Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
185
lượt xem
38
download

Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 08/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 08/2005/N§­CP ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2005  VÒ quy ho¹ch x©y dùng ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy híng dÉn c¸c quy ®Þnh cña LuËt X©y dùng   vÒ lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt, qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng;   vÒ   ®iÒu   kiÖn   ®èi   víi   tæ   chøc   vµ   c¸   nh©n   thiÕt   kÕ   quy   ho¹ch x©y dùng. C¸c tæ chøc, c¸ nh©n trong níc, tæ chøc, c¸ nh©n níc  ngoµi cã  liªn quan  ®Õn c«ng t¸c quy ho¹ch x©y dùng trªn  l∙nh thæ ViÖt  Nam  ph¶i  tu©n theo c¸c quy  ®Þnh  cña  NghÞ  ®Þnh nµy.  §i Ò u   2.  Tr×nh tù  lËp vµ  phª duyÖt  ®å  ¸n quy ho¹ch  x©y dùng Quy ho¹ch x©y dùng  ®îc thÓ  hiÖn trªn  ®å  ¸n quy ho¹ch  x©y dùng vµ ®îc thùc hiÖn theo tr×nh tù sau ®©y: 1. LËp, phª duyÖt nhiÖm vô quy ho¹ch x©y dùng. 2. §iÒu tra, kh¶o s¸t, thu thËp b¶n  ®å, tµi liÖu, sè  liÖu vÒ   ®iÒu kiÖn tù  nhiªn, hiÖn tr¹ng kinh tÕ, x∙ héi;  tµi liÖu vÒ  quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙  héi vµ  quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh cã  liªn quan  ®Ó  lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng. 3. LËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. 4. ThÈm ®Þnh, phª duyÖt ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng.
 2. 2 § i Ò u   3.  B¶n  ®å  kh¶o s¸t  ®Þa h×nh phôc vô  lËp ®å  ¸n  quy ho¹ch x©y dùng 1. B¶n  ®å  kh¶o s¸t  ®Þa h×nh  ®Ó  lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch  x©y dùng do c¬  quan chuyªn m«n thùc hiÖn. §èi víi nh÷ng  vïng cha cã  b¶n  ®å  kh¶o s¸t  ®Þa h×nh th×  ph¶i tiÕn hµnh  kh¶o s¸t ®o ®¹c ®Ó lËp b¶n ®å. 2. §èi víi nh÷ng vïng  ®∙ cã  b¶n  ®å  kh¶o s¸t  ®Þa h×nh  th× sö dông b¶n ®å ®∙ cã ®Ó lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng.  Trong  trêng hîp b¶n  ®å  kh¶o s¸t  ®Þa h×nh kh«ng  phï  hîp  víi hiÖn tr¹ng t¹i thêi  ®iÓm lËp quy ho¹ch th×  thùc hiÖn  kh¶o s¸t ®o ®¹c bæ sung. §èi víi khu vùc n«ng th«n cã thÓ   sö dông b¶n ®å ®Þa chÝnh ®Ó lËp ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. §i Ò u  4.  Lu tr÷ hå s¬ ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  khi hå  s¬  ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng ®îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt,  chñ   ®Çu t ph¶i hoµn thµnh viÖc nép hå  s¬  lu tr÷  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lu tr÷. 2. C¸c c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  quy ho¹ch x©y dùng  c¸c   cÊp   cã   tr¸ch   nhiÖm   lu   tr÷   hå   s¬   vÒ   quy   ho¹ch   x©y  dùng. 3. C¬  quan lu tr÷  hå  s¬   ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng cã   tr¸ch nhiÖm cung cÊp tµi liÖu lu tr÷  vÒ   ®å  ¸n quy ho¹ch  x©y dùng cho c¸ nh©n, tæ chøc, c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II LËp, phª duyÖt vµ qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng Môc 1 Quy ho¹ch x©y dùng vïng §i Ò u   5.   §èi   tîng,   giai   ®o¹n   vµ   thêi   gian   lËp   quy  ho¹ch x©y dùng vïng 1.  Quy ho¹ch  x©y  dùng vïng   ®îc lËp  cho c¸c  vïng cã  chøc n¨ng tæng hîp hoÆc chuyªn ngµnh gåm vïng träng ®iÓm,   vïng liªn tØnh, vïng tØnh, vïng liªn huyÖn, vïng huyÖn,  vïng   c«ng   nghiÖp,   vïng   ®«   thÞ   lín,   vïng   du   lÞch,   nghØ  m¸t, vïng b¶o vÖ di s¶n c¶nh quan thiªn nhiªn vµ c¸c vïng  kh¸c do ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh.
 3. 3 2. Quy ho¹ch x©y dùng vïng ®îc lËp cho giai ®o¹n ng¾n  h¹n lµ 05 n¨m, 10 n¨m; giai ®o¹n dµi h¹n lµ 20 n¨m vµ dµi  h¬n.  3. Thêi gian lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng vïng kh«ng  qu¸ 18 th¸ng, kÓ  tõ  ngµy nhiÖm vô  quy ho¹ch  ®îc ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt. 4. ViÖc lËp quy ho¹ch x©y dùng vïng do ngêi cã  thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh theo yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi  cña tõng vïng. §i Ò u  6.  NhiÖm vô quy ho¹ch x©y dùng vïng 1.   Néi   dung   nhiÖm   vô   quy   ho¹ch   x©y   dùng   vïng   bao   gåm : a) Dù b¸o quy m« d©n sè ®« thÞ, n«ng th«n phï hîp víi   quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi cña vïng  vµ  chiÕn lîc ph©n bè  d©n c cña quèc gia cho giai  ®o¹n 05   n¨m, 10 n¨m vµ dµi h¬n; b) Tæ chøc kh«ng gian c¸c c¬ së c«ng nghiÖp chñ yÕu, hÖ  thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt, h¹ tÇng x∙ héi trªn ph¹m   vi vïng theo tõng giai  ®o¹n phï  hîp víi tiÒm n¨ng vµ  quy   ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña vïng; c) Tæ chøc kh«ng gian hÖ thèng ®« thÞ, ®iÓm d©n c phï  hîp víi  ®iÒu kiÖn  ®Þa lý, tù  nhiªn cña tõng khu vùc b¶o  ®¶m   quèc   phßng,   an   ninh   vµ   viÖc   khai   th¸c   tµi   nguyªn   thiªn nhiªn hîp lý cña toµn vïng, dù b¸o t¸c ®éng m«i tr­ êng. 2. B¶n vÏ s¬ ®å vÞ trÝ, ranh giíi, quy m« vµ mèi quan   hÖ liªn vïng, tû lÖ  1/100.000 ­ 1/500.000. 3.   Thêi   gian   lËp   nhiÖm   vô,   phª   duyÖt   quy   ho¹ch   x©y  dùng vïng kh«ng qu¸ 03 th¸ng  ®èi víi vïng tØnh, 06 th¸ng  ®èi víi vïng liªn tØnh kÓ tõ ngµy ®îc giao nhiÖm vô chÝnh  thøc. §i Ò u  7.  C¨n cø lËp quy ho¹ch x©y dùng vïng 1. NhiÖm vô quy ho¹ch x©y dùng vïng ®∙ ®îc phª duyÖt. 2. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña  vïng, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh cã liªn quan (nÕu cã). 3. §Þnh híng quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn hÖ  thèng  ®« thÞ  vµ  hÖ  thèng h¹  tÇng kü  thuËt quèc gia  ®∙  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.
 4. 4 4. C¸c kÕt qu¶ ®iÒu tra, kh¶o s¸t vµ c¸c sè liÖu, tµi  liÖu cã liªn quan. 5. Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng.  §i Ò u  8.  Néi dung quy ho¹ch x©y dùng vïng  Tuú   theo   ®Æc   ®iÓm,   quy   m«   cña   tõng   vïng,   quy   ho¹ch  x©y dùng vïng cã nh÷ng néi dung sau ®©y: 1. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng vÒ  ®iÒu kiÖn tù  nhiªn, kinh tÕ  ­ x∙ héi; x¸c ®Þnh c¸c ®éng lùc ph¸t triÓn vïng. 2. X¸c  ®Þnh hÖ  thèng c¸c  ®« thÞ, c¸c  ®iÓm d©n c; c¸c  khu c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, ng  nghiÖp, du  lÞch; c¸c khu vùc b¶o vÖ  di s¶n, c¶nh quan thiªn nhiªn,  di tÝch lÞch sö  v¨n ho¸; c¸c khu vùc cÊm x©y dùng vµ  c¸c   khu dù tr÷ ph¸t triÓn. 3. X¸c  ®Þnh m¹ng líi, vÞ  trÝ, quy m« c¸c c«ng tr×nh  ®Çu mèi h¹  tÇng kü  thuËt mang  tÝnh  chÊt vïng hoÆc  liªn  vïng.   4. Dù  kiÕn nh÷ng h¹ng môc u tiªn ph¸t triÓn vµ  nguån  lùc thùc hiÖn. 5.   Dù   b¸o   t¸c   ®éng   m«i   trêng   vïng   vµ   ®Ò   xuÊt   biÖn  ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu ¶nh hëng xÊu ®Õn m«i trêng trong ®å ¸n  quy ho¹ch x©y dùng vïng. §i Ò u  9.  Hå s¬ ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng vïng  Tuú  theo  ®Æc  ®iÓm, quy m« cña tõng vïng, hå  s¬   ®å  ¸n  quy ho¹ch x©y dùng vïng bao gåm c¸c hå s¬ sau ®©y: 1. B¶n vÏ gåm: ­   B¶n   ®å   vÞ   trÝ   vµ   mèi   quan   hÖ   liªn   vïng;   tû   lÖ  1/100.000 ­ 1/500.000. ­   B¶n   ®å   hiÖn   tr¹ng   tæng   hîp   gåm   sö   dông   ®Êt,   hÖ   thèng c¬  së  kinh tÕ, hÖ  thèng  ®« thÞ  vµ  c¸c  ®iÓm d©n c   n«ng th«n, hÖ  thèng c¸c c«ng tr×nh h¹  tÇng x∙ héi vµ  h¹  tÇng kü  thuËt vïng;  ®¸nh gi¸ tæng hîp  ®Êt x©y dùng; tû  lÖ 1/25.000 ­ 1/250.000. ­ B¶n  ®å   ®Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian hÖ  thèng  ®«  thÞ,   ®iÓm   d©n   c  n«ng   th«n,   c¸c   khu   c«ng   nghiÖp,   n«ng  nghiÖp, l©m nghiÖp, ng nghiÖp, du lÞch; c¸c khu vùc b¶o vÖ   di s¶n, c¶nh quan thiªn nhiªn, di tÝch lÞch sö  v¨n ho¸;   c¸c khu vùc cÊm x©y dùng vµ c¸c khu dù tr÷ ph¸t triÓn; tû  lÖ 1/25.000 ­ 1/250.000. ­ B¶n  ®å   ®Þnh híng ph¸t triÓn hÖ  thèng c«ng tr×nh h¹  tÇng kü thuËt; tû lÖ 1/25.000 ­ 1/250.000.
 5. 5 2. B¸o c¸o tæng hîp gåm thuyÕt minh, c¸c v¨n b¶n ph¸p   lý  cã  liªn quan, tê  tr×nh phª duyÖt  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y  dùng vïng. §i Ò u   10.   Quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   quy   ho¹ch   x©y   dùng  vïng Trªn c¬ së néi dung b¶n vÏ, thuyÕt minh cña ®å ¸n quy  ho¹ch, c¸c kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch x©y  dùng vïng  theo  c¸c giai  ®o¹n vµ  yªu cÇu ph¸t triÓn  cña  vïng,  ngêi cã  thÈm  quyÒn phª duyÖt   ®å  ¸n quy ho¹ch  x©y  dùng vïng ban hµnh Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng  vïng. Néi dung Quy ®Þnh bao gåm: 1. Quy ®Þnh vÒ vÞ trÝ, vai trß, chøc n¨ng, quy m« c¸c  c«ng tr×nh h¹  tÇng x∙ héi vµ  h¹  tÇng kü  thuËt mang tÝnh  chÊt vïng, liªn vïng. 2. Quy  ®Þnh vÒ  ph¹m vi b¶o vÖ, hµnh lang an toµn  ®èi  víi   c¸c   c«ng   tr×nh   ®Çu   mèi,   c¸c   c«ng   tr×nh   h¹   tÇng   kü  thuËt chÝnh theo tuyÕn mang tÝnh chÊt vïng, liªn vïng vµ  c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i trêng. 3.   Quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   tån,   t«n   t¹o   c¸c   di   s¶n   thiªn  nhiªn, c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc cã  gi¸ trÞ, khu danh lam  th¾ng c¶nh, khu di tÝch lÞch sö ­ v¨n ho¸ trong vïng. 4.   Ph©n   c«ng   vµ   quy   ®Þnh   tr¸ch   nhiÖm   qu¶n   lý   quy   ho¹ch cho c¸c cÊp chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng trong vïng theo  quy ho¹ch x©y dùng vïng. 5. C¸c quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u   11.   ThÈm  ®Þnh, phª duyÖt nhiÖm vô,  ®å  ¸n quy  ho¹ch x©y dùng vïng  1. §èi víi quy ho¹ch x©y dùng vïng träng  ®iÓm, vïng   liªn tØnh hoÆc c¸c vïng ph¶i lËp quy ho¹ch x©y dùng theo  yªu cÇu cña Thñ tíng ChÝnh phñ: a) Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt nhiÖm vô,  ®å  ¸n quy  ho¹ch x©y dùng vïng trong thêi h¹n 25 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ; b) Bé X©y dùng thÈm ®Þnh c¸c ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng  vïng   thuéc   thÈm   quyÒn  phª  duyÖt   cña   Thñ   tíng  ChÝnh   phñ  trong thêi h¹n 20 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬   hîp lÖ. 2. §èi víi quy ho¹ch x©y dùng vïng thuéc tØnh:  a) Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt nhiÖm vô, ®å ¸n  quy ho¹ch x©y dùng vïng thuéc ®Þa giíi hµnh chÝnh do m×nh  
 6. 6 qu¶n lý  trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ hå s¬ hîp lÖ;  b)  Së  X©y dùng  hoÆc  Së  Quy  ho¹ch  KiÕn tróc   ®èi  víi  c¸c tØnh, thµnh phè  cã  Së  Quy ho¹ch KiÕn tróc thÈm  ®Þnh  c¸c nhiÖm  vô,   ®å  ¸n quy ho¹ch  x©y  dùng  vïng thuéc  thÈm  quyÒn phª duyÖt cña Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh trong thêi  h¹n 20 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ. §i Ò u  12.  §iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng vïng 1. Quy ho¹ch x©y dùng vïng  ®îc  ®iÒu chØnh khi cã  mét  trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)   Cã   sù   ®iÒu   chØnh   quy   ho¹ch   tæng   thÓ   ph¸t   triÓn   kinh tÕ ­ x∙ héi cña vïng, quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh cña  vïng, chiÕn lîc quèc phßng an ninh; b) Cã  thay  ®æi vÒ   ®iÒu kiÖn  ®Þa lý, tù  nhiªn, d©n sè  vµ kinh tÕ ­ x∙ héi. 2.   Thêi   h¹n   xem   xÐt   ®iÒu   chØnh   quy   ho¹ch   x©y   dùng  vïng theo yªu cÇu cña ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  ®å  ¸n  quy ho¹ch x©y dùng vïng. 3. Néi dung  ®iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng vïng ph¶i   dùa trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn ®å  ¸n quy ho¹ch ®∙ ®îc phª duyÖt tríc ®ã, x¸c ®Þnh nh÷ng yÕu  tè  ¶nh hëng  ®Õn viÖc  ®iÒu chØnh quy ho¹ch; ph¶i  ®¶m b¶o  tÝnh kÕ thõa vµ chØ ®iÒu chØnh nh÷ng néi dung thay ®æi.  4. Ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt nhiÖm vô, quy ho¹ch  x©y dùng vïng th× phª duyÖt nhiÖm vô ®iÒu chØnh, ®å ¸n ®iÒu  chØnh quy ho¹ch x©y dùng vïng. Môc 2 Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ §i Ò u   13.  §èi tîng, giai  ®o¹n vµ  thêi gian lËp quy  ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ 1. Quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ   ®îc lËp cho c¸c  ®«  thÞ lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i 1, lo¹i 2, lo¹i 3, lo¹i 4, lo¹i 5,  c¸c quËn cña thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng, c¸c  ®« thÞ  míi liªn tØnh,  ®« thÞ  míi cã  quy m« d©n sè  t ¬ng  ®¬ng víi  ®« thÞ lo¹i 5 trë lªn, c¸c khu c«ng nghÖ cao vµ khu kinh tÕ  cã chøc n¨ng ®Æc biÖt. 2. Quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ   ®îc lËp cho giai  ®o¹n ng¾n h¹n lµ  05 n¨m, 10 n¨m; giai  ®o¹n dµi h¹n lµ  20   n¨m. 
 7. 7 3. Thêi gian lËp quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ  nh  sau: a) Quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ  thuéc thÈm quyÒn   phª duyÖt cña Thñ tíng ChÝnh phñ, thêi gian lËp kh«ng qu¸  18 th¸ng, kÓ tõ ngµy nhiÖm vô quy ho¹ch ®îc duyÖt; b) Quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ  thuéc thÈm quyÒn   phª   duyÖt   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh,   thêi   gian   lËp  kh«ng   qu¸   12   th¸ng,   kÓ   tõ   ngµy   nhiÖm   vô   quy   ho¹ch   ®îc  duyÖt. §i Ò u  14.  NhiÖm vô quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ 1. Néi dung nhiÖm vô  quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ  bao gåm: a) X¸c  ®Þnh tÝnh chÊt cña  ®« thÞ, quy m« d©n sè   ®«  thÞ,  ®Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian  ®« thÞ  vµ  c¸c c«ng  tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt, h¹  tÇng x∙ héi trong  ®« thÞ  theo  c¸c giai  ®o¹n 05 n¨m, 10 n¨m vµ  dù  b¸o híng ph¸t triÓn  cña ®« thÞ ®Õn 20 n¨m; b) §èi víi quy ho¹ch chung x©y dùng c¶i t¹o  ®« thÞ,  ngoµi c¸c néi dung quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy  cßn ph¶i x¸c  ®Þnh nh÷ng khu vùc ph¶i gi¶i to¶, nh÷ng khu  vùc  ®îc gi÷  l¹i  ®Ó  chØnh  trang,  nh÷ng  khu vùc ph¶i  ®îc  b¶o   vÖ   vµ   nh÷ng   yªu   cÇu   cô   thÓ   kh¸c   theo   ®Æc   ®iÓm   cña  tõng ®« thÞ. 2. B¶n vÏ s¬ ®å vÞ trÝ, ranh giíi vµ mèi quan hÖ vïng; tû lÖ  1/25.000 ­ 1/100.000. 3. Thêi gian lËp nhiÖm vô quy ho¹ch chung x©y dùng ®«   thÞ nh sau: a) §èi víi nhiÖm vô  quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ  thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, thêi  gian   lËp   kh«ng   qu¸   04   th¸ng   kÓ   tõ   ngµy   chÝnh   thøc   ®îc  giao nhiÖm vô; b) §èi víi nhiÖm vô  quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ  thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh,  thêi gian lËp kh«ng qu¸ 03 th¸ng kÓ tõ ngµy chÝnh thøc ®­ îc giao nhiÖm vô; §i Ò u   15.  C¨n cø lËp ®å ¸n quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ 1. §Þnh híng quy ho¹ch tæng thÓ  ph¸t triÓn hÖ  thèng  ®« thÞ ViÖt Nam ®∙ ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.  2. Quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi cña  vïng, cña tØnh vµ c¸c quy ho¹ch chuyªn ngµnh.
 8. 8 3. Quy ho¹ch x©y dùng vïng. 4.  NhiÖm  vô  quy ho¹ch  chung  x©y  dùng  ®« thÞ   ®∙  ®îc  phª duyÖt. 5. C¸c kÕt qu¶  ®iÒu tra, kh¶o s¸t, c¸c sè  liÖu, tµi  liÖu vÒ khÝ tîng, thuû v¨n, h¶i v¨n, ®Þa chÊt, hiÖn tr¹ng   kinh   tÕ,   x∙   héi   vµ   c¸c   sè   liÖu,   tµi   liÖu   kh¸c   cã   liªn  quan. 6. Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng.  §i Ò u  16.  Néi dung quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ Tuú  theo  ®Æc  ®iÓm, quy m« cña tõng  ®« thÞ, quy ho¹ch  chung x©y dùng ®« thÞ bao gåm nh÷ng néi dung sau ®©y: 1. Ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ c¸c ®iÒu kiÖn tù nhiªn vµ hiÖn   tr¹ng vÒ  kinh tÕ  ­ x∙ héi; d©n sè, lao  ®éng; sö  dông  ®Êt   ®ai;   hiÖn   tr¹ng   vÒ   x©y   dùng;   c¬   së   h¹   tÇng   x∙   héi,   h¹  tÇng kü thuËt vµ vÖ sinh m«i trêng ®« thÞ. 2.   X¸c   ®Þnh   tiÒm   n¨ng,   ®éng   lùc   h×nh   thµnh   vµ   ph¸t  triÓn  ®« thÞ; tÝnh chÊt, quy m« d©n sè, lao  ®éng vµ  quy  m«   ®Êt   ®ai   x©y   dùng   ®«   thÞ;   c¸c   chØ   tiªu   kinh  tÕ   ­   kü  thuËt chñ yÕu cho c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn ®« thÞ.   3. §Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian ®« thÞ bao gåm néi   thÞ vµ ngo¹i thÞ: a) Dù kiÕn sö dông ®Êt cña ®« thÞ theo tõng giai ®o¹n  quy ho¹ch; b) X¸c  ®Þnh hÖ  thèng c¸c trung t©m; vÞ  trÝ, ph¹m vi,  quy m« c¸c khu chøc n¨ng trong  ®« thÞ; c¸c khu hiÖn cã  ph¸t   triÓn   æn   ®Þnh;   c¸c   khu   cÇn   chØnh   trang,   c¶i   t¹o,  n©ng cÊp;  c¸c  khu  cÇn  b¶o  tån,  t«n t¹o; c¸c khu chuyÓn  ®æi chøc n¨ng;  c¸c khu quy ho¹ch x©y dùng  míi;  c¸c khu  cÊm x©y dùng vµ c¸c khu vùc dù kiÕn ph¸t triÓn më réng ®«   thÞ; dù kiÕn c¸c khu vùc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ngÇm díi  mÆt ®Êt trong ®« thÞ; c) X¸c  ®Þnh c¸c chØ tiªu vÒ  diÖn tÝch, mËt  ®é  d©n c,  mËt  ®é  x©y dùng, hÖ  sè  sö  dông  ®Êt vµ  tÇng cao tèi  ®a,  tèi thiÓu cña c«ng tr×nh trong c¸c khu chøc n¨ng ®« thÞ. 4. §Þnh híng ph¸t triÓn hÖ  thèng h¹  tÇng kü  thuËt  ®«   thÞ bao gåm: a) §¸nh gi¸ tæng hîp vµ  lùa chän  ®Êt x©y dùng  ®« thÞ;  x¸c  ®Þnh cèt x©y dùng khèng chÕ  cña tõng khu vùc, toµn  ®«  thÞ vµ c¸c trôc giao th«ng chÝnh ®« thÞ; b) X¸c ®Þnh m¹ng líi giao th«ng ®èi ngo¹i, giao th«ng  ®«   thÞ,   vÞ   trÝ   vµ   quy   m«   c¸c   c«ng   tr×nh   ®Çu   mèi   giao  
 9. 9 th«ng nh: c¶ng hµng kh«ng, c¶ng biÓn, c¶ng s«ng,  ®Çu mèi  giao   th«ng,   thuû   lîi;  tæ   chøc  giao   th«ng   c«ng  céng   cho   c¸c  ®« thÞ  lo¹i III trë  lªn; x¸c  ®Þnh chØ giíi  ®êng  ®á  c¸c trôc chÝnh ®« thÞ vµ hÖ thèng tuy nen kü thuËt; c) Lùa chän nguån; x¸c ®Þnh quy m«, vÞ trÝ, c«ng suÊt   cña c¸c c«ng tr×nh  ®Çu mèi; m¹ng líi truyÒn t¶i vµ  ph©n  phèi chÝnh cña c¸c hÖ  thèng cÊp níc, cÊp  ®iÖn; m¹ng líi  ®êng cèng tho¸t níc; c¸c c«ng tr×nh xö  lý  níc th¶i, chÊt  th¶i r¾n; nghÜa trang vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c. 5. Dù  kiÕn nh÷ng h¹ng môc u tiªn ph¸t triÓn vµ  nguån  lùc thùc hiÖn. 6.  ThiÕt  kÕ   ®« thÞ:  néi dung  thiÕt  kÕ   ®«  thÞ  trong  quy ho¹ch  chung  x©y dùng  ®« thÞ   ®îc thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña NghÞ ®Þnh nµy. 7. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®« thÞ vµ ®Ò xuÊt biÖn  ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu ¶nh hëng xÊu ®Õn m«i trêng trong ®å ¸n  quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ. §i Ò u   17.   Hå  s¬   ®å  ¸n quy ho¹ch chung x©y dùng  ®«  thÞ 1. B¶n vÏ gåm : ­ S¬   ®å  vÞ  trÝ  vµ  mèi quan hÖ  vïng; tû  lÖ  1/50.000 ­   1/250.000; ­ C¸c b¶n ®å hiÖn tr¹ng phôc vô cho viÖc thiÕt kÕ quy  ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ; tû lÖ 1/5.000 ­ 1/25.000; ­ B¶n  ®å   ®Þnh híng ph¸t triÓn kh«ng gian  ®« thÞ; tû  lÖ  1/5.000­ 1/25.000; ­ C¸c b¶n  ®å  quy ho¹ch tæng mÆt b»ng sö  dông  ®Êt cña  ®«   thÞ   theo   tõng   giai   ®o¹n   quy   ho¹ch;   tû   lÖ   1/5.000   ­  1/25.000; ­ C¸c b¶n ®å quy ho¹ch hÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng kü  thuËt ®« thÞ; tû lÖ 1/5.000 ­ 1/25.000; ­ B¶n   ®å  chØ  giíi  ®êng  ®á   c¸c trôc   ®êng  chÝnh,  cèt  khèng chÕ x©y dùng ®« thÞ; tû lÖ 1/5.000 ­ 1/25.000; ­   B¶n   ®å   tæng   hîp   ®êng   d©y,   ®êng   èng   kü   thuËt   c¸c  tuyÕn ®êng x©y dùng míi; tû lÖ 1/5.000 ­ 1/25.000; ­ C¸c b¶n vÏ thiÕt kÕ ®« thÞ theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30   cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. B¸o c¸o tæng hîp gåm thuyÕt minh, c¸c v¨n b¶n ph¸p   lý cã liªn quan, tê tr×nh phª duyÖt ®å ¸n quy ho¹ch chung  x©y dùng ®« thÞ.
 10. 10 3. §èi víi  ®« thÞ  lo¹i 5, c¸c b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng, b¶n  ®å quy ho¹ch ®îc lËp trªn tû lÖ 1/2.000. §i Ò u   18.   Quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  quy ho¹ch chung   x©y  dùng ®« thÞ Trªn c¬ së néi dung b¶n vÏ, thuyÕt minh cña ®å ¸n quy  ho¹ch, c¸c kiÕn nghÞ, gi¶i ph¸p thùc hiÖn quy ho¹ch chung   x©y dùng  ®« thÞ, ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  ®å  ¸n quy  ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ ban hµnh c¸c quy ®Þnh ®Ó thùc  hiÖn quy ho¹ch gåm nh÷ng néi dung sau ®©y: 1. Quy  ®Þnh vÒ  b¶o tån, t«n t¹o c¸c c«ng tr×nh kiÕn  tróc, khu danh lam th¾ng c¶nh, khu di s¶n v¨n ho¸, khu di  tÝch lÞch sö ­ v¨n ho¸ trong ®« thÞ. 2. Quy  ®Þnh vÒ  ph¹m vi b¶o vÖ  hµnh lang an toµn c¸c  c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt cña  ®« thÞ  vµ  c¸c biÖn ph¸p  b¶o vÖ m«i trêng. 3. Quy ®Þnh chØ giíi ®êng ®á cña c¸c tuyÕn phè chÝnh,  cèt x©y dùng khèng chÕ  cña  ®« thÞ, c¸c khu vùc cÊm x©y  dùng. 4.   Quy   ®Þnh   c¸c   chØ   tiªu   vÒ   diÖn   tÝch,   mËt   ®é   x©y  dùng, hÖ sè sö dông ®Êt vµ tÇng cao tèi ®a, tèi thiÓu cña   c«ng tr×nh trong c¸c khu chøc n¨ng ®« thÞ. 5. Ph©n cÊp vµ quy ®Þnh tr¸ch nhiÖm qu¶n lý quy ho¹ch   x©y dùng cña c¸c cÊp chÝnh quyÒn  ®« thÞ  trong viÖc thùc  hiÖn vµ qu¶n lý quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ. §i Ò u   19.  ThÈm  ®Þnh, phª duyÖt nhiÖm vô,  ®å  ¸n quy  ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ  1. §èi víi c¸c  ®« thÞ  lo¹i  ®Æc biÖt, lo¹i 1, lo¹i 2,  c¸c ®« thÞ míi liªn tØnh, c¸c ®« thÞ míi cã quy m« d©n sè  t¬ng  ®¬ng víi  ®« thÞ  lo¹i 2 trë  lªn, c¸c khu c«ng nghÖ  cao vµ c¸c khu kinh tÕ ®Æc thï: a) Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt nhiÖm vô,  ®å  ¸n quy  ho¹ch  chung  x©y dùng  ®« thÞ  trong  thêi  h¹n 30 ngµy  lµm  viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ  cña c¬  quan thÈm  ®Þnh;  b) Bé  X©y dùng thÈm  ®Þnh nhiÖm vô  vµ   ®å  ¸n quy ho¹ch  chung   x©y   dùng   ®«   thÞ   lo¹i   ®Æc   biÖt,   lo¹i   1   vµ   lo¹i   2  thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  trong  thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp  lÖ cña c¬ quan tr×nh thÈm ®Þnh.
 11. 11 2. §èi víi  ®« thÞ  lo¹i 3, lo¹i 4, lo¹i 5, c¸c quËn  cña thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng vµ  c¸c  ®« thÞ  míi cã  quy m« t¬ng ®¬ng: a) Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt nhiÖm vô, ®å ¸n  quy ho¹ch chung x©y dùng trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc,   kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cña c¬ quan thÈm ®Þnh; b) Së  X©y dùng hoÆc Së  Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc  ®èi víi  c¸c tØnh, thµnh phè cã Së Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc thÈm ®Þnh  c¸c   nhiÖm   vô   vµ   ®å   ¸n   quy   ho¹ch   chung   x©y   dùng   ®«   thÞ  thuéc thÈm quyÒn phª duyÖt cña Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh  trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬   hîp lÖ  cña c¬  quan  tr×nh thÈm   ®Þnh,  tríc khi tr×nh  Héi  ®ång nh©n d©n cïng cÊp quyÕt ®Þnh.  §i Ò u   20.   §iÒu   chØnh   quy   ho¹ch   chung   x©y   dùng   ®«  thÞ 1. Quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ ®îc ®iÒu chØnh khi  cã mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)   Trêng   hîp   c¸c   ®iÒu   kiÖn   vÒ   ®Þa   lý,   tù   nhiªn   cã  biÕn  ®éng lín nh  sôt lë, lò  lôt,  ®éng  ®Êt vµ  c¸c yÕu tè  kh¸c; thay  ®æi ranh giíi hµnh chÝnh, thay  ®æi  ®Þnh híng  ph¸t triÓn kinh tÕ ­ x∙ héi; thay ®æi c¸c yÕu tè ¶nh h ëng  lín tíi sù  ph¸t triÓn cña  ®« thÞ  nh  vai trß, chøc n¨ng  cña  ®« thÞ,  ®éng lùc ph¸t triÓn, quy m« d©n sè  th×   ®iÒu  chØnh tæng thÓ; b) Trêng hîp  ®Ó  thu hót c¸c nguån vèn  ®Çu t x©y dùng  ®« thÞ vµ ®¸p øng c¸c môc tiªu kh¸c mµ kh«ng lµm thay ®æi   lín  ®Õn  ®Þnh híng  ph¸t  triÓn  ®« thÞ  th×   ®iÒu chØnh  côc  bé. 2. Néi dung  ®iÒu chØnh quy ho¹ch x©y dùng chung x©y   dùng  ®« thÞ  ph¶i dùa trªn c¬  së  ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ t×nh   h×nh thùc hiÖn  ®å  ¸n quy ho¹ch  ®∙  ®îc phª duyÖt tríc  ®ã,  x¸c   ®Þnh   nh÷ng   yÕu   tè   ¶nh   hëng   ®Õn   viÖc   ®iÒu   chØnh   quy  ho¹ch; ph¶i  ®¶m b¶o tÝnh kÕ  thõa vµ  chØ  ®iÒu chØnh nh÷ng  néi dung thay ®æi.  3. Ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt nhiÖm vô, quy ho¹ch  chung x©y dùng  ®« thÞ  th×  phª duyÖt nhiÖm vô   ®iÒu chØnh,  ®å  ¸n  ®iÒu chØnh quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ. Trêng  hîp ®iÒu chØnh côc bé ®èi víi quy ho¹ch chung x©y dùng ®«  thÞ  lo¹i  ®Æc biÖt, lo¹i 1 vµ  lo¹i 2 th×  Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt quy ho¹ch  ®iÒu chØnh côc bé  sau khi  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  chÊp thuËn vµ  chÞu tr¸ch  nhiÖm tríc ph¸p luËt vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh.
 12. 12 Môc 3  Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ §i Ò u   21.   §èi  tîng  vµ  thêi  gian  lËp quy  ho¹ch  chi  tiÕt x©y dùng ®« thÞ 1. Quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ ®îc lËp cho c¸c  khu chøc n¨ng  trong   ®« thÞ  vµ  c¸c  khu  c«ng  nghiÖp,  khu  c«ng nghÖ cao, khu chÕ xuÊt, khu b¶o tån, di s¶n v¨n ho¸,  khu du lÞch, nghØ m¸t hoÆc c¸c khu kh¸c  ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh;  c¶i t¹o chØnh trang c¸c khu hiÖn tr¹ng cña ®« thÞ. 2. Thêi gian lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®«   thÞ nh sau: a) §èi víi  ®å  ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®« thÞ  tØ lÖ 1/500, thêi gian lËp theo yªu cÇu cña dù ¸n; b) §èi víi  ®å  ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®« thÞ  tØ lÖ 1/2.000, thêi gian lËp kh«ng qu¸ 09 th¸ng. §i Ò u   22 . NhiÖm vô  quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®«  thÞ 1. Néi dung nhiÖm vô  quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®«  thÞ bao gåm: a) X¸c  ®Þnh ph¹m vi ranh giíi, diÖn tÝch khu vùc  ®Ó  thiÕt kÕ quy ho¹ch chi tiÕt; b)   X¸c   ®Þnh   danh   môc   c¸c   c«ng   tr×nh   cÇn   ®Çu   t  x©y  dùng bao gåm: c¸c c«ng tr×nh x©y dùng míi, c¸c c«ng tr×nh   cÇn chØnh trang, c¶i t¹o, b¶o tån, t«n t¹o trong khu vùc  quy ho¹ch;  c) X¸c  ®Þnh c¸c chØ tiªu kinh tÕ  ­ kü  thuËt chñ  yÕu  vÒ  sö  dông  ®Êt, h¹  tÇng x∙ héi vµ  h¹  tÇng kü  thuËt; c¸c  yªu   cÇu   vÒ   kh«ng   gian,   kiÕn   tróc,   thiÕt   kÕ   ®«   thÞ   vµ  nh÷ng yªu cÇu kh¸c ®èi víi tõng khu vùc thiÕt kÕ.  2.   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   cã   tr¸ch   nhiÖm   lÊy   ý  kiÕn cña nh©n d©n vÒ nhiÖm vô quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®« thÞ  th«ng qua  ®¹i diÖn tæ d©n phè  vµ  Uû  ban nh©n d©n  cÊp x∙ trong khu vùc quy ho¹ch b»ng v¨n b¶n hoÆc tæ chøc  c¸c cuéc häp. 3. B¶n vÏ  s¬   ®å  vÞ  trÝ, ranh giíi khu vùc thiÕt kÕ  trÝch tõ quy ho¹ch chung x©y dùng ®« thÞ, tØ lÖ 1/5.000 –  1/10.000. 4.   Thêi   gian   lËp   nhiÖm   vô   quy   ho¹ch   chi   tiÕt   x©y   dùng ®« thÞ  kh«ng qu¸ 02 th¸ng.
 13. 13 § i Ò u   23.  C¨n cø lËp quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®«  thÞ 1. Quy ho¹ch x©y dùng vïng, quy ho¹ch chung x©y dùng  ®« thÞ ®∙ ®îc phª duyÖt. 2. NhiÖm vô quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ ®∙ ®îc  phª duyÖt. 3.  KÕt qu¶  ®iÒu tra,  kh¶o  s¸t,  vµ  c¸c sè   liÖu,  tµi  liÖu vÒ khÝ tîng, thñy v¨n, h¶i v¨n, ®Þa chÊt, hiÖn tr¹ng   kinh tÕ, v¨n ho¸, x∙ héi vµ c¸c sè liÖu, tµi liÖu kh¸c cã   liªn quan. 4. Quy chuÈn, tiªu chuÈn x©y dùng.  §i Ò u   24.   Néi dung quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®«  thÞ  1. Ph©n tÝch,  ®¸nh gi¸ c¸c  ®iÒu kiÖn tù  nhiªn, thùc   tr¹ng  x©y  dùng,  d©n c, x∙ héi, kiÕn tróc  c¶nh  quan, di  tÝch lÞch sö  ­ v¨n ho¸, kh¶ n¨ng sö  dông quü   ®Êt hiÖn cã   vµ quü ®Êt dù kiÕn ph¸t triÓn. 2. X¸c ®Þnh tÝnh chÊt, chøc n¨ng vµ c¸c chØ tiªu kinh   tÕ  ­ kü  thuËt chñ  yÕu vÒ  sö  dông  ®Êt, h¹  tÇng x∙ héi vµ  h¹  tÇng kü  thuËt cña khu vùc thiÕt kÕ; néi dung c¶i t¹o  vµ x©y dùng míi. 3. Quy ho¹ch tæng mÆt b»ng sö  dông  ®Êt; x¸c  ®Þnh c¸c  chØ tiªu cho tõng l«  ®Êt vÒ  diÖn tÝch, mËt  ®é  x©y dùng,  hÖ  sè  sö  dông  ®Êt, tÇng cao c«ng tr×nh; vÞ  trÝ, quy m«  c¸c c«ng tr×nh ngÇm. 4. Quy ho¹ch hÖ  thèng c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt  ®«  thÞ:  a)   X¸c   ®Þnh   m¹ng   líi   ®êng   giao   th«ng,   mÆt   c¾t,   chØ  giíi  ®êng  ®á  vµ  chØ giíi x©y dùng; vÞ  trÝ, quy m« bÕn,  b∙i ®ç xe vµ hÖ thèng c«ng tr×nh ngÇm, tuy nel kü thuËt; b) X¸c  ®Þnh nhu cÇu vµ  nguån cÊp níc; vÞ  trÝ, quy m«  c¸c c«ng tr×nh nhµ  m¸y, tr¹m b¬m níc; bÓ  chøa; m¹ng líi  ®êng èng cÊp níc vµ c¸c th«ng sè kü thuËt chi tiÕt; c)  X¸c  ®Þnh  nhu cÇu  sö  dông  vµ  nguån  cung  cÊp  ®iÖn  n¨ng; vÞ trÝ, quy m« c¸c tr¹m ®iÖn ph©n phèi; m¹ng líi ®­ êng d©y trung thÕ, h¹ thÕ vµ chiÕu s¸ng ®« thÞ;  d)  X¸c  ®Þnh  m¹ng  líi  tho¸t  níc; vÞ   trÝ, quy  m« c¸c  c«ng tr×nh xö lý níc bÈn, chÊt th¶i.  5. Dù  kiÕn nh÷ng h¹ng môc u tiªn ph¸t triÓn vµ  nguån  lùc thùc hiÖn.
 14. 14 6.   ThiÕt   kÕ   ®«   thÞ:   néi   dung   cña   thiÕt   kÕ   ®«   thÞ  trong  quy  ho¹ch  chi tiÕt x©y dùng   ®« thÞ   ®îc thùc  hiÖn  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 31 cña NghÞ ®Þnh nµy.  7. §¸nh gi¸ t¸c ®éng m«i trêng ®« thÞ vµ ®Ò xuÊt biÖn  ph¸p ®Ó gi¶m thiÓu ¶nh hëng xÊu ®Õn m«i trêng trong ®å ¸n  quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ. §i Ò u   25.  LÊy ý kiÕn vÒ quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®« thÞ 1. Trong qu¸ tr×nh lËp  ®å  ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y  dùng  ®« thÞ, tæ chøc t  vÊn thiÕt kÕ  quy ho¹ch ph¶i phèi  hîp   víi   chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   ®Ó   lÊy   ý   kiÕn   nh©n   d©n  trong khu vùc quy ho¹ch vÒ  c¸c néi dung cã  liªn quan  ®Õn  ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng. 2. H×nh thøc lÊy  ý  kiÕn: trng bµy s¬   ®å, b¶n vÏ  c¸c  ph¬ng ¸n quy ho¹ch; lÊy ý kiÕn b»ng phiÕu. Ngêi ®îc lÊy ý  kiÕn cã  tr¸ch  nhiÖm  tr¶ lêi trong  thêi  gian 5 ngµy  lµm  viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc phiÕu lÊy  ý  kiÕn; sau thêi h¹n  quy ®Þnh, nÕu kh«ng tr¶ lêi th× coi nh ®ång ý. 3. Tríc khi tr×nh c¬  quan cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  ®å   ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng, tæ chøc t  vÊn cã  tr¸ch  nhiÖm   b¸o   c¸o   víi   c¬   quan   phª   duyÖt   vÒ   kÕt   qu¶   lÊy   ý  kiÕn, lµm c¬ së cho viÖc phª duyÖt. §i Ò u  26.  Hå s¬ ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng 1. B¶n vÏ gåm: a) §èi víi quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû lÖ 1/2.000: ­ B¶n ®å vÞ trÝ vµ giíi h¹n khu ®Êt; tû lÖ 1/10.000 ­   1/25.000; ­ C¸c b¶n  ®å  hiÖn tr¹ng vÒ  kiÕn tróc, c¶nh quan, hÖ  thèng h¹  tÇng kü  thuËt vµ   ®¸nh gi¸ quü   ®Êt x©y dùng; tû  lÖ 1/2.000; ­ B¶n  ®å  tæ chøc kh«ng gian kiÕn tróc c¶nh quan, tû  lÖ 1/2.000;  ­ B¶n  ®å  quy ho¹ch tæng mÆt b»ng sö  dông  ®Êt; tû  lÖ  1/2.000; ­ C¸c b¶n  ®å  quy ho¹ch hÖ  thèng c«ng tr×nh h¹  tÇng kü   thuËt; tû lÖ 1/2.000; ­ C¸c b¶n  ®å  chØ giíi  ®êng  ®á, chØ giíi x©y dùng vµ  hµnh   lang   b¶o   vÖ   c¸c   tuyÕn   h¹   tÇng   kü   thuËt;   tû   lÖ   1/2.000; ­ B¶n  ®å  tæng hîp  ®êng d©y,  ®êng  èng kü  thuËt; tû  lÖ  1/2.000;
 15. 15 ­ LËp m« h×nh; tû lÖ 1/2.000 hoÆc tû lÖ thÝch hîp. b) §èi víi quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû  lÖ  1/500: ­ C¸c b¶n  ®å   ®îc quy  ®Þnh nh  ®èi víi quy ho¹ch chi  tiÕt x©y dùng tû    lÖ  1/2.000 nhng  ®îc thÓ  hiÖn  ®Õn tõng  c«ng tr×nh theo tû lÖ 1/500; ­ C¸c b¶n vÏ  thiÕt kÕ   ®« thÞ  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu  31 cña NghÞ ®Þnh nµy; ­ LËp m« h×nh; tû lÖ 1/500. 2.  B¸o c¸o tæng hîp gåm thuyÕt minh, c¸c v¨n b¶n ph¸p   lý  cã  liªn quan, tê  tr×nh phª duyÖt  ®å  ¸n quy ho¹ch chi  tiÕt x©y dùng ®« thÞ. §i Ò u   27.  Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý quy ho¹ch chi tiÕt x©y   dùng  1. Tuú tõng ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng cô thÓ,  ngêi cã  thÈm quyÒn phª duyÖt thiÕt kÕ  quy ho¹ch chi tiÕt  x©y dùng ban hµnh Quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  quy ho¹ch chi tiÕt  x©y dùng gåm nh÷ng néi dung sau ®©y: a) Quy ®Þnh ranh giíi, ph¹m vi lËp quy ho¹ch chi tiÕt   x©y dùng; b) Quy  ®Þnh vÒ  vÞ  trÝ, ranh giíi, tÝnh chÊt, quy m«  c¸c khu chøc n¨ng trong khu vùc thiÕt kÕ; c¸c chØ tiªu vÒ  mËt   ®é   x©y   dùng,   hÖ   sè   sö   dông   ®Êt,   tÇng   cao,   cèt   x©y  dùng  ®èi víi tõng l«  ®Êt; chØ giíi  ®êng  ®á, chØ giíi x©y  dùng vµ c¸c yªu cÇu cô thÓ vÒ kü thuËt ®èi víi tõng tuyÕn   ®êng; ph¹m vi vµ  hµnh lang b¶o vÖ  c¸c c«ng tr×nh h¹  tÇng  kü thuËt; c) Quy  ®Þnh vÒ  vÞ  trÝ, quy m« vµ  ph¹m vi, hµnh lang  b¶o vÖ ®èi víi c¸c c«ng tr×nh x©y dùng ngÇm, trªn mÆt ®Êt  vµ trªn cao; d) Quy ®Þnh vÒ b¶o tån, t«n t¹o, c¶i t¹o, chØnh trang   c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc, di tÝch lÞch sö  ­ v¨n ho¸,  ®Þa  h×nh c¶nh quan vµ b¶o vÖ m«i trêng sinh th¸i; ®) C¸c quy  ®Þnh vÒ  thiÕt kÕ   ®« thÞ  quy  ®Þnh t¹i §iÒu  31 cña NghÞ ®Þnh nµy; e) Ph©n cÊp vµ  quy  ®Þnh tr¸ch nhiÖm qu¶n lý  x©y dùng  theo quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ. 2.   §èi   víi   quy   chÕ   qu¶n   lý   quy   ho¹ch   chi   tiÕt   x©y  dùng   ®«   thÞ   1/500,   c¬   quan   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   cã  tr¸ch  nhiÖm  lÊy  ý  kiÕn  cña  ®¹i diÖn nh©n d©n trong  khu  vùc quy ho¹ch tríc khi phª duyÖt. 
 16. 16 § i Ò u   28.   ThÈm  ®Þnh, phª duyÖt  ®å  ¸n quy ho¹ch chi  tiÕt x©y dùng   1. §èi víi quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû  lÖ  1/2.000  c¸c ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, lo¹i 1, lo¹i 2, lo¹i 3, c¸c khu   c«ng nghÖ cao vµ c¸c khu kinh tÕ ®Æc thï: a) Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh phª duyÖt ®å ¸n quy ho¹ch  chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc,  kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ  cña c¬  quan thÈm  ®Þnh.  Tuú  theo vÞ  trÝ, quy m« cña  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng, Uû   ban nh©n d©n cÊp tØnh cã thÓ uû quyÒn cho Uû ban nh©n d©n   cÊp huyÖn phª duyÖt; b) Së  X©y dùng hoÆc Së  Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc  ®èi víi  c¸c tØnh, thµnh phè cã Së Quy ho¹ch ­ KiÕn tróc thÈm ®Þnh  ®å ¸n quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ thuéc thÈm quyÒn  phª duyÖt cña Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh trong thêi h¹n 30  ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ hå s¬ hîp lÖ cña c¬ quan   tr×nh thÈm ®Þnh. 2. §èi víi quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng tû  lÖ  1/2.000  c¸c  ®« thÞ  lo¹i 4,   lo¹i 5; quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  tû   lÖ   1/500   c¸c   ®«   thÞ   lo¹i   ®Æc   biÖt,   lo¹i   1,   lo¹i   2,  lo¹i 3: a)   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   phª   duyÖt   ®å   ¸n   quy  ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®« thÞ trong thêi h¹n 30 ngµy lµm  viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬  hîp lÖ  cña c¬  quan thÈm  ®Þnh; b) C¬ quan qu¶n lý x©y dùng cÊp huyÖn thÈm ®Þnh ®å ¸n  quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng  ®« thÞ  thuéc thÈm quyÒn phª  duyÖt   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   trong   thêi   h¹n   30  ngµy   lµm   viÖc,   kÓ  tõ   ngµy  nhËn   ®ñ  hå   s¬   hîp   lÖ   cña   c¬  quan tr×nh thÈm ®Þnh. 3. Ngêi cã  thÈm quyÒn thÈm  ®Þnh, phª duyÖt quy ho¹ch  chi tiÕt x©y dùng   ®« thÞ  cã  tr¸ch  nhiÖm  thÈm  ®Þnh,  phª  duyÖt  theo   ®óng   thêi   gian  quy   ®Þnh   vµ  chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc ph¸p luËt vÒ néi dung thÈm ®Þnh, phª duyÖt.   §i Ò u   29.  §iÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®«  thÞ 1.   Quy   ho¹ch   chi   tiÕt   x©y   dùng   ®«   thÞ   ®îc   xem   xÐt  ®iÒu chØnh khi cã mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)   Quy   ho¹ch   chung   x©y   dùng   ®«   thÞ   ®îc   ®iÒu   chØnh  toµn bé  hoÆc  ®iÒu chØnh côc bé  cã  ¶nh hëng tíi khu vùc  lËp quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng;
 17. 17 b) CÇn khuyÕn khÝch thu hót  ®Çu t  nhng ph¶i phï  hîp  víi   quy   ho¹ch   chung   x©y   dùng   ®«   thÞ   vÒ   ph©n   khu   chøc  n¨ng; c)  Dù  ¸n  ®∙ cã   quy ho¹ch  chi  tiÕt  ®îc  duyÖt,  trong  thêi gian 03 n¨m kh«ng triÓn khai thùc hiÖn ®îc.   2. Khi  ®iÒu chØnh quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng, ngêi  cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   ph¶i   lÊy   ý   kiÕn   cña   nh©n   d©n  th«ng qua phiÕu xin  ý  kiÕn hoÆc tæ chøc häp  ®¹i diÖn tæ  d©n phè  vµ  Uû  ban nh©n d©n phêng trong khu vùc liªn quan  ®Õn quy ho¹ch ®iÒu chØnh. 3.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   phª   duyÖt   quy   ho¹ch   chi   tiÕt   x©y dùng  ®« thÞ  th×  phª duyÖt   ®iÒu  chØnh quy ho¹ch  chi  tiÕt x©y dùng ®« thÞ. Môc 4  ThiÕt kÕ ®« thÞ  §i Ò u   30.  ThiÕt kÕ ®« thÞ trong quy ho¹ch chung x©y  dùng ®« thÞ   1. Néi  dung  thiÕt  kÕ   ®« thÞ   trong  quy ho¹ch  chung  x©y dùng ®« thÞ: a) Nghiªn cøu c¸c vïng kiÕn tróc, c¶nh quan trong  ®«  thÞ;  ®Ò  xuÊt tæ chøc kh«ng  gian cho c¸c khu trung  t©m,  cöa ngâ   ®« thÞ, c¸c tuyÕn phè  chÝnh, c¸c trôc kh«ng gian  chÝnh, qu¶ng trêng lín, kh«ng gian c©y xanh, mÆt níc vµ  c¸c ®iÓm nhÊn trong ®« thÞ; b) Nghiªn cøu x¸c  ®Þnh tÇng cao tèi  ®a, tÇng cao tèi  thiÓu cña c«ng tr×nh x©y dùng thuéc c¸c khu chøc n¨ng vµ  toµn ®« thÞ. 2. Hå s¬ thiÕt kÕ ®« thÞ gåm: a) B¶n vÏ khai triÓn mÆt b»ng, mÆt ®øng c¸c khu trung   t©m, qu¶ng trêng chÝnh cã b¶n vÏ phèi c¶nh minh ho¹; b) B¶n vÏ khai triÓn mÆt b»ng, mÆt ®øng c¸c tuyÕn phè   chÝnh cã b¶n vÏ phèi c¶nh minh ho¹; c) Tuú  theo  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  cña tõng  ®« thÞ, lËp m«  h×nh c¸c khu chøc n¨ng hoÆc toµn  ®« thÞ  theo tû  lÖ  thÝch  hîp. §i Ò u   31.  ThiÕt kÕ   ®« thÞ  trong quy ho¹ch chi tiÕt  x©y dùng ®« thÞ 1. Néi dung thiÕt kÕ   ®« thÞ  trong quy ho¹ch chi tiÕt  x©y dùng ®« thÞ:
 18. 18 a)   Nghiªn   cøu,   x¸c   ®Þnh   c¸c   c«ng   tr×nh   ®iÓm   nhÊn   trong   kh«ng   gian   khu   vùc   quy   ho¹ch   theo   c¸c   híng,   tÇm  nh×n kh¸c nhau; tÇng cao x©y dùng c«ng tr×nh cho tõng l«  ®Êt vµ  cho toµn khu vùc; kho¶ng lïi cña c«ng tr×nh trªn  tõng ®êng phè vµ c¸c ng∙ phè; b) Nghiªn cøu h×nh khèi, mµu s¾c, ¸nh s¸ng, h×nh thøc   kiÕn tróc chñ   ®¹o cña c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc; hÖ  thèng  c©y   xanh,   mÆt   níc,   qu¶ng   trêng;   chØ   giíi   ®êng   ®á,   chØ  giíi   x©y   dùng,   x¸c   ®Þnh   cèt   ®êng,   cèt   vØa   hÌ,   cèt   nÒn  c«ng   tr×nh,   chiÒu   cao   khèng   chÕ   c«ng   tr×nh   trªn   tõng  tuyÕn phè; c) Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kiÕn tróc c¶nh quan ®« thÞ bao  gåm quy  ®Þnh chØ giíi  ®êng  ®á, chØ giíi x©y dùng, cèt x©y  dùng nÒn  ®êng, cèt x©y dùng vØa hÌ  cho tÊt c¶ c¸c tuyÕn   phè; quy  ®Þnh chiÒu cao c«ng tr×nh vµ  chiÒu cao tÇng mét   cña c«ng tr×nh;  quy  ®Þnh h×nh khèi kiÕn tróc,  mÆt  ®øng,  m¸i, m¸i hiªn, « v¨ng, ban c«ng cña c¸c c«ng tr×nh; q uy  ®Þnh mµu s¾c, ¸nh s¸ng, vËt liÖu x©y dùng c«ng tr×nh; c¸c  quy  ®Þnh vÒ  c«ng tr×nh tiÖn  Ých  ®« thÞ, tîng  ®µi, tranh  hoµnh  tr¸ng,   biÓn  qu¶ng   c¸o,   c¸c   b¶ng  chØ  dÉn,   b¶ng   ký   hiÖu,  c©y  xanh,  s©n vên,  hµng  rµo, lèi  ®i cho ngêi tµn  tËt, vØa hÌ  vµ  quy ®Þnh kiÕn tróc bao che c¸c c«ng tr×nh  h¹ tÇng kü thuËt ®« thÞ. 2. Hå s¬ thiÕt kÕ ®« thÞ bao gåm: a)   B¶n   vÏ   mÆt   b»ng,   khai   triÓn   mÆt   ®øng   theo   c¸c   tuyÕn phè; tû lÖ 1/2.000 hoÆc 1/500; b) B¶n vÏ c¸c mÆt c¾t quan träng trªn c¸c tuyÕn phè; tû lÖ   1/2.000 hoÆc 1/500;  c) ThuyÕt minh ®å ¸n; d) Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý kiÕn tróc c¶nh quan cña ®å ¸n; ®)   M«   h×nh;   tû   lÖ   1/500   hoÆc   1/2.000   hoÆc   cã   tû   lÖ  thÝch hîp tuú theo khu vùc thiÕt kÕ.  3.   Bé   X©y   dùng   híng   dÉn   thiÕt   kÕ   ®«   thÞ   trong   quy  ho¹ch   chung   x©y   dùng   ®«   thÞ   vµ   quy   ho¹ch   chi   tiÕt   x©y  dùng ®« thÞ. Môc 5 Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n §i Ò u   32.  §èi tîng, giai  ®o¹n vµ  thêi gian lËp quy  ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n 1.  Quy ho¹ch  x©y  dùng  ®iÓm  d©n  c  n«ng  th«n  ®îc lËp  cho   c¸c   ®iÓm  d©n c  trung t©m x∙ vµ  c¸c  ®iÓm d©n c  n«ng  th«n tËp trung gäi chung lµ th«n.
 19. 19 2. Tríc khi lËp quy ho¹ch x©y dùng cho tõng  ®iÓm d©n   c n«ng th«n ph¶i tiÕn hµnh lËp quy ho¹ch x©y dùng m¹ng l­ íi c¸c  ®iÓm d©n c n«ng th«n trong ph¹m vi ranh giíi hµnh  chÝnh x∙. 3.  Thêi h¹n  lËp quy  ho¹ch  x©y dùng   ®iÓm  d©n c  n«ng  th«n giai  ®o¹n ng¾n h¹n lµ  05 n¨m, giai  ®o¹n dµi h¹n lµ  10 n¨m ®Õn 15 n¨m. 4. Thêi gian lËp quy ho¹ch x©y dùng  ®iÓm d©n c  n«ng  th«n kh«ng qu¸ 06 th¸ng. §i Ò u   33.   NhiÖm   vô   quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®iÓm   d©n   c  n«ng th«n 1. Néi dung nhiÖm vô quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng  th«n bao gåm: a) Dù b¸o quy m« t¨ng d©n sè theo tõng giai ®o¹n trªn  ®Þa bµn x∙; b)  X¸c  ®Þnh  m¹ng  líi  ®iÓm  d©n c  n«ng th«n  trªn   ®Þa  bµn x∙; c) Quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n; d) Quy ho¹ch x©y dùng trung t©m x∙. 2. B¶n vÏ  thÓ  hiÖn s¬   ®å  vÞ  trÝ  ranh giíi x∙, tû  lÖ   1/25.000; ranh giíi ®iÓm d©n c tØ lÖ 1/5.000. §i Ò u   34.   Néi   dung   quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®iÓm   d©n   c  n«ng th«n 1. Néi dung quy ho¹ch x©y dùng  ®iÓm d©n c  n«ng th«n  bao gåm nh÷ng néi dung chÝnh sau ®©y: a) Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng quy m« d©n sè, lao ®éng, t×nh   h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ  ­ x∙ héi; dù  b¸o d©n sè  cho tõng   giai ®o¹n quy ho¹ch; b) Ph©n tÝch hiÖn tr¹ng sö  dông  ®Êt  ®ai; dù  b¸o quy  m« sö dông ®Êt ®ai cho tõng giai ®o¹n quy ho¹ch; c)  Quy ho¹ch  tæng  mÆt b»ng  sö  dông   ®Êt;  bè  trÝ   c¸c  c«ng   tr×nh   x©y   dùng,   c«ng   tr×nh   ph¶i   b¶o   tån;   c¶i   t¹o  chØnh trang; c¸c c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt, h¹  tÇng x∙  héi; x¸c ®Þnh vÞ trÝ c¸c khu vùc cÊm x©y dùng vµ c¸c gi¶i   ph¸p b¶o vÖ m«i trêng; d) Dù  kiÕn nh÷ng h¹ng môc u tiªn ph¸t triÓn vµ  nguån  lùc thùc hiÖn. 2.   Hå   s¬   ®å   ¸n   quy   ho¹ch   x©y   dùng   ®iÓm   d©n   c  n«ng  th«n bao gåm:
 20. 20 a) B¶n vÏ: ­ B¶n  ®å  hiÖn tr¹ng x©y dùng, sö  dông  ®Êt  ®iÓm d©n c n«ng th«n; tû lÖ  1/500 ­ 1/2.000; ­ B¶n  ®å  quy ho¹ch m¹ng líi  ®iÓm d©n c vµ  h¹  tÇng kü  thuËt trªn ®Þa bµn x∙; tû lÖ 1/5.000 ­ 1/25.000; ­ B¶n  ®å  quy ho¹ch tæng thÓ  kh«ng gian kiÕn tróc vµ  h¹   tÇng   kü   thuËt   ®iÓm   d©n   c  n«ng   th«n;   tû   lÖ   1/500   ­  1/2.000. b) ThuyÕt minh tæng hîp. §i Ò u   35.  Quy ®Þnh vÒ qu¶n lý quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm   d©n c n«ng th«n Ngêi cã thÈm quyÒn phª duyÖt ®å ¸n quy ho¹ch x©y dùng   ®iÓm   d©n   c  n«ng   th«n   ban   hµnh   Quy   ®Þnh   vÒ   qu¶n   lý   quy  ho¹ch x©y dùng  ®iÓm d©n c n«ng th«n bao gåm c¸c néi dung  sau ®©y: 1. Quy ®Þnh ranh giíi quy ho¹ch x©y dùng ®èi víi tõng   ®iÓm d©n c n«ng th«n. 2. Quy  ®Þnh nh÷ng vïng cÊm x©y dùng; ph¹m vi vµ  hµnh  lang b¶o vÖ  c«ng tr×nh h¹  tÇng kü  thuËt, khu vùc cã  kh¶  n¨ng x¶y ra s¹t lë, tai biÕn; khu  ®Êt dù  tr÷   ph¸t triÓn  d©n c, c¸c khu vùc b¶o tån di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸ vµ c¸c  khu vùc kh¸c. 3. Quy  ®Þnh chØ giíi  ®êng  ®á, chØ giíi x©y dùng  ®èi  víi hÖ  thèng giao th«ng trong  ®iÓm d©n c, hÖ  thèng giao  th«ng trªn ®Þa bµn x∙. 4. Quy  ®Þnh vÒ  viÖc b¶o vÖ  m«i trêng  ®èi víi  ®iÓm d©n  c n«ng th«n. 5. C¸c quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u   36.   ThÈm  ®Þnh, phª duyÖt quy ho¹ch x©y dùng  ®iÓm d©n c n«ng th«n           1. Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn phª duyÖt nhiÖm vô  quy  ho¹ch, quy ho¹ch x©y dùng ®iÓm d©n c n«ng th«n sau khi ®­ îc Héi  ®ång nh©n d©n cÊp x∙ th«ng qua b»ng nghÞ  quyÕt vµ  cã   tê   tr×nh   xin   phª   duyÖt   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   x∙   trong thêi gian 20 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå  s¬ hîp lÖ. 2. C¬ quan qu¶n lý x©y dùng cÊp huyÖn thÈm ®Þnh nhiÖm   vô  quy ho¹ch,  ®å  ¸n quy ho¹ch x©y dùng  ®iÓm d©n c  n«ng 
Đồng bộ tài khoản