intTypePromotion=1

Nghị định 11/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:17

0
90
lượt xem
4
download

Nghị định 11/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 11/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động xuất khẩu,quản lý hoạt động xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 11/2002/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA NghÞ   Þ nh   ® cña  h Ý n h  p h ñ  S è  11/2002/N§­C P  n g µy  22 th¸ng  c  01  m  2002 n¨ V Ò  viÖc q u ¶ n   lý h o¹t ® é n g  x u Êt  h È u, n h Ë p   h È u   k k vµ q u¸ c¶n h  c¸c loµi é n g   Ët,  ® v  thùc  Ët h o a n g  d∙ v C h Ý n h  phñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng12  25    n¨m  2001; C¨n  LuËt B¶o  vµ  cø    vÖ  Ph¸ttr     iÓnrõng  ngµy  th¸ng8  12    n¨m  1991; C¨n  LuËt B¶o  m«i  êng  cø    vÖ  tr ngµy  th¸ng12  27    n¨m  1993; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  B¶o  vµ  vÖ  Ph¸ttr     iÓnnguån    lîthuû s¶n  i   ngµy  th¸ng  25  4  n¨m 1989; C¨n  Ph¸p  cø  lÖnh  ký  vÒ  kÕt  thùc hiÖn  vµ    §iÒu    ícquèc  ngµy  th¸ng  tÕ  20  8  n¨m 1998; C¨n  C«ng    bu«n  quèc  c¸c loµi®éng    cø  ícvÒ  b¸n  tÕ      vËt,thùc vËt hoang      d∙  nguy cÊp  (CONVENTION  ON  INTERNATIONAL  TRADE  IN ENDANGERED   SPECIES    OF WILD FAUNA  AND  FLORA            ­viÕtt¾tlµCITES); §Ó  b¶o    thùc hiÖn  ¬ng    tån vµ    th m¹i bÒn v÷ng          ®èi víic¸c loµi®éng vËt,   thùc vËt hoang  phï hîp  d∙    quy ®Þnh  cña C«ng     íc CITES   ph¸p  vµ  luËt níc     Céng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam;   Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n, Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu 1. NghÞ   ®Þnh  nµy quy ®Þnh       chi tiÕtviÖc  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, t¸    ixuÊt khÈu  nhËp        vµ  néitõ biÓn mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc  vËthoang      d∙theo quy  ®Þnh  cña C«ng    ícCITES  ph¸p luËtnícCéng  vµ        hoµ    x∙ héichñ    nghÜa  ViÖtNam.   §iÒu    2. Trong  NghÞ  ®Þnh  nµy      c¸ctõng÷    díi®©y  îchiÓu  sau: ®   nh  1. Loµi:bao      gåm  mét    loµihoÆc  mét    loµiphô hay mét quÇn thÓ ®éng  vËt,thùc vËtc¸ch biÖtvÒ  Æt             m ®Þa lý. 2. Loµi lai lµ kÕt      :     qu¶ cña viÖc giao phèi hay    cÊy ghÐp      hai loµihoÆc   hailoµiphô      ®éng   vËthay  thùc vËtvíi       nhau. 
 2. 2 3. Loµi quý      hiÕm:    lµ nh÷ng    loµi®éng  vËt,thùc    vËt hoang    îc quy  d∙ ®   ®Þnh   trong danh  môc  cña  NghÞ  ®Þnh   18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng 01  17    n¨m  1992  cña    Héi ®ång  tr Bé  ëng  (nay lµChÝnh      phñ) vµ    nh÷ng   v¨n b¶n  ph¸p    luËt kh¸ccña      nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam.   4. §éng      vËt hoang    d∙ th«ng  êng:lµnh÷ng    th     loµi®éng    vËt chØ bao gåm   c¸cloµic«n      trïng, s¸t,ìng c,chim,thó kh«ng  îcquy   bß        l     ®   ®Þnh  trong      c¸c Phô  lôc cña    C«ng    íc CITES, NghÞ  ®Þnh  18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng 01      17        n¨m  1992  kh«ng  quy  vµ  bÞ  ®Þnh  cÊm  hoÆc   chÕ  h¹n  khaith¸c, dông     sö  trong c¸c     v¨n b¶n    ph¸p luËtkh¸ccña          nícCéng hoµ      x∙héichñ nghÜa ViÖtNam.   5. MÉu         vËt:lµ®éng    vËt,thùc vËt hoang        d∙cßn  sèng  hay  chÕt  ®∙  hoÆc   mét  phËn  bé  hay dÉn xuÊt cña    chóng  hoÆc     c¸c s¶n phÈm   nguån  cã  gèc    tõ ®éng    vËt,thùc vËthoang      d∙. 6. XuÊt khÈu, nhËp    khÈu, t¸    ixuÊt  khÈu  nhËp      vµ  néi tõ biÓn      c¸c loµi ®éng   vËt,thùc vËt hoang    môc      d∙v×  ®Ých  ¬ng      th m¹i:lµviÖc  a  ® mÉu     vËt cña  c¸cloµi®éng        vËt,thùc vËt hoang        d∙ qua      biªngií hoÆc         i l∙nhh¶inícCéng  hoµ  x∙héichñ      nghÜa  ViÖt Nam   môc    v×  ®Ých        thu lîdíi i d¹ng  tiÒn m Æt,    hµng    ho¸, trao® æi,cung      cÊp  dÞch      vô,c¸cd¹ng  dông  sö  kh¸choÆc       lîÝch  i kinh tÕ    kh¸c.   7. XuÊt    khÈu mÉu       vËt:lµ viÖc  a  ® mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc  vËthoang        d∙ra kháil∙nhthæ        nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam.    8. T¸ixuÊt khÈu        mÉu       vËt:lµviÖc  xuÊt khÈu    mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng  vËt,thùc vËt hoang    íc ®©y   ® îc nhËp        d∙ tr   ®∙    khÈu  ph¸p  hîp  vµo    l∙nhthæ    níc Céng  hoµ      x∙héichñ nghÜa  ViÖtNam.   9. NhËp    khÈu mÉu       vËt:lµviÖc  a  ® mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc  vËthoang      d∙vµo    l∙nhthæ    nícCéng hoµ      x∙héichñ nghÜa ViÖtNam.   10. NhËp        néitõ biÓn:lµ viÖc  a      ® vµo    l∙nhthæ    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖt Nam     mÉu     vËt cña      îc quy  c¸c loµi®   ®Þnh  trong c¸c Phô        lôc cña  C«ng    ícCITES  îckhaith¸ctõvïng biÓn  ®           kh«ng thuéc quyÒn      tµiph¸n cña      bÊt kú  quèc    gianµo. 11.VËn    chuyÓn    qu¸ c¶nh:lµviÖc      vËn chuyÓn hay chuyÓn    t¶imÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang    Æt    kiÓm         d∙ ® díisù  so¸tcña    h¶iquan  qua    l∙nhthæ    nícCéng hoµ      x∙héichñ nghÜa  ViÖtNam     ®Õn   mét    ba. nícthø  12. C¶ng    xuÊt khÈu, c¶ng      nhËp  khÈu: lµ c¶ng      hµng  kh«ng, c¶ng    biÓn  hay cöa khÈu  êng    êng  ® bé, ® s¾t cña    níc Céng  hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt  Nam   îc chØ   ®   ®Þnh   ®Ó xuÊt khÈu    hoÆc  nhËp  khÈu mÉu     vËt cña      c¸c loµi ®éng    vËt,thùc vËthoang      d∙. 13. M«i  êng  kiÓm     tr cã  so¸t:lµ m«i  êng  sù      tr cã  qu¶n    lý cña con ngêi  nh»m   môc    ®Ých    nh÷ng    t¹ora  loµithuÇn  chñng  hoÆc     nh÷ng  t¹ora  c©y    lai, con    chän    laicã  läc.M«i  êng  tr ph¶icã    ranh      gií râ rµng    i ®Ó ng¨n  ngõa  x©m   sù  nhËp hoÆc       ph¸tt¸ncña  ®éng    vËt,trøng hay    giao töra ngoµihoÆc           vµo trong  m«i  êng  îcqu¶n  tr ®   lý. 14.    Tr¹inu«i sinh    s¶n: lµ n¬i nu«i gi÷          c¸c    loµi®éng vËt hoang  cã  d∙  nguån gèc    hîp ph¸p    tõ thiªnnhiªn®Ó         lÊy s¶n phÈm   îcsinh ra  ®     trong m«i  ­   tr êng  kiÓm  cã  so¸t.   15.    trång  C¬ së  cÊy  nh©n         t¹o:lµ n¬i trång, cÊy  h¹t,hîp    m     tõ    tö,mÇ hoÆc  ghÐp  cµnh  hay    c¸c c¸ch nh©n    gièng kh¸c trong m«i  êng  kiÓm        tr cã  so¸t c¸cloµithùc vËthoang    îckhaith¸chîp ph¸p tõtùnhiªn.         d∙®                
 3. 3 16.ThÕ   F0, F1, F2:   hÖ      a)  lµ ®éng    F0    vËt sèng, trøng    hay giao    îc khai th¸c tõ thiªnnhiªn tö ®             hoÆc     lµ con sinh ra    trong m«i  êng  kiÓm       tr cã  so¸tnhng    lµ kÕt qu¶  cña  viÖc  giao phèitrong tùnhiªn;         b)  lµ kÕt  F1    qu¶ sinh s¶n    cña      c¸c c¸ thÓ  b¾t  bÞ  ngoµitù nhiªn(F0)® îc           nu«itrong m«i  êng  kiÓm      tr cã  so¸t  .KÕt  qu¶  sinh s¶n    cña mét    c¸ thÓ      (F)bÊt kú  phèigièng víi       mét    F0  c¸thÓ  trongm«i  êng  kiÓm    îccoi      tr cã  so¸t    lµ(F1); ® c) F2      lµ kÕt  qu¶ cña viÖc sinh s¶n    cña cÆp   ­ mÑ   bè    (F1) ® îc nu«ivµ        giao phèitrong m«i  êng  kiÓm        tr cã  so¸t. 17.Phô      lôccña  C«ng    ícCITES  bao  gåm: a) Phô          lôcI:lµdanh môc  nh÷ng    loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang    ®e       d∙bÞ  do¹ tuyÖt chñng  bÞ      vµ  nghiªm  cÊm  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊt khÈu    vµ  nhËp      néitõbiÓn  môc  v×  ®Ých  ¬ng  th m¹i; b) Phô    :     lôcII  danh  lµ môc  nh÷ng    loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang        d∙ hiÖn  cha  ®e    bÞ  do¹ tuyÖtchñng,nhng  thÓ      cã  dÉn  ®Õn  tuyÖtchñng    nÕu  viÖc  nh  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu,t¸ xuÊtkhÈu  nhËp        i     vµ  néitõbiÓn  môc  v×  ®Ých  ¬ng  th m¹inh÷ng      loµinµy kh«ng  îckiÓm  ®   so¸t; c) Phô    I lµ danh    lôc II     : môc  nh÷ng    loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang          d∙ mµ mét quèc    gia thµnh    viªnthùc hiÖn    kiÓm     so¸tviÖc xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊtkhÈu  nhËp        vµ  néitõbiÓn   yªu cÇu    c¸cquèc    giathµnh    viªnkh¸chîp t¸c®Ó         kiÓm    so¸tviÖc  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu,t¸ xuÊtkhÈu  môc      i   v×  ®Ých  ¬ng    th m¹i. Danh môc      c¸cloµi®éng        vËt,thùcvËthoang    ®Þnh  d∙quy  trongPhô          lôcI,II C«ng    ícCITES  thÓ  îcsöa  æi  cã  ®   ® th«ng  qua    Héi nghÞ      c¸cnícthµnh      viªnhai n¨m  häp  mét lÇn. 18. Tµi s¶n        c¸ nh©n:    lµ nh÷ng mÉu     vËt thuéc  h÷u    së  c¸ nh©n,  îc sö  ®   dông  kh«ng  môc  v×  ®Ých  ¬ng    th m¹i.MÉu     vËt cña      îc khaith¸cbÊt c¸c loµi®         hîp ph¸p mµ       ph¸p luËtViÖt Nam         nghiªm cÊm  khaith¸c, dông       sö  th× kh«ng  ­ ® îccoilµtµis¶n            c¸nh©n. 19. MÉu       vËt tiÒn  c«ng      íc:lµ mÉu     îc quy  vËt ®   ®Þnh  trong c¸c Phô        lôc cña  C«ng   ícCITES  ® îcmét  cã    c¸ch hîp ph¸p tr         ícngµy  th¸ng4  20    n¨m  1994    lµ ngµy    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  Nam  gia nhËp C«ng     íc CITES.   MÉu     vËt tiÒn C«ng    íc ph¶i®¨ng  víiC¬     ký    quan  thÈm quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖtNam.   20. Quèc      gia thµnh viªn:lµ quèc          gia mµ C«ng    íc CITES  cã  ®∙  hiÖu    lùc t¹ quèc      i gia®ã. 21.Quèc      gia kh«ng    lµthµnh  viªn:     quèc      lµ gia mµ C«ng    ícCITES  cha  cã  hiÖu      lùct¹ quèc    i gia®ã. C h ¬ n g  II X u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  m É u  v Ët c ñ a c¸c loµi  ® é n g  v Ët, thùc v Ët h o a n g  d∙ ® îc q u y   ® Þ n h   trong c¸c P h ô  lôc c ñ a C « n g  íc CIT E S
 4. 4 §iÒu 3. 1. CÊm     xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, t¸    ixuÊt  khÈu  nhËp      vµ  néi tõ biÓn  v×  môc  ®Ých  ¬ng    th m¹i mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang    îc     d∙ ®   quy  ®Þnh  trongPhô       lôcIcña C«ng    ícCITES.   2. ViÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊt khÈu  nhËp        vµ  néitõ biÓn mÉu   vËt cña        c¸c loµi®éng vËt,thùc      vËt hoang    îc quy  d∙ ®   ®Þnh trong Phô       lôc I cña C«ng    ícCITES  chØ  îcthùc hiÖn    ®     khi®¸p  øng  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn sau: a) Kh«ng  môc    v×  ®Ých  ¬ng  th m¹i; b) Phï hîp víi         ph¸p luËtnícCéng        hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam;   c) Cã     giÊy phÐp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊt khÈu  nhËp        vµ  néi tõ biÓn  C¬  do  quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖtNam     cÊp. 3. ViÖc    cÊp  giÊy phÐp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    ixuÊt khÈu  nhËp    vµ  néitõ biÓn      mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang    îcquy      d∙ ®   ®Þnh  trong Phô      lôc I cña C«ng     íc CITES  ®iÓm   kho¶n  §iÒu  vµ  c  2  nµy  îc thùc ®     hiÖn    khi®¸p øng  nh÷ng  ®ñ  ®iÒu  kiÖn sau: a) XuÊt    khÈu: ­ C¬    quan  thÈm quyÒn  khoa häc  CITES ViÖt Nam      tvÊn  r»ng  viÖc  xuÊt  khÈu  kh«ng ¶nh hëng  ®Õn   tån t¹ bÒn  sù      i v÷ng cña    trongthiªnnhiªn; loµi®ã      ­ C¬    quan  thÈm quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖt Nam     c«ng nhËn  giÊy phÐp  nhËp khÈu    c¸cmÉu     do  quan  vËt®ã  C¬  thÈm quyÒn qu¶n    lýCITES    nícnhËp  khÈu  cÊp  íc®ã; tr   ­C¬    quan  thÈm quyÒn  qu¶n    lýCITES ViÖtNam     thõa nhËn    mÉu     ® ­ vËt®ã  îckhaith¸chîpph¸ptheo luËtcña                  nícCéng  hoµ      nghÜa    x∙héichñ  ViÖtNam; ­    C¬ quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖt Nam  x¸c nhËn  viÖc vËn  chuyÓn mÉu     vËtsèng ph¶i® îcchuÈn  tèt®Ó       bÞ    b¶o  ®¶m  gi¶m    nh÷ng  tèi®a  nguy  hiÓm,  ¬ng  th tÝch      ®èi víimÉu   vËt. b) NhËp    khÈu: ­ C¬     quan  thÈm  quyÒn khoa häc CITES  ViÖt Nam     thõa nhËn mÉu     vËt ® îcnhËp    khÈu vµo ViÖt Nam     kh«ng ¶nh hëng ®Õn   tån t¹  sù    i bÒn v÷ng cña  loµi®ã  c¸cloµikh¸chiÖn  trongthiªnnhiªn;   vµ        cã        ­ C¬     quan  thÈm quyÒn  qu¶n    lýCITES ViÖt Nam     thõa nhËn nh÷ng mÉu   vËt® îcnhËp      khÈu  vµo ViÖtNam     theo ®óng    ®Þnh  C«ng      c¸cquy  cña  ícCITES; ­ C¬    quan thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖt Nam     thõa  nhËn  nh÷ng  mÉu   vËt®ã    kh«ng  îcsö  ®   dông  môc  v×  ®Ých  ¬ng  th m¹i; ­ C¬     quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖt Nam       x¸c nhËn  chøc,c¸ tæ      nh©n nhËn  mÉu     ®ñ   vËt cã  ®iÒu  kiÖn  chuång    c¸c ®iÒu  vÒ  tr¹ vµ    i kiÖn kh¸c  ®Ó     ch¨m  gi÷vµ  sãc mÉu     vËtsèng. c)T¸ixuÊtkhÈu:       ­ C¬     quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES ViÖt Nam     c«ng nhËn mÉu     vËt ®ã  ® îcnhËp  ®∙    khÈu    hîp ph¸p vµo    ViÖtNam;   ­    C¬ quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖt Nam  x¸c nhËn  viÖc vËn  chuyÓn mÉu     vËtsèng ph¶i® îcchuÈn  tèt®Ó       bÞ    b¶o  ®¶m  gi¶m    nh÷ng  tèi®a  nguy  hiÓm,  ¬ng  th tÝch      ®èi víimÉu   vËt.
 5. 5 d) NhËp        néitõbiÓn: ­ C¬     quan  thÈm quyÒn  khoa häc CITES  ViÖt Nam     thõa nhËn mÉu     vËt ® îc nhËp      néi vµo    l∙nhthæ    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam     kh«ng  ¶nh  hëng  ®Õn   tån t¹ bÒn  sù    i   v÷ng cña    vµ      loµi®ã  c¸c loµikh¸c hiÖn  trong   cã    thiªnnhiªn;     ­ C¬     quan thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖt Nam       x¸c ®Þnh nh÷ng mÉu   vËt®ã    kh«ng  îcsö  ®   dông  môc  v×  ®Ých  ¬ng  th m¹i. ­ C¬     quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖt Nam       x¸c nhËn  chøc,c¸ tæ      nh©n nhËn  mÉu     ®ñ   vËt cã  ®iÒu  kiÖn  chuång    c¸c ®iÒu  vÒ  tr¹ vµ    i kiÖn kh¸c  ®Ó     ch¨m  gi÷vµ  sãc mÉu       vËtsèng. §iÒu 4.  1. ViÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    ixuÊt khÈu  nhËp        vµ  néitõ biÓn  mÉu   vËt cña        c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang    îc quy      d∙ ®   ®Þnh  trong Phô        lôc II cña C«ng     íc CITES  chØ   îc thùc  ®   hiÖn    giÊy  khi cã  phÐp xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu, t¸    ixuÊt khÈu  nhËp      vµ  néi tõ biÓn  C¬   do  quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖtNam     cÊp. 2. ViÖc    cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊt khÈu  nhËp    vµ  néitõbiÓn      mÉu     vËtcña      c¸cloµi®éng    vËt,thùcvËthoang    îcquy      d∙®   ®Þnh  Phô  lôcIIcña     C«ng    ícCITES  kho¶n  §iÒu  vµ  1  nµy chØ  îcthùc hiÖn    ®     khi®¸p øng  ®ñ nh÷ng  ®iÒu kiÖn  sau: a) XuÊt    khÈu:  ­ C¬    quan  thÈm quyÒn  khoa häc  CITES ViÖt Nam      tvÊn  r»ng  viÖc  xuÊt  khÈu  kh«ng ¶nh hëng  ®Õn   tån t¹ bÒn  sù      i v÷ng cña    trongthiªnnhiªn; loµi®ã      ­ C¬    quan  thÈm quyÒn  qu¶n    lýCITES ViÖt Nam     thõa  nhËn  mÉu     ­ vËt ® îckhaith¸chîp ph¸p theo luËtnícCéng                  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam;   ­    C¬ quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖt Nam  x¸c nhËn  viÖc vËn  chuyÓn mÉu     vËtsèng ph¶i® îcchuÈn  tèt®Ó       bÞ    b¶o  ®¶m  gi¶m    nh÷ng  tèi®a  nguy  hiÓm,  ¬ng  th tÝch      ®èi víimÉu   vËt. b) NhËp    khÈu:  ­ Cã    giÊy phÐp    xuÊtkhÈu    cña  quan  C¬  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  cña  nícxuÊtkhÈu      cÊp; ­C¬    quan  thÈm quyÒn  khoa häc  CITES  ViÖtNam      tvÊn  r»ng  viÖc nhËp  khÈu      c¸c loµinµy vµo ViÖt Nam     kh«ng ¶nh hëng  ®Õn   tån  i sù  t¹ bÒn  v÷ng  cña    vµ      loµi®ã  c¸cloµikh¸chiÖn  trongthiªnnhiªn;   cã      ­    C¬ quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖt Nam  x¸c nhËn  viÖc vËn  chuyÓn mÉu     vËtsèng ph¶i® îcchuÈn  tèt®Ó       bÞ    b¶o  ®¶m  gi¶m    nh÷ng  tèi®a  nguy  hiÓm,  ¬ng  th tÝch      ®èi víimÉu   vËt. c)T¸ixuÊtkhÈu:       ­ C¬    quan  thÈm quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam     thõa nhËn mÉu     ­ vËt ® îcnhËp    khÈu vµo  ViÖt Nam     theo  ®óng    c¸c quy ®Þnh cña C«ng    ícCITES  vµ  ph¸p luËtnícCéng        hoµ      x∙héichñ nghÜa  ViÖtNam;  
 6. 6 ­    C¬ quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖt Nam  x¸c nhËn  viÖc vËn  chuyÓn mÉu     vËtsèng ph¶i® îcchuÈn  tèt®Ó       bÞ    b¶o  ®¶m  gi¶m    nh÷ng  tèi®a  nguy  hiÓm, g©y  ¬ng  th tÝch      ®èi víimÉu  vËt. d) NhËp        néitõbiÓn: ­C¬    quan  thÈm quyÒn khoa  häc CITES ViÖtNam      tvÊn  r»ng  viÖc nhËp  néikh«ng    ¶nh hëng ®Õn   tån t¹  sù    i bÒn v÷ng  cña      vµ      c¸c loµi®ã  c¸c loµikh¸c  hiÖn  trongthiªnnhiªn; cã      ­    C¬ quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖt Nam  x¸c nhËn  viÖc vËn  chuyÓn mÉu     vËtsèng ph¶i® îcchuÈn  tèt®Ó       bÞ    b¶o  ®¶m  gi¶m    nh÷ng  tèi®a  nguy  hiÓm,  ¬ng  th tÝch      ®èi víimÉu   vËt. §iÒu 5.  1. ViÖc    xuÊt khÈu,nhËp      khÈu,t¸ xuÊt khÈu    i     mÉu     vËt cña      c¸cloµi®éng  vËt,thùc vËt hoang    îcquy        d∙,®   ®Þnh  trong Phô    I   lôcII cña C«ng    ícCITES  do  ViÖt Nam     ®Ò xuÊt  chØ   îc thùc  ®   hiÖn    giÊy  khi cã  phÐp  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, t¸    i xuÊt khÈu  C¬     do  quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam     cÊp  hoÆc   giÊy chøng  cã    chØ  C¬  do  quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam     cÊp nÕu      lµloµikh«ng  ViÖtNam     do    ®Ò xuÊtvµo    Phô    I lôcII . 2. ViÖc    cÊp giÊy phÐp, giÊy chøng        chØ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸ xuÊt   i     khÈu  mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang    îc quy      d∙ ®   ®Þnh  trong  Phô    I lôc II cña C«ng    íc CITES  kho¶n  §iÒu  vµ  1  nµy chØ   îc thùc  ®   hiÖn    khi ®¸p  øng  nh÷ng  ®ñ  ®iÒu  kiÖn sau: a) XuÊt    khÈu:  ­ C¬    quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖtNam     thõa nhËn    mÉu     vËt®ã  ® îckhaith¸chîp ph¸p theo luËtnícCéng                  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam.   ­    C¬ quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖt Nam  x¸c nhËn  viÖc vËn  chuyÓn mÉu     vËtsèng ph¶i® îcchuÈn  tèt®Ó       bÞ    b¶o  ®¶m  gi¶m    nh÷ng  tèi®a  nguy  hiÓm,  ¬ng  th tÝch      ®èi víimÉu   vËt. b) NhËp    khÈu: ­ Cã    giÊy  phÐp xuÊt khÈu  C¬    do  quan  thÈm quyÒn  qu¶n    lýCITES cña  nícxuÊtkhÈu      cÊp  nÕu xuÊtkhÈu      ®Ò     tõníc®∙  nghÞ  a    vµo  ® loµi ®ã  Phô      lôcIII cña  C«ng    ícCITES hoÆc   giÊy chøng    chØ,  chøng  nhËn  nguån  gèc nÕu xuÊt  khÈu      tõníckh«ng    ®Ò nghÞ  a    vµo  ® loµi®ã  Phô    Icña  lôcII     C«ng    ícCITES. ­C¬    quan  thÈm quyÒn  khoa häc  CITES  ViÖtNam      tvÊn  r»ng  viÖc nhËp  khÈu      c¸c loµinµy vµo ViÖt Nam     kh«ng ¶nh hëng  ®Õn   tån  i sù  t¹ bÒn  v÷ng  cña    vµ      loµi®ã  c¸cloµikh¸chiÖn  trongthiªnnhiªn.   cã      c) T¸ixuÊt khÈu: C¬           quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES ViÖt Nam     thõa  nhËn mÉu     ®∙  îcnhËp  vËt®ã  ®   khÈu    hîp ph¸p vµo    ViÖtNam.  
 7. 7 C h ¬ n g  III X u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  m É u  v Ët c ñ a c¸c loµi    ® é n g  v Ët, thùc v Ët h o a n g  d∙  ® îc q u y  ® Þ n h   trong c¸c P h ô  lôc c ñ a C « n g  íc CIT E S  c ã n g u å n   g è c d o  n u «i sinh s ¶ n h o Æ c  trång c Ê y  n h © n  t¹o §iÒu 6. 1. ViÖc    xuÊt khÈu,nhËp      khÈu,t¸ xuÊt khÈu    i    mÉu     vËt cña      c¸cloµi®éng  vËt,thùc vËt hoang    îcquy        d∙ ®   ®Þnh  trong c¸cPhô        lôccña C«ng    ícCITES cã  nguån  gèc  g©y  nu«isinhs¶n      hoÆc  trångcÊy    nh©n    t¹ochØ  îcthùc hiÖn    ®     khi cã giÊy  phÐp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊt khÈu  C¬    do  quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖtNam     cÊp. 2.§îcphÐp      xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  môc  v×  ®Ých  ¬ng    th m¹imÉu     vËtcña  c¸cloµi®éng        vËt,thùc vËthoang    îcquy      d∙®   ®Þnh  trong Phô       lôcIcña C«ng ­ íc CITES  cã      nguån  gèc  g©y  nu«isinh s¶n      hoÆc  trång cÊy    nh©n      t¹otõ thÕ  hÖ  (F2)t¹ c¸ctr¹nu«isinhs¶n          i i     hoÆc   së  c¬  trångcÊy    nh©n  t¹o. 3. Trong      ho¹t®éng  g©y nu«isinh s¶n      hoÆc     ho¹t®éng trång cÊy    nh©n  t¹oc¸c loµi® îc quy          ®Þnh trong Phô        lôc I cña C«ng    íc CITES,    c¸c tËp ®oµn  gièng      bè, mÑ ph¶icã      x¸c nhËn  ph¶i® îc qu¶n      vµ      lý®Ó duy    tr× l©u    dµi kh¶  n¨ng      t¹ora thÕ  li   hÖ  ªntiÕp.             4. Tr¹inu«isinh s¶n          hoÆc   së  c¬  trång cÊy    nh©n        t¹oc¸c loµi®éng    vËt, thùc vËt® îcquy        ®Þnh  trong Phô       lôcIcña  C«ng    ícCITES ph¶i®¨ng  víi   ký   C¬  quan  thÈm quyÒn qu¶n    lýCITES  ViÖtNam.   §iÒu 7.  1. §îcphÐp      xuÊt khÈu, nhËp      khÈu mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc  vËt hoang    îcquy    d∙ ®   ®Þnh  trong Phô    , I   lôcII    II cña C«ng    ícCITES cã    nguån  gèc g©y  nu«isinh s¶n      hoÆc   trång cÊy    nh©n      t¹otõ thÕ    t¹ c¸c tr¹nu«i hÖ F1  i       i   sinhs¶n    hoÆc   së  c¬  trångcÊy    nh©n  t¹o. 2. Tr¹i     nu«isinh s¶n  c¬  trång cÊy      vµ  së    nh©n        t¹oc¸cloµi®éng    vËt,thùc  vËt ® îcquy      ®Þnh  trong Phô    , I   lôcII    II cña C«ng    ícCITES ph¶i®¨ng  víic¬    ký    quan  kiÓm l©m cÊp  tØnh  îcc¬  ®   quan  thÈm quyÒn    qu¶n    lýCITES ViÖtNam     ñy  quyÒn. C h ¬ n g  IV X u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  m É u  v Ët c ñ a c¸c loµi   ® é n g  v Ët,  thùc v Ët h o a n g  d∙ q u ý, hi Õ m  theo  q u y  ® Þ n h  c ñ a p h¸p luËt Vi Öt N a m §iÒu  8.   1.CÊm     xuÊtkhÈu  môc    v×  ®Ých  ¬ng    th m¹imÉu     vËtcña      c¸cloµi ®éng    vËt, thùc vËt hoang        d∙ quý,hiÕm   îcph¸p      ®   luËtViÖt Nam     quy ®Þnh    lµnghiªm  cÊm   khaith¸c,sö      dông  Æc     m dï kh«ng  îc quy  ®   ®Þnh  trong Phô        lôc I cña C«ng    íc CITES.  Trong  êng  cô  tr hîp  thÓ, Bé  ëng  N«ng    tr Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng 
 8. 8 th«n quyÕt ®Þnh viÖc xuÊt khÈu    kh«ng  môc  v×  ®Ých  ¬ng    th m¹i mÉu     vËt cña  c¸cloµi     ®éng        vËt,thùcvËthoang      d∙quý,hiÕm  ®Þnh    quy  t¹kho¶n  i nµy. 2.§îcphÐp      xuÊtkhÈu    mÉu         vËtc¸cloµi®éng    vËt,thùc vËthoang        d∙quý  hiÕm     i nãit¹ kho¶n  §iÒu  1  nµy,cã    nguån  gèc  g©y nu«isinh s¶n      hoÆc  trång  cÊy nh©n      t¹o tõ thÕ    t¹      hÖ F2  i c¸c tr¹ nu«i sinh  i   s¶n hoÆc   së  c¬  trång  cÊy  nh©n    ®¨ng  víi quan  t¹o®∙  ký    C¬  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖtNam.   §iÒu    9. MÉu     c¸cloµi®éng        vËt cña      vËt,thùc vËt hoang    d∙ quý,hiÕm     lµ®èi t   chÕ     îng h¹n  khaith¸c, dông     sö  theo  quy ®Þnh  cña ph¸p      luËtnícCéng  hoµ      x∙ héi chñ nghÜa  ViÖt Nam       mµ kh«ng  îc quy  ®   ®Þnh  trong c¸c Phô        lôc cña C«ng    ícCITES,    khixuÊt khÈu, nhËp      khÈu ph¶icã    giÊy  chøng  chØ xuÊt  khÈu hoÆc   giÊy chøng  chØ  nhËp  khÈu  C¬   do  quan  thÈm   quyÒn    qu¶n    lý CITES  ViÖtNam     cÊp.  §iÒu    10. MÉu     c¸cloµi®éng        vËtcña      vËt,thùc vËthoang    ë  d∙cã  ViÖt  Nam,    mµ ph¸p    luËtViÖt Nam   cho      phÐp  khaith¸c,sö      dông, hoÆc     h¹n chÕ   khaith¸c,sö      dông  nhng  îcquy  ®   ®Þnh  trong c¸c Phô        lôc cña C«ng    ícCITES  khixuÊtkhÈu      ph¶itu©n    theo c¸cquy      ®Þnh  cña C«ng    ícCITES.   C h ¬ n g  V X u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  m É u  v Ët  c ñ a c¸c loµi é n g  v Ët  h o a n g  d∙ th«ng thê n g  ® §iÒu 11. 1. ViÖc    xuÊt khÈu,nhËp      khÈu,t¸ xuÊt khÈu    i    mÉu     vËt cña      c¸cloµi®éng  vËt hoang      d∙ th«ng  êng  nguån  th cã  gèc  khaith¸chîp ph¸p        chØ  îcthùc hiÖn  ®     nÕu   giÊy  cã  chøng  chØ  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    ixuÊt  khÈu  C¬   do  quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES  ViÖtNam     cÊp.   2. ViÖc cÊp  giÊy chøng chØ  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  t¸  vµ  ixuÊt khÈu  mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt hoang    d∙ th«ng  êng  th quy ®Þnh  i t¹ kho¶n 1  §iÒu  nµy  chØ  îcthùc hiÖn    ®     khi®¸p øng  nh÷ng  ®ñ  ®iÒu kiÖn sau:  a) XuÊt    khÈu: ­C¬    quan  thÈm quyÒn khoa  CITES    häc  ViÖtNam    tvÊn  r»ng viÖc xuÊtkhÈu        kh«ng  hëng  ¶nh  ®Õn   tånt¹bÒn  sù     i v÷ng  nh÷ng    trongthi   cña  loµi®ã    ªn nhiªn. ­ C¬    quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖtNam     thõa nhËn mÉu     îc     vËt ®   khaith¸chîpph¸p theo luËt               nícCéng  hoµ      nghÜa  x∙héichñ  ViÖt   Nam. b) NhËp khÈu: c¬    quan  thÈm  quyÒn  khoa häc CITES ViÖt Nam      t vÊn  r»ng viÖc nhËp    c¸c mÉu     vËt nµy kh«ng ¶nh    hëng    tån t¹ bÒn  tí sù    i i   v÷ng  cña  loµi®ã  c¸cloµikh¸chiÖn  trongthiªnnhiªn;   vµ        cã      c) T¸ixuÊt khÈu: C¬           quan thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖt Nam     thõa  nhËn nh÷ng mÉu     ® îcnhËp  vËt®ã    khÈu    hîp ph¸p vµo    ViÖtNam.  
 9. 9 §iÒu  12. ViÖc    xuÊt khÈu mÉu  vËt cña      c¸c loµi®éng vËt hoang    d∙ th«ng  êng  nguån  th cã  gèc  g©y  nu«isinhs¶n            t¹ c¸ctr¹nu«isinh s¶n  ®¨ng  i i     ®∙  ký  víi quan   C¬  KiÓm   l©m  cÊp tØnh  îckhuyÕn  ®   khÝch  kh«ng    vµ  h¹n chÕ  l sè îng. C h ¬ n g  VI C ¬  q u a n  thÈ m  q u y Ò n  q u ¶ n  lý CIT E S  Vi Öt N a m §iÒu 13. Bé    N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n      lµ C¬ quan thÈm  quyÒn qu¶n    lý CITES ViÖt Nam,  chøc    cã  n¨ng,nhiÖm   vµ    vô  quyÒn h¹n sau  ®©y:  1. §¹idiÖn      cho ChÝnh  phñ    níc Céng hoµ      x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam     tham      giaHéi nghÞ      c¸cnícthµnh viªn. 2. Quan        hÖ víiBan    CITES,      th ký  c¸c níc thµnh viªn,c¸c Tæ       chøc quèc  tÕ    chøc  ®Ó tæ  thùc hiÖn    C«ng    ícCITES    t¹ ViÖtNam. i   3. B¸o  th   c¸o  êng  hµng  kú  n¨m  b¸o  ®Þnh  2  vµ  c¸o  kú  n¨m  viÖc  vÒ  thùc  hiÖn  C«ng    íctheo quy ®Þnh  cña C«ng    ícCITES, göicho    quan  li       c¸c c¬  cã  ªn quan cña ViÖtNam   Ban  ký    vµ  Th  CITES. 4.Chñ      tr×,phèihîp víi   quan        c¬  c¸c h÷u  quan    ®Ó thùc thiC«ng        ícCITES  t¹ ViÖtNam,    i   bao gåm     c¸cc«ng  viÖc  sau ®©y: a) So¹n th¶o    ®Ó tr×nh ChÝnh  phñ hoÆc     c¸c Bé, ngµnh h÷u quan ban  hµnh  theo thÈm  quyÒn    c¸c quy ®Þnh    vÒ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ®éng    vËt, thùc vËthoang        d∙; b) Biªn so¹n        c¸c tµiliÖu tuyªn truyÒn      n©ng cao nhËn thøc    vÒ C«ng    íc CITES cho céng ®ång; c) Tham     kh¶o  kiÕn    quan  ý  c¸cc¬  h÷u quan  trong viÖc    chØ ®Þnh hoÆc   thay ®æi    c¸c c¶ng xuÊt khÈu, c¶ng      nhËp khÈu      c¸c loµi®éng vËt,thùc      vËt hoang    d∙theo quy    ®Þnh cña C«ng    ícCITES; d) Thùc hiÖn  thanh    tra viÖc  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu mÉu  vËt c¸c    loµi ®éng    vËt,thùc vËt hoang    i       d∙ t¹  cöa  c¸c khÈu  êng    êng  ® bé, ® s¾t,c¶ng    biÓn  vµ  c¶ng hµng kh«ng; ®)  §Þnh  c«ng  danh  kú  bè  môc      c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang    îc     d∙ ®   quy ®Þnh trong c¸c Phô        lôc cña C«ng    íc CITES  îc bæ   ®   sung sau    Héi nghÞ  c¸cnícthµnh    n¨m      viªn2  häp mét lÇn; e) Xem   xÐt, cÊp  thu      vµ  håi giÊy phÐp,  giÊy  chøng  chØ   xuÊt khÈu,  nhËp  khÈu, t¸    i xuÊt khÈu    hoÆc   nhËp      néitõ biÓn mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng  vËt,thùc vËt hoang          d∙ theo  quy ®Þnh  hiÖn  hµnh  thu  phÝ  vµ  lÖ  cÊp phÐp.   Phèi hîp    cïng  Thuû  Bé  s¶n  trong viÖc    xÐt,cÊp    giÊy phÐp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    ixuÊt khÈu    hoÆc   nhËp      néi tõ biÓn mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng   vËt, thùc vËt hoang        d∙ sèng  m«i  êng    îc quy  ë  tr níc ®   ®Þnh  trong c¸c Phô        lôc cña  C«ng    ícCITES; g) Trong  êng      tr hîp cÇn  thiÕt, quan   C¬  thÈm quyÒn qu¶n    lýCITES  ViÖt  Nam     sÏ®¸nh dÊu mÉu     îcphÐp  vËt®   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu; h)  íng dÉn, gi¸m    H     s¸t,thanh    kiÓm         travµ  trac¸c tr¹ nu«isinh s¶n  i     ®éng  vËtvµ  së    c¬  trång cÊy    nh©n    t¹othùc vËtv×      môc  ®Ých  ¬ng  th m¹i;
 10. 10 i)ñy    quyÒn  cho  quan  c¬  kiÓm l©m  cÊp tØnh thùc hiÖn    viÖc  ®¨ng  tr¹ ký    i nu«isinh s¶n  c¬  trång cÊy      vµ  së    nh©n            t¹o®èi víic¸c loµi®éng   vËt,thùc vËt     hoang    îc quy  d∙ ®   ®Þnh trong  Phô    ,II  lôc II  Icña C«ng     íc CITES  c¸c loµi vµ      ®éng    vËthoang    d∙th«ng  êng; th k) TiÕn    hµnh lµm thñ    tôc ®¨ng  víiBan    CITES  ký    th ký  quèc  c¸c tr¹ tÕ      i nu«isinh s¶n  c¬  trång cÊy      vµ  së    nh©n        t¹oc¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang      d∙thuéc Phô         lôcIcña  C«ng    ícCITES  ®iÒu  ®ñ  kiÖn  C«ng    do  ícquy ®Þnh  vµ  tr×nh h¹n møc      xuÊtkhÈu    cña      c¸ctr¹®ã; i l)X©y     dùng  Trung  3  t©m  cøu  ®éng  hé  vËt hoang    3  d∙ ë  miÒn B¾c,  Trung,Nam     Néi,§µ    t¹ Hµ    N½ng  thµnh  i vµ  phè  ChÝ  Hå  Minh; m)    Tæ chøc  ®µo      t¹o,båi dìng nghiÖp  cho   îng  vô  lùc l kiÓm   l©m, c«ng  an, h¶i quan, biªn phßng, thuÕ, qu¶n                lý thÞ  êng, thanh    tr   tra chuyªn ngµnh  b¶o  thùc vËt,thanh    vÖ      trachuyªn ngµnh  y    thó  ®Ó phèihîp    thanh    tra,kiÓm  traviÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ®éng    vËt,thùc vËt hoang        d∙ theo ®óng quy  ®Þnh  cña C«ng    ícCITES  ph¸p luËtViÖtNam; vµ        n) Thµnh lËp V¨n phßng CITES ViÖt Nam   i   t¹ Côc KiÓm  l©m thuéc Bé  N«ng nghiÖp  Ph¸t tr   vµ    iÓn n«ng th«n. V¨n    phßng  chøc  cã  n¨ng  êng    th trùc cho  quan  C¬  thÈm quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖtNam.   5.Tr¸chnhiÖm      cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n lµC¬      quan  thÈm quyÒn qu¶n    lýCITES  ViÖtNam:   a) Phèi hîp        víiC¬ quan thÈm  quyÒn khoa  häc CITES  ViÖt Nam     ®Ò nghÞ söa  æi    ® danh môc      c¸cloµi®éng    vËt,thùc vËtquý      hiÕm   cña ViÖtNam     ®Ó   a  ® vµo   c¸cPhô    lôccña C«ng    ícCITES; b) Cïng      víiC¬ quan thÈm  quyÒn  khoa häc CITES ViÖt Nam       x¸c ®Þnh  h¹n møc    xuÊtkhÈu    hµng n¨m cho      c¸ctr¹nu«isinh s¶n  i     hoÆc   së  c¬  trång cÊy    nh©n        t¹oc¸cloµi®éng    vËt,thùc vËthoang    ® îc®¨ng        d∙®∙    ký; c) X©y    dùng      chitiÕtquy ®Þnh    tiªuchuÈn  thuËtc¸c tr¹nu«isinh s¶n  kü        i     vµ  së  c¬  trång cÊy    nh©n    t¹o,quy ®Þnh viÖc ®¸nh dÊu mÉu     vËt,quy ®Þnh  vÒ vËn  chuyÓn  ®éng    vËtsèng. C h ¬ n g  VII C ¬  q u a n  T h È m  q u y Ò n  k h o a  h ä c CIT E S  Vi Öt N a m §iÒu  14. ViÖn Sinh  ivµ  th¸  Tµi nguyªn sinh vËt thuéc Trung t©m  Khoa häc  nhiªn vµ  tù    C«ng  nghÖ  Quèc gia  Trung  vµ  t©m  nghiªn cøu      tµi nguyªn  m«i  êng  vµ  tr thuéc    §¹ihäc  quèc gia    Hµ Néi        lµ hai C¬ quan  thÈm  quyÒn khoa häc CITES ViÖtNam   chøc    cã  n¨ng,nhiÖm  sau:   vô  1. T    vÊn  khoa  vÒ  häc  cho  quan  C¬  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam     vÒ: a) Thùc    tr¹ngph©n      bè,møc  quý  ®é  hiÕm, nguy  tuyÖtchñng  c¬    cña    c¸c loµi®éng      vËt,thùc vËthoang        d∙còng  møc  ®e    tån t¹ cña  nh  ®é  do¹ sù      i chóng  trong thiªnnhiªn®Ó           ®Ò xuÊt sè îng cho    l   phÐp xuÊt khÈu    hµng n¨m  môc  v×  ®Ých  ¬ng    th m¹i; b) Quy    ®Þnh  ®iÒu  kiÖn  vËn  chuyÓn  ®éng    vËtsèng;
 11. 11 c)X©y    dùng    tiªuchuÈn  thuËtcña      kü    c¸ctr¹nu«isinh s¶n  c¬  trång  i     vµ  së  cÊy  nh©n  t¹o; d) ViÖc    cÊp  giÊy phÐp, cÊp    giÊy chøng chØ  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊt khÈu  nhËp        vµ  néitõ biÓn mÉu     vËt cña      îcquy  c¸c loµi®   ®Þnh  trong c¸c     Phô    lôccña  C«ng    ícCITES; ®)  ®Þnh  X¸c  mÉu     vËt,®Þnh  i lo¹ mÉu       vËt,thuËtng÷    khoa  häc; e) ViÖc x©y dùng Trung t©m  cøu  vµ  hé  chän  sinh c¶nh th¶ c¸c    loµi ®éng    vËthoang    thu gi÷trongqu¸ tr×nh kiÓm    d∙bÞ            tra,kiÓm so¸t;   g) §iÒu    kiÖn chuång    c¸c ®iÒu  tr¹vµ    i kiÖn  ch¨m sãc  nh÷ng mÉu     vËt cña  c¸c loµi®éng      vËt,thùc    vËt hoang  ® îc quy  d∙    ®Þnh  trong    c¸c Phô    lôc cña  C«ng    ícCITES    îcphÐp  ®Ó ®   nhËp khÈu  hay nhËp      néitõbiÓn. 2.Tham  dù        c¸ccuéc  häp  Ban  ký  do  Th  CITES mêi.   3. So¹n    th¶o      c¸c tµiliÖu  khoa  häc  chuÈn  c¸c ®Ò   vµ  bÞ    xuÊt cïng    C¬  quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES   ViÖt Nam     göi Ban   ký  th CITES       ®Ó bæ sung  hoÆc  chuyÓn  h¹ng      c¸cloµitrong Phô          lôcI,IIcña C«ng    ícCITES  i   t¹ Héi   nghÞ  cña      c¸c níc thµnh  viªn.ChuÈn  c¸c tµiliÖu    bÞ      khoa häc      ®Ó C¬ quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam       göiBan    CITES  viÖc  a  th ký  vÒ  ® mét  loµinµo      ®ã vµo Phô    I lôc II hoÆc    ®Ò nghÞ   rótmét    loµinµo    kháiPhô  ®ã ra    lôcII    I cña C«ng    ícCITES    khithÊy  cÇn  thiÕt.   4.X©y    dùng  inÊn      iÖuvÒ  vµ    c¸ctµi l   nhËn  d¹ng      c¸cloµi®éng    vËt,thùcvËt     hoang    ViÖtNam  ® îcquy  d∙cña        ®Þnh  trongc¸cPhô    C«ng        lôccña  ícCITES. C h ¬ n g  VIII C Ê p  giÊy p h Ð p, giÊy c h ø n g  c h Ø  x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u §iÒu 15. ViÖc    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    ixuÊt khÈu  nhËp        vµ  néi tõ biÓn mÉu     vËtcña      c¸cloµi®éng    vËt,thùc vËt hoang        d∙chØ  îcthùc hiÖn    ®     khi cã giÊy phÐp  hoÆc  chøng chØ  xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  C¬   do  quan thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖtNam     cÊp. §iÒu 16. Mçi      l« hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu ph¶icã    riªng mét    b¶n  gèc giÊy phÐp hay b¶n gèc  giÊy chøng chØ  kÌm theo.Ph¶i xuÊt tr×nh        giÊy  phÐp, giÊy chøng      chØ    khixuÊt khÈu,nhËp      khÈu mÉu     vËt hoÆc     quan  khic¬  cã  thÈm quyÒn      yªu cÇu. §iÒu    17.   1. GiÊy    phÐp  giÊy chøng  vµ    chØ ph¶icã    ®Çy  c¸c th«ng    mÉu   ®ñ    tinvÒ  vËt  îc phÐp  ®   xuÊt khÈu, nhËp    khÈu. Trªn    giÊy phÐp CITES  ph¶i d¸n    tem  CITES  ký  cã  hiÖu  riªngcho    ViÖtNam   Ban    CITES    do  thký  cÊp.  2. GiÊy    phÐp CITES  îcintheo  ®     mÉu   thèng  nhÊt vµ    chØ   ¸p dông      ®èi víi c¸c loµi® îcquy        ®Þnh trong c¸c Phô        lôccña C«ng    ícCITES. Trong  êng      tr hîp
 12. 12 mÉu     vËt cña      c¸cloµi®éng    vËt,thùc vËt kh«ng      thuéc c¸cPhô        lôccña  C«ng    íc CITES  îccÊp  ®   giÊy chøng    chØ  ViÖtNam   do    quy  ®Þnh.   3. MÉu     giÊy phÐp CITES, mÉu  giÊy chøng  chØ, ch÷  cña  ký  ngêi ® îc     chØ  ®Þnh  trªngiÊy  ký    phÐp  dÊu  vµ  ®ãng    trªngiÊy phÐp  îc ®¨ng  ®Ó   ®   ký  Ban    CITES  thký  th«ng  cho    c¸cnícthµnh  b¸o  tÊtc¶      viªn. 4. GiÊy    phÐp  giÊy  vµ  chøng  chØ xuÊt khÈu, t¸      i xuÊt khÈu  C¬     do  quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam     cÊp  thêih¹n  cã    hiÖu      kh«ng  lùctèi®a  qu¸  th¸ng kÓ     6    tõ ngµy  cÊp  thêih¹n  vµ    kh«ng qu¸  n¨m  1  ®èi    víigiÊy phÐp,  giÊy chøng    chØ nhËp khÈu. 5. GiÊy    phÐp, giÊy    chøng chØ  ® îccÊp  ®∙    kh«ng cßn        söa  gi¸trÞ khibÞ  ch÷a,tÈy xo¸,qu¸ h¹n,sang            nhîng,lµb¶n      sao hoÆc  kh«ng  C¬  do  quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lý CITES  ViÖt Nam     cÊp. C¸c    giÊy phÐp, giÊy chøng chØ  cÊp  kh«ng    phï hîp    víiquy ®Þnh  cña ph¸p    i   luËtt¹  xuÊt khÈu, nhËp  níc     khÈu  th×  kh«ng  gi¸trÞt¹ ViÖtNam. cã        i   §iÒu    18.   1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  cÇu      yªu  cÊp  phÐp  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    ixuÊt  khÈu  nhËp      vµ  néi tõ biÓn mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt thùc vËt hoang        d∙ ph¶i®¸p    øng  c¸c®iÒu  ®ñ    kiÖn sau: a) Cã    giÊy  phÐp ®¨ng  kinh doanh  ký    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  Æt   m hµng  ®éng    vËt,thùc vËthoang    c¬      d∙do  quan  thÈm  cã  quyÒn cÊp; b)Cã  sè    m∙  thuÕ    xuÊtkhÈu,nhËp    khÈu  ® îc®¨ng  ví  quan    ®∙    ký  i c¬  h¶iquan; c) Cã    b¶n gèc    hîp ®ång  giao kÕt    gi÷a tæ    chøc,c¸ nh©n      trong nícvíi       tæ  chøc,c¸nh©n        nícngoµi; d) GiÊy chøng nhËn ®éng  vËt,thùc    vËt hoang  cã  d∙  nguån  gèc g©y  nu«i,nh©n    gièng nh©n    t¹o hoÆc  giÊy phÐp khai th¸c theo      quy ®Þnh  cña  ph¸p luËt;   ®) Biªn b¶n    kiÓm     l   trasè îng ®éng    vËt sinh s¶n  i     t¹  i tr¹ nu«i,sè îng thùc   l     vËt® îcg©y      trång trong c¸cc¬  trång cÊy        së    nh©n    t¹ohoÆc     biªnb¶n    x¸cnhËn  vÒ  l   chñng  i sè îng vµ  lo¹ theo  giÊy phÐp    khaith¸cdo  quan  thÈm      c¬  cã  quyÒn  t¹ ®Þa    i ph¬ng  cÊp; e) Tr×nh    b¶n gèc        biªnlaithu thuÕ    tµinguyªn (®èivíic¸c loµi®éng              vËt, thùc vËthoang        d∙khaith¸ctõtùnhiªn);         g) Trong  êng  tr hîp kh«ng ph¶i lµ ®¬n  ® îc cÊp      vÞ    giÊy phÐp khaith¸c     trùctiÕp    ph¶itr×nh b¶n      gèc    hîp ®ång giao kÕt gi÷a tæ    chøc,c¸ nh©n      trong  nícvíi     nhau. 2. Tæ     chøc,c¸ nh©n        khitham   gia xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊt khÈu    vµ nhËp      néitõ biÓn mÉu         vËt c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang        d∙ kh«ng v×  môc ®Ých  ¬ng    th m¹i ph¶icã    giÊy    tê chøng minh nguån  gèc  ph¸p  hîp  cña    l« hµng. 3. ViÖc vËn chuyÓn  mÉu  vËt sèng ph¶i phï hîp        víinh÷ng quy ®Þnh  hiÖn hµnh    vÒ vËn  chuyÓn cña  HiÖp    héi hµng kh«ng  quèc  vµ  tÕ  c¸c  quy  ®Þnh  vËn    vÒ  t¶icña C«ng    ícCITES.  
 13. 13 §iÒu    19. Thñ    tôccÊp  phÐp  îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh  1.Hå  yªu cÇu    s¬    cÊp  phÐp  bao  gåm: a) §¬n  cÇu    yªu  cÊp  giÊy phÐp    quan    göiC¬  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖtNam     theo mÉu     thèng nhÊt;   b) C¸c giÊy  hîp  cña    tê  lÖ  l« hµng theo quy ®Þnh   i§iÒu    t¹  18. Chñ   l« hµng ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   tÝnh    vÒ  chÝnh    hîp  x¸c vµ  ph¸p  cña    c¸c giÊy    tê ®ã. 2.    Tæ chøc, c¸    nh©n   îc cÊp  ®   giÊy phÐp ph¶i nép  phÝ    lÖ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt.     3.Trong    kh«ng    ngµy    thêih¹n  qu¸ 7  lµm viÖc,kÓ      tõngµy  nhËn  hå  ®ñ  s¬  hîp  cña  chøc, c¸ nh©n  lÖ  tæ      yªu  cÇu cÊp giÊy phÐp,    C¬ quan thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam     thùc hiÖn    viÖc cÊp giÊy phÐp. Trong  êng  tõ tr hîp    chèiph¶igöiv¨n b¶n          th«ng b¸o    cho  chøc,c¸ nh©n    lýdo  tæ      göi®¬n  cÇu  yªu  cÊp giÊy phÐp.   §iÒu 20. 1.§îcphÐp      xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  t¸ xuÊtkhÈu  vµ    i   mÉu     vËtcña      c¸cloµi ®éng  vËt,thùc    vËt  îc quy  ®   ®Þnh trong    c¸c Phô    lôc cña C«ng     íc CITES    tõ ViÖt Nam     ®Õn  mét    níckh«ng ph¶ilµ thµnh        viªnC«ng    ícCITES    khi®¸p øng  ®ñ nh÷ng ®iÒu  kiÖn sau:  a) GiÊy phÐp  giÊy  vµ  chøng chØ cña      c¸c níc cha    lµ thµnh    viªnph¶icã    tªn,dÊu  ch÷  cña    quan ¬ng  ¬ng    quan    vµ  ký  c¸cc¬  t ® víiC¬  thÈm quyÒn  qu¶n  lýCITES  îcChÝnh    ®   phñ    chØ  níc®ã  ®Þnh; b) §Þnh  i   lo¹ chÝnh        x¸cloµitheo tiªuchÝ      cña  C«ng    íc; c) Chøng  nhËn xuÊt  hoÆc   xø  giÊy    gi¶ithÝch viÖc kh«ng  chøng  cã  nhËn  xuÊt xø  c¬    do  quan ¬ng  ¬ng    quan  t ® víiC¬  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES  ® îcChÝnh    phñ    chØ  níc®ã  ®Þnh; d) NÕu  xuÊt khÈu    mÉu         vËt c¸c loµithuéc Phô      II  quan  lôc I vµ  ,c¬  khoa  häc ¬ng  ¬ng      t ® víiC¬ quan  thÈm  quyÒn  khoa häc CITES  ChÝnh  do  phñ    níc ®ã  chØ  ®Þnh  cÊp  giÊy chøng nhËn    x¸c nhËn viÖc khaith¸cnh÷ng      mÉu     vËt ®ã     ph¸p  kh«ng  lµ hîp  vµ  ¶nh hëng xÊu  cho  tån  i sù  t¹  cña      loµi®ã trong thiªn     nhiªn; ®) NÕu   i t¸ xuÊt tõ níckh«ng        ph¶ithµnh      viªnC«ng    ícCITES,  quan ­ c¬  t ¬ng  ¬ng      ® víiC¬ quan  thÈm   quyÒn qu¶n    lý CITES  îc ChÝnh  ®   phñ    níc ®ã  chØ  ®Þnh chøng  nhËn  viÖc nhËp khÈu vµo      îcthùc hiÖn  níc®ã ®     kh«ng    tr¸i víi     quy  c¸c ®Þnh  cña C«ng  íc; e) KhixuÊt khÈu        mÉu     vËt sèng        tõ c¸cníckh«ng  ph¶ithµnh      viªnC«ng    íc CITES  th× viÖc vËn chuyÓn ph¶i ® îc chuÈn  tèt®Ó       bÞ    gi¶m thiÓu    tèi®a  nh÷ng nguy  hiÓm   hay  ¬ng  th tÝch      ®èi víimÉu     vËtsèng. 2. C¬     quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖt Nam     c«ng nhËn  quan  c¬  thÈm  quyÒn   ¬ng  ¬ng  t ® nÕu  c¸c  quan  c¬  nµy  th«ng  ®∙  b¸o    víiBan   ký  th CITES  hoÆc  sau    khitham vÊn    víiBan  ký  Th  CITES.
 14. 14 3. §îcphÐp      nhËp khÈu      c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt ® îcquy        ®Þnh  trong  c¸c Phô      lôc cña C«ng    íc CITES  g©y  do  nu«isinh s¶n      hoÆc  trång cÊy    nh©n  t¹oë        c¸cníckh«ng   lµthµnh    viªnsau    khitham vÊn    víiBan  ký  Th  CITES. 4. §îc phÐp      nhËp  khÈu      c¸c loµithuéc Phô      lôc I cña C«ng    íc CITES v×  môc  ®Ých  b¶o    tån hay  b¶o  loµi®ã  vÖ    sau    khitham  vÊn    víiBan    CITES. thký  §iÒu    quan  21. C¬  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam     kh«ng  cÊp  phÐp  nhËp khÈu    c¸cmÉu     vËt vµo ViÖtNam     nÕu    xÐt thÊy    c¸cmÉu     vËt nhËp  khÈu  tiÒm  c¸c yÕu    cã  Èn    tè g©y  bÖnh hoÆc     iÓn cã    ph¸ttr   h¹icho  thiªnnhiªn     ViÖtNam     hoÆc   g©y  ¶nh  hëng  xÊu cho      c¸cho¹t®éng  kinhtÕ    cña  ViÖtNam.   §iÒu 22. C¬     quan thÈm quyÒn qu¶n    lýCITES ViÖt Nam     thùc hiÖn    viÖc      thu håigiÊy phÐp, giÊy chøng        chØ  nÕu: 1. GiÊy    phÐp  îccÊp  ®   dùa    trªnnh÷ng th«ng      tinsailÖch  tæ  do  chøc,c¸     nh©n    yªu cÇu cÊp  phÐp cung cÊp. 2.    C¬ quan  thÈm  quyÒn  qu¶n   lý CITES  ViÖt Nam   nhËn  îc nh÷ng  ®   th«ng        tin míi vÒ nh÷ng  hµnh      vi vi ph¹m  C«ng     íc CITES  hoÆc  nh÷ng quy  ®Þnh  kh¸c li     ªnquan    tí nhËp  i khÈu, xuÊt khÈu, t¸ xuÊt khÈu, hay        i      nhËp      néitõ biÓn cña  chøc,c¸nh©n  îccÊp  tæ      ®   phÐp. 3. Tæ     chøc,c¸ nh©n  îc cÊp      ®   phÐp  ph¶igöitr¶giÊy        phÐp, giÊy    chøng  chØ  cha  dông  sö  cho    C¬ quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lý CITES  trong    thêih¹n  kh«ng    ngµy  tõ ngµy  qu¸ 15  kÓ    hÕt h¹n      ghitrªngiÊy phÐp  hoÆc   giÊy chøng  chØ. §iÒu 23. 1. Tæ     chøc, c¸ nh©n        xin cÊp giÊy phÐp  tr¸chnhiÖm   cã    cung cÊp, bæ     sung ®Çy     ®ñ c¸c  th«ng        tin vÒ l« hµng   xin cÊp phÐp       khi C¬ quan  thÈm  quyÒn qu¶n    lýCITES  ViÖtNam       yªu cÇu.  2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  îccÊp      ®   phÐp  ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm   ícph¸p luËt   tr       khitù sang      nhîng,tù söa      ch÷a, tÈy      xo¸ hoÆc  thªm            bítc¸c chitiÕtghi trong  giÊy phÐp.       3. Ngoµi lÖ      phÝ  cÊp  phÐp  quy ®Þnh  i t¹ kho¶n  §iÒu    2  19, trong tr   êng  hîp cÇn    thiÕt, chøc,c¸ nh©n  cÇu   tæ      yªu  cÊp phÐp  cßn ph¶itr¶chiphÝ        gi¸m  ®Þnh  hoÆc  ®Þnh  i lo¹ mÉu     vËt. 4.Tæ  chøc, c¸ nh©n  îc cÊp      ®   phÐp    khixuÊt khÈu, nhËp      khÈu, t¸    i xuÊt  khÈu  mÉu     vËt cña      c¸c loµi®éng    vËt,thùc vËt hoang        d∙ cßn ph¶ithùc hiÖn      ®óng    c¸cquy ®Þnh        t¹ c¸cv¨n b¶n  i ph¸p luËthiÖn      hµnh  kh¸ccã  ªnquan    li   ®Õn   xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu cña    nícCéng  hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam.   §iÒu    24. 1. C¬     quan  thÈm  quyÒn  qu¶n    lýCITES  ViÖt Nam     cÊp giÊy phÐp xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu,t¸ xuÊtkhÈu      i   cho    c¸cmÉu     vËt tiÒn C«ng        íc,c¸cmÉu       vËtlµ tµis¶n      c¸nh©n    chøc,c¸nh©n    khitæ      yªu cÇu cÊp phÐp  cung cÊp ®Çy  tµi ®ñ    liÖu chøng    minh tÝnh    hîp ph¸p cña    mÉu     vËt®ã.
 15. 15 2. ViÖc    xuÊt khÈu,nhËp      khÈu,t¸ xuÊt khÈu    i     mÉu     vËt cña      c¸cloµi®éng  vËt,thùc vËt hoang    môc        d∙ v×  ®Ých  khoa häc,tÆng, tr   vµ      iÓn l∙m  biÓu  diÔn  xiÕc  Bé  do  N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n quyÕt ®Þnh.       §iÒu 25.  Trong qu¸ tr×nh vËn  chuyÓn  mÉu   vËt qu¸ c¶nh ph¶i cã    ®Çy     ®ñ giÊy    tê hîp ph¸p kÌm theo    l« hµng. NÕu       l« hµng    lµ ®éng    vËt sèng  ph¶itu©n        thñ c¸cquy  ®Þnh    t¹ kho¶n  §iÒu  i 3  18. C h ¬ n g  IX T h a n h  tra, Ó m  tra v µ x ö  lý vi p h¹ m  ki §iÒu    quan  26. C¬  kiÓm  l©m,    h¶iquan,c«ng    ®éi biªnphßng,   an, bé        thuÕ,  qu¶n    lý thÞ  êng, kiÓm   tr   dÞch  ®éng  vËt,kiÓm     dÞch  thùc vËt,kiÓm    dÞch  thuû s¶n,tuú theo chøc          n¨ng,nhiÖm  cña    vô  m×nh  tr¸chnhiÖm  cã    thanh  tra,  kiÓm    xö      travµ  lýviph¹m  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt®èi víi           hµnh    c¸c vi s¨n b¾t, mua     b¸n,tµng      tr÷,vËn chuyÓn    tr¸ phÐp  i ®éng    vËt,thùc vËt hoang      d∙.   §iÒu    27. 1.ViÖc u    l gi÷ ®éng    vËt sèng trong khichê      quyÕt ®Þnh  lýph¶i®¶m   xö      b¶o  toµn  an  cho ngêivµ    ch¨m  sãc  chu  ®¸o cho  ®éng vËt. 2. C¸c mÉu  vËt  tÞch  bÞ  thu    quan  mµ c¬  kiÓm  dÞch    x¸c nhËn    lµ bÞ  dÞch  bÖnh  hoÆc   mÇ m   cã  mèng  g©y dÞch bÖnh  tiªuhuû. ViÖc    th×      tiªuhuû  ® îctiÕn hµnh      theo c¸cquy      ®Þnh hiÖn  hµnh cña ph¸p luËt.   3.Xö      lýmÉu     tÞch    vËtbÞ  thu: a) MÉu     tÞch thu cã    vËtbÞ      nguån gèc  trongníc® îcxö          lýtheo §iÒu  cña    27  NghÞ ®Þnh  77/CP  sè  ngµy  th¸ng11  29    n¨m  1996  cña ChÝnh phñ  xö      vÒ  ph¹tvi ph¹m  hµnh chÝnh  tronglÜnh  qu¶n      vùc  lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n      vÖ  vµ  lýl©m s¶n; b) MÉu     tÞch  cã  vËt bÞ  thu  nguån  gèc    níc ngoµi® îc göi tr¶l¹ níc xuÊt         i       xø. Mäi      chi phÝ  c¸ nh©n  do    hoÆc   chøc  tæ  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  bÊt hîp  ph¸p hoÆc     níc nhËn  i l¹ mÉu       vËt chÞu. Trêng  níc cã    hîp    nguån  gèc xuÊt xø    kh«ng nhËn    th× viÖc  lý® îc¸p dông  mÉu     nguån  xö        nh  vËtcã  gèc  trong níc.   §iÒu 28. Tæ     chøc, c¸ nh©n        viph¹m    c¸c quy ®Þnh cña NghÞ  ®Þnh  nµy  tuú  th×  theo tÝnh  chÊt,møc         ®é viph¹m  thÓ  xö    cã  bÞ  ph¹thµnh  chÝnh  hoÆc   truycøu  bÞ    tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh  hiÖn hµnh cña ph¸p  luËtnícCéng      hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖtNam:   1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  hµnh          cã  viviph¹m    c¸c quy ®Þnh  qu¶n    vÒ  lýrõng,   b¶o  rõng  qu¶n    vÖ  vµ  lýl©m  s¶n  xö      bÞ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh theo NghÞ  ®Þnh  77/CP  sè  ngµy  th¸ng 11  29    n¨m  1996  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh  tronglÜnh    vùc qu¶n    lýrõng,b¶o  rõng  qu¶n      vÖ  vµ  lýl©m s¶n. 2. C¸    nh©n  hµnh      cã  viviph¹m    mµ møc  g©y  ®é  thiÖth¹ivîtqu¸ møc          ®é  tèi®a     thuéc  ph¹m    ph¹tviph¹m  vixö      hµnh chÝnh  khaith¸c,s¨n  vÒ      b¾t,vËn   
 16. 16 chuyÓn,  mua  b¸n  i tr¸ phÐp    thùc  vËt, ®éng    vËt hoang  quý  d∙  hiÕm  hoÆc   th«ng  êng    th (cã nguån  gèc      tõ tù nhiªn),   truycøu    bÞ    th× tr¸chnhiÖm     h×nh sù  theo quy ®Þnh  i LuËt H×nh  cña    t¹ Bé      sù  nícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa ViÖt  Nam. 3.Tæ     chøc,c¸nh©n        viph¹m    c¸cquy  ®Þnh  b¶o  ®a  vÒ  vÖ  d¹ng  sinh häc    vµ b¶o    tån thiªnnhiªnth×  xö        bÞ  ph¹thµnh  chÝnh theo  NghÞ  ®Þnh  26/CP  sè  ngµy  th¸ng 4  26    n¨m  1996  cña ChÝnh phñ    ph¹tvi ph¹m  vÒ xö      hµnh  chÝnh  trong lÜnh vùc  b¶o    vÖ m«i  êng, hoÆc   truy cøu  tr   bÞ    tr¸ch nhiÖm     h×nh  sù  theo quy ®Þnh  i LuËt H×nh  cña    t¹ Bé      sù  nícCéng hoµ      x∙héichñ  nghÜa  ViÖt  Nam. 4. Tæ     chøc, c¸ nh©n        viph¹m    c¸c quy ®Þnh  khaith¸c,vËn  vÒ      chuyÓn,   kinh doanh        c¸c loµi®éng, thùc vËt thuéc        danh môc  Bé  do  Thuû  s¶n  qu¶n    lý th×  xö    bÞ  lýtheo  Ph¸p  lÖnh  B¶o  vµ  vÖ  Ph¸ttr     iÓn nguån    lîthuû  i s¶n  ngµy  25  th¸ng 4    n¨m  1989  theo  vµ  NghÞ  ®Þnh  48/CP  sè  ngµy  th¸ng 8  12    n¨m  1996  cña ChÝnh  phñ  xö      vÒ  lýviph¹m  hµnh  chÝnh trong lÜnh    vùc  b¶o  nguån    vÖ  lîi thñy s¶n.   5. Tæ     chøc,c¸ nh©n        viph¹m    c¸c quy ®Þnh  thñ tôc h¶iquan  bÞ  vÒ        th×  xö    lýhµnh  chÝnh theo NghÞ ®Þnh  54/CP  sè  ngµy  th¸ng 7  21    n¨m 1998 cña  ChÝnh  phñ  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc    h¶iquan. 6. Tæ     chøc,c¸nh©n        viph¹m    c¸cquy ®Þnh trong lÜnh    vùc  ¬ng    th m¹ivÒ  xuÊt khÈu, nhËp  khÈu, vËn  chuyÓn  hµng ho¸    lý hµnh  bÞ xö    chÝnh  theo  NghÞ  ®Þnh  01/CP  sè  ngµy  th¸ng 01  03    n¨m  1996 cña ChÝnh phñ  xö    vÒ  ph¹t viph¹m    hµnh chÝnh tronglÜnh    vùc  ¬ng  th m¹i. 7. Tæ     chøc, c¸ nh©n        viph¹m    c¸c quy ®Þnh    vÒ b¶o    kiÓm   vÖ vµ  dÞch  thùc vËtth× bÞ  ph¹thµnh        xö    chÝnh theo NghÞ    ®Þnh  78/CP  sè  ngµy  th¸ng 29    11 n¨m 1996  cña ChÝnh  phñ  xö      vÒ  ph¹tviph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh    vùc  b¶o  vµ  vÖ  kiÓm  dÞch  thùc vËt.   §iÒu 29. 1.    Tæ chøc, c¸    nh©n   quyÒn   cã  khiÕu    n¹i quyÕt ®Þnh  hµnh chÝnh,  hµnh    vi hµnh chÝnh  cña  quan  c¬  hµnh  chÝnh  Nhµ     níc,cña ngêi cã    thÈm  quyÒn trong  quan  c¬  hµnh  chÝnh Nhµ       c¨n  cho  níc khi cã  cø  r»ng quyÕt  ®Þnh, hµnh              vi ®ã lµ tr¸ víic¸c quy  i ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  nµy, x©m     ph¹m  quyÒn, lîÝch       i hîp ph¸p cña    m×nh. 2. C«ng    d©n  quyÒn    cã  tè c¸o    quan  ngêi cã  víic¬  vµ    thÈm   quyÒn  vÒ  hµnh          vitr¸víi quy  i c¸c ®Þnh  i t¹ NghÞ  ®Þnh  nµy  cña    tæ  bÊt cø  chøc,c¸ nh©n      nµo g©y  thiÖt h¹ihoÆc         ®e däa g©y  thiÖt h¹i®èi    i     víilî Ých    cña Nhµ     níc, quyÒn  lîÝch    vµ   i hîp ph¸p cña    c«ng d©n  cña  chøc. vµ  tæ    3. ViÖc      gi¶iquyÕt    c¸c khiÕu  ,tè c¸o  îc thùc  n¹i    ®   hiÖn theo quy ®Þnh  cña  LuËt KhiÕu          n¹itèc¸o ngµy  th¸ng12  02    n¨m  1998. C h ¬ n g  X §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h
 17. 17 §iÒu 30. Bé    N«ng nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng th«n chÞu tr¸chnhiÖm     híng dÉn, kiÓm       traviÖc  chøc    tæ  thihµnh NghÞ  ®Þnh nµy, ®Þnh  b¸o      kú  c¸o ChÝnh  phñ  th«ng  vµ  b¸o cho c¸c ngµnh h÷u quan  viÖc thùc hiÖn C«ng     íc CITES.   §iÒu 31. NghÞ     ®Þnh nµy  hiÖu      cã  lùc thihµnh sau  ngµy, kÓ     15    tõ ngµy  ký. C¸c  tr Bé  ëng, Thñ  ëng  quan    tr c¬  ngang  Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ,Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng trong ph¹m    vi quyÒn h¹n  tr¸chnhiÖm   vµ    cña  m×nh  chøc  tæ  thùc hiÖn  NghÞ  ®Þnh nµy. Nh÷ng  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i NghÞ  ®Þnh  nµy  ®Òu     b∙ibá.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2