Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:24

0
85
lượt xem
6
download

Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 161/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1.   Ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 161/2004/N§­CP ngµy 07 th¸ng 9 n¨m 2004  VÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n chÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh sè 44/2002/ PL­UBTVQH10 ngµy 02 th¸ng 7 n¨m 2002;  Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I NH÷NG Quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh  1.   NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   vÒ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh   trong   lÜnh   vùc   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng  kho¸n,   h×nh   thøc   xö   ph¹t,   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   hËu  qu¶, møc ph¹t, thÈm quyÒn xö ph¹t vµ thñ tôc xö ph¹t. 2. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ  thÞ trêng chøng kho¸n quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: a) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng ph¸t hµnh chøng   kho¸n ra c«ng chóng; b) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  niªm yÕt chøng kho¸n trªn  Trung   t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n,   Së   giao   dÞch   chøng   kho¸n; c) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng giao dÞch chøng  kho¸n; d) Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, ®¨ng   ký, lu ký chøng kho¸n, bï trõ vµ thanh to¸n c¸c giao dÞch  chøng kho¸n; ®) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  chÕ   ®é  b¸o c¸o, c«ng bè  th«ng tin;
 2. 2 e) Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh lµm c¶n trë  viÖc thanh tra,  kiÓm tra hoÆc kh«ng thùc hiÖn kiÕn nghÞ cña tæ chøc thanh   tra, kiÓm tra. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. C¸ nh©n, c¬  quan, tæ chøc trong níc vµ  níc ngoµi  (sau  ®©y gäi chung lµ  c¸ nh©n, tæ chøc) cã  vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n  ®Òu bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy, trõ  trêng hîp  ®iÒu  íc quèc tÕ  mµ  ViÖt Nam ký  kÕt hoÆc gia nhËp cã quy ®Þnh kh¸c. 2. Tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  mäi hµnh  vi vi ph¹m hµnh chÝnh do m×nh g©y ra. Sau khi chÊp hµnh  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t x¸c  ®Þnh c¸ nh©n  cã  lçi g©y ra vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Ó  x¸c  ®Þnh tr¸ch nhiÖm  ph¸p lý  vµ  nghÜa vô  tµi chÝnh cña ngêi  ®ã  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Nguyªn t¾c xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n  ®îc thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  4.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n lµ 02 n¨m, kÓ tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn. NÕu qu¸ thêi h¹n  nªu trªn th×  kh«ng bÞ  xö  ph¹t nh ng cã  thÓ  bÞ  ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7  NghÞ ®Þnh nµy. 2. §èi víi c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n mµ  bÞ  khëi tè, truy   tè  hoÆc cã  quyÕt  ®Þnh  ®a vô  ¸n ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh sù, nhng sau ®ã cã quyÕt ®Þnh ®×nh chØ ®iÒu tra  hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n, nÕu cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  th×  bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh nµy. Trong thêi h¹n 03 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy ra  quyÕt   ®Þnh   ®×nh   chØ   ®iÒu   tra,   ®×nh   chØ   vô   ¸n,   ngêi   ra  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ ph¶i göi quyÕt  ®Þnh cho ngêi cã  thÈm  quyÒn  xö   ph¹t  vi   ph¹m  hµnh   chÝnh.  Trong   tr êng   hîp   nµy,  thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  03 th¸ng, kÓ  tõ  ngµy ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh nhËn  ®îc quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m.
 3. 3 3. Trong thêi h¹n quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1 vµ kho¶n 2  §iÒu nµy, c¸ nh©n, tæ chøc l¹i thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m  míi trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n  hoÆc cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng  ¸p dông thêi hiÖu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu  nµy. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc tÝnh kÓ  tõ  thêi  ®iÓm  thùc  hiÖn hµnh vi vi ph¹m míi hoÆc thêi   ®iÓm  chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t.  §i Ò u   5.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh C¸ nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nÕu  sau 01 n¨m kÓ  tõ  ngµy chÊp hµnh xong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  hoÆc tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ  kh«ng t¸i ph¹m th× ®îc coi nh cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh. §i Ò u  6.  T×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt t¨ng nÆng Khi tiÕn hµnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n, chØ nh÷ng t×nh  tiÕt sau  ®©y  ®îc coi lµ  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  vµ  t×nh tiÕt  t¨ng nÆng: 1. Nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ: a) Ngêi vi ph¹m hµnh chÝnh ®∙ ng¨n chÆn, lµm gi¶m bít   thiÖt h¹i cña hµnh vi vi ph¹m g©y ra hoÆc tù  nguyÖn kh¾c  phôc hËu qu¶, båi thêng thiÖt h¹i; b)   Ngêi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®∙   tù   nguyÖn   khai   b¸o,  thµnh thËt nhËn lçi; c) Vi ph¹m do bÞ Ðp buéc hoÆc bÞ lÖ thuéc vÒ vËt chÊt   hoÆc tinh thÇn; d) Vi ph¹m do thiÕu hiÓu biÕt; ®) Vi ph¹m do hµnh vi vi ph¹m cña ngêi kh¸c. 2. Nh÷ng t×nh tiÕt t¨ng nÆng a) Vi ph¹m cã tæ chøc; b)   Vi   ph¹m   nhiÒu   lÇn   hoÆc   t¸i   ph¹m   trong   cïng   mét  lÜnh vùc chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n; c) Ðp buéc ngêi bÞ lÖ thuéc vµo m×nh vÒ vËt chÊt hoÆc  vÒ tinh thÇn vi ph¹m; d) Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó vi ph¹m;
 4. 4 ®) Vi ph¹m trong thêi gian  ®ang chÊp hµnh quyÕt  ®Þnh  xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh; e) TiÕp tôc thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh mÆc  dï ngêi cã thÈm quyÒn yªu cÇu chÊm døt hµnh vi ®ã; g)   Sau   khi   vi   ph¹m   cã   hµnh   vi   trèn   tr¸nh,   che   dÊu  hµnh vi vi ph¹m. §i Ò u   7.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. §èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc   chøng   kho¸n   vµ   thÞ   trêng   chøng   kho¸n,   c¸   nh©n,   tæ  chøc vi ph¹m ph¶i  chÞu  mét trong hai h×nh  thøc  xö  ph¹t  chÝnh sau:  a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn. 2.  Tuú  theo  tÝnh  chÊt,  møc  ®é  vi  ph¹m,  c¸ nh©n,  tæ  chøc vi ph¹m hµnh chÝnh cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc  nhiÒu h×nh thøc xö ph¹t bæ sung sau: a) TÞch thu toµn bé  c¸c kho¶n thu tõ  viÖc thùc hiÖn  c¸c hµnh vi vi ph¹m mµ  cã  vµ  sè  chøng kho¸n  ®îc sö  dông  ®Ó vi ph¹m hµnh chÝnh; b)  Tíc cã  thêi  h¹n  hoÆc kh«ng  cã   thêi h¹n  quyÒn  sö  dông   giÊy   ®¨ng   ký  ph¸t   hµnh   chøng  kho¸n   ra   c«ng   chóng;   giÊy   phÐp   niªm   yÕt   chøng   kho¸n,   giÊy   phÐp   kinh   doanh  chøng kho¸n; giÊy phÐp lu ký  chøng kho¸n, giÊy phÐp qu¶n  lý quü, chøng chØ hµnh nghÒ kinh doanh chøng kho¸n, chøng  chØ hµnh nghÒ qu¶n lý quü. Trong thêi h¹n bÞ tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp vµ  chøng chØ hµnh nghÒ, tæ chøc, c¸ nh©n  kh«ng   ®îc   tiÕn   hµnh   ho¹t   ®éng   nghiÖp  vô   ghi   trong   giÊy   phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ. 3. Ngoµi c¸c h×nh thøc xö  ph¹t quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1,  2  §iÒu   nµy,   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   cßn   cã   thÓ   bÞ   ¸p  dông mét trong c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc chÊp hµnh c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh; b) Buéc huû  bá, c¶i chÝnh nh÷ng th«ng tin sai lÖch,   kh«ng ®óng sù thËt; c)   Buéc   tæ   chøc   ph¸t   hµnh   ph¶i   thu   håi   c¸c   chøng   kho¸n  ®∙ ph¸t hµnh, hoµn tr¶ tiÒn  ®Æt cäc hoÆc tiÒn mua  chøng kho¸n cho ngêi  ®Çu t  trong thêi h¹n 30 ngµy, tÝnh  tõ ngµy bÞ tíc quyÒn sö dông giÊy ®¨ng ký ph¸t hµnh. C¸c h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu   qu¶   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2,   3   §iÒu   nµy   chØ   ¸p   dông  
 5. 5 trong trêng hîp nh»m xö lý triÖt ®Ó c¸c vi ph¹m, lo¹i trõ  c¸c nguyªn nh©n,  ®iÒu kiÖn tiÕp tôc vi ph¹m vµ  kh¾c phôc  hËu qu¶ do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n  vµ thÞ trêng chøng kho¸n g©y ra. Ch¬ng II Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n  vµ thÞ trêng chøng kho¸n, h×nh thøc  xö ph¹t vµ møc xö ph¹t Môc I Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ph¸t hµnh  chøng kho¸n ra c«ng chóng §i Ò u   8.  Xö  ph¹t  ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mçi tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc t  vÊn ph¸t hµnh  thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m sau: a) Hå  s¬   ®¨ng ký  ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng chóng  göi Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc cã th«ng tin sai lÖch hoÆc  che dÊu sù thËt; b) Sö  dông c¸c th«ng tin ngoµi b¶n c¸o b¹ch  ®Ó  th¨m  dß thÞ  trêng tríc khi  ®îc phÐp ph¸t hµnh chøng kho¸n ra  c«ng chóng; c) Ph©n phèi chøng kho¸n ra c«ng chóng tríc khi thùc  hiÖn viÖc c«ng bè ph¸t hµnh; d)   Ph¸t   hµnh   chøng   kho¸n   ra   c«ng   chóng   kh«ng   theo   ®óng   néi   dung   ®¨ng   ký   ph¸t   hµnh   vÒ   chñng   lo¹i   chøng  kho¸n, thêi h¹n ph¸t hµnh vµ khèi lîng tèi thiÓu theo quy  ®Þnh; ®)   Th«ng   b¸o   ph¸t   hµnh   chøng   kho¸n   trªn   c¸c   ph¬ng  tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh«ng ®óng néi dung, thêi h¹n vµ   thêi gian theo quy ®Þnh; e) Kh«ng cã tæ chøc trung gian tµi chÝnh tham gia b¶o   l∙nh ph¸t hµnh ®èi víi trêng hîp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu; g) Tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh thùc hiÖn b¶o l∙nh ph¸t   hµnh tæng gi¸ trÞ  chøng kho¸n vît qu¸ tû  lÖ  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi mçi tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc t  vÊn ph¸t hµnh,  tæ   chøc   kiÓm   to¸n   tham   gia   so¹n   th¶o   hå   s¬   ph¸t   hµnh 
 6. 6 chøng kho¸n ra c«ng chóng cã  sù  gi¶ t¹o trong hå  s¬   ®¨ng  ký ph¸t hµnh. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi mçi tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc b¶o l∙nh ph¸t hµnh  thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m sau: a)   Ph¸t   hµnh   chøng   kho¸n   ra   c«ng   chóng   khi   cha   cã  giÊy chøng nhËn ®¨ng ký ph¸t hµnh chøng kho¸n; b) Thùc hiÖn b¶o l∙nh ph¸t hµnh chøng kho¸n ra c«ng   chóng khi cha  ®îc cÊp phÐp  ®èi víi lo¹i h×nh kinh doanh  b¶o l∙nh ph¸t hµnh. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung a)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ph¸t  hµnh chøng  kho¸n thêi  h¹n  60 ngµy   ®èi  víi  trêng hîp vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy; b)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ph¸t  hµnh chøng kho¸n kh«ng thêi h¹n ®èi víi trêng hîp vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy; c)   TÞch   thu   toµn   bé   c¸c   kho¶n   thu   dÞch   vô   cña   c¸  nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2  §iÒu nµy. 5. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ a) Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i thu håi c¸c chøng kho¸n  ®∙  ph¸t   hµnh,   hoµn   tr¶   tiÒn   ®Æt   cäc   hoÆc   tiÒn   mua   chøng   kho¸n cho ngêi  ®Çu t, nÕu ngêi  ®Çu t yªu cÇu huû  bá  viÖc  ®Æt mua trong thêi h¹n 60 ngµy, tÝnh tõ ngµy bÞ tíc quyÒn  sö   dông   giÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   ph¸t   hµnh,   trong   tr êng  hîp tæ chøc ph¸t hµnh bÞ  xö  ph¹t bæ sung theo quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu nµy; b) Tæ chøc ph¸t hµnh ph¶i thu håi c¸c chøng kho¸n  ®∙  ph¸t   hµnh,   hoµn   tr¶   tiÒn   ®Æt   cäc   hoÆc   tiÒn   mua   chøng   kho¸n cho ngêi ®Çu t trong thêi h¹n 30 ngµy, tÝnh tõ ngµy  bÞ  tíc quyÒn sö  dông giÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ph¸t hµnh,  trong trêng hîp tæ chøc ph¸t hµnh bÞ  xö  ph¹t bæ sung quy  ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu nµy.  Môc II Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ niªm yÕt chøng kho¸n trªn  Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n,  Së giao dÞch chøng kho¸n
 7. 7 § i Ò u   9.   Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ   niªm   yÕt   chøng  kho¸n   trªn   Trung   t©m   giao   dÞch   chøng   kho¸n (Së giao dÞch chøng kho¸n) 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mçi tæ chøc niªm yÕt, tæ chøc t vÊn niªm yÕt thùc  hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m sau: a) Hå s¬ xin cÊp phÐp niªm yÕt göi Uû ban Chøng kho¸n  Nhµ níc cã th«ng tin sai lÖch hoÆc che dÊu sù thËt; b)   Tæ   chøc   niªm   yÕt   ph¸t   hµnh   thªm   cæ   phiÕu,   nhng  kh«ng lµm thñ tôc ®¨ng ký niªm yÕt bæ sung; c) Tæ chøc niªm yÕt thùc hiÖn viÖc t¸ch, gép cæ phiÕu   nhng kh«ng  b¸o c¸o Uû  ban  Chøng  kho¸n  Nhµ  níc hoÆc  khi  cha ®¨ng ký l¹i niªm yÕt;  d)  Tæ chøc  niªm yÕt  kh«ng  chÊp  hµnh  ®Çy   ®ñ  c¸c  quy  ®Þnh vÒ  thêi gian, néi dung vµ  ph¬ng tiÖn c«ng bè  th«ng  tin ®èi víi giÊy phÐp niªm yÕt ®îc cÊp. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   20.000.000   ®Õn   70.000.000   ®ång   ®èi  víi víi mçi tæ chøc niªm yÕt, tæ chøc t  vÊn niªm yÕt, tæ  chøc kiÓm to¸n tham gia so¹n th¶o hå  s¬  niªm yÕt cã  sù  gi¶ t¹o trong hå s¬ xin phÐp niªm yÕt.  3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung a) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp niªm yÕt thêi h¹n 60  ngµy  ®èi víi trêng hîp vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy; b)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   niªm   yÕt   kh«ng   thêi  h¹n  ®èi víi trêng hîp vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  nµy; c)   TÞch   thu   toµn   bé   c¸c   kho¶n   thu   dÞch   vô   cña   c¸  nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2  §iÒu nµy. Môc III Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ giao dÞch chøng kho¸n §i Ò u   10.  Xö ph¹t ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m sau: a) Ph¸p nh©n lÊy danh nghÜa c¸ nh©n më  tµi kho¶n  ®Ó  mua, b¸n chøng kho¸n hoÆc vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt vÒ viÖc më tµi kho¶n giao dÞch chøng kho¸n;
 8. 8 b)   C«ng   ty   chøng   kho¸n   nhËn   lÖnh   giao   dÞch   chøng   kho¸n cña kh¸ch hµng ngoµi trô së chÝnh, chi nh¸nh, phßng   giao dÞch, ®¹i lý nhËn lÖnh cña c«ng ty; c) Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n nhµ   ®Çu t  thùc hiÖn ký  quü  tiÒn mua chøng kho¸n kh«ng ®óng møc quy ®Þnh hoÆc c«ng ty   chøng  kho¸n  kh«ng  kiÓm  so¸t chÆt chÏ   ®Ó  ngêi  ®Çu t  nép  thiÕu tiÒn  ®Æt mua chøng kho¸n g©y nªn sù  chËm chÔ  hoÆc  mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n trong thanh to¸n giao dÞch chøng  kho¸n; d) Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban gi¸m ®èc, kÕ to¸n  trëng, kiÓm so¸t viªn cña c«ng ty niªm yÕt vµ ngêi cã liªn  quan thùc hiÖn hµnh vi giao dÞch cæ phiÕu cña chÝnh c«ng ty   niªm yÕt mµ  kh«ng b¸o c¸o cho Trung  t©m giao dÞch chøng   kho¸n, Së giao dÞch chøng kho¸n tríc 10 ngµy lµm viÖc tríc  khi thùc hiÖn. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m sau: a) Mua, b¸n chøng kho¸n niªm yÕt ngoµi Trung t©m giao   dÞch chøng kho¸n (Së giao dÞch chøng kho¸n) trõ trêng hîp  giao   dÞch   l«   lÎ   ®îc   thùc   hiÖn   gi÷a   mét   bªn   lµ   c«ng   ty  chøng kho¸n vµ mét bªn lµ ngêi ®Çu t; b)   Tæ   chøc   niªm   yÕt   thùc   hiÖn   mua,   b¸n   l¹i   chøng   kho¸n  cña  chÝnh  m×nh khi cha  ®îc phÐp cña Uû  ban Chøng  kho¸n Nhµ níc. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m sau: a)   Sö   dông   th«ng   tin   néi   bé   hoÆc   tiÕt   lé,   cung   cÊp  th«ng tin néi bé hoÆc t vÊn cho ngêi kh¸c ®Ó mua, b¸n chøng  kho¸n cho chÝnh m×nh hoÆc cho bªn thø ba; b) Giao dÞch chøng kho¸n mµ  kh«ng thay  ®æi quyÒn së  h÷u chøng kho¸n; c) Th«ng  ®ång  ®Ó  thùc hiÖn viÖc mua, b¸n chøng kho¸n  nh»m t¹o cung, cÇu gi¶ t¹o; d) Tham gia l«i kÐo ngêi kh¸c liªn tôc mua, b¸n thao  tóng gi¸ chøng kho¸n; ®) T¹o dùng hoÆc truyÒn b¸ th«ng tin sai lÖch khiÕn   ngêi kh¸c hiÓu sai vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, t×nh h×nh ho¹t   ®éng cña tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc niªm yÕt vµ  hiÓu sai  lÖch vÒ gi¸ chøng kho¸n; 
 9. 9 e) T¹o dùng hoÆc truyÒn b¸ th«ng tin sai sù  thËt g©y  ¶nh hëng lµm t¨ng, gi¶m, k×m gi¸ hoÆc lµm cho gi¸ chøng  kho¸n dao ®éng bÊt thêng trªn thÞ trêng; g) B¸n chøng kho¸n díi mäi h×nh thøc khi kh«ng së h÷u  chøng kho¸n vµo thêi ®iÓm giao dÞch. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung a) Tíc quyÒn sö  dông chøng chØ hµnh nghÒ  kh«ng thêi  h¹n  ®èi víi trêng  hîp  ngêi cã  chøng  chØ hµnh nghÒ  kinh  doanh chøng kho¸n hoÆc ngêi cã  chøng chØ hµnh nghÒ  qu¶n  lý  quü  trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n   thêi h¹n 45 ngµy ®èi víi trêng hîp c«ng ty chøng kho¸n vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; c)   TÞch   thu   toµn   bé   c¸c   kho¶n   thu   dÞch   vô   cña   c¸  nh©n,   tæ   chøc   cã   hµnh   vi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   3  §iÒu nµy. 5. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ Buéc   chÊp   hµnh   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ®èi  víi trêng hîp vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu  nµy. §i Ò u   11.   Xö ph¹t ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ b¶o vÖ cæ ®«ng hoÆc vÒ th©u tãm doanh nghiÖp 1. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m sau: a) Tæ chøc, c¸ nh©n n¾m gi÷  hoÆc cïng víi ngêi liªn  quan n¾m gi÷ tíi 5%, 10%, 15%, 20% vèn cæ phÇn cña mét tæ  chøc niªm yÕt, mçi khi thay  ®æi   lµm tû  lÖ  n¾m gi÷  t¨ng  lªn hoÆc gi¶m xuèng so víi møc nªu trªn mµ  kh«ng b¸o c¸o  b»ng v¨n b¶n tíi Trung t©m giao dÞch chøng kho¸n (Së  giao  dÞch chøng kho¸n), Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc vµ  tæ chøc  niªm yÕt, trong vßng 03 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi giao dÞch   mua, b¸n chøng kho¸n ®¹t tû lÖ së h÷u nªu trªn; b)   C¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   qu¶n   trÞ,   Ban   Gi¸m   ®èc,  Ban KiÓm so¸t vi ph¹m cam kÕt n¾m gi÷   Ýt nhÊt 50% sè  cæ  phiÕu do m×nh së h÷u theo ®óng thêi h¹n quy ®Þnh. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh  vi vi ph¹m sau: a)   Tæ   chøc   hoÆc   c¸   nh©n   nhµ   ®Çu   t  cã   hµnh   vi   thùc  hiÖn th©u tãm mµ kh«ng b¸o c¸o Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc  vµ  kh«ng c«ng bè  chµo mua c«ng khai theo quy  ®Þnh; hoÆc 
 10. 10 tæ chøc, c¸ nh©n nhµ   ®Çu t  thùc hiÖn th©u tãm  ®∙  ®îc Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  níc chÊp thuËn,  ®∙ thùc hiÖn c«ng bè  chµo mua c«ng  khai  theo quy  ®Þnh,  nhng thay   ®æi   ý   ®Þnh  th©u tãm  ®∙ c«ng bè  mµ  kh«ng thùc hiÖn b¸o c¸o viÖc thay  ®æi ý ®Þnh nµy tíi Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc; b) Tæ chøc hoÆc c¸ nh©n cã hµnh vi th©u tãm thùc hiÖn   viÖc chµo mua víi møc gi¸ thÊp h¬n gi¸ hiÖn hµnh cña cæ  phiÕu niªm yÕt trªn thÞ trêng tríc ngµy chµo mua;  c) Trong thêi h¹n chµo mua c«ng khai, tæ chøc hoÆc c¸  nh©n ngêi th©u tãm kh«ng ¸p dông c¸c  ®iÒu kiÖn chµo mua  c«ng   khai   cho   tÊt   c¶   c¸c   cæ   ®«ng   cña   tæ   chøc   niªm   yÕt  ®ang bÞ th©u tãm;  d) Tæ chøc, c¸ nh©n th©u tãm tõ chèi mua cæ phiÕu cña  tæ chøc niªm yÕt tõ  bÊt kú  cæ  ®«ng nµo cña tæ chøc nµy  theo  ®iÒu kiÖn  ®∙ c«ng bè  hoÆc tæ chøc, c¸ nh©n th©u tãm  thùc hiÖn mua, b¸n cæ phiÕu cña tæ chøc niªm yÕt díi bÊt  kú mét h×nh thøc nµo kh¸c víi c¸c ®iÒu kiÖn chµo mua c«ng  khai;  ®)   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   th©u   tãm   kh«ng   chÊp   hµnh   ®óng  thêi h¹n chµo mua c«ng khai (kh«ng díi 30 ngµy vµ  kh«ng  qu¸   60   ngµy)   hoÆc   tæ   chøc,   c¸   nh©n   th©u   tãm   thùc   hiÖn  viÖc b¸n cæ phiÕu cña tæ chøc bÞ  th©u tãm tríc 06 th¸ng,  kÓ tõ ngµy kÕt thóc viÖc th©u tãm; e)   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   níc   ngoµi   thùc   hiÖn   giao   dÞch  chøng kho¸n  ®Ó  n¾m gi÷  chøng kho¸n cña mét tæ chøc ph¸t  hµnh niªm yÕt vît qu¸ tû lÖ quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ Buéc   chÊp   hµnh   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ®èi  víi trêng hîp vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b kho¶n 1 vµ 2  §iÒu nµy. 
 11. 11 Môc IV Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh  chøng kho¸n, ®¨ng ký, lu ký chøng kho¸n, bï trõ  vµ thanh to¸n c¸c giao dÞch chøng kho¸n  §i Ò u   12.  Xö ph¹t ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh   vÒ   giÊy   phÐp   kinh   doanh   chøng   kho¸n   vµ   giÊy   phÐp  qu¶n lý quü 1. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi víi mçi tæ chøc kinh doanh, dÞch vô chøng kho¸n, c«ng   ty qu¶n lý  quü  thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m  sau: a)   Sö   dông   tªn   gäi   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   trong   giÊy  phÐp kinh doanh chøng kho¸n, giÊy phÐp qu¶n lý  quü, giÊy  phÐp më chi nh¸nh ®îc cÊp; b) Tæ chøc khai tr¬ng ho¹t ®éng khi cha thùc hiÖn ®Çy  ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh ph¸p luËt; c)   Ho¹t   ®éng   vi   ph¹m   ®iÒu   lÖ   c«ng   ty,   ®iÒu   lÖ   quü  hoÆc kh«ng b¸o c¸o viÖc söa ®æi, bæ sung ®iÒu lÖ. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi mçi tæ chøc kinh doanh, dÞch vô chøng kho¸n, c«ng   ty qu¶n lý  quü  thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m  sau:  a) TiÕn hµnh ho¹t  ®éng kinh doanh, cung cÊp dÞch vô  chøng kho¸n khi cha ®îc cÊp giÊy phÐp; b) Cho mîn, cho thuª hoÆc chuyÓn nhîng giÊy phÐp; c) Ho¹t ®éng kinh doanh, cung cÊp dÞch vô chøng kho¸n   trong lÜnh vùc mµ giÊy phÐp kh«ng quy ®Þnh hoÆc giÊy phÐp   ®∙ hÕt h¹n; d) TÈy xo¸, söa ch÷a giÊy phÐp kinh doanh, giÊy phÐp  më chi nh¸nh, giÊy phÐp ®Æt v¨n phßng ®¹i diÖn; ®) ChuyÓn hoÆc thay ®æi trô së, ®ãng hoÆc më thªm chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn  cña  tæ   chøc  kinh   doanh   chøng   kho¸n hoÆc c«ng ty qu¶n lý  quü  khi cha  ®îc Uû  ban Chøng  kho¸n Nhµ níc chÊp thuËn; e) Thùc hiÖn viÖc t¸ch hoÆc s¸p nhËp víi c¸c tæ chøc  kinh doanh chøng kho¸n hoÆc c«ng ty qu¶n lý  quü  kh¸c khi  cha ®îc Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc cÊp phÐp; g)   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn   cña   tæ   chøc   kinh   doanh   chøng  kho¸n níc ngoµi trùc tiÕp tham gia ho¹t  ®éng kinh doanh  chøng kho¸n tr¸i víi quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung
 12. 12 a) TÞch thu toµn bé c¸c kho¶n thu ®îc tõ ho¹t ®éng vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a, b, c, g kho¶n 2 §iÒu nµy; b) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n   hoÆc giÊy phÐp qu¶n lý quü thêi h¹n 30 ngµy ®èi víi trêng  hîp vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 1; c¸c  ®iÓm b, c,  d, e kho¶n 2 §iÒu nµy. §i Ò u   13.  Xö ph¹t ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh   vÒ   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kinh   doanh   chøng   kho¸n   vµ  qu¶n lý quü 1. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi víi mçi tæ chøc kinh doanh, dÞch vô chøng kho¸n, c«ng   ty qu¶n lý  quü  thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m  sau: a) Bè  trÝ  ngêi cha cã  chøng chØ hµnh nghÒ  thùc hiÖn  nh÷ng  nghiÖp  vô  mµ  Uû  ban  Chøng  kho¸n  Nhµ  níc quy  ®Þnh  ph¶i cã chøng chØ hµnh nghÒ; b) Kh«ng thay ®æi hoÆc thuyªn chuyÓn c«ng t¸c ®èi víi   nh÷ng   ngêi   cã   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   ®∙   bÞ   Uû   ban   Chøng  kho¸n Nhµ níc quyÕt ®Þnh thu håi chøng chØ. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi ngêi hµnh nghÒ  kinh doanh chøng kho¸n, ngêi hµnh  nghÒ   qu¶n   lý   quü   thùc   hiÖn   mét   trong   nh÷ng   hµnh   vi   vi  ph¹m sau: a)   Ngêi   hµnh   nghÒ   kinh   doanh   chøng   kho¸n   ®ång   thêi  lµm viÖc hoÆc  gãp  vèn  vµo  hai  hoÆc  nhiÒu c«ng  ty chøng  kho¸n; b)   Nh©n   viªn   c«ng   ty   chøng   kho¸n   më   tµi   kho¶n   giao  dÞch chøng kho¸n t¹i mét c«ng ty chøng kho¸n kh¸c; c) Thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban Gi¸m  ®èc, thµnh viªn Ban KiÓm so¸t cña c«ng ty chøng kho¸n ®Çu   t vµo mét c«ng ty chøng kho¸n kh¸c; d) Ngêi hµnh nghÒ  qu¶n lý  quü   ®ång thêi lµm gi¸m  ®èc   hoÆc   lµ   cæ   ®«ng   së   h÷u   trªn   5%   cæ   phiÕu   cã   quyÒn   biÓu  quyÕt cña mét tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n; ®)   Cho   mîn   hoÆc   cho   thuª   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   kinh  doanh chøng kho¸n; e) TÈy xo¸, söa ch÷a chøng chØ hµnh nghÒ  kinh doanh   chøng kho¸n, chøng chØ hµnh  nghÒ qu¶n lý quü. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung Tíc   quyÒn   sö   dông   chøng   chØ   hµnh   nghÒ   thêi   h¹n   45  ngµy  ®èi víi trêng hîp vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  nµy.
 13. 13 § i Ò u   14.  Xö ph¹t ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy ®Þnh vÒ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty chøng kho¸n 1. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi   víi   c«ng   ty   chøng   kho¸n   thùc   hiÖn   mét   trong   nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m sau: a) Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ viÖc  qu¶n lý, sö  dông tµi s¶n, tiÒn vµ  chøng  kho¸n cña kh¸ch   hµng; tµi s¶n, tiÒn vµ chøng kho¸n cña c«ng ty; b)  Kh«ng  duy tr×   ®ñ  møc vèn  kh¶ dông  theo  quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt; c)  §Çu t  chøng  kho¸n  hoÆc  tham  gia gãp  vèn vît  qu¸  h¹n møc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) C«ng ty chøng kho¸n  ®Çu t vµo c«ng ty chøng kho¸n  kh¸c. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi   víi   c«ng   ty   chøng   kho¸n   thùc   hiÖn   mét   trong   nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m sau: a) Kh«ng thùc hiÖn t¸ch biÖt nghiÖp vô  tù  doanh víi   m«i   giíi,   qu¶n   lý   danh   môc   ®Çu   t,   b¶o   l∙nh   ph¸t   hµnh;  hoÆc kh«ng t¸ch biÖt ho¹t  ®éng kinh doanh cña chñ  së  h÷u  c«ng ty víi c¸c ho¹t  ®éng  kinh  doanh cña c«ng  ty chøng  kho¸n; b)   Lµm   tr¸i   lÖnh   ®Æt   mua,   b¸n   chøng   kho¸n   cña   ngêi  ®Çu t; c) Kh«ng cung cÊp; hoÆc kh«ng x¸c nhËn th«ng tin vÒ  giao dÞch theo quy  ®Þnh ph¸p luËt; hoÆc kh«ng thùc hiÖn  chÕ ®é b¶o mËt th«ng tin cho kh¸ch hµng theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt; 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi   víi   c«ng   ty   chøng   kho¸n   thùc   hiÖn   mét   trong   nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m sau:  a) Tù ý mua, b¸n chøng kho¸n trªn tµi kho¶n cña kh¸ch   hµng   hoÆc   mîn   danh   nghÜa   kh¸ch   hµng   ®Ó   mua,   b¸n   chøng  kho¸n; b)   Tham   gia   ho¹t   ®éng   tÝn   dông   vµ   cho   vay   chøng  kho¸n. 4. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung a) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n   thêi h¹n 30 ngµy trong trêng hîp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu nµy;
 14. 14 b) Tíc quyÒn sö dông giÊy phÐp kinh doanh chøng kho¸n   thêi   h¹n   45   ngµy   trong   trêng   hîp   vi   ph¹m   kho¶n   3   §iÒu  nµy; c) TÞch thu c¸c kho¶n thu ®îc tõ hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh   t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. 5. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ Buéc   chÊp   hµnh   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ®èi  víi hµnh vi vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   15.  Xö ph¹t ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m c¸c  quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng kinh doanh cña c«ng ty qu¶n lý  quü  ®Çu t 1. Ph¹t tiÒn tõ  5.000.000  ®ång  ®Õn 10.000.000   ®ång   ®èi   víi   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü   thùc   hiÖn   mét   trong   nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m sau: a) Kh«ng t¸ch biÖt viÖc qu¶n lý tõng quü; b) Kh«ng tu©n thñ ®iÒu lÖ quü vµ b¶o vÖ quyÒn lîi cña  ngêi ®Çu t; c)   Kh«ng   thùc   hiÖn   viÖc   kiÓm   so¸t   néi   bé   theo   quy  ®Þnh ph¸p luËt; d) Kh«ng thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c cña c«ng ty qu¶n   lý quü theo quy ®Þnh ph¸p luËt. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi   víi   c«ng   ty   qu¶n   lý   quü   thùc   hiÖn   mét   trong   nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m sau: a) Dïng vèn hoÆc tµi s¶n cña quü ®Çu t chøng kho¸n ®Ó  cho vay hoÆc b¶o l∙nh ph¸t hµnh; b)   Dïng   vèn   vµ   tµi   s¶n   cña   quü   ®Çu   t  nµy   ®Ó   ®Çu   t  hoÆc mua tµi s¶n cña quü kh¸c do m×nh qu¶n lý. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung a) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp qu¶n lý  quü  thêi h¹n  30 ngµy trong trêng hîp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a,  b kho¶n 1 §iÒu nµy; b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp qu¶n lý  quü  thêi h¹n  45 ngµy trong trêng hîp vi ph¹m kho¶n 2 §iÒu nµy;  c) TÞch thu c¸c kho¶n thu  ®îc tõ  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
 15. 15 § i Ò u   16.  Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ tr¸ch nhiÖm cña ng©n hµng gi¸m s¸t 1. Ph¹t tiÒn tõ  10.000.000  ®ång  ®Õn 20.000.000  ®ång   ®èi víi ng©n hµng gi¸m s¸t thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh   vi vi ph¹m sau: Ng©n   hµng   gi¸m   s¸t   b¶o   qu¶n   tµi   s¶n   cña   quü   ®Çu   t  tr¸i víi  ®iÒu  lÖ  quü;  hoÆc  kh«ng t¸ch  biÖt  tµi s¶n cña  quü   ®Çu t  chøng kho¸n víi tµi s¶n kh¸c; hoÆc kh«ng t¸ch  biÖt tµi s¶n cña quü   ®Çu t nµy víi tµi s¶n cña quü   ®Çu t  kh¸c. 2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   lu   ký   chøng   kho¸n   thêi  h¹n 30 ngµy, trong trêng hîp vi ph¹m kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   17.  Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ   ®¨ng ký, lu ký  chøng kho¸n, bï  trõ  vµ  thanh to¸n c¸c  giao dÞch chøng kho¸n 1. Ph¹t tiÒn tõ  10.000.000  ®ång  ®Õn 20.000.000  ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc   ®¨ng   ký,   lu   ký   chøng   kho¸n,   bï   trõ   vµ  thanh to¸n c¸c giao dÞch chøng kho¸n thùc hiÖn mét trong  nh÷ng hµnh vi vi ph¹m sau: a) Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  thêi gian x¸c nhËn sè  d chøng  kho¸n, chuyÓn giao quyÒn së h÷u chøng kho¸n hoÆc söa ch÷a   chøng tõ, gi¶ m¹o chøng tõ  trong thanh to¸n chuyÓn giao  chøng kho¸n g©y thiÖt h¹i vËt chÊt cho kh¸ch hµng; b) Vi ph¹m chÕ   ®é  b¶o qu¶n chøng kho¸n; chÕ   ®é   ®¨ng  ký, lu ký chøng kho¸n, bï trõ vµ thanh to¸n c¸c giao dÞch  chøng kho¸n; c)   Kh«ng   cung   cÊp   ®Çy   ®ñ,   chÝnh   x¸c,   kÞp   thêi   danh  s¸ch ngêi n¾m gi÷  chøng kho¸n vµ  tµi liÖu liªn quan cho  tæ chøc ph¸t hµnh. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc   ®¨ng   ký,   lu   ký   chøng   kho¸n,   bï   trõ   vµ  thanh to¸n c¸c giao dÞch chøng kho¸n cho mîn chøng kho¸n  trªn tµi kho¶n cña kh¸ch hµng hoÆc dïng chøng kho¸n cña  kh¸ch hµng ®Ó cÇm cè. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung TÞch thu c¸c kho¶n thu  ®îc tõ  viÖc thùc hiÖn hµnh vi  vi ph¹m c¸c quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.
 16. 16 Môc V Vi ph¹m chÕ ®é b¸o c¸o, c«ng bè th«ng tin  vµ c¶n trë viÖc thanh tra, kiÓm tra §i Ò u   18.  Xö ph¹t ®èi víi nh÷ng hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ chÕ ®é b¸o c¸o 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn  1.000.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n, tæ  chøc niªm yÕt, c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý  quü  ®Çu t, quü ®Çu t, tæ chøc lu ký, ng©n hµng chØ ®Þnh thanh  to¸n thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m sau: a)  B¸o c¸o  kh«ng  ®Çy  ®ñ  néi  dung  theo quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt; b)   B¸o   c¸o   kh«ng   ®óng   thêi   gian   theo   quy   ®Þnh   cña  ph¸p luËt; c)  B¸o c¸o  kh«ng  ®óng mÉu  biÓu  quy  ®Þnh  cña Uû   ban  Chøng kho¸n Nhµ níc. 2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   20.000.000   ®ång  ®èi víi mçi c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý  quü   ®Çu  t, tæ chøc lu ký  chøng kho¸n  thùc hiÖn mét trong  nh÷ng  hµnh vi vi ph¹m sau: a) Ngõng ho¹t  ®éng mµ  kh«ng b¸o c¸o hoÆc  ®∙ b¸o c¸o  nhng cha  ®îc sù  chÊp thuËn cña Uû  ban Chøng kho¸n Nhµ  n­ íc; b) Kh«ng b¸o c¸o hoÆc b¸o c¸o kh«ng kÞp thêi khi x¶y  ra c¸c sù kiÖn bÊt thêng cã thÓ g©y ¶nh hëng nghiªm träng  ®Õn kh¶ n¨ng tµi chÝnh vµ  ho¹t  ®éng kinh doanh, dÞch vô  chøng kho¸n. 3. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   phÐp   kinh   doanh   chøng   kho¸n   ®èi víi c«ng ty chøng  kho¸n,  giÊy  phÐp  qu¶n lý  quü   ®èi  víi c«ng ty qu¶n lý quü, giÊy phÐp  lu ký ®èi víi tæ chøc  lu ký chøng kho¸n trong thêi h¹n 30 ngµy, trong tr êng hîp  vi ph¹m kho¶n 2 §iÒu nµy.  §i Ò u   19.  Xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  vÒ c«ng bè th«ng tin 1. Ph¹t tiÒn tõ  20.000.000  ®ång  ®Õn 50.000.000  ®ång   ®èi víi tæ chøc ph¸t hµnh chøng kho¸n, tæ chøc niªm yÕt,  c«ng ty chøng kho¸n, c«ng ty qu¶n lý quü ®Çu t   thùc hiÖn  mét trong nh÷ng hµnh vi vi ph¹m sau: a)   C«ng   bè   th«ng   tin   kh«ng   ®Çy   ®ñ,   kÞp   thêi,   ®óng  ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt;
 17. 17 b) C«ng bè th«ng tin vµ b¸o c¸o sai sù thËt; c) Lµm lé  bÝ  mËt c¸c sè  liÖu, tµi liÖu cha  ®Õn møc  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; d) C«ng bè thay ®æi néi dung th«ng tin ®∙ c«ng bè ¶nh  hëng  bÊt  lîi   ®Õn  thÞ  trêng chøng  kho¸n,  nhµ   ®Çu t  nhng  kh«ng râ  lý  do thay  ®æi vµ  kh«ng b¸o c¸o c¬  quan cã  thÈm   quyÒn theo ®óng quy ®Þnh; ®) C«ng bè c¸c th«ng tin tr¸i ngîc nhau hoÆc phñ nhËn  c¸c th«ng tin ®∙ ®îc c«ng bè tríc ®ã; e)   Kh«ng   c«ng   bè   th«ng   tin   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt. 2. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ Buéc   huû   bá,   c¶i   chÝnh   nh÷ng   th«ng   tin   sai   lÖch,   kh«ng ®óng sù thËt. §i Ò u   20.   Xö   ph¹t   ®èi   víi   hµnh   vi   c¶n   trë   viÖc  thanh  tra,   kiÓm   tra   hoÆc   kh«ng   thùc   hiÖn   c¸c   kiÕn  nghÞ   cña Thanh tra 1. Ph¹t c¶nh c¸o  ®èi víi tæ chøc ph¸t hµnh, tæ chøc  niªm yÕt,  c«ng  ty chøng  kho¸n,  c«ng ty qu¶n lý  quü, tæ  chøc lu ký, ng©n hµng gi¸m s¸t vµ  tæ chøc, c¸ nh©n tham  gia ho¹t  ®éng chøng kho¸n kh¸c cã  hµnh vi  ®èi phã, kh«ng  cung cÊp  ®Çy  ®ñ, kÞp thêi c¸c v¨n b¶n, tµi liÖu,   chøng  tõ, sè  liÖu nh»m lµm tr×  ho∙n, trèn tr¸nh yªu cÇu cña tæ  chøc   thanh   tra,   ®oµn   thanh   tra   hoÆc   thanh  tra  viªn   khi   ®ang lµm nhiÖm vô. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn mét trong nh÷ng hµnh vi vi  ph¹m sau: a) Kh«ng chÊp hµnh yªu cÇu cña Thanh tra chøng kho¸n  vµ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn kh¸c; b)   Che   giÊu,   söa   ch÷a   chøng   tõ,   tµi   liÖu,   sæ   s¸ch  hoÆc lµm thay ®æi tang vËt trong khi ®ang bÞ thanh tra; c) Tù   ý  th¸o bá, di chuyÓn hoÆc cã  hµnh vi kh¸c lµm  thay   ®æi   t×nh   tr¹ng   niªm   phong   tiÒn,   chøng   kho¸n,   sæ  s¸ch,  hå  s¬, chøng  tõ  kÕ  to¸n  hoÆc  c¸c tang vËt, ph¬ng  tiÖn bÞ niªm phong kh¸c. 
 18. 18 Ch¬ng III ThÈm quyÒn vµ thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh §i Ò u  21.  ThÈm quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh 1. Ch¸nh Thanh tra chuyªn ngµnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn tèi ®a ®Õn 70.000.000 ®ång; c) ¸p dông c¸c h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  c¸c biÖn  ph¸p   kh¾c   phôc   hËu   qu¶   theo   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   2   vµ   3  §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. Thanh tra viªn chuyªn ngµnh  ®ang thi hµnh c«ng vô  cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn tèi ®a ®Õn 200.000 ®ång; c)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh cã gi¸ trÞ ®Õn 2.000.000 ®ång; d) Buéc chÊp hµnh ®óng c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi   víi c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh; ®) Buéc huû  bá, c¶i chÝnh nh÷ng th«ng tin sai lÖch,   kh«ng ®óng sù thËt. 3. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 42 Ph¸p  lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng  chøng  kho¸n   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   nµy,   ®ång   thêi  ph¶i   th«ng b¸o cho Uû ban Chøng kho¸n Nhµ níc biÕt. §i Ò u  22.  Uû quyÒn xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh Trong trêng hîp ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, 3 §iÒu 21 NghÞ   ®Þnh nµy  v¾ng mÆt th×  cÊp phã  trùc tiÕp  ®îc  ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n  cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh, nhng kh«ng  ®îc  ñy quyÒn tiÕp vµ  ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  quyÕt  ®Þnh cña  m×nh. §i Ò u  23.  §×nh chØ hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh Khi ph¸t hiÖn cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i cã  v¨n b¶n ra  lÖnh ®×nh chØ ngay hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh.
 19. 19 § i Ò u  24.  LËp biªn b¶n vÒ vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Sau   khi   ra   lÖnh   ®×nh   chØ   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh, ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®ang thi hµnh c«ng vô  ph¶i kÞp thêi lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh vµ  b¸o c¸o  lªn Ch¸nh thanh tra chuyªn ngµnh theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ  ®Þnh sè  17/2000/N§­CP ngµy 26 th¸ng 5 n¨m 2000 cña ChÝnh  phñ vÒ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Thanh tra chøng kho¸n. 2. ViÖc lËp biªn b¶n vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc ¸p dông  ®èi víi mäi trêng hîp cã  hµnh vi vi ph¹m trong lÜnh vùc  chøng kho¸n vµ  thÞ  trêng chøng kho¸n, trõ  trêng hîp ph¹t  c¶nh   c¸o   hoÆc   vi   ph¹m   ®îc   x¸c   ®Þnh   l¹i   tõ   ¸n   h×nh   sù  chuyÓn sang xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. 3.  Biªn b¶n  vÒ  xö  ph¹t  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ph¶i  ®îc  lËp  Ýt nhÊt 02 b¶n theo mÉu quy  ®Þnh. Biªn b¶n ph¶i  ®îc  ngêi lËp biªn b¶n, ngêi vi ph¹m hoÆc ngêi ®¹i diÖn cña tæ  chøc vi ph¹m ký. NÕu cã  ngêi chøng kiÕn,  ngêi bÞ  thiÖt  h¹i hoÆc  ®¹i diÖn cña tæ chøc bÞ  thiÖt h¹i th×  hä  ph¶i  cïng ký vµo biªn b¶n. NÕu biªn b¶n gåm nhiÒu tê th× nh÷ng  ngêi  ®îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n nµy ph¶i cïng ký  vµo tõng tê  biªn b¶n. Trêng hîp ngêi vi ph¹m, ®¹i diÖn cña tæ chøc vi  ph¹m,  ngêi   chøng   kiÕn,   ngêi   bÞ   thiÖt  h¹i  hoÆc   ®¹i   diÖn  cña tæ chøc bÞ  thiÖt h¹i tõ  chèi ký  tªn vµo biªn b¶n th×   ngêi lËp biªn b¶n ph¶i ghi râ lý do vµo biªn b¶n. 4. Biªn b¶n lËp xong ph¶i giao cho tæ chøc, c¸ nh©n  vi ph¹m 01 b¶n; nÕu vô vi ph¹m vît qu¸ thÈm quyÒn xö ph¹t  vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   cña   ngêi   lËp   biªn   b¶n   th×   ngêi   lËp  biªn   b¶n   ph¶i   göi   biªn   b¶n   vÒ   viÖc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  (b¶n gèc) vµ toµn bé tµi liÖu, hå s¬ ®∙ ph¸t hiÖn cã liªn   quan  ®Õn hµnh vi vi ph¹m  ®Õn cÊp cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t  trong thêi h¹n 03 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy lËp biªn b¶n  vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  25.  QuyÕt ®Þnh xö ph¹t 1. QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t ph¶i  ®îc lËp thµnh  Ýt nhÊt 05  b¶n   theo   mÉu   quy   ®Þnh   (®èi   víi   h×nh   thøc   xö   ph¹t   c¶nh  c¸o) vµ   ®îc lËp thµnh  Ýt nhÊt 06 b¶n theo mÉu quy  ®Þnh  (®èi víi h×nh thøc ph¹t tiÒn). 2. Thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  lµ  10 ngµy (lµm viÖc), kÓ  tõ  ngµy lËp biªn b¶n vi ph¹m  hµnh chÝnh;  ®èi víi vô  viÖc cã  nhiÒu t×nh tiÕt phøc t¹p  th×  thêi h¹n ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t lµ  30 ngµy. Trêng hîp  cÇn cã  thªm thêi gian  ®Ó  x¸c minh, thu thËp chøng cø th×  ngêi cã  thÈm quyÒn ph¶i b¸o c¸o thñ  trëng trùc tiÕp cña  m×nh b»ng v¨n b¶n  ®Ó  xin gia h¹n. ViÖc gia h¹n ph¶i b»ng  v¨n b¶n; thêi  gian  gia h¹n kh«ng qu¸ 30 ngµy.  Qu¸  thêi  h¹n nãi trªn ngêi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t kh«ng  ®îc quyÒn 
 20. 20 ra   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t;   trong   trêng   hîp   kh«ng   ra   quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t th×  vÉn cã  thÓ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶ quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Khi ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t  ®èi víi mét tæ chøc, c¸  nh©n thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, th× ng êi  cã  thÈm quyÒn chØ ra mét quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t. §èi víi vô  viÖc mµ cã nhiÒu c¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi vi ph¹m hµnh   chÝnh gièng nhau, nhng gi÷a hä  kh«ng cã  sù  liªn quan víi  nhau trong qu¸ tr×nh diÔn ra hµnh vi vi ph¹m, th×  mçi c¸  nh©n, tæ chøc bÞ  xö  ph¹t b»ng quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t riªng.  C¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m cña tõng c¸ nh©n, tæ   chøc mµ ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t quyÕt ®Þnh møc ph¹t cô  thÓ cho phï hîp.  NÕu h×nh thøc, møc xö ph¹t vît qu¸ thÈm quyÒn cña ng­ êi xö  ph¹t th×  ngêi  ®ã  ph¶i chuyÓn vô  vi ph¹m lªn cÊp cã   thÈm quyÒn xö ph¹t. 4.   Trong   trêng   hîp   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   thuéc   thÈm  quyÒn  xö  ph¹t  cña  nhiÒu  ngêi, th×  viÖc xö  ph¹t do ngêi  thô lý ®Çu tiªn thùc hiÖn. 5. QuyÕt  ®Þnh xö  ph¹t cã  hiÖu lùc kÓ  tõ  ngµy ký, trõ  trêng hîp trong quyÕt  ®Þnh cã  quy  ®Þnh ngµy cã  hiÖu lùc  kh¸c. 6.  Thêi h¹n  göi quyÕt   ®Þnh  xö  ph¹t  cho  tæ chøc,  c¸  nh©n bÞ  xö  ph¹t vµ  c¬  quan thu tiÒn ph¹t lµ  03 ngµy lµm  viÖc, kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t. §i Ò u  26.  Thñ tôc ph¹t tiÒn 1. C¸c trêng hîp ph¹t tiÒn ph¶i thùc hiÖn theo  ®óng  thñ  tôc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 24 vµ  25 Ch¬ng III NghÞ   ®Þnh  nµy. Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy ®îc giao  quyÕt ®Þnh xö ph¹t, tæ chøc, c¸ nh©n bÞ xö ph¹t tiÒn ph¶i  nép sè tiÒn ph¹t ®îc ghi trong quyÕt ®Þnh xö ph¹t vµo Kho  b¹c Nhµ níc vµ ®îc nhËn biªn lai thu tiÒn ph¹t. 2.  Khi ph¹t  tiÒn,  møc ph¹t  tiÒn  cô  thÓ   ®èi víi  mét  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  lµ  møc  trung  b×nh cña khung  tiÒn ph¹t  ®îc quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi  ®ã; nÕu cã  t×nh  tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc ph¹t tiÒn cã  thÓ  gi¶m xuèng, nhng  kh«ng gi¶m qu¸ møc tèi thiÓu cña khung tiÒn ph¹t; nÕu cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× møc ph¹t tiÒn cã thÓ t¨ng lªn nh­ ng kh«ng vît qu¸ møc tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t.
Đồng bộ tài khoản