Nghị định 106/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
173
lượt xem
23
download

Nghị định 106/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 106/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phí, lệ phí

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 106/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  106/2003/N§­C P  n g µ y   23 th¸ng 9 n¨ m   2003  Q u y  ® Þ n h  v Ò  vi Ö c  ö  p h ¹t vi  h ¹ m   µ n h  c h Ý n h   x p h trong l Ü nh v ù c p h Ý , l Ö  p h Ý C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002; C¨n  Ph¸p  Önh  Ý   µ  Ö  Ý  µy  th¸ng8  cø  l Ph v l ph ng 28    n¨m  2001; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m    iÒu  1. Ph vi® chØnh 1.NghÞ   nh  µy    ®Þ n quy  nh  Ò   Öc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v vi x ph     h ch trong  lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý. v ph   ph   2. Vi ph¹m  µnh  Ýnh     h ch trong lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý     v ph   ph quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  µy  n bao  å m: g a) Vi ph¹m     quy  nh  Ò   Èm  Òn  ®Þ v th quy quy  nh  Ò   Ý, lÖ  Ý; ®Þ v ph   ph b) Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ¨ng  ý,kª khai,   ép  Ý, lÖ  Ý; ®Þ v® k    thu,n ph   ph c)Vi ph¹m     quy  nh  Ò   ®Þ v møc    Ý, lÖ  Ý; thu ph   ph d)  ph¹m  Vi  quy  nh  Ò   ®Þ v quy  ×nh,thñ  ôc lËp,b¸o  tr   t    c¸o  ¬ng  thu ph ¸n    phÝ; ®)    ¹m  Vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý, ö  ông  Òn phÝ, lÖ  Ý; l  ds ti     ph       ¹m  e) Vi ph quy  nh  Ò   ®Þ v chøng  õthu phÝ, lÖ  Ý; t      ph g) Vi ph¹m     quy  nh  Ò   Ôn, gi¶m  Ý, lÖ  Ý; ®Þ v mi   ph   ph h) Vi ph¹m     quy  nh  Ò   Õ     Ý, lÖ  Ý; ®Þ v k to¸nph   ph i)   ¹m    ph quy  nh  Ò   Vi ®Þ v c«ng  khaichÕ       Ý, lÖ  Ý.   ®é thu ph   ph §i Ò u    èit ng ¸p dông 2. §  î     1.  nh©n,  ¬  C¸  c quan, tæ    chøc  trong  íc vµ  íc ngoµi (sau  y   äi n  n    ®© g   chung  µc¸ nh©n, tæ  l      chøc)cã  µnh    è     h vic ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  nh   ®Þ cña ph¸p  ËtvÒ   Ý, lÖ  Ý   µ   lu   ph   ph m kh«ng  ph¶ilµ téiph¹m  u   Þ   ö  ¹tvi      ®Ò b x ph    
 2. 2 ph¹m  µnh  Ýnh  h ch theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy, trõ tr ng  îp  Òu  c ®Þ n     ê h §i í   quèc  Õ  µ   ÖtNam   ý  Õt  t m Vi   k k hoÆc     Ëp  ã  gianh c quy  nh  ®Þ kh¸c.   2. C¸n  é, c«ng    b  chøc  ang    µnh  Öm   ô,c«ng  ô  ® thih nhi v  v trong lÜnh  ùc    v phÝ, lÖ  Ý  îcgiao m µ   ã    ¹m  µnh  Ýnh  ×    ph ®     c viph h ch th kh«ng  éc ®èi t ng ¸p thu    î     dông  NghÞ   nh  µy  µ   ÏbÞ  ö  ýkû  Ëttheo quy  nh  ña  ®Þ n m s   x l   lu     ®Þ c ph¸p luËtvÒ      c¸n bé,c«ng     chøc. §i Ò u    3. Nguyªn  ¾c  ö  ¹t t x ph Nguyªn  ¾c  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  t x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Ý,  Ö  Ý   l v ph l ph thùc hiÖn    theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ ti  3  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  l X l    h ch ngµy  th¸ng7  02    n¨m 2002. §i Ò u 4.  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õtt¨ng nÆng   i  íihµnh      T ti   nh t ti     ®è v   vivi ph¹m  µnh  Ýnh  h ch tronglÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý   v ph   ph Nh÷ng  ×nh  Õt gi¶m  Ñ,  t ti   nh t¨ng  nÆng   i  íihµnh      ¹m  µnh  ®è v   vi vi ph h chÝnh trong  Ünh  ùc  Ý,  Ö  Ý   ùc  Ön  l v ph l ph th hi theo  quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ t i§i 8  §iÒu  cña  9  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002. §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹t 5. Th   x ph 1. ThêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý  µ   v ph   ph l   hain¨m  Ó   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn.   k t  viph h ch ®    2. §èivíic¸ nh©n  ∙  Þ   ëitè,truytè hoÆc   Õt  nh  a    Ðt xö        ® b kh         quy ®Þ ® ra x   theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù, nhng  th t     h s  sau    ã  Õt  nh  nh  ®ã c quy ®Þ ®× chØ  iÒu  ® tra hoÆc   nh    ®× chØ   ô  m µ   µnh      ¹m  ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  v ¸n  h vi vi ph cd hi vi ph h chÝnh  trong  Ünh  ùc  Ý,  Ö  Ý   ×  Þ   ö  ¹ttheo  l v ph l ph th b x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   ®Þnh  µy; trong tr ng  îp  µy, thêihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  µ ba  n   ê h n     x ph     h ch l  th¸ng,kÓ   õ ngµy  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tnhËn  îc quyÕt  nh  nh    t  ng   th quy x ph   ®  ®Þ ®× chØ  µ  å  ¬  ô    ¹m. v h s v viph 3. Trong  êih¹n  îc quy  nh  ¹    th   ®  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy  µ     2  n m c¸ nh©n,  chøc  ¹ thùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  íitrong lÜnh  ùc  Ý, lÖ  tæ  l i   viph h ch m    v ph   phÝ  hoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ë viÖc  ö  ¹tth×  ct tr     tr   x ph   kh«ng  dông  êi ¸p  th   hiÖu  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy; thêihiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  2  n   x ph     hµnh  Ýnh  îc tÝnh  ¹ kÓ   õ thêi®iÓ m   ùc hiÖn    ¹m  µnh  Ýnh  íi ch ®  l  t    i th   viph h ch m  hoÆc   êi®iÓ m   Ê m     µnh    èntr¸nh, th   ch døt h vitr     c¶n  ëviÖc  ö  ¹t. tr   x ph §i Ò u    êihiÖu    µnh  Õt  nh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  6. Th   thih quy ®Þ x ph     h ch tronglÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý   v ph   ph Quy Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ x ph     h ch trong  Ünh  ùc  Ý,  Ö  Ý  l v ph l ph h Õt  Öu  ùc thihµnh  hi l     sau  ét  m n¨m  Ó   õ ngµy  quyÕt  nh  ö  ¹t; k t  ra  ®Þ x ph   trong  tr ng  îp    ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tcè  ×nh  èn tr¸nh,tr× ho∙n    µnh  ê h c¸ nh tæ  b x ph   t tr      thih quyÕt  nh  ö  ¹tth×  êihiÖu  ãitrªn® îctÝnh  ¹ kÓ   õ thêi®iÓ m   Ê m   ®Þ x ph   th   n      l  t     i ch døt hµnh    èntr¸nh, ×ho∙n.   vitr      tr
 3. 3 §i Ò u    êih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh 7. Th   ®       b x ph     h ch C¸  ©n,  chøc  Þ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh, n Õu   nh tæ  b x ph     h ch   qua  ét  m n¨m,   kÓ   õ ngµy  Êp  µnh  t  ch h xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ ngµy  Õt  êihiÖu  quy ®Þ x ph   t  h th   thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ     quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m  ×      a  Þ   ö  ¹tvi t¸ ph th coinh ch b x ph     ph¹m  µnh  Ýnh. h ch §i Ò u    h×nh  8. C¸c  thøc xö  ¹t   ph 1.§èivíi çi hµnh      ¹m  µnh  Ýnh        m viviph h ch trong lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý, c¸   v ph   ph     nh©n, tæ    chøc    ¹m  viph ph¶ichÞu  ét    m trong nh÷ng  ×nh    h thøc  ö  ¹tchÝnh  x ph   sau  y: ®© a) Ph¹tc¶nh      c¸o; b) Ph¹ttiÒn.     2. Tuú    theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, c¸ nh©n, tæ  t ch   ®é viph       chøc    ¹m  µnh  viph h chÝnh trong  Ünh  ùc  Ý,  Ö  Ý   l v ph l ph cßn  ã  Ó  Þ   dông  ét  c th b ¸p  m hoÆc     c¸c h×nh  thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  sau  y:  ®© a) TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  µnh  Ò,  ¹t®éng     sd gi   h ngh ho   theo  quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   b)  Þch  T thu tang  Ët, ph¬ng  Ön  ∙  îc sö  ông      ¹m  µnh  v  ti ® ®   d ®Ó vi ph h chÝnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh       thøc  ö  ¹t® îc quy  nh  ¹  x ph     ®Þ t ikho¶n  vµ  1  kho¶n    2 §iÒu  µy,c¸nh©n, tæ  n      chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch cßn  ã  Ó  Þ  éc    ông  c th b bu ¸p d m ét  hoÆc   ÷ng  Ön  nh bi ph¸p kh ¾c  ôc  Ëu    ph h qu¶  sau: a)  éc  Bu ph¶ibåi hoµn  è  Òn  Êttho¸tdo    ¹m  µnh  Ýnh     s ti th     viph h ch trong  lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý  ©y  v ph   ph g ra; b) Ph¶i chÞu  äi    Ý     ùc hiÖn  Öc  µn    Òn    m chiph ®Ó th   vi ho tr¶ti chªnh  Öch  l do  ùc hiÖn    th   saiph¸p luËtvÒ   Ý, lÖ  Ý      ph   ph cho  i t ng nép  Ý, lÖ  Ý; ®è  î   ph   ph c)Truy thu c¸ckho¶n  Ý, lÖ  Ý  ènnép;       ph   ph tr   d)  Þch    µn  é  è  Òn  T thu to b s ti chªnh  Öch  Ý, lÖ  Ý  ã  îcdo    ¹m  l ph   ph c ®   viph hµnh  Ýnh. ch 4. C¸c  ×nh    h thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  trªn®©y   2  3    chØ  îc¸p  ông  Ìm  ® d k theo  ×nh  h thøc  ö  x ph¹tquy  nh  ¹    ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy.Trong  êng  îp viph¹m  µnh  Ýnh  ∙  1  n  tr h    h ch ® h Õt  êihiÖu  ö  ¹thoÆc   Õt  êih¹n    Õt  nh  ö  ¹tth× kh«ng  ö  th   x ph   h th   ra quy ®Þ x ph     x ph¹t,nhng  Én  Þ   dông    Ön    v b ¸p  c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  µy. 3  n C h ¬ n g  II H µ n h  vi vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü n h v ù c p h Ý ,  l Ö p h Ý , h × n h  thøc x ö  p h ¹t µ  m ø c  p h ¹t  v
 4. 4 §i Ò u 9. Vi  ¹m  ph quy  nh  Ò   Èm   Òn  ®Þ v th quy quy  nh  Ò   Ý,  Ö  ®Þ v ph l phÝ 1. Ph¹ttiÒn  õ 20.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ã  Èm  Òn  µ   ù ® Æt  quy  nh  Ò:  c th quy m t  ra  ®Þ v danh  ôc  Ý, lÖ  Ý; m ph   ph   møc    Ý, lÖ  Ý; qu¶n  ý, ö  ông  Òn phÝ, lÖ  Ý; miÔn, gi¶m  Ý, lÖ  thu ph   ph   l  d s ti     ph     ph   phÝ. 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m        b ph      tæ  ch vi vi ph quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ti  1  n cßn  ã  Ó  Þ   ö  ¹tbæ   c th b x ph   sung  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. 2  8  ®Þ n 3. Ngoµi c¸c h×nh     thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹tbæ   x ph     ph   sung, c¸ nh©n,       tæ chøc    ¹m  µnh  Ýnh  ∙    ö  ông  Òn  Ý,  Ö  Ý;  ∙  ùc  Ön  vi ph h ch ® thu,s d ti ph l ph ® th hi miÔn, gi¶m  Ý,  Ö  Ý   ph l ph cßn  Þ   dông  ét  b ¸p  m hoÆc   ÷ng  Ön  nh bi ph¸p  ¾c   kh phôc  Ëu  h qu¶ quy  nh  ¹    iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ ti ® c¸c a, b  d  3  8  ®Þ nµy. §i Ò u 10. Vi  ¹m    ph quy  nh  Ò   ¨ng  ý, kª  ®Þ v® k   khai,thu,nép  Ý,  Ö     ph l phÝ 1. §èi víihµnh      ¹m       viviph quy  nh  Ò   ¨ng  ý, kª  ®Þ v® k   khaiviÖc    ép    thu,n phÝ, lÖ  Ý:   ph a) §¨ng  ý,kª khaichË m   êih¹n    k     th   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtphÝ, lÖ  Ý:      ph ­Ph¹tc¶nh    i víi µnh      ¹m  Çn  u;     c¸o ®è     h viviph l ®Ç ­ Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 300.000  ng  i víihµnh      ¹m  ®å ®è     viviph tõlÇn  haitrë®i.   thø      b)  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víihµnh      ®è     vikhai   kh«ng  ng, khaikh«ng      ®ó     ®ñ c¸c kho¶n  ôc  m quy  nh  ®Þ trong c¸c tê khaithu,         nép  Ý, lÖ  Ý  ph   ph hay  trong tµiliÖu kÕ             to¸n®Ó cung  Êp  c cho  ¬  c quan  qu¶n  ý l  nhµ  íctheo quy  nh. n    ®Þ c)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ¨ng  ý,kª khaiviÖc    ép  Ý, lÖ  Ý  íi ¬  ® k     thu,n ph   ph v   quan  c qu¶n  ýnhµ  íc l  n  theo quy  nh.   ®Þ 2.§èivíi µnh      ¹m       h viviph quy  nh  Ò     ép  Ý, lÖ  Ý: ®Þ v thu,n ph   ph a) §èivíi µnh    Ë m   ép  Ý, lÖ  Ý       h vich n ph   ph theo  th«ng  cña  ¬  b¸o  c quan  ã  c thÈm  Òn: quy ­Ph¹tc¶nh    i víi µnh      ¹m  Çn  u;     c¸o ®è     h viviph l ®Ç ­ Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víihµnh      ¹m  ®å ®è     viviph tõlÇn  haitrë®i.   thø      b) §èivíi µnh         h vikh«ng  ép  Ý, lÖ  Ý  n ph   ph theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtphÝ, lÖ  Ý:     ph ­ Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vikh«ng  nép  Ý, lÖ  Ý  ã    Þdíi ph   ph c gi¸tr     10.000.000 ®ång;   ­ Ph¹ttiÒn tõ trªn1.000.000 ®ång  n   íi            ®Õ d   3.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è    h vikh«ng  ép  Ý, lÖ  Ý  ã    Þ tõ 10.000.000 ®ång  n   íi30.000.000   n ph   ph c gi¸tr       ®Õ d     ®ång;
 5. 5 ­ Ph¹ttiÒn  õ 3.000.000  ng  n   íi5.000.000  ng  i  íihµnh        t  ®å ®Õ d   ®å ®è v   vi kh«ng  ép  Ý,  Ö  Ý   ã    Þ tõ 30.000.000  ng  n   íi50.000.000 n ph l ph c gi¸tr     ®å ®Õ d     ®ång; ­ Ph¹ttiÒn tõ 5.000.000  ng  n   íi10.000.000  ng  i  íihµnh           ®å ®Õ d   ®å ®è v   vi kh«ng  ép  Ý,  Ö  Ý   ã    Þ tõ 50.000.000  ng  n   íi100.000.000 n ph l ph c gi¸tr     ®å ®Õ d     ®ång; ­ Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n   íi          ®Õ d   30.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vi kh«ng  ép  Ý, lÖ  Ý  ã    Þ tõ 100.000.000 ®ång  n   íi n ph   ph c gi¸tr       ®Õ d   300.000.000  ®ång; ­  ¹t tiÒn  õ 30.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ép  Ý, lÖ  Ý  ã    Þtõ300.000.000 ®ång  ëlªn. n ph   ph c gi¸tr       tr   3. Ngoµi viÖc  Þ   ¹tph¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m      b ph        tæ  ch vi vi ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  vµ  iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ ti   c  1  ® b  2  n cßn  ã  Ó  Þ  ö  c th b x ph¹tbæ     sung  theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t  i 2  8  ®Þ n 4.  Ngoµi c¸c h×nh     thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹tbæ   x ph     ph   sung, c¸ nh©n,       tæ chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n    iÓ m     ®Þ ti® b  ® c  1, ® b kho¶n  §iÒu  µy  2  n cßn  Þ   dông  Ön  b ¸p  bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  quy  nh   ®Þ t¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   i c  3  8  ®Þ n §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   11. Vi ph quy  v møc    Ý, lÖ  Ý thu ph   ph 1. Ph¹t tiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi thu phÝ, lÖ  Ý    íimøc  Ý, lÖ  Ý       ph saiv   ph   ph niªm  Õt  y hoÆc   c¬  do  quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  th quy quy  nh. ®Þ 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m        b ph      tæ  ch vi vi ph quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  µ   ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ti  1  n m ct ti     cßn  ã  Ó  Þ   ö  ¹t c th b x ph   bæ   sung  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t  i a  2  8  ®Þ n 3. Ngoµi c¸c h×nh     thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹tbæ   x ph     ph   sung, c¸ nh©n,       tæ chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch cßn  Þ     ông  ét  b ¸p d m hoÆc   ÷ng  Ön  nh bi ph¸p  ¾c   kh phôc  Ëu  h qu¶ quy  nh  ¹    iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   ®Þ ti ® c¸c a, b  d  3  8  ®Þ nµy. §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   tr×nh,thñ tôclËp,b¸o    ¬ng  12. Vi ph quy  v quy          c¸o ph ¸n thu phÝ     1.Ph¹tc¶nh    i víi µnh      ¹m  Çn  u.     c¸o ®è     h viviph l ®Ç 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m  õlÇn  haitrë®i. t   thø        §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   13. Vi ph quy  v qu¶n  ý, ö  ông  Òn phÝ, lÖ  Ý  l  ds ti     ph 1. §èi víihµnh    ö  ông    ôc  ch  Òn  Ý,  Ö  Ý   éc  ©n        vis d saim ®Ý ti ph l ph thu ng s¸ch nhµ  ícbÞ  ¹ttiÒn nh    n   ph     sau:   a)  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh    ö  ®å ®è v   vi s dông  Òn phÝ, lÖ  Ý    ôc  ch  ã    Þdíi ti     ph saim ®Ý c gi¸tr     10.000.000 ®ång;  
 6. 6 b)  ¹t tiÒn  õ    Ph   t trªn 1.000.000  ng  n   íi3.000.000  ng  i  íi ®å ®Õ d   ®å ®è v   hµnh    ö  ông  Òn  Ý,  Ö  Ý     ôc   ch  ã    Þ tõ  vi s d ti ph l ph sai m ®Ý c gi¸tr   10.000.000  ®ång  n   íi ®Õ d   30.000.000 ®ång;   c) Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000  ng  n   íi5.000.000  ng  i víihµnh           ®å ®Õ d   ®å ®è     vi sö  ông  Òn  Ý, lÖ  Ý    ôc  ch  ã    Þ tõ 30.000.000  ng  n   d ti ph   ph saim ®Ý c gi¸tr     ®å ®Õ díi  50.000.000 ®ång;   d) Ph¹ttiÒn tõ5.000.000 ®ång  n   íi          ®Õ d   10.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vi sö  ông  Òn  Ý, lÖ  Ý    ôc  ch  ã    Þ tõ 50.000.000  ng  n   d ti ph   ph saim ®Ý c gi¸tr     ®å ®Õ díi  100.000.000 ®ång;   ®)  ¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n   íi Ph        ®Õ d   30.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è     h vi sö  ông  Òn  Ý,  Ö  Ý     ôc  ch  ã    Þ tõ 100.000.000  ng   d ti ph l ph sai m ®Ý c gi¸tr     ®å ®Õ n   íi d  300.000.000 ®ång;   e)  ¹ttiÒn  õ 30.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi sö  ông  Òn  Ý, lÖ  Ý     ôc  ch  ã    Þ tõ 300.000.000  ng  ë d ti ph   ph saim ®Ý c gi¸tr     ®å tr   lªn. 2. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh        b ph      tæ  viph h ch quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n  §iÒu  µy  1  n cßn  Þ   dông  Ön  b ¸p  bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  cña  ®Þ t  i a  3  8  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  14. ph¹m   Vi  quy  nh   Ò   ®Þ v chøng  õ  t thu  Ý,  Ö  Ý   éc  ph l ph thu ng©n  s¸ch nhµ  íc   n 1.§èivíi µnh      ¹m       h viviph quy  nh  Ò     ®Þ v inchøng  õ: t a)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ® Æt     Ën    in,nh in chøng  õ  ng  a  îc c¬  t nh ch ®   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  chÊp  Ën  thu b»ng   v¨n b¶n; b)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 4.000.000  ng  n   ®å ®Õ 9.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ® Æt    Ën    in,nh inchøng  õtrïngký  Öu,trïngsè. t    hi     2.§èivíi µnh      ¹m       h viviph quy  nh  Ò   ¨ng  ý  ö  ông  ®Þ v® ksd chøng  õ: t  Ph¹t tiÒn  õ    t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íic¸  ©n,    ®å ®è v   nh tæ chøc  ö  ông  sd chøng  õ ® Æc   ïnhng  t  th   kh«ng  ¨ng  ý  íic¬  ® k v   quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy theo quy  nh.   ®Þ 3.§èivíi µnh      ¹m       h viviph quy  nh  Ò   ö  ông  ®Þ vsd chøng  õ: t a) §èivíi µnh    Ëp       h vil chøng  õ kh«ng    â c¸c chØ    t  ghir     tiªuquy  nh  ®Þ trong  chøng  õ,trõc¸cchØ      nh  è  Òn phÝ, lÖ  Ý: t      tiªux¸c®Þ s ti     ph ­Ph¹tc¶nh    i víi µnh      ¹m  Çn  u;     c¸o ®è     h viviph l ®Ç ­ Ph¹ttiÒn tõ 100.000  ng  n          ®å ®Õ 300.000  ng  i víihµnh      ¹m  ®å ®è     viviph tõlÇn  haitrë®i.   thø      b)  ¹t tiÒn  õ 500.000 ®ång   n   Ph   t ®Õ 5.000.000 ®ång   i víi µnh    ®è  h vi kh«ng  Ëp  l chøng  õ khithu  Ý,  Ö  Ý,  õtr ng  îp  phÝ, lÖ  Ý   t     ph l ph tr   ê h thu    ph theo  quy  nh  ®Þ kh«ng  ph¶ilËp chøng  õ.    t c) C¨n  vµo    Þ ghi trªn li   cø  gi¸tr       ªnchøng  õ  t thu  Ý,  Ö  Ý   ph l ph giao    cho kh¸ch hµng,ph¹ttiÒn ®èi víi µnh    Ëp            h vil chøng  õ cã  t   chªnh  Öch  ÷a c¸c li   l gi     ªn cña  çi sè  m   chøng  õnh  t   sau:
 7. 7 ­ Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íim çi  è  ®å ®è v   s chøng  tõcã    Þchªnh  Öch  íi   gi¸tr   l d 1.000.000 ®ång;   ­ Ph¹t Òn  õ 2.000.000 ®ång  ®Õ n    ti t 3.000.000  ng   i  íi çi sè  ®å ®è v  m chøng  õcã    Þchªnh  Öch  õ1.000.000 ®ång  n   íi t   gi¸tr   l t    ®Õ d   5.000.000   ng;  ®å ­ Ph¹t Òn  õ 4.000.000 ®ång  ®Õ n    ti t 5.000.000  ng   i  íi çi sè  ®å ®è v  m chøng  õcã    Þchªnh  Öch  õ5.000.000 ®ång  n   íi t   gi¸tr   l t    ®Õ d   10.000.000 ®ång;   ­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 6.000.000  ng  n   ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íim çi  è  ®å ®è v   s chøng  õcã    Þchªnh  Öch  õ10.000.000 ®ång  ëlªn. t   gi¸tr   l t    tr   d)  C¨n  vµo    Þ ghi trªn li   cø  gi¸tr       ªnchøng  õ  t thu  Ý,  Ö  Ý   ph l ph giao    cho kh¸ch hµng,ph¹ttiÒn ®èi víi µnh    Ëp chøng  õkhèng              h vil   t  nh sau: ­ Ph¹t Òn  õ 1.000.000 ®ång  ®Õ n    ti t 2.000.000  ng   i  íi çi sè  ®å ®è v  m chøng  õcã    Þdíi t   gi¸tr     2.000.000 ®ång;   ­ Ph¹t Òn  õ 3.000.000 ®ång  ®Õ n    ti t 5.000.000  ng   i  íi çi sè  ®å ®è v  m chøng  õcã    Þtõ2.000.000 ®Õ n   íi t   gi¸tr       d  5.000.000 ®ång;   ­  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 6.000.000  ng  n   ®å ®Õ 20.000.000  ng  i  íim çi  è  ®å ®è v   s chøng  õcã    Þtõ5.000.000 ®ång  ëlªn. t   gi¸tr       tr   ®)  ¹ttiÒn tõ 1.000.000 ®ång  n   Ph        ®Õ 2.000.000 ®ång    cho  çi  è  m s chøng  tõ®èi víi µnh    ö  ông       h vis d chøng  õ®∙  Õt    Þsö  ông. t   h gi¸tr   d e) Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 6.000.000 ®ång    cho  çi  è  m s chøng  tõ ®èi víihµnh    Èy xo¸,söa  ÷a  éidung         vit     ch n   c¸c chØ    ña  tiªuc chøng  õ ®∙  ö  t  s dông. g) Ph¹ttiÒn tõ3.000.000 ®ång  n            ®Õ 10.000.000 ®ång    cho  çi sè  m   chøng  tõ®èi víi µnh    ö  ông       h vis d chøng  õgi¶. t  h) Møc  ¹ttiÒn ®èi víi   µnh      ¹m    ph        h c¸c viviph quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m       ®Þ ti     c,d, ®,  vµ  kho¶n  §iÒu  µy  èi a  µ100.000.000 ®ång. e  g  3  n t   l  ®   4.§èivíi µnh      ¹m       h viviph quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ýchøng  õ: l  t a)  ¹t tiÒn  õ 100.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  i  íic¸ nh©n,    ®å ®è v     tæ chøc  ùc  Ön  th hi b¸o  c¸o  ö  ông, thanh  sd   to¸n,quyÕt    to¸n sö  ông   d chøng  õ t  chË m; u  ÷, l tr   b¶o qu¶n  chøng  õkh«ng  ng  t  ®ó quy  nh; ®Þ b)  ¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íic¸ nh©n,    ®å ®è v     tæ chøc  kh«ng  c¸o sö  ông,thanh  b¸o    d   to¸n,   Õt to¸nsö  ông  quy     d chøng  õ; t c)  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 1.000.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi nhËn, mua     chøng  õ kh«ng  ng  t  ®ó quy  nh  ®Þ cho  çi  è  m s chøng  õ sö  ông. t  d   Møc  ¹ttèi a  µ50.000.000 ®ång. ph     l   ®   5.§èivíi µnh    µm  Êt,cho,b¸n chøng  õ:      h vil m      t a)  ¹ttiÒn  Ph   500.000  ng  i  íihµnh    µm  Êt  ªngiao  ®å ®è v   vil m li   cho kh¸ch  hµng  ña  çi sè  c m   chøng  õcha  ö  ông; t  sd b)  ¹ttiÒn  Ph   200.000  ng  i  íihµnh    µm  Êt    ªncña  çi  è  ®å ®è v   vil m c¸c li   ms chøng  õ,trõli   t     ªngiao cho    kh¸ch hµng  ña    c chøng  õcha  ö  ông; t  sd c)§èivíi µnh         h vicho,b¸n chøng  õ:    t
 8. 8 ­  êng  îp  Tr h cho, b¸n    chøng  õ  t ph¸thiÖn  ∙  ö  ông  ×  nh©n,      ®sd th c¸  tæ chøc cho, b¸n    chøng  õ bÞ   ö  ¹ttheo  t   x ph   møc  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® d  3 §iÒu  µy; n ­ Trêng  îp    h cho, b¸n    chøng  õ cha  ö  ông  ×    ©n,  chøc  t  sd th c¸ nh tæ  cho,  b¸n chøng  õ bÞ   ö  ¹ttheo  t   x ph   møc  quy  nh  ¹  iÓ m   vµ  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti® a  ® b  5 §iÒu  µy; n d) Møc  ¹t®èi víi   µnh      ph       h c¸c viquy  nh  ¹    iÓ m     vµ  kho¶n    ®Þ ti ® c¸c a, b  c  5 §iÒu  µy  èi®a   µ 50.000.000  ng;  n t   l  ®å riªng tr ng  îp    ê h cho, b¸n    chøng  õ ph¸t t    hiÖn  ∙  ö  ông    ông  ®sd ¸p d møc  ¹ttèi®a  ph     theo  quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® h  3 §iÒu  µy. n 6. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc  ã  µnh      ¹m        b ph      tæ  ch vi vi ph quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n      iÓ m         ,    kho¶n    iÓ m   kho¶n    ti  b  1;c¸c® b,c,d,® e,g  3;® c  4; ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  c  5  n cßn  ã  Ó  Þ   ö  ¹tbæ   c th b x ph   sung  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. 2  8  ®Þ n 7. Ngoµi c¸c h×nh     thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹tbæ   x ph     ph   sung, c¸ nh©n,       tæ chøc    ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch quy  nh  ¹ c¸c ®iÓ m         ,  kho¶n    iÓ m   ®Þ ti     b, c,d, ® g  3; ® c kho¶n    iÓ m   kho¶n  §iÒu  µy  4; ® c  5  n cßn  Þ     ông  ét  b ¸p d m hoÆc   ÷ng  Ön  nh bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh  ¹    iÓ m     vµ  kho¶n  §iÒu    ®Þ ti c¸c ® a, c  d  3  8 NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   Ôn, gi¶m  Ý, lÖ  Ý 15. Vi ph quy  v mi   ph   ph 1. §èi víihµnh         vi khai man,    khai khèng  å  ¬    îc ¸p  ông  Ýnh    h s ®Ó ®   d ch s¸ch miÔn, gi¶m  Ý, lÖ  Ý:     ph   ph a) Ph¹tc¶nh    i víi µnh      ¹m  Çn  u;     c¸o ®è     h viviph l ®Ç b) Ph¹ttiÒn tõ100.000  ng  n          ®å ®Õ 500.000  ng  i víi µnh      ¹m   ®å ®è     h viviph tõlÇn  haitrë®i.   thø      2.§èivíi µnh         h vikhaiman,    khaikhèng  å  ¬    îchëng    h s ®Ó ®   chªnh  Öch  õ l t  viÖc  ùc hiÖn  Ýnh  th   ch s¸ch miÔn, gi¶m  Ý, lÖ  Ý:     ph   ph a) Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n   íi        ®å ®Õ d   1.000.000 ®ång  i víihµnh        ®è     vivi ph¹m  ã  è  Òn chªnh  Öch  n   íi c s ti   l ®Õ d   10.000.000 ®ång;   b)  ¹ttiÒn  õ 1.000.000 ®ång  n   íi3.000.000  ng  i víihµnh    Ph   t    ®Õ d   ®å ®è     vi viph¹m  ã  è  Òn chªnh  Öch  õ10.000.000 ®ång  n   íi   c s ti   l t    ®Õ d   30.000.000 ®ång;   c) Ph¹ttiÒn tõ 3.000.000  ng  n   íi5.000.000  ng  i víihµnh           ®å ®Õ d   ®å ®è     vi viph¹m  ã  è  Òn chªnh  Öch  õ30.000.000 ®ång  n   íi   c s ti   l t    ®Õ d   50.000.000 ®ång;   d) Ph¹ttiÒn tõ5.000.000 ®ång  n   íi          ®Õ d   10.000.000 ®ång  i víi µnh      ®è     h vi vi ph¹m   ã  è  Òn    c s ti chªnh  Öch  õ  l t 50.000.000  ng  n   íi100.000.000 ®å ®Õ d     ®ång; ®)  ¹ttiÒn tõ 10.000.000 ®ång  n   íi Ph        ®Õ d   30.000.000 ®ång  i víi µnh    ®è     h viviph¹m  ã  è  Òn     c s ti chªnh  Öch  õ 100.000.000  ng  n   íi300.000.000 l t  ®å ®Õ d     ®ång; e)  ¹ttiÒn  õ 30.000.000  ng  n   Ph   t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi viph¹m  ã  è  Òn chªnh  Öch  õ300.000.000 ®ång  ëlªn.   c s ti   l t    tr  
 9. 9 3. Ngoµi viÖc  Þ   ¹ttiÒn,c¸ nh©n,  chøc    ¹m  µnh  Ýnh        b ph      tæ  viph h ch quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  µ   ã  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ti  2  n m ct ti     cßn  ã  Ó  Þ   ö  ¹t c th b x ph   bæ   sung  theo quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy.   ®Þ t i a  2  8  ®Þ n 4.  Ngoµi c¸c h×nh     thøc  ö  ¹tchÝnh, xö  ¹tbæ   x ph     ph   sung, c¸ nh©n,       tæ chøc     ¹m  vi ph quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  1  kho¶n  §iÒu  µy  2  n cßn  Þ   dông  b ¸p  biÖn ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶ quy  nh  ¹  iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   ®Þ ti ® a  3  8  ®Þnh  µy. n §i Ò u      ¹m  16. Vi ph quy  nh  Õ     Õ     ®Þ ch ®é k to¸ntrong lÜnh  ùc  Ý, lÖ    v ph   phÝ C¸  ©n, tæ  nh   chøc  ã  µnh      ¹m  ch viviph quy  nh  Õ     Õ     i víi ®Þ ch ®é k to¸n®è     phÝ, lÖ  Ý  Þ  ö  ¹ttheo quy  nh  ña    ph b x ph     ®Þ c ph¸p luËtvÒ   ö  ¹tviph¹m  µnh      x ph     h chÝnh trong lÜnh  ùc  Õ     v k to¸n. §i Ò u      ¹m  ®Þnh  Ò   17. Vi ph quy  v c«ng  khaichÕ       Ý, lÖ  Ý   ®é thu ph   ph §èi víihµnh       vikh«ng  ùc hiÖn  th   niªm  Õt  y hoÆc   th«ng  b¸o c«ng khait¹   i ®Þa  iÓ m     Ý, lÖ  Ý    Þ  Ý thuËn  Ön ®Ó     i t ng nép  Ý  Ô   ® thu ph   ph ë v tr   ti   c¸c ®è   î   ph d nhËn  Õt vÒ     Ý,  Ö  Ý, møc     bi   tªn ph l ph   thu,chøng  õ thu  µ  b¶n  t   v v¨n  quy  nh   ®Þ thu phÝ, lÖ  Ý:     ph 1.Ph¹tc¶nh    i víi µnh      ¹m  Çn  u;     c¸o ®è     h viviph l ®Ç 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 1.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vi vi ph¹m  õlÇn  haitrë®i. t   thø     
 10. 10 C h ¬ n g  III T h È m  q u y Ò n, th ñ t ô c x ö  p h ¹t vi p h ¹ m  h µ n h  c h Ý n h  trong l Ü nh  v ù c p h Ý , l Ö  p h Ý §i Ò u 18. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v phÝ, lÖ  Ý.   ph 1. ThÈ m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Ý  Ö  Ý    v ph l ph thùc hiÖn    theo  quy  nh  ¹ c¸c§iÒu                    vµ  ®Þ t    i 28,29,30,31,34,35,36,37,38,39  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  40  l X l    h ch ng 02    n¨m  2002. 2. Nguyªn  ¾c    nh  Èm   Òn  ö  ý vi ph¹m  µnh  Ýnh    t x¸c ®Þ th quy x l    h ch trong  lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý  ùc hiÖn  v ph   ph th   theo  quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ývi ®Þ ti   42  l X l    ph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  h ch ng 02    n¨m 2002. §i Ò u    ñ  ôcxö  ¹t 19. Th t   ph 1.Thñ  ôcvµ  ×nh tùxö  ¹tc¸chµnh      ¹m  µnh  Ýnh    t   tr     ph     viviph h ch trong lÜnh    vùc  Ý, lÖ  Ý  ùc hiÖn  ph   ph th   theo  quy  nh  ¹ c¸c §iÒu              ®Þ ti     53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60  µ  Òu  cña    v §i 61  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng 7  l X l    h ch ng 02    n¨m 2002. 2. TiÒn  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch trong  Ünh  ùc  Ý,  Ö  Ý   l v ph l ph thu  îc ®  ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc qua  µikho¶n  ë   ¹    n  t  m ti Kho  ¹c Nhµ   íc.Ch Õ   b  n  ®é  qu¶n  ýbiªn laithu  Òn  ¹tvµ  Òn  ép  ¹tthùc  Ön  l     ti ph   ti n ph   hi theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËthiÖn  µnh.    h 3. Bé   µi chÝnh  íng  Én  ô  Ó  ñ  ôc,tr×nh  ù xö  ýc¸c biÖn    T  h d c th th t   t   l    ph¸p  kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶  t¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. nªu    i 3  8  ®Þ n C h ¬ n g  IV K hi Õ u  n ¹i, è c¸o, ö  l ý vi p h ¹ m  t  x §i Ò u    Õu  ¹i, èc¸o,gi¶iquyÕt  Õu  ¹i, èc¸o 20. Khi n         t khi n    t ViÖc  Õu  ¹i  èc¸o vµ    Õt khiÕu  ¹i, èc¸o ®èi víi ÷ng  Õt  khi n ,     gi¶i t quy   n          t nh quy ®Þnh  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý   dông    v ph   ph ¸p  theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Õu  ¹i, èc¸o.     khi n     t Trong  êigian chê    Õt  Õu  ¹i,   ©n, tæ  th     gi¶iquy khi n   nh c¸   chøc  Þ  ö  ¹tvi b x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  h ch trong lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý    v ph   ph ph¶inghiªm    chØnh  Êp  µnh  ch h quyÕt ®Þnh  ö  ¹tcña  ¬    x ph   c quan  ã  Èm  Òn. ViÖc  Õu  ¹iquyÕt ®Þnh   c th quy   khi n     xö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ph     h ch kh«ng  µm  nh  l ®× chØ     µnh  Õt  nh  ö  thih quy ®Þ x ph¹t. §i Ò u    ö  ýviph¹m 21. X l     1.Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      th quy x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Ý,   v ph   lÖ  Ý  µ   ô  î c¸ nh©n  ph m v l    i hoÆc   Õu    Çn  thi tinhth tr¸chnhiÖ m,    bao che,kh«ng    xö  ¹thoÆc   ö  ¹tkh«ng  Þp  êi  ph   x ph   k th , kh«ng  ng  ®ó møc,  ö  ¹tvîtqu¸ thÈm   x ph       quyÒn  quy  nh  ×  ú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ   ö  ýkû  Ët ®Þ th tu   t ch   ®é viph s   x l   lu  
 11. 11 hoÆc     truycøu  tr¸chnhiÖm   ×nh  ù;n Õu  ©y  Öth¹icho  µ   íc,tæ    h s  g thi     Nh n   chøc,   c¸nh©n  × ph¶ibåith ng    th       ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. Ng êibÞ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh      x ph     h ch trong lÜnh  ùc  Ý, lÖ  Ý  Õu     v ph   ph n cã  µnh    h vic¶n  ë,chèng  êi thihµnh  tr   ng     c«ng  ô  v hoÆc   è  ×nh  ×ho∙n,trèn ct tr      tr¸nh thùc  Ön  Õt  nh  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  ×  ú    hi quy ®Þ x ph     h ch th tu theo  Ýnh  t chÊt,møc       ¹m  Ï bÞ   ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, hoÆc       ®é viph s   x l     h ch   truy cøu tr¸ch   nhiÖ m  ×nh  ù  h s theo c¸cquy  nh  ña     ®Þ c ph¸p luËt.   C h ¬ n g  V ® i Ò u  k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 22. Hi l     1. NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc thihµnh    ®Þ n c hi l     sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  ¨ng  15    t  ® C«ng  b¸o.Nh÷ng    quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong lÜnh  ùc    v phÝ, lÖ  Ý  íc®©y    íi   ph tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b 2. C¸c    quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ   ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh    x ph     h ch trong  Ünh  ùc  l v phÝ, lÖ  Ý    ph kh«ng  t¹ NghÞ   nh  îcthùc hiÖn  nªu    i ®Þ ®    theo quy  nh  ña    ®Þ c Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  X l    h ch ng 02    n¨m 2002. §i Ò u    é  µichÝnh  íng dÉn    µnh  Þ   nh  µy. 23. B T   h  thih Ngh ®Þ n §i Ò u 24. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  µ  ñ   Þch  û   thu Ch ph v Ch t U ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng  Þu      ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản