Nghị định 161-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
196
lượt xem
10
download

Nghị định 161-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 161-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc ban hành Điều lệ quản lý ngoại hối của Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 161-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  H é I ® å N G   é   R ë N G  S è  161­H § B T  N G µ Y  18­10­1988 BT B A N  H µ N H  §I Ò U  L Ö   U ¶ N  L ý  N G O ¹ I H è I  ñ A Q C N í C C é N G  H O µ  X∙  é I C H ñ   G H Ü A   Ö T  N A M   H N VI HéI  NG   é  ëNG   ®å B TR C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  éi ®ång  é  ëng  µy  7­ H  B tr ng 4­ 1988; §Ó  b¶o  Ö   c  Ëp  µ  ñ  Òn  Ò   Òn tÖ,b¶o  Ö   µis¶n  èc    v ®é l v ch quy v ti     v t  qu gia, ph¸ttr Ón n Òn    i   kinh  Õ  èc  ©n,  ãp  Çn  ë   éng  t qu d g ph mr quan  Ö   Ò   h v kinh  Õ, t  chÝnh  Þvµ      íi ícngoµi; tr   v¨n ho¸ v    n Theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Tæng  Gi¸m  c  ©n  µng  µ   ícViÖtNam    ®è Ng h Nh n     , NGH Þ   NH:  ®Þ §i Ò u 1. ­ Nay ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   µy  Òu  Ö  ®Þ n §i l qu¶n  ý l  ngo¹ihèicña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam.    n  ho x∙h   ngh Vi   §i Ò u      Òu  Ö  µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ    Õ  2. ­ §i l n c hi l     k t  k v thay th ®iÒu  Ö  l qu¶n  ýngo¹ihèi ban  µnh  l     h theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 102­   µy  7­  CP ng 6­ 1963  ña  éi ®ång  Ýnh  ñ. c H  Ch ph Nh÷ng quy  nh  íc®©y   Ò   ®Þ tr   v qu¶n  ýngo¹ihèitr¸víi§iÒu  Ö  µy  u   l        i l n ®Ò bÞ    á. b∙i   b §i Ò u 3.    ­ Tæng  Gi¸m  c  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   Þu  ®è Ng h Nh n     ch tr¸ch   nhiÖ m  íng dÉn    µnh  Òu  Ö  µy. h  thih §i l n   § I Ò U  L Ö Q U ¶ N   ý  N G O ¹ I  è I  L H C ñ A   í C C é N G  H O µ  X∙  é I C H ñ   G H Ü A   Ö T  N A M N H N VI (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 161­ H§BT  µy  10­ ng 18­ 1988 cña  éÞ   ng  é  ëng). H ®å B tr   §Ó  b¶o  Ö   c  Ëp  ñ  Òn  Ò   Òn  Ö, thèng  Êt qu¶n  ývµ  v ®é l ch quy v ti t   nh   l   kinh  doanh  ¹ihèi nh»m   ôc  ô    iÓn kinh tÕ  èc  ©n,  ãp  Çn  ñng  ngo     ph v ph¸ttr     qu d g ph c cè  µ  ë   éng    vm r c¸c quan  Ö   h kinh tÕ, chÝnh  Þ vµ  ho¸  íiníc ngoµi,nay     tr   v¨n  v      quy  nh  Òu  Ö  ®Þ §i l qu¶n  ýngo¹ihèicña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  Öt l     n  ho x∙h   ngh Vi   Nam.
  2. 2 C H ¬NG   I QUY   NH   ®Þ CHUN G   §i Ò u 1. ­  µ   íc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt  Nh n   ho x∙ h   ngh Vi Nam  th«ng    qua Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ùc hiÖn  èng  Êt qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   ¹i h Nh n     th   th nh   l  n   ngo   hèi vµ    kinh  doanh  ¹ihèi.M äi  Öc  ngo     vi kinh  doanh  ¹ihèi ®Ò u   ùc  Ön  ngo     th hi theo quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam.  Ê m  u  ®Þ c Ng h Nh n     C l th«ng  ¹itÖ  ngo   trong níc Céng  µ    éi chñ  Üa  Öt Nam,  µi h Ö   èng  ña  ©n      ho x∙ h   ngh Vi   ngo   th c Ng hµng  ¹ith ng  µ    öa  µng    µng    ¹itÖ. ngo   ¬ v c¸cc h b¸n h thu ngo     §i Ò u      Öc  2. ­ Vi chuyÓn  ¹ihèira  ícngoµivµ  õ nícngoµivµo  Öt ngo     n     t      Vi   Nam   òng    Öc  c nh vi mua    Êt gi÷vµ  ö  ông  ¹ihèi®Ò u   b¸n,c     s d ngo     ph¶itu©n    theo  nh÷ng quy  nh  ®Þ trong §iÒu  Ö  µy.   ln   §i Ò u     ¹ihèiquy  nh  3. ­Ngo     ®Þ trong§iÒu  Ö  µy    l n bao  å m: g a) C¸c  ¹  Òn nícngoµivµ    ¹  Õu,c¸c ph¬ng  Ön      ã    lo iti       c¸c lo iphi     ti chitr¶c gi¸ trÞb»ng  Òn nícngoµi(d i y  äit¾tlµngo¹itÖ).   ti       í  ®© g         b) C¸c kim  ¹  ý  µng,b¹c vµ    lo iqu (v     c¸c kim  ¹  éc  ã m   ¹ch  lo ithu nh b kim) , ®¸     quý (kim  ¬ng, nhã m   bi vµ  phia)khichuyÓn  níc ngoµihoÆc   õ níc c   ru    sa     ra      t    ngoµichuyÓn  µo  ÖtNam.    v Vi   §i Ò u     èit ng vÒ   4. ­§  î   qu¶n  ýngo¹ihèitheo  Òu  Ö  µy  l     §i l n bao  å m: g a) C¸c  chøc  Ó  xÝ    tæ  (k c¶  nghiÖp  ªndoanh  ¹t®éng  li   ho   theo  Ët §Çu   Lu   t cña  ÖtNam)  µ  Vi   v c«ng  ©n  ÖtNam       d Vi   trªnl∙nhthæ  ÖtNam   µ    ícngoµi. Vi   v ën   b) C¸c  chøc  µ    tæ  v c«ng  ©n  ícngoµitrªnl∙nhthæ  ÖtNam.  d n      Vi   CH ¬NG   II QUY   NH   Ò   ®Þ V QU¶N   ý  O¹I T Ö   L NG   §i Ò u     µ  ícqu¶n  ýngo¹itÖ  5. ­Nh n   l    theo kÕ   ¹ch.   ho C¸c  µnh,®Þa  ¬ng  µ  n  Þ  ng   ph v ®¬ v kinh tÕ  ¬  ë  ã      ¹itÖ  u     c s c thu chingo   ®Ò lËp  Õ   ¹ch  öic¸c c¬  k ho g     quan  theo quy  nh  ña  µ   íc.Uû   ®Þ c Nh n   ban  Õ   ¹ch k ho   Nhµ   íc tæng  îp kÕ   ¹ch  ¹itÖ  ña  níc vµ  Ëp  n  h   ho ngo   c c¶    l b¶ng  ©n  i      c ®è thu chi ngo¹itÖ  ×nh Héi ®ång  é  ëng.   tr     B tr Bé   µi chÝnh  µc¬  T  l   quan  chøc  ¹ch  tæ  h to¸n,qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ùc   l  ® h th   hiÖn  Õ   ¹ch thu chingo¹itÖ  Ëp  k ho         t trungcña  µ   íc.   