Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
180
lượt xem
17
download

Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính và chế độ áp dụng đối với người thành niên, người tự nguyện vào cở sở chữa bệnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 135/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NgH Þ   ®Þ NH  CñA CHÝNH PHñ Sè 135/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 6 n¨m 2004  Q u y   ® Þ n h   c h Õ   ® é   ¸ p   d ô n g   b i Ö n   p h ¸ p   ® a   v µ o   c ¬   s ë   c h ÷ a   b Ö n h ,  tæ chøc ho¹t ®éng cña c¬ së ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p dông ®èi víi  ngêi cha thµnh niªn, ngêi tù nguyÖn  vµo c¬ së ch÷a bÖnh  CHÝNH  PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12   n¨m   2001; C¨n cø LuËt Phßng, chèng ma tóy ngµy 09 th¸ng 12 n¨m   2000; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; C¨n cø Ph¸p lÖnh Phßng, chèng m¹i d©m ngµy 17 th¸ng 3   n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ   X∙ héi, NGH Þ   ®Þ NH: Ch¬ng I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh chÕ ®é ¸p dông biÖn ph¸p ®a  vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh,   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   cña   c¬   së   ch÷a  bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ chÕ ®é ¸p   dông ®èi víi ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m lµ ngêi cha  thµnh  niªn,   ngêi   nghiÖn  ma   tóy,  ngêi   b¸n   d©m   tù   nguyÖn  vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®Ó cai nghiÖn, ch÷a trÞ. 2. C¬  së  cai nghiÖn b¾t buéc theo LuËt Phßng, chèng   ma tóy vµ  c¬  së  ch÷a bÖnh theo Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh ®îc gäi chung trong NghÞ ®Þnh nµy lµ Trung t©m   Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi lµ  n¬i ch÷a trÞ, häc tËp vµ   lao  ®éng phôc håi  ®èi víi ng êi  nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m bÞ  xö  lý  b»ng biÖn ph¸p  ®a  vµo c¬  së  ch÷a bÖnh; ngêi nghiÖn ma tóy vµ  ngêi b¸n d©m  lµ  ngêi cha thµnh  niªn vµ  ngêi nghiÖn  ma tóy, ngêi b¸n 
 2. 2 d©m   tù   nguyÖn   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh   ®Ó   cai   nghiÖn,   ch÷a  trÞ. §i Ò u   2.  §èi tîng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së  ch÷a bÖnh Nh÷ng ®èi tîng sau ®©y bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬  së ch÷a bÖnh: 1. Ngêi nghiÖn ma tóy tõ   ®ñ  18 tuæi trë  lªn  ®∙ bÞ  xö   ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ viÖc sö dông tr¸i phÐp chÊt ma  tóy mµ  vÉn cßn nghiÖn;   ®∙  ®îc cai nghiÖn  t¹i gia  ®×nh,  céng ®ång; ®∙ ®îc gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ trÊn mµ vÉn  cßn   nghiÖn   hoÆc   ngêi   nghiÖn   ma   tóy   kh«ng   cã   n¬i   c  tró  nhÊt ®Þnh.  Thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®èi  víi ngêi nghiÖn ma tóy tõ mét n¨m ®Õn hai n¨m. 2. Ngêi b¸n d©m tõ ®ñ 16 tuæi trë lªn ®∙ ®îc gi¸o dôc  t¹i x∙, phêng, thÞ trÊn, ®∙ bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh nh­ ng t¸i ph¹m; ngêi b¸n d©m cã tÝnh chÊt thêng xuyªn cha bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p gi¸o dôc t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn nhng  kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh. Thêi h¹n ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®èi  víi ngêi b¸n d©m tõ ba th¸ng ®Õn mêi t¸m th¸ng. §i Ò u   3.   §èi tîng kh«ng bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo  c¬ së ch÷a bÖnh  Kh«ng ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh nh÷ng   ®èi tîng sau: 1. Ngêi nghiÖn ma tóy cha  ®ñ  18 tuæi; ngêi nghiÖn ma  tóy tõ   ®ñ  18 tuæi trë  lªn trong thêi h¹n hai n¨m l¹i t¸i   nghiÖn kÓ  tõ  ngµy  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së ch÷a bÖnh.  2. Ngêi b¸n d©m cha ®ñ 16 tuæi hoÆc trªn 55 tuæi. §i Ò u   4.  ThÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ¸p dông biÖn ph¸p ®a  vµo c¬ së ch÷a bÖnh  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n huyÖn, quËn, thÞ  x∙, thµnh   phè  thuéc tØnh (sau  ®©y gäi chung lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp  huyÖn)  quyÕt  ®Þnh  viÖc   ®a ngêi bÞ  ¸p dông  biÖn  ph¸p  ®a  vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®èi víi c¸c ®èi t îng ®îc quy ®Þnh t¹i  §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy. 
 3. 3 § i Ò u   5.   Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh vµ  thêi hiÖu thi hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  1. Thêi hiÖu ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh  lµ   s¸u   th¸ng,   kÓ   tõ   khi   thùc   hiÖn   lÇn   cuèi   hµnh   vi   vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy. NÕu sau ba th¸ng kÓ tõ khi thùc hiÖn lÇn cuèi hµnh vi  vi ph¹m mµ  ngêi vi ph¹m kh«ng cã  hµnh vi sö  dông ma tóy  hoÆc   b¸n   d©m   th×   kh«ng   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®a   vµo   c¬   së  ch÷a bÖnh. 2.  QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬   së  ch÷a  bÖnh hÕt  thêi  hiÖu  thi hµnh sau mét n¨m, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh. Trong tr­ êng hîp ngêi bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh cè t×nh trèn tr¸nh   viÖc thi hµnh, th×  thêi hiÖu nãi trªn  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi ®iÓm hµnh vi trèn tr¸nh chÊm døt. §i Ò u   6.  Nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ViÖc  ¸p dông  biÖn  ph¸p  ®a vµo  c¬  së  ch÷a  bÖnh  ph¶i  theo ®óng tr×nh tù, thñ tôc, thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i Ph¸p   lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ NghÞ ®Þnh nµy. Nghiªm cÊm mäi hµnh vi x©m ph¹m th©n thÓ, søc khoÎ,   danh dù, nh©n phÈm cña ngêi bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh. §i Ò u   7.  KhuyÕn khÝch ®Çu t vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh  ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  1. Nhµ  níc khuyÕn khÝch  ®Çu t vµo viÖc d¹y nghÒ, t¹o  viÖc lµm cho  ®èi tîng cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc  ­ Lao ®éng x∙ héi. Tæ chøc, c¸ nh©n ®Çu t vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®îc hëng chÝnh s¸ch vay vèn víi l∙i  suÊt  u  ®∙i vµ  c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch kh¸c theo quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt;   Uû   ban   nh©n   d©n   c¸c   cÊp   cã   tr¸ch  nhiÖm t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tiªu thô c¸c s¶n phÈm do Trung t©m  Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi s¶n xuÊt. 2. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc  u tiªn vay vèn víi l∙i xuÊt  u  ®∙i, thùc hiÖn c¸c dù  ¸n vÒ viÖc lµm, xo¸ ®ãi, gi¶m nghÌo, c¸c ch ¬ng tr×nh kinh  tÕ ­ x∙ héi kh¸c ®Ó tæ chøc lao ®éng s¶n xuÊt. 
