Nghị định 139/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:31

0
119
lượt xem
20
download

Nghị định 139/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 139/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 139/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGH Þ  § Þ NH  cña CHÝNH PHñ Sè 139/2004/N®­CP ngµy 25 th¸ng 6 n¨m 2004  V Ò   x ö   p h ¹ t   v i   p h ¹ m   h µ n h   c h Ý n h   t r o n g   l Ü n h   v ù c   q u ¶ n   l ý   r õ n g ,  b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý l©m s¶n CHÝNH  PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt B¶o vÖ vµ Ph¸t triÓn rõng ngµy 12 th¸ng 8   n¨m 1991;  C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh sè 44/2002/ PL­UBTVQH10 ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn   n«ng th«n,  NGH Þ  § Þ NH: Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi vµ ®èi tîng ¸p dông: 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam (gäi chung lµ  ngêi vi  ph¹m), cã hµnh vi cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña  Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  tõng, b¶o vÖ  rõng vµ  qu¶n lý  l©m s¶n  trªn l∙nh thæ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam, cha  g©y thiÖt h¹i hoÆc  ®∙ g©y thiÖt h¹i  ®Õn rõng,  ®Êt rõng,  l©m   s¶n,   m«i   trêng   rõng   mµ   cha   ®Õn   møc   truy   cøu   tr¸ch  nhiÖm h×nh sù. NghÞ   ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông  ®èi víi gç  rõng tù  nhiªn  tõ níc ngoµi nhËp khÈu hîp ph¸p vµo ViÖt Nam. 2. NghÞ   ®Þnh nµy còng  ®îc ¸p dông  ®Ó  xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi cã hµnh  vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña Nhµ  níc vÒ  qu¶n lý  rõng, b¶o  vÖ  rõng vµ  qu¶n lý  l©m s¶n trªn l∙nh thæ n íc Céng hoµ  x∙  héi chñ nghÜa ViÖt Nam. Trong trêng hîp §iÒu  íc quèc tÕ  mµ  Nhµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp, cã  quy 
 2. 2 ®Þnh kh¸c th×  ¸p dông c¸c quy  ®Þnh cña §iÒu  íc quèc tÕ  ®ã. §i Ò u   2.  C¸c tõ ng÷ trong NghÞ ®Þnh nµy, díi ®©y ®­ îc hiÓu nh sau:  1. L©m s¶n: gåm thùc vËt rõng,  ®éng vËt rõng (chim,   thó, lìng c, bß s¸t, c«n trïng; sau  ®©y gäi t¾t lµ   ®éng  vËt hoang d∙) vµ  c¸c s¶n phÈm cña chóng. L©m s¶n gåm l©m  s¶n th«ng thêng vµ quý hiÕm. 2.   Gç:   gåm   gç   trßn,   gç   xÎ,   gç   ®Ïo;   cã   ®¬n   vÞ   tÝnh  khèi lîng lµ  mÐt khèi (m3). Trong NghÞ   ®Þnh nµy, khèi l­ îng gç vi ph¹m ®îc tÝnh theo gç quy trßn. Trêng hîp gç vi  ph¹m lµ  gç  xÎ, gç   ®Ïo h×nh hép th×  quy ra gç  trßn b»ng  c¸ch nh©n víi hÖ sè 1,6. Trêng hîp  gç  lµ  tang  vËt  vi ph¹m  hµnh chÝnh  cha cã  tªn trong danh môc gç hiÖn hµnh cña ViÖt Nam, th× c¬ quan  xö  lý  ph¶i x¸c  ®Þnh hoÆc tæ chøc gi¸m  ®Þnh  ®Ó  ph©n lo¹i  theo nhãm. Trêng hîp tang vËt lµ  l©m s¶n nhËp khÈu th×  tªn l©m  s¶n ®îc x¸c ®Þnh b»ng tªn khoa häc (tiÕng La tinh). 3. Gi¸ trÞ  l©m s¶n thiÖt h¹i, gi¸ trÞ  ph¬ng tiÖn  ®îc  ®ïng  ®Ó  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc x¸c  ®Þnh theo gi¸ thÞ  tr­ êng n¬i vµ thêi ®iÓm ph¸t hiÖn, xö lý vi ph¹m. 4. Vi ph¹m nhiÒu lÇn lµ  trêng hîp ngêi vi ph¹m hµnh  chÝnh tríc  ®ã   ®∙ cã  hµnh vi, vi ph¹m  Ýt nhÊt lµ  mét lÇn  trong lÜnh vùc qu¶n lý  rõng, b¶o vÖ  rõng vµ  qu¶n lý  l©m  s¶n mµ  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  ch a hÕt thêi  hiÖu ®Ó xö ph¹t. 5. T¸i ph¹m lµ trêng hîp ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh tríc  ®ã ®∙ bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Ýt nhÊt mét lÇn trong   lÜnh vùc qu¶n lý  rõng, b¶o vÖ  rõng vµ  qu¶n lý  l©m s¶n mµ   cha hÕt thêi h¹n  ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh hoÆc cha hÕt mét n¨m kÓ  tõ  ngµy hÕt thêi hiÖu thi  hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t mµ  l¹i thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc nµy. 6. Tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m: bao gåm l©m s¶n bÞ  vi ph¹m; c¸c lo¹i  ®å  vËt, dông cô, ph¬ng tiÖn (kÓ  c¶ sóc  vËt kÐo) ®îc sö dông ®Ó thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh. 7. Ph¸ rõng tr¸i phÐp: lµ  hµnh vi g©y thiÖt h¹i  ®Õn  rõng v×  bÊt kú  môc  ®Ých g×  mµ  kh«ng  ® îc phÐp cña c¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn hoÆc  ®îc phÐp nhng kh«ng thùc hiÖn  ®óng quy ®Þnh cho phÐp. 8. Khai th¸c gç  tr¸i phÐp: lµ  hµnh vi chÆt c©y rõng  lÊy   gç   mµ   kh«ng   ®îc   phÐp   cña   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm 
 3. 3 quyÒn hoÆc ®îc phÐp nhng ®∙ thùc hiÖn kh«ng ®óng quy ®Þnh   cho phÐp. 9. Khai th¸c cñi hoÆc l©m s¶n kh¸c tr¸i phÐp: lµ hµnh   vi khai th¸c cñi hoÆc l©m s¶n kh¸c tr¸i víi quy  ®Þnh cña  Nhµ níc. 10. Ph¸t rõng tr¸i phÐp  ®Ó  lµm n¬ng rÉy: lµ  hµnh vi  ph¸t rõng ®Ó lµm n¬ng rÉy ra ngoµi vïng quy ®Þnh. 11.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   ch¨n   th¶   gia   sóc   vµo   rõng  tr¸i phÐp: lµ hµnh vi ch¨n th¶ gia sóc vµo nh÷ng khu rõng  ®∙ cã quy ®Þnh cÊm ch¨n th¶ gia sóc. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh: 1. Mäi hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc trong  lÜnh   vùc   qu¶n   lý   rõng,   b¶o   vÖ   rõng   vµ   qu¶n   lý   l©m   s¶n  ph¶i   ®îc   ph¸t   hiÖn   kÞp   thêi   vµ   ph¶i   bÞ   ®×nh   chØ   ngay.  ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i  ®îc tiÕn hµnh nhanh  chãng, c«ng minh,  ®óng ph¸p luËt; ngêi vi ph¹m hoÆc ngêi  gi¸m hé ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm kh¾c phôc theo quy ®Þnh cña   ph¸p luËt mäi hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh g©y  ra. 2. T×nh tiÕt gi¶m nhÑ: ngoµi nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ   ®îc   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   8   cña   Ph¸p   lÖnh   sè   44/2002/PL­ UBTVQH10   ngµy   02   th¸ng   7   n¨m   2002   cña   Uû   ban   Thêng   vô  Quèc héi vÒ  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh (sau  ®©y gäi t¾t lµ   Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh); trong NghÞ ®Þnh nµy,   nh÷ng  t×nh  tiÕt sau  ®©y còng  ®îc coi lµ  t×nh  tiÕt gi¶m  nhÑ: ­ Ngêi vi ph¹m lµ th¬ng binh. ­ Ngêi vi ph¹m lµ  con, em liÖt sÜ, gia  ®×nh cã  c«ng  víi c¸ch m¹ng. ­ Ngêi vi ph¹m thuéc diÖn ®èi tîng chÝnh s¸ch. 3. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n cø tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m,   nh©n   th©n   ngêi   vi   ph¹m   vµ   nh÷ng  t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ,   t×nh   tiÕt   t¨ng   nÆng   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n 2 cña §iÒu nµy vµ c¸c §iÒu 8, 9 cña Ph¸p lÖnh Xö lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Ó  quyÕt  ®Þnh h×nh thøc, møc xö  ph¹t  vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ theo quy ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy. Trêng hîp ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh kh«ng cã  t×nh tiÕt  t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ  th×  møc ph¹t tiÒn lµ  møc trung b×nh  cña khung tiÒn ph¹t  ®îc quy  ®Þnh ¸p dông  ®èi víi hµnh vi  ®ã; nÕu cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc ph¹t tiÒn cã  thÓ  gi¶m   nhng   kh«ng   thÊp   h¬n   møc   thÊp   nhÊt   cña   khung   ph¹t  tiÒn   quy   ®Þnh   ¸p   dông   ®èi   víi   hµnh   vi   ®ã;   nÕu   cã   t×nh 
 4. 4 tiÕt   t¨ng   nÆng   th×   møc   ph¹t   tiÒn   cã   thÓ   cao   h¬n   nhng  kh«ng vît qu¸ møc cao nhÊt cña khung ph¹t tiÒn quy  ®Þnh  ¸p dông ®èi víi hµnh vi ®ã. 4. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n   lý  rõng, b¶o vÖ  rõng vµ  qu¶n lý  l©m s¶n chØ bÞ  xö  ph¹t  mét lÇn. 5. Trêng hîp mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh th×  bÞ  ph¹t vÒ  tõng hµnh vi vi ph¹m. NÕu møc  tiÒn ph¹t vµ  gi¸ trÞ  tang vËt, ph¬ng tiÖn cña tõng hµnh  vi vi ph¹m  hµnh chÝnh   ®Òu  thuéc  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  cña  mét cÊp th×  cÊp  ®ã  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t; nÕu møc tiÒn ph¹t  hoÆc trÞ  gi¸ tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m cña mét trong  c¸c hµnh vi vi ph¹m kh«ng thuéc thÈm quyÒn xö lý cña m×nh  th×  chuyÓn hå  s¬  vô  vi ph¹m  ®Õn cÊp cã  thÈm quyÒn  ®Ó  xö  ph¹t. 6. Trêng hîp nhiÒu ngêi cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi  ph¹m hµnh chÝnh th×  mçi ngêi vi ph¹m  ®Òu bÞ  xö  ph¹t vÒ  hµnh vi vi ph¹m  ®ã. Nghiªm  cÊm viÖc chia nhá  møc thiÖt  h¹i chung do hµnh vi vi ph¹m g©y ra  ®Ó  ¸p dông xö  lý  cho   nhiÒu ngêi vi ph¹m. 7. Trêng hîp tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh lµ ®éng vËt,   thùc vËt hoang d∙ cã  tªn trong Phô  lôc I, II cña C«ng  íc  vÒ  bu«n b¸n quèc tÕ  c¸c loµi  ®éng vËt, thùc vËt hoang d∙  nguy cÊp (CITES) nhng kh«ng  ®îc quy  ®Þnh trong Danh môc  ®éng vËt,  thùc  vËt hoang d∙ quý  hiÕm ban hµnh  kÌm  theo  NghÞ   ®Þnh sè  48/2002/N§­CP ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2002 cña  ChÝnh phñ (viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 48/2002/N§­CP) vÒ söa   ®æi,   bæ   sung   Danh   môc   thùc   vËt,   ®éng   vËt   hoang   d∙   quý  hiÕm ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 18­H§BT ngµy 17 th¸ng   01 n¨m 1992 cña Héi ®ång Bé trëng hoÆc lµ loµi thiªn ®Þch  cña c¸c loµi sinh vËt g©y h¹i  ®∙  ®îc ph¸p luËt quy  ®Þnh  b¶o vÖ, th×  vÉn bÞ  xö  lý  nh hµnh vi vi ph¹m  ®èi víi  ®éng  vËt, thùc  vËt  hoang  d∙ quý  hiÕm nhãm IIA,  IIB  quy   ®Þnh  t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 8. Nh÷ng hµnh vi vi ph¹m sau  ®©y kh«ng thuéc ph¹m vi  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh mµ  chuyÓn sang truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù: a. X©m h¹i  ®Õn thùc vËt hoÆc  ®éng vËt hoang d∙ thuéc  nhãm IA, IB quy  ®Þnh trong  Danh môc thùc vËt,   ®éng  vËt  hoang d∙ quý hiÕm ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 48/2002/ N§­CP. b. X©m h¹i rõng do ph¸ rõng hoÆc ph¸t rõng tr¸i phÐp,   g©y   ch¸y   rõng   trªn   10.000m2  rõng   s¶n   xuÊt   hoÆc   7.500m2  rõng phßng hé hoÆc 5.000m2 rõng ®Æc dông.  c. Khai th¸c tr¸i phÐp gç quy ra khèi lîng:
 5. 5 ­  §èi víi rõng s¶n xuÊt: trªn 10m 3  gç  quý  hiÕm nhãm  IIA hoÆc 15m3 gç  th«ng thêng tõ  nhãm I  ®Õn nhãm III hoÆc  20m3 gç th«ng thêng tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII. ­ §èi víi rõng phßng hé: trªn 7,5 m3 gç quý  hiÕm nhãm  IIA hoÆc 10m3 gç  th«ng thêng tõ  nhãm I  ®Õn nhãm III hoÆc  15m3 gç th«ng thêng tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII. ­ §èi víi rõng ®Æc dông: trªn 2m3 gç quý hiÕm nhãm IIA  hoÆc 4,5m3 gç  th«ng thêng tõ  nhãm I  ®Õn nhãm III hoÆc 6m3  gç th«ng thêng tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII. d. VËn chuyÓn, bu«n b¸n tr¸i phÐp trªn 6m3 gç quý hiÕm  nhãm IIA, hoÆc 10m3  gç th«ng thêng tõ nhãm I ®Õn nhãm III  hoÆc 20m3 gç th«ng thêng tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII. ®.   S¨n   b¾t,   mua   b¸n,   vËn   chuyÓn   tr¸i   phÐp   ®éng   vËt  hoang d∙ th«ng thêng cã gi¸ trÞ trªn 7.500.000 ®ång, ®éng  vËt hoang d∙ quý  hiÕm nhãm IIB cã  gi¸ trÞ  trªn 5.000.000  ®ång. e. Ngêi vi ph¹m x©m h¹i tõ hai lo¹i rõng trë lªn hoÆc  khai th¸c, vËn chuyÓn, bu«n b¸n tr¸i phÐp tõ  hai lo¹i gç  trë lªn, hai lo¹i ®éng vËt ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c Môc b, c,  d,   ®   cña   kho¶n   nµy,   tuy   diÖn   tÝch   cña   tõng   lo¹i   rõng,  khèi lîng tõng lo¹i gç, gi¸ trÞ ®éng vËt hoang d∙ cha ®Õn  møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù, nhng tæng møc tiÒn ph¹t  vît qu¸ 30.000.000 ®ång. 9. Trêng hîp  ®∙ bÞ  khëi tè  h×nh sù, nhng sau  ®ã   ®×nh  chØ,   chuyÓn   hå   s¬  vô   ¸n   ®∙   khëi   tè   ®Ó  xö   ph¹t  vi   ph¹m  hµnh chÝnh, th×  c¨n cø møc  ®é  vi ph¹m, nh©n th©n ngêi vi  ph¹m, c¸c t×nh tiÕt t¨ng nÆng, gi¶m nhÑ ®Ó ¸p dông møc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh t¬ng øng víi hµnh vi vi ph¹m ®ã. Ngêi vi ph¹m  ®∙ bÞ  khëi tè  h×nh sù  mµ  tang vËt vô  ¸n   lµ thùc vËt, ®éng vËt hoang d∙ quý biÕm nhãm IA, IB, nhng  sau  ®ã   ®×nh chØ vô  ¸n chuyÓn hå  s¬   ®Ó  xö  lý  hµnh chÝnh  th×  ¸p dùng quy  ®Þnh t¬ng øng nh  ®èi víi thùc vËt,  ®éng  vËt hoang d∙ quý hiÕm nhãm IIA, IIB ®Ó xö lý. §i Ò u  4.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh: 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc qu¶n lý  rõng, b¶o vÖ  rõng vµ  qu¶n lý  l©m s¶n lµ  mét  n¨m, kÓ tõ ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn. NÕu qu¸  thêi   h¹n   quy   ®Þnh   trªn   th×   kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   ®èi  víi  ngêi vi ph¹m,  nhng vÉn ¸p dông biÖn  ph¸p  buéc kh¾c phôc hËu qu¶ t¬ng øng víi hµnh vi vi ph¹m theo  quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2.   §èi   víi   c¸   nh©n   ®∙   bÞ   khëi   tè,   truy   tè   hoÆc   cã  quyÕt ®Þnh ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nh ­ ng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ 
 6. 6 vô  ¸n vµ  chuyÓn hå  s¬   ®Ó  xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh, th×  thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong tr êng hîp nµy  lµ ba th¸ng kÓ tõ ngµy ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t nhËn ®­ îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m. §i Ò u   5.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: 1.   Ngêi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ph¶i   chÞu   mét   trong   c¸c   h×nh thøc xö ph¹t chÝnh sau ®©y: a. Ph¹t c¶nh c¸o: Ph¹t c¶nh c¸o ®îc ¸p dông ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc vi  ph¹m hµnh  chÝnh  lÇn  ®Çu, cha g©y  thiÖt  h¹i hoÆc møc  ®é  g©y   thiÖt   h¹i   kh«ng   ®¸ng   kÓ   mµ   ph¸p   luËt   quy   ®Þnh   ®îc  ph¹t c¶nh c¸o, cã t×nh tiÕt gi¶m nhÑ hoÆc ®èi víi hµnh vi  do ngêi cha thµnh niªn tõ ®ñ 14 tuæi ®Õn díi 16 tuæi thùc  hiÖn. b. Ph¹t tiÒn: Møc ph¹t tiÒn tèi ®a ®èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý rõng, b¶o vÖ rõng vµ qu¶n lý  l©m s¶n lµ 30.000.000 ®ång. §èi víi ngêi tõ   ®ñ  16 tuæi  ®Õn díi 18 tuæi th×  møc  ph¹t tiÒn  kh«ng  qu¸ mét phÇn hai møc ph¹t   ®èi  víi  ngêi  thµnh niªn. 2.   Tuú   theo   tÝnh   chÊt   møc   ®é   vi   ph¹m;   c¸   nh©n,   tæ  chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cßn   bÞ   ¸p   dông   mét   hoÆc   nhiÒu  h×nh thøc xö ph¹t bæ sung san ®©y: a.   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   nh:   GiÊy   phÐp   khai  th¸c l©m s¶n, GiÊy phÐp sö  dông sóng s¨n, GiÊy phÐp l¸i  xe, GiÊy phÐp vËn chuyÓn  ®Æc biÖt, GiÊy phÐp vËn chuyÓn   ®éng vËt hoang d∙ th«ng thêng, GiÊy phÐp hµnh nghÒ  kinh  doanh nhµ hµng, kh¸ch s¹n. b. TÞch thu l©m s¶n; tÞch thu ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  vi ph¹m hµnh chÝnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n   1, 2 cña §iÒu nµy, ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh cßn bÞ buéc ¸p  dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau: a.   Buéc   trång   l¹i   rõng   hoÆc   chÞu   chi   phÝ   trång   l¹i  rõng theo suÊt ®Çu t  ®îc ¸p dông t¹i ®Þa ph¬ng trong thêi  ®iÓm vi ph¹m hµnh chÝnh. b. CÊm ®¶m nhiÖm c«ng t¸c thiÕt kÕ khai th¸c rõng ®Õn   hai n¨m. c. Thu håi ®¨ng ký kinh doanh.
 7. 7 d.   Buéc   th¸o   dì   c¸c   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   tr¸i   phÐp  trªn  ®Êt l©m nghiÖp; buéc san,  ñi hoÆc chÞu chi phÝ  san,  ñi trªn diÖn tÝch bÞ   ®µo, bíi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y  ra. ®. Buéc chÞu chi phÝ  ch÷a ch¸y rõng; buéc kh¾c phôc   hoÆc chÞu chi phÝ  kh¾c phôc « nhiÔm m«i trêng rõng,  ®Êt  l©m nghiÖp. e.  Buéc chÞu  chi  phÝ  cøu  hé  hoÆc  thiªu  huû   ®èi  víi  ®éng vËt hoang d∙ bÞ th¬ng hoÆc bÞ chÕt, chi phÝ th¶ ®éng  vËt hoang d∙ vÒ m«i trêng tù nhiªn. g. Buéc truy thu thuÕ  tµi nguyªn, bÞ  thu håi l©m s¶n  lµ  tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh,  ph¸t m¹i nép ng©n  s¸ch  nhµ níc. h.  Buéc  ®a hµnh  kh¸ch  ®Õn bÕn  hoÆc chÞu  chi  phÝ   ®a  hµnh kh¸ch  ®Õn bÕn trong trêng hîp sö  dùng xe chë  kh¸ch  ®Ó   vËn   chuyÓn   tr¸i   phÐp   l©m   s¶n   bÞ   t¹m   gi÷   hoÆc   xö   lý  tÞch thu. Ch¬ng II  HµNH VI VI PH¹M, H×NH THøC Vµ MøC Xö PH¹T  §i Ò u   6.  Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh chung cña Nhµ  níc vÒ  b¶o vÖ rõng:  1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn  ®Õn 100.000  ®ång nÕu  cã mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a. C¸c ho¹t  ®éng lµm ¶nh hëng  ®Õn  ®êi sèng tù  nhiªn  cña c¸c loµi thùc vËt, ®éng vËt hoang d∙ (g©y « nhiÔm m«i  trêng tù nhiªn, g©y næ, tiÕng ån...). b.  X¶ r¸c,  chÊt th¶i  bõa  b∙i lµm  ¶nh hëng,  nguy  c¬  g©y « nhiÔm m«i trêng rõng; 2. Ph¹t tiÒn 200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång nÕu cã  mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a. Mang vµo rõng sóc vËt kÐo, dông cô thñ c«ng ®Ó s¨n  b¾t chim thó  hoÆc dông cô  thñ  c«ng  ®Ó  khai th¸c l©m s¶n  mµ  kh«ng  ®îc phÐp cña chñ  rõng hoÆc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn. b. Mang vµo rõng chÊt dÔ ch¸y, næ; ®èt löa trong rõng   ®∙   cã   quy   ®Þnh   cÊm;   hót   thuèc   l¸,   nÐm,   x¶   tµn   löa   vµo  rõng. c. Ph¸ ho¹i c¶nh quan tù nhiªn cña khu rõng ®Æc dông. d. Ph¸ ho¹i c¸c biÓn b¸o, b¶ng híng dÉn, b¶ng tªn c©y  cña khu rõng ®Æc dông.
 8. 8 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång khi  cã mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a. Tæ chøc  ®a ngêi vµo nghiªn cøu khoa häc tr¸i phÐp  ë rõng ®Æc dông. b. §a tr¸i phÐp vµo rõng c¸c ph¬ng tiÖn, dông cô  c¬  giíi ®Ó khai th¸c, chÕ biÕn l©m s¶n. 4.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy  ngoµi   bÞ   ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   cßn   bÞ   tÞch   thu  tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m. Trêng hîp g©y thiÖt h¹i ®Õn  rõng, l©m s¶n th×  cßn bÞ  xö  ph¹t theo §iÒu 7 hoÆc §iÒu 8   cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  7.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ph¸ rõng: 1. §èi víi rõng s¶n xuÊt:  a.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000   ®ång/m2  ®Õn   1.500   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i ®Õn 2.000m2 b.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.500   ®ång/m2  ®Õn   2.000   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 2.000m2 ®Õn 5.000m2 c.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000   ®ång/m2  ®Õn   3.000   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 5.000m2 ®Õn 10.000m2. 2. §èi víi rõng phßng hé: a.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.500   ®ång/m2  ®Õn   2.500   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i ®Õn 1.500m2. b.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000   ®ång/m2  ®Õn   3.000   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 1.500m2 ®Õn 4.000m2. c.   Ph¹t   tiÒn   tõ   3.000   ®ång/m2  ®Õn   4.000   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 4.000m2 ®Õn 7.500m2. 3. §èi víi rõng ®Æc dông: a.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000   ®ång/m2  ®Õn   3.000   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i ®Õn 1.000m2. b.   Ph¹t   tiÒn   tõ   3.000   ®ång/m2  ®Õn   4.000   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 1.000m2 ®Õn 2.500m2. c.   Ph¹t   tiÒn   tõ   4.000   ®ång/m2  ®Õn   6.000   ®ång/m2  khi  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 2.500m2 ®Õn 5.000m2. 4.   Trêng   hîp   ph¸   tr¸i   phÐp   vµo   rõng   gièng,   rõng   nghiªn cøu thùc nghiÖm theo quy ho¹ch cña Nhµ  n íc th×  xö  lý nh quy ®Þnh ®èi víi rõng ®Æc dông. 5.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy,  ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn, cßn bÞ: a. TÞch thu l©m s¶n, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh.
 9. 9 b.   Buéc   trång   l¹i   rõng   hoÆc   chÞu   chi   phÝ   trång   l¹i  rõng. §i Ò u   8.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  thiÕt kÕ  vµ  khai th¸c  rõng: 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi thiÕt kÕ  khi tæng khèi lîng khai th¸c nh÷ng c©y  bµi chÆt trong l« lín h¬n 15% so víi khèi lîng thiÕt kÕ  khai th¸c. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   4.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi ngêi thiÕt kÕ khi cã hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a. X¸c ®Þnh kh«ng ®óng diÖn tÝch khai th¸c theo l«. b.   Tæng   khèi   lîng   khai   th¸c   nh÷ng   c©y   bµi   chÆt   lín  h¬n tõ  trªn 15% so víi khèi lîng thiÕt kÕ  khai th¸c theo  l«. Ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn, ngêi vi ph¹m cßn cã  thÓ  bÞ  cÊm ®¶m nhiÖm c«ng t¸c thiÕt kÕ khai th¸c rõng trong thêi   h¹n 02 n¨m. 3. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi khai th¸c khi cã  mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m  sau ®©y: a. Kh«ng ph¸t luçng d©y leo tríc khi chÆt h¹. b.   Kh«ng   chÆt   ®Õn   10%   so   víi   tæng   sè   c©y   bµi   chÆt  trong l«. c. Kh«ng chÊp hµnh kiÕn nghÞ  cña §oµn nghiÖm thu sau  hoµn thµnh khai th¸c nh: kh«ng vÖ  sinh rõng sau khi khai   th¸c; kh«ng söa gèc chÆt nh÷ng c©y cã  kh¶ n¨ng t¸i sinh  chåi, gèc chÆt ®Ó cao qu¸ møc quy ®Þnh. 4. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi ngêi khai th¸c kh«ng chÆt trªn 10% so víi tæng sè c©y  bµi chÆt trong l«. 5.   Trêng   hîp   chÆt   kh«ng   ®óng   l«   thiÕt   kÕ   hoÆc   c©y  kh«ng bµi chÆt th×  xö  lý  nh khai th¸c tr¸i phÐp quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 9 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai th¸c gç: 1. Khai th¸c tr¸i phÐp gç ë rõng s¶n xuÊt: a. §èi víi gç tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII: ­ Ph¹t tiÒn tõ 500.000 ®ång/m3  ®Õn 700.000 ®ång/m3 khi  khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 6m3.
 10. 10 ­  Ph¹t tiÒn tõ  700.000   ®ång/m3  ®Õn 1.000.000   ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 6m3 ®Õn 15m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång/m3  ®Õn 1.500.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 15m3 ®Õn 20m3. b. §èi víi gç tõ nhãm I ®Õn nhãm III: ­ Ph¹t tiÒn tõ  700.000  ®ång/m3  ®Õn 1.1000.000  ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 4m3 ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång/m3  ®Õn 1.500.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 4m3 ®Õn 10m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång/m3  ®Õn 2.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 10m3 ®Õn 15m3. c. §èi víi gç quý hiÕm nhãm IIA: ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång/m3  ®Õn 2.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 3m3.  ­ Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång/m3  ®Õn 2.500.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 3m3 ®Õn 6m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 2.500.000 ®ång/m3  ®Õn 3.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 6m3 ®Õn l0m3.  2. Khai th¸c gç tr¸i phÐp ë rõng phßng hé: a. §èi víi gç tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII: ­ Ph¹t tiÒn tõ  700.000   ®ång/m3  ®Õn 1.000.000   ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 5m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång/m3  ®Õn 1.500.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 5m3 ®Õn l0m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång/m3  ®Õn 2.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 10m3 ®Õn 15m3. b. §èi víi gç tõ nhãm I ®Õn nhãm III: ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång/m3  ®Õn 1.500.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 3m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång/m3  ®Õn 2.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 3m3 ®Õn 7m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®ång/m3 ®Õn 3.000.000  ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 7m3 ®Õn l0m3. c. §èi víi gç quý hiÕm nhãm IIA: ­ Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®ång/m3 ®Õn 3.000.000  ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 2m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång/m3  ®Õn 3.500.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 2m3 ®Õn 4m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ  3.500.000  ®ång/m3 ®Õn 4.000.000  ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 4m3 ®Õn 7,5m3.
 11. 11 3. Khai th¸c gç tr¸i phÐp ë rõng ®Æc dông : a. §èi víi gç tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII: ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång/m3  ®Õn 1.500.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 3m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång/m3  ®Õn 2.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 3m3 ®Õn 7m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång/m3  ®Õn 3.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 7m3 ®Õn l0m3. b. §èi víi gç tõ nhãm I ®Õn nhãm III: ­ Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång/m3  ®Õn 3.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 2m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång/m3  ®Õn 3.500.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 2m3 ®Õn 4m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 3.500.000 ®ång/m3  ®Õn 4.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 4m3 ®Õn 7,5m3. c. §èi víi gç quý hiÕm nhãm IIA: ­ Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång/m3  ®Õn 4.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp ®Õn 1,5m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång/m3  ®Õn 5.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 1,5m3 ®Õn 3m3. ­ Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång/m3  ®Õn 6.000.000 ®ång/m3  khi khai th¸c tr¸i phÐp tõ trªn 3m3 ®Õn 5m3. 4.   Trêng   hîp   khai   th¸c   tËn   dông   hoÆc   tËn   thu   hoÆc  trôc vít gç  ch×m  ë  s«ng, hå  khi cha  ®îc phÐp cña c¬  quan  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn th×  tuú  tõng trêng hîp cô  thÓ  ¸p  dông quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 cña §iÒu nµy  ®Ó  xö  lý, møc ph¹t b»ng  mét  phÇn  hai møc ph¹t quy  ®Þnh trªn.  Trêng hîp  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp tËn  dông, tËn thu nhng kh«ng thùc hiÖn theo  ®óng giÊy phÐp,  g©y thiÖt h¹i ®Õn rõng th× tïy theo møc ®é vi ph¹m, bÞ xö   lý theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 cña §iÒu nµy. 5. Trêng hîp khai th¸c tr¸i phÐp vµo rõng c©y cßn non   kh«ng tÝnh  ®îc khèi lîng th×   ®o diÖn tÝch bÞ  chÆt ph¸ vµ  xö   lý   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   7   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy;   nÕu  khai th¸c ph©n t¸n kh«ng tÝnh  ®îc diÖn tÝch th×  tuú  theo  møc  ®é  nghiªm träng cña hµnh vi vi ph¹m cã  thÓ  xö  ph¹t  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 12 cña NghÞ ®Þnh nµy. 6. Trêng hîp khai th¸c tr¸i phÐp c©y trång ph©n t¸n  hoÆc c©y trång tËp trung nhng kh«ng  ®ñ  tiªu chuÈn nghiÖm  thu th×  ¸p dông quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy (®èi  víi c©y tÝnh ®îc khèi lîng) hoÆc kho¶n 2 cña §iÒu 12 (®èi  víi c©y cßn non kh«ng tÝnh ®îc khèi lîng) ®Ó xö lý.
 12. 12 7.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÒu   nµy  ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn cßn bÞ: a. TÞch thu l©m s¶n, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông vi ph¹m  hµnh chÝnh. b. Tíc quyÒn sö dông GiÊy phÐp khai th¸c. c.   Buéc   trång   l¹i   hoÆc   chÞu   chi   phÝ   trång   l¹i   c©y  ph©n t¸n. §i Ò u   10.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   khai   th¸c   cñi,   l©m  s¶n kh¸c: 1. §èi víi rõng s¶n xuÊt. a. Khai th¸c cñi tr¸i phÐp: ­ Ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång/ste  ®Õn 200.000  ®ång/ste   khi khai th¸c ®Õn 20 ste; ­ Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång/ste  ®Õn 400.000  ®ång/ste   khi khai th¸c tõ trªn 20 ste ®Õn 30 ste; ­ Ph¹t tiÒn tõ  400.000  ®ång/ste  ®Õn 600.000  ®ång/ste   khi khai th¸c tõ trªn 30 ste dÊn 50 ste. b. Khai th¸c l©m s¶n kh¸c tr¸i phÐp: ­ Ph¹t tiÒn tõ  80.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång øng víi   100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n kh¸c lo¹i th«ng thêng; ­ Ph¹t tiÒn tõ  150.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång øng víi  100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n kh¸c lo¹i quý hiÕm nhãm IIA. 2. §èi víi rõng phßng hé: a. Khai th¸c cñi tr¸i phÐp: ­ Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång/ste  ®Õn 300.000  ®ång/ste   khi khai th¸c ®Õn 15 ste cñi. ­ Ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång/ste  ®Õn 500.000  ®ång/ste   khi khai th¸c tõ trªn 15 ste ®Õn 25 ste. ­ Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång/ste  ®Õn 750.000  ®ång/ste   khi khai th¸c tõ trªn 25 ste ®Õn 40 ste. b. Khai th¸c l©m s¶n kh¸c tr¸i phÐp: ­ Ph¹t tiÒn tõ  80.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång øng víi   100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n kh¸c lo¹i th«ng thêng. ­ Ph¹t tiÒn tõ  150.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång øng víi  100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n kh¸c lo¹i quý hiÕm nhãm IIA. 3. §èi víi rõng ®Æc dông: a. Khai th¸c cñi tr¸i phÐp:
 13. 13 ­  Ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång/ste  ®Õn 400.000  ®ång/ste   khi khai th¸c ®Õn 10 ste cñi. ­ Ph¹t tiÒn tõ  400.000 dång/ste  ®Õn 700.000  ®ång/ste   khi khai th¸c tõ trªn 10 ste ®Õn 20 ste. ­   Ph¹t   tiÒn   tõ   700.000   ®ång/ste   ®Õn   1.000.000  ®ång/ste khi khai th¸c tõ trªn 20 ste ®Õn 30 ste. b. Khai th¸c l©m s¶n kh¸c tr¸i phÐp: ­ Ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn 200.000  ®ång øng víi  100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n kh¸c lo¹i th«ng thêng. ­ Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 300.000  ®ång øng víi  100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n kh¸c lo¹i quý hiÕm nhãm IIA. 4.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy  ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn cßn bÞ: a. TÞch thu l©m s¶n, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh. b. Tíc quyÒn sö dông GiÊy phÐp khai th¸c. c. Buéc ph¸ bá  hoÆc chÞu chi phÝ  ph¸ bá  lß hÇm than,  t¹o nguyªn tr¹ng ®Þa h×nh rõng. §i Ò u   11.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ ph¸t rõng ®Ó lµm n¬ng  rÉy: 1. §èi víi rõng s¶n xuÊt: a. Ph¹t tiÒn tõ  600  ®ång/m2 ®Õn 1.000 ®ång/m2 nÕu g©y  thiÖt h¹i ®Õn 5.000m2 b.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000   ®ång/m2  ®Õn   1.500   ®ång/m2  nÕu  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 5.000m2 ®Õn 10.000m2. 2. §èi víi rõng phßng hé: a.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000   ®ång/m2  ®Õn   1.500   ®ång/m2  nÕu  g©y thiÖt h¹i ®Õn 4.000m2; b.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.500   ®ång/m2  ®Õn   2.000   ®ång/m2  nÕu  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 4.000m2 ®Õn 7.500m2; 3. §èi víi rõng ®Æc dông: a.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.500   ®ång/m2  ®Õn   2.000   ®ång/m2  nÕu  g©y thiÖt h¹i ®Õn 2.500m2. b.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000   ®ång/m2  ®Õn   3.000   ®ång/m2  nÕu  g©y thiÖt h¹i tõ trªn 2.500m2 ®Õn 5.000m2. 4.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÒu   nµy,  ngoµi viÖc bÞ ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn cßn bÞ: a. TÞch thu l©m s¶n, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông vi ph¹m  hµnh chÝnh. b.   Buéc   trång   l¹i   rõng   hoÆc   chÞu   chi   phÝ   trång   l¹i  rõng.
 14. 14 § i Ò u   12.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  ch¨n th¶ gia sóc vµo  rõng: 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn  ®Õn 100.000  ®ång khi  ch¨n   th¶   gia   sóc   vµo   rõng   míi   dÆm   c©y   con,   rõng   míi   trång, rõng khoanh nu«i t¸i sinh  ®∙ cã  quy  ®Þnh cÊm ch¨n  th¶ gia sóc mµ  cha g©y thiÖt h¹i hoÆc  ®Ó  gia sóc dÉm gÉy   c©y nhæ c©y hoÆc ¨n côt ngän ®Õn 25 c©y. 2. Ph¹t tiÒn tõ 4.000 ®ång/c©y ®Õn 6.000 ®ång/c©y nÕu  ®Ó  gia sóc dÉm gÉy c©y, nhæ c©y hoÆc ¨n côt ngän trªn 25   c©y. 3.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy  ngoµi  viÖc  bÞ  ph¹t  c¶nh c¸o hoÆc ph¹t  tiÒn  cßn bÞ  buéc  trång l¹i rõng hoÆc chÞu chi phÝ ®Ó trång l¹i rõng. §i Ò u   13.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ phßng ch¸y, ch÷a ch¸y   rõng: 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®èng ®Õn 5.000.000 ®ång khi  cã mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a. Khi trång rõng tËp trung c¸c loµi c©y dÔ  ch¸y mµ  kh«ng cã c«ng tr×nh phßng ch¸y. b. Trong mïa kh« hanh kh«ng tæ chøc canh g¸c rõng  ®Ó  x¶y ra ch¸y rõng trªn diÖn tÝch rõng do m×nh qu¶n lý. c. Th¸o níc dù tr÷ phßng ch¸y trong mïa kh« hanh. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000   ®ång/m2  ®Õn   3.000   ®ång/m2  khi  g©y ch¸y rõng s¶n xuÊt ®Õn 10.000 m2. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   3.000   ®ång/m2  dÊn   4.000   ®ång/m2  khi  g©y ch¸y rõng phßng hé ®Õn 7.500 m2. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   4.000   ®ång/m2  ®Õn   6.000   ®ång/m2  khi  g©y ch¸y rõng ®Æc dông ®Õn 5.000 m2. 5.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy,  ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn, cßn bÞ: a.   Buéc   trång   l¹i   rõng   hoÆc   chÞu   chi   phÝ   trång   l¹i  rõng. b. Båi thêng chi phÝ ch÷a ch¸y rõng. §i Ò u   14.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  phßng, trõ  s©u bÖnh  h¹i rõng: 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn  ®Õn 500.000  ®ång khi  chñ   rõng   kh«ng   thùc   hiÖn   mét   trong   c¸c   biÖn   ph¸p   phßng   trõ s©u bÖnh theo quy ®Þnh.
 15. 15 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång khi  sö dùng thuèc trõ s©u bÖnh h¹i rõng kh«ng ®óng trong danh   môc thuèc b¶o vÖ  thùc vËt  ®îc phÐp sö  dông t¹i ViÖt Nam  hoÆc mang c¸c loµi c©y  ®∙ nhiÔm s©u, bÖnh tõ  n¬i kh¸c vÒ  trång lµm l©y lan s©u bÖnh ë ®Þa ph¬ng. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   trªn   2.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000  ®ång khi chñ  rõng chËm ph¸t hiÖn vµ  xö  lý   ®Ó  s©u, bÖnh  ph¸t dÞch trªn diÖn tÝch tõ 5 ha rõng trë lªn. 4.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÒu   nµy,  ngoµi viÖc bÞ ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn, cßn bÞ: a. TÞch thu thuèc b¶o vÖ thùc vËt sö dông tr¸i phÐp. b. Buéc kh¾c phôc hËu qu¶ hoÆc chÞu chi phÝ kh¾c phôc   hËu qu¶ do s©u, bÖnh g©y ra. §i Ò u  15.  G©y thiÖt h¹i ®Êt l©m nghiÖp: 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi  ®µo bíi, san  ñi, næ m×n  tr¸i phÐp v× bÊt kú môc ®Ých g×. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi  ®µo  ®¾p tr¸i phÐp,  ng¨n nguån  sinh  thuû   ®Ó  nu«i trång thuû s¶n. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m: x¶ chÊt  ®éc h¹i,  ch«n vïi chÊt  ®éc h¹i,  ®Ó  chÊt  ®éc h¹i,  ®Ó  dÇu loang vµo  ®Êt l©m nghiÖp. 4. NÕu g©y mÊt rõng hoÆc thiÖt h¹i c©y rõng th×  tïy  theo møc  ®é  thiÖt h¹i cßn bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i c¸c   §iÒu 7, 8 cña NghÞ ®Þnh nµy. 5.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÒu   nµy,  ngoµi viÖc bÞ ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn cßn bÞ: a.   TÞch   thu   ph¬ng   tiÖn   ®îc   sö   dông   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh. b. Buéc san ñi kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban ®Çu, kh¾c   phôc   «   nhiÔm   hoÆc   chÞu   chi   phÝ   ®Ó   san   ñi,   kh¾c   phôc   «  nhiÔm. §i Ò u   16.   LÊn   chiÕm   tr¸i   phÐp,   sö   dông   ®Êt   l©m  nghiÖp sai môc ®Ých:  1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   1.000   ®ång/m2  ®Õn   1.500   ®ång/m2  khi  lÊn   chiÕm   tr¸i   phÐp   hoÆc   sö   dông   sai   môc   ®Ých   ®Õn  10.000m2  ®Êt quy ho¹ch rõng s¶n xuÊt hoÆc rõng phßng hé   xung yÕu.
 16. 16 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000   ®ång/m2  ®Õn   3.000   ®ång/m2  khi  lÊn chiÕm tr¸i phÐp hoÆc sö  dông sai môc ®Ých ®Õn 5.000m 2  rõng phßng hé rÊt xung yÕu hoÆc rõng ®Æc dông. 3.  Ngêi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i  ®iÒu  nµy,  nÕu cßn  g©y  thiÖt h¹i  ®Õn rõng, l©m s¶n hoÆc  ®Êt l©m nghiÖp th×  tïy  tõng trêng hîp cô  thÓ  cßn bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh t¹i c¸c   §iÒu 7, 9, 10, 15 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. Ngêi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy, ngoµi viÖc bÞ   ph¹t tiÒn cßn bÞ:  a. TÞch thu l©m s¶n, ph¬ng tiÖn vi ph¹m. b.   Thu   håi   GiÊy   chøng   nhËn   quyÒn   sö   dông   ®Êt   l©m   nghiÖp. c. Buéc th¸o dì  hoÆc chÞu chi phÝ  th¸o dì  c«ng tr×nh  x©y dùng tr¸i phÐp trªn ®Êt l©m nghiÖp. §i Ò u   17.   Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  qu¶n lý, b¶o vÖ  ®éng vËt hoang d∙:  1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   ®Õn   1.000.000   ®ång   khi cã mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a. S¨n b¾t ®éng vËt hoang d∙ trong mïa sinh s¶n. b. Sö dông ph¬ng ph¸p, c«ng cô s¨n b¾t bÞ cÊm. c. S¨n b¾t ®éng vËt hoang d∙ trong rõng ®Æc dông. d.   Qu¶ng   c¸o   viÖc   kinh   doanh   ®éng   vËt   hoang   d∙   cã  nguån gèc tù nhiªn vµ s¶n phÈm cña chóng. 2. §èi víi ®éng vËt hoang d∙ th«ng thêng: a. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 200.000 ®ång øng víi   100.000  ®ång gi¸ trÞ  tang vËt lµ   ®éng vËt hoang d∙ bÞ  vi  ph¹m,   khi   gi¸   trÞ   tang   vËt   lµ   ®éng   vËt   hoang   d∙   bÞ   vi  ph¹m ®Õn 2.000.000 ®ång. b. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång øng víi   100.000  ®ång gi¸ trÞ  tang vËt lµ   ®éng vËt hoang d∙ bÞ  vi  ph¹m,   khi   gi¸   trÞ   tang   vËt   lµ   ®éng   vËt   hoang   d∙   bÞ   vi  ph¹m tõ trªn 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång. c. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 400.000 ®ång øng víi   100.000  ®ång gi¸ trÞ  tang vËt lµ   ®éng vËt hoang d∙ bÞ  vi  ph¹m,   khi   gi¸   trÞ   tang   vËt   lµ   ®éng   vËt   hoang   d∙   bÞ   vi  ph¹m tõ trªn 5.000.000 ®ång ®Õn 7.500.000 ®ång. 3. §èi víi ®éng vËt hoang d∙ quý hiÕm nhãm IIB. a. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång øng víi   100.000  ®ång gi¸ trÞ  tang vËt lµ   ®éng vËt hoang d∙ bÞ  vi  ph¹m,   khi   gi¸   trÞ   tang   vËt   lµ   ®éng   vËt   hoang   d∙   bÞ   vi  ph¹m ®Õn 1.000.000 ®ång.
 17. 17 b. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 400.000 ®ång øng víi   100.000  ®ång gi¸ trÞ  tang vËt lµ   ®éng vËt hoang d∙ bÞ  vi  ph¹m,   khi   gi¸   trÞ   tang   vËt   lµ   ®éng   vËt   hoang   d∙   bÞ   vi  ph¹m tõ trªn 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång. c. Ph¹t tiÒn tõ 400.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång øng víi   100.000  ®ång gi¸ trÞ  tang vËt lµ   ®éng vËt hoang d∙ bÞ  vi  ph¹m,   khi   gi¸   trÞ   tang   vËt   lµ   ®éng   vËt   hoang   d∙   bÞ   vi  ph¹m tõ trªn 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång. 4.   Ngêi   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÒu   nµy  ngoµi viÖc bÞ ph¹t tiÒn cßn bÞ: a.   Tíc   GiÊy   phÐp   sö   dông   sóng   s¨n,   GiÊy   chøng   nhËn  ®¨ng ký  g©y nu«i sinh  s¶n   ®éng  vËt hoang d∙, GiÊy  phÐp  hµnh nghÒ kinh doanh nhµ hµng kh¸ch s¹n. b. TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh. c.   Buéc   kh¾c   phôc   hoÆc   chÞu   chi   phÝ   kh¾c   phôc   t×nh  tr¹ng « nhiÔm do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   18.  Mua, b¸n, cÊt gi÷  tr¸i phÐp gç, cñi, l©m  s¶n kh¸c: Hµnh vi mua, b¸n, cÊt gi÷  gç  hoÆc l©m s¶n kh¸c kh«ng  cã  chøng tõ  hîp ph¸p hoÆc cã  chøng tõ  hîp ph¸p nhng sai  chñng lo¹i hoÆc sai sè  lîng hoÆc sai quy c¸ch hoÆc khèi  lîng (theo tû  lÖ  quy  ®Þnh, sau  ®©y gäi t¾t lµ  sai so víi   chøng tõ) so víi chøng tõ, bÞ xö ph¹t nh sau: 1. §èi víi gç tõ nhãm IV ®Õn nhãm VIII : a. Ph¹t tiÒn 500.000  ®ång/m3  ®Õn 700.000   ®ång/m3  khi  vi ph¹m ®Õn 6m3. b. Ph¹t tiÒn 700.000 ®ång/m3  ®Õn 1.000.000 ®ång/m3 khi  vi ph¹m tõ trªn 6m3 ®Õn 15m3. c.   Ph¹t  tiÒn   1.000.000   ®ång/m3  ®Õn   1.500.000   ®ång/m3  khi vi ph¹m tõ trªn 15m3 ®Õn 20m3. 2. §èi víi gç rõng tù nhiªn tõ nhãm I ®Õn nhãm III: a. Ph¹t tiÒn 700.000 ®ång/m3  ®Õn 1.000.000 ®ång/m3 khi  vi ph¹m ®Õn 4m3. b.   Ph¹t  tiÒn   1.000.000   ®ång/m3  ®Õn   1.500.000   ®ång/m3  khi vi ph¹m tõ trªn 4m3 ®Õn 10m3 . c.   Ph¹t  tiÒn   1.500.000   ®ång/m3  ®Õn   2.000.000   ®ång/m3  khi vi ph¹m tõ trªn l0m3 ®Õn 15m3. 3. §èi víi gç  rõng tù  nhiªn thuéc lo¹i quý  hiÕm nhãm  IIA: a.   Ph¹t  tiÒn   1.500.000   ®ång/m3  ®Õn   2.000.000   ®ång/m3  khi vi ph¹m ®Õn 3m3.
 18. 18 b.   Ph¹t   tiÒn   2.000.000   ®èng/m3  ®Õn   2.500.000   ®ång/m3  khi vi ph¹m tõ trªn 3m3 ®Õn 6m3. c.   Ph¹t  tiÒn   2.500.000   ®ång/m3  ®Õn   3.000.000   ®ång/m3  khi vi ph¹m tõ trªn 6m3 ®Õn 10m3. 4. Ph¹t tiÒn tõ  80.000  ®ång/ste  ®Õn 100.000  ®ång/ste   ®èi víi cñi tõ rõng tù nhiªn. 5 . §èi víi l©m s¶n kh¸c: a. Ph¹t tiÒn tõ  80.000  ®ång  ®Õn 100.000  ®ång øng víi  100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n kh¸c lo¹i th«ng thêng. b.   Ph¹t   tiÒn   tõ   120.000   ®ång   ®Õn   200.000   ®ång   t¬ng  øng víi 100.000  ®ång gi¸ trÞ  l©m s¶n kh¸c lo¹i quý  hiÕm  nhãm IIA. 6. Ngêi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy, ngoµi viÖc bÞ   ph¹t tiÒn, cßn bÞ  tÞch thu gç, cñi vµ  l©m s¶n kh¸c theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 cña NghÞ ®Þnh nµy. §i Ò u  19.  VËn chuyÓn l©m s¶n tr¸i phÐp: Hµnh vi cña ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vµ chñ l©m s¶n  sö  dông ph¬ng tiÖn  ®ã  vµo viÖc vËn chuyÓn l©m s¶n kh«ng  cã  chøng tõ  hîp ph¸p hoÆc cã  chøng tõ  hîp ph¸p nhng sai  so víi chøng tõ, bÞ xö ph¹t nh sau: 1. §èi víi ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn: a. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn  ®Õn 500.000  ®ång khi  sö  dông ph¬ng tiÖn th« s¬, xe sóc vËt kÐo vi ph¹m hµnh  chÝnh trong vËn chuyÓn l©m s¶n. b. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn   1.000.000   ®ång   ®èi   víi   ngêi   ®iÒu   khiÓn   c¸c   lo¹i   ph¬ng  tiÖn   lµ   xe   c«ng   n«ng,   «   t«,   tµu   ho¶,   tµu   thuû,   xe   g¾n  m¸y, thuyÒn, bÌ  hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c khi  vËn chuyÓn l©m s¶n qua H¹t, Tr¹m Phóc kiÓm l©m s¶n kh«ng  dõng l¹i ®Ó kiÓm tra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. c.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  khi sö  dông ph¬ng tiÖn lµ  xe c«ng n«ng, « t«, tµu ho¶,  tÇu thuû, xe g¾n m¸y, thuyÒn, bÌ  hoÆc c¸c ph¬ng tiÖn vËn  chuyÓn kh¸c vi ph¹m hµnh chÝnh trong vËn chuyÓn l©m s¶n  (trõ lo¹i ph¬ng tiÖn quy ®Þnh t¹i môc a kho¶n nµy). d. Ph¹t  tiÒn  tõ  11.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   khi ph¬ng tiÖn sö  dông vËn chuyÓn tr¸i phÐp l©m s¶n quy  ®Þnh t¹i môc c kho¶n nµy cã  thªm mét trong c¸c vi ph¹m  sau: sö  dông biÓn sè  gi¶; lµm xe hai ng¨n, hai  ®¸y; sö  dông xe « t« con, xe « t« chë  kh¸ch, xe « t« chuyªn dông   hoÆc lîi dông chë hµng ho¸ kh¸c ®Ó cÊt giÊu l©m s¶n.
 19. 19 2.   Ngêi   ®iÒu   khiÓn   ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   tr¸i   phÐp  l©m s¶n nÕu kh«ng chØ ra ®îc chñ l©m s¶n th× cßn bÞ xö lý  víi   vai   trß   chñ   l©m   s¶n   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3   cña  ®iÒu nµy. 3. §èi víi chñ l©m s¶n: xö ph¹t nh quy ®Þnh t¹i kho¶n  2, 3 cña §iÒu 17 (®èi víi  ®éng vËt hoang d∙) vµ  §iÒu 18  (®èi víi gç, cñi vµ l©m s¶n kh¸c) cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. Ngêi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÒu nµy, ngoµi viÖc bÞ   ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn, cßn bÞ xö ph¹t sau ®©y: a.   Tíc   quyÒn   sö   dông   GiÊy   phÐp   vËn   chuyÓn   ®éng   vËt  hoang d∙ th«ng thêng, GiÊy phÐp vËn chuyÓn  ®Æc biÖt; t íc  quyÒn sö dông GiÊy phÐp l¸i xe. b. TÞch thu tang vËt, tÞch thu ph¬ng tiÖn ®îc sö dông  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   32   cña   NghÞ  ®Þnh nµy. c.   Buéc   chÞu   chi   phÝ   cøu   hé   hoÆc   tiªu   huû   ®èi   víi  ®éng vËt hoang d∙ bÞ th¬ng hoÆc bÞ chÕt, chi phÝ th¶ ®éng  vËt hoang d∙ vÒ m«i trêng tù nhiªn. d.  Buéc  ®a hµnh  kh¸ch  ®Õn bÕn  hoÆc chÞu  chi  phÝ   ®a  hµnh kh¸ch  ®Õn bÕn khi sö  dông xe  ®ang chë  kh¸ch  ®Ó  vËn  chuyÓn tr¸i phÐp l©m s¶n bÞ t¹m gi÷ ®Ó xö lý. §i Ò u   20.   Vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ  chÕ  biÕn  gç  vµ  l©m  s¶n kh¸c: Hµnh vi chÕ biÕn gç vµ c¸c l©m s¶n kh¸c cña chñ c¬ së   gia c«ng chÕ  biÕn gç  vµ  l©m s¶n kh«ng cã  chøng tõ  khai  th¸c vµ  mua b¸n hîp ph¸p hoÆc cã  chøng tõ  hîp ph¸p nhng  sai so víi chøng tõ, bÞ xö ph¹t: 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi   chñ   c¬   së   chÕ   biÕn   gç,   l©m   s¶n   kh¸c   kh«ng   cã   GiÊy  ®¨ng ký kinh doanh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn cÊp. 2. Ph¹t tiÒn chñ c¬ së khi gia c«ng, chÕ biÕn gç, l©m  s¶n kh¸c cho ngêi kh¸c nhng gç, l©m s¶n ®ã kh«ng cã chøng  tõ   hîp   ph¸p   hoÆc   cã   chøng   tõ   hîp   ph¸p   nhng   sai   so   víi  chøng tõ. a.   Ph¹t   tiÒn   tõ   200.000   ®ång/m3  ®Õn   300.000   ®ång/m3  khi gia c«ng,  chÕ  biÕn  gç  th«ng  thêng nhãm IV  ®Õn nhãm  VIII; b.   Ph¹t   tiÒn   tõ   300.000   ®ång/m3  ®Õn   500.000   ®ång/m3  khi   gia   c«ng,   chÕ   biÕn   gç   th«ng   thêng   nhãm   I   ®Õn   nhãm  III; c. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång/m3  ®Õn 1.000.000  ®ång/m3  khi gia c«ng, chÕ biÕn gç quý hiÕm nhãm IIA;
 20. 20 d. Ph¹t tiÒn tõ  40.000  ®ång  ®Õn 60.000  ®ång t¬ng øng  víi 100.000 ®ång gi¸ trÞ l©m s¶n kh¸c. 3. Trêng hîp chñ c¬ së gia c«ng, chÕ biÕn kh«ng chøng   minh ®îc chñ l©m s¶n th× bÞ xö lý víi vai trß chñ l©m s¶n  theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 cña NghÞ ®Þnh nµy. 4. Ngoµi viÖc bÞ  ph¹t tiÒn, ngêi cã  hµnh vi vi ph¹m  quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy cßn cã  thÓ  bÞ  tÞch thu ph¬ng tiÖn  sö dông ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   21.   Vi   ph¹m   thñ   tôc   hµnh   chÝnh   trong   mua,  b¸n, vËn chuyÓn, cÊt gi÷ l©m s¶n: 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi chñ  c¬  së  kinh doanh mua, b¸n l©m s¶n kh«ng ghi chÐp  vµo sæ nhËp, xuÊt l©m s¶n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång/m3  ®Õn 200.000  ®ång/m3,  nhng tèi ®a kh«ng qu¸ 10.000.000 ®ång ®èi víi chñ l©m s¶n   mua, b¸n, cÊt gi÷  gç  rõng tù  nhiªn cã  nguån gèc hîp ph¸p  nhng thiÕu thñ tôc, giÊy tê theo quy ®Þnh. Ph¹t tiÒn tõ  30.000  ®ång/m3  ®Õn 50.000   ®ång/m3, nhng  tèi  ®a kh«ng qu¸ 5.000.000  ®ång nÕu lµ  gç  rõng trång, gç  vên   cã   nguån   gèc   hîp   ph¸p   nhng   thiÕu   thñ   tôc   theo   quy  ®Þnh. 3. Ph¹t tiÒn tõ  10.000  ®ång  ®Õn 20.000  ®ång øng víi   100.000   ®ång   gi¸   trÞ   l©m   s¶n,   nhng   tèi   ®a   kh«ng   qu¸  5.000.000  ®ång  ®èi víi chñ  l©m s¶n mua, b¸n, cÊt gi÷  l©m  s¶n kh¸c,  ®éng vËt hoang d∙ do g©y nu«i cã  nguån gèc hîp  ph¸p nhng thiÕu thñ tôc, giÊy tê quy ®Þnh. Ch¬ng III  THÈM QUYÒN xö PH¹T vi PH¹M HµNH CHÝNH §i Ò u   22.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   cña   nh©n  viªn vµ  Thñ  trëng c¬  quan KiÓm l©m c¸c cÊp  ®èi víi mçi  hµnh vi vi ph¹m: 1.   KiÓm   l©m   viªn   (c«ng   chøc   KiÓm   l©m   ®ang   thi   hµnh  c«ng   vô)   cã   quyÒn   ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   ®Õn   100.000 ®ång, b¸o c¸o lªn Thñ trëng trùc tiÕp ®Ó xö lý. 2. Tr¹m trëng Tr¹m KiÓm l©m, Tr¹m Phóc kiÓm l©m s¶n  cã quyÒn ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn ®Õn 2.000.000 ®ång;   tÞch   thu   tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   sö   dông   ®Ó   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 10.000.000 ®ång. 3. H¹t trëng H¹t KiÓm l©m, H¹t Phóc kiÓm l©m s¶n, H¹t   KiÓm   l©m   vên   quèc   gia,   H¹t   KiÓm   l©m   khu   b¶o   tån   thiªn 
Đồng bộ tài khoản