Nh n Ng ©n   µng  µ   íc (Ng©n  µng  ¹ith ng)  ùc  Ön  Õ   ¹ch    h Nh n   h ngo   ¬ th hi k ho thu chingo¹itÖ  Ò   ¬ng  Ön  ü, vµ  µm  Öc      v ph di qu   l vi thanh    èc  Õ  ÷a níc ta to¸nqu t gi       vµ  ícngoµi. n    §i Ò u 6.    Öc  ­ Vi chuyÓn  ¹itÖ  níc ngoµi ph¶i cã  Êy  Ðp  ña  ngo   ra        gi ph c Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam. h Nh n     ViÖc chuyÓn  ¹itÖ  µo  Öt Nam   îc khuyÕn  Ých  µ  ngo   v Vi   ®  kh v kh«ng  ¹n h  chÕ. C«ng  ©n  ÖtNam   µ  d Vi   v c«ng  ©n  ícngoµikhixuÊtc¶nh  µ  Ëp  d n       v nh c¶nh  cã  ¹itÖ  u   ngo   ®Ò ph¶ilµm  ñ tôckhaib¸o  íi     th       v   quan  öa  Èu,trõtr ng  îp H¶i c kh     ê h   ® îcmiÔn    khaib¸o theo quy  nh  ña  µ   íc.      ®Þ c Nh n  
  3. 3 §i Ò u  ­ C¸c  chøc  µ  7.   tæ  v c«ng  ©n  Öt Nam     Êt khÈu  µng    d Vi   khixu   h ho¸ vµ kinh doanh  Þch  ô  ã  ngo¹itÖ  u     d v c thu    ®Ò ph¶igöivµo  µikho¶n  ¹  ©n      t  ti Ng hµng  µ  v ph¶ithùc hiÖn  Üa  ô    µ      ngh v b¸n v thanh    ¹itÖ  to¸nngo   cho  µ   íctheo Nh n     quy  nh. ®Þ Ngo¹itÖ  öi t¹  ©n   µng  îc hëng      g  i Ng h ®  l∙ b»ng  ¹itÖ  i ngo   theo    Êt do  l∙ xu   i Ng ©n  µng  h c«ng  è. b Chñ   µikho¶n  îcsö  ông  ¹itÖ        Òn hµng  Ëp  Èu  µ  t  ® d ngo   ®Ó chitr¶ti   nh kh v dÞch  ô,tr¶nî tiÒn vay,chuyÓn  îng hoÆc   cho  ©n   µng  v          nh   b¸n  Ng h theo  û gi¸ t    kinhdoanh  ¹ thêi®iÓ m   ©n  µng    t    i Ng h mua  ¹itÖ. ngo     §i Ò u     tæ  8. ­C¸c  chøc  µ  v c«ng  ©n  ÖtNam   ã  d Vi   c nhu  Çu    ¹itÖ, c chingo     ® îcc¬    quan  ã  Èm  Òn    Ën, th×  îcNg ©n   µng  ngo¹itÖ  c th quy x¸c nh   ®   h b¸n    theo  tûgi¸kinh doanh  ¹ thêi®iÓ m   ©n  µng    ¹itÖ.      t    i Ng h b¸n ngo     §i Ò u 9. ­ C¸c  chøc  µ  tæ  v c«ng  ©n  Öt Nam   ã  d Vi   c nhu  Çu  ¹itÖ  c ngo   phôc  ô  v s¶n  Êt,kinh doanh,® îcc¬  xu         quan  ã  Èm  Òn    Ën  × ® îc c th quy x¸c nh th     vay  ©n  µng  Ng h hoÆc   îcNg ©n  µng  ®  h b¶o    l∙nhvay  ¹itÖ. ngo   Trêng  îp  îc phÐp  ë   µikho¶n  ¹itÖ    íc ngoµi hoÆc   ùc tiÕp h®  m t  ngo   ë n     tr     vay  ícngoµidíi ×nh  n     h thøc tÝn  ông  ¬ng  ¹ith× ®Þnh  ú   d th m    k ph¶ib¸o        c¸o cho Ng ©n   µng  Ò   ×nh  ×nh      ¹itÖ  öië  ícngoµivµ  ×nh  ×nh  h vt h thu chingo   g   n    t h vay,  tr¶nî.    §i Ò u 10. M äi  Öc    æi  µng   ­  vi trao ® h ho¸ theo  ¬ng  ph thøc  µng  æi  h ® hµng  µ  v thanh    ï trõvíiníc ngoµi®Ò u   to¸nb           ph¶ib¸o  cho  ©n   µng  Þ   c¸o  Ng h tr   gi¸b»ng  ¹itÖ  ña  µng    ∙    æi  µ  è  ¹itÖ    ngo   c h ho¸ ® trao® v s ngo   thanh    ïtrõ. to¸nb     §i Ò u     11. ­C«ng  ©n  ÖtNam   ã  ¹itÖ  îc: d Vi   c ngo   ® a) B¸n cho  ©n   µng  Ng h theo  û gi¸kinh doanh  ¹  êi®iÓ m   ©n   µng  t      ti   th Ng h mua  ¹itÖ. ngo   b) Mua  µng  ¹ cöa  µng      ¹itÖ.   h t  i h b¸n thu ngo   c) G öi  µo  µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng  µ  îchëng      v t  ti  h v®  l∙b»ng  ¹itÖ  i ngo   theo    l∙i xuÊtdo  ©n  µng    Ng h c«ng  è. b Ngo¹itÖ  öit¹ Ng ©n   µng  îcrótra ®Ó     g  i   h ®      thanh  to¸n,chuyÓn  îng cho    nh   ®¬n  Þ  µ    ©n  v v c¸nh kh¸c.   §i Ò u 12. ­ C¸c  chøc, c«ng  ©n  íc ngoµivµ     tæ    d n    c«ng  ©n  Öt Nam   d Vi   cã  ¹itÖ  ngo   chuyÓn  µo  ÖtNam   îc: v Vi   ® a) B¸n    cho  ©n  µng. Ng h b) Mua   µng  ¹  öa  µng  h t ic h b¸n thu  ¹itÖ  ngo   hoÆc         Þch  ô  chi tr¶ c¸c d v b»ng  ¹itÖ. ngo   c)G öi vµo  µikho¶n  ¹ Ng ©n  µng.    t  t  i h d) ChuyÓn    ícngoµisè  ¹itÖ    ra n     ngo   cßn  ¹. l    i §i Ò u 13. ­  äi  ¹t®éng    M ho   thanh to¸n,mua     b¸n  µ  v chuyÓn  æi  ¹i ® ngo   tÖ  îc¸p dông  ®    theo tûgi¸do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam         Ng h Nh n     c«ng  è. b 
  4. 4 C H ¬NG   I II QUY   NH   Ò   ®Þ V QU¶N   ý  L KIM  ¹IQUý,  ¸  ý   µ   LO   ® QU V ®å NG   ÒN  ÖT  TI VI NAM   §i Ò u 14. Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt   ­  h Nh n   Nam   µ c¬  l   quan qu¶n  ý viÖc  l  xuÊt khÈu, nhËp  Èu      kh kim  ¹  ý,®¸  ý.ViÖc  Êt khÈu, nhËp  Èu    lo iqu   qu   xu     kh kim lo¹ quý,®¸  ý  Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Êp  Êy phÐp.   i   qu do  h Nh n     c gi     §i Ò u      15. ­ C«ng  ©n  Öt Nam   µ  d Vi   v c«ng  ©n  ícngoµikhixuÊt c¶nh  d n       vµ  Ëp  nh c¶nh  ã  c mang  theo  kim  ¹  ý, ®¸  ý  u   lo iqu   qu ®Ò ph¶i khai b¸o  íiH¶i      v  quan  öa  Èu,trõtr ng  îp ® îcmiÔn  c kh     ê h     khaib¸o    theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n   §i Ò u      16. ­ C«ng  ©n  Öt Nam     Êt c¶nh  îc mang  d Vi   khixu   ®  theo   t trang  b»ng kim  ¹  ý,®¸  ý,theo  lo iqu   qu   quy  nh  ña  ©n   µng  µ   íc;khinhËp  ®Þ c Ng h Nh n     c¶nh  îcmang  ®  theo kim  ¹ quý,®¸  ý  íi è îng kh«ng  ¹n chÕ.   lo i     qu v   l   s h    §i Ò u      17. ­ C«ng  ©n  ícngoµivµ  d n    c«ng  ©n  Öt Nam   nh      íc d Vi   ®Þ cën   ngoµikhinhËp     c¶nh  îc mang  ®  theo kim  ¹  ý,®¸  ý  lo iqu   qu kh«ng  ¹n  Õ;    h ch khi xuÊt c¶ch  îcmang    ®  theo  èi®a  t   b»ng  møc    khimang  µo;® îcmang    ÷ng  v   ra nh ttrang,hµng  ü   Ö       m ngh b»ng  kim  ¹ quý,®¸  ý  lo i     qu mua  ¹ ViÖt Nam   íi Êy tê ti    v  gi     hîp lÖ.    CH ¬NG   IV QUY   NH   Ò   ëNG   µ   ¹T  ®Þ V TH V PH §i Ò u     ÷ng  êicã  18. ­Nh ng   c«ng    Ön  ph¸thi hoÆc     ¾t  ÷ng  êivi truyb nh ng     ph¹m  Òu  Ö  §i l qu¶n  ýngo¹ihèi® îckhen  ëng  l      th theo  quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c Nhµ   íc. n  §i Ò u      ÷ng  êiviph¹m  iÒu  Ö  µy  ú theo  çi 19. ­Nh ng     ® l n tu   l  nÆng   Ñ   Þ  nh b xö  ¹thµnh  Ýnh  ph   ch hoÆc   Þ    ètheo Bé  Ët H×nh  ù  Ön  µnh. b truyt     Lu   s hi h   §i Ò u     È m   Òn  ö  ¹t: 20. ­Th quy x ph Nh÷ng  ô    ¹m  Òu  Ö  v viph §i l qu¶n  ýngo¹ihèi t¹    öa  Èu  ¬i cã  ¬  l      i c kh n   c c¸c quan    H¶iquan  × do    th   h¶iquan  ö  ývµ  x l   th«ng    b¸o cho  ©n  µng. Ng h Nh÷ng  ô    ¹m  iÒu  Ö  v viph ® l qu¶n  ýngo¹ihèi ë  ÷ng  ¬i kh¸c trªnl∙nh l      nh n      thæ  ÖtNam   Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam   ö  ý. Vi   do  h Nh n     x l  §i Ò u      21. ­ Trong    ê  ö  ý,ngo¹ihèit¹m  ÷ ph¶igöib¶o  khich x l       gi      qu¶n  ¹  ti Ng ©n   µng  ¬igÇn  Êt trong thêih¹n  Ë m   Êt lµ5  µy  µm  Öc  Ó   õ h n  nh       ch nh     ng l vi k t   ngµy  ¾t  ÷. b gi Sau    ö  ý,ngo¹ihèi tÞch  khix l      thu  µ  Òn  ¹t®Ò u   v ti ph   ph¶i nép  µo  ©n     v ng s¸ch Nhµ   íc.   n  CH ¬NG   V THI  µ NH   §IÒU  KHO¶N   H §i Ò u      ©n   µng  µ   ícViÖt Nam    é  µi chÝnh, Bé  22. ­ Ng h Nh n     ,B T     Kinh  Õ  t §èi ngo¹ivµ      Tæng   ôc    C H¶i quan  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   chøc  ùc hiÖn  Òu    tæ  th   §i lÖ  qu¶n  ýngo¹ihèitrong ph¹m    l       vichøc  n¨ng  µ  Ö m  ô  ña  ×nh. v nhi vc m  
  5. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản