Nghị định 142/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:36

0
219
lượt xem
28
download

Nghị định 142/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 142/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về bưu chính, viễn thông và tần số vô tuyến điện

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 142/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA ngh Þ   ®Þ nh cña chÝnh phñ sè 142/2004/N§­CP ngµy 08 th¸ng 7 n¨m 2004  Quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn  ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Bu chÝnh, ViÔn th«ng ngµy 25 th¸ng 5   n¨m 2002; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   xö   ph¹t   ®èi   víi   vi   ph¹m  hµnh   chÝnh   vÒ   bu   chÝnh,   viÔn   th«ng   vµ   tÇn   sè   v«   tuyÕn  ®iÖn. Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  bu chÝnh, viÔn th«ng vµ  tÇn  sè  v« tuyÕn  ®iÖn lµ  hµnh vi cè   ý  hoÆc v«  ý  cña tæ chøc,  c¸ nh©n vi ph¹m c¸c quy ®Þnh qu¶n lý nhµ n íc vÒ bu chÝnh,  viÔn th«ng vµ  tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi  ph¹m vµ  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt ph¶i bÞ  xö  ph¹t hµnh  chÝnh. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  bu chÝnh, viÔn th«ng vµ  tÇn  sè v« tuyÕn ®iÖn bao gåm: a)   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ:   ho¹t   ®éng,   b¶o   ®¶m   an  toµn m¹ng bu chÝnh c«ng céng, m¹ng chuyÓn ph¸t th, m¹ng  bu chÝnh chuyªn dïng;  ®¶m b¶o bÝ  mËt th«ng tin riªng vµ  an ninh th«ng tin; cung cÊp vµ  sö  dông dÞch vô  bu chÝnh,  dÞch vô chuyÓn ph¸t th; qu¶n lý vµ sö dông tem bu chÝnh; b) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ: thiÕt lËp, b¶o ®¶m bÝ mËt  th«ng tin riªng, an toµn m¹ng viÔn th«ng vµ an ninh th«ng   tin; cung cÊp vµ  sö  dông dÞch vô  viÔn th«ng; kÕt nèi c¸c  m¹ng viÔn th«ng; kho sè viÔn th«ng;
 2. 2 c) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ: qu¶n lý, sö  dông tÇn sè  vµ thiÕt bÞ ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn; t¬ng thÝch ®iÖn tõ; d) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  gi¸, cíc, phÝ, lÖ  phÝ  bu  chÝnh,   chuyÓn   ph¸t   th,   viÔn   th«ng   vµ   tÇn   sè   v«   tuyÕn  ®iÖn; ®) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ: qu¶n lý  tiªu chuÈn, chÊt  lîng   thiÕt   bÞ   viÔn   th«ng;   chÊt   lîng   dÞch   vô   bu   chÝnh,  chuyÓn   ph¸t   th,   viÔn   th«ng;   chÊt   lîng   m¹ng   viÔn   th«ng;  s¶n   xuÊt   vµ   xuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   thiÕt   bÞ   viÔn   th«ng;  qu¶n lý  tiªu chuÈn, chÊt lîng c«ng tr×nh chuyªn ngµnh bu  chÝnh, viÔn th«ng;  e) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  b¸o c¸o nghiÖp vô;  kh«ng chÊp hµnh sù kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¬ quan nhµ n­ íc cã thÈm quyÒn. 3. Vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ qu¶n lý, cung cÊp vµ sö dông  dÞch vô  Internet  ®îc ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng IV  NghÞ   ®Þnh sè  55/2001/N§­CP ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2001 cña  ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý, cung cÊp vµ sö dông Internet. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. Mäi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn ®Òu bÞ xö   ph¹t theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c  cña ph¸p luËt vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh cã liªn quan. Tæ  chøc,  c¸ nh©n  níc  ngoµi  cã  hµnh  vi vi ph¹m  hµnh  chÝnh   vÒ   bu   chÝnh,   viÔn   th«ng   vµ   tÇn   sè   v«   tuyÕn   ®iÖn  trong   ph¹m   vi   l∙nh   thæ,   vïng   l∙nh   h¶i,   vïng   tiÕp   gi¸p  l∙nh h¶i, vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  thÒm lôc  ®Þa cña níc  Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam th×  bÞ  xö  ph¹t hµnh  chÝnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ViÖt Nam, trõ tr êng hîp  §iÒu  íc   quèc   tÕ   vÒ   bu   chÝnh,   viÔn   th«ng   vµ   tÇn   sè   v«  tuyÕn  ®iÖn mµ  ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã  quy  ®Þnh  kh¸c víi quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy th×  ¸p dông §iÒu  íc  quèc tÕ ®ã. 2. Ngêi cha thµnh niªn cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn th× xö lý   theo   quy   ®Þnh  t¹i   ®iÓm   a  kho¶n   1  §iÒu  6   vµ   §iÒu   7  cña  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t 1. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh  vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  bu chÝnh, viÔn th«ng vµ  tÇn sè  v« tuyÕn ®iÖn ph¶i do ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i c¸c 
 3. 3 §iÒu 28, 29 vµ  30 NghÞ   ®Þnh nµy tiÕn hµnh theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Mäi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  bu chÝnh, viÔn th«ng vµ  tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn ph¶i  ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ  ph¶i  bÞ   ®×nh chØ ngay. ViÖc xö  ph¹t ph¶i  ®îc tiÕn hµnh nhanh  chãng, c«ng minh, triÖt  ®Ó; mäi hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh  chÝnh  g©y  ra ph¶i   ®îc kh¾c phôc theo   ®óng  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.  3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  bu chÝnh, viÔn  th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn chØ bÞ xö ph¹t mét lÇn. Mét   ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   vÒ   bu  chÝnh, viÔn th«ng vµ  tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn th×  bÞ  xö  ph¹t  vÒ  tõng hµnh vi vi ph¹m. NhiÒu  ngêi cïng thùc hiÖn  mét  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn  sè v« tuyÕn ®iÖn th× mçi ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. 4. ViÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  b u chÝnh, viÔn  th«ng vµ  tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn ph¶i c¨n cø vµo tÝnh chÊt,  møc ®é vi ph¹m, nh©n th©n ngêi vi ph¹m vµ nh÷ng t×nh tiÕt  gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ  §iÒu 9 Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh chÝnh   ®Ó  quyÕt   ®Þnh h×nh thøc,  biÖn ph¸p, møc xö ph¹t thÝch hîp. 5. Kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c trêng  hîp   thuéc   t×nh   thÕ   cÊp   thiÕt,   phßng   vÖ   chÝnh   ®¸ng,   sù  kiÖn bÊt ngê  hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang m¾c  bÖnh t©m thÇn  hoÆc  c¸c bÖnh kh¸c lµm mÊt kh¶ n¨ng  nhËn  thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh. §i Ò u  4.  Thêi hiÖu xö ph¹t 1. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  bu chÝnh,  viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn lµ mét n¨m, kÓ tõ ngµy   vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn trõ  trêng hîp quy  ®Þnh  t¹i c¸c kho¶n 2 vµ 3 §iÒu nµy. 2. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  hai n¨m,  kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn  ®èi víi hµnh  vi   vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   gi¸,   cíc,   phÝ,   lÖ   phÝ   bu  chÝnh,   chuyÓn   ph¸t   th,   viÔn   th«ng   vµ   tÇn   sè   v«   tuyÕn  ®iÖn; xuÊt khÈu, nhËp khÈu thiÕt bÞ viÔn th«ng.  3. §èi víi c¸ nh©n bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vô  ¸n vÒ  bu chÝnh, viÔn th«ng vµ  tÇn sè  v« tuyÕn   ®iÖn ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh sù, nh ng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n mµ  hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh th×  bÞ  xö   ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh;  trong  thêi h¹n ba ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra, ®×nh chØ vô ¸n, ng­ êi  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh ph¶i göi quyÕt  ®Þnh cho ngêi cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t; trong trêng hîp nµy, thêi hiÖu xö  ph¹t vi 
 4. 4 ph¹m   hµnh   chÝnh   lµ   03   th¸ng,   kÓ   tõ   ngµy   ngêi   cã   thÈm  quyÒn xö ph¹t nhËn ®îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi  ph¹m. 4. Qu¸ thêi h¹n nãi t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ  3 §iÒu nµy   th× kh«ng xö ph¹t nhng vÉn bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ  ®Þnh nµy. 5. Trong thêi h¹n  ®îc quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ  3 §iÒu nµy nÕu tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh míi trong cïng lÜnh vùc tríc ®©y ®∙ vi ph¹m hoÆc cè  t×nh trèn  tr¸nh,  c¶n trë  viÖc  xö  ph¹t  th×  thêi  hiÖu xö  ph¹t tÝnh tõ  thêi  ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi  hoÆc tõ  thêi  ®iÓm  chÊm  døt hµnh vi trèn tr¸nh,  c¶n trë  viÖc xö ph¹t.  §i Ò u   5.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. §èi víi mçi vi ph¹m hµnh chÝnh, tæ chøc, c¸ nh©n  vi ph¹m ph¶i chÞu mét trong c¸c h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh  sau ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn.  2.  Tïy theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  tæ chøc,  c¸  nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  c¸c h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau ®©y:  a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ;  b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh. c) Buéc ngêi níc ngoµi cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  rêi khái l∙nh thæ níc Céng hoµ x∙ héi chñ nghÜa ViÖt Nam. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö ph¹t chÝnh, xö ph¹t bæ sung   nªu trªn, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ ¸p dông mét hoÆc nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau  ®©y:  a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì  c«ng  tr×nh x©y dùng, l¾p ®Æt tr¸i phÐp; b)   Buéc   thùc   hiÖn   nh÷ng   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   t×nh   tr¹ng   «   nhiÔm   m«i   trêng   sèng,   l©y   lan   dÞch   bÖnh   do   vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; c)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt hµng hãa, vËt phÈm ph¬ng tiÖn; 
 5. 5 d)  Buéc tiªu  hñy  vËt phÈm  g©y h¹i  cho søc  kháe  con  ngêi, vËt nu«i vµ c©y trång, v¨n ho¸ phÈm ®éc h¹i; ®) Buéc thùc hiÖn theo  ®óng giÊy phÐp hoÆc quy  ®Þnh   cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng  vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; e) Buéc chÊm døt t×nh tr¹ng g©y c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng   vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; g)  Buéc thu  håi sè   tiÒn chªnh  lÖch  do vi  ph¹m hµnh  chÝnh g©y ra.   4. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh, h×nh thøc xö ph¹t bæ sung   vµ  c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ¸p dông  ®èi víi tõng  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ bu chÝnh, viÔn th«ng vµ tÇn  sè  v« tuyÕn  ®iÖn  ®îc quy  ®Þnh cô  thÓ  t¹i Ch¬ng II NghÞ  ®Þnh nµy. C¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ   sung   chØ   ®îc   ¸p   dông   kÌm  theo h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh, trõ  khi cÇn thiÕt ¸p dông  h×nh thøc tÞch thu tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc lo¹i   cÊm lu hµnh vµ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 3   §iÒu nµy trong trêng hîp ®∙ hÕt thêi h¹n ra quyÕt ®Þnh xö  ph¹t hoÆc ®∙ hÕt thêi hiÖu xö ph¹t.  Ch¬ng II VI  PH¹M HµNH CHÝNH VÒ B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤NG Vµ  TÇN Sè V¤ TUYÕN §IÖN, H×NH THøC Vµ MøC Xö PH¹T Môc 1 Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ: ho¹t ®éng, b¶o ®¶m an toµn  m¹ng bu chÝnh c«ng céng, m¹ng chuyÓn ph¸t th,  m ¹ n g   b u   c h Ý n h   c h u y ª n   d ï n g ,   ® ¶ m   b ¶ o   b Ý   m Ë t   t h « n g   t i n   r i ª n g  v µ   a n   n i n h   t h « n g   t i n ,   c u n g   c Ê p   v µ   s ö   d ô n g   d Þ c h   v ô   b u  chÝnh, dÞch vô chuyÓn ph¸t th, qu¶n lý  vµ sö dông tem bu chÝnh §i Ò u   6.   Xö  ph¹t vi ph¹m vÒ  ho¹t  ®éng cña m¹ng bu  chÝnh   c«ng   céng,   m¹ng   chuyÓn   ph¸t   th,   m¹ng   bu   chÝnh  chuyªn dïng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng niªm yÕt biÓn hiÖu, giê  më  cöa phôc vô  t¹i  bu côc giao dÞch, ®iÓm phôc vô; b) Kh«ng cung cÊp c«ng khai hoÆc cung cÊp kh«ng  ®Çy   ®ñ  th«ng tin liªn quan vÒ  c¸c dÞch vô   ®ang cung cÊp t¹i  bu côc giao dÞch, ®iÓm phôc vô;
 6. 6 c)  Kh«ng  më  cöa hoÆc  më  cöa  bu côc giao  dÞch,   ®iÓm  phôc vô kh«ng ®óng thêi gian ®∙ niªm yÕt.  2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Sö  dông ph¬ng tiÖn vËn t¶i chuyªn ngµnh bu chÝnh  ®Ó   vËn   chuyÓn   hµng   hãa,   chë   ngêi   tr¸i   quy   ®Þnh   cña   c¬  quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   hoÆc   sö   dông   thiÕt   bÞ   bu  chÝnh, c¸c bu côc,  ®iÓm phôc vô  kh«ng  ®óng quy  ®Þnh cña  c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; b) Sö  dông mµu s¾c vµ  biÓu trng trªn ph¬ng tiÖn vËn  t¶i chuyªn ngµnh bu chÝnh, thïng th c«ng céng kh«ng  ®óng  víi mÉu ®∙ ®¨ng ký víi c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; c) Kh«ng th«ng b¸o hoÆc th«ng b¸o thiÕu c¸c th«ng tin   trªn thïng th c«ng céng theo ®óng quy ®Þnh; d) Më  thïng th  c«ng céng trong ngµy kh«ng  ®óng thêi  gian ®∙ c«ng bè; ®) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh vÒ  m∙ bu chÝnh  cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; e) DÞch chuyÓn tr¸i phÐp vÞ  trÝ  c¸c trang thiÕt bÞ,   c¬ së vËt chÊt cña m¹ng bu chÝnh c«ng céng. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   3.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  §ãng,  më  c¸c Bu côc ngo¹i  dÞch,  Bu côc cöa  khÈu  biªn   giíi   kh«ng   cã   quyÕt   ®Þnh   cña   Bé   Bu   chÝnh,   ViÔn  th«ng; b) Lµm thay  ®æi tr¹ng th¸i, lµm h  háng hoÆc mÊt t¸c  dông c¸c trang thiÕt bÞ, c¬ së vËt chÊt cña m¹ng bu chÝnh  c«ng céng; c)   ThiÕt   lËp   vµ   tæ   chøc   ho¹t   ®éng   m¹ng   bu   chÝnh  chuyªn dïng kh«ng ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc; d) Bu chÝnh ViÖt Nam kh«ng u tiªn vËn chuyÓn vµ  khai  th¸c ®èi víi tói, gãi cña m¹ng bu chÝnh chuyªn dïng;  ®) Sö  dông tr¸i phÐp tªn "Bu chÝnh ViÖt Nam" vµo môc  ®Ých kinh doanh. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ¸p dông  ®èi víi hµnh  vi vi ph¹m t¹i §iÒu nµy: Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 2 vµ ®iÓm a, b kho¶n 3. 
 7. 7 § i Ò u   7.   Xö ph¹t vi ph¹m vÒ b¶o ®¶m an toµn m¹ng bu  chÝnh, m¹ng chuyÓn ph¸t th 1. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Sö  dông  dÊu ngµy  cña Bu côc,   ®iÓm  phôc  vô  kh«ng  ®óng víi thêi gian vµ ®Þa ®iÓm cung cÊp dÞch vô; b) Gi÷  th, bu phÈm, bu kiÖn mµ  kh«ng ph¸t hoÆc ph¸t  chËm ®Õn ngêi sö dông dÞch vô. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kiÓm tra tr¸i ph¸p luËt tói, gãi th, bu phÈm,  bu kiÖn ®ang trªn ®êng vËn chuyÓn. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Tr×  ho∙n, khíc tõ  hoÆc cã  hµnh vi kh¸c nh»m trèn  tr¸nh  viÖc  thùc hiÖn quyÕt   ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn vÒ  viÖc huy  ®éng ph¬ng tiÖn, thiÕt bÞ  b¶o  ®¶m  vËn chuyÓn tµi liÖu c«ng v¨n, phôc vô  c¸c nhu cÇu th«ng  tin   trong   trêng   hîp   khÈn   cÊp   mµ   cha   ®Õn   møc   truy   cøu  tr¸ch nhiÖm h×nh sù; b) Ng¨n c¶n viÖc khai th¸c, vËn chuyÓn tói, gãi th,  bu phÈm, bu kiÖn.  4. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi Bu chÝnh ViÖt Nam kh«ng ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p   ®¶m   b¶o   an   ninh   th«ng   tin   khi   vËn   chuyÓn   vµ   khai  th¸c tói, gãi cña m¹ng bu chÝnh chuyªn dïng.  5. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ ¸p dông  ®èi víi hµnh  vi vi ph¹m t¹i §iÒu nµy: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m   quy ®Þnh t¹i kho¶n 2;  b) Buéc chÊm døt t×nh tr¹ng g©y c¶n trë ®Õn ho¹t ®éng   vÒ  bu chÝnh do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi   vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 3; c) Buéc thùc hiÖn ®óng c¸c quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ   níc cã  thÈm quyÒn  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 3. §i Ò u   8.   Xö  ph¹t   vi  ph¹m   vÒ  b¶o   ®¶m  bÝ   mËt  th«ng   tin riªng vµ an ninh th«ng tin 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   1.000.000 ®ång ®èi víi hµnh vi tiÕt lé tr¸i ph¸p luËt néi   dung th, bu phÈm, bu kiÖn, tªn,  ®Þa chØ cña ngêi sö  dông  dÞch vô;
 8. 8 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   3.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Bãc më, tr¸o ®æi néi dung th, bu phÈm, bu kiÖn cña  ngêi kh¸c tr¸i ph¸p luËt; b) ChiÕm ®o¹t th, bu phÈm, bu kiÖn cña ngêi kh¸c. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:  TÞch thu tang vËt vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Ó  tr¶ l¹i cho  chñ  së  h÷u  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b  kho¶n 2; 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2.  §i Ò u   9.  Xö  ph¹t vi ph¹m vÒ  cung cÊp, sö  dông dÞch  vô bu chÝnh, dÞch vô chuyÓn ph¸t th 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  100.000 ®ång ®èi víi hµnh vi göi th trong bu kiÖn. 2. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng khai b¸o lµm thñ  tôc cÊp l¹i khi GiÊy phÐp  kinh   doanh   dÞch   vô   chuyÓn   ph¸t   th  hoÆc   GiÊy   phÐp   thö  nghiÖm dÞch vô chuyÓn ph¸t th, c¸c dÞch vô kh¸c trªn m¹ng  bu chÝnh c«ng céng bÞ  mÊt, h  háng  ®Õn møc kh«ng cßn râ  néi dung hoÆc hÕt thêi h¹n sö dông ®Õn 01 th¸ng; b) Kª khai phiÕu göi kh«ng ®óng víi néi dung b u phÈm,  bu kiÖn;  c) Lµm h  háng th, bu phÈm, bu kiÖn cña ngêi sö  dông  dÞch vô; d) Göi vËt phÈm, hµng hãa trong th, Ên phÈm, häc phÈm  dïng cho ngêi mï. 3. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   1.000.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   §a   thªm,   tr¸o   ®æi   vËt   phÈm,   hµng   ho¸   trong   b u  phÈm, bu kiÖn sau khi ®∙ lµm xong c¸c thñ tôc nhËn göi; b) Ng¨n c¶n tr¸i ph¸p luËt viÖc cung cÊp vµ  sö  dông  dÞch vô bu chÝnh vµ dÞch vô chuyÓn ph¸t th; c)  Tõ  chèi  tr¸i ph¸p  luËt  viÖc  cung cÊp  dÞch  vô  bu  chÝnh, dÞch vô chuyÓn ph¸t th;  d) Göi hoÆc nhËn göi trong th, bu phÈm, bu kiÖn vËt,  chÊt lµm mÊt vÖ sinh, g©y « nhiÔm m«i trêng;
 9. 9 ®)   Göi   tiÒn   ViÖt   Nam   hoÆc   ngo¹i   hèi   trong   th ,   bu  phÈm, bu kiÖn trong níc hoÆc tõ ViÖt Nam ®i níc ngoµi; e)  Göi ngo¹i  hèi  trong  th, bu phÈm,  bu kiÖn  tõ  níc  ngoµi vµo ViÖt Nam. 4. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Lµm   mÊt   th,   bu   phÈm,   bu   kiÖn,   cña   ngêi   sö   dông  dÞch vô;  b) Göi hoÆc nhËn göi trong th, bu phÈm, bu kiÖn ®i n­ íc ngoµi nh÷ng vËt phÈm, hµng hãa cÊm nhËp khÈu vµo níc  nhËn mµ Liªn minh Bu chÝnh thÕ giíi (UPU) ®∙ th«ng b¸o. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cung cÊp hoÆc cung cÊp kh«ng ®óng dÞch vô b u  chÝnh c«ng Ých theo quy ®Þnh; b)   Cung   cÊp   dÞch   vô   chuyÓn   ph¸t   th  kh«ng   ®óng   giÊy  phÐp; c) Göi hoÆc nhËn göi trong bu phÈm, bu kiÖn hµng hãa,  vËt phÈm thuéc  danh môc göi cã   ®iÒu kiÖn mµ  kh«ng  thùc  hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Sö  dông dÞch vô  bu chÝnh hoÆc dÞch vô  chuyÓn ph¸t  th nh»m môc ®Ých ®e däa, quÊy rèi, xóc ph¹m ®Õn nh©n phÈm  danh   dù   ngêi   kh¸c   mµ   cha   ®Õn   møc   truy   cøu   tr¸ch   nhiÖm  h×nh sù; ®)   §¹i   lý   dÞch   vô   bu   chÝnh,   ®¹i   lý   dÞch   vô   chuyÓn  ph¸t th  cung  cÊp  dÞch  vô  bu chÝnh,  dÞch  vô  chuyÓn  ph¸t  th  kh«ng   ®óng   lo¹i   h×nh   dÞch   vô   ®∙   giao   kÕt   trong   hîp  ®ång víi doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Cung   cÊp   dÞch   vô   chuyÓn   ph¸t   th  hoÆc   thö   nghiÖm  dÞch vô kh«ng cã giÊy phÐp hoÆc giÊy phÐp hÕt thêi h¹n sö  dông trªn 01 th¸ng; b)   Mua   b¸n,   chuyÓn   nhîng,   cho   thuª,   cho   mîn   hoÆc  thuª, mîn, söa ch÷a GiÊy phÐp kinh doanh dÞch vô  chuyÓn  ph¸t th, GiÊy phÐp thö nghiÖm dÞch vô; c)  Göi hoÆc  nhËn  göi trong  th, bu phÈm,  bu kiÖn  Ên  phÈm, vËt phÈm, hµng hãa Nhµ  níc ViÖt Nam cÊm lu th«ng,  cÊm xuÊt khÈu, cÊm nhËp khÈu; d)   Cung   cÊp   dÞch   vô   thuéc   ph¹m   vi   qu¶n   lý   nhµ   níc  chuyªn ngµnh kh¸c trªn m¹ng bu chÝnh c«ng céng mµ  kh«ng  cã  giÊy phÐp hoÆc v¨n b¶n chÊp thuËn cña c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn.
 10. 10 7. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi göi hoÆc nhËn göi trong th, bu phÈm, bu  kiÖn vËt, chÊt g©y ch¸y, g©y næ, g©y nguy hiÓm, v¨n ho¸  phÈm ®éc h¹i. 8. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi sö  dông dÞch vô  bu chÝnh, dÞch vô  chuyÓn  ph¸t th nh»m môc ®Ých tuyªn truyÒn chèng l¹i Nhµ n íc Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam, g©y rèi an ninh trËt tù,  an toµn x∙ héi mµ  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù.  9. C¸c hµnh vi lîi dông göi bu phÈm, bu kiÖn  ®Ó  kinh  doanh hµng ho¸ cÊm lu th«ng, hµng ho¸ cã  nguån gèc nhËp  lËu, hµng  ho¸  cÊm  xuÊt  khÈu hoÆc nhËp  khÈu  th×  ¸p dông  NghÞ   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc th¬ng m¹i ®Ó xö ph¹t. 10. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung:  a)  TÞch thu  tang  vËt vi ph¹m  hµnh  chÝnh   ®èi víi  vi  ph¹m quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm b kho¶n 2;  ®iÓm a, e kho¶n 3;   ®iÓm b, c kho¶n 6; kho¶n 7 vµ kho¶n 8; b)   Buéc   rêi   khái   l∙nh   thæ   níc   Céng   hoµ   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam  ®èi víi ngêi níc ngoµi cã  hµnh vi vi ph¹m  kho¶n 8. 11. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng  « nhiÔm m«i trêng sèng, l©y lan dÞch bÖnh do vi ph¹m hµnh  chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d   kho¶n 3; ®iÓm c kho¶n 5; kho¶n 7; b)  Buéc tiªu  hñy  vËt phÈm  g©y h¹i  cho søc  khoÎ   con  ngêi, vËt nu«i vµ  c©y trång, v¨n hãa phÈm  ®éc h¹i do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm d kho¶n 3; kho¶n 7; c) Buéc thùc hiÖn theo ®óng c¸c quy ®Þnh vµ giÊy phÐp   cña Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 5.  §i Ò u   10.   Xö  ph¹t vi ph¹m vÒ  qu¶n lý, sö  dông tem  bu chÝnh 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Sö  dông tem bu chÝnh gi¶, tem bu chÝnh  ®∙ qua sö  dông, tem bu chÝnh in trªn s¸ch, b¸o, t¹p chÝ hoÆc c¸c Ên  phÈm kh¸c ®Ó thanh to¸n cíc; b)   B¸n   tem   bu   chÝnh   trong   thêi   h¹n   ph¸t   hµnh   kh«ng  ®óng gi¸ mÆt, trõ tem bu chÝnh ®∙ cã dÊu hñy. 
 11. 11 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Lu hµnh tem bu chÝnh cha cã  quyÕt  ®Þnh ph¸t hµnh  hoÆc tem bu chÝnh  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh thu håi cña c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn; b) In h×nh ¶nh tem bu chÝnh trªn c¸c xuÊt b¶n phÈm mµ  kh«ng dïng tem mÉu (tem bu chÝnh cã ch÷ specimen), tem bu  chÝnh ®∙ cã dÊu hñy; c)   Su   tËp   tem   bu   chÝnh   ®∙   bÞ   cÊm   lu   hµnh   nh»m   môc  ®Ých tuyªn truyÒn.   3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) XuÊt khÈu, nhËp khÈu tem bu chÝnh kh«ng  ®óng quy  ®Þnh; b)  In tem bu chÝnh  kh«ng   ®óng  quyÕt  ®Þnh cña  Bé  Bu  chÝnh, ViÔn th«ng; c) Kh«ng thùc hiÖn viÖc thu håi, xö  lý  tem bu chÝnh  ®∙ hÕt thêi h¹n ph¸t hµnh trªn m¹ng bu chÝnh c«ng céng;  tem bu chÝnh ®∙ bÞ ®×nh chØ, ®×nh b¶n; d) Sö dông, sao chÐp mét phÇn hoÆc toµn bé mÉu tem bu  chÝnh ®∙ ®îc duyÖt mµ kh«ng cã v¨n b¶n cho phÐp cña Bé B u  chÝnh, ViÔn th«ng. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi: a) S¶n xuÊt, tµng tr÷  hoÆc mua b¸n tem bu chÝnh gi¶  mµ cha ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; b)   Kinh   doanh,   tµng   tr÷   tem   bu   chÝnh   ®∙   bÞ   cÊm   lu  hµnh;  c)   In   tem   bu   chÝnh   kh«ng   cã   quyÕt   ®Þnh   cña   Bé   Bu  chÝnh, ViÔn th«ng. 5. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2;  ®iÓm a, b kho¶n 3 vµ kho¶n 4. 6. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a)  Buéc thu  håi sè   tiÒn chªnh  lÖch  do vi  ph¹m hµnh  chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b   kho¶n 1; b) Buéc thùc hiÖn theo  ®óng quy  ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 2.
 12. 12 Môc 2 Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ: thiÕt lËp m¹ng viÔn th«ng,  c u n g   c Ê p   v µ   s ö   d ô n g   d Þ c h   v ô   v i Ô n   t h « n g ,   b ¶ o   ® ¶ m   b Ý   m Ë t  th«ng tin riªng, an toµn m¹ng viÔn th«ng vµ an ninh  th«ng tin, kÕt nèi m¹ng viÔn th«ng, kho sè viÔn th«ng §i Ò u   11.   Xö   ph¹t   vi   ph¹m   vÒ   thiÕt   lËp   m¹ng   viÔn  th«ng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi kh«ng khai b¸o lµm thñ  tôc  cÊp l¹i khi GiÊy phÐp thiÕt lËp m¹ng, thö  nghiÖm m¹ng bÞ  mÊt hoÆc bÞ h háng ®Õn møc kh«ng cßn râ néi dung. 2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   ThiÕt   lËp   m¹ng   viÔn   th«ng   dïng   riªng   kh«ng   ®óng  quy ®Þnh trong giÊy phÐp; b) Më  réng m¹ng viÔn th«ng dïng riªng kh«ng  ®óng quy  ®Þnh trong giÊy phÐp. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) ThiÕt lËp m¹ng viÔn th«ng dïng riªng kh«ng cã giÊy   phÐp; b)   Thay   ®æi,   bæ   sung   cÊu   h×nh,   thµnh   viªn   cña   m¹ng  dïng   riªng   hoÆc   sö   dông   m¹ng   dïng  riªng   kh«ng   ®óng   môc   ®Ých quy ®Þnh trong giÊy phÐp; c)   Thö   nghiÖm   m¹ng   viÔn   th«ng   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   trong giÊy phÐp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) ThiÕt lËp m¹ng viÔn th«ng c«ng céng kh«ng ®óng quy   ®Þnh trong giÊy phÐp; b) Më  réng m¹ng viÔn th«ng c«ng céng kh«ng  ®óng quy   ®Þnh trong giÊy phÐp; c)   Kh«ng   thùc   hiÖn   ®ãng,   më   c¸c   híng   liªn   l¹c   viÔn  th«ng  ®êng dµi trong níc phôc vô  c«ng  Ých, an ninh, quèc   phßng khi cã quyÕt ®Þnh cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; d)   Mua   b¸n,   chuyÓn   nhîng,   cho   thuª,   cho   mîn   hoÆc  thuª, mîn, söa ch÷a GiÊy phÐp thiÕt lËp m¹ng vµ  cung cÊp   dÞch vô viÔn th«ng; ®) Sö  dông c¸c lo¹i giÊy phÐp quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy  ®∙ hÕt thêi h¹n sö dông ®Õn 01 th¸ng.
 13. 13 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) ThiÕt lËp m¹ng viÔn th«ng c«ng céng kh«ng cã  giÊy  phÐp; b) Thö nghiÖm m¹ng viÔn th«ng kh«ng cã giÊy phÐp hoÆc   giÊy phÐp hÕt thêi h¹n sö dông trªn 01 th¸ng; c)   X©y   dùng   c«ng   tr×nh   viÔn   th«ng   ®i   qua   l∙nh   thæ,  vïng   l∙nh  h¶i,   vïng   tiÕp   gi¸p  l∙nh   h¶i,   vïng   ®Æc   quyÒn   kinh tÕ vµ trong thÒm lôc ®Þa cña ViÖt Nam kh«ng ®óng néi  dung quy ®Þnh trong giÊy phÐp.  6. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) L¾p  ®Æt c¸p viÔn th«ng trong l∙nh thæ, vïng l∙nh   h¶i, vïng tiÕp gi¸p l∙nh h¶i, vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  trong thÒm lôc ®Þa cña ViÖt Nam kh«ng cã giÊy phÐp cña c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; b) Tµu, thuyÒn ho¹t  ®éng kh¶o s¸t, söa ch÷a, duy tu,  b¶o   dìng,   thi   c«ng   c¸p   viÔn   th«ng   trong   vïng  l∙nh   h¶i,   vïng tiÕp gi¸p l∙nh h¶i, vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  trong  thÒm lôc  ®Þa cña ViÖt Nam kh«ng cã  giÊy phÐp cña c¬  quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn;  c)   L¾p   ®Æt   thiÕt   bÞ   viÔn   th«ng   ®Ó   thùc   hiÖn   chuyÓn  tr¸i phÐp lu lîng dÞch vô  viÔn th«ng tõ  ViÖt Nam  ®i níc  ngoµi hoÆc tõ níc ngoµi vÒ ViÖt Nam díi bÊt kú h×nh thøc,  ph¬ng thøc vµ  b»ng bÊt kú  ph¬ng tiÖn kü  thuËt nµo mµ  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 7. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp tõ 01 ®Õn 03 th¸ng ®èi  víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2; ®iÓm c kho¶n 3;  b)  TÞch thu  tang  vËt vi ph¹m  hµnh  chÝnh   ®èi víi  vi  ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b kho¶n 2;  ®iÓm a, c kho¶n 3;  ®iÓm d kho¶n 4; ®iÓm a, b kho¶n 5 vµ ®iÓm a, c kho¶n 6; c)   Buéc   rêi   khái   l∙nh   thæ   níc   Céng   hoµ   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam  ®èi víi ngêi níc ngoµi cã  hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c kho¶n 6. 8. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ : Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh t¹i  ®iÓm a, b kho¶n 2;  ®iÓm b, c kho¶n 3;  ®iÓm a, b   kho¶n 4; ®iÓm c kho¶n 5.
 14. 14 § i Ò u   12.  Xö  ph¹t vi ph¹m vÒ  cung cÊp, sö  dông c¸c  dÞch vô viÔn th«ng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng khai b¸o lµm thñ  tôc cÊp l¹i khi GiÊy phÐp  cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng bÞ mÊt hoÆc bÞ h háng ®Õn møc  kh«ng cßn râ néi dung; b) Cung cÊp dÞch vô  t¹i  ®iÓm c«ng céng kh«ng cã  ngêi  phôc vô  mµ  kh«ng cã  hoÆc kh«ng  ®óng biÓu trng cña doanh  nghiÖp cung cÊp dÞch vô; kh«ng niªm yÕt h íng dÉn sö  dông  dÞch vô  vµ  c¸c sè  m¸y dÞch vô  khÈn cÊp, dÞch vô  trî  gióp   tra cøu sè thuª bao cña m¹ng ®iÖn tho¹i c«ng céng; c)  Lµm h  háng  hoÆc  sö  dông  kh«ng  ®óng môc   ®Ých  c¸c  buång ®iÖn tho¹i c«ng céng. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Sö  dông thiÕt bÞ   ®Çu cuèi thuª bao  ®Ó  kinh doanh  dÞch vô viÔn th«ng; b)   Sö   dông   m∙   hãa   th«ng   tin   trªn   m¹ng   viÔn   th«ng   kh«ng ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt; c) B¸n l¹i c¸c dÞch vô viÔn th«ng kh«ng ®óng quy ®Þnh   cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; d) Lµm gi¶, söa ®æi thΠ®iÖn tho¹i ®Ó sö dông. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Sö dông thiÕt bÞ ®Çu cuèi cña m¹ng viÔn th«ng dïng   riªng ®Ó kinh doanh c¸c dÞch vô viÔn th«ng; b) Sö  dông, cho thuª, cho mîn thuª bao di  ®éng hoÆc  cè   ®Þnh  ®a sang biªn  giíi  nh»m môc  ®Ých chuyÓn  lu lîng  ®iÖn tho¹i quèc tÕ  vÒ  ViÖt Nam mµ  cha  ®Õn møc truy cøu  tr¸ch nhiÖm h×nh sù; c)   Cung   cÊp   dÞch   vô   viÔn   th«ng   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh  trong giÊy phÐp; d) Ngõng, t¹m ngõng cung cÊp dÞch vô viÔn th«ng kh«ng   th«ng b¸o cho ngêi sö  dông dÞch vô  viÔn th«ng biÕt tríc  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®)   Mua   b¸n,   chuyÓn   nhîng,   cho   thuª,   cho   mîn   hoÆc  thuª,   mîn,   söa   ch÷a   GiÊy   phÐp   cung   cÊp   dÞch   vô   viÔn  th«ng; e) Sö  dông GiÊy phÐp cung cÊp dÞch vô  viÔn th«ng hÕt  h¹n sö dông ®Õn 01 th¸ng;
 15. 15 g)   ChiÕm   ®o¹t,   hñy   bá,   tr¸o   ®æi,   tiÕt   lé   néi   dung  th«ng tin cña ngêi sö dông dÞch vô viÔn th«ng; h)  Sö  dông  dÞch vô   viÔn th«ng   ®Ó   ®e do¹,  quÊy rèi,  xóc ph¹m ®Õn danh dù, nh©n phÈm ngêi kh¸c hoÆc lµm ¶nh h­ ëng  ®Õn ho¹t  ®éng cña c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n mµ  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; i) Thö  nghiÖm dÞch vô  viÔn th«ng kh«ng  ®óng quy  ®Þnh  trong giÊy phÐp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Chñ  m¹ng viÔn th«ng dïng riªng sö  dông m¹ng viÔn   th«ng dïng riªng kinh doanh c¸c dÞch vô viÔn th«ng; b) Sö  dông thiÕt bÞ  cña m¹ng viÔn th«ng chuyªn dïng   vµo   c¸c   môc   ®Ých   kh«ng   ph¶i   phôc   vô   cho   th«ng   tin   ®Æc  biÖt   cña   c¸c   c¬   quan   §¶ng,   Nhµ   níc,   phôc   vô   th«ng   tin  quèc phßng, an ninh; c) Cung cÊp dÞch vô  viÔn th«ng gi¸ trÞ  gia t¨ng t¹i  ViÖt Nam khi cha ®îc phÐp cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng.  5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Cung   cÊp   dÞch   vô   viÔn   th«ng   kh«ng   cã   giÊy   phÐp  hoÆc giÊy phÐp hÕt h¹n sö dông trªn 01 th¸ng; b) Kh«ng tu©n thñ  quy  ®Þnh vÒ  b¶o vÖ  bÝ  mËt Nhµ  níc  trong khai th¸c, cung cÊp c¸c dÞch vô  viÔn th«ng mµ  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; c) ChuyÓn tr¸i ph¸p luËt lu lîng dÞch vô  viÔn th«ng  ®êng  dµi  trong  níc díi bÊt kú  h×nh thøc,  ph¬ng  thøc  vµ  b»ng bÊt kú ph¬ng tiÖn kü thuËt nµo; d) Thö nghiÖm dÞch vô viÔn th«ng kh«ng cã giÊy phÐp; ®)   Cung   cÊp,   sö   dông   dÞch   vô   viÔn   th«ng   kh«ng   ®îc  phÐp cung cÊp vµ sö dông t¹i ViÖt Nam; e) Lµm gi¶ thΠ®iÖn tho¹i ®Ó kinh doanh. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi sö  dông dÞch vô  viÔn th«ng nh»m môc  ®Ých  tuyªn truyÒn chèng l¹i Nhµ  níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt Nam mµ cha ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. 7. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp tõ 01 ®Õn 03 th¸ng ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  ®  kho¶n 3;  ®iÓm a  kho¶n 4; 
 16. 16 b)  TÞch thu  tang  vËt vi ph¹m  hµnh  chÝnh   ®èi víi  vi  ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a, d kho¶n 2;  ®iÓm a, e kho¶n 3;  kho¶n 4; ®iÓm c, ®, e kho¶n 5 vµ kho¶n 6; c)   Buéc   rêi   khái   l∙nh   thæ   níc   Céng   hoµ   x∙   héi   chñ  nghÜa ViÖt Nam  ®èi víi ngêi níc ngoµi cã  hµnh vi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i kho¶n 6. 8. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1.  §i Ò u   13.   Xö  ph¹t vi ph¹m vÒ  b¶o  ®¶m bÝ  mËt th«ng  tin riªng, an toµn m¹ng viÔn th«ng vµ an ninh th«ng tin 1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi lµm h háng  ®êng d©y c¸p quang, c¸p  ®ång, ¨ng  ten hoÆc trang thiÕt bÞ  cña hÖ  thèng truyÒn dÉn, chuyÓn   m¹ch vµ  c¸c thiÕt bÞ  viÔn th«ng kh¸c thuéc m¹ch vßng néi  h¹t. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Thu   trém,   nghe   trém   th«ng   tin   trªn   m¹ng   viÔn   th«ng;   ph¸   ho¹i,   trém  c¾p,   sö  dông   tr¸i   phÐp   mËt   khÈu,   kho¸ mËt m∙ vµ  th«ng tin riªng cña c¸c tæ chøc, c¸ nh©n  kh¸c;  b) §a vµo, lu tr÷  vµ  truyÒn  ®a trªn m¹ng viÔn th«ng  nh÷ng th«ng tin cã néi dung bÞ ph¸p luËt cÊm; c) Lµm h háng  ®êng d©y c¸p quang, ¨ng ten hoÆc trang   thiÕt   bÞ   cña   hÖ   thèng   truyÒn   dÉn,   chuyÓn   m¹ch   vµ   c¸c   thiÕt  bÞ   viÔn  th«ng   kh¸c   thuéc   m¹ng   viÔn   th«ng   cè   ®Þnh   c«ng céng ®êng dµi trong níc, quèc tÕ; m¹ng viÔn th«ng di  ®éng   c«ng   céng,   m¹ng   viÔn   th«ng   cè   ®Þnh   vÖ   tinh   c«ng   céng,   m¹ng   viÔn   th«ng   di   ®éng   vÖ   tinh   c«ng   céng,   m¹ng  th«ng tin v« tuyÕn ®iÖn hµng h¶i c«ng céng; d)   Dïng   thiÕt   bÞ   viÔn   th«ng,   thiÕt   bÞ   ®iÖn   tö,   tin  häc hoÆc thiÕt bÞ  kh¸c th©m nhËp tr¸i phÐp vµo m¹ng viÔn  th«ng   c«ng   céng,   m¹ng   viÔn   th«ng   dïng   riªng,   m¹ng   viÔn  th«ng chuyªn dïng hoÆc ®êng thuª bao viÔn th«ng kh¸c. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Lµm h háng  ®êng d©y c¸p quang, ¨ng ten hoÆc trang   thiÕt   bÞ   cña   hÖ   thèng   truyÒn   dÉn,   chuyÓn   m¹ch   vµ   c¸c   thiÕt   bÞ   viÔn   th«ng   kh¸c   cña   hÖ   thèng   ®êng   trôc   viÔn  th«ng quèc gia; 
 17. 17 b) Tr×  ho∙n, khíc tõ  hoÆc cã  nh÷ng hµnh vi kh¸c nh»m   trèn tr¸nh  thùc hiÖn quyÕt   ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm   quyÒn   vÒ  viÖc   huy   ®éng   m¹ng   viÔn  th«ng   c«ng   céng,   m¹ng viÔn th«ng dïng riªng, m¹ng viÔn th«ng chuyªn dïng  ®Ó  phôc vô  c¸c nhu cÇu th«ng tin khÈn cÊp mµ  ch a  ®Õn møc  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; c)   Sö   dông   ch¬ng   tr×nh,   chuyªn   m«n   kü   thuËt   ®Ó   x©m   nhËp ph¸ ho¹i c¬  së  d÷  liÖu, phÇn mÒm, phÇn cøng, thiÕt  bÞ   cña   m¹ng   viÔn   th«ng   mµ   cha   ®Õn   møc   truy   cøu   tr¸ch  nhiÖm h×nh sù. 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy   ®Þnh t¹i kho¶n 1; ®iÓm c kho¶n 2; ®iÓm a, c kho¶n 3. §i Ò u   14.  Xö  ph¹t vi ph¹m vÒ  kÕt nèi c¸c m¹ng viÔn  th«ng 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) KÕt nèi hai m¹ng viÔn th«ng dïng riªng trùc tiÕp   víi nhau mµ kh«ng ®îc Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng cho phÐp; b)   Kh«ng   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   kÕt   nèi   m¹ng  viÔn   th«ng   dïng   riªng   hoÆc   m¹ng   viÔn   th«ng   chuyªn   dïng  vµo m¹ng viÔn th«ng c«ng céng; c)   KÕt   nèi   m¹ng   viÔn   th«ng   dïng   riªng,   m¹ng   viÔn   th«ng chuyªn dïng vµo m¹ng viÔn th«ng c«ng céng mµ  kh«ng  ®¶m b¶o c¸c tiªu chuÈn kü thuËt theo quy ®Þnh; d)   Doanh   nghiÖp   viÔn   th«ng   h¹n   chÕ,   tõ   chèi,   tù   ý  dõng, g©y khã  kh¨n cho viÖc kÕt nèi c¸c m¹ng viÔn th«ng  víi nhau hoÆc  ho¹t   ®éng cung cÊp dÞch  vô  cña c¸c doanh  nghiÖp viÔn th«ng kh¸c; ®)   KÕt   nèi   m¹ng   viÔn   th«ng   víi   doanh   nghiÖp   viÔn   th«ng kh¸c mµ  chÊt lîng dÞch vô  kÕt nèi thÊp h¬n chÊt l­ îng dÞch vô  cïng lo¹i trong m¹ng cña m×nh hiÖn  ®ang cung  cÊp;  e) KÕt nèi c¸c m¹ng viÔn th«ng c«ng céng kh«ng theo   ®óng quy ®Þnh cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; g) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc tr× ho∙n viÖc thùc hiÖn quyÕt   ®Þnh cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng vÒ viÖc sö dông chung c¬  së  h¹  tÇng, chung vÞ  trÝ  kÕt nèi, më  réng dung lîng kÕt  nèi hoÆc c¸c vÊn  ®Ò  kh¸c liªn quan  ®Õn kÕt nèi c¸c m¹ng  viÔn th«ng c«ng céng;
 18. 18 h)   Doanh   nghiÖp   viÔn   th«ng   n¾m   gi÷   c¸c   ph ¬ng   tiÖn  thiÕt   yÕu   kh«ng   x©y   dùng   hoÆc   tr×   ho∙n   x©y   dùng   tho¶   thuËn kÕt nèi mÉu tr×nh Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng phª duyÖt  theo quy ®Þnh. 2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m   quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 1; b)   Buéc   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quyÕt   ®Þnh   cña   Bé   Bu  chÝnh,  ViÔn th«ng   ®èi  víi  hµnh  vi vi ph¹m  quy   ®Þnh  t¹i  ®iÓm c, e, g, h kho¶n 1. §i Ò u  15.  Xö ph¹t vi ph¹m vÒ kho sè viÔn th«ng 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng theo quy   ho¹ch ®¸nh sè viÔn th«ng; b) Sö dông kho sè viÔn th«ng ®∙ cã quyÕt ®Þnh thu håi  cña Bé Bu chÝnh, ViÔn th«ng; c)  Kh«ng  tr¶ l¹i  kho sè  viÔn  th«ng   ®∙  ®îc  cÊp theo  quyÕt  ®Þnh cña Bé  Bu chÝnh, ViÔn th«ng khi kh«ng cã  nhu  cÇu sö dông; d) Mua b¸n, chuyÓn nhîng kho sè viÔn th«ng; ®) Doanh nghiÖp viÔn th«ng cÊp sè, cho thuª sè, thu   håi sè kh«ng ®óng quy ®Þnh; e) Doanh nghiÖp viÔn th«ng, chñ  m¹ng viÔn th«ng dïng  riªng, m¹ng viÔn th«ng chuyªn dïng thay  ®æi khèi sè  hoÆc  ®é dµi sè thuª bao khi cha ®îc phÐp cña Bé Bu chÝnh, ViÔn  th«ng.  2. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc   thùc   hiÖn   theo   ®óng   quy   ®Þnh   cña   Bé   Bu   chÝnh,  ViÔn th«ng  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  b, c, e kho¶n 1. §i Ò u   16.  Xö  ph¹t vi ph¹m vÒ  cung cÊp dÞch vô  viÔn  th«ng c«ng Ých 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   ChËm   ®ãng   gãp   tõ   01   th¸ng   ®Õn   06   th¸ng   vÒ   tµi  chÝnh cho Quü  dÞch vô  viÔn th«ng c«ng  Ých theo quy  ®Þnh  cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn;
 19. 19 b)   Sö   dông   vèn   ®îc   hç   trî   ®Ó   thùc   hiÖn   chÝnh   s¸ch  dÞch vô viÔn th«ng c«ng Ých sai quy ®Þnh cña Nhµ níc c) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng  ®Çy  ®ñ  lo¹i   h×nh cung cÊp dÞch vô  viÔn th«ng c«ng  Ých theo quy  ®Þnh  cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; d) Kh«ng chÊp hµnh nghÜa vô vÒ x©y dùng, tr×nh duyÖt,   ®iÒu chØnh kÕ  ho¹ch vÒ  cung cÊp dÞch vô  viÔn th«ng c«ng  Ých khi ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn chØ ®Þnh; ®) Kh«ng thùc hiÖn dù  ¸n  ®Çu t  x©y dùng vÒ  cung cÊp  dÞch vô  viÔn th«ng c«ng  Ých khi  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn chØ ®Þnh thÇu. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi chËm ®ãng gãp tõ trªn 06 th¸ng ®Õn 01 n¨m   vÒ tµi chÝnh cho Quü dÞch vô viÔn th«ng c«ng Ých theo quy  ®Þnh cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  40.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi chËm  ®ãng trªn 01 n¨m vÒ  tµi chÝnh cho  Quü dÞch vô viÔn th«ng c«ng Ých theo quy ®Þnh cña c¬ quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn; 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ n íc  cã  thÈm quyÒn  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1, 2, 3. Môc 3 Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ: qu¶n lý, sö dông tÇn sè vµ  thiÕt bÞ ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn, t¬ng thÝch ®iÖn tõ §i Ò u   17.  Xö  ph¹t vi ph¹m vÒ  sö  dông thiÕt bÞ  ph¸t  sãng v« tuyÕn ®iÖn vµ sö dông tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  200.000   ®ång   trªn   mét   giÊy   phÐp   ®èi   víi   hµnh   vi   kh«ng  khai   b¸o   lµm   thñ   tôc   xin   cÊp   l¹i   GiÊy   phÐp   tÇn   sè   v«   tuyÕn  ®iÖn khi GiÊy phÐp bÞ  h háng kh«ng cßn râ  néi dung  hoÆc bÞ mÊt. 2. Ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång trªn  mét thiÕt bÞ  ph¸t sãng hoÆc mét tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Sö  dông giÊy phÐp sö  dông tÇn sè  vµ  thiÕt bÞ  ph¸t  sãng v« tuyÕn  ®iÖn hÕt thêi h¹n sö  dông tõ  trªn 03 th¸ng  ®Õn 06 th¸ng; b) §Æt thiÕt bÞ  ph¸t sãng v« tuyÕn  ®iÖn sai  ®Þa  ®iÓm  quy  ®Þnh trong giÊy phÐp tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn trong ph¹m  vi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng;
 20. 20 c) Sö dông sai quy íc liªn l¹c: h« hiÖu liªn l¹c, giê  liªn   l¹c,   quy   c¸ch   ¨ng   ten,   ph¬ng   thøc   ph¸t,   môc   ®Ých  liªn l¹c; d)  M¹o danh  tªn  ®µi,  h« hiÖu,  sè   nhËn d¹ng   ®µi  cña  ®µi v« tuyÕn ®iÖn kh¸c; ®) Kh«ng khai b¸o, lµm thñ  tôc söa  ®æi, bæ sung néi  dung giÊy phÐp tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn víi c¬  quan nhµ  níc  cã  thÈm quyÒn  khi  thay   ®æi thiÕt bÞ  ph¸t sãng  v« tuyÕn  ®iÖn kh¸c;  e)   Kh«ng   khai   b¸o,   lµm   thñ   tôc   thay   ®æi   trong   GiÊy  phÐp tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn khi  ®æi tªn c¬  quan, tæ chøc,  c¸   nh©n   sö   dông   tÇn   sè   vµ   thiÕt   bÞ   ph¸t   sãng   v«   tuyÕn  ®iÖn; g) Ph¸t sai tÇn sè quy ®Þnh trong GiÊy phÐp tÇn sè v«  tuyÕn ®iÖn; h) Ph¸t vît qu¸ c«ng suÊt quy ®Þnh trong giÊy phÐp sö   dông tÇn sè  vµ  thiÕt bÞ  ph¸t sãng v« tuyÕn  ®iÖn  ®èi víi  thiÕt bÞ ph¸t sãng cã c«ng suÊt díi 5 KW; i) Liªn l¹c víi c¸c  ®µi v« tuyÕn  ®iÖn kh¸c kh«ng  ®îc  quy ®Þnh trong GiÊy phÐp tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn; k) TÈy xo¸, söa ch÷a GiÊy phÐp tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn,  chøng chØ chuyªn m«n do c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp  ®Ó  sö  dông tÇn sè vµ thiÕt bÞ ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn. 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång trªn  mét thiÕt bÞ  ph¸t sãng hoÆc mét tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) §Æt thiÕt bÞ  ph¸t sãng v« tuyÕn  ®iÖn sai  ®Þa  ®iÓm  quy  ®Þnh trong  GiÊy phÐp tÇn sè  v« tuyÕn  ®iÖn  ra ngoµi  ph¹m vi tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; b) Sö  dông ngêi kh«ng cã  v¨n b»ng, chøng chØ chuyªn  m«n do c¬  quan cã  thÈm quyÒn cÊp theo quy  ®Þnh  ®Ó  khai  th¸c thiÕt bÞ ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn; c)   Thay   ®æi   thiÕt   bÞ   ph¸t   sãng   v«   tuyÕn   ®iÖn   tõ  nghiÖp vô  cè   ®Þnh thµnh nghiÖp vô  lu  ®éng kh«ng cã  giÊy  phÐp;  d) Sö  dông tÇn sè, thiÕt bÞ  ph¸t sãng v« tuyÕn  ®iÖn  cã  c«ng suÊt  ®Õn 50W kh«ng  cã  giÊy  phÐp hoÆc giÊy  phÐp  hÕt thêi h¹n sö dông trªn 06 th¸ng;  ®) Sö dông thiÕt bÞ ph¸t sãng v« tuyÕn ®iÖn kh«ng ®¶m   b¶o c¸c yªu cÇu vÒ chØ tiªu kü thuËt theo quy ®Þnh cña c¬   quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   2.000.000   ®ång   ®Õn   5.000.000   ®ång  trªn mét thiÕt bÞ ph¸t sãng hoÆc mét tÇn sè v« tuyÕn ®iÖn  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
Đồng bộ tài khoản