 4. 4 § i Ò u   8.   Kinh   phÝ   cña   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o  dôc ­ Lao ®éng x∙ héi 1. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  lµ   ®¬n   vÞ   sù   nghiÖp   cã   thu,   cã   t  c¸ch   ph¸p   nh©n,   ho¹t  ®éng theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  chÕ   ®é  tµi chÝnh  ®èi  víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu. 2.   Nguån   tµi   chÝnh   b¶o   ®¶m   ho¹t   ®éng   cña   Trung   t©m  Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi gåm: a) Ng©n s¸ch nhµ níc; b)   §ãng   gãp   cña   c¸   nh©n   hoÆc   gia   ®×nh   ng êi   cai  nghiÖn, ch÷a trÞ; c) Nguån thu tõ kÕt qu¶ lao ®éng s¶n xuÊt; d) Nguån viÖn trî vµ ñng hé cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ë  trong vµ ngoµi níc; ®) C¸c nguån thu hîp ph¸p kh¸c. Ch¬ng II THñ TôC ®A NGêI VµO Trung t©m  Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi Môc I THñ TôC ®a ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p  ®A vµo c¬ së ch÷a bÖnh §i Ò u  9.  LËp hå s¬ ®Ò nghÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh  1. §èi víi ngêi cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh: Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n x∙, phêng, thÞ trÊn (sau ®©y  gäi chung lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙) n¬i ng êi  ®ã  c  tró,  lËp hå s¬ göi Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. C«ng   an   x∙,   phêng,   thÞ   trÊn   (sau   ®©y   gäi   chung   lµ  c«ng an cÊp x∙) cã tr¸ch nhiÖm lÊy ý kiÕn Uû ban MÆt trËn   Tæ quèc vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ quèc  cïng cÊp, gióp Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ trong viÖc thu thËp  tµi liÖu vµ lËp hå s¬.  Hå s¬ ®Ò nghÞ ®a ngêi cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh vµo c¬ së  ch÷a bÖnh gåm:  a) B¶n tãm t¾t lý  lÞch cña ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a  bÖnh; b) Tµi liÖu vÒ  c¸c vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi  ®ã  vµ  c¸c biÖn ph¸p cai nghiÖn, gi¸o dôc ®∙ ¸p dông;
 5. 5 c) NhËn xÐt cña C«ng an cÊp x∙, ý kiÕn cña Uû ban MÆt   trËn Tæ quèc vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn cña MÆt trËn Tæ  quèc cïng cÊp mµ ngêi ®ã lµ thµnh viªn;  d) BÖnh ¸n (nÕu cã). 2. §èi víi ngêi kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh: Tr×nh tù, thñ tôc lËp hå s¬ ®èi víi ngêi kh«ng cã n¬i  c tró nhÊt ®Þnh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i mét NghÞ ®Þnh  kh¸c cña ChÝnh phñ. §i Ò u  10.  Tr¸ch nhiÖm vµ thêi h¹n thÈm tra hå s¬ Trong thêi h¹n ba ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc  hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ   ®Þnh nµy, Chñ  tÞch Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   huyÖn   giao   cho   Thñ   trëng   c¬   quan   Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi cïng cÊp.  Trong thêi h¹n mêi l¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 9 cña NghÞ   ®Þnh nµy, Thñ  trëng c¬  quan Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi phèi hîp víi Thñ tr ­ ëng c¬ quan C«ng an cïng cÊp thÈm tra hå s¬, thu thËp tµi   liÖu, hoµn chØnh hå  s¬  vµ  göi  ®Õn c¸c thµnh viªn cña Héi  ®ång T vÊn. §i Ò u   11.  Héi  ®ång T vÊn vÒ  viÖc  ®a vµo c¬  së  ch÷a  bÖnh  1. Héi  ®ång T vÊn vÒ  viÖc  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh do  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp  ®Ó xÐt, duyÖt hå s¬ ®Ò nghÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh.  2. Héi  ®ång T  vÊn gåm: Thñ  trëng c¬  quan Lao  ®éng ­  Th¬ng  binh  vµ  X∙ héi lµ  Thêng trùc Héi  ®ång,  Thñ  trëng  c¸c c¬  quan: T  ph¸p, C«ng an vµ  Chñ  tÞch Héi Phô  n÷  cÊp  huyÖn lµ c¸c thµnh viªn cña Héi ®ång.  Trêng hîp ngêi ®îc ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh lµ ngêi cha  thµnh niªn th×  Chñ  nhiÖm Uû  ban D©n sè, Gia  ®×nh vµ  TrΠ em cÊp huyÖn tham gia Héi ®ång T vÊn.  Thêng trùc Héi ®ång T vÊn cã tr¸ch nhiÖm chuÈn bÞ, tæ  chøc, chñ  tr×  phiªn häp vµ  lµm v¨n b¶n tr×nh Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn. 3.  Trong  thêi h¹n  b¶y ngµy,  kÓ   tõ  ngµy  nhËn  ®îc  hå  s¬, Héi ®ång T vÊn cã tr¸ch nhiÖm xÐt duyÖt xong hå s¬.  Héi  ®ång T vÊn lµm viÖc theo chÕ   ®é  tËp thÓ, xem xÐt  vµ biÓu quyÕt tõng trêng hîp cô thÓ, kÕt luËn theo ®a sè.  Trêng  hîp  sè  phiÕu  biÓu quyÕt  b»ng  nhau th×   ý  kiÕn  cña  Thêng trùc Héi ®ång T vÊn lµ ý kiÕn quyÕt ®Þnh.
 6. 6 Biªn b¶n häp Héi  ®ång T  vÊn ph¶i ghi râ   ý  kiÕn ph¸t  biÓu cña tõng thµnh viªn tham dù  kÌm theo b¸o c¸o tr×nh  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn. 4. Kinh phÝ lËp hå s¬ vµ ho¹t ®éng cña Héi ®ång T  vÊn  lÊy tõ kinh phÝ ho¹t ®éng thêng xuyªn cña Uû ban nh©n d©n  cÊp huyÖn. §i Ò u  12.  QuyÕt ®Þnh viÖc ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh  1. Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc v¨n  b¶n  ®Ò  nghÞ  cña Héi  ®ång T vÊn, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp   huyÖn   xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh   viÖc   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a  bÖnh.  2. QuyÕt  ®Þnh  ®îc göi cho ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a  bÖnh, gia  ®×nh ngêi  ®ã, c¬  quan Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi, c¬  quan C«ng an, Héi  ®ång nh©n d©n cÊp huyÖn vµ  Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. Trêng hîp  ®èi tîng lµ  ngêi cha thµnh niªn th×  quyÕt  ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ph¶i ®îc göi cho cha, mÑ hoÆc  ngêi gi¸m hé cña ngêi ®ã.  §i Ò u   13.   Néi   dung   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a  bÖnh QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh ph¶i ghi râ  ngµy,  th¸ng,  n¨m ký  quyÕt   ®Þnh;  hä,  tªn,  chøc vô  cña ngêi ký  quyÕt  ®Þnh; hä, tªn, ngµy, th¸ng, n¨m sinh, nghÒ  nghiÖp,  n¬i c  tró  cña ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh; n¬i c  tró  cña cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé  cña ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh (nÕu lµ  cha thµnh niªn); hµnh vi vi ph¹m ph¸p  luËt cña ngêi ®ã vµ ®iÒu, kho¶n cña v¨n b¶n ph¸p luËt ®îc  ¸p dông; thêi h¹n vµ n¬i thi hµnh quyÕt ®Þnh; quyÒn khiÕu   n¹i, khëi kiÖn  ®èi víi quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   14.   Qu¶n lý, gi¸m s¸t ngêi  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh, ngêi ®îc b¶o l∙nh Khi nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ chØ  ®¹o C«ng an cïng cÊp cã  kÕ  ho¹ch qu¶n lý  ngêi  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a  bÖnh,   ®ång  thêi phèi hîp víi c¬  quan C«ng  an cÊp huyÖn  trong viÖc thi hµnh quyÕt ®Þnh. §èi víi ngêi  ®îc b¶o l∙nh, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp x∙ n¬i ngêi  ®îc b¶o l∙nh c  tró  chØ  ®¹o C«ng an cïng  cÊp cã  kÕ  ho¹ch phèi hîp víi Uû  ban MÆt trËn Tæ quèc vµ  c¸c   tæ   chøc   thµnh   niªn   cña   MÆt   trËn   Tæ   quèc   cïng   cÊp, 
 7. 7 cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé  (trong  trêng hîp lµ  ngêi cha  thµnh niªn) ®Ó qu¶n lý, gi¸m s¸t.  Tæ chøc x∙ héi, cha, mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé, ngêi  ®îc  giao tr¸ch nhiÖm b¶o l∙nh cã  tr¸ch nhiÖm kh«ng  ®Ó   ®èi t ­ îng tiÕp tôc vi ph¹m ph¸p luËt vµ  b¶o  ®¶m sù  cã  mÆt cña  ®èi tîng t¹i n¬i c tró khi ®îc yªu cÇu.  §i Ò u   15.   Thi   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a  bÖnh Trong thêi h¹n n¨m ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh,   c¬   quan   C«ng   an   cÊp   huyÖn   cã   tr¸ch   nhiÖm   ®a   ngêi   ph¶i  chÊp hµnh quyÕt ®Þnh vµo c¬ së ch÷a bÖnh. Thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®îc tÝnh tõ ngµy ®èi t­ îng ®îc ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh.  §i Ò u   16.  Cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së  ch÷a bÖnh Ngêi   ph¶i   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a  bÖnh nÕu kh«ng tù  gi¸c chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh th×  c¬  quan  C«ng an ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p ng¨n chÆn vµ cìng chÕ cÇn  thiÕt  theo  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt   ®Ó  buéc  ngêi  ®ã  ph¶i  chÊp hµnh quyÕt ®Þnh. §i Ò u   17.   Thñ  tôc tiÕp  nhËn  ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh 1. C¬  së  ch÷a bÖnh ph¶i kiÓm tra hå  s¬, giÊy chøng  minh nh©n d©n (nÕu cã) hoÆc danh chØ b¶n cña ngêi bÞ   ®a  vµo c¬ së ch÷a bÖnh vµ lËp biªn b¶n giao nhËn khi lµm thñ   tôc tiÕp nhËn. 2. Hå  s¬  cña ngêi bÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc lËp  thµnh hai bé, mét bé  do Thêng trùc Héi  ®ång T  vÊn qu¶n  lý,   mét   bé   do  c¬   së   ch÷a   bÖnh  qu¶n   lý.   Hå  s¬   ph¶i   ®îc  qu¶n lý  chÆt chÏ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  v¨n th,  lu tr÷. Hå  s¬  tiÕp nhËn ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së ch÷a bÖnh gåm: ­ Hå  s¬   ®Ò  nghÞ   ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh theo quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1   §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy; ­ QuyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn.
 8. 8 § i Ò u   18.   Ho∙n   hoÆc   miÔn   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   ®a  vµo c¬ së ch÷a bÖnh  1. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc ho∙n thi hµnh quyÕt ®Þnh trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)  §ang  èm  nÆng cã   chøng  nhËn cña  bÖnh  viÖn tõ   cÊp  huyÖn trë lªn;  b) Phô n÷ ®ang cã thai cã chøng nhËn cña bÖnh viÖn tõ  cÊp huyÖn trë lªn hoÆc phô n÷ ®ang nu«i con nhá d íi ba m­ ¬i s¸u th¸ng tuæi, cã ®¬n ®Ò nghÞ ® îc Uû ban nh©n d©n cÊp  x∙ n¬i ngêi  ®ã  c  tró  hoÆc n¬i ngêi  ®ã  bÞ  ph¸t hiÖn hµnh  vi vi ph¹m ph¸p luËt x¸c nhËn.  Khi hÕt thêi h¹n ho∙n chÊp hµnh ghi trong quyÕt  ®Þnh  cña Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn n¬i ®èi t îng c tró  th×  c¸c  ®èi tîng trªn ph¶i tiÕp tôc thi hµnh quyÕt  ®Þnh.   Trêng hîp kh«ng tù  nguyÖn chÊp hµnh th×  bÞ  ¸p dông biÖn  ph¸p   cìng   chÕ   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   16   cña   NghÞ   ®Þnh  nµy. 2. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc   miÔn   chÊp   hµnh   quyÕt   ®Þnh   trong   c¸c   trêng   hîp   sau  ®©y: a)   §ang   m¾c   bÖnh   hiÓm   nghÌo   cã   chøng   nhËn   cña   bÖnh  viÖn tõ cÊp huyÖn trë lªn; b) Trong thêi gian ho∙n chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh mµ  ngêi  ®ã  cã  tiÕn bé  râ  rÖt trong viÖc chÊp hµnh ph¸p luËt cña  Nhµ níc hoÆc lËp c«ng ®îc Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ng êi  ®ã   c  tró   x¸c   nhËn   th×   cã   thÓ   ®îc   miÔn   chÊp   hµnh   quyÕt  ®Þnh. Bé  Y tÕ  híng dÉn vµ  quy  ®Þnh cô  thÓ  danh môc nh÷ng  bÖnh hiÓm nghÌo ®îc miÔn chÊp hµnh quyÕt ®Þnh. 3. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn xem xÐt, quyÕt  ®Þnh viÖc ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh trªn c¬  së  ®¬n  ®Ò  nghÞ  cña ngêi ph¶i chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh. Trong trêng hîp mét trong nh÷ng  ®iÒu kiÖn  ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy cÇn ph¶i ® îc  x¸c minh, lµm râ  th×  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn  giao cho Thñ  trëng c¬  quan Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙  héi cïng cÊp phèi  hîp  víi  Trëng  C«ng  an cÊp  huyÖn  thÈm  tra tõng trêng hîp cô thÓ tríc khi quyÕt ®Þnh. QuyÕt  ®Þnh ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh ph¶i  ®îc göi cho  ngêi  ®îc ho∙n hoÆc miÔn chÊp hµnh, gia  ®×nh ngêi  ®ã, c¬  quan Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi, c¬ quan C«ng an cÊp   huyÖn vµ Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. 
