Nghị định 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:12

0
259
lượt xem
25
download

Nghị định 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 150/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGH Þ  § Þ NH  CñA CHÝNH PHñ Sè 150/2004/N§­CP ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2004  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Kho¸ng s¶n ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 1996; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi nguyªn vµ M«i trêng, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh  1.  NghÞ   ®Þnh  nµy  quy  ®Þnh  c¸c hµnh  vi vi  ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n; h×nh thøc xö  ph¹t, møc  xö  ph¹t; thÈm quyÒn xö  ph¹t; thñ  tôc xö  ph¹t vµ  c¸c biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶. 2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kho¸ng   s¶n   lµ  nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ   ®iÒu  tra c¬ b¶n ®Þa chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n (bao gåm lËp  b¶n  ®å   ®Þa chÊt, nghiªn  cøu chuyªn   ®Ò   ®Þa  chÊt  vµ   ®¸nh  gi¸ tiÒm n¨ng kho¸ng s¶n); kh¶o s¸t, th¨m dß, khai th¸c,  chÕ biÕn kho¸ng s¶n vµ b¶o vÖ tµi nguyªn kho¸ng s¶n do tæ  chøc, c¸ nh©n cè ý hoÆc v« ý vi ph¹m mµ kh«ng ph¶i lµ téi  ph¹m nhng theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh   vµ   NghÞ   ®Þnh   nµy   ph¶i   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh.  3. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc ph¹m vi  ®iÒu  chØnh cña ph¸p luËt kh¸c kh«ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy   mµ  cã  liªn quan  ®Õn lÜnh vùc kho¸ng s¶n th×  thùc hiÖn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n quy  ph¹m ph¸p luËt ®ã.
 2. 2 § i Ò u  2.  §èi tîng bÞ xö ph¹t 1. Tæ chøc, c¸ nh©n trong níc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n; trêng hîp §iÒu  íc quèc  tÕ  mµ  níc Céng hßa x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc   gia nhËp cã  quy  ®Þnh kh¸c th×  ¸p dông theo quy  ®Þnh cña  §iÒu íc quèc tÕ ®ã. §i Ò u   3.   Nguyªn   t¾c   vµ   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m  hµnh chÝnh 1. Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc   kho¸ng   s¶n   thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   3   cña  Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.                2.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc kho¸ng s¶n lµ  mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc  hiÖn,  nÕu qu¸ thêi h¹n trªn  th×  kh«ng  xö  ph¹t  nhng bÞ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 6   cña NghÞ ®Þnh nµy ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ do hµnh vi vi ph¹m   hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   4.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n lµ mét n¨m, kÓ tõ ngµy tæ chøc,  c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®∙ thi hµnh xong  quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ kh«ng t¸i ph¹m. §i Ò u  5.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t¨ng nÆng ¸p dông khi xö ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc  kho¸ng   s¶n   thùc  hiÖn   theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ §iÒu 9 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi  ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   6.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶  1. Mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, tæ chøc, c¸ nh©n  vi   ph¹m   ph¶i   chÞu   mét   trong   c¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   sau  ®©y: a) C¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. 2.   Tuú   theo   tÝnh   chÊt,   møc   ®é   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m cßn 
 3. 3 cã   thÓ   bÞ   ¸p   dông   mét   hoÆc   nhiÒu   h×nh   thøc   xö   ph¹t   bæ  sung sau ®©y: a) Tíc giÊy phÐp; b) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, tæ chøc, c¸ nh©n vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  nhiÒu biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc kh«i phôc l¹i hiÖn tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; b)  Buéc tiªu  huû   vËt phÈm  g©y h¹i  cho søc  kháe  con  ngêi, vËt nu«i vµ c©y trång;  c) Buéc nép b¸o c¸o kÕt qu¶  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt  vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ  ho¹t  ®éng kho¸ng s¶n cho c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn; d) Buéc san lÊp c«ng tr×nh; thùc hiÖn  ®Çy  ®ñ  yªu cÇu  b¶o vÖ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n, b¶o vÖ  m«i trêng theo quy  ®Þnh; ®) Buéc ®¨ng ký víi c¬ quan cã thÈm quyÒn vÒ kÕ ho¹ch  ®iÒu tra c¬ b¶n ®Þa chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ ho¹t  ®éng kho¸ng s¶n; e)   Buéc   thanh   to¸n   tiÒn   sö   dông   sè   liÖu,   th«ng   tin  cña Nhµ níc vÒ kÕt qu¶ kh¶o s¸t, th¨m dß kho¸ng s¶n; g) Buéc lËp thiÕt kÕ  má; bæ nhiÖm gi¸m  ®èc  ®iÒu hµnh  má theo quy ®Þnh. §i Ò u  7.  Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh møc ph¹t tiÒn  Khi xö ph¹t b»ng h×nh thøc ph¹t tiÒn, møc ph¹t cô thÓ   ®èi   víi   mét   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  kho¸ng s¶n lµ møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t quy ®Þnh   t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®èi víi hµnh vi ®ã; nÕu vi ph¹m cã t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ   th×   møc   ph¹t   cã   thÓ   gi¶m   thÊp   h¬n   nhng  kh«ng ®îc thÊp h¬n møc tèi thiÓu cña khung tiÒn ph¹t; ®èi   víi vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t cã  thÓ  t¨ng cao h¬n nhng kh«ng  ®îc cao h¬n møc tèi  ®a cña khung  tiÒn ph¹t.
 4. 4 Ch¬ng II hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  kho¸ng s¶n, h×nh thøc vµ møc xö ph¹t §i Ò u   8.   Vi  ph¹m   quy   ®Þnh  vÒ   ®iÒu  tra   c¬   b¶n   ®Þa  chÊt vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi  hµnh vi kh«ng  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt  vÒ   tµi   nguyªn   kho¸ng   s¶n   víi   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) §iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n  mµ  kh«ng cã  quyÕt  ®Þnh phª duyÖt cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn; b) Thùc hiÖn kh«ng  ®óng  ®Ò  ¸n, kÕ  ho¹ch  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn phª duyÖt hoÆc cho phÐp ®iÒu chØnh; c) Kh«ng nép b¸o c¸o kÕt qu¶ ®iÒu tra c¬ b¶n ®Þa chÊt  vÒ tµi nguyªn kho¸ng s¶n, mÉu vËt ®Þa chÊt theo quy ®Þnh.  3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ a) Buéc  ®¨ng ký  kÕ  ho¹ch  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt vÒ  tµi nguyªn  kho¸ng  s¶n  theo  quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Buéc ph¶i nép b¸o c¸o kÕt qu¶  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa  chÊt vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n, mÉu vËt  ®Þa chÊt theo quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 2   §iÒu nµy. §i Ò u  9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ kh¶o s¸t kho¸ng s¶n 1. Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi víi  mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Kh¶o   s¸t   kho¸ng   s¶n   kh«ng   cã   giÊy   phÐp   theo   quy  ®Þnh hoÆc giÊy phÐp kh¶o s¸t ®∙ hÕt h¹n, trõ trêng hîp ®∙  nép hå s¬ xin gia h¹n theo quy ®Þnh; b) Kh«ng nép b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t theo quy  ®Þnh  hoÆc   nép   chËm   tõ   ba   m¬i   (30)   ngµy   trë   lªn,   kÓ   tõ   ngµy  giÊy phÐp kh¶o s¸t chÊm døt hiÖu lùc;  c) ChuyÓn ra ngoµi khu vùc kh¶o s¸t c¸c mÉu vËt  ®Þa  chÊt, kho¸ng s¶n víi sè lîng vµ chñng lo¹i kh«ng ®óng víi  quy ®Þnh t¹i giÊy phÐp kh¶o s¸t ®∙ ®îc c¬ quan nhµ níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp.
 5. 5 2. §èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n  1 §iÒu nµy, ngoµi h×nh thøc ph¹t tiÒn cßn buéc ph¶i nép  b¸o c¸o kÕt qu¶ kh¶o s¸t theo quy ®Þnh. §i Ò u  10.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ th¨m dß kho¸ng s¶n 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi  hµnh vi kh«ng th«ng b¸o kÕ  ho¹ch th¨m dß víi c¬  quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú víi c¬ quan  nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh; b)  Kh«ng  nép b¸o  c¸o kÕt  qu¶ th¨m  dß theo  quy  ®Þnh  hoÆc   nép   chËm   tõ   ba   m¬i   (30)   ngµy   trë   lªn,   kÓ   tõ   ngµy  giÊy phÐp th¨m dß chÊm døt hiÖu lùc. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   10.000.000   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a)   Th¨m   dß   kho¸ng   s¶n   kh«ng   cã   giÊy   phÐp   theo   quy  ®Þnh hoÆc giÊy phÐp  ®∙ hÕt h¹n, trõ  trêng hîp  ®∙ nép  ®¬n  xin gia h¹n theo quy ®Þnh; b)   Kh«ng   thùc   hiÖn   viÖc   san   lÊp   c«ng   tr×nh   th¨m   dß  hoÆc   thùc   hiÖn   kh«ng   ®óng   yªu   cÇu   b¶o   vÖ   tµi   nguyªn  kho¸ng s¶n, b¶o vÖ  m«i trêng theo quy  ®Þnh khi giÊy phÐp  th¨m dß hÕt hiÖu lùc; c)  ChuyÓn  ra ngoµi  khu  vùc th¨m  dß c¸c  mÉu vËt  ®Þa  chÊt, kho¸ng s¶n víi sè lîng vµ chñng lo¹i kh«ng ®óng víi  quy  ®Þnh t¹i giÊy phÐp th¨m dß  ®∙  ® îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ a) Tíc giÊy phÐp ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  ®iÓm c kho¶n 3 §iÒu nµy trong trêng hîp cã t×nh tiÕt t¨ng  nÆng theo quy ®Þnh; b) Buéc th«ng b¸o kÕ  ho¹ch th¨m dß theo quy  ®Þnh  ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; c) Buéc ph¶i nép b¸o c¸o kÕt qu¶ th¨m dß ®èi víi hµnh  vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy; d) Buéc chÊm døt ho¹t  ®éng th¨m dß; buéc san lÊp c¸c  c«ng tr×nh th¨m dß vµ ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n vµ m«i trêng ®èi víi c¸c hµnh vi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, ®iÓm b kho¶n 3 §iÒu nµy.
 6. 6 § i Ò u  11.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ khai th¸c kho¸ng s¶n 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi  hµnh vi kh«ng th«ng b¸o kÕ ho¹ch khai th¸c, kh«ng ®¨ng ký   ngµy b¾t  ®Çu x©y dùng c¬  b¶n má, ngµy b¾t  ®Çu ho¹t  ®éng  s¶n xuÊt víi c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ  2.000.000  ®Õn 10.000.000  ®èi víi mét  trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) Khai th¸c kho¸ng s¶n kh«ng cã  thiÕt kÕ  má; kh«ng   cã gi¸m ®èc ®iÒu hµnh má theo quy ®Þnh; b) Kh«ng ký  quü   ®Ó  b¶o  ®¶m phôc håi m«i trêng vµ   ®Êt  ®ai sau khai th¸c vµ khi ®ãng cöa má theo quy ®Þnh; c)  Kh«ng  thùc hiÖn  chÕ   ®é  b¸o c¸o   ®Þnh  kú, b¸o  c¸o  sai sè  liÖu vÒ  ho¹t  ®éng khai th¸c kho¸ng s¶n cho c¸c c¬  quan nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh; d) Khai th¸c tËn thu kho¸ng s¶n khi giÊy phÐp  ®∙ hÕt  h¹n, trõ trêng hîp ®∙ nép ®¬n xin gia h¹n theo quy ®Þnh.  3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   20.000.000   ®Õn   50.000.000   ®ång   ®èi  víi   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   ®èi   víi   khai   th¸c   kho¸ng s¶n kh«ng ph¶i lµ  vµng, b¹c, platin,  ®¸ quý, x¹  ­  hiÕm sau ®©y: a) Khai th¸c kho¸ng s¶n kh«ng cã  giÊy phÐp theo quy   ®Þnh hoÆc giÊy phÐp  ®∙ hÕt h¹n, trõ  trêng hîp  ®∙ nép  ®¬n  xin gia h¹n theo quy ®Þnh; b) Kh«ng thùc hiÖn hoÆc thùc hiÖn kh«ng ®óng c¸c biÖn   ph¸p sau khai th¸c vµ ®ãng cöa má theo quy ®Þnh; c) Kh«ng thanh to¸n tiÒn sö  dông sè  liÖu, th«ng tin   cña Nhµ  níc vÒ  kÕt qu¶ kh¶o s¸t, th¨m dß kho¸ng s¶n theo  quy  ®Þnh khi  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn th«ng b¸o  b»ng v¨n b¶n. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®Õn 100.000.000   ®ång   ®èi   víi mét trong c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy  ®èi víi trêng hîp khai th¸c kho¸ng s¶n vµng, b¹c, platin,   ®¸ quý, x¹ ­ hiÕm. 5. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶ a) Tíc giÊy phÐp ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  ®iÓm b,  ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu nµy khi cã  t×nh tiÕt   t¨ng nÆng theo quy ®Þnh; b) Buéc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p t¬ng øng quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 3 §iÒu 6 cña NghÞ ®Þnh nµy ®Ó kh¾c phôc hËu qu¶ g©y  
 7. 7 ra do hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1;  ®iÓm a,  ®iÓm   b, ®iÓm c kho¶n 2; kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d kho¶n 2,   ®iÓm a kho¶n 3 vµ kho¶n 4 §iÒu nµy. §i Ò u  12.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ chÕ biÕn kho¸ng s¶n 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   500.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi  viÖc kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  b¸o c¸o  ®Þnh kú, b¸o c¸o sai  sè  liÖu cho c¸c c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®Õn 10.000.000 ®ång ®èi víi  hµnh   vi   chÕ   biÕn   kho¸ng   s¶n   kh«ng   ph¶i   lµ   vµng,   b¹c,   platin,  ®¸ quý, x¹  ­ hiÕm mµ  kh«ng cã  giÊy phÐp theo quy  ®Þnh hoÆc giÊy phÐp  ®∙ hÕt h¹n, trõ  trêng hîp  ®∙ nép  ®¬n  xin gia h¹n theo quy ®Þnh. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   10.000.000   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy trong trêng  hîp chÕ  biÕn kho¸ng s¶n vµng, b¹c, platin,  ®¸ quý, x¹  ­  hiÕm. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: Tíc giÊy phÐp chÕ  biÕn  kho¸ng s¶n  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1  §iÒu nµy khi cã t×nh tiÕt t¨ng nÆng theo quy ®Þnh. §i Ò u  13.  Vi ph¹m kh¸c vÒ qu¶n lý kho¸ng s¶n 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   400.000   ®Õn   2.000.000   ®ång   ®èi   víi  hµnh   vi   c¶n   trë   viÖc   tiÕn   hµnh   hîp   ph¸p   c¸c   ho¹t   ®éng  ®iÒu tra c¬  b¶n  ®Þa chÊt vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n, kh¶o  s¸t, th¨m dß kho¸ng s¶n. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   10.000.000   ®Õn   20.000.000   ®ång   ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi vi ph¹m sau ®©y: a) CÊt giÊu, ph¸ huû, lµm tæn h¹i  ®Õn chÊt lîng hoÆc  mua,   b¸n,   vËn   chuyÓn   tr¸i   phÐp   c¸c   mÉu   vËt   ®Þa   chÊt,   kho¸ng s¶n  ®Æc biÖt quý  hiÕm theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ kho¸ng s¶n; b) Khi ph¸t hiÖn ®îc c¸c ®iÓm kho¸ng s¶n mµ kh«ng b¸o  c¸o hoÆc b¸o c¸o sai sù  thËt víi c¬  quan nhµ  n íc cã  thÈm  quyÒn g©y khã  kh¨n cho viÖc qu¶n lý  vµ  b¶o vÖ  tµi nguyªn  kho¸ng s¶n; c) TiÕt lé  th«ng tin vÒ  tµi nguyªn kho¸ng s¶n thuéc   bÝ  mËt nhµ  níc mµ  cha  ®Õn møc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù;
 8. 8 d)   C¶n   trë   c¸c   ho¹t   ®éng   kiÓm   tra,   thanh   tra   vÒ  kho¸ng s¶n cña ngêi thi hµnh c«ng vô  vµ  c¬  quan nhµ  níc  cã thÈm quyÒn; ®) C¶n trë  c¸c ho¹t  ®éng khai th¸c, chÕ  biÕn kho¸ng   s¶n hîp ph¸p theo quy ®Þnh. 3.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung:  TÞch  thu  mÉu vËt  ®Þa  chÊt,   kho¸ng   s¶n   ®Æc   biÖt   quý   hiÕm   bÞ   mua,   b¸n,   vËn  chuyÓn tr¸i phÐp. Ch¬ng III ThÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n §i Ò u   14.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n cña Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp 1. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp x∙ cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång;  c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 500.000 ®ång; d) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. 2. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp huyÖn cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; d) TÞch thu kho¸ng s¶n khai th¸c tr¸i phÐp; ®) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn; e) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn  ®Õn møc tèi  ®a  ®èi víi c¸c lÜnh vùc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d vµ   ®iÓm  ®  kho¶n 2 §iÒu 14 cña Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh; c) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn; d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh;
 9. 9 ®) TÞch thu kho¸ng s¶n khai th¸c tr¸i phÐp; e) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ do  vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra. §i Ò u   15.   ThÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n cña Thanh tra vÒ kho¸ng s¶n 1. Thanh tra viªn vÒ kho¸ng s¶n ®ang thi hµnh c«ng vô   cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 200.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång; d) §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m, buéc kh¾c phôc hËu qu¶  do hµnh vi vi ph¹m g©y ra. 2.   Ch¸nh   Thanh   tra   Së   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr êng  cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh;  d) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn; ®) §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m, buéc kh¾c phôc hËu qu¶  do hµnh vi vi ph¹m g©y ra. 3.   Ch¸nh   Thanh   tra   Bé   Tµi   nguyªn   vµ   M«i   tr êng   cã  quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b)  Ph¹t tiÒn ®Õn 100.000.000 ®ång;  c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn sö  dông  ®Ó  vi ph¹m  hµnh chÝnh; d) TÞch thu kho¸ng s¶n khai th¸c tr¸i phÐp; ®) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp thuéc thÈm quyÒn; e) §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m, buéc kh¾c phôc hËu qu¶  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra.
 10. 10 § i Ò u   16.   Uû   quyÒn   vµ   nguyªn   t¾c   x¸c   ®Þnh   thÈm  quyÒn xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n 1. ViÖc uû  quyÒn xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc kho¸ng s¶n ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 41 cña Ph¸p  lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 2. Nguyªn t¾c x¸c  ®Þnh thÈm quyÒn xö  lý  vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i   §iÒu 42 cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   17.  Thñ  tôc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc kho¸ng s¶n 1. Thñ tôc, tr×nh tù xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc kho¸ng s¶n thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh   Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP  ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ  viÖc quy  ®Þnh chi tiÕt thi  hµnh mét sè   ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh  n¨m 2002.  2. C¸c vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n   bÞ  xö  ph¹t  ®Òu ph¶i lËp thµnh hå  s¬  vµ  lu gi÷   ®Çy  ®ñ  t¹i  c¬ quan xö ph¹t. 3. Tæ chøc, c¸ nh©n bÞ  ph¹t tiÒn ph¶i nép tiÒn ph¹t  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 54 vµ  §iÒu 58 cña Ph¸p lÖnh Xö  lý   vi ph¹m hµnh chÝnh. 4.   Khi   ¸p   dông   h×nh   thøc   tÞch   thu   kho¸ng   s¶n,   tang  vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t ph¶i   thùc hiÖn  ®óng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 60 vµ  kho¶n 1 §iÒu 61  cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   18.   Thi hµnh quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vµ  cìng chÕ  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc kho¸ng s¶n 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  theo NghÞ   ®Þnh nµy ph¶i nghiªm chØnh thi hµnh quyÕt  ®Þnh  xö   ph¹t   cña   c¬   quan,   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   trong  thêi h¹n quy  ®Þnh. NÕu tæ chøc, c¸ nh©n bÞ  xö  ph¹t kh«ng  thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t hoÆc cè ý trèn tr¸nh thi hµnh  quyÕt ®Þnh xö ph¹t th× sÏ bÞ cìng chÕ thi hµnh quyÕt ®Þnh  xö   ph¹t   theo   §iÒu   66   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh. 2. Khi ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng chÕ  thi hµnh quyÕt  ®Þnh   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   kho¸ng  s¶n, c¬  quan, ngêi cã  thÈm quyÒn ph¶i tu©n thñ  tr×nh tù,  thñ tôc cìng chÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 11. 11 Ch¬ng IV KhiÕu n¹i, tè c¸o, xö lý vi ph¹m §i Ò u  19.  KhiÕu n¹i, tè c¸o 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n hoÆc ngêi  ®¹i diÖn hîp ph¸p cã  quyÒn khiÕu n¹i  ®èi víi quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cña c¬  quan,  ngêi cã thÈm quyÒn. C«ng d©n cã  quyÒn tè  c¸o víi c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn   nh÷ng   quyÕt   ®Þnh   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n tr¸i ph¸p luËt. 2. Thñ tôc khiÕu n¹i, tè c¸o vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i,   tè c¸o thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 118 cña Ph¸p lÖnh  Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh.  §i Ò u   20.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi cã  thÈm quyÒn  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc kho¸ng s¶n Ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong   lÜnh vùc kho¸ng s¶n cã hµnh vi s¸ch nhiÔu, dung tóng, bao   che cho ngêi vi ph¹m; kh«ng xö ph¹t hoÆc xö lý kh«ng ®óng  møc xö  ph¹t hoÆc xö  ph¹t tr¸i  thÈm  quyÒn theo  quy   ®Þnh  th×   tuú   theo   tÝnh  chÊt,   møc   ®é   vi  ph¹m   sÏ  bÞ   xö   lý   kû  luËt   hµnh  chÝnh   hoÆc   truy  cøu  tr¸ch   nhiÖm  h×nh   sù;   nÕu   g©y thiÖt h¹i cho Nhµ níc, c«ng d©n, tæ chøc th× ph¶i båi  thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   21.  Xö  lý  vi ph¹m  ®èi víi ngêi bÞ  xö  ph¹t vi  ph¹m hµnh chÝnh Ngêi   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  kho¸ng  s¶n nÕu cã  hµnh  vi chèng  ngêi thi hµnh c«ng vô,  tr×  ho∙n,  trèn  tr¸nh viÖc  chÊp  hµnh hoÆc cã  hµnh vi vi  ph¹m kh¸c th× tuú theo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö   lý  vi ph¹m hµnh chÝnh hoÆc truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù;  nÕu g©y thiÖt  h¹i  th×  ph¶i  båi thêng theo quy  ®Þnh  cña  ph¸p luËt. Ch¬ng V ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  22.   HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. 
 12. 12 NghÞ   ®Þnh   nµy   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   35/CP   ngµy   23  th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc vÒ kho¸ng s¶n. §i Ò u  23.  Tæ chøc thùc hiÖn Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c  Bé, ngµnh cã  liªn quan híng dÉn, tæ chøc thùc hiÖn NghÞ  ®Þnh nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ  vµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản