Nghị định 138/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:27

0
98
lượt xem
7
download

Nghị định 138/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 138/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 138/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 138/2004/N§­CP ngµy 17 th¸ng 6 n¨m 2004  Quy ®Þnh viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc h¶i quan chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt H¶i quan ngµy 29 th¸ng 6 n¨m 2001; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh,  Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   viÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan  ®èi víi c¸ nh©n, c¬  quan,  tæ chøc (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸ nh©n, tæ chøc) cã  hµnh  vi cè   ý  hoÆc v«  ý  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  qu¶n lý  nhµ  níc trong lÜnh vùc h¶i quan mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m vµ  theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy ph¶i bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh.  Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan bao gåm: 1. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ thñ tôc h¶i quan; 2. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  kiÓm tra, gi¸m s¸t, kiÓm  so¸t h¶i quan; 3. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  xuÊt khÈu, nhËp khÈu, qu¸  c¶nh hµng ho¸, hµnh lý, ngo¹i hèi, vµng, tiÒn ViÖt Nam,  kim khÝ  quý,  ®¸ quý, cæ vËt, v¨n ho¸ phÈm, bu phÈm, vËt  dông   trªn  ph¬ng  tiÖn   vËn   t¶i   xuÊt   c¶nh,  nhËp   c¶nh,   qu¸   c¶nh vµ c¸c tµi s¶n kh¸c (sau ®©y gäi chung lµ hµng ho¸);  vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  xuÊt c¶nh,  nhËp c¶nh,  qu¸  c¶nh  ph¬ng tiÖn vËn t¶i.
 2. 2 § i Ò u   2.   Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc h¶i quan Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  h¶i quan thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ph¸p lÖnh Xö  lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  3.  C¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng vµ gi¶m nhÑ 1. C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ gåm: a)  C¸c t×nh  tiÕt  gi¶m nhÑ  quy  ®Þnh  t¹i  §iÒu 8 Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh; b) Vi ph¹m lÇn ®Çu trong lÜnh vùc h¶i quan; c) Tang vËt vi ph¹m cã  trÞ  gi¸ nhá  h¬n møc tiÒn ph¹t  tèi thiÓu cña khung tiÒn ph¹t ®èi víi hµnh vi vi ph¹m. 2. C¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng gåm c¸c t×nh tiÕt quy ®Þnh   t¹i §iÒu 9 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   4.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong  lÜnh  vùc h¶i quan vµ  c¸c biÖn ph¸p kh¾c  phôc  hËu  qu¶ 1. §èi víi mçi vi ph¹m hµnh chÝnh, c¸ nh©n, tæ chøc  vi ph¹m ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh  sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. Møc   tiÒn   ph¹t   tèi   ®a   trong   lÜnh   vùc   h¶i   quan   lµ  70.000.000 ®ång. Møc tiÒn ph¹t cô thÓ ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh lµ  møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t  ® îc quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  ®ã. Trêng hîp cã  t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ  th×  møc tiÒn ph¹t  ®îc gi¶m xuèng nhng kh«ng thÊp h¬n  møc tèi thiÓu cña khung tiÒn ph¹t. Trêng hîp cã t×nh tiÕt  t¨ng   nÆng   th×   møc   tiÒn   ph¹t   cã   thÓ   ®îc   t¨ng   lªn   nhng  kh«ng vît møc tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t. 2.  Tïy theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  c¸ nh©n,  tæ  chøc vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y: a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ; b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t  ®îc quy  ®Þnh t¹i c¸c  kho¶n 1, 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m hµnh chÝnh 
 3. 3 cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc tiªu hñy tang vËt vi ph¹m lµ v¨n ho¸ phÈm ®éc  h¹i, hµng ho¸ g©y h¹i cho søc khoÎ  con ngêi, vËt nu«i vµ  c©y trång; b)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vi ph¹m;    c) Buéc nép l¹i sè  tiÒn b»ng trÞ  gi¸ tang vËt, ph ¬ng  tiÖn vi ph¹m  ®∙ bÞ  tiªu thô, tÈu t¸n, tiªu hñy tr¸i víi  quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. §èi víi hµnh vi vi ph¹m kh«ng bÞ ¸p dông h×nh thøc  xö   ph¹t   bæ   sung   lµ   tÞch   thu   hµng   ho¸   vµ   c¸c   biÖn   ph¸p  kh¾c phôc hËu qu¶ th×  hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh cã  thÓ   ®îc th«ng quan theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt  nÕu ®èi tîng vi ph¹m ®∙ nép ®ñ tiÒn ph¹t theo quy ®Þnh hoÆc  ®îc tæ chøc tÝn dông hoÆc tæ chøc kh¸c  ®îc phÐp thùc hiÖn  mét sè  ho¹t  ®éng ng©n hµng b¶o l∙nh  ®èi víi sè  tiÒn ph¶i   nép ®Ó thùc hiÖn quyÕt ®Þnh xö ph¹t. §i Ò u   5.   Tr¸ch nhiÖm phèi hîp xö  ph¹t vi ph¹m hµnh   chÝnh trong lÜnh vùc h¶i quan §Ó   b¶o   ®¶m   viÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh vùc h¶i quan  ®îc tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh,  triÖt   ®Ó  theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt,  c¸ nh©n,  tæ chøc  liªn quan cã  tr¸ch nhiÖm cung cÊp  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi th«ng  tin,   tµi   liÖu   liªn   quan   ®Õn   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu, qu¸ c¶nh, ph¬ng tiÖn vËn t¶i xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh,  qu¸ c¶nh vi ph¹m hµnh chÝnh khi  ®îc c¬  quan h¶i quan yªu  cÇu. §i Ò u  6.  Thêi hiÖu xö ph¹t 1. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc h¶i quan lµ  2 n¨m, kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ® îc  thùc hiÖn.  NÕu qu¸ thêi h¹n nãi trªn th×  kh«ng  xö  ph¹t  nhng vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy. 2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nh ­ ng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ  vô  ¸n, mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh   trong  lÜnh  vùc h¶i quan th×  bÞ  xö  ph¹t  hµnh chÝnh  theo  quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy;   trong   trêng   hîp   nµy,   thêi  hiÖu xö  ph¹t hµnh chÝnh lµ  3 th¸ng, kÓ  tõ  ngµy ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra  hoÆc ®×nh chØ vô ¸n vµ hå s¬ vô vi ph¹m.
 4. 4 3.   Trong   thêi   h¹n   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   kho¶n   1,   2  §iÒu   nµy,   nÕu   c¸   nh©n,   tæ   chøc   l¹i   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m  hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   h¶i   quan   hoÆc   cè   t×nh   trèn   tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng ¸p dông thêi hiÖu  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2  §iÒu nµy. Trong trêng hîp nµy, thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m  hµnh   chÝnh   míi   hoÆc   thêi   ®iÓm   chÊm   døt   hµnh   vi   trèn  tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. §i Ò u   7.  Nh÷ng trêng hîp kh«ng xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh Kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c tr êng  hîp sau: 1.   C¸c   trêng   hîp   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   6   §iÒu   3   Ph¸p  lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m  hµnh   chÝnh,   §iÒu   4   NghÞ   ®Þnh   sè  134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi   ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002. 2. Hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i  ®îc  ®a vµo l∙nh thæ  ViÖt Nam do bÞ ho¶ ho¹n, thiªn tai, ®Þch ho¹, sù kiÖn bÊt  ngê, trong t×nh thÕ cÊp thiÕt ph¶i khai h¶i quan theo quy   ®Þnh cña ph¸p luËt; hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i  ®ã  ph¶i  ®îc  ®a ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam sau khi c¸c yÕu tè  nªu  trªn ®îc kh¾c phôc. 3. NhÇm lÉn trong qu¸ tr×nh göi hµng ho¸ xuÊt khÈu,   nhËp   khÈu   nhng   ®∙   ®îc   ngêi   göi   hµng   hoÆc   ®¹i   diÖn   hîp  ph¸p cña ngêi göi hµng hoÆc ngêi nhËn hµng th«ng b¸o b»ng  v¨n b¶n víi c¬  quan h¶i quan, ®îc Chi côc trëng H¶i quan  chÊp nhËn vµo tríc thêi  ®iÓm kiÓm tra thùc tÕ  hµng ho¸.  Quy   ®Þnh   nµy   kh«ng   ¸p   dông   ®èi   víi   trêng   hîp   hµng   ho¸  xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   lµ   ma   tóy,   vò   khÝ,   tµi   liÖu   ph¶n  ®éng.  4. Söa ch÷a, bæ sung, thay thÕ  tê  khai h¶i quan theo  ®óng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 22 LuËt H¶i quan. 5. XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng  ®óng víi khai  h¶i quan nhng sè  thuÕ   ®∙ khai b»ng hoÆc lín h¬n sè  thuÕ  ph¶i nép mµ kh«ng cã ý ®Þnh trèn tr¸nh viÖc thùc hiÖn c¸c  quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 6. XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng  ®óng víi khai  h¶i quan vÒ sè lîng, träng lîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu  15,  ®iÓm a kho¶n 3 §iÒu 16,  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 17 NghÞ  ®Þnh nµy mµ  hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu kh«ng  ®óng víi  khai h¶i quan cã trÞ gi¸ díi 10.000.000 ®ång.
 5. 5 7. XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng  ®óng víi khai  h¶i quan vÒ sè lîng, träng lîng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  11, c¸c kho¶n 1, 2 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh nµy mµ hµng ho¸ xuÊt   khÈu, nhËp khÈu kh«ng  ®óng víi khai h¶i quan cã  trÞ  gi¸  díi 500.000 ®ång. 8.  Vi ph¹m  quy  ®Þnh  vÒ  khai  h¶i quan   ®èi  víi vµng,  ngo¹i hèi, tiÒn ViÖt Nam cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh mµ  tang vËt vi ph¹m cã trÞ gi¸ díi 10.000.000 ®ång. Ch¬ng II c¸c h×nh thøc xö ph¹t ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc  vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ h¶i quan §i Ò u   8.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  thêi h¹n lµm thñ  tôc  h¶i quan 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn   300.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi lµm thñ  tôc h¶i quan kh«ng  ®óng thêi h¹n quy ®Þnh t¹i LuËt H¶i quan. 2. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Nép kh«ng  ®óng thêi h¹n chøng tõ  thuéc hå  s¬  h¶i  quan thuéc diÖn ®îc chËm nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) T¹m nhËp, t¸i xuÊt, t¹m xuÊt, t¸i nhËp hµng ho¸,   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   kh«ng   ®óng   thêi   h¹n   ghi   trong   giÊy  phÐp,  tê  khai  h¶i  quan  hoÆc giÊy tê  kh¸c theo  quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt. 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Kh«ng nép chøng tõ  ph¶i nép thuéc hå  s¬  h¶i quan  ®îc chËm nép theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; b) Kª khai kh«ng ®óng thêi h¹n theo quy ®Þnh cña ph¸p   luËt khi thay ®æi môc ®Ých sö dông hµng ho¸. §i Ò u  9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ gi¸m s¸t h¶i quan 1. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi   víi hµnh vi kh«ng b¶o qu¶n nguyªn vÑn niªm phong h¶i quan  kho hµng ho¸, hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i  ®ang chÞu sù  kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan mµ kh«ng cã lý do x¸c ®¸ng. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi di chuyÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i, hµng ho¸  ®ang  chÞu sù gi¸m s¸t h¶i quan kh«ng ®óng quy ®Þnh.
 6. 6 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   tù   ý   thay   ®æi   bao   b×,   h×nh   thøc,   kiÓu  d¸ng c«ng nghiÖp, xuÊt xø, nh∙n, m¸c hµng ho¸  ®ang chÞu  sù gi¸m s¸t h¶i quan.  4. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   vµ   tÞch   thu   tang   vËt   vi   ph¹m   ®èi   víi   mét   trong   c¸c   vi  ph¹m sau: a)   Tù   ý   thay   ®æi   chñng   lo¹i,   sè   l îng,   chÊt   lîng,  träng lîng hµng ho¸ ®ang chÞu sù gi¸m s¸t h¶i quan;  b) Tù   ý  tiªu thô  hµng ho¸  ®ang chÞu sù  gi¸m s¸t h¶i  quan.  5. Buéc nép l¹i sè tiÒn b»ng trÞ gi¸ tang vËt vi ph¹m  ®∙ bÞ  tiªu thô   ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n   4 §iÒu nµy. §i Ò u   10.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   mua   b¸n,   trao   ®æi  hµng ho¸ cña c d©n biªn giíi “C  d©n   biªn   giíi”   quy   ®Þnh   trong   NghÞ   ®Þnh   nµy   lµ  ngêi cã  hé  khÈu thêng tró  hoÆc  ®îc phÐp t¹m tró  dµi h¹n  t¹i c¸c x∙ biªn giíi. 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  200.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Mang qua biªn giíi hµng ho¸ vît møc quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt mµ kh«ng khai h¶i quan; b)   Mang   qua   biªn   giíi   hµng   ho¸   thuéc   diÖn   Nhµ   níc  kh«ng cho phÐp trao ®æi. 2. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu nµy mµ sè   hµng ho¸ vît  ®Þnh møc quy  ®Þnh cã  trÞ  gi¸ trªn 5.000.000  ®ång; b)   Mang   hµng   ho¸   qua   biªn   giíi   kh«ng   ®óng   cöa   khÈu  quy ®Þnh; c) Chøa chÊp, mua b¸n, vËn chuyÓn trong  ®Þa bµn ho¹t  ®éng h¶i quan hµng ho¸ cã nguån gèc nhËp khÈu tr¸i phÐp. 3. Ngêi kh«ng ph¶i lµ  c  d©n biªn giíi nhng lîi dông  chÝnh s¸ch vÒ  mua b¸n, trao  ®æi hµng ho¸ cña c  d©n biªn  giíi  ®Ó  vËn chuyÓn  hµng ho¸ tr¸i phÐp  qua  biªn  giíi mµ  kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m th× bÞ xö ph¹t nh sau: a) Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi trêng hîp tang vËt vi ph¹m cã  trÞ  gi¸ d íi 20.000.000  ®ång;
 7. 7 b)   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi   víi   trêng   hîp   tang   vËt   vi   ph¹m   cã   trÞ   gi¸   tõ  20.000.000 ®ång trë lªn; 4. TÞch thu tang vËt vi ph¹m ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh  t¹i  ®iÓm b kho¶n 1,  ®iÓm c kho¶n 2 vµ  kho¶n 3 §iÒu nµy.  NÕu tang vËt vi ph¹m lµ  v¨n ho¸ phÈm  ®éc h¹i, hµng ho¸  g©y h¹i cho søc khoΠcon ngêi, vËt nu«i, c©y trång th× bÞ  buéc ®a ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam hoÆc tiªu hñy. 5.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   1,   ®iÓm   a,   b  kho¶n 2 §iÒu nµy mµ  cã  hµnh vi trèn thuÕ  th×  bÞ  xö  ph¹t  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ. §i Ò u   11.    Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ xuÊt khÈu, nhËp khÈu   hµng ho¸ theo lo¹i h×nh quµ biÕu  1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn   200.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   quµ  biÕu kh«ng ®óng víi khai h¶i quan.  2. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ tang   vËt vi ph¹m thuéc danh môc cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu  hoÆc xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn nhng kh«ng ®ñ ®iÒu  kiÖn ®Ó xuÊt khÈu, nhËp khÈu.  3. C¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  nµy, ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn cßn bÞ buéc ®a hµng ho¸ nhËp  khÈu ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam hoÆc kh«ng  ®îc xuÊt khÈu  sè  hµng hãa xuÊt khÈu  tr¸i  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt;  nÕu  tang vËt vi ph¹m lµ  ma tóy, vò  khÝ, vËt liÖu næ, c«ng cô   hç  trî, tµi liÖu ph¶n  ®éng, v¨n ho¸ phÈm  ®éc h¹i th×  bÞ  xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   12.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  xuÊt khÈu, nhËp khÈu  hµng ho¸ cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh  1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  50.000  ®ång  ®Õn   200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i  quan khi xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµnh lý. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  khai h¶i quan khi xuÊt khÈu,  nhËp khÈu hµng ho¸ ngoµi ®Þnh møc quy ®Þnh vÒ hµnh lý.  3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy mµ  tang vËt  vi ph¹m cã trÞ gi¸ tõ 10.000.000 ®ång trë lªn;
 8. 8 b) Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy mµ  tang vËt  vi ph¹m thuéc diÖn hµng ho¸ cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu  hoÆc xuÊt khÈu, nhËp khÈu cã ®iÒu kiÖn nhng kh«ng ®ñ ®iÒu  kiÖn ®Ó xuÊt khÈu, nhËp khÈu. 4. Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu nµy th×  kh«ng   ®îc xuÊt khÈu hoÆc  nhËp  khÈu sè  hµng ho¸ vi ph¹m  hoÆc bÞ  tÞch thu nÕu hµng ho¸ thuéc diÖn cÊm xuÊt khÈu,  cÊm nhËp khÈu mµ kh«ng khai h¶i quan. 5. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2,  ®iÓm a kho¶n 3  §iÒu nµy mµ  cã  hµnh vi trèn thuÕ  th×  bÞ  xö  ph¹t theo quy   ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ. §i Ò u   13.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  xuÊt khÈu, nhËp khÈu  hµng ho¸ lµ tµi s¶n di chuyÓn Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   100.000   ®ång   ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i  quan   khi   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   lµ   tµi   s¶n   di  chuyÓn.   §i Ò u  14.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm so¸t h¶i quan 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn  500.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a)   Lªn,   xuèng   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   chë   hµng   ho¸   xuÊt  khÈu, nhËp khÈu ®ang chÞu sù kiÓm tra h¶i quan khi cha ®­ îc phÐp cña c¬ quan h¶i quan; b)   Kh«ng   dõng   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   xuÊt   c¶nh,   nhËp  c¶nh, qu¸ c¶nh  ®óng  ®Þa  ®iÓm quy  ®Þnh  ®Ó  lµm thñ  tôc h¶i  quan. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kh«ng thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  h¶i  quan khi  ®a tµu biÓn vËn chuyÓn hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp  khÈu vµo ViÖt Nam kh«ng ®óng c¶ng quy ®Þnh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Tù   ý  cÆp m¹n tµu, thuyÒn chë  hµng ho¸ xuÊt khÈu,  nhËp khÈu ®ang lµm thñ tôc h¶i quan; b) Kh«ng chÊp hµnh hiÖu lÖnh cña c«ng chøc h¶i quan   theo quy  ®Þnh khi di chuyÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i trong  ®Þa  bµn ho¹t ®éng h¶i quan;        c) Kh«ng thùc hiÖn yªu cÇu më n¬i cÊt gi÷ hµng ho¸ theo  quy ®Þnh ®Ó c«ng chøc h¶i quan kiÓm tra;
 9. 9 d)  §a vµo  ®Þa  bµn ho¹t   ®éng  h¶i quan  hµng  ho¸ xuÊt  khÈu,  nhËp   khÈu     mµ   hµng   ho¸   ®ã   cha   ®ñ   giÊy  tê   hîp   lÖ  theo quy ®Þnh;  ®) Chøa chÊp, mua b¸n, vËn chuyÓn trong  ®Þa bµn ho¹t  ®éng h¶i quan hµng ho¸ cã  nguån gèc nhËp khÈu tr¸i phÐp  mµ tang vËt vi ph¹m cã trÞ gi¸ díi 20.000.000 ®ång. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Bèc dì hµng ho¸ kh«ng ®óng c¶ng ®Ých ghi trong vËn   ®¬n mµ kh«ng cã lý do x¸c ®¸ng; b)   §iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn   vËn   t¶i   xuÊt   c¶nh,   nhËp  c¶nh, qu¸ c¶nh kh«ng ®óng tuyÕn ®êng, cöa khÈu quy ®Þnh; c)  Tù   ý  xÕp dì, chuyÓn t¶i, sang m¹n, sang toa, c¾t  toa   hµng   ho¸   xuÊt  khÈu,   nhËp   khÈu,   qu¸   c¶nh   trªn   ph ¬ng  tiÖn vËn t¶i ®ang chÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t h¶i quan. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Chøa chÊp, mua b¸n, vËn chuyÓn hµng ho¸ cã  nguån   gèc nhËp khÈu tr¸i phÐp trong  ®Þa bµn ho¹t  ®éng h¶i quan  mµ   tang   vËt   vi   ph¹m   cã   trÞ   gi¸   tõ   20.000.000   ®ång   trë  lªn; b)   TÈu   t¸n,   tiªu   hñy   hoÆc   vøt   bá   hµng   ho¸   ®Ó   trèn  tr¸nh sù kiÓm tra, gi¸m s¸t, kiÓm so¸t h¶i quan. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi  ®¸nh tr¸o, tÈu t¸n tang vËt, ph¬ng tiÖn  vi ph¹m ®∙ bÞ ph¸t hiÖn, t¹m gi÷. 7. TÞch thu tang vËt vi ph¹m  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i ®iÓm ® kho¶n 3, kho¶n 5 vµ kho¶n 6 §iÒu nµy. Vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 5, kho¶n 6 §iÒu nµy  mµ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m kh«ng cßn th× bÞ buéc nép  l¹i sè tiÒn b»ng trÞ gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m.   §i Ò u  15.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kiÓm tra h¶i quan  1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000.000   ®ång   ®Õn   4.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a)   Kh«ng   ®a   hµng   ho¸   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   ®Õn   ®óng  ®Þa ®iÓm quy ®Þnh ®Ó lµm thñ tôc h¶i quan; b) Kh«ng cung cÊp th«ng tin, chøng tõ, tµi liÖu liªn  quan   ®Õn   hµng  ho¸  xuÊt   khÈu,   nhËp  khÈu,   ph ¬ng   tiÖn   vËn  t¶i   xuÊt   c¶nh,   nhËp   c¶nh   khi   c¬   quan   h¶i   quan   yªu   cÇu  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; 
 10. 10 c) Kh«ng chÊp hµnh quyÕt ®Þnh kiÓm tra sau th«ng quan   mµ kh«ng cã lý do x¸c ®¸ng; d) Kh«ng lu tr÷ ®Çy ®ñ hå s¬ h¶i quan, sæ s¸ch, chøng  tõ kÕ to¸n liªn quan ®Õn hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu ®∙  ®îc th«ng quan trong thêi h¹n ph¶i lu tr÷  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; ®) Kh«ng xuÊt tr×nh hµng ho¸  ®ang lu gi÷  lµ   ®èi tîng  kiÓm   tra   sau   th«ng   quan   theo   yªu   cÇu   cña   c¬   quan   h¶i  quan; e) Kh«ng bè trÝ ngêi, ph¬ng tiÖn phôc vô viÖc kiÓm tra  thùc tÕ  hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i khi c¬  quan h¶i quan  yªu cÇu mµ kh«ng cã lý do x¸c ®¸ng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) ChuyÓn nhîng, sö  dông hµng ho¸ thuéc  ®èi tîng  ®îc  hëng u ®∙i thuÕ quan kh«ng ®óng quy ®Þnh; b) Tù ý sö dông hµng ho¸ ®îc giao qu¶n lý chê lµm thñ  tôc h¶i quan; c)   XuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   tr¸i   víi   quy   ®Þnh  cña Nhµ níc vÒ viÖn trî nh©n ®¹o. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng khai  hoÆc kh«ng ®óng víi khai h¶i quan vÒ sè l îng, träng lîng,  chÊt lîng, m∙ sè hµng ho¸, trÞ gi¸, xuÊt xø.  4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng  ®óng néi dung  giÊy phÐp; b) Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy mµ  tang vËt  vi ph¹m cã trÞ gi¸ tõ 50.000.000 ®ång trë lªn; c) Thay ®æi h×nh thøc, cÊu t¹o, tÝnh chÊt hµng ho¸ ®Ó   hîp thøc ho¸ viÖc xuÊt khÈu, nhËp khÈu; d) §¸nh tr¸o hµng ho¸  ®∙ kiÓm tra h¶i quan víi hµng  ho¸ cha kiÓm tra h¶i quan. 5. Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2, kho¶n 3, c¸c  ®iÓm b, c kho¶n 4 §iÒu nµy mµ cã hµnh vi trèn thuÕ th× bÞ  xö ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ tr¸i víi quy ®Þnh vÒ   u ®∙i, miÔn trõ h¶i quan;
 11. 11 b) XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ thuéc diÖn cÊm xuÊt  khÈu, cÊm nhËp khÈu; c) §a hµng ho¸ gi¶ m¹o xuÊt xø vµo l∙nh thæ ViÖt Nam;  xuÊt khÈu hµng ho¸ gi¶ m¹o xuÊt xø; d) §a hµng ho¸, ph¬ng tiÖn vËn t¶i vµo l∙nh thæ ViÖt  Nam khi cha  ®îc phÐp cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  theo quy ®Þnh; ®) XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ kh«ng cã  giÊy phÐp   theo quy ®Þnh; e) Gi¶ m¹o niªm phong h¶i quan, giÊy tê  thuéc hå  s¬  h¶i quan  ®Ó  xuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ mµ  kh«ng ph¶i  lµ téi ph¹m;  g) Kh«ng xuÊt tr×nh ®îc giÊy phÐp khi hµng ho¸ vÒ tíi  cöa khÈu ®èi víi hµng ho¸ nhËp khÈu theo quy ®Þnh ph¶i cã  giÊy phÐp tríc khi ký hîp ®ång. 7. Ph¹t  tiÒn  tõ  40.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau:  a) XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ g©y h¹i cho søc khoÎ   con ngêi; b) XuÊt khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ g©y « nhiÔm m«i tr ­ êng, l©y lan dÞch bÖnh. 8.   Ngoµi   viÖc   ph¹t   tiÒn,   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m  hµnh chÝnh cßn bÞ  ph¹t bæ sung hoÆc bÞ  ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau:  a) TÞch thu hµng ho¸ nÕu vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c  kho¶n 2,  ®iÓm d kho¶n 4, kho¶n 6 §iÒu nµy, trõ  trêng hîp  bÞ   buéc   ®a   tang   vËt   vi   ph¹m   ra   khái   l∙nh   thæ   ViÖt   Nam  theo quy ®Þnh; b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp hoÆc v¨n b¶n thay thÕ  giÊy phÐp trong thêi h¹n tõ  30 ngµy  ®Õn 90 ngµy  ®èi víi  c¸c trêng hîp t¸i ph¹m hoÆc vi ph¹m nhiÒu lÇn mét trong  c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, c kho¶n 4,  ®iÓm g  kho¶n 6 §iÒu nµy; c) Buéc ®a tang vËt vi ph¹m ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam  ®èi víi c¸c vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3, c¸c  ®iÓm a, b  kho¶n 4 §iÒu nµy mµ  hµng ho¸ nhËp khÈu vi ph¹m quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ tiªu chuÈn kü thuËt; d)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam trong  vßng  30  ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc giao quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, hoÆc buéc  tiªu hñy tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 7 §iÒu nµy.
 12. 12 § i Ò u   16.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kho ngo¹i quan, kho  b¶o thuÕ  1. Ph¹t tiÒn tõ    200.000  ®ång  ®Õn 500.000  ®ång  ®èi   víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Kh«ng th«ng b¸o cho c¬  quan h¶i quan khi hîp  ®ång   thuª kho ®∙ hÕt h¹n; b) Kh«ng  ®a hµng ho¸ ra khái kho ngo¹i quan khi hîp  ®ång thuª kho ®∙ hÕt h¹n; c) §¨ng ký  tû  lÖ  nguyªn liÖu nhËp khÈu  ®îc b¶o thuÕ,  nép hå  s¬  thanh  kho¶n  hµng  ho¸ kh«ng  ®óng  thêi  h¹n quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) Di chuyÓn hµng ho¸ tõ  kho ngo¹i quan nµy sang kho  ngo¹i   quan   kh¸c   khi   cha   ®îc   sù   ®ång   ý   cña   c¬   quan   h¶i  quan; b) TiÕn hµnh c¸c dÞch vô gia cè bao b×, ph©n lo¹i hµng   ho¸, lÊy mÉu hµng ho¸ lu gi÷  trong kho ngo¹i quan mµ kh«ng  cã sù gi¸m s¸t cña c«ng chøc h¶i quan; c)   Tù   ý   më   réng,   thu   hÑp,   di   chuyÓn   ®Þa   ®iÓm   kho  ngo¹i quan; d)   Kh«ng   më   sæ   theo   dâi   viÖc   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu,  xuÊt kho, nhËp kho hµng ho¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng chÕ   ®é  b¸o c¸o vÒ  thùc tr¹ng  hµng ho¸ trong kho vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng cña kho;  e) Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  thanh kho¶n hµng ho¸ t¹i kho  b¶o thuÕ. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) §a hµng ho¸ vµo kho ngo¹i quan kh«ng ®óng víi khai   h¶i quan hoÆc hîp  ®ång thuª kho ngo¹i quan theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; b) §a hµng ho¸ vµo kho b¶o thuÕ  kh«ng  ®óng quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a) §a tõ  níc ngoµi vµo kho ngo¹i quan hµng ho¸ thuéc  diÖn kh«ng ®îc lu gi÷ trong kho ngo¹i quan theo quy ®Þnh;  b) TiÕp tôc kinh doanh kho ngo¹i quan khi  ®∙ bÞ  thu  håi GiÊy phÐp thµnh lËp kho ngo¹i quan;
 13. 13 c)   TÈy   xo¸,   söa   ch÷a   GiÊy   phÐp   thµnh   lËp   kho   ngo¹i  quan; d) Kh«ng lµm thñ tôc h¶i quan khi ®a hµng ho¸ ra, vµo  kho ngo¹i quan; ®) Tù ý tÈu t¸n hµng ho¸ lu gi÷ trong kho ngo¹i quan,  kho b¶o thuÕ; e) Tiªu hñy hµng ho¸ lu gi÷ trong kho ngo¹i quan, kho  b¶o thuÕ kh«ng ®óng quy ®Þnh ph¸p luËt. 5. Ngoµi viÖc bÞ  ¸p dông h×nh thøc xö  ph¹t tiÒn, c¸  nh©n, tæ chøc vi ph¹m cßn bÞ ¸p dông h×nh thøc xö ph¹t bæ   sung hoÆc c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau: a) TÞch thu hµng ho¸ nÕu vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm   d, ® kho¶n 4 §iÒu nµy; Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  ®  kho¶n 4 §iÒu nµy mµ  tang  vËt vi ph¹m kh«ng cßn th×  bÞ  buéc nép l¹i sè  tiÒn b»ng  trÞ gi¸ tang vËt vi ph¹m. b) Buéc  ®a hµng ho¸ ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam trong  vßng   30   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ®îc   giao   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t,  hoÆc buéc tiªu hñy hµng ho¸ vi ph¹m  ®èi víi c¸c vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 3, ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu nµy. §èi   víi hµng ho¸ gi¶ m¹o nh∙n hiÖu hoÆc tªn gäi, xuÊt xø ViÖt  Nam th×  buéc ph¶i lo¹i bá  c¸c dÊu hiÖu vi ph¹m tríc khi  ®a hµng ho¸ ra khái l∙nh thæ ViÖt Nam. §i Ò u   17.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  h¶i quan  ®èi  víi hµng ho¸ gia c«ng víi níc ngoµi, hµng ho¸ nhËp khÈu  ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu  1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000.000   ®ång   ®Õn   5.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: a)   XuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   hµng   ho¸   kh«ng   khai   hoÆc  kh«ng ®óng víi khai h¶i quan vÒ sè lîng, träng lîng, chÊt  lîng, m∙ sè hµng ho¸, chñng lo¹i, trÞ gi¸, xuÊt xø;  b) Tù   ý  sö  dông hµng ho¸ kh«ng  ®óng môc  ®Ých  ®∙  ®¨ng  ký víi c¬ quan h¶i quan; c) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  thanh kho¶n hµng ho¸ gia  c«ng víi níc ngoµi, hµng ho¸ nhËp khÈu  ®Ó  s¶n xuÊt hµng  xuÊt khÈu; d) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  lu mÉu, lu hå  s¬, chøng  tõ;      ®) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh kh¸c vÒ  qu¶n lý  h¶i quan  ®èi  víi hµng ho¸ gia c«ng víi níc ngoµi vµ hµng ho¸ nhËp khÈu  ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu.
 14. 14 2. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000  ®ång vµ  tÞch thu tang vËt vi ph¹m  ®èi víi hµnh vi xuÊt khÈu, nhËp   khÈu hoÆc hµng ho¸ thuéc diÖn cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp  khÈu  hoÆc thuéc diÖn ph¶i cã  giÊy phÐp theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt mµ kh«ng cã giÊy phÐp. 3. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  h¶i quan  ®èi víi  hµng ho¸ gia c«ng víi níc ngoµi vµ  hµng ho¸ nhËp khÈu  ®Ó  s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu mµ cã hµnh vi trèn thuÕ th× bÞ xö   ph¹t theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ thuÕ. §i Ò u   18.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  h¶i quan  ®èi  víi   khu   chÕ   xuÊt,  doanh   nghiÖp   trong   khu   chÕ   xuÊt,   khu   th¬ng m¹i tù  do, khu kinh tÕ  cöa khÈu vµ  c¸c khu vùc  u  ®∙i h¶i quan kh¸c 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000.000   ®ång   ®Õn   5.000.000   ®ång   ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý  h¶i quan  ®èi víi khu   chÕ  xuÊt, doanh nghiÖp trong khu chÕ  xuÊt, khu th ¬ng m¹i  tù do, khu kinh tÕ cöa khÈu vµ c¸c khu vùc u ®∙i h¶i quan  kh¸c. 2. Vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy mµ  cã  hµnh  vi trèn thuÕ  th×  bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ thuÕ. §i Ò u   19.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i quan ®èi víi  ngo¹i hèi, vµng cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh 1. Khi xuÊt c¶nh: a) Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 3.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi mang ngo¹i hèi, vµng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai  h¶i   quan   mµ   tang   vËt   vi   ph¹m   cã   trÞ   gi¸   t¬ng   ®¬ng   tõ  10.000.000 ®ång ®Õn díi 30.000.000 ®ång;  b)   Ph¹t   tiÒn   tõ   3.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi mang ngo¹i hèi, vµng vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  khai h¶i quan mµ tang vËt vi ph¹m cã trÞ gi¸ t ¬ng ®¬ng tõ  30.000.000 ®ång ®Õn 70.000.000 ®ång; c) Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi mang ngo¹i hèi, vµng vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  khai h¶i quan mµ tang vËt vi ph¹m cã trÞ gi¸ t ¬ng ®¬ng tõ  70.000.000 ®ång ®Õn díi 100.000.000 ®ång; d) Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i quan mµ tang   vËt   vi   ph¹m   cã   trÞ   gi¸   tõ   100.000.000   ®ång   trë   lªn   mµ  kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m.  2. Khi nhËp c¶nh:
 15. 15 a) Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi mang ngo¹i hèi, vµng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai  h¶i   quan   mµ   tang   vËt   vi   ph¹m   cã   trÞ   gi¸   t¬ng   ®¬ng   tõ  10.000.000 ®ång ®Õn 50.000.000 ®ång;  b) Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi mang ngo¹i hèi, vµng vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai  h¶i   quan   mµ   tang   vËt   vi   ph¹m   cã   trÞ   gi¸   t¬ng   ®¬ng   tõ  50.000.000 ®ång ®Õn díi 100.000.000 ®ång; c)   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c vi ph¹m sau: ­ Khai khèng ngo¹i hèi, vµng cã  trÞ  gi¸ t ¬ng  ®¬ng tõ  10.000.000 ®ång ®Õn díi 100.000.000 ®ång. ­  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  khai h¶i quan mµ  tang vËt vi  ph¹m cã trÞ gi¸ tõ 100.000.000 ®ång trë lªn mµ kh«ng ph¶i   lµ téi ph¹m. d) Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi khai khèng ngo¹i hèi, vµng cã  trÞ  gi¸ tõ  100.000.000 ®ång ViÖt Nam trë lªn. 3.   Tang   vËt   vi   ph¹m   ®îc   tr¶   l¹i   khi   quyÕt   ®Þnh   xö  ph¹t   ®∙   ®îc   thùc   hiÖn.  ViÖc   xuÊt   khÈu,  nhËp   khÈu   ngo¹i   hèi, vµng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  §i Ò u   20.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i quan ®èi víi  tiÒn ViÖt Nam cña ngêi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh  1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn  1.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   mang   tiÒn   ViÖt   Nam   khi  xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i quan mµ  tang   vËt   vi   ph¹m   cã   sè   lîng   tõ   10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000 ®ång. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi mang tiÒn ViÖt Nam khi xuÊt c¶nh, nhËp c¶nh  vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  khai h¶i quan mµ  tang vËt vi ph¹m cã   sè lîng tõ 20.000.000 ®ång ®Õn díi 100.000.000 ®ång. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai h¶i quan mµ tang   vËt   vi   ph¹m   cã   trÞ   gi¸   tõ   100.000.000   ®ång   trë   lªn   mµ  kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m.  4.   Tang   vËt   vi   ph¹m   ®îc   tr¶   l¹i   khi   quyÕt   ®Þnh   xö  ph¹t   ®∙   ®îc   thùc   hiÖn.   ViÖc   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   tiÒn  ViÖt Nam thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh.
 16. 16 § i Ò u   21.   Xóc ph¹m,  ®e do¹, c¶n trë  c«ng chøc h¶i  quan ®ang thi hµnh c«ng vô 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi xóc ph¹m danh dù  hoÆc c¶n trë  c«ng chøc h¶i  quan ®ang thi hµnh c«ng vô.  2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi  ®e do¹  hoÆc dïng vò  lùc chèng l¹i c«ng chøc  h¶i quan ®ang thi hµnh c«ng vô mµ kh«ng ph¶i lµ téi ph¹m. Ch¬ng III ThÈm quyÒn xö ph¹t §i Ò u   22.  ThÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  h¶i quan 1. §éi trëng §éi nghiÖp vô thuéc Chi côc H¶i quan cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång. 2.   Chi   côc   trëng   H¶i   quan,   §éi   trëng   §éi   KiÓm   so¸t  thuéc Côc H¶i quan tØnh, liªn tØnh, thµnh phè  trùc thuéc  Trung ¬ng (sau  ®©y gäi chung lµ  Côc H¶i quan); §éi tr ëng  §éi   kiÓm   so¸t   chèng   bu«n   lËu   vµ   H¶i   ®éi   trëng   H¶i   ®éi  kiÓm   so¸t   trªn   biÓn   thuéc   Côc   §iÒu   tra   chèng   bu«n   lËu  Tæng côc H¶i quan cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 10.000.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 20.000.000 ®ång. 3. Côc trëng Côc H¶i quan cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång;  c) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn; d)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh; ®)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m; e) Buéc tiªu hñy tang vËt vi ph¹m lµ v¨n ho¸ phÈm ®éc  h¹i, hµng ho¸ thuéc diÖn g©y h¹i cho søc khoÎ  con ngêi,  vËt nu«i, c©y trång;
 17. 17 g) Buéc nép l¹i sè  tiÒn b»ng trÞ  gi¸ tang vËt, ph ¬ng  tiÖn vi ph¹m ®∙ bÞ tiªu thô, tÈu t¸n, tiªu hñy tr¸i phÐp. 4. Côc trëng Côc §iÒu tra chèng bu«n lËu thuéc Tæng  côc H¶i quan cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn  ®Õn 70.000.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi vi  ph¹m trong lÜnh vùc h¶i quan vµ ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000   ®ång trong lÜnh vùc thuÕ  (trõ  trêng hîp c¸c luËt vÒ  thuÕ  cã quy ®Þnh kh¸c); c) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn; d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh; ®)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt hµng ho¸, vËt phÈm, ph¬ng tiÖn vi ph¹m; e)  Buéc tiªu  hñy  tang vËt  lµ  v¨n  ho¸ phÈm   ®éc h¹i,  hµng ho¸ g©y h¹i cho søc khoÎ  con ngêi, vËt nu«i vµ  c©y  trång; g) Buéc nép l¹i sè  tiÒn b»ng trÞ  gi¸ tang vËt, ph ¬ng  tiÖn vi ph¹m ®∙ bÞ tiªu thô, tÈu t¸n, tiªu hñy tr¸i phÐp. 5. §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c luËt thuÕ  liªn quan  ®Õn hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu th×  ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3, 4 §iÒu  nµy cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  thuÕ. 6. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc Trung ¬ng cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 30 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh  nµy. 7. Bé   ®éi Biªn phßng, C¶nh s¸t biÓn cã  quyÒn xö  ph¹t  theo quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 32, 33 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m   hµnh chÝnh ®èi víi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ h¶i quan  ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 10, §iÒu 14 NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  23.  Ph©n ®Þnh thÈm quyÒn xö ph¹t 1.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   cña   nh÷ng   ngêi   ®îc   quy   ®Þnh  t¹i §iÒu 22 NghÞ   ®Þnh nµy lµ  thÈm quyÒn ¸p dông  ®èi víi  mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh.   Trong   tr êng   hîp   ph¹t  tiÒn, thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo møc tèi  ®a cña khung tiÒn ph¹t quy  ®Þnh  ®èi víi tõng hµnh vi vi  ph¹m. 2. Trong trêng hîp xö  ph¹t mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu  hµnh vi vi ph¹m th×  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh theo  nguyªn t¾c sau ®©y:
 18. 18 NÕu møc xö ph¹t, h×nh thøc xö ph¹t bæ sung, biÖn ph¸p   kh¾c phôc hËu qu¶ ®îc quy ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi thuéc  thÈm quyÒn  cña ngêi xö  ph¹t th×  thÈm  quyÒn  xö  ph¹t vÉn  thuéc ngêi ®ã. NÕu møc xö ph¹t, h×nh thøc xö ph¹t bæ sung  hoÆc   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   quy   ®Þnh   ®èi   víi   mét  trong c¸c hµnh vi  ®ã  vît thÈm quyÒn cña ngêi xö  ph¹t th×  ngêi  ®ã  ph¶i chuyÓn toµn bé  hå  s¬  vô  vi ph¹m  ®Õn ng êi cã  thÈm quyÒn xö ph¹t. 3. §èi víi hµnh vi cã khung tiÒn ph¹t møc tèi ®a trªn  20.000.000  ®ång, Côc trëng Côc H¶i quan chuyÓn hå  s¬   ®Õn   Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng n¬i  x¶y ra vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc n¬i Côc H¶i quan  ®ãng trô  së  trong trêng hîp vi ph¹m hµnh chÝnh  x¶y ra trªn  vïng  biÓn thuéc quyÒn chñ  quyÒn,  ®Ó  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  tØnh, thµnh phè quyÕt ®Þnh xö ph¹t. 4. Mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  h¶i quan x¶y ra  trªn   ®Êt   liÒn,   vïng   l∙nh   h¶i,  tiÕp   gi¸p   l∙nh   h¶i,  thÒm   lôc  ®Þa, vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  cña níc Céng hoµ  x∙ héi  chñ nghÜa ViÖt Nam thuéc ®Þa bµn qu¶n lý cña H¶i quan n¬i  nµo   th×   H¶i   quan   ë   n¬i   ®ã   cã   tr¸ch   nhiÖm   xö   ph¹t   theo  thÈm quyÒn quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy; trêng hîp do Côc  §iÒu tra chèng bu«n lËu ph¸t hiÖn th×  thùc hiÖn viÖc xö  ph¹t theo thÈm quyÒn. 5.  ë  nh÷ng  ®Þa  ®iÓm däc biªn giíi quèc gia, n¬i cha  cã  tæ chøc h¶i quan th×  Bé   ®éi Biªn phßng, C¶nh s¸t biÓn  ®ãng t¹i  ®Þa bµn  ®ã  cã  quyÒn xö  ph¹t theo quy  ®Þnh t¹i  c¸c §iÒu 32, 33 Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi  víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   h¶i  quan quy ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 10, 14 NghÞ ®Þnh nµy. Ch¬ng IV C¸c biÖn ph¸p ng¨n chÆn vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  b¶o ®¶m viÖc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u  24.  T¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh 1. ViÖc t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh chØ ®îc  ¸p   dông   trong   trêng   hîp   cÇn   ng¨n   chÆn,   ®×nh   chØ   ngay  nh÷ng hµnh vi g©y rèi trËt tù trong ®Þa bµn ho¹t ®éng h¶i  quan, g©y th¬ng tÝch cho c«ng chøc h¶i quan ®ang thi hµnh   c«ng vô  hoÆc cÇn thu thËp, x¸c minh nh÷ng t×nh tiÕt quan  träng lµm c¨n cø ®Ó ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh. 2. Thêi h¹n t¹m gi÷ ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng ®îc  qu¸   12   giê,   kÓ   tõ   thêi   ®iÓm   b¾t   ®Çu   gi÷   ngêi   vi   ph¹m.  Trong  trêng hîp cÇn thiÕt,  thêi h¹n t¹m gi÷  cã  thÓ  kÐo  dµi h¬n nhng kh«ng  ®îc qu¸ 24 giê.  ë  nh÷ng vïng rõng nói 
 19. 19 hÎo   l¸nh,   h¶i   ®¶o   th×   thêi   h¹n   t¹m   gi÷   cã   thÓ   kÐo   dµi  h¬n, nhng kh«ng ®îc qu¸ 48 giê. 3. Mäi trêng hîp t¹m gi÷  ngêi  ®Òu ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh  b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i giao cho ngêi bÞ t¹m gi÷ mét b¶n. 4. Nghiªm cÊm gi÷  ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c  nhµ  t¹m gi÷, phßng t¹m giam h×nh sù  hoÆc nh÷ng n¬i kh«ng  ®¶m b¶o vÖ sinh, an toµn cho ngêi bÞ t¹m gi÷. 5.  Theo yªu  cÇu cña  ngêi  bÞ  t¹m gi÷,  ngêi ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷ ph¶i th«ng b¸o cho ngêi th©n trong gia ®×nh,  c¬  quan, n¬i lµm viÖc hoÆc häc tËp cña hä  biÕt. Khi t¹m  gi÷  ngêi cha thµnh niªn vµo ban  ®ªm hoÆc gi÷  trªn 6 giê  th×  nhÊt thiÕt ph¶i b¸o cho cha mÑ  hoÆc ngêi gi¸m hé  cña  hä biÕt. §i Ò u   25.  ThÈm quyÒn t¹m gi÷ ngêi theo thñ tôc hµnh  chÝnh Nh÷ng   ngêi   sau   ®©y   cã   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷  ngêi theo thñ tôc hµnh chÝnh:  Chi côc trëng H¶i quan, §éi trëng §éi KiÓm so¸t thuéc  Côc H¶i quan; §éi trëng §éi KiÓm so¸t chèng bu«n lËu vµ  H¶i  ®éi trëng H¶i  ®éi kiÓm so¸t trªn biÓn thuéc Côc §iÒu  tra chèng bu«n lËu Tæng côc H¶i quan. Trong trêng hîp nh÷ng ngêi quy ®Þnh trªn ®©y v¾ng mÆt  th× cÊp Phã ®îc uû quyÒn cã quyÒn quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ngêi  theo thñ tôc hµnh chÝnh. ViÖc t¹m gi÷  ngêi ph¶i tu©n thñ   ®óng nguyªn t¾c, thñ  tôc,   tr×nh   tù   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   44   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi  ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   26.  T¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh 1. ViÖc t¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m chØ ®îc  ¸p dông trong trêng hîp cÇn ng¨n chÆn ngay vi ph¹m hµnh  chÝnh hoÆc ®Ó x¸c minh t×nh tiÕt lµm c¨n cø quyÕt ®Þnh xö  ph¹t. Nh÷ng ngêi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 25 cña NghÞ   ®Þnh nµy cã  quyÒn   quyÕt   ®Þnh   t¹m   gi÷   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m  hµnh chÝnh. 2.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,   nh÷ng   ngêi   cã   thÈm  quyÒn xö ph¹t hµnh chÝnh quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 22 cña  NghÞ   ®Þnh nµy  ®îc quyÒn ra quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  tang vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong thêi h¹n 24 giê, kÓ  tõ khi ra quyÕt ®Þnh, ngêi ra quyÕt ®Þnh ph¶i b¸o c¸o thñ 
 20. 20 trëng   trùc   tiÕp   cña   m×nh   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   25   cña  NghÞ ®Þnh nµy vµ ph¶i ®îc sù ®ång ý b»ng v¨n b¶n cña ng êi  ®ã. 3. Ngêi ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi  ph¹m hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc b¶o qu¶n tang vËt,   ph¬ng tiÖn ®ã; nÕu do lçi cña ngêi nµy mµ tang vËt, ph¬ng  tiÖn bÞ  mÊt,  ®¸nh tr¸o hoÆc h háng th×  ngoµi tr¸ch nhiÖm  båi thêng, cßn bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Trong trêng hîp tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m cÇn  ®îc  niªm phong  th×  ph¶i tiÕn hµnh  niªm  phong víi sù  cã  mÆt  cña   ngêi   vi   ph¹m   hoÆc   ®¹i   diÖn   cña   hä,   ®¹i   diÖn   chÝnh  quyÒn ®Þa ph¬ng vµ ngêi chøng kiÕn. 4. §èi víi tiÒn ViÖt Nam, ngo¹i hèi, c¸c chÊt ma tóy  vµ  nh÷ng  ®å  vËt thuéc chÕ   ®é  qu¶n lý   ®Æc biÖt kh¸c, viÖc  b¶o qu¶n ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. §èi víi tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  lo¹i hµng  ho¸ dÔ bÞ h háng  th× ngêi ra quyÕt ®Þnh t¹m gi÷ ph¶i lËp  biªn b¶n riªng vµ tæ chøc b¸n ngay. TiÒn thu ®îc ph¶i göi  vµo tµi kho¶n t¹m göi më  t¹i Kho b¹c Nhµ  n íc. NÕu sau  ®ã  theo quyÕt  ®Þnh cña ngêi cã  thÈm quyÒn, tang vËt bÞ  tÞch  thu th×  tiÒn thu  ®îc ph¶i nép vµo ng©n s¸ch nhµ  níc; tr­ êng hîp tang vËt kh«ng bÞ  tÞch thu th× tiÒn thu ®îc ph¶i  tr¶ cho chñ  së  h÷u, ngêi qu¶n lý  hoÆc ngêi sö  dông hîp  ph¸p. 6. Trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ  tõ  ngµy t¹m gi÷, ngêi  cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh t¹m gi÷  vµ  xö  ph¹t ph¶i xö  lý  tang vËt, ph¬ng tiÖn bÞ  t¹m gi÷  theo nh÷ng biÖn ph¸p ghi  trong   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t.   NÕu   kh«ng   ¸p   dông   h×nh   thøc  ph¹t tÞch thu th×  tr¶ l¹i tang vËt hoÆc tiÒn thu  ®îc do  b¸n hµng ho¸ cho chñ  së  h÷u, ngêi qu¶n lý  hoÆc ngêi sö  dông hîp ph¸p. Thêi h¹n t¹m gi÷  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m cã  thÓ  ®îc kÐo dµi nhng kh«ng qu¸ 60 ngµy  ®èi víi c¸c trêng hîp  vi ph¹m cã  nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p cÇn x¸c minh hoÆc cã  liªn quan  ®Õn nhiÒu c¸ nh©n, tæ chøc  ë  trong níc vµ  níc  ngoµi. 7.   ViÖc   t¹m   gi÷   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh b»ng v¨n b¶n kÌm theo biªn b¶n  t¹m gi÷  vµ  ph¶i giao cho ngêi vi ph¹m,  ®¹i diÖn tæ chøc  vi ph¹m mét b¶n.
Đồng bộ tài khoản