 9. 9 § i Ò u   19.  Truy t×m vµ b¾t gi÷ ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh  ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh bá trèn 1. Trêng hîp ngêi ®∙ cã quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a  bÖnh mµ  bá  trèn th×  c¬  quan C«ng an cÊp huyÖn n¬i lËp hå   s¬, thÈm tra hå s¬  ra quyÕt ®Þnh truy t×m.  2. Trêng hîp ngêi ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh mµ  bá  trèn th×  Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh  ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i lËp biªn b¶n, th«ng b¸o   ngay cho Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi  ®ã  c  tró  vµ  c¬  quan   C«ng   an   cÊp   huyÖn   n¬i   lËp   hå   s¬,   thÈm   tra   hå   s¬   biÕt. Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng  x∙ héi ra quyÕt  ®Þnh truy t×m ngêi bá  trèn. Uû  ban nh©n  d©n cÊp huyÖn n¬i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®ãng trô  së  cã  tr¸ch nhiÖm chØ  ®¹o c¬  quan  C«ng an cïng cÊp phèi hîp víi Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  dôc ­ Lao ®éng x∙ héi trong viÖc truy t×m, tæ chøc ® a ng­ êi ®ã trë l¹i Trung t©m. 3. C¸ nh©n, gia ®×nh, c¬ quan, tæ chøc ph¸t hiÖn ng êi  bÞ ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®ang bá trèn cã tr¸ch nhiÖm b¸o   cho c¬ quan C«ng an hoÆc Uû ban nh©n d©n n¬i gÇn nhÊt. C¬   quan C«ng an hoÆc Uû ban nh©n d©n ph¶i lËp biªn b¶n vµ ® a  hä  trë  l¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙  héi n¬i hä ®ang lao ®éng, häc tËp vµ ch÷a bÖnh. §i Ò u   20.   T¹m   thêi   ®a   ngêi   ®ang   chÊp   hµnh   quyÕt  ®Þnh ra khái Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙   héi theo yªu cÇu cña c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù 1. ViÖc t¹m thêi  ®a ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ra khái Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi   ®Ó  phôc vô  cho c«ng t¸c  ®iÒu tra, xÐt xö   ®îc thùc hiÖn  theo   yªu   cÇu   cña   c¬   quan   tiÕn   hµnh   tè   tông   h×nh   sù   cã  thÈm quyÒn. Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi quyÕt   ®Þnh  viÖc t¹m thêi  ®a ngêi  ®ang  chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh   ra   khái   Trung   t©m   ®Ó   tham   gia   tè   tông  trong c¸c vô ¸n cã liªn quan ®Õn ngêi ®ã. 2.  C¬  quan  cã  yªu cÇu   ®a ngêi  ®ang chÊp  hµnh  quyÕt  ®Þnh ra khái Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙   héi chÞu tr¸ch nhiÖm  ®a  ®èi tîng  ®i vµ  tr¶ l¹i Trung t©m  ®óng thêi  h¹n   ®∙ ghi trong  quyÕt  ®Þnh  t¹m  thêi   ®a ngêi  ®ang   chÊp  hµnh   quyÕt   ®Þnh  ra   khái  Trung   t©m.   Khi   giao,   nhËn  ®èi tîng ph¶i lËp biªn b¶n theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh.  Thêi gian t¹m thêi  ®a ra khái Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi   ®îc   tÝnh   vµo   thêi   h¹n   chÊp   hµnh  quyÕt ®Þnh.
 10. 10 § i Ò u   21.  ChuyÓn hå s¬ cña ®èi tîng bÞ ¸p dông biÖn  ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh cã  dÊu hiÖu téi ph¹m  ®Ó  truy   cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù  1. Khi xem xÐt hå  s¬  cña  ®èi tîng  ®Ó  quyÕt  ®Þnh  ®a  vµo c¬ së ch÷a bÖnh, nÕu xÐt thÊy c¸c hµnh vi vi ph¹m cña   ®èi tîng cã  dÊu hiÖu téi ph¹m th×  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n   cÊp   huyÖn   ph¶i   chuyÓn   ngay   hå   s¬   cho   c¬   quan   tiÕn  hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn. 2. Trêng hîp ®∙ ra quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh,  sau  ®ã  míi ph¸t hiÖn hµnh vi vi ph¹m cña  ®èi t îng cã  dÊu  hiÖu téi ph¹m mµ  cha hÕt thêi hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm  h×nh sù, th×  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp huyÖn ph¶i huû  quyÕt   ®Þnh   ®ã;   trong   thêi   h¹n   ba   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   huû  quyÕt   ®Þnh   ph¶i   chuyÓn   hå   s¬   cña   ®èi   tîng   cho   c¬   quan  tiÕn hµnh tè tông h×nh sù cã thÈm quyÒn.  Trong   trêng   hîp   ®èi   tîng   bÞ   Toµ   ¸n   xö   ph¹t   tï   th×  thêi gian chÊp hµnh biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc  tÝnh vµo thêi gian chÊp hµnh h×nh ph¹t tï. Hai ngµy chÊp  hµnh biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc tÝnh b»ng mét  ngµy chÊp hµnh h×nh ph¹t tï.  §i Ò u   22.  Truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù ®èi víi hµnh   vi ph¹m téi  ®îc thùc hiÖn tríc hoÆc trong thêi gian chÊp  hµnh biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh Trêng hîp ph¸t hiÖn ngêi  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh thùc hiÖn hµnh vi ph¹m téi tríc  hoÆc trong thêi gian chÊp hµnh quyÕt ®Þnh mµ ch a hÕt thêi  hiÖu truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, th×  c¬  quan tiÕn hµnh  tè  tông h×nh sù  cã  thÈm quyÒn yªu cÇu Gi¸m  ®èc Trung t©m  Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi ra quyÕt  ®Þnh t¹m   ®×nh chØ thi hµnh quyÕt  ®Þnh vµ  chuyÓn hå  s¬  cho c¬  quan  tiÕn hµnh tè tông h×nh sù; trêng hîp bÞ Toµ ¸n xö ph¹t tï  th×   ngêi   ®ã   ®îc   miÔn   chÊp   hµnh   phÇn   thêi   gian   cßn   l¹i  trong quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh. Toµ ¸n n¬i ®∙ ra   quyÕt   ®Þnh  ph¶i th«ng  b¸o  cho  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  cÊp huyÖn n¬i ®∙ ra quyÕt ®Þnh ®a ®èi tîng vµo c¬ së ch÷a  bÖnh ®Ó ra quyÕt ®Þnh miÔn chÊp hµnh thêi gian cßn l¹i vµ  Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi   ®Ó  thùc hiÖn viÖc  miÔn  chÊp hµnh;  nÕu  h×nh  ph¹t  ®îc ¸p  dông kh«ng ph¶i lµ h×nh ph¹t tï th× ngêi ®ã ph¶i tiÕp tôc  chÊp hµnh quyÕt ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh.
 11. 11 Môc II THñ TôC ®A NGêI cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy,  ngêi tù nguyÖn VµO Trung t©m Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi §i Ò u  23.  Quy ®Þnh chung 1. Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi   ®îc tiÕp nhËn ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy tõ   ®ñ  12  tuæi  ®Õn díi 18 tuæi; ngêi nghiÖn ma tóy vµ  ngêi b¸n d©m  tù nguyÖn xin vµo Trung t©m.  2. Ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy vµ  ngêi nghiÖn  ma   tóy,   ngêi   b¸n   d©m   tù   nguyÖn   xin   vµo   Trung   t©m   Ch÷a  bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi ph¶i chÞu sù  qu¶n lý,  gi¸o dôc,  ph©n  c«ng lao  ®éng cña Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o   dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi.   ViÖc   ngêi   cha   thµnh   niªn  nghiÖn   ma   tóy,   ngêi   nghiÖn   ma   tóy   vµ   ngêi   b¸n   d©m   tù  nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng  x∙ héi  ®Ó  ch÷a trÞ, cai nghiÖn kh«ng bÞ  coi lµ  bÞ  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   24.   §èi   tîng,   thÈm   quyÒn   ®a   ngêi   cha   thµnh  niªn nghiÖn ma tóy vµo cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung t©m  Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  1. Nh÷ng ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy sau  ®©y  bÞ cai nghiÖn b¾t buéc t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc  ­ Lao ®éng x∙ héi:  a) Ngêi  ®∙  ®îc cai nghiÖn t¹i gia  ®×nh, céng  ®ång mµ   vÉn cßn nghiÖn; b) Ngêi  ®∙  ®îc gi¸o dôc nhiÒu lÇn t¹i x∙, phêng, thÞ  trÊn mµ vÉn cßn nghiÖn; c) Ngêi kh«ng cã n¬i c tró nhÊt ®Þnh.  2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn quyÕt ®Þnh viÖc   ®a ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma tóy vµo Trung t©m Ch÷a  bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®Ó cai nghiÖn b¾t buéc. Thêi   h¹n   cai   nghiÖn,   phôc   håi   ¸p   dông   ®èi   víi   ngêi  cha thµnh  niªn  nghiÖn  ma tóy t¹i Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi tõ mét n¨m ®Õn hai n¨m.
 12. 12 § i Ò u   25.  Thñ  tôc lËp hå  s¬   ®èi víi ngêi cha thµnh  niªn vµo cai nghiÖn  b¾t buéc t¹i Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi Thñ  tôc lËp hå  s¬   ®a ngêi cha thµnh niªn nghiÖn ma  tóy vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi   ch÷a trÞ, cai nghiÖn  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i c¸c  §iÒu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 vµ  17 Môc I Ch¬ng II  cña NghÞ ®Þnh nµy.  C¨n cø vµo ®é tuæi, giíi tÝnh, tr×nh ®é v¨n ho¸, tÝnh   chÊt, møc ®é hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt cña ngêi cha thµnh  niªn mµ  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi   chia thµnh ®éi, líp cho phï hîp. §i Ò u   26.   Thñ   tôc,   hå   s¬   cña   ngêi   tù   nguyÖn   vµo  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  Hå  s¬  cña ngêi tù  nguyÖn vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi gåm: 1. §¬n cña ngêi tù nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh   ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®Ó ® îc ch÷a trÞ, cai nghiÖn,  phôc håi. §èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¶i cã  sù   ®ång  ý  cña cha, mÑ hoÆc ngêi gi¸m hé. Néi dung ®¬n ph¶i nªu ®Çy ®ñ t×nh tr¹ng nghiÖn vµ c¸c   h×nh   thøc   cai   nghiÖn,   gi¸o   dôc,   ch÷a   trÞ   ®∙   thùc   hiÖn  (nÕu cã);  cam  kÕt  cña  ngêi tù  nguyÖn  hoÆc cña cha, mÑ,  vî, chång, con (®∙ thµnh niªn) anh, chÞ, em ruét hoÆc ng ­ êi gi¸m hé cña ngêi ®ã (nÕu lµ ngêi cha thµnh niªn). 2. B¶n sao GiÊy chøng minh nh©n d©n hoÆc sæ hé  khÈu  hoÆc GiÊy chøng nhËn t¹m tró  dµi h¹n (cã  c«ng chøng hoÆc  kÌm theo b¶n chÝnh ®Ó ®èi chiÕu). Hå  s¬  cña ngêi tù  nguyÖn  ®îc göi cho Gi¸m  ®èc Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi. §i Ò u   27.  Thêi h¹n xÐt hå s¬ cña ngêi tù nguyÖn xin  vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi   Trong thêi h¹n b¶y ngµy, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc hå  s¬  cña ngêi tù nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc  ­ Lao  ®éng x∙ héi, Gi¸m  ®èc Trung t©m xÐt duyÖt hå  s¬  vµ   c¨n cø vµo kh¶ n¨ng tiÕp nhËn cña Trung t©m  ®Ó  ra quyÕt  ®Þnh tiÕp nhËn.  QuyÕt ®Þnh tiÕp nhËn ®îc göi cho ngêi tù nguyÖn, cha,  mÑ, vî, chång, anh, chÞ, em ruét hoÆc ngêi gi¸m hé  (nÕu  lµ ngêi cha thµnh niªn) vµ Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ng ­ êi ®ã c tró.
 13. 13 § i Ò u   28.   Thñ   tôc   tiÕp   nhËn   ngêi   tù   nguyÖn   vµo  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi   Khi tiÕp nhËn ngêi tù  nguyÖn, Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i: 1. KiÓm tra,  ®èi chiÕu ngêi vµo  ®óng víi quyÕt  ®Þnh  tiÕp nhËn vµ hå s¬;  2. Kh¸m søc khoÎ, lËp hå s¬ bÖnh ¸n; 3. LËp biªn b¶n tiÕp nhËn. §i Ò u   29.   Thêi h¹n ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi  t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  ®èi  víi ngêi tù nguyÖn 1. Thêi h¹n ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi ¸p dông   cho ngêi tù  nguyÖn t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­  Lao  ®éng x∙ héi  Ýt nhÊt lµ  s¸u th¸ng  ®èi víi ngêi nghiÖn  ma tóy, ba th¸ng ®èi víi ngêi b¸n d©m.  Tuú  tõng  ®èi tîng cô  thÓ  mµ  Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a  bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi bè  trÝ  viÖc thùc hiÖn  c¸c   ho¹t   ®éng   ch÷a   trÞ,   cai   nghiÖn,   phôc   håi   søc   khoΠ theo quy tr×nh phï hîp víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong thêi gian ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi mµ  ngêi nghiÖn ma tóy, ngêi b¸n d©m kh«ng muèn tiÕp tôc tù  nguyÖn ë l¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙   héi th×  ph¶i cã   ®¬n göi Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi xem xÐt, quyÕt  ®Þnh. §¬n ph¶i  cã   ý   kiÕn   ®ång   ý   cña   cha,   mÑ,   vî,   chång,   anh,   chÞ,   em  ruét hoÆc ngêi gi¸m hé (nÕu lµ ngêi cha thµnh niªn). Ngêi  tù nguyÖn hoÆc gia ®×nh ngêi ®ã cã tr¸ch nhiÖm thanh to¸n  chi   phÝ   trong   thêi   gian   ë   Trung   t©m   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt.
 14. 14 Ch¬ng III C H Õ   ® é   l a o   ® é n g ,   h ä c   t Ë p ,   c h ÷ a   t r Þ ,   c a i   n g h i Ö n   t ¹ i  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ gi¸o dôc ­ lao ®éng x∙ héi Môc I ChÕ ®é ®èi víi NGêI bÞ ¸p  dông biÖn ph¸p  ®A vµo c¬ së ch÷a bÖnh §i Ò u  30.  ChÕ ®é qu¶n lý Ngêi   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh  ph¶i chÊp hµnh nghiªm chØnh ph¸p luËt cña Nhµ  n íc vµ  néi  quy cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi,   chÞu sù qu¶n lý, gi¸o dôc, tu©n theo chÕ ®é lao ®éng, häc  tËp vµ ®iÒu trÞ, ch÷a bÖnh theo quy ®Þnh. §i Ò u  31.  ChÕ ®é sinh ho¹t Ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh ®îc  ®em   theo   ®å   dïng   sinh   ho¹t   c¸   nh©n   thiÕt   yÕu;   ®îc   gÆp  th©n   nh©n,   ®îc   göi   th  hoÆc   nh¾n   tin   cho   gia   ®×nh;   ®îc  nhËn tiÒn, ch¨n mµn, quÇn ¸o, thuèc ch÷a bÖnh,  ®å  ¨n vµ  c¸c ®å dïng sinh ho¹t c¸ nh©n thiÕt yÕu kh¸c do th©n nh©n  göi tíi;  ®îc tham  gia  c¸c  ho¹t   ®éng v¨n ho¸, thÓ  thao,  gi¶i trÝ  vµ  c¸c sinh ho¹t tËp thÓ  kh¸c do Ban Gi¸m  ®èc  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi tæ chøc. §i Ò u  32.   ChÕ ®é lao ®éng Ngêi   bÞ   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   ®a   vµo   c¬   së   ch÷a   bÖnh  ph¶i tu©n  thñ  chÕ   ®é,  thêi  gian lµm viÖc theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt lao  ®éng vµ   ®îc trang bÞ  b¶o hé  lao  ®éng,  b¶o ®¶m vÖ sinh, an toµn lao ®éng theo quy ®Þnh.  Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc  hëng tiÒn c«ng lao ®éng theo ®Þnh møc lao ®éng vµ kÕt qu¶  c«ng viÖc hoµn thµnh. TiÒn c«ng lao  ®éng  ®îc dïng  ®Ó  c¶i  thiÖn  ®êi sèng vµ  sinh ho¹t. Sè  tiÒn cßn l¹i    ®îc Trung  t©m  Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®¹i diÖn  göi  vµo quü tiÕt kiÖm. Khi ®èi tîng chÊp hµnh xong quyÕt ®Þnh  th× ®îc nhËn l¹i sè tiÒn ®∙ göi tiÕt kiÖm.
 15. 15 § i Ò u  33.  ChÕ ®é hiÕu Trêng hîp bè, mÑ  (c¶ bªn vî  vµ  bªn chång), vî  hoÆc  chång,  con, anh, chÞ,  em ruét  cña  ngêi bÞ  ¸p dông biÖn  ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh bÞ  chÕt, cã   ®¬n  ®Ò  nghÞ  cña  gia  ®×nh vµ   ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ x¸c nhËn th×  Ban  Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi  cã  thÓ  xÐt cho ngêi  ®ã  vÒ  nhµ  chÞu tang trong thêi gian  kh«ng   qu¸   ba   ngµy   (kh«ng   tÝnh   thêi   gian   ®i   ®êng),   gia  ®×nh cã  tr¸ch nhiÖm  ®ãn vµ   ®a ngêi  ®ã  trë  l¹i Trung t©m  Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi. Thêi gian nµy ®­ îc tÝnh vµo thêi h¹n chÊp hµnh quyÕt ®Þnh. §i Ò u   34.   ChÕ   ®é   ®èi víi ngêi bÞ   èm nÆng hoÆc m¾c  bÖnh hiÓm nghÌo  1. Trong trêng hîp ngêi ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh bÞ  èm nÆng hoÆc m¾c bÖnh  hiÓm  nghÌo vît qu¸ kh¶ n¨ng  ®iÒu  trÞ  cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi   th×   ®îc chuyÓn tíi bÖnh viÖn cña Nhµ  níc hoÆc  ®a vÒ  gia  ®×nh ®Ó ch÷a trÞ, ch¨m sãc. Thêi gian ®iÒu trÞ, ch÷a bÖnh   ®îc tÝnh vµo thêi gian chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh. §èi víi tr ­ êng hîp m¾c bÖnh hiÓm nghÌo kh«ng cã  kh¶ n¨ng ch÷a  khái  th×   ®îc miÔn thi hµnh phÇn thêi gian cßn l¹i trong quyÕt   ®Þnh. 2. Chi phÝ   ®iÒu trÞ  trong thêi gian n»m viÖn do b¶n  th©n hoÆc gia  ®×nh ngêi  ®ã  tr¶. §èi víi nh÷ng ngêi thuéc  diÖn chÝnh s¸ch hoÆc hoµn c¶nh gia  ®×nh qu¸ khã  kh¨n, cã  ®¬n  ®Ò  nghÞ   ®îc Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ x¸c nhËn th×   ®îc  xÐt trî cÊp mét phÇn hoÆc toµn bé chi phÝ ®iÒu trÞ.  3. Bé  Lao  ®éng   ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi phèi hîp víi  Bé  Tµi chÝnh, Bé  Y tÕ  híng dÉn viÖc trî  cÊp chi phÝ   ®iÒu  trÞ cho ®èi tîng ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   35.  Gi¶i quyÕt trêng hîp ngêi  ®ang chÊp hµnh  quyÕt ®Þnh bÞ tai n¹n lao ®éng, bÞ chÕt 1. Trêng hîp ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh bÞ  tai n¹n lao  ®éng th×  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i tæ chøc cøu ch÷a kÞp thêi   vµ lµm c¸c thñ tôc cÇn thiÕt ®Ó gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Trong thêi gian ®ang chÊp hµnh quyÕt ®Þnh, nÕu ng­ êi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh bÞ  chÕt  th×   Ban   Gi¸m   ®èc   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o   dôc   ­   Lao  ®éng x∙ héi ph¶i b¸o ngay cho c¬ quan ®iÒu tra, ViÖn KiÓm  s¸t nh©n d©n, c¬  quan y tÕ  gÇn nhÊt  ®Õn lËp biªn b¶n x¸c   nhËn nguyªn nh©n chÕt, cã ngêi lµm chøng (lµ nh÷ng ®èi t­
 16. 16 îng   trong  Trung   t©m).  Trong   trêng  hîp  cÇn  thiÕt   cã   thÓ  trng cÇu gi¸m  ®Þnh ph¸p y. §ång thêi, th«ng b¸o cho th©n  nh©n   ngêi   chÕt   biÕt   ®Ó   mai   t¸ng.   Trong   trêng   hîp   ngêi  chÕt   kh«ng   cã  th©n   nh©n   hoÆc   th©n  nh©n   kh«ng   ®Õn   trong   vßng 24 giê  th×  Ban Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi cã  tr¸ch nhiÖm tæ chøc mai t¸ng,  chi  tr¶ gi¸m ®Þnh ph¸p y, chi phÝ mai t¸ng. Chi phÝ gi¸m   ®Þnh ph¸p y vµ chi phÝ mai t¸ng do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp. §i Ò u  36.   ChÕ ®é trî cÊp, ®ãng gãp  1. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ®îc trî  cÊp vÒ  y tÕ, häc nghÒ, häc v¨n ho¸, mua s¾m vËt  dông sinh ho¹t c¸ nh©n cÇn thiÕt theo quy ®Þnh. 2. Ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p  ®a vµo c¬  së  ch÷a bÖnh  ph¶i   tr¶   tiÒn   ¨n   theo   quy   ®Þnh.   Trêng   hîp   nh÷ng   ngêi  thuéc   diÖn   nghÌo,   khã   kh¨n,   gia   ®×nh   chÝnh   s¸ch   hoÆc  nh÷ng ngêi kh«ng cã  n¬i c  tró  nhÊt  ®Þnh th×  cã  thÓ   ®îc  xÐt hç  trî  tiÒn ¨n. Nh÷ng ngêi nhiÔm HIV/AIDS, kh«ng cßn  kh¶ n¨ng lao  ®éng  th×   ®îc trî  cÊp trong thêi  gian  chÊp  hµnh quyÕt ®Þnh.  3. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh  vµ   X∙  héi,   Bé  Y   tÕ   híng  dÉn  møc  trî  cÊp  tiÒn   ¨n,   tiÒn  ®iÒu trÞ, tiÒn häc nghÒ, tiÒn mua s¾m vËt dông sinh ho¹t  c¸ nh©n cÇn thiÕt vµ  c¸c kho¶n chi phÝ  kh¸c cho ngêi bÞ  ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh. §i Ò u   37.   NghÜa   vô   vµ   quyÒn   lîi   cña   ngêi   ®∙   chÊp  hµnh xong quyÕt ®Þnh  Ngêi bÞ ¸p dông biÖn ph¸p ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh khi  ®∙   chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   cã   nghÜa   vô   vµ   quyÒn   lîi  sau: 1.   Ph¶i   tr¶   l¹i   nh÷ng   vËt   dông,   trang   thiÕt   bÞ   lao  ®éng vµ b¶o hé lao ®éng ®∙ ®îc cho mîn, trêng hîp lµm mÊt  hoÆc h háng th× ph¶i båi thêng; 2.   §îc   cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®∙   chÊp   hµnh   xong   quyÕt  ®Þnh ®a vµo c¬ së ch÷a bÖnh; 3. §îc cÊp chøng chØ, b»ng cÊp häc v¨n hãa, häc nghÒ  (nÕu ®¹t tr×nh ®é ®ã); 4. §îc nhËn l¹i tiÒn tiÕt kiÖm cña m×nh (nÕu cã); 5. Nh÷ng trêng hîp khã kh¨n ®îc trî cÊp tiÒn ¨n ®êng,  tiÒn tµu xe ®Ó trë vÒ n¬i c tró.
 17. 17 § i Ò u   38.   Tr×nh   b¸o   chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   ®a  vµo c¬ së ch÷a bÖnh Ngêi  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh  ®a vµo c¬  së  ch÷a  bÖnh   trong   thêi   h¹n   mêi   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   cÊp   GiÊy  chøng nhËn  ®∙ chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh, ph¶i tr×nh b¸o  Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ vµ  C«ng an cïng cÊp n¬i ng êi  ®ã  c  tró. Môc II C h Õ   ® é   ® è i   v í i   N G ê I   c h a   t h µ n h   n i ª n     c h ÷ a   t r Þ ,   c a i   n g h i Ö n  t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi §i Ò u   39.   ChÕ   ®é   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc,   lao   ®éng   trÞ  liÖu, häc tËp vµ ch÷a trÞ Ngêi cha thµnh niªn ch÷a trÞ, cai nghiÖn trong Trung  t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi ph¶i chÞu sù  qu¶n lý, gi¸o  dôc,  tu©n theo chÕ   ®é  lao  ®éng trÞ  liÖu,  häc tËp vµ  cai nghiÖn, ch÷a trÞ  do Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi quy ®Þnh, tu©n thñ néi quy cña   Trung t©m vµ c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt cã liªn quan.  §i Ò u  40.  ChÕ ®é ë Ngêi cha thµnh niªn trong Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o   dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc s¾p xÕp chç   ë  phï  hîp víi løa  tuæi,   tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   vµ   giíi   tÝnh.   Phßng   ë  ph¶i  ®¶m b¶o tho¸ng m¸t vÒ  mïa hÌ, kÝn giã  vÒ  mïa  ®«ng,  hîp vÖ  sinh m«i trêng. DiÖn  tÝch  n»m tèi thiÓu cho mçi  ngêi lµ 2,5 m2. §i Ò u  41.  ChÕ ®é mÆc vµ sinh ho¹t 1. Ngêi cha thµnh niªn trong Trung t©m  Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc n»m riªng giêng hoÆc mÆt  sµn b»ng gç, cã chiÕu, mµn. C¸c c¬ së ë phÝa Nam, mçi ng ­ êi ®îc cÊp mét tÊm ®¾p. C¸c c¬ së ë phÝa B¾c, mçi ngêi ®­ îc   cÊp   mét   ch¨n   b«ng   nÆng  hai  ki   l«   gam   vµ   mét   ¸o   Êm.  Hµng n¨m, mçi ngêi  ®îc cÊp hai chiÕc chiÕu, hai bé  quÇn  ¸o dµi, mét bé quÇn ¸o ®ång phôc, hai bé quÇn ¸o lãt, hai   kh¨n mÆt, hai  ®«i dÐp nhùa, hai bµn ch¶i  ®¸nh r¨ng, mét  ¸o ma  ni l«ng, mét chiÕc mò cøng. Hµng quý, mçi ng êi ®îc  cÊp mét tóyp thuèc  ®¸nh r¨ng 90 gam vµ  mét ki l« gam xµ  phßng. 2.   Ngêi   cha   thµnh   niªn   trong   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi lµ n÷ ®îc cÊp tiÒn vÖ sinh phô  n÷ hµng th¸ng theo quy ®Þnh.
 18. 18 § i Ò u  42.  ChÕ ®é häc v¨n ho¸ Ngêi cha thµnh niªn trong Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o   dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc häc v¨n ho¸ theo ch¬ng tr×nh  cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. ViÖc häc v¨n ho¸ ®èi víi ng êi  cha phæ cËp gi¸o dôc tiÓu häc lµ  b¾t buéc;  ®èi víi nh÷ng  ®èi tîng kh¸c th× tïy thuéc kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ  cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi mµ  tæ chøc häc tËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  43.  ChÕ ®é thi vµ cÊp v¨n b»ng chøng chØ 1. Trung t©m phèi hîp víi c¬  quan qu¶n lý  gi¸o dôc  vµ ®µo t¹o t¹i ®Þa ph¬ng tæ chøc thi häc kú, kÕt thóc n¨m  häc, chuyÓn cÊp, tuyÓn chän häc sinh giái vµ cÊp v¨n b»ng   chøng chØ häc v¨n ho¸, häc nghÒ theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o  dôc vµ §µo t¹o, Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi. 2. Sæ  ®iÓm, häc b¹, hå  s¬  vµ  c¸c biÓu mÉu liªn quan  ®Õn   viÖc   gi¶ng   d¹y   vµ   häc   tËp   ë   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­  Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i theo ®óng quy ®Þnh cña Bé   Gi¸o dôc vµ §µo t¹o.  §i Ò u  44.  ChÕ ®é lao ®éng trÞ liÖu 1. Ngoµi giê häc tËp, ch÷a bÖnh, ngêi cha thµnh niªn  ph¶i tham gia lao  ®éng trÞ  liÖu do Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi tæ chøc. Trung t©m cã  tr¸ch  nhiÖm s¾p xÕp c«ng viÖc lao ®éng trÞ liÖu phï hîp víi løa  tuæi vµ  søc khoÎ  cña ngêi cha thµnh niªn  ®Ó  b¶o  ®¶m sù  ph¸t triÓn b×nh thêng vÒ thÓ chÊt, trÝ tuÖ vµ ®¹o ®øc cña  ngêi cha thµnh niªn. 2.   Kh«ng   ®îc   sö   dông   ngêi   cha   thµnh   niªn   lµm   nh÷ng  c«ng viÖc nÆng nhäc,  ®éc h¹i, nguy hiÓm theo danh môc do  Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh vµ X∙ héi vµ Bé Y tÕ ban hµnh. 3.   Thêi   gian   lao   ®éng   trÞ   liÖu   cña   ngêi   cha   thµnh  niªn   kh«ng   ®îc   nhiÒu   h¬n   thêi   gian   häc   tËp,  ch÷a   bÖnh.   Thêi gian lao  ®éng vµ  häc tËp kh«ng qu¸ 7 giê  trong mét  ngµy.   Ngêi   cha   thµnh   niªn   ®îc   nghØ   lao   ®éng   trong   c¸c  ngµy thø b¶y, chñ  nhËt, ngµy lÔ, ngµy TÕt theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng.
 19. 19 § i Ò u  45.  ChÕ ®é kh¸m, ch÷a bÖnh Ngêi cha thµnh niªn trong Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o   dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ®îc kh¸m søc khoΠ®Þnh kú s¸u th¸ng  mét lÇn. Trong  trêng  hîp  bÞ   èm nÆng hoÆc  m¾c  bÖnh  hiÓm  nghÌo vît qu¸ kh¶ n¨ng ®iÒu trÞ cña Trung t©m Ch÷a bÖnh ­  Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi th×   ®îc chuyÓn tíi bÖnh viÖn  cña Nhµ  níc hoÆc  ®a vÒ  gia  ®×nh  ®Ó  ch÷a trÞ, ch¨m sãc.  Thêi   gian   ch÷a   bÖnh   ®îc   tÝnh   vµo   thêi   gian   chÊp   hµnh  quyÕt  ®Þnh. §èi víi trêng hîp m¾c bÖnh hiÓm nghÌo kh«ng  cã  kh¶ n¨ng ch÷a   khái th×   ®îc miÔn thi hµnh phÇn thêi  gian cßn l¹i trong quyÕt ®Þnh. Chi  phÝ  y tÕ   trong  thêi gian  n»m  viÖn do  Trung  t©m  Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi chi tr¶ tõ  ng©n  s¸ch nhµ  níc. Trong trêng hîp ngêi cha thµnh niªn bÞ  tai  n¹n   lao   ®éng   hoÆc   bÞ   chÕt   trong   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­  Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 35 cña NghÞ ®Þnh nµy §i Ò u  46.  ChÕ ®é trî cÊp, ®ãng gãp  1. Ngêi cha thµnh niªn bÞ ®a vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh  ­  Gi¸o   dôc   ­  Lao   ®éng  x∙   héi   ®îc   trî   cÊp   tiÒn   häc   v¨n  ho¸, tiÒn häc nghÒ, tiÒn ch÷a bÖnh, tiÒn ¨n hµng th¸ng,   tiÒn mua s¾m vËt dông sinh ho¹t c¸ nh©n cÇn thiÕt vµ  c¸c  chi   phÝ   kh¸c   theo   quy   ®Þnh   trong   thêi   gian   chÊp   hµnh   quyÕt ®Þnh.  2. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh  vµ   X∙   héi,   Bé   Y   tÕ   híng   dÉn   møc   trî   cÊp   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy.
 20. 20 Môc III C H Õ   ® é   ® è I   V í I   N G ê I   t ù   n g u y Ö n   c h ÷ a   t r Þ ,   c a i   n g h i Ö n   t ¹ i  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi §i Ò u   47.   ChÕ   ®é  qu¶n lý, gi¸o dôc, lao  ®éng, häc  tËp vµ ch÷a trÞ  Ngêi   tù   nguyÖn   xin   vµo   Trung   t©m   Ch÷a   bÖnh   ­   Gi¸o  dôc   ­   Lao   ®éng   x∙   héi   ph¶i   chÞu   sù   qu¶n   lý,   gi¸o   dôc,  tu©n theo  chÕ   ®é  lao  ®éng,  häc tËp vµ  cai  nghiÖn,  ch÷a  trÞ  do Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao  ®éng x∙ héi  quy  ®Þnh, tu©n thñ  néi quy cña Trung t©m vµ  c¸c quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt cã liªn quan.  §i Ò u  48.  HÕt thêi h¹n ch÷a trÞ, phôc håi Tríc khi hÕt thêi h¹n ch÷a trÞ, phôc håi mêi ngµy,  ngêi tù  nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­  Lao  ®éng x∙ héi  ®îc Gi¸m  ®èc Trung t©m th«ng b¸o vµ  khi  hÕt thêi h¹n  ®îc Gi¸m  ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc  ­ Lao  ®éng x∙ héi cÊp GiÊy chøng nhËn  ®∙ ch÷a trÞ, cai  nghiÖn, phôc håi. B¶n sao GiÊy chøng nhËn  ® îc göi  ®Õn Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ngêi ®ã c tró. §i Ò u  49.  ChÕ ®é ®ãng gãp chi phÝ  1. Ngêi tù nguyÖn xin vµo Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o  dôc ­ Lao ®éng x∙ héi ph¶i ®ãng gãp toµn bé chi phÝ trong   thêi gian  ë  Trung t©m, trõ  trêng hîp  ®îc miÔn, gi¶m theo  quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  C¨n cø t×nh h×nh thùc tÕ cña ®Þa ph¬ng, Héi ®ång nh©n  d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng   (sau   ®©y   gäi  chung lµ  Héi  ®ång nh©n d©n cÊp tØnh) quy  ®Þnh møc thu cô  thÓ  chi phÝ  ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi theo  ®Ò  nghÞ  cña Uû ban nh©n d©n cïng cÊp.  2. Bé Tµi chÝnh phèi hîp víi Bé Lao ®éng ­ Th¬ng binh  vµ X∙ héi quy ®Þnh c¸c kho¶n ®ãng gãp chi phÝ cho ng êi tù  nguyÖn ch÷a trÞ, cai nghiÖn, phôc håi trong thêi gian  ë  Trung t©m Ch÷a bÖnh ­ Gi¸o dôc ­ Lao ®éng x∙ héi.
Đồng bộ tài khoản