§i 14  52/CP  îcbæ   ®   sung thªm  kho¶n  nh   3  sau: "3.Trong    giao  Ën  Çu, nghiÖ m   vµ  nh th   thu  thanh  Õt  quy to¸n vèn  u  ,   ®Ç t  nghiªm  Ê m   ñ  u    ã  µnh      c ch ®Ç tc h viyªu s¸ch,nhËn  èilécña    µ  Çu.   h    c¸cnh th Trong  å  ¬  êi  Çu, nghiªm  Ê m   ñ  u    h s m th   c ch ®Ç t quy  nh    éi dung  ®Þ c¸c n   ®Ó   ¹o ra  ù  ¹nh  t  s c tranh kh«ng  ×nh  ng   ÷a    µ  Çu; nghiªm  Ê m   b ®¼ gi c¸c nh th   c viÖc  µn  Õp  Çu  µ    Æt    iÒu  Ön    dx th v ¸p ® c¸c® ki tr¸quy  nh  i ®Þ nh»m   ô  î . v li Chñ   u    ùc tiÕp  ®Ç t tr   qu¶n  ý thùc  Ön  ù  vµ  l  hi d ¸n  Ban  qu¶n  ý dù  cã  l   ¸n  tr¸chnhiÖm   ö  ông  ã  Öu    sd c hi qu¶  èn  u  ;thùc hiÖn  y      éidung  v ®Ç t    ®Ç ®ñ c¸c n   quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý tµichÝnh; ph¶i båi th ng  Öth¹ivËt chÊt n Õu   ©y  l          ê thi         g l∙ngphÝ  èn  u    ña  µ   íc hay  ña    v ®Ç t c Nh n   c doanh  nghiÖp  µ  Þ     v b truycøu  tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 7. 7 Ban qu¶n  ý dù  lµ tæ  l   ¸n    chøc  ùc  Ön      th hi vai trß,tr¸ch nhiÖ m   ña  ñ    c ch ®Ç u  ,cã  Ö m   ô  ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    Þu  t  nhi v tr     l    d ¸n,ch tr¸chnhiÖ m   íc   tr   ph¸p luËtvµ  ñ  u  ".     ch ®Ç t (8)  Òu  N§  .§i 15  52/CP  öa  s kho¶n  vµ  3  thªm  kho¶n  nh   4  sau: "3.Tr¸chnhiÖ m  ña    chøc   Ên  u    µ  ©y  ùng:     c c¸ctæ  tv ®Ç tv x d a) C¸c  chøc   Ên  u    µ  ©y  ùng    ¹t®éng    tæ  tv ®Ç tv x d khiho   kinh doanh    ph¶i   ®¶m   b¶o  y      iÒu  Ön,n¨ng  ùctheo quy  nh  ña  é  ©y  ùng. ®Ç ®ñ c¸c® ki   l    ®Þ c BX d b) Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtvµ  ñ  u    Ò     éidung  ∙    tr       ch ®Ç tv c¸cn   ® cam   kÕt trong hîp ®ång, ® Æc   Ötlµc¸cnéidung       bi         kinh tÕ   ü  Ët® îcx¸c®Þnh     ­k thu       trongs¶n  È m    Ên  ña  ×nh  µ    ph tv c m v ph¶ibåith ng  Öth¹ig©y        ê thi     ra. c) C¸c  chøc   Ên    tæ  t v ph¶imua     b¶o  Óm   ¸chnhiÖm   Ò   hi tr   ngh nghiÖp.PhÝ     b¶o  Óm   îc tÝnh  µo    hi ®  v gi¸s¶n  È m    Ên. ViÖc  ph tv   mua  b¶o  Óm   ¸chnhiÖm   hi tr   nghÒ  nghiÖp   Ên  µmét  iÒu  Ön  tv l   ® ki ph¸p lýtrongho¹t®éng   Ên  u    µ  ©y        tv ®Ç tv x dùng. d) C¸c  ù  sö  ông  èn  ©n  d ¸n  d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc   n  td do  n  b¶o l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      td ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc cã   i   Nh n   yªu  Çu  c ph¶ithuª t      vÊn  íc ngoµi th×    chøc, chuyªn     Ên  íc ngoµi ® îc thuª ph¶ili   n    c¸c tæ    gia t v n          ªn danh  íi   Ên  Öt Nam     ùc hiÖn  õtr ng  îp ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  v   v Vi   t ®Ó th   (tr   ê h     t  ph cho  Ðp).T  Ên  ph   v trong níc ® îc phÐp  ªndanh, li   Õt      li     ªnk hoÆc   thuªtæ    chøc,   chuyªn giatvÊn  ícngoµitrong ho¹t®éng   Ên  u    µ  ©y  ùng.      n       tv ®Ç tv x d ®) Trong    c¸c s¶n  È m    Ên, nghiªm  Ê m     chøc   Ên  u    µ  ph tv   c c¸c tæ  t v ®Ç t v x©y  ùng  d chØ  nh  ö  ông    ¹  Ët liÖu hay  Ët tkü  Ëtcña  ét  ¬i ®Þ sd c¸c lo i   v   v    thu   m n  s¶n  Êt,cung  xu   øng  µo    µ   n ®ã m chØ  îc phÐp  ®  yªu  Çu  c chung  Ò   Ýnh  vt n¨ng  kü  Ëtcña  ËtliÖu hoÆc   Ëttkü  Ët. thu   v    v    thu e) Nghiªm  Ê m     chøc   Ên  u    µ  ©y  ùng  c c¸c tæ  tv ®Ç t v x d mua, b¸n    t c¸ch  ph¸p  ý®Ó   l  tham    ù  Çu  gia d th hoÆc  mua,  thÇu  b¸n  hoÆc   Õtléth«ng    Ò   ti     tinv ®Êu  Çu  th cho    µ  Çu  c¸cnh th tham  ù  u  Çu.  d ®Ê th   4. Bé   µichÝnh    T  quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é b¶o  Ó m   hi tr¸chnhiÖ m   Ò     ngh nghiÖp  tvÊn  u    µ  ©y  ùng".   ®Ç tv x d (9).  Kho¶n  §iÒu  N§  2  16  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "2.Tr¸chnhiÖ m  ña        c c¸cdoanh  nghiÖp  ©y  ùng: xd a) C¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng    ¹t®éng    x d khi ho   thic«ng  ©y  ¾p  x l c«ng  tr×nh ph¶i®¶m       b¶o  y      iÒu  Ön,n¨ng  ùc theo  ®Ç ®ñ c¸c ® ki   l  quy  nh  ña  é   ®Þ cB X ©y  ùng. d b) Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   ícph¸p luËtvµ  ñ  u    Ò     éidung  ∙    tr       ch ®Ç tv c¸cn   ® cam   kÕt trong hîp ®ång     giao nhËn  Çu  ©y  ¾p  µ    th x l v ph¶ibåith ng  Öth¹i  ©y      ê thi     g ra.   c) C¸c    doanh nghiÖp  ©y  ùng  xd ph¶imua     b¶o  Ó m   hi cho  Ët t  ÕtbÞ, v  ,thi     nhµ  ëng  ôc  ô    x ph v thic«ng,b¶o  Ó m     ¹n  i víi êilao ®éng, b¶o  Ó m     hi tain ®è     ng       hi tr¸chnhiÖm   ©n  ù  i  íingêi thø    Ý     d s ®è v     3. Ph b¶o  Ó m   îc tÝnh  µo    Ý  hi ®  v chiph s¶n  Êt.ViÖc  xu   mua b¶o  Ó m   µm ét  iÒu  Ön  hi l  ® ki ph¸p  ýtrong ho¹t®éng  ©y  l     x dùng  ña    c c¸cdoanh  nghiÖp  ©y  ùng. xd   d) Nghiªm  Ê m       c c¸c doanh nghiÖp  ©y  ùng  xd mua,  t c¸ch ph¸p  ý®Ó   b¸n     l  tham gia  ù  Çu  d th hoÆc   µn  Õp,  d x mua, b¸n  Çu  th hoÆc   th«ng  ng,  ãc   ®å m ngoÆc   íi ñ  u    v  ch ®Ç ttrong®Êu  Çu".   th
 8. 8 (10). Òu  N§   §i 20  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "§iÒu    20.Gi¸m    ¸nh    u  : s¸t,® gi¸®Ç t 1. Gi¸m    ¸nh      ¹t®éng  u   cña  Òn     s¸t,® gi¸c¸c ho   ®Ç t n kinh  Õ  èc  ©n, t qu d   ngµnh, lÜnh  ùc,®Þa   ¬ng  äi lµ gi¸m    ¸nh      v  ph g    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u   . Gi¸m  th ®Ç t  s¸t®¸nh      ù  ®Ç u    ngêi cã  Èm   Òn    gi¸c¸c d ¸n  t do    th quy cho  Ðp  u    ph ®Ç t hoÆc   quyÕt ®Þnh  u    äilµgi¸m    ¸nh    ù    u  .   ®Ç tg     s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç t  2.Yªu  Çu  µ  éidung    c vn  gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç tbao  å m: g a) Gi¸m    ¸nh      s¸t,® gi¸tæng  Ó  u  ;theo  âi,®¸nh    Ò   th ®Ç t  d  gi¸v quy  m«,  èc t  ®é,  ¬  Êu, hiÖu  cc   qu¶  u    ña  Òn  ®Ç t c n kinh tÕ, ngµnh, ®Þa   ¬ng  õng  êi      ph t th   kú;theo  âi,®¸nh    Öc  ùc hiÖn  u      d  gi¸vi th   ®Ç ttheo  quy  ¹ch,kÕ   ¹ch,ch¬ng  ho   ho   tr×nh ®∙  îcphª duyÖt.  ®   b) Gi¸m    ¸nh    ù  ïhîp cña  Öc    Õt ®Þnh  u    ù    ña    s¸t,® gi¸s ph     vi ra quy   ®Ç td ¸n c c¸cBé, ngµnh  µ  Êp  ã  Èm  Òn  víi    v c c th quy so   quy  ¹ch,kÕ   ¹ch ® îcduyÖt. ho   ho     c) Gi¸m    ¸nh    Öc  ùc  Ön  ù  cña  ñ  u       s¸t,® gi¸vi th hi d ¸n  ch ®Ç t theo    éi c¸c n   dung  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  µ  Öc  Êp  µnh    ®®   c th quy phª duy v vi ch h c¸cquy  nh   ®Þ cña  µ   ícvÒ   u    µ  ©y  ùng. Nh n   ®Ç tv x d d) Qua    gi¸m    ¸nh    u  ,kiÕn  Þ  ¬  s¸t,® gi¸®Ç t  ngh c quan  Õt  nh  u  , quy ®Þ ®Ç t  chñ  u    ®Ç thoÆc     ¬  c¸cc quan  ªnquan  li   xem  Ðt,xö  ýc¸cvÊn      x   l    ®Ò ph¸tsinh.   3.Tæ     chøc  ùc hiÖn  th   gi¸m    ¸nh    u  : s¸t,® gi¸®Ç t a)  ñ íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph chØ   o  ùc hiÖn  ®¹ th   gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  th ®Ç u    µ    ù    tv c¸cd ¸n quan  äng quèc      ù    ã m   do  ñ  íng Ch Ýnh  tr   gia,c¸cd ¸n nh A  Th t   phñ  Õt ®Þnh  u    quy   ®Ç thoÆc   cho  Ðp  u  . ph ®Ç t Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng dÉn  K ho v§ th   c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç t trong  toµn  èc;tæ  qu   chøc  ùc hiÖn  th   gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó  u    µ    ù    th ®Ç t v c¸c d ¸n quan  äng quèc      ù  nhã m   do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh   tr   gia,c¸c d ¸n  A  Th t   ph quy ®Þ ®Ç u    thoÆc   cho  Ðp  u  ;tæng  îp c«ng    ph ®Ç t  h  t¸cgi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç ttrong  toµn  èc,®Þnh  ú  µng  ý  c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. qu   kh qu b¸o    t  ph b)  C¸c  é,  B tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  chøc  ùc  Ön  ¬ tæ  th hi gi¸m    ¸nh    s¸t,® gi¸tæng  Ó    ù  thuéc  Èm  Òn  th c¸c d ¸n  th quy qu¶n  ý;®Þnh  ú    l  k6 th¸ngb¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ.   c¸o Th t   ph   c) Chñ   u  , Ban    ®Ç t  Qu¶n  ýdù  cã  Ö m   ô  l   ¸n  nhi v gi¸m    ¸nh    ù    s¸t,® gi¸d ¸n ®Ç u   theo  t quy  nh;  nh  ú  th¸ng m ét  Çn  ®Þ ®Þ k ba    l tæng  îp  h b¸o  c¸o  íicÊp  v  quyÕt  nh  u    ù  (vèn,tiÕn  ,  u   Çu, chÊt l ng)vµ  Õn  Þ  ®Þ ®Ç t d ¸n    ®é ®Ê th    î   ki ngh c¸cgi¶i    ph¸p kh ¾c  ôc.   ph d) C¸c  Êp  ã  Èm   Òn  c c th quy kh«ng  îc phÐp  iÒu  ®  ® chØnh  u    i  íi ®Ç t ®è v   c¸cdù      ¸n kh«ng  ùc hiÖn  th   gi¸m    ¸nh    u    s¸t,® gi¸®Ç ttheo quy  nh.   ®Þ   ®)    Ý   Chi ph cho c«ng    t¸cgi¸m    ¸nh    u    Bé   µi chÝnh  èi s¸t,® gi¸®Ç t do  T   ph   hîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   íng dÉn.     K ho   § B th   Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   íng dÉn  ô  Ó    éidung  K ho v§ th   c th c¸c n   quy  nh  Ò   ®Þ v gi¸m  s¸t, ¸nh    u  ".  ® gi¸®Ç t (11).B∙i bá       kho¶n  §iÒu  N§   9  1  12/CP;  Òu  N§   §i 22  52/CP  îc  öa  ®s ® æi, bæ     sung    nh sau:  "§iÒu    Ëp  ù    u   22.L d ¸n ®Ç t
 9. 9 1. Chñ   u      ®Ç tph¶ithuªtæ      chøc   Ên  ã   tv c tc¸ch ph¸p  ©n, ®ñ     nh   n¨ng  ùc l  ®¸p øng    cÇu  ña  ù      Ëp  c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  , c¸o c¸c yªu  c d ¸n ®Ó l b¸o      ti   thi b¸o      nghiªncøu  thi   kh¶    hoÆc       u    µ  Þu  b¸o c¸o®Ç tv ch tr¸chnhiÖm  Ò     éidung      v c¸cn   yªu cÇu trongb¸o c¸onghiªncøu  Ònkh¶    thi       ti   thikh¶    , hoÆc       u . b¸o c¸o®Ç t  §èi víim ét  è  ñ  u    cã       s ch ®Ç t ®ñ n¨ng  ùc,nÕu   ù thùc  Ön  Ëp  l  t  hi l b¸o    c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  , c¸o nghiªncøu    ti   thi b¸o        kh¶    thihoÆc   c¸o ®Çu    b¸o    tph¶icã    quyÕt ®Þnh  ña  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      c ng   th quy quy   ®Ç tgiao nhiÖm  ô  Ëp dù    vl  ¸n. 2. C¸c  ù  nhã m   ®∙  ã    d ¸n  A  c trong quy  ¹ch  îc duyÖt    ho ®  hoÆc   ∙  ã    ® c v¨n b¶n  Õt  nh  ñ  ¬ng  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn  × kh«ng  quy ®Þ ch tr ®Ç tc c c th quy th   ph¶ilËp    b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶    µ   Ëp ngay           ti   thi l   m b¸o c¸o nghiªncøu    kh¶  . thi Trêng  îp c¸cdù    ã m   cha  ã  h     ¸n nh A  c trongquy  ¹ch ® îcduyÖt hoÆc   a    ho       ch cã    v¨n b¶n  Õt  nh  ñ  ¬ng  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn, chñ  u    quy ®Þ ch tr ®Ç tc c c th quy   ®Ç t ph¶ilËp    b¸o  nghiªn cøu  Òn  c¸o    ti kh¶    ×nh Thñ  íng  Ýnh  ñ  thitr   t Ch ph xem   Ðt x  vµ  th«ng  qua      b¸o c¸o nghiªncøu  Òn kh¶  .   ti   thi §èivíidù  nhã m   chñ  u    chøc  Ëp      ¸n  B  ®Ç ttæ  l b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶  , thi  n Õu  Ðt  Êy  Çn  Õtph¶ilËp  x th c thi     b¸o  nghiªncøu  Òn  c¸o    ti kh¶    ×  êi cã  thith ng   thÈm  Òn  Õt ®Þnh  u    quy quy   ®Ç txem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    3. C¸c  ù      d ¸n sau  y  ®© kh«ng  ph¶ilËp  c¸o nghiªncøu    b¸o      kh¶    µ   thim chØ   lËp b¸o c¸o ®Ç u  ,thiÕtkÕ   µ  ù      t    v d to¸n: a) C¸c  ù    ã    d ¸n c møc  èn  u    á  íi3  û ®ång),c¸c dù    öa  ÷a, v ®Ç tnh (d   t       ¸n s ch   b¶o  ×sö  ông  èn  ù  tr   d v s nghiÖp. b) C¸c  ù  h¹  Çng    éi quy    á  ù  nhã m   sö  ông  èn  d ¸n  t x∙ h   m« nh (d ¸n  C)  d v ng©n  s¸ch (kh«ng nh»m   ôc   ch  m ®Ý kinh doanh)  ï hîp  íiquy  ¹ch, kÕ   ph   v  ho   ho¹ch    iÓn kinh tÕ      éivµ  îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt  nh  ñ  ph¸ttr     ­ x∙h   ®   c th quy quy ®Þ ch tr ng  u  . ¬ ®Ç t 4.C¸c  ù    u      d ¸n ®Ç tmua  ¾ m   s m¸y  ãc, thiÕtbÞ  Î m     l  kh«ng  ph¶ilËp b¸o        c¸o nghiªncøu    kh¶    µ   thi chØ  Ëp b¸o c¸o ®Ç u    µ  ù      Ý". m l     tv d to¸nchiph (12).  Kho¶n  §iÒu  N§  6  26  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "6.ThÈ m   Òn  Èm  nh  ù    u  :   quy th ®Þ d ¸n ®Ç t Ng êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u    tæ    th quy quy ®Þ ®Ç t chøc  Èm   nh  th ®Þ b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    thitheo néidung     quy  nh  ¹ §iÒu  N§  ®Þ t i 27  52/CP.   §èivíi   ù    ö  ông  èn  Ýn  ông,tæ      d ¸n s d c¸c vtd   chøc  cho  vay  èn  Èm  nh   v th ®Þ ph¬ng  tµichÝnh  µ  ¬ng  tr¶nî ®Ó   Êp  Ën  ¸n    v ph ¸n      ch thu cho  vay hoÆc  kh«ng  cho  vay  íckhingêicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  . tr       th quy quy   ®Ç t Ng êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u    ö  ông  ¬    th quy quy ®Þ ®Ç t s d c quan  chuyªn m«n     trùcthuéc ®ñ       n¨ng  ùc tæ  l   chøc  Èm  nh  th ®Þ b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    µ  ã  thiv c thÓ  êi  ¬  m c quan  chuyªn m«n   ña    é,  µnh    c c¸c B ng kh¸c cã  ªnquan    Èm     li   ®Ó th ®Þnh  ù    d ¸n.Riªng ®èi víi   ù    ö  ông  èn  ©n        d ¸n s d c¸c v ng s¸ch nhµ  ícthuéc cÊp    n    tØnh  qu¶n  ý,ñy  l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  giao cho  ë   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ   S K ho v§ tl   ®Ç u   èi  chøc  Èm   nh  ù  cã  m tæ  th ®Þ d ¸n  tr¸ch nhiÖ m   Êy    Õn  ña  ë   µi   l ý ki c S T   chÝnh,Së  ©y  ùng  ®èivíi   ù    u    ©y  ùng)vµ    ¬   X d (     d ¸n ®Ç tx d c¸c   c¸cc quan  ã  ªn c li   quan  n   éidung  Èm  nh  ù  ®Õ n   th ®Þ d ¸n". (13). Òu  N§   §i 28  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau:
 10. 10 "Héi®ång  Èm   nh  µ   íc vÒ     ù  ®Ç u    îc thµnh  Ëp    th ®Þ Nh n   c¸c d ¸n  t®   l theo  quyÕt  nh  ña  ñ íng  Ýnh  ñ    Èm   nh  ®Þ c Th t Ch ph ®Ó th ®Þ hoÆc   Èm   nh  ¹ th ®Þ l  i c¸cdù      ¸n sau: 1. C¸c  ù  ®Ç u    lín,quan  äng  íc khi Ch Ýnh  ñ  ×nh  èc  éi   d ¸n  t  tr tr     ph tr Qu h  th«ng  qua  µ  Õt ®Þnh  ñ  ¬ng  u  . v quy   ch tr ®Ç t 2. C¸c  ù  ®Ç u    ∙    d ¸n  t ® qua qu¸  ×nh thÈm   nh  ng  ñ íng  Ýnh  tr   ®Þ nh Th t Ch phñ  Ðt thÊy  Çn  Õtph¶ithÈm  nh  ¹ . x  c thi     ®Þ li 3. C¸c  ù    u    µ  ù      d ¸n ®Ç tv d ¸n quy  ¹ch theo    Çu  ña  ñ íng Ch Ýnh  ho   yªu c c Th t   phñ. Bé   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ Chñ   Þch  éi ®ång  Èm  nh  µ   tr B K ho v§ tl   t H  th ®Þ Nh nícvÒ     ù    u  ".   c¸cd ¸n ®Ç t (14).B∙ibá      kho¶n  §iÒu  N§  12  1  12/CP; §iÓ m       3.1 kho¶n  §iÒu  N§   3  38  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau:  ThÈ m   Òn    Öt thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  quy phª duy     k thu   tæng  ù  d to¸n: ' .1  èivíi   ù    u    µ  ©y  ùng  ö  ông  èn  ©n  '3 .     d ¸n ®Ç tv x d § c¸c sd v ng s¸ch nhµ  ­   n íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o    td do  n  l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ    td ®Ç tph¸ttr   nh níc: a) ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù      ù    d to¸nc¸cd ¸n quan  ängquèc    Thñ  tr   giado  t ng ChÝnh  ñ  Õt  nh  u  ,c¸c dù    ãm   sö  ông  èn  ©n  í  ph quy ®Þ ®Ç t    ¸n nh A  d v ng s¸ch  nhµ  ícdo  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  n   B tr   tr c quan ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ, thu   ph   Chñ   Þch  y  t ñ ban  ©n  ©n   Êp  nh d c tØnh  ã  ù  ®Çu    hoÆc   êi cã  Èm   c d ¸n  t ng   th quyÒn  Õt ®Þnh  u      Öt sau    ã    Õn  Èm  nh  ña  é  ©y   quy   ®Ç tphª duy   khic ý ki th ®Þ c BX dùng.   Riªng    c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d chuyªn  µnh  éc  ù  nhã m     ö  ng thu d ¸n  As dông  èn  ©n  v ng s¸ch nhµ  íc thùc hiÖn    n    theo quy  nh:  ®Þ c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d thñy  î  l in«ng  , nghiÖp, l©m     nghiÖp  giao  é   B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón n«ng   i   th«n;c«ng  ×nh x©y  ùng    tr   d giao th«ng    giao Bé     Giao  th«ng  Ën  ; v t¶i c«ng  ×nh   tr   x©y  ùng  Ç m   á,  µ  d h m nh m¸y    iÖn, ® êng  ©y    iÖn  µ  ¹m  Õn    ph¸t®   d t¶i® v tr bi ¸p, giao  é   B C«ng  nghiÖp; c«ng  ×nh  ©y  ùng  u  Ýnh  Ôn    tr x d b ch vi th«ng  µ   Çn  m ph c«ng  Ö   ngh chuyªn  µnh  µ chñ  Õu  ng l  y giao  é   u  Ýnh, ViÔn  B B ch   th«ng; c«ng    tr×nh an    ninh,quèc    phßng  µ  v b¶o  Ö   Ý   Ët  èc    v b m qu gia giao Bé   èc   Qu phßng,   Bé C«ng    ñ  ×tæ  an,ch tr   chøc  Èm  nh, phª duyÖt thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ  th ®Þ        k thu   tæng  dù to¸n.  §èivíi   ù    ã m   sö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o      d ¸n nh c¸c A  d vtd do  n  l∙nh,vèn    tÝn  ông  u    d ®Ç t ph¸ttr Ón cña  µ   íc vµ    ù  ®Ç u     i   Nh n   c¸c d ¸n  t mua   ¾ m   s trang  thiÕtbÞ   ã  ÷ng  cÇu    c nh yªu  chuyªn m«n   Æc   ïth×    é, ngµnh, ®Þa   ­   ® th   c¸c B     ph ¬ng  ù tæ  t   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   µ  th ®Þ thi   v tæng  ù      ×nh cÊp  ã  Èm   d to¸n®Ó tr   c th quyÒn    Öt. phª duy C¬   quan  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù    d to¸n ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   éidung  Èm  nh  ña  × nh.   tr       n  th ®Þ cm b)  ù   ®Ç u    x©y  ùng  ã m   C   éc  D ¸n  t d nh B,  thu c¸c  é,  µnh, c¬  B ng   quan  Trung  ng  ¬ qu¶n  ý,ngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    ù    l    th quy quy ®Þ ®Ç t d ¸n phª  Öt  duy thiÕtkÕ   ü  Ët vµ    k thu   tæng  ù  d to¸n sau    ∙  îc thÈm   nh  ña  ¬    khi ® ®   ®Þ c c quan  chuyªn m«n  ã    c chøc n¨ng qu¶n  ýx©y  ùng  ña  Êp  Õt ®Þnh  u  ; l  d c c quy   ®Ç t  Dù   ®Ç u    ©y  ùng  ã m   C   ®Þa   ¬ng  ¸n  tx d nh B,  do  ph qu¶n  ý,Chñ   Þch  y  l  t ñ ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Öt  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  phª duy thi   k thu   tæng  ù    d to¸nsau   khi
 11. 11 ®∙  îc Së   ©y  ùng  ®  X d hoÆc   ë   ã  ©y  ùng  Scx d chuyªn  µnh  Èm   nh  ïy ng th ®Þ (t   theo tÝnh  Êtcña  ù    ch   d ¸n). Dù     u    ©y  ùng  ã m   B,    c¸cdoanh  ¸n ®Ç tx d nh A,  C do    nghiÖp  u  ,doanh  ®Ç t  nghiÖp  ù tæ  t   chøc  Èm  nh,  êicã  Èm  Òn  Õt  nh  u      th ®Þ ng   th quy quy ®Þ ®Ç tphª duyÖt thiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù  d to¸n. c) Ng êi cã  Èm   Òn      th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët tæng  ù  duy thi   k thu   d to¸n quy    ®Þnh  ¹  Õta, b  ña  iÓ m   µy  îc phÐp  y  Òn  ti     c ® ti n ®  ñ quy cho  ñ  ëng  n  Þ  Th tr ®¬ v cÊp  íitrùctiÕp  d    phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët­ tæng  ù    ng  duy thi   k thu     d to¸nnh ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p  ËtvÒ   ù  y  Òn  .  êi® îcñy  Òn  Þu    tr   lu   s ñ quy ®ã Ng     quy ch tr¸ch   nhiÖ m  Ò   Õt ®Þnh  ña  × nh  ícph¸p luËtvµ  êiñy  Òn. v quy   cm tr       ng   quy d) §èivíi   ù    u    ©y  ùng  ùc hiÖn  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  Õt       d ¸n ®Ç tx d c¸c th   thi   k thu   thi   kÕ  b¶n  Ï thic«ng  v    (thiÕtkÕ     Õt)    chiti , c¨n  møc     cø  ®é phøc  ¹pvÒ   ü  Ët t   k thu   cña  ¹ng  ôc  h m c«ng  ×nh vµ  ×nh ®é   tr   tr   n¨ng  ùc,bé l   m¸y  chuyªn m«n   ña  ñ    c ch ®Ç u  , ngêi cã  Èm   Òn  t    th quy phª  Öt  ÕtkÕ   ü  Ët ­ tæng  ù  duy thi   k thu     d to¸n ® îc    ñy  Òn  quy cho  ñ  u    ch ®Ç tphª  Öt  ÕtkÕ     Õtvµ  ù      ¹ng  ôc   duy thi   chiti   d to¸nc¸c h m c«ng  ×nh phïhîp víi ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  tr         thi   k thu   tæng  ù    ∙  îcphª duyÖt. d to¸n® ®     Trêng  îp khilËp thiÕtkÕ     Õtvµ  ù      ¹ng  ôc  h       chiti   d to¸nc¸ch m c«ng  ×nh cã  tr   thay ® æi  víithiÕtkÕ   ü  Ëtvµ    so      k thu   tæng  ù    ∙  îc phª  Öt  ×  ñ  d to¸n® ®   duy th ch ®Ç u    tph¶itr×nh cÊp  ã  Èm  Òn      c th quy xem  Ðt chÊp  Ën. x  thu   Trong qu¸  ×nh    tr thic«ng, chñ  u       ®Ç t chØ   îc phÐp  ®  thay ® æi  ÕtkÕ,    thi   dù    to¸nsau    ∙  îcngêicã  Èm  Òn  Õt  nh  u    chøc  Óm   khi® ®     th quy quy ®Þ ®Ç ttæ  ki travµ    cho  Ðp. Trêng  îp  ùc sù  Çn  Õtph¶ixö  ýngay  Öc  ph   h th   c thi     l  vi thay ® æi    thiÕtkÕ   ×  ñ  u    îcphÐp  Õt  nh  µ  Þu    th ch ®Ç t®   quy ®Þ v ch tr¸chnhiÖm   ícph¸p   tr     luËtvµ  êicã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u  ".    ng   th quy quy   ®Ç t   (15).  Kho¶n  §iÒu  N§  5  45  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "5.C¸c  ù    ö  ông  èn  ©n    d ¸n s d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc   n  td do  n  b¶o  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc,vèn  u      iÓncña   vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   ®Ç tph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  íctr ckhikhëic«ng  nh n   í       ph¶icã  ÕtkÕ   µ  ù    îccÊp    thi   v d to¸n®   cã  Èm  Òn    Öt,nghiªm  Ê m   ×nh  ¹ngvõa  ÕtkÕ   õa    th quy phª duy   c t tr   thi   v thi c«ng.   §èivíi   ù    ãm   nÕu  a  ã  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ      d ¸n nh c¸c A  ch c thi   k thu   tæng  ù    îc d to¸n®   duyÖt  ng  Çn  Õtph¶ikhëic«ng  × ph¶icã  ÕtkÕ   µ  ù    ¹ng  ôc   nh c thi      th     thi   v d to¸nh m khëic«ng  îcngêicã  Èm  Òn  duyÖt  µ  îp ®ång    ®    th quy phª  vh  giao nhËn  Çu  îp   th h   ph¸p.ChË m   Êt sau    ùc hiÖn  îc30%     nh   khith   ®  tæng  møc  u    ®Ç tph¶icã  ÕtkÕ     thi   kü  Ëtvµ  thu   tæng  ù    îcngêicã  Èm  Òn    Öt. d to¸n®     th quy phª duy   Bé   ©y  ùng  ã  X d c tr¸chnhiÖm   Óm     Öc  ùc hiÖn    éidung      ki travi th   c¸c n   quy ®Þnh  ¹  tikho¶n  µy  µ  ö  ýhoÆc   Õn  Þ  ¬  n v x l  ki ngh c quan  ã  Èm  Òn  ö  ý c th quy x l  c¸ctr ng  îp cè  ×nh   ê h   t kh«ng  ùc hiÖn". th   (16).  Kho¶n  §iÒu  N§  3  47  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "3.Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp Héi ®ång    t  ph quy ®Þ th l    nghiÖm     µ  thu nh nícvÒ       c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng.Héi ®ång  tr   d    nghiÖm     µ  íccã  thu nh n   tr¸chnhiÖm     kiÓm    traxem   Ðt c«ng    x  t¸cnghiÖm     ña  ñ  u    µ  ùctiÕp nghiÖm     thu c ch ®Ç tv tr     thu c¸cc«ng  ×nh thuéc dù    ãm   c¸cdù      tr     ¸n nh A,    ¸n quan  äng quèc      Êy  Çn  tr   gia khith c thiÕtvµ  ÷ng    nh c«ng  ×nhkh¸cdo  ñ íngChÝnh  ñ    Çu. tr     Th t   ph yªu c ­Chñ  Þch  éi ®ång    t H  nghiÖm    µ  íclµBé  ëng  é  ©y  ùng. thu nh n     tr BX d ­ C¬   Êu  chøc,nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  µ    c tæ    v  h v tr¸chnhiÖ m   ña  éi ®ång    c H  nghiÖ m    µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  ñ  thu nh n   Th t   ph quy  nh". ®Þ  
 12. 12  (17).§iÒu  N§     49  52/CP  îc söa  æi  ®  ® c¸c kho¶n          vµ    1, 6, 8, 9, 12  bæ sung thªm kho¶n  nh   13  sau: "1.§èivíi ù          ¸n hoÆc   ãithÇu  ©y  ¾p  ùc hiÖn  ×nh  d g  x l th   h thøc chØ  nh   ®Þ thÇu  × viÖc  th   thanh    èn  u      theo gi¸trÞkhèil ng thùc hiÖn  îc to¸nv ®Ç tc¨n cø       î     ®  nghiÖ m     thu theo    o¹n  giai® hoÆc     Þ khèil ng ® îcnghiÖ m     µng  gi¸tr    î     thu h th¸ng  theo hîp ®ång  ∙  ý  Õt.    ®kk   6. Chñ   u  ,c¬    ®Ç t  quan  Êp  èn  c v hoÆc   cho vay  èn  ã  v c tr¸chnhiÖm     xem   xÐt vµ  ¹o®iÒu  Ön  ¸p    t  ki ® øng    c¸cnhu  Çu  Çn  ÕtvÒ   ¹m  c c thi   t øng  èn  v cho  ét  m sè  Êu  Ön,b¸n  µnh  È m   c ki   th ph trong x©y  ùng  ã    Þ línph¶i® îcs¶n  Êt   d c gi¸tr        xu   tr c®Ó   ¶m   í  ® b¶o  Õn ®é   u    µ  ét  è  ¹ vËt t® Æc   ñng,vËt tph¶idù  ti   ®Ç tv m s lo i      ch        tr÷theo  ïa  µ  ét  è  éidung    m vm sn  c«ng  Öc    vi ph¸tsinh kh¸ctrong qu¸ tr×nh thùc            hiÖn  u  . ®Ç t 8. Trong n¨m  Õt  óc  ©y  ùng  k th x d hoÆc   a  ¹ng  ôc   ®h m c«ng  ×nh    tr hay c«ng  ×nh  µo  tr v khai th¸c sö  ông, khèi l ng  ©y  ¾p  ¹ng  ôc      d    î x lh m c«ng  ×nh tr   hoÆc  c«ng  ×nh  ña  tr c n¨m    ®ã chØ   îc thanh  ®  to¸n h Õt    µ  Çu  ã      khi nh th c ®ñ quyÕt    to¸nc«ng  ×nh víichñ  u  ;®èi  íinhµ  Çu  íc ngoµiviÖc  ¹m  ÷ tr     ®Ç t  v  th n     t gi   vµ  thanh    to¸ntheo th«ng  Ö  èc  Õ.   l qu t Hµng  n¨m, c¬    quan  Êp  èn,cho  cv  vay  èn  ¹m  ÷ 5%   v t gi   tæng  møc  èn  Õ   vk ho¹ch ®Ç u    ña  ù    µ  Ïth«ng  ®ñ     tc d ¸n v s   b¸o  sau    ñ  u    ùc hiÖn  ng  khich ®Ç t th   ®ó thêih¹n  Õt    èn  u      quy to¸nv ®Ç tquy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy  18  1  ®Þ n trongn¨m  Õ   ¹ch.   k ho 9. ViÖc    thanh    èn  u      ãithÇu  ©y  ¾p  ùc hiÖn  u  Çu  to¸nv ®Ç tc¸c g   x l th   ®Ê th ® îcthanh      to¸ntheo  Õn ®é   ùc hiÖn  ãithÇu    ti   th   g  ghitrong hîp ®ång     giao nhËn    thÇu  µ    Þhîp ®ång  ∙  îcký  Õt  ®èivíi îp ®ång  ängãi)hoÆc   v gi¸tr     ®®   k (      h tr     thanh  to¸ntheo ®¬n    óng thÇu  µ    iÒu  Ön  ô  Ó        gi¸tr   v c¸c® ki c th ghitrong hîp ®ång.    Sau    Õt  óc x©y  ùng,viÖc  khik th   d   thanh  Õt      ãithÇu  quy to¸nc¸cg   kh«ng  ­ ® îc vîttæng  ù     d to¸n vµ    tæng  møc   u   ®∙  îc ngêi cã  Èm   Òn  Õt ®Ç t ®    th quy quy   ®Þnh  u      Öt. ®Ç tphª duy Thêi h¹n    thanh to¸n:Trong  êih¹n  ngµy  µm  Öc,kÓ   õ ngµy  µ    th   10  l vi   t   nh thÇu  ép    ñ  ôc thanh  n ®ñ th t   to¸n,chñ  u       ®Ç t ph¶i thanh    to¸n gi¸trÞ khèi l ng      î   c«ng  Öc  ∙  ùc hiÖn  vi ® th   cho  µ  Çu.C¨n  hå  ¬    Þ  nh th   cø  s ®Ò ngh thanh    ña  to¸nc chñ  u  ,trong thêih¹n 7  µy  µm  Öc,kÓ   õkhinhËn    å  ¬  îp lÖ,c¬  ®Ç t        ng l vi   t     ®ñ h s h     quan  Êp  c ph¸t,cho    vay  èn  ïytheo  ån  èn  u    cña  ù    ã  v (t   ngu v ®Ç t d ¸n) c tr¸ch   nhiÖ m  thanh    to¸ntheo  ¬ng  ph thøc thanh    to¸nquy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  µy  µ    n v c¸c néidung    kh«ng  öa  æi  s® quy  nh  ¹ §iÒu  cña  52/CP. ®Þ t  i 49  N§  12. §èi víinguån  èn  ù       v s nghiÖp  u    ®Ç t cho  ©y  ùng  µ  ét  è  x d v m s c«ng  tr×nh ® Æc   ï, Öc  ¹m    th  vi t øng  µ  v thanh    èn  u    Bé   µi chÝnh  íng to¸nv ®Ç t do  T   h  dÉn  ô  Ó. c th 13.§èivíi ãithÇu        g hoÆc   ù    ùc hiÖn  d ¸n th   theo  îp  ng  ÕtkÕ    H ®å thi   ­cung  øng  ÕtbÞ   Ët t ­ x©y  ùng  Õtt¾t theo  Õng  thi   v      d (vi     ti Anh  µ Hîp  ng  l  ®å EPC),  viÖc  ¹m  t øng   ®Ó mua   ¾ m   ÕtbÞ   îc c¨n  vµo  Õn    s thi   ®   cø  ti ®é thanh    ña  to¸n c hîp  ng  ®å cung øng. C¸c    c«ng  Öc  vi kh¸c,møc   ¹m    t øng  b»ng 15%     Þ cña  gi¸tr   gãithÇu  ng    nh kh«ng  ît Õ   ¹ch vèn  µng  v   ho   k h n¨m  ña  ãithÇu". c g  (18).  Kho¶n  §iÒu  N§  2  56  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "2.Thêih¹n quyÕt to¸nvèn  u  :          ®Ç t 
 13. 13 a) §èivíi   ù          d ¸n quan  äng quèc    c¸c tr   gia,sau    ù    a  µo  Ën  µnh, khid ¸n ® v v h   chË m   Êt  µ 12  nh l   th¸ng chñ  u    ph¶i hoµn  µnh    ®Ç t   th b¸o c¸o  Õt  quy to¸n vèn    ®Ç u    ×nh ngêicã  Èm  Òn    Öt. ttr     th quy phª duy b) §èivíic¸c dù    ã m   sau    ù    a  µo  Ën  µnh,chË m   Êt         ¸n nh A,  khid ¸n ® v v h   nh   lµ9    th¸ngchñ  u      ®Ç tph¶ihoµn  µnh      Õt to¸nvèn  u    ×nh ngêi   th b¸o c¸o quy     ®Ç ttr     cã  Èm  Òn    Öt. th quy phª duy c)§èivíi   ù    ã m   C         d ¸n nh c¸c B,  sau    ù    µn  µnh  a  µo  khid ¸n ho th ® v khaith¸c,     sö  ông,chË m   Êt lµ6  d   nh     th¸ng chñ  u      ®Ç tph¶ihoµn  µnh  c¸o quyÕt      th b¸o    to¸n vèn  u    ×nh ngêicã  Èm  Òn    Öt. ®Ç ttr     th quy phª duy d)  èi víic¸c dù  cã  ÷ng  ¹ng  ôc  §       ¸n  nh h m c«ng  ×nh  ã  Ó  a  µo  tr c th ® v khai   th¸c, ö  ông  c  Ëp  × sau    µn  µnh  µn   d s ®é l th   khiho th b giao cho  ñ  u  ,chË m     ch ®Ç t  nhÊt lµ3      th¸ng chñ  u      ®Ç tph¶ihoµn  µnh  c¸o quyÕt    ¹ng  ôc    th b¸o    to¸nh m c«ng  tr×nh ®Ó   ×nh ngêicã  Èm  Òn    Öt".   tr     th quy phª duy (19). Òu  N§   §i 57  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "C¸c dù    u    ö  ông  èn  ©n    ¸n ®Ç ts d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  nhµ    n  td do  nícb¶o    l∙nh,vèn  Ýn  ông  u      iÓn cña  µ  ícph¶i® îcthÈm    µ    td ®Ç tph¸ttr   nh n      trav phª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u           ®Ç ttheo quy  nh:   ®Þ 1.ThÈ m     Õt to¸nvèn  u      traquy     ®Ç t Tríc khiphª  Öt  Õt     duy quy to¸n vèn  u   , tÊtc¶      ®Ç t    c¸c b¸o c¸o  Õt    quy to¸n ph¶i® îcthÈm    êicã  Èm  Òn    Öt  Õt    Õt ®Þnh       tra.Ng   th quy phª duy quy to¸nquy   tæ chøc  Èm    Õt to¸ntheo quy  nh: th traquy       ®Þ a) Thuª  chøc  Óm   tæ  ki to¸n ®éc  Ëp  ¹t®éng  ¹  Öt Nam   Óm       l ho   ti Vi   ki to¸n b¸o c¸o  Õt  quy to¸n.Trêng  îp  êi cã  Èm   Òn    h ng   th quy phª  Öt  Õt  duy quy to¸n tù    tæ chøc  Èm    th traph¶icã  ¬    c quan  chuyªn m«n      ®ñ n¨ng  ùcthùc hiÖn. l    b) Tr¸chnhiÖm  Èm    Õt to¸n:     th traquy   ­ C¬     quan  Êp  èn, cho  cv  vay  µ  v thanh to¸n cã    tr¸chnhiÖ m     Ën  è    x¸c nh s vèn  ∙  Êp,cho  ®c   vay  µ  v thanh    to¸ncho  ù  d ¸n. ­ Tæ     chøc  Óm    µ  ¬  ki to¸nv c quan  chuyªn m«n  ùc hiÖn  Èm    c¸o   th   th trab¸o    quyÕt    to¸nph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p  ËtvÒ   Õt    tr   lu   k qu¶  Èm    c¸o th trab¸o    quyÕt to¸n.   2.Phª  Öt quyÕt to¸nvèn  u  :   duy      ®Ç t a) Bé   ëng  é   µi chÝnh    tr BT  phª  Öt  Õt    èn  u      ù      duy quy to¸nv ®Ç tc¸c d ¸n do Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  u    µ  ù    ã m   sö  ông  èn  ©n  t  ph quy ®Þ ®Ç tv d ¸n nh A  d v ng s¸ch nhµ  íc.   n b)  èi víic¸c dù  cßn  ¹ th×  êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u     §       ¸n  li  ng   th quy quy ®Þ ®Ç t ®ång  êilµngêiphª duyÖt quyÕt to¸nvèn  u  . th             ®Ç t 3. Chi phÝ   Èm    µ     th trav phª  Öt  Õt    èn  u    îc tÝnh  duy quy to¸nv ®Ç t ®   trong  tæng  ù    îcduyÖt. d to¸n®     Bé  µichÝnh  íng dÉn  Ò   éidung  Èm        Õt to¸n, T  h  vn  th trab¸o c¸o quy     qu¶n  ý l  sö  ông  Ý  Èm    µ    Öt quyÕt to¸nvèn  u  ". d ph th trav phª duy      ®Ç t (20). Òu  N§   §i 60  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau:
 14. 14 "1.H×nh    thøc chñ  u    ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    îcthùc hiÖn    ®Ç ttr     l    d ¸n ®     ®èi víichñ  u    ã    iÒu  Ön  Ò      ®Ç tc ®ñ ® ki v nghiÖp  ô,chuyªn m«n   ï hîp víidù  v    ph       ¸n ®Ç u  .   t 2. §èivíic¸c dù    u    ©y  ùng  ö  ông  èn  ©n          ¸n ®Ç tx d sd v ng s¸ch nhµ  íc,khi   n   thùc hiÖn  ×nh    h thøc  ñ  u    ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  ù    ñ  u    ch ®Ç ttr     l    d ¸n,ch ®Ç t ph¶ilËp    Ban  Qu¶n  ýdù    ã    iÒu  Ön  l   ¸n c ®ñ ® ki n¨ng  ùc vÒ   l   nghiÖp  ô,chuyªn v    m«n  theo quy  nh  ña  é  ©y  ùng".   ®Þ c BX d (21). Òu  N§   §i 62  52/CP  îcsöa  æi, bæ   ®  ®   sung    nh sau: "1. H×nh    thøc  ×a  ch kho¸ trao tay quy  nh        ®Þ trong NghÞ   nh   µy  µ ®Þ n l  h×nh  thøc qu¶n  ýthùc  Ön  ù  sau    ù  ®∙  ã  Õt  nh  u   . l  hi d ¸n  khid ¸n  c quy ®Þ ®Ç t  Trªn c¬  ë  c¸o nghiªncøu    s b¸o      kh¶    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt,chñ  thi®   c th quy phª duy   ®Ç u    ùa chän  µ  Çu  µ  tl   nh th v giao cho  µ  Çu  ùc hiÖn    nh th th   tæng  Çu  õ kh¶o  th t   s¸tthiÕtkÕ,      mua   ¾ m   Ët t  ÕtbÞ, x©y  ¾p  s v  ,thi     l cho  n     µn  µnh  µn  ®Õ khiho th b giao c«ng  ×nh cho  ñ  u      tr   ch ®Ç tth«ng  qua  îp  ng  H ®å EPC.  Hîp  ng  ®å EPC   ã  Ó  îc¸p dông  i víidù    c th ®     ®è     ¸n hoÆc   Óu dù    ù    ti   ¸n (d ¸n thµnh  Çn)  ph hay  ãithÇu. g  Néi dung  îp  ng    H ®å EPC  theo híng dÉn  ña  é  ©y  ùng.     c BX d 2. Khi thùc hiÖn  îp  ng       H ®å EPC     ù  sö  ông  èn  ©n  c¸c d ¸n  d v ng s¸ch,chñ    ®Ç u    tph¶ithµnh  Ëp    l Ban  Qu¶n  ýdù  cã    iÒu  Ön  l   ¸n  ®ñ ® ki n¨ng  ùc theo    l  quy ®Þnh  ña  é  ©y  ùng. c BX d 3. Chñ   u    ã    ®Ç tc tr¸chnhiÖm     thuªtvÊn     gi¸m      ×nh thùc hiÖn  îp s¸tqu¸ tr     h  ®ång EPC   µ  chøc  v tæ  nghiÖm    îp ®ång  thu h   theo quy  nh.   ®Þ 4. §èivíic¸c chñ  u           ®Ç tkh«ng  ã  iÒu  Ön  ùctiÕp qu¶n  ýthùc hiÖn  c® ki tr     l    dù    ¸n,khuyÕn  Ých  dông  ×nh  kh ¸p  h thøc  ×a  ch kho¸ trao tay th«ng       qua  îp  h ®ång  EPC;      ông  khi¸p d ph¶ilùa chän  µ  Çu  ã       nh th c ®ñ n¨ng  ùctæ  l   chøc  ùc th   hiÖn  ù      ¬  ë  ¶m   d ¸n trªnc s ® b¶o  Êt l ng,tiÕn ®é,    hîp lývµ      Çu  ch  î     gi¸c¶      c¸cyªu c do  ñ  u        ch ®Ç t®Ò ra trong hîp ®ång     EPC".   (22).§iÓ m   kho¶n  §iÒu  N§     1  16  1  12/CP  îc söa  æi,    ®  ® bæ sung    nh sau: "1.H×nh    thøc  ù thùc  Ön  ù  chØ   îc ¸p  ông  t  hi d ¸n  ® d trong    êng  îp c¸c tr h  sau: a)  ñ   u    lµ doanh  Ch ®Ç t   nghiÖp  ã  ¨ng  ý  ¹t ®éng  c® k ho   s¶n  Êt,x©y  xu   dùng  ïhîp víi   Çu  ña  ù    ph       c c d ¸n,kh«ng  ©n  Ötnguån  èn  u  . yªu ph bi   v ®Ç t b)  ñ   u    ã    Ch ®Ç t c ®ñ n¨ng  ùc ho¹t®éng  l    s¶n  Êt,x©y  ùng  ï hîp  íi xu   d ph   v   yªu  Çu  ña  ù    ång rõng,trång c©y  ©u  c c d ¸n tr       l n¨m  (bao  å m   ång míivµ  g tr     ch¨m  sãc  ©y  ång  µng  c tr h n¨m); dù   nu«i,trång, thñy    ¸n      s¶n (thuéc  µnh  ng n«ng  nghiÖp,l©m    nghiÖp,thñy s¶n,c«ng        nghiÖp);dù    èng  ©y  ång vËtnu«i,   ¸n gi c tr       khai hoang x©y dùng ®ång  ruéng; dù  ¸n ®Ç u    hÇ m    khai   t lß,  th¸c than,     quÆng,  duy  b¶o  ìng, söa  ÷a  êng  tu  d   ch th xuyªn  c¸c c«ng  ×nh  ©y  ùng, tr x d   thiÕtbÞ    s¶n  Êt;c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  ¹giam". xu     tr   d tr   i   §i Ò u    ö  ýc¸cdù    u    ë  2. X l     ¸n ®Ç td dang: "C¸c dù  ®Ç u    îc phª  Öt  íc ngµy    ¸n  t®   duy tr   NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc ®Þ n c hi l   nhng  a  iÓnkhaithùc hiÖn  ù    ch tr       d ¸n hoÆc   ang  iÓnkhaithùc hiÖn  ë  ® tr       d dang 
 15. 15 th×    éidung  c¸c n   c«ng  Öc  Õp theo  ña    o¹n  ùc hiÖn  u    îcthùc vi ti   c giai® th   ®Ç t ®     hiÖn  theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy,kh«ng  ®Þ n  ph¶itr×nh duyÖt l¹dù          ¸n". i §i Ò u    néidung  Ò   3. C¸c    v qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng  ¹  ét  è  iÒu  l  tv x d tim s® quy  nh  ®Þ trong N§     52/CP  µ    v N§ 12/CP    íinéi dung    iÒu  öa  æi, tr¸ v     i c¸c ® s®   bæ   sung quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ t  i ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    é   ©y  ùng,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   µi chÝnh  ñ  × 4. B X d   K ho v§ t  T   ch tr   (theo chøc n¨ng  îc ph©n  ®  c«ng) phèi hîp  íic¸c Bé,  µnh  ªnquan  Þu      v    ng li   ch tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  µ  Óm    Öc    µnh    h  v ki travi thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n §Þnh  ú  th¸ng,hµng  k 6    n¨m    é,  µnh, ®Þa   ¬ng, Tæng   c¸c B ng   ph   c«ng    ty nhµ  íccã  n   tr¸chnhiÖ m    tæng  îp t×nh  ×nh  ùc hiÖn  u    µ  ©y  ùng  ña  h  h th   ®Ç tv x d c c¬ quan  n  Þ   ×nh  µ    Ên    íng  ¾ c   öi Bé   ©y  ùng, Bé   Õ   ®¬ v m v c¸c v ®Ò v m g  X d  K ho¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh     § t  T   ®Ó tæng  îp b¸o c¸o Thñ íng Ch Ýnh  ñ. h      t  ph §i Ò u 5. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy, kÓ   õ  µy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t ng ® c«ng    b¸o. C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng,Chñ   Þch  éi ®ång  ¬  t H  qu¶n  Þ c¸c doanh  tr     nghiÖp  µ  ícvµ      nh n   c¸c tæ chøc  ã  ªnquan  Þu  c li   ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản