Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
161
lượt xem
64
download

Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è  12/2000/N§­C P  n g µ y   05 th¸ng 5 n¨ m   2000  V Ò  vi Ö c s ö a ® æ i,  æ   u n g  m é t s è  ® i Ò u  c ñ a  u y  c h Õ  q u ¶ n  lý ® Ç u  t  b s Q v µ   © y  d ù n g   a n  h µ n h  kÌ m   x b theo N g h Þ  ® Þ n h   s è 52/1999/N§­C P  n g µ y   08 th¸ng 7 n¨ m   1999 c ñ a C h Ý n h  p h ñ C h Ý n h  P h ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; X Ðt    Þ  ña  é  ëng  é  ©y  ùng,Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ®Ò ngh c B tr BX d   tr B K ho   § t  é  ëng  é  µichÝnh, ,B tr BT  ngh Þ   Þ nh: ®   §i Ò u 1. Nay  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  Òu  ña  m s §i c Quy  Õ   ch Qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng  tv x d ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­   µy  CP ng 08  th¸ng7       n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph nh sau: 1.Kho¶n      1,kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ   2  6    ®   sung    nh sau: 1. Tïy theo  Ýnh  Êt cña  ù    µ     t ch   d ¸n v quy    u  ,dù    u    m« ®Ç t  ¸n ®Ç ttrong níc    ® îcph©n  ¹ thµnh  nhã m:  B,      ©n  Êp    lo i   3  A,  C ®Ó ph c qu¶n  ý. l  §Æc   ng  ña  çi tr c m   nhãm   îc quy  nh  ®  ®Þ trong Phô   ôc,cã  öa  æi  Ò     l s ® v møc   èn  ãm   B     v nh A,  ban hµnh  Ìm  k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 2. §èiví    ù    ãm   gåm   Òu  ù    µnh  Çn      i d ¸n nh c¸c A  nhi d ¸n th ph hoÆc   iÓu dù    t   ¸n, trong®ã   Õu  õng dù    µnh  Çn   n t   ¸n th ph hoÆc   iÓu dù    ã  Ó  c  Ëp vËn  µnh, t   ¸n c th ®é l   h   khaith¸cvµ  ùc hiÖn      th   theo  ©n  ú  u    îcghitrong v¨n b¶n  duyÖt    ph k ®Ç t ®        phª  b¸o c¸o nghiªncøu  iÒn kh¶    × mçi  ù    µnh  Çn      t  thith   d ¸n th ph hoÆc   iÓu dù    îcthùc t   ¸n ®     hiÖn    o¹n  Èn  Þ  u  ,tõkh©u  Ëp,tr×nh duyÖt b¸o c¸o nghiªncøu    giai® chu b ®Ç t    l          kh¶ thi µ    qu¶n  ýqu¸tr×nhthùchiÖn  u     ét  ù    u   c  Ëp. v l       ®Ç tnh m d ¸n®Ç t®é l   2.§iÓ m   kho¶n  §iÒu    îcsöa  æi,bæ     c  2  7 ®   ®   sung    nh sau: c) Chñ   ×cïng víi é, ngµnh,®Þa  ¬ng  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ët   tr       B   ph th ®Þ thi   k thu   vµ  tæng  ù      ù    u    µ  ©y  ùng  éc nhã m   ®Ó   Êp  ã  Èm   d to¸nc¸cd ¸n ®Ç tv x d thu   A  c c th quyÒn  phª  Öt.Trõ    ù  nhã m     éc    é,  µnh  ã  ©y  ùng  duy   c¸c d ¸n  A thu c¸c B ng cx d chuyªn ngµnh  ùc hiÖn    th   theo quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  cña  12  1  NghÞ   nh   ®Þ nµy.  Thèng  Êt  nh qu¶n  ý nhµ  íc vÒ   Êt l ng  l  n   ch  î c«ng  ×nh  ©y  ùng, theo  tr x d   dâi,kiÓm       tra,ph¸t hiÖn  µ  Õn    v ki nghÞ   ö  ý chÊt îng  x l  l c¸c  c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng; ® Æc   ÖtvÒ   Êt l ng c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng  éc c¸c dù    ã m     bi   ch  î     tr   d thu     ¸n nh A.  3.Bæ     sung  kho¶n    6;kho¶n1,kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi      2  9    ® nh sau: 1.  èn    Ëp  V ®Ó l c¸c  ù  quy  ¹ch  d ¸n  ho bao  å m   èn  iÒu    g v® tra,kh¶o    s¸t, nghiªncøu,lËp vµ  Ðt duyÖt dù        x    ¸n quy  ¹ch. ho
  2. 2 2. Vèn    Ëp    ù  quy  ¹ch    ®Ó l c¸c d ¸n  ho tæng  Ó    iÓn kinh tÕ      éi th ph¸ttr     ­ x∙ h   vïng, l∙nh thæ,     quy  ¹ch  ho ph¸ttr Ón  µnh, quy  ¹ch  ©y  ùng  ïng, quy    i ng   ho x d v   ho¹ch  chung  «   Þ  µ  ® th v n«ng  th«n,quy  ¹ch    Õtc¸c trung t©m   «   Þ,   ho chiti       ® th   quy  ¹ch chitiÕtsö  ông  t  ai ® îcsö  ông  ån  èn  ©n  ho       d ®Ê ®     d ngu v ng s¸ch nhµ  íc   n  vµ  îcc©n  i trongkÕ   ¹ch ®Ç u    µng  ®  ®è     ho   th n¨m  ña  µ   íc. c Nh n 6. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu    µ c¬    K ho v§ t l   quan  ñ  × tæ  ch tr   chøc  Èm   nh  èi th ®Þ cu   cïng c¸c lo¹  ù        i ¸n quy  ¹ch ph¸ttr Ón kinh tÕ      éi,ph¸ttr Ón ngµnh,vïng d ho     i     ­ x∙h     i       kinhtÕ  äng ®iÓ m   ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öt.                 tr   tr   t  ph phª duy                4. §iÓ m         d, ® kho¶n    iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi, bæ   1, ® c  2  10    ®   sung  nh  sau: d) Vèn  éc c¸ckho¶n    thu     vay  ícngoµicña  Ýnh  ñ  µ    ån  Ön  n    Ch ph v c¸cngu vi trî èc  Õ  µnh   qu t d cho  u      iÓn (kÓ  vèn  ç  î ®Ç tph¸ttr   c¶  h tr    iÓn chÝnh  ph¸ttr   thøc  ODA)  îc qu¶n  ý thèng  Êt  ®  l  nh theo  ôc  kho¶n  §iÒu  cña  Ët  ©n   m b  2  21  Lu ng s¸ch  µ  íc vµ    b¶n  íng  Én    µnh  Ët  ©n   nh n   c¸c v¨n  h d thih Lu Ng s¸ch  µ  íc.C¬   nh n   quan  è  Ý c¸c nguån  èn    b tr     v trªncho    ù    u      iÓn ph¶ibè  Ý ®ñ   c¸c d ¸n ®Ç tph¸ttr     tr   vèn  i øng  ®è   trong níc®Ó  ®¶m        b¶o  ùc hiÖn  ù  th   d ¸n. ­Bá  iÓ m      ® ® kho¶n    1. c)  Tæng   ôc  ëng, Côc  ëng  ùc thuéc  é;   lÖnh  c tr   tr tr   BT c¸c  © n   Qu khu,   Qu © n   oµn,  © n   ñng, Bé   i  ® Qu ch   ®é Biªn phßng  µ  ¬ng  ¬ng  ùc thuéc  é    vt ® tr   B Quèc  Phßng  ã  Ó  îc Bé   ëng  y  c th ®   tr ñ quyÒn  quyÕt  nh   u    c¸c dù    ®Þ ®Ç t   ¸n nhã m  C;  5.§iÒu  ® îcsöa  æi      11    ® nh sau: 1. Chñ   u      ù    ö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o    ®Ç tc¸c d ¸n s d vtd do  n  l∙nh,vèn    tÝn  ông  u      iÓn cña  µ   íc:chÞu  d ®Ç tph¸ttr   Nh n   tr¸chnhiÖ m   Ò   Öu    v hi qu¶  u    ®Ç t vµ    î vèn  tr¶n   vay  ng  ¹n;tæ  ®ó h   chøc  cho vay  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Èm   nh     th ®Þ ph¬ng    µichÝnh, ph¬ng      î vµ  ¸n t     ¸n tr¶n   cung  øng  èn,gi¸m    ùc hiÖn  èn  v  s¸tth   v vay  ng  ôc  ch  µ    åivèn  ®ó m ®Ý v thu h   vay.§èivíi   ù    ö  ông  èn        d ¸n s d c¸c v vay  íc n  ngoµido  µ   ícb¶o    Nh n   l∙nh, ñ  u     ch ®Ç tcßn  ph¶ithùc hiÖn        c¸ccam   Õt      k khivay vèn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2. ThÈ m   Òn  Õt  nh  u      ù    ña    quy quy ®Þ ®Ç tc¸cd ¸n c doanh  nghiÖp  µ  íc nh n   sö  ông  èn  Ýn  ông  Nhµ   ícb¶o    µ  èn  Ýn  ông  u      iÓn d vtd do  n  l∙nhv v t d ®Ç tph¸ttr   cña  µ   íc,thùc hiÖn  Nh n     theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t i 2  10  Quy  Õ   ch qu¶n  lý ®Ç u    vµ  ©y  ùng    t x d ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   è  ®Þ s 52/1999/N§­   CP ngµy  th¸ng7  08    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph (sau  y  äit¾tlµQuy  Õ   ®© g       ch qu¶n  lý®Ç u    µ  ©y  ùng)vµ    tv x d   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. 4  1  ®Þ n Héi  ng  ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ  íc ® îc quyÒn  Õt  nh   ty nh n     quy ®Þ ®Ç u      ù    ã m   Riªng c¸c Tæng  tc¸c d ¸n nh C.     c«ng    µ   ícdo  ñ íng Ch Ýnh  tyNh n   Th t   phñ  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l (Tæng c«ng      éi ®ång  ty91),H   qu¶n  Þ cña  tr   Tæng   c«ng    îcquyÒn  Õt ®Þnh  u      ù    ã m   C. ty®   quy   ®Ç tc¸cd ¸n nh B,  3. Ng êi cã  Èm   Òn  Õt  nh  u      ù  ®∙  îc ph©n  Êp      th quy quy ®Þ ®Ç t c¸c d ¸n  ®   c ® îc quyÒn  Õt  nh      quy ®Þ c¸c c«ng  Öc  vi trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ù  theo    tr th hi d ¸n  c¸cquy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     Tæ   chøc cho vay  èn  v theo  âivµ  Óm     ùc hiÖn  u    d   ki trath   ®Ç t theo  Õt quy   ®Þnh  u    µ  ùc hiÖn  Õt to¸nvèn  u  . ®Ç tv th   quy     ®Ç t  6.§iÒu  ® îcsöa  æi      12    ® nh sau:
  3. 3 ThÈ m   Òn  Õt  nh  u    µ  ùc hiÖn  u    i víic¸c dù    ö  quy quy ®Þ ®Ç t v th   ®Ç t ®è       ¸n s dông  èn  u      iÓncña  v ®Ç tph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  íc® îcquy  nh    : nh n     ®Þ nh sau 1.  èi víic¸c dù  nhã m   thÈm   Òn  Õt  nh   u    vµ  ùc §       ¸n  A,  quy quy ®Þ ®Ç t th   hiÖn  u    îc¸p dông  ®Ç t®     theo  quy  nh  i víidù    ö  ông  èn  ©n  ®Þ ®è     ¸n s d v ng s¸ch  nhµ  íc; n 2.  èi víic¸c dù  nhã m   §       ¸n  B,C, doanh    nghiÖp  µ  íc c¨n  vµo    nh n   cø  quy ho¹ch hoÆc   Õ   ¹ch ph¸ttr Ón ngµnh  ∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt   k ho     i   ®®  c th quy phª duy   ®Ó   Õt  nh  u  ;n Õu  ù    ã  ö  ông  t  × ph¶i® îcñy  quy ®Þ ®Ç t  d ¸n c s d ®Ê th       ban  ©n nh d©n  Êp  ã  Èm   Òn  ña  a   ¬ng  ¬i xin ®Êt  chÊp  Ën  Ò   a   c c th quy c ®Þ ph n      thu v ®Þ ®iÓ m,  Ön  Ých  t  ña  ù    µ  µm  ñ tôc giao ®Êt  di t ®Ê c d ¸n v l th       hoÆc     t  thuª®Ê theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   t  ai.Qu¸  ×nh  ùc  Ön  u    do  lu   ®Ê ®   tr th hi ®Ç t doanh  nghiÖp  ù chÞu  t  tr¸ch nhiÖ m     ¬  ë  ùc  Ön  ng    Õ     Ýnh    trªnc s th hi ®ó c¸c ch ®é ch s¸ch  Ön  µnh  ña  µ   íc vÒ   hi h c Nh n   qu¶n  ý ®Ç u    µ  ©y  ùng, quy  Õ   u   l  tv x d   ch ®Ê thÇu.  Tæ  chøc qu¶n  ývèn  ña  l  c doanh nghiÖp  µ    chøc  ç  î èn    v c¸c tæ  h tr v cho dù  chÞu  ¸n  tr¸chnhiÖ m   Óm     Öc  ùc hiÖn  Õt  nh  u    µ  ùc   ki travi th   quy ®Þ ®Ç t v th   hiÖn  Õt to¸nvèn  u  . quy     ®Ç t 3. Dù     ö  ông  èn  u      iÓn cña    ¸n s d v ®Ç t ph¸ttr   doanh  nghiÖp  µ  íclµc¸c nh n       dù    ã  ö  ông  ét  Çn  èn  ç  î õvèn  ©n  ¸n:c s d m ph v h tr    t ng s¸ch nhµ  íchoÆc   èn  ã    n  vc nguån  èc  õ ng©n  g t  s¸ch,vèn  doanh    do  nghiÖp  ù tÝch  ü,vèn  Ýn  ông  ­ t  lu   td th ¬ng  ¹i ®Ó   u    m  ®Ç t ph¸ttr Ón;quü  u     i   ®Ç t ph¸ttr Ón,quü  ù   i   d phßng  µichÝnh  t  (b﮾ p     tæn  Êt tµis¶n),quü  óc  î (®Çu      th       ph l   i t c¸c c«ng  ×nh  óc  î )vèn  tr ph l i  ; khÊu  hao  µis¶n  è  nh  µ    t  c ®Þ v c¸c kho¶n  thu  ña  µ   íc ®Ó   ¹ cho  c Nh n   li  doanh  nghiÖp    u  . ®Ó ®Ç t  Bé   µichÝnh  ñ  ×phèihîp víi   é   ªnquan  íng dÉn  ô  Ó  Öc  T  ch tr         B li   c¸c h  c th vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  u    l  s d v ®Ç t ph¸ttr Ón cña   i   doanh nghiÖp  µ  íc nh  èn  nh n   v khÊu  hao  µis¶n  è  nh  éc  ån  èn  µ  íc,m ét  Çn  ü  u     t  c ®Þ thu ngu v nh n   ph qu ®Ç t ph¸ttr Ón,c¸c kho¶n   i     doanh  nghiÖp ph¶i nép  ©n    ng s¸ch  µ  íc cho  Ðp  nh n   ph ®Ó   ¹. l  i 7.§iÒu  ® îcsöa  æi      13    ® nh sau: 1. C¸c  ù  s¶n  Êt kinh    d ¸n  xu   doanh  ña   ©n,  chøc  c t nh tæ  kinh  Õ  t kh«ng  ph¶i doanh    nghiÖp  µ  íc,chñ  u    ù quyÕt  nh  u     µ  Þu  nh n   ®Ç t t   ®Þ ®Ç t v ch tr¸ch   nhiÖ m   Ò   Öu  v hi qu¶  s¶n  Êt,kinh  xu   doanh; thñ  ôc xin giao  t    t    ®Ê hoÆc   thuª   ®Êt,thñ tôcxingiÊy phÐp  ©y  ùng         xd quy  nh    ®Þ nh sau:   a)  èi víic¸c dù  ®Ç u    ã  §       ¸n  t c yªu  Çu  c giao  t  ®Ê hoÆc  thuª ®Êt  ×  ñ    th ch ®Ç u    tph¶icã  n    Þ  Ìm    ®¬ ®Ò ngh k theo  ù    u    d ¸n ®Ç ts¶n  Êt kinh doanh  ∙  ­ xu     ®® îcchÊp  Ën    nh trong giÊy chøng  Ën  ¨ng  ý      nh ® k kinh doanh,tr×nh ñy        ban  ©n   nh d©n  Êp  ã  Èm  Òn  ña  a  ¬ng  ¬ixin®Êt    îcchÊp  Ën  Ò   c c th quy c ®Þ ph n   ®Ó ®   thu v ®Þa  iÓ m,  Ön  Ých  t  ña  ù    µ  µm  ñ tôc giao ®Êt  ® di t ®Ê c d ¸n v l th       hoÆc  thuª®Êt    theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® C¸c  ù  ®Ç u    µ  ©y  ùng  ∙  ã  Òn  ö  ông  t  ai  îp  d ¸n  tv x d ® c quy sd ®Ê ® h ph¸p,   n Õu  kh«ng  ã    Çu    c yªu c xingiao ®Êt    hoÆc     t  × chñ  u    thuª®Ê th   ®Ç tkh«ng  ph¶i   lµm  ñ  ôc    th t xin giao  t  ®Ê hoÆc  thuª ®Êt  µ     m chØ   Çn    Êy  Ðp  ©y  c xin gi ph x dùng.  
  4. 4 T æng   ôc  Þa  Ýnh  íng  Én    Õtthñ  ôc xin giao  t  c§ ch h d chiti   t     ®Ê hoÆc  thuª   ®Êt. b) ViÖc  Ëp  å  ¬  ×nh c¬    l h s tr   quan  ã  Èm  Òn      Êp  Êy  Ðp  c th quy ®Ó xinc gi ph x©y  ùng  ùc hiÖn  d th   theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý®Ç u    µ  ©y  ùng. l  tv x d   2. C¸c  ù  cña  ¬    d ¸n  c quan  ¹igiao,tæ  ngo     chøc  èc  Õ  µ  ¬  qu t v c quan  ícn  ngoµi kh¸c ®Ç u    ©y  ùng    t  Öt Nam   îc qu¶n  ýtheo  Öp  nh       tx d trªn®Ê Vi   ®  l  hi ®Þ hoÆc   tho¶  Ën  ∙  îc ký  Õt  íiChÝnh  ñ  Öt Nam   µ  ñ  u     thu ® ®   k v   ph Vi   v ch ®Ç t ph¶i  lËp  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  ©y  ùng  h s xin c gi ph xd theo  quy  nh  ña  ®Þ c Quy  Õ   ch qu¶n  ý l  ®Ç u    µ  ©y  ùng. tv x d   3. §èivíi   ù    ö  ông  èn  ãp  ña  Òu  µnh        d ¸n s d c¸c v g c nhi th viªn,c¨n cø  µo  û     v t  lÖ  èn  ãp  µ  Æc   iÓ m   ña  ù      µnh    v g v® ® c d ¸n,c¸c th viªntho¶ thuËn    nh  ñ    x¸c ®Þ ch ®Ç u  ,ph¬ng  t  thøc qu¶n  ý, chøc  iÒu  µnh  ù    l  tæ  ® h d ¸n. 8.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     b  1  14    ®   sung nh    sau: b)  èi víic¬  §     quan  µnh  Ýnh,  ù  h ch s nghiÖp  ×  êi cã  Èm   th ng   th quyÒn  quyÕt ®Þnh  u      ®Ç tkh«ng  kiªm  Öm  ñ  u  . nhi ch ®Ç t C¬  quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp chØ   îc lµm  ñ  u    dù   x©y  ®  ch ®Ç t ¸n  dùng  ¬  ë  ËtchÊtkü  Ëtcña  ¬  csv    thu   c quan  × nh. m §èivíi    doanh nghiÖp  µ  ícdo  ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  µnh  nh n   Th t   ph quy ®Þ th lËp (Tæng  c«ng    ty 91),Héi  ng    ®å qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ã  Ó  y  Òn  ty c th ñ quy cho gi¸m  c    n  Þ  µnh    Õt  nh  u      ù    ã m     ö  ®è c¸c ®¬ v th viªnquy ®Þ ®Ç tc¸c d ¸n nh Cs dông  ån  èn  ngu v quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t i 5,kho¶n  §iÒu  cña  6  1  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 9.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     a  2  22    ®   sung    nh sau: a)  ÷ng  ù  nhã m   ®∙  îc Thñ íng  Ýnh  ñ  Nh d ¸n  A  ®   t Ch ph th«ng qua b¸o    c¸o nghiªn cøu  Òn    ti kh¶    µ  thiv cho  Ðp  ©n  c¸c dù  thµnh  Çn  ph ph ra    ¸n  ph hoÆc   tiÓu  ù  th×  ÷ng  ù  thµnh  Çn  d ¸n  nh d ¸n  ph hoÆc   Óu  ù  ®ã   îc lËp  ti d ¸n  ®   b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶  , ×nh duyÖt vµ  thi tr       qu¶n  ýdù      ét  ù    u    c  Ëp. l   ¸n nh m d ¸n ®Ç t®é l   10.§iÒu  ® îcbæ     27    sung kho¶n  nh  3  sau: 3. C¬     quan  chøc  Èm  nh  ù    u    Þu  tæ  th ®Þ d ¸n ®Ç tch tr¸chnhiÖ m   ícph¸p   tr     luËtvÒ   éidung  Èm  nh  ña  × nh  µ  ×nh ngêicã  Èm  Òn  Õt   n  th ®Þ cm v tr     th quy quy   ®Þnh  u    c¸o thÈm  nh, c¸chå  ¬  Çn  Õt, Ìm  ®Ç tb¸o    ®Þ     s c thi   k theo  ù  d th¶o quyÕt    ®Þnh  u  . ®Ç t 11.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     35    ®   sung    nh sau: 1.  èi víic¸c  ù  ®Ç u    vµ  ©y  ùng  ã  Ýnh  Êt  §   d ¸n  t x d ct ch s¶n  Êt,kinh xu     doanh, chñ  u    chñ  × phèi hîp  íiUû     ®Ç t tr     v  ban  ©n   ©n   a   ¬ng    nh d ®Þ ph ®Ó thèng  Êt ph¬ng    n   ï,kÕ   ¹ch gi¶iphãng  Æt   nh   ¸n ®Ò b   ho     m b»ng,kinh phÝ, tiÕn        ®é   µ  Öc  v vi thanh  Õt quy to¸n gi¶iphãng  Æt      m b»ng    y  ®Ó ñ ban  ©n  ©n   nh d ®Þa  ¬ng  chøc  ùc hiÖn  Öc  n   ï,gi¶iphãng  Æt   ph tæ  th   vi ®Ò b     m b»ng  ©y  ùng  xd theo tiÕn ®é   µ  µn      v b giao m Æt     b»ng  ©y  ùng  xd cho  µ  Çu  ©y  ùng. nh th x d   2. §èivíic¸c dù  ®Ç u    µ  ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng          ¸n  tv x d k c h  kinh tÕ      éi,   ­ x∙h   quèc phßng, an    ninh vµ    ù      c¸c d ¸n quan  äng quèc    y  tr   gia,ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c cÊp  ñ  ×cïng víi ñ  u    ã  ch tr      ch ®Ç tc tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn  Öc  n   ï   tæ  th   vi ®Ò b   gi¶iphãng  Æt     m b»ng  µ  µn  v b giao m Æt     b»ng theo  Õn  ,  µnh  Ëp  ti ®é th l khu    t¸i ®Þnh    c chung  µ  ùc  Ön  Öc  i nh     v th hi vi t¸  ®Þ c theo  Õ     Ýnh  ch ®é ch s¸ch  ña  c Nhµ   ícvµ  Ýnh  n   ch s¸ch hç  î ña  ù    u  .   tr  c d ¸n ®Ç t
  5. 5 3.  é   èc  B Qu phßng  ñ  × phèi hîp  íic¸c ®Þa   ¬ng  íng  Én,    ch tr     v    ph h d quy ®Þnh  â c¸cvïng ®Êt  r      cßn ph¶irµ ph¸ bom   × n;  èihîp víi   é, ngµnh  ªn      m ph       B   c¸c li   quan  íng dÉn  ùc hiÖn  h  th   c«ng  Öc  µ ph¸ bom   ×n  Æt   vi r     m m b»ng  ©y  ùng. xd   12.TiÕta,d  iÓ m     Òu  ® îcsöa  æi,bæ       ® 3.1 §i 38    ®   sung    nh sau: a) ThiÕtkÕ   ü  Ëtvµ      k thu   tæng  ù    ña    ù    ã m   do  é  ëng, d to¸nc c¸cd ¸n nh A  B tr   Thñ  ëng  ¬  tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc ChÝnh  ñ,Héi ®ång  thu   ph     qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    µ  íc do  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  ty nh n   Th t Ch ph quy ®Þ th lËp (Tæng  c«ng      ñ  Þch  û   ty91),Ch t U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ã  ù    u    c d ¸n ®Ç t phª duyÖt sau    ∙  îcBé  ©y  ùng  ñ  ×tæ      khi® ®   X d ch tr   chøc  Èm  nh. Riªng c¸c th ®Þ      c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d giao th«ng  éc Bé    thu   Giao  th«ng  Ën    v t¶i c«ng  ×nh x©y  ; tr   dùng  Ç m   á,  h m c«ng  ×nh  ©y  ùng  tr x d c«ng nghiÖp  éc  é   thu B C«ng  nghiÖp;  c«ng  ×nh  ©y  ùng  û  î   tr x d thu l in«ng, l©m   ,   nghiÖp  éc  é   thu B N«ng  nghiÖp  µ  v Ph¸t tr Ón    i n«ng  th«n; c«ng  ×nh  ©y  ùng  u  iÖn  éc    tr x d b® thu Tæng   ôc  u  cB ®iÖn;  c«ng  ×nh    Ých  éc  é   tr di t thu B V¨n  ho¸  Th«ng    ­  tin;c«ng  ×nh  èc  tr qu phßng, b¶o  Ö   ninh quèc    éc Bé   èc    v an    gia thu   Qu phßng, Bé     C«ng    ×    an, th c¸c Bé   µ    ¬  v c¸c c quan    ù chñ  × tæ  ®ã t   tr   chøc  Èm   nh  ÕtkÕ   ü  Ët vµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù      Êp  ã  Èm  Òn    Öt. d to¸n®Ó c c th quy phª duy §èivíic¸c dù    u          ¸n ®Ç tchØ  mua   ¾ m     s trang thiÕtbÞ   ã  ÷ng  cÇu      c nh yªu  chuyªn m«n   Æc   ï,   é, ngµnh  ù thÈm  nh  ÕtkÕ   µ    ® th   B   c¸c t  ®Þ thi   v tæng  ù    d to¸n ®Ó   ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    Öt. tr   c th quy phª duy C¬   quan  ñ  ×tæ  ch tr   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  th ®Þ thi   k thu   tæng  ù    d to¸n ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖm  ícph¸p luËtvÒ   éidung  Èm  nh  ña  × nh.   tr       n  th ®Þ cm C¸c  é   µ  ¬  B v c quan  ãi trªnhíng  Én  n    d cho  Êp  íithùc hiÖn  Öc  Èm   c d    vi th ®Þnh  ÕtkÕ   ü  Ëtvµ  thi   k thu   tæng  ù    ña    ù    ã m   d to¸nc c¸cd ¸n nh B,C  éc ngµnh  thu   m × nh. d)  ñ   u    îc phÐp  Ch ®Ç t ®   phª  Öt  ÕtkÕ     Õtvµ  ù      ¹ng  duy thi   chiti   d to¸nc¸c h m ôc  c«ng  ×nh  ô  µng  µo, nhµ   êng  ùc)vµ  ÷ng  ¹ng  ôc   tr ph (h r  th tr   nh h m c«ng  tr×nh kh«ng    ph¶i®Êu   Çu,nhng    th   kh«ng  îclµm  ®  ¶nh  ëng  n   ÕtkÕ   ü  h ®Õ thi   k thuËtvµ    tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ®∙  îcphª duyÖt.     tr   ®          13.Bá    kho¶n    4;kho¶n  ® æi  µnh  5  th kho¶n  §iÒu  4  41. 14.§iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     43    ®   sung    nh sau: C¸c  ù    ã  ö  ông  èn  ©n  d ¸n c s d v ng s¸ch nhµ  íc,vèn  Ýn  ông  Nhµ   íc   n  td do  n  b¶o  l∙nh, èn  Ýn  ông  u      iÓncña  µ   íc,vèn  u      iÓncña    vtd ®Ç tph¸ttr   Nh n   ®Ç tph¸ttr   doanh nghiÖp  µ  ícph¶ithùc hiÖn  nh n       theo Quy  Õ   u  Çu.   ch ®Ê th 15.§iÓ m   kho¶n  §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     b  4  46    ®   sung nh    sau: b)  ë   ©y  ùng  µ    ë   ©y  ùng  SX d v c¸c S x d chuyªn  µnh  ña  y  ng c ñ ban  ©n  nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬ c tr¸chnhiÖm    qu¶n  ýnhµ  ícvÒ   l  n  chÊt îng  l c¸c  c«ng  ×nh  ©y  ùng  éc  a   ¬ng    a   µn  tr x d thu ®Þ ph trªn ®Þ b tØnh,  thµnh  è. ph   16.§iÒu  ® îcsöa  æi      63    ® nh sau: 1.H×nh    thøc tùthùc hiÖn  ù         d ¸n chØ  îc¸p dông  ®    trong c¸ctr ng  îp sau     ê h   ®©y: a)  ñ   u    ã    Ch ®Ç t c ®ñ n¨ng  ùc ho¹t®éng  l    s¶n  Êt,x©y  ùng  ï hîp  íi xu   d ph   v   yªu  Çu  ña  ù  vµ  ù  sö  ông  èn  îp  c c d ¸n  d ¸n  d v h ph¸p  ña  Ýnh  ñ  u       c ch ch ®Ç t nh
  6. 6 vèn  ù cã  ña  t   c doanh nghiÖp,vèn  ù huy  ng  ña  chøc,c¸ nh©n, trõvèn    t  ®é c tæ        vay  ña    chøc  Ýn  ông; c c¸ctæ  td b)  ñ   u    ã    Ch ®Ç t c ®ñ n¨ng  ùc ho¹t®éng  l    s¶n  Êt,x©y  ùng  ï hîp  íi xu   d ph   v   yªu  Çu  ña  ù  trång míi,ch¨m  ãc  ©y  ång hµng  c c d ¸n     sc tr   n¨m,  nu«i trång thuû       s¶n (thuéc ngµnh    n«ng nghiÖp, l©m    nghiÖp, thuû    s¶n, c«ng    nghiÖp),gièng    c©y  ång vËt nu«i,khaihoang  ©y  ùng  ng  éng,duy    tr         x d ®å ru   tu b¶o  ìng  öa  d s ch÷a  êng  th xuyªn c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng,thiÕtbÞ     tr   d     s¶n  Êt. xu   2. Khi  ùc  Ön  ×nh  th hi h thøc  ù  ùc  Ön  ù   (tù s¶n  Êt, tù  ©y  t th hi d ¸n    xu   x dùng),chñ  u      ®Ç tph¶itæ    chøc  gi¸m    s¸tchÆt  ÏviÖc  ch   s¶n  Êt,x©y  ùng  µ  xu   d v chÞu tr¸chnhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   Êt l ng s¶n  È m,  Êt l ng c«ng  ×nh   tr   lu   ch  î   ph ch  î   tr   x©y  ùng. d Bé  ©y  ùng  íng dÉn    Õtc¸ch×nh  X d h  chiti     thøc qu¶n  ýdù    l   ¸n. §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 2. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k §i Ò u 3. Bé   ©y   ùng  ñ  × phèi hîp  íic¸c  é,  µnh  ªnquan  X d ch tr     v  B ng li   chÞu  tr¸chnhiÖ m  íng dÉn  µ  Óm    Öc    µnh    h  v ki travi thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u  4. Bé   ëng  Bé,  ñ   ëng  ¬  tr c¸c  Th tr c quan ngang  é,  ¬  B c quan  thuéc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  y    ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng, Héi ®ång  ¬   Qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     c«ng    µ   ícvµ    chøc  ã  tyNh n   c¸c tæ  c li   ªnquan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  7. 7 Phô   ôc  îcsöa  æi, bæ   l®  ®   sung    nh sau: P h ô  l ô c  P h © n  lo¹i ù  ¸n ® Ç u  t c ñ a q u y  c h Õ  q u ¶ n  l ý   d ® Ç u  t v µ  x © y  d ù n g (Ban  µnh  Ìm  h k theo    NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/2000/N§­   µy  th¸ng5   CP ng 05    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   öa  æi,bæ   c Ch ph v s ®   sung  NghÞ   nh  è  ®Þ s 52/1999/N§­ CP   ngµy  th¸ng7  08    n¨m 1999) C¸c  ù  ®Ç u    (kh«ng  Ó   ù  ®Ç u    trùc tiÕp  ña  íc ngoµi)® îc d ¸n  t k d ¸n  t   c n     ph©n  ¹ thµnh  nhã m   B,   theo c¸cquy  nh  lo i   3  A,  C      ®Þ sau ®©y:   Sè  Lo¹idù    u     ¸n ®Ç t Tæng  møc   TT vèn  u   ®Ç t I.NH ã M     A 1 C¸c  ù    éc   ¹m    d ¸n thu  ph vib¶o  Ö   ninh,quèc  v an    phßng  ã  Kh«ng  Ó   c k tÝnh b¶o  Ët  èc    ã    Üa  Ýnh  Þ ­ x∙ héi møc vèn m qu gia,c ý ngh ch tr           quan  äng,thµnh  Ëp  µ  ©y  ùng  ¹  Çng  tr   l vx d ht khu c«ng  nghiÖp  íi. m 2 C¸c  ù    d ¸n:s¶n  Êt  Êt  c  ¹i,chÊt    xu ch ®é h   næ kh«ng  ô  Kh«ng  Ó   ph k thuéc vµo    quy    èn  u  . m« v ®Ç t møc  èn v 3 C¸c  ù    d ¸n:c«ng  nghiÖp  iÖn, khai th¸c dÇu  Ý, chÕ   Trªn600  û ®      kh     t  biÕn  Çu  Ý,  ãa  Êt,ph©n  ãn, chÕ   ¹o m¸y  d kh h ch   b  t  (bao  ®ång gå m   mua   µ  ng  µu,l¾p    t«),xim¨ng, luyÖn  c¶  v ®ã t  r¸p«        kim, khai  th¸c, Õ  biÕn kho¸ng s¶n;  ch  c¸c dù  ¸n giao  th«ng:cÇu, c¶ng  Ón,c¶ng      bi   s«ng,s©n    bay,® êng  ¾t,   s  ® êng  èc  é. qu l 4  C¸c  ù    ñy  î   d ¸n:th l igiao  , th«ng  (kh¸c ë  ®iÓ m   3),cÊp  Trªn400  û    I­     t  tho¸tnícvµ      c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ët,kü  Ët®iÖn, tr     k thu   thu     ®ång s¶n  Êt  Õt bÞ   xu thi   th«ng    iÖn  ö,tinhäc, ho¸  îc, tin,® t      d  thiÕtbÞ  tÕ,c«ng  ×nh c¬  Ý    y    tr   kh kh¸c,s¶n  ÊtvËtliÖu,   xu       bu  Ýnh  Ôn  ch vi th«ng,BOT     trong níc,x©y  ùng     d khu  µ  nh ë, ® êng    giao th«ng  éi thÞ  éc    n  thu c¸c khu  «   Þ  ∙  ã  ® th ® c quy  ¹ch chitiÕt® îcduyÖt. ho         5 C¸c  ù    ¹  Çng  ü  Ët cña  d ¸n:h t k thu   khu  «   Þ  íi;c¸c dù  Trªn300  û ® th m       t  ¸n:c«ng    nghiÖp  Ñ,  µnh, sø, thñy tinh,in;  ên  èc  nh s          v qu ®ång gia, khu    b¶o  ån  t thiªn nhiªn,mua   ¾ m   Õt bÞ   ©y      s thi   x dùng, s¶n  Êt n«ng, l©m    xu     nghiÖp, nu«itrång thñy s¶n,           chÕ   Õn  bi n«ng   ©m  ,l s¶n.
  8. 8 6 C¸c  ù    tÕ, v¨n  ãa, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn Trªn 200  tû d ¸n: y    h                 h×nh, x©y  ùng  ©n  ông, kho  µng,du  Þch,thÓ  ôc    d d d   t  l   d ®ång thÓ  thao,nghiªncøu      khoa  äc  µ    ù    h v c¸cd ¸n kh¸c.       . ãM   II  NH b 1 C¸c  ù    d ¸n:c«ng  nghiÖp  iÖn, dÇu  Ý; hãa  Êt,ph©n   Tõ  ®Õ n   ®   kh   ch   30  bãn, chÕ   ¹o m¸y    t  (bao  å m   mua   µ  ng  Çu, l¾p  g c¶  v ®ã t  600 r¸p«        t«), m¨ng,luyÖn  xi   kim,khaith¸c, Õ   Õn       ch bi kho¸ng  tû®ång   s¶n; c¸c dù  giao      ¸n  th«ng:cÇu,    c¶ng  Ón, c¶ng  bi   s«ng,   s©n bay,® êng  ¾t,® êng  èc  é.   s  qu l 2 C¸c  ù    ñy  î   d ¸n:th l igiao  , th«ng (kh¸c ë  ®iÓ m   1),cÊp  Tõ  ®Õ n      II­   20  tho¸tnícvµ      c«ng  ×nh h¹ tÇng  ü  Ët,kü  Ët®iÖn, 400  û®ång tr     k thu   thu     t  s¶n  Êt  Õt bÞ   xu thi   th«ng    iÖn  ö,tinhäc, ho¸  îc, tin,® t      d           thiÕtbÞ  tÕ,c«ng  ×nh c¬  Ý    y    tr   kh kh¸c,s¶n  ÊtvËtliÖu,   xu       bu  Ýnh  Ôn  ch vi th«ng,BOT     trong níc,x©y  ùng     d khu  µ  nh ë, tr ng    ê phæ   th«ng,® êng    giao th«ng  éi thÞ  éc    n  thu c¸c khu  «  Þ  ∙  ã  ® th ® c quy  ¹ch chitiÕt® îcduyÖt. ho         3 C¸c  ù    ¹  Çng  ü  Ët cña  d ¸n:h t k thu   khu  «   Þ  íi;c¸c dù  Tõ  ®Õ n   ® th m     15  ¸n:c«ng    nghiÖp  Ñ,  µnh, sø, thñy tinh,in;  ên  èc  300  û®ång nh s          v qu t  gia,khu    b¶o  ån thiªnnhiªn, ÕtbÞ  ©y  ùng,s¶n  Êt t     thi   x d   xu   n«ng,l©m    nghiÖp,nu«itrång thñy s¶n,chÕ   Õn            bi n«ng,   l©m s¶n.  4 C¸c  ù    tÕ, v¨n  ãa, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn  Tõ  ®Õ n   d ¸n: y    h          7  h×nh, x©y  ùng  ©n  ông, kho  µng,du  Þch,thÓ  ôc  200  û®ång   d d d   t  l   d t  thÓ  thao,nghiªncøu      khoa  äc  µ    ù    h v c¸cd ¸n kh¸c.     II   ã M   INH . c 1 C¸c  ù    d ¸n:c«ng  nghiÖp  iÖn, dÇu  Ý, hãa  Êt,ph©n   D íi tû ®   kh   ch    30    bãn,chÕ   ¹om¸y    t  (bao  å m   mua  µ  ng  íitµu,l¾p  g c¶  v ®ã m     ®ång r¸p«        t«), m¨ng,luyÖn  xi   kim,khaith¸c, Õ   Õn       ch bi kho¸ng  s¶n; c¸c dù  giao      ¸n  th«ng:cÇu,    c¶ng  Ón, c¶ng  bi   s«ng,   s©n bay,® êng  ¾t,® êng  èc  é.C¸c  êng    s  qu l   tr phæ   th«ng  n»m  trong quy  ¹ch (kh«ng  Ó     ho   k møc  èn). v 2 C¸c  ù    ñy  î   d ¸n:th l igiao  , th«ng (kh¸c ë  iÓ m   I ),cÊp  D íi tû  ® II 1   ­  20    tho¸t íc vµ  c«ng tr×nh h¹ tÇng kü  thuËt, ü  thuËt  n  k   ®ång ®iÖn,®iÖn  ö,tinhäc,ho¸ dîc,thiÕtbÞ   tÕ,c«ng  ×nh t          y    tr   c¬  Ý   kh kh¸c,s¶n  Êt  Ët  Öu,bu  Ýnh  Ôn    xu v li   ch vi th«ng,   BOT  trong níc,x©y  ùng     d khu  µ  , tr ng  nh ë   ê phæ   th«ng,   ® êng giao th«ng  éi thÞ  ∙  ã  n  ® c quy  ¹ch    Õt® îc ho chi ti     duyÖt. 3 C¸c  ù    ¹  Çng  ü  Ët cña  d ¸n:h t k thu   khu  «   Þ  íi;c¸c dù  D íi tû ® th m      15    ¸n:c«ng    nghiÖp  Ñ,  µnh, sø, thñy tinh,in;  ên  èc  nh s          v qu ®ång gia,khu    b¶o  ån thiªnnhiªn, ÕtbÞ  ©y  ùng,s¶n  Êt t     thi   x d   xu   n«ng,l©m    nghiÖp,nu«itrång thñy s¶n,chÕ   Õn            bi n«ng,   l©m s¶n.  4 C¸c  ù    tÕ, v¨n  ãa, gi¸o dôc, ph¸t thanh, truyÒn D íi tû®ång d ¸n: y    h             7  h×nh, x©y  ùng  ©n  ông, kho  µng,du  Þch,thÓ  ôc    d d d   t  l   d thÓ  thao,nghiªncøu      khoa  äc  µ    ù    h v c¸cd ¸n kh¸c.
  9. 9   Ghi chó:     1. C¸c  ù  nhã m     Ò   êng  ¾t, ® êng  é    d ¸n  Av ® s  b ph¶i ® îc            ph©n  o¹n  ® theo  Òu  µi ® êng, cÊp  êng, cÇu, theo chi d     ®          híng dÉn  ña  é     c B Giao  th«ng  Ën    v t¶isau    èng  Êt khith nh   víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu .   K ho   § B t 2. C¸c  ù    ©y  ùng  ôsë,nhµ  µm  Öc  ña  ¬    d ¸n x d tr     l vi c c quan  Nhµ   íc ph¶i thùc hiÖn  n      theo  Õt  nh  ña  ñ  íng quy ®Þ c Th t   Ch Ýnh  ñ. ph           
Đồng bộ tài khoản