Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
138
lượt xem
13
download

Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thủ tục, cưỡng chế và xử phạt vi phạm hành chính trong thi hành án dân sự

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 173/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh Cña chÝnh phñ Sè 173/2004/N§­CP ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004  Quy ®Þnh vÒ thñ tôc, cìng chÕ vµ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh trong thi hµnh ¸n d©n sù ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  ngµy 14 th¸ng 01   n¨m 2004; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé T ph¸p, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I  Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu  cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vÒ  thñ  tôc, c ìng chÕ  vµ  xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong thi hµnh ¸n d©n sù. §i Ò u  2.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ 1. “Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n” lµ  c¸ nh©n, tæ chøc  ®îc h­ ëng   quyÒn   vµ   lîi   Ých   trong   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   ®îc   thi  hµnh theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 2. “Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n” lµ  c¸ nh©n, tæ chøc ph¶i  thùc hiÖn nghÜa vô  trong b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh  ® îc thi hµnh  theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 3. “Ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan” lµ c¸ nh©n, tæ   chøc cã  quyÒn,  nghÜa vô  liªn quan   ®Õn  viÖc  thi hµnh ¸n  theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 4. “Ngêi  ®¹i diÖn” trong thi hµnh ¸n d©n sù  lµ  ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt hoÆc  ®¹i diÖn theo  ñy quyÒn nh»m  thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô  cña ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi 
 2. 2 ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã  quyÒn, nghÜa vô  liªn quan  ®Õn  viÖc thi hµnh ¸n.   5. “Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n” lµ thêi h¹n mµ ng­ êi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  quyÒn yªu  cÇu c¬ quan thi hµnh ¸n tæ chøc thi hµnh ¸n; nÕu hÕt thêi   h¹n ®ã, th× mÊt quyÒn yªu cÇu, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã  quy ®Þnh kh¸c. §i Ò u  3.  ChuyÓn giao quyÒn vµ nghÜa vô thi hµnh ¸n 1. Trong trêng hîp tæ chøc  ®îc thi hµnh ¸n hoÆc ph¶i  thi hµnh ¸n hîp nhÊt, s¸p nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, ph¸   s¶n,   cæ   phÇn   ho¸   th×   viÖc   thùc   hiÖn   quyÒn   yªu   cÇu   thi  hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc thùc hiÖn  theo nguyªn t¾c: a) §èi víi trêng hîp hîp nhÊt, s¸p nhËp th×  tæ chøc  míi   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   quyÒn   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n   hoÆc  tiÕp tôc nghÜa vô thi hµnh ¸n, trõ trêng hîp ph¸p luËt cã  quy ®Þnh kh¸c; b) §èi víi trêng hîp chia, t¸ch th×  c¬  quan ra quyÕt   ®Þnh   chia   t¸ch   ph¶i   x¸c   ®Þnh   râ   c¸   nh©n,   tæ   chøc   ®îc  quyÒn tiÕp tôc yªu cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc nghÜa vô  thi   hµnh   ¸n   theo   quyÕt   ®Þnh   chia,   t¸ch,   trõ   trêng   hîp  ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. NÕu quyÕt ®Þnh chia, t¸ch kh«ng quy ®Þnh nghÜa vô cña   c¸c tæ chøc míi th× sau khi chia, t¸ch c¸c tæ chøc míi cã   tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi thùc hiÖn nghÜa vô  thi hµnh ¸n cña  tæ chøc bÞ chia t¸ch; c)   §èi   víi   trêng   hîp   gi¶i   thÓ   th×   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn ra quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  ph¶i th«ng b¸o cho c¬  quan  thi hµnh ¸n biÕt tríc khi ra quyÕt ®Þnh. C¬ quan thi hµnh  ¸n cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp víi c¬  quan cã  thÈm quyÒn ra  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  trong viÖc xö  lý  tµi s¶n cña tæ chøc  bÞ gi¶i thÓ ®Ó thi hµnh ¸n. Trêng hîp quyÒn, nghÜa vô thi  hµnh ¸n cña tæ chøc bÞ  gi¶i thÓ   ®îc chuyÓn giao cho tæ  chøc kh¸c  th×  tæ chøc  míi  tiÕp  tôc thùc hiÖn quyÒn  yªu  cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp tôc thùc hiÖn nghÜa vô thi hµnh  ¸n. C¬   quan thi  hµnh  ¸n, ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n, ngêi cã  quyÒn,   nghÜa   vô   liªn   quan   cã   quyÒn   ®Ò   nghÞ   c¬   quan   cã  thÈm quyÒn  hoÆc Toµ  ¸n xem xÐt l¹i quyÕt  ®Þnh  gi¶i  thÓ  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. NÕu   tæ   chøc   bÞ   gi¶i   thÓ   kh«ng   cßn   tµi   s¶n   do   thùc  hiÖn quyÕt   ®Þnh gi¶i thÓ  tr¸i  ph¸p  luËt th×  c¬  quan ra  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  tr¸i ph¸p luËt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm 
 3. 3 thi hµnh thay nghÜa vô  cña tæ chøc bÞ  gi¶i thÓ  t¬ng øng  víi phÇn tµi s¶n ®ã;    d)  Trêng  hîp tæ  chøc ph¶i  thi  hµnh ¸n  tiÕn hµnh  cæ  phÇn ho¸ th×  tríc  ®ã  ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô  thi hµnh ¸n  cña m×nh. NÕu quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n cña tæ chøc  ®ã  ®îc chuyÓn giao cho tæ chøc kh¸c th× tæ chøc míi tiÕp tôc  thùc hiÖn  quyÒn  yªu cÇu thi hµnh ¸n hoÆc tiÕp  tôc  thùc  hiÖn nghÜa vô thi hµnh ¸n; ®)   Trêng   hîp   tæ   chøc   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   ph¸   s¶n   th×  quyÒn  vµ  nghÜa  vô  thi  hµnh  ¸n  ®îc thùc  hiÖn  theo quyÕt  ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n. 2. Trêng hîp ngêi ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh  ¸n lµ  c¸ nh©n chÕt th×  quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc  chuyÓn giao cho ngêi kh¸c theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  thõa kÕ.  NÕu ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n chÕt  mµ  quyÒn, nghÜa vô  thi hµnh ¸n kh«ng  ®îc chuyÓn giao cho  ngêi kh¸c th×  c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2   §iÒu 28  cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. 3. Trong c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2   cña §iÒu nµy th×  tæ chøc, c¸ nh©n  ®îc chuyÓn giao quyÒn  vµ nghÜa vô thi hµnh ¸n cã quyÒn lµm ®¬n yªu cÇu thi hµnh   hoÆc   ph¶i   tiÕp   tôc   thùc   hiÖn   c¸c   nghÜa   vô   thi   hµnh   ¸n  theo quy  ®Þnh cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  NghÞ  ®Þnh nµy.  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra c¸c quyÕt  ®Þnh thi  hµnh ¸n  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc míi t¬ng øng víi quyÒn,  nghÜa vô  thi hµnh ¸n  ®îc chuyÓn giao;  ®ång thêi ra quyÕt  ®Þnh  thu håi c¸c quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n tríc ®©y.  §èi víi c¸c quyÕt ®Þnh, th«ng b¸o kh¸c vÒ thi hµnh ¸n   th×  tïy tõng trêng hîp cô  thÓ  mµ  c¬  quan thi hµnh ¸n gi÷   nguyªn,   thu   håi   hoÆc   ra   c¸c   quyÕt   ®Þnh,   th«ng  b¸o  kh¸c   phï hîp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u  4.  Hç trî tµi chÝnh ®Ó thi hµnh ¸n 1. Ng©n s¸ch nhµ  níc chØ hç  trî   ®èi víi tæ chøc ph¶i  thi   hµnh   ¸n   ho¹t   ®éng   hoµn   toµn   b»ng   kinh   phÝ   do   ng©n  s¸ch   nhµ   níc   cÊp   khi   viÖc   thi   hµnh   ¸n   lµm   cho   tæ   chøc  ph¶i thi hµnh ¸n bÞ ¶nh hëng lín ®Õn viÖc thùc hiÖn nhiÖm  vô   ®îc giao, ngõng ho¹t  ®éng, gi¶i thÓ  hoÆc ¶nh h ëng  ®Õn  an ninh, quèc phßng, trËt tù c«ng céng. 2.  Ng©n s¸ch  trung  ¬ng  hç  trî   cho c¸c  tæ chøc  ph¶i  thi hµnh ¸n lµ  c¸c  ®¬n vÞ  dù  to¸n cña ng©n s¸ch trung  ­
 4. 4 ¬ng; ng©n s¸ch  ®Þa ph¬ng hç  trî  cho c¸c tæ chøc ph¶i thi  hµnh ¸n lµ ®¬n vÞ dù to¸n cña ng©n s¸ch ®Þa ph¬ng. 3. Tæ chøc ph¶i thi hµnh ¸n nãi t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy  ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p tµi chÝnh cÇn thiÕt  ®Ó  thi  hµnh ¸n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt. Sau khi ¸p dông c¸c  biÖn ph¸p  tµi  chÝnh  cÇn thiÕt  mµ  vÉn kh«ng  cã  kh¶  n¨ng  thi   hµnh   ¸n   th×   tæ   chøc   ®ã   ph¶i   cã   v¨n   b¶n   ®Ò  nghÞ   c¬  quan qu¶n lý  cÊp trªn trùc tiÕp xem xÐt viÖc hç  trî  tµi  chÝnh ®Ó thi hµnh ¸n.  ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh møc hç  trî, thñ  tôc hç  trî  tµi  chÝnh tõ  ng©n s¸ch nhµ  níc  ®Ó  thi hµnh ¸n thùc hiÖn theo  quy  ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch Nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng  dÉn thi hµnh. 4. Tæ chøc ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc ng©n s¸ch nhµ  níc hç  trî  tµi chÝnh  ®Ó  thi hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm thu håi, nép  ng©n   s¸ch   nhµ   níc   sè   tiÒn,   tµi   s¶n   cña   ngêi   ®∙   g©y   ra  thiÖt h¹i ph¶i båi hoµn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé T ph¸p tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ ban hµnh quy ®Þnh vÒ viÖc hç trî  tµi chÝnh   tõ ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó  thi hµnh ¸n. §i Ò u  5.  Tho¶ thuËn vÒ thi hµnh ¸n 1. C¸c  ®¬ng sù  cã  quyÒn tho¶ thuËn vÒ  viÖc thi hµnh  ¸n nhng viÖc tho¶ thuËn kh«ng ®îc tr¸i ph¸p luËt, ®¹o ®øc  x∙ héi, ¶nh hëng  ®Õn lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn, lîi  Ých  hîp ph¸p cña c¸ nh©n, tæ chøc kh¸c.  2. Trêng hîp vô  viÖc  ®ang do c¬  quan thi hµnh ¸n tæ  chøc   thi   hµnh,   ChÊp   hµnh   viªn   lËp   biªn   b¶n   ghi   râ   néi  dung tho¶ thuËn. NÕu c¸c ®¬ng sù kh«ng tù nguyÖn thi hµnh  theo ®óng néi dung tho¶ thuËn th× c¬ quan thi hµnh ¸n c¨n  cø néi dung b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®Ó tæ chøc thi hµnh. Trêng   hîp   c¸c   ®¬ng   sù   tho¶   thuËn   vÒ   viÖc   kh«ng   yªu   cÇu c¬  quan thi hµnh ¸n thi hµnh mét phÇn hoÆc toµn bé  b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh th×  c¬  quan thi hµnh ¸n lËp biªn b¶n  vÒ néi dung tho¶ thuËn vµ ra quyÕt ®Þnh ®×nh chØ thi hµnh  ¸n   ®èi   víi   phÇn   tho¶   thuËn   kh«ng   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n  theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 28 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh  ¸n d©n sù. NÕu viÖc tho¶ thuËn nãi trªn thùc hiÖn sau khi  tµi s¶n  ®∙  ®îc b¸n hoÆc giao cho ngêi kh¸c nhËn  ®Ó  thi  hµnh ¸n theo  ®óng quy  ®Þnh cña ph¸p luËt th×  ph¶i  ®îc sù  nhÊt   trÝ   cña  ngêi  mua hoÆc  ngêi  nhËn tµi  s¶n  ®ã   ®Ó  thi  hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 44 vµ §iÒu 48 cña Ph¸p lÖnh  Thi hµnh ¸n d©n sù.
 5. 5 § i Ò u  6.  §¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n 1.  Yªu cÇu  thi hµnh  ¸n, viÖc   ®Ò  nghÞ  tù  nguyÖn   thi  hµnh ¸n (gäi chung lµ   ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n) ph¶i  ®îc  thÓ  hiÖn b»ng v¨n b¶n; nÕu  ®¬n yªu cÇu kh«ng dïng tiÕng  ViÖt th× ph¶i ®îc dÞch ra tiÕng ViÖt cã c«ng chøng cña c¬  quan cã thÈm quyÒn. 2. §¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n gåm nh÷ng néi dung chÝnh  sau ®©y: a)  Hä, tªn,   ®Þa chØ  cña ngêi  ®îc thi  hµnh ¸n,  ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã quyÒn, lîi Ých liªn quan; ngµy,   th¸ng, n¨m lµm ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n; b) Néi dung yªu cÇu thi hµnh ¸n; c¸c néi dung kh«ng  yªu cÇu thi hµnh ¸n. Néi dung yªu cÇu ph¶i phï  hîp víi  néi dung b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®îc thi hµnh;  c) Sè b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh; ngµy, th¸ng, n¨m ra b¶n ¸n,   quyÕt  ®Þnh; Toµ  ¸n ra b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh, Tæ chøc Träng  tµi ra quyÕt ®Þnh; t×nh h×nh tµi s¶n, thu nhËp, n¬i c tró  cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt kh¸c  (nÕu cã). 3.  NÕu ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n, ngêi ph¶i  thi hµnh  ¸n  trùc tiÕp tr×nh bµy yªu cÇu thi hµnh ¸n b»ng lêi nãi t¹i  c¬ quan thi hµnh ¸n th× c¬ quan thi hµnh ¸n ph¶i lËp biªn   b¶n ghi râ c¸c néi dung trªn, cã ch÷ ký hoÆc ®iÓm chØ cña   ngêi yªu cÇu vµ  ch÷  ký  cña c¸n bé  lËp biªn b¶n. Biªn b¶n   thay cho ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n. 4. KÌm theo  ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n ph¶i cã  b¶n ¸n,  quyÕt ®Þnh vµ c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c (nÕu cã). §i Ò u  7.  Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n 1.  Thêi hiÖu  yªu  cÇu thi  hµnh ¸n  theo quy   ®Þnh  t¹i  kho¶n 1 §iÒu 25 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù ® îc tÝnh  tõ  ngµy b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh cã  hiÖu lùc ph¸p luËt. Trêng  hîp b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cha cã hiÖu lùc ph¸p luËt nhng ®îc  thi hµnh ngay th×  thêi hiÖu vÉn  ®îc tÝnh tõ  ngµy b¶n ¸n,  quyÕt ®Þnh cã hiÖu lùc ph¸p luËt.  Thêi hiÖu yªu cÇu thi hµnh ¸n chØ ¸p dông ®èi víi tr­ êng hîp thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu. Ngµy göi ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù ®îc tÝnh  tõ  ngµy ghi  ë  dÊu bu  ®iÖn (nÕu  ®¬n  ®îc göi qua  ®êng bu  ®iÖn), ngµy ®¬ng sù nép t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n (nÕu ®¬ng  sù  trùc tiÕp nép t¹i c¬  quan thi hµnh ¸n) hoÆc ngµy  ®¬ng  sù  trùc tiÕp tr×nh bµy yªu cÇu thi hµnh ¸n b»ng lêi nãi  t¹i c¬ quan thi hµnh ¸n.    
 6. 6 2. Nh÷ng trêng hîp sau ®©y ®îc coi lµ sù kiÖn bÊt kh¶  kh¸ng, trë ng¹i kh¸ch quan nªn kh«ng thÓ yªu cÇu thi hµnh   ¸n ®óng h¹n: a) Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n kh«ng  nhËn ®îc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh mµ kh«ng ph¶i do lçi cña hä; b) Ngêi ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n do yªu  cÇu c«ng t¸c, ch÷a bÖnh, thiªn tai, ho¶ ho¹n hay do trë  ng¹i kh¸ch quan kh¸c mµ  kh«ng thÓ    yªu cÇu thi hµnh ¸n  ®óng h¹n; c) Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n, ngêi ph¶i thi hµnh ¸n chÕt  mµ  cha x¸c  ®Þnh  ®îc ngêi thõa kÕ; tæ chøc hîp nhÊt, s¸p  nhËp, chia, t¸ch, gi¶i thÓ, cæ phÇn ho¸ mµ  cha x¸c  ®Þnh  ®îc   tæ   chøc,   c¸   nh©n   míi   cã   quyÒn   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d)   Do   lçi   cña   c¬   quan   xÐt   xö,   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n  hoÆc c¬ quan kh¸c dÉn ®Õn viÖc ngêi ®îc thi hµnh ¸n kh«ng  thÓ yªu cÇu ®óng h¹n. Ngêi  ®îc  thi hµnh  ¸n ph¶i  lµm  ®¬n  kÌm theo  c¸c  tµi  liÖu chøng minh lý  do kh«ng yªu cÇu thi hµnh ¸n  ®óng h¹n  ®Ò  nghÞ  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n  xem xÐt kh«i phôc   thêi  hiÖu thi  hµnh  ¸n. §¬n  ®Ò  nghÞ   kh«i phôc  thêi   hiÖu  ph¶i cã  x¸c nhËn cña Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ n¬i ng êi  ®ã  c  tró  hoÆc x¸c nhËn cña c¬  quan y tÕ  cÊp huyÖn trë  lªn (®èi   víi trêng hîp  èm  ®au) hoÆc c¬  quan cã  thÈm   quyÒn kh¸c vÒ  viÖc v¾ng mÆt kh«ng yªu cÇu thi hµnh ¸n ®óng h¹n. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  quyÒn chøng minh thêi hiÖu   yªu cÇu thi hµnh ¸n ®∙ hÕt. §i Ò u  8.  X¸c minh ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n 1. C¬  quan thi hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm x¸c minh  ®iÒu  kiÖn thi hµnh cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n. ChÝnh quyÒn  ®Þa  ph¬ng,   c¬   quan   ®¨ng   ký   quyÒn   së   h÷u,   sö   dông,   c¬   quan  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m vµ  c¸c tæ chøc, c¸ nh©n liªn  quan ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cho c¬ quan thi hµnh ¸n trong  viÖc x¸c minh ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù. NÕu   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   cã   tµi   s¶n   ®Ó   thi  hµnh th×  ph¶i lµm  ®¬n tr×nh bµy, cã  x¸c nhËn cña Uû  ban  nh©n d©n cÊp x∙ n¬i c tró  hoÆc tæ chøc n¬i c«ng t¸c, n¬i   qu¶n lý  thu nhËp vÒ  viÖc ngêi  ®ã  kh«ng cã  tµi s¶n  ®Ó  thi  hµnh ¸n. Ngêi  ®îc thi hµnh ¸n cã  quyÒn  chøng  minh  viÖc  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã tµi s¶n ®Ó thi hµnh ¸n.  2. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc coi lµ  cha cã   ®iÒu kiÖn  thi hµnh nghÜa  vô  vÒ  tµi s¶n trong  nh÷ng trêng  hîp  sau  ®©y:
 7. 7 a) Kh«ng cã  thu nhËp hoÆc møc thu nhËp thÊp, chØ b¶o  ®¶m cuéc sèng tèi thiÓu cho ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh; kh«ng cã tµi s¶n t¹i thêi ®iÓm x¸c minh hoÆc tuy cã  tµi s¶n nhng tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhá, kh«ng ®ñ hoÆc chØ ®ñ   ®Ó  chi phÝ  vÒ  thi hµnh ¸n, tµi s¶n mµ  theo quy  ®Þnh cña  ph¸p   luËt   kh«ng   ®îc   xö   lý   ®Ó   thi   hµnh   ¸n   hoÆc   tµi   s¶n  kh«ng b¸n ®îc, tµi s¶n chung cha ®îc ph©n chia hoÆc v× lý  do kh¸ch quan kh¸c nªn kh«ng xö lý ®îc ®Ó thi hµnh ¸n; b) Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n bÞ l©m vµo hoµn c¶nh kinh tÕ  ®Æc biÖt khã kh¨n kÐo dµi do thiªn tai, ho¶ ho¹n, tai n¹n  hoÆc èm ®au g©y ra. 3. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  ®îc coi lµ  cha cã   ®iÒu kiÖn  thi hµnh nghÜa vô  mµ  theo b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh hä  ph¶i tù  m×nh thùc hiÖn nÕu  ®ang  èm nÆng hay v×  lý  do kh¸ch quan  kh¸c mµ kh«ng thÓ thùc hiÖn ®îc nghÜa vô ®ã.  Ch¬ng II thñ tôc thi hµnh ¸n §i Ò u   9.   NhËn b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh; nhËn  ®¬n yªu cÇu  thi hµnh ¸n 1. C¬ quan thi hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ nhËn b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh ngay sau khi nhËn ®îc b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n.  Sæ   nhËn   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   ph¶i   ghi   râ   néi   dung   quyÕt  ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh; néi dung biªn b¶n kª biªn,  t¹m gi÷ tµi s¶n, biªn b¶n thu gi÷ vËt chøng (nÕu cã). Khi  chuyÓn   giao   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh,   Toµ   ¸n   ®∙   ra   b¶n   ¸n,  quyÕt  ®Þnh  ®ã  cã  tr¸ch nhiÖm chuyÓn giao vËt chøng, tµi  s¶n t¹m gi÷ (nÕu cã) cho c¬ quan thi hµnh ¸n. 2. C¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ nhËn  ®¬n yªu cÇu  thi hµnh ¸n vµ  cÊp cho  ®¬ng sù  PhiÕu nhËn  ®¬n ngay sau  khi nhËn ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù. Sæ nhËn ®¬n  yªu cÇu thi hµnh ¸n ph¶i ghi râ néi dung yªu cÇu thi hµnh   ¸n cña ®¬ng sù.  3.  §èi víi  trêng  hîp  ®¬n  yªu cÇu  thi hµnh  ¸n kh«ng  ®óng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña NghÞ   ®Þnh nµy th×  c¬  quan  thi   hµnh   ¸n   híng   dÉn   ngêi   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n   lµm   ®¬n  ®óng quy ®Þnh. Trêng   hîp   vô   viÖc   kh«ng   thuéc   thÈm   quyÒn   ra   quyÕt   ®Þnh thi hµnh ¸n cña m×nh th×  c¬  quan thi hµnh ¸n híng  dÉn ®¬ng sù nép ®¬n ®Õn c¬ quan thi hµnh ¸n cã thÈm quyÒn   theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 21 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n  sù.
 8. 8 NÕu cã c¨n cø x¸c ®Þnh ®¬n yªu cÇu thi hµnh ¸n ®∙ hÕt   thêi hiÖu th× Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh  kh«ng chÊp nhËn yªu cÇu thi hµnh ¸n qu¸ h¹n.  §i Ò u  10.  Ra quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n 1.  Thñ  trëng c¬   quan thi  hµnh  ¸n ra mét  quyÕt  ®Þnh  thi hµnh ¸n chung cho c¸c kho¶n thuéc diÖn chñ   ®éng thi  hµnh trong mét b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh. §èi víi c¸c kho¶n tr¶  l¹i tµi s¶n, hoµn tr¶ tiÒn t¹m øng ¸n phÝ  th×  mçi  ®¬ng  sù, Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi  hµnh ¸n. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi  hµnh   ¸n   cho   mçi   ®¬n   yªu   cÇu   thi   hµnh   ¸n.   Trêng   hîp   vô  viÖc phøc  t¹p,  mét ngêi ph¶i  thi  hµnh  ¸n nhng cã  nhiÒu  ngêi ®îc thi hµnh ¸n th× Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n cã  thÓ ra mét quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n chung cho nhiÒu ®¬n yªu  cÇu thi hµnh ¸n. §èi víi thi hµnh nghÜa vô  liªn  ®íi th×  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra mét quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n chung cho  nh÷ng ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn ®íi. 2.   Sau   khi   ra   quyÕt   ®Þnh   thi   hµnh   ¸n,   c¬   quan   thi  hµnh ¸n ph¶i vµo Sæ thô lý thi hµnh ¸n.  ViÖc thi hµnh ¸n  ®îc tÝnh tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh thi  hµnh ¸n.  3.  Sæ nhËn  b¶n ¸n,  quyÕt  ®Þnh,  Sæ nhËn  ®¬n yªu  cÇu  thi hµnh ¸n, Sæ thô lý thi hµnh ¸n vµ c¸c sæ s¸ch kh¸c vÒ  thi hµnh ¸n  ®îc lËp theo mÉu thèng nhÊt do Bé  T ph¸p quy  ®Þnh.  §i Ò u  11.  Nguyªn t¾c ñy th¸c thi hµnh ¸n  1. ChØ  ®îc  ñy th¸c thi hµnh ¸n cho c¬  quan thi hµnh  ¸n n¬i ngêi ph¶i thi hµnh ¸n c tró, lµm viÖc, cã  tµi s¶n  hoÆc trô së.  2. Trêng hîp cã nhiÒu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ë c¸c ®Þa  ph¬ng kh¸c nhau hoÆc tµi s¶n, thu nhËp cña hä ë nh÷ng ®Þa  ph¬ng kh¸c nhau th× ®îc ñy th¸c tõng phÇn cho c¬ quan thi  hµnh ¸n  ë  c¸c  ®Þa ph¬ng  ®ã, trõ  trêng hîp thi hµnh nghÜa  vô liªn ®íi.  3. ViÖc ñy th¸c thi hµnh ¸n ®îc thùc hiÖn gi÷a c¸c c¬  quan thi hµnh  ¸n kh«ng  ph©n biÖt  ®Þa bµn ho¹t   ®éng,  c¬  quan   thi   hµnh   ¸n   d©n   sù   hay   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   trong  qu©n ®éi.
 9. 9 4.  C¬  quan  thi hµnh  ¸n cÊp  huyÖn  kh«ng  ®îc  ñy th¸c  cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh cña ®Þa ph¬ng m×nh. §i Ò u   12.  ThÈm quyÒn ra quyÕt ®Þnh ñy th¸c thi hµnh   ¸n 1. Thñ trëng c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh ñy th¸c thi  hµnh ¸n trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a) Uû  th¸c cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh n¬i kh¸c  thi hµnh c¸c vô viÖc sau: ­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh vÒ  nhËn ngêi lao  ®éng  trë  l¹i lµm viÖc hoÆc  båi  thêng  thiÖt  h¹i mµ  ngêi ph¶i  thi hµnh ¸n lµ c¬ quan nhµ níc cÊp tØnh trë lªn; ­   Thi   hµnh   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   cã   yÕu   tè   níc   ngoµi  hoÆc liªn quan ®Õn quyÒn së h÷u trÝ tuÖ; ­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh tuyªn bè ph¸ s¶n; quyÕt   ®Þnh cña Träng tµi th¬ng m¹i ViÖt Nam;  ­ Thi hµnh b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh mµ  nhiÒu ng êi ph¶i thi  hµnh ¸n cã  tr¸ch nhiÖm liªn  ®íi  ë  nhiÒu quËn, huyÖn, thÞ  x∙, thµnh phè kh¸c nhau trong tØnh n¬i ñy th¸c ®Õn; b) Uû  th¸c cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu thi  hµnh nh÷ng vô  viÖc thuéc c¸c trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a kho¶n 1 §iÒu nµy, nhng thuéc thÈm quyÒn thi hµnh cña c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu; c) Uû th¸c cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn thi hµnh  c¸c vô  viÖc kh¸c,  trõ  nh÷ng trêng hîp quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a, ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. 2. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn cã  thÓ   ñy  th¸c nh÷ng vô  viÖc thuéc thÈm quyÒn thi hµnh ¸n cña m×nh  cho c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp tØnh, c¬ quan thi hµnh ¸n cÊp   qu©n   khu,   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   cÊp   huyÖn   n¬i   kh¸c   thi  hµnh. 3. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu cã  thÓ  ñy th¸c nh÷ng  vô  viÖc  thuéc  thÈm quyÒn  thi hµnh ¸n cña  m×nh cho c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp qu©n khu kh¸c, c¬  quan  thi hµnh ¸n cÊp tØnh hoÆc c¬  quan thi hµnh ¸n cÊp huyÖn  thi hµnh.  §i Ò u  13.  Thñ tôc ñy th¸c thi hµnh ¸n 1. Tríc khi  ñy th¸c, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i xö  lý  xong   c¸c   tµi   s¶n   t¹m   gi÷,   vËt   chøng   do   Toµ   ¸n   chuyÓn   giao, tµi s¶n kª biªn cã  liªn quan trùc tiÕp  ®Õn phÇn  ñy  th¸c  ®Ó  thi hµnh ¸n. Trong trêng hîp viÖc xö  lý  c¸c tµi  s¶n trªn cã khã kh¨n, kÐo dµi vµ xÐt thÊy gi¸ trÞ tµi s¶n  
 10. 10 kh«ng  ®ñ   ®Ó  thi hµnh ¸n th×  cã  thÓ   ñy th¸c cho c¬  quan  thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh mµ  kh«ng chê  xö  lý   xong c¸c tµi s¶n ®ã.  Trong trêng hîp c¬  quan thi hµnh ¸n  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh  thi hµnh ¸n nhng xÐt thÊy cÇn  ñy th¸c th×  ph¶i ra quyÕt  ®Þnh thu håi mét phÇn hoÆc toµn bé quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n  vµ ñy th¸c cho n¬i cã ®iÒu kiÖn thi hµnh. 2. QuyÕt  ®Þnh  ñy th¸c ph¶i ghi râ  néi dung  ñy th¸c,  kho¶n   ®∙ thi hµnh  xong,  kho¶n  cÇn  tiÕp  tôc thi hµnh vµ  c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cho viÖc thùc hiÖn ñy th¸c. QuyÕt  ®Þnh  ñy th¸c ph¶i kÌm theo b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh,  b¶n sao biªn b¶n kª biªn,  t¹m  gi÷  tµi  s¶n.  Trong trêng  hîp ph¶i ñy th¸c cho nhiÒu n¬i th× c¬ quan thi hµnh ¸n cã   thÓ  sao chôp b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh thµnh nhiÒu b¶n, cã   ®ãng  dÊu   cña   c¬   quan   thi   hµnh   ¸n   n¬i   ñy   th¸c   ®Ó   göi   cho   c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i nhËn ñy th¸c. Trong   thêi   gian   kh«ng   qu¸   ba   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ  ngµy nhËn  ®îc  ñy th¸c, c¬  quan thi hµnh ¸n nhËn  ñy th¸c  ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬  quan thi hµnh ¸n  ñy  th¸c vÒ viÖc nhËn ®îc ñy th¸c. 3. C¬ quan thi hµnh ¸n nhËn ñy th¸c, nÕu xÐt thÊy ng­ êi ph¶i thi hµnh ¸n   kh«ng cã  tµi s¶n hoÆc kh«ng c  tró,  lµm viÖc hay cã  trô  së   ë   ®Þa ph¬ng m×nh th×  gi¶i quyÕt  nh sau: a) Trong trêng hîp c¬ quan thi hµnh ¸n ®∙ ñy th¸c chñ  ®éng ra quyÕt ®Þnh thi hµnh th× c¬ quan nhËn ñy th¸c ph¶i  ñy th¸c tiÕp cho c¬ quan thi hµnh ¸n n¬i cã ®iÒu kiÖn thi   hµnh; b) Trong trêng hîp c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh   thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu cña ng êi ®îc thi hµnh ¸n th×  ra quyÕt ®Þnh tr¶ l¹i ®¬n yªu cÇu vµ híng dÉn ®¬ng sù göi  ®¬n yªu cÇu (kÌm theo quyÕt ®Þnh tr¶ ®¬n vµ tµi liÖu liªn  quan)  ®Õn c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh.  C¬  quan thi hµnh ¸n n¬i cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n ph¶i ra   quyÕt ®Þnh thi hµnh ¸n theo ®¬n yªu cÇu cña ®¬ng sù.  4.   QuyÕt   ®Þnh   ñy   th¸c   ph¶i   ®îc   göi   cho   Toµ   ¸n   ®∙  chuyÓn   giao   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh,   ViÖn   KiÓm  s¸t  nh©n   d©n   cïng cÊp, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n n¬i nhËn  ñy th¸c, ngêi  ®îc thi hµnh  ¸n,  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi cã  quyÒn,  nghÜa vô liªn quan. §i Ò u  14.  Ho∙n thi hµnh ¸n 1. Trong trêng hîp chñ   ®éng thi hµnh ¸n th×  thêi h¹n   ho∙n thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu 26   cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù kh«ng qu¸ chÝn m¬i ngµy, 
 11. 11 kÓ tõ ngµy ra quyÕt ®Þnh ho∙n thi hµnh ¸n; trêng hîp ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n ®ang chÊp hµnh h×nh ph¹t tï hoÆc cha x¸c  ®Þnh ®îc ®Þa chØ cña hä th× thêi h¹n ho∙n cã thÓ qu¸ chÝn   m¬i ngµy. Trong thêi gian ho∙n thi hµnh ¸n, nÕu ph¸t hiÖn   thÊy ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã   ®iÒu kiÖn thi hµnh ¸n hoÆc  ®∙ hÕt thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n th×  c¬  quan thi hµnh ¸n   ph¶i ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh ¸n.     2. Trong trêng hîp tµi s¶n kª biªn cã tranh chÊp ®ang   ®îc Toµ  ¸n thô  lý, gi¶i quyÕt, thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n  ®îc tÝnh tõ  ngµy Toµ  ¸n thô  lý  vô  viÖc  ®Õn khi b¶n ¸n,  quyÕt ®Þnh cña Toµ ¸n vÒ viÖc gi¶i quyÕt tranh chÊp ®ã cã  hiÖu lùc thi hµnh.  3. Trong trêng hîp thi hµnh ¸n theo  ®¬n yªu cÇu cña  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n th×  c¬  quan thi hµnh ¸n chØ chÊp  nhËn  ®Ò  nghÞ  ho∙n thi hµnh ¸n cña ngêi  ®îc thi hµnh ¸n,  nÕu ®îc sù ®ång ý cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n. Yªu cÇu hoÆc ®ång ý ho∙n thi hµnh ¸n cña ®¬ng sù ph¶i  ®îc   thÓ   hiÖn   b»ng   v¨n   b¶n,   ghi   râ   néi   dung   yªu   cÇu   vµ  thêi h¹n ho∙n thi hµnh ¸n, cã ch÷ ký cña c¸c ®¬ng sù.  Khi  ®iÒu kiÖn ho∙n thi hµnh ¸n kh«ng cßn, Thñ  trëng  c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh ¸n. 4. Trong trêng hîp ho∙n thi hµnh ¸n theo quy ®Þnh t¹i   kho¶n 2 §iÒu 26 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù th× viÖc   yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n ph¶i  ®îc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  cho c¬  quan thi hµnh ¸n, ghi râ  thêi h¹n ho∙n thi hµnh  ¸n. V¨n b¶n yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n ph¶i do ng êi cã thÈm  quyÒn kh¸ng nghÞ ký. Trong trêng hîp ®∙ cã v¨n b¶n mµ cÇn  th«ng b¸o ngay b»ng  ®iÖn tho¹i,  ®iÖn tÝn th×  ph¶i th«ng   b¸o cho c¬  quan thi hµnh ¸n n¬i tæ chøc thi hµnh vô  viÖc   ®ã  biÕt sè, ngµy,  th¸ng,  n¨m cña v¨n b¶n;  néi  dung  cña  v¨n b¶n vµ ngêi ký v¨n b¶n ®ã. Khi nhËn ®îc yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n, trong thêi h¹n   kh«ng qu¸ mét ngµy lµm viÖc c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i ra  quyÕt ®Þnh ho∙n thi hµnh ¸n.  Trêng hîp khi nhËn ®îc yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n, nhng  vô   viÖc   ®ang   ®îc   tæ   chøc   cìng   chÕ   thi   hµnh   ¸n   nÕu   xÐt  thÊy viÖc  dõng  cìng chÕ  thi hµnh ¸n sÏ  ¶nh hëng  nghiªm  träng  ®Õn lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p  cña c¸c bªn ®¬ng sù th× c¬ quan thi hµnh ¸n tiÕp tôc thùc   hiÖn biÖn ph¸p cìng chÕ  thi hµnh ¸n, nhng ph¶i th«ng b¸o  ngay cho ngêi  ®∙ yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n vµ  c¬  quan thi   hµnh ¸n cÊp trªn biÕt.  NÕu vô  viÖc   ®∙  ®îc  thi hµnh mét  phÇn hay thi hµnh xong th× trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba ngµy   lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc v¨n b¶n ®ã, Thñ trëng c¬ quan  thi hµnh ¸n n¬i tæ chøc thi hµnh ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o  cho ngêi ®∙ yªu cÇu ho∙n thi hµnh ¸n biÕt.
 12. 12 Khi nhËn  ®îc v¨n b¶n cña ngêi cã  thÈm quyÒn vÒ  viÖc  kh«ng cã  c¬  së   ®Ó  xem xÐt kh¸ng nghÞ  b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh  theo thñ  tôc gi¸m  ®èc thÈm hoÆc t¸i thÈm, hoÆc hÕt thêi  gian   ho∙n   thi   hµnh   ¸n   mµ   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   kh«ng   bÞ  kh¸ng nghÞ hay kh«ng bÞ t¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù th× Thñ   trëng c¬ quan thi hµnh ¸n ra quyÕt ®Þnh tiÕp tôc thi hµnh  ¸n vµ th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho ng êi ®∙ yªu cÇu ho∙n thi  hµnh ¸n biÕt. §i Ò u  15.  T¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n 1. Trong trêng hîp t¹m  ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo quy   ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù   th×  Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i ra quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ thi hµnh ¸n khi nhËn ® îc th«ng b¸o cña Toµ  ¸n vÒ  viÖc më  thñ  tôc gi¶i quyÕt yªu cÇu tuyªn bè  ph¸ s¶n. Thêi   h¹n t¹m ®×nh chØ thi hµnh ¸n theo thêi h¹n gi¶i quyÕt viÖc  tuyªn bè ph¸ s¶n cña Toµ ¸n.  C¬  quan thi hµnh ¸n kh«ng ra quyÕt  ®Þnh t¹m  ®×nh chØ  thi hµnh ¸n mµ  tiÕp tôc thùc hiÖn c¸c quyÕt  ®Þnh vÒ  thi  hµnh ¸n liªn quan ®Õn phÇn nghÜa vô thi hµnh c¸c kho¶n vÒ  cÊp   dìng;   tiÒn   l¬ng,   tiÒn   c«ng   lao   ®éng,   trî   cÊp   th«i  viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm, b¶o hiÓm x∙ héi; tiÒn båi th­ êng thiÖt  h¹i  vÒ  tÝnh  m¹ng,  søc khoÎ  theo  quy   ®Þnh  t¹i  c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu 51 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh  ¸n d©n sù. Sè  tiÒn thi hµnh ¸n thu  ®îc, sau khi chi tr¶  c¸c kho¶n trªn, c¬  quan thi hµnh ¸n tiÕp tôc t¹m gi÷   ®Ó  chê kÕt qu¶ gi¶i quyÕt cña Toµ ¸n.  2.   Trong   trêng   hîp   t¹m   ®×nh   chØ   thi   hµnh   ¸n   theo   quyÕt ®Þnh kh¸ng nghÞ cña ngêi cã thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i  kho¶n 2 §iÒu 27 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  th×  c¬  quan thi hµnh ¸n ra th«ng b¸o vÒ viÖc t¹m ®×nh chØ.  Trong trêng hîp cÇn thiÕt, viÖc yªu cÇu t¹m  ®×nh chØ  thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 27 cña Ph¸p  lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  cã  thÓ   ®îc th«ng b¸o b»ng  ®iÖn  tho¹i,   ®iÖn tÝn cho c¬  quan thi hµnh ¸n biÕt sè, ngµy,  th¸ng,   n¨m   cña   v¨n   b¶n;   néi   dung   chñ   yÕu   cña   v¨n   b¶n  kh¸ng   nghÞ   vµ   ngêi   ký   kh¸ng   nghÞ.   C¬   quan   thi   hµnh   ¸n  ph¶i dõng viÖc thi hµnh ¸n khi nhËn ®îc th«ng b¸o vµ chËm  nhÊt   kh«ng   qu¸   mét   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy   nhËn   ®îc  th«ng b¸o ph¶i ra th«ng b¸o vÒ viÖc t¹m ®×nh chØ thi hµnh  ¸n.  Th«ng b¸o vÒ  viÖc t¹m  ®×nh chØ thi hµnh ¸n ph¶i göi  cho c¸c bªn  ®¬ng sù, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp vµ  ngêi ra kh¸ng nghÞ.
 13. 13 3. Thñ  trëng c¬  quan thi hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh tiÕp  tôc thi hµnh ¸n trong c¸c trêng hîp sau: a)     Cã   quyÕt   ®Þnh   rót   kh¸ng   nghÞ   cña   ngêi   cã   thÈm  quyÒn; b)  Toµ  ¸n  ®×nh  chØ  viÖc gi¶i  quyÕt  ph¸  s¶n  ®èi  víi  doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙ ph¶i thi hµnh ¸n; c) QuyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc thÈm, t¸i thÈm cña Toµ  ¸n gi÷  nguyªn b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh bÞ kh¸ng nghÞ.  §i Ò u  16.  §×nh chØ thi hµnh ¸n 1. Trong trêng hîp quyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc thÈm söa  ®æi  hay hñy bá b¶n ¸n, quyÕt ®Þnh ®ang ®îc thi hµnh ®Ó xÐt xö  l¹i theo tr×nh tù s¬ thÈm, phóc thÈm th× c¬ quan thi hµnh  ¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ thi hµnh ¸n  ®èi víi viÖc thi  hµnh   b¶n   ¸n,   quyÕt   ®Þnh   tríc   ®©y   vµ   ra   quyÕt   ®Þnh   thi  hµnh ¸n theo quyÕt   ®Þnh cña b¶n ¸n, quyÕt   ®Þnh   ®ang cã  hiÖu lùc ph¸p luËt. Bé  T ph¸p phèi hîp víi Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn  KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao híng dÉn viÖc kh«i phôc quyÒn,  nghÜa vô  cña c¸c bªn trong trêng hîp quyÕt  ®Þnh gi¸m  ®èc  thÈm söa  ®æi hoÆc hñy bá  b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh  ®∙  ®îc thi  hµnh. 2.  ViÖc tõ   bá  quyÒn,  lîi  Ých hîp  ph¸p cña  ngêi  ®îc  thi hµnh ¸n trong  b¶n  ¸n,  quyÕt   ®Þnh ph¶i   ®îc thÓ  hiÖn  b»ng   v¨n   b¶n   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt.   C¬   quan   thi  hµnh ¸n ra quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ thi hµnh ¸n  ®èi víi kho¶n  mµ  ngêi  ®îc thi hµnh ¸n tõ  bá  quyÒn, lîi  Ých cña m×nh.  Trong  trêng hîp nµy, ngêi  ®îc thi hµnh ¸n sau  ®ã  kh«ng  cßn quyÒn yªu cÇu thi hµnh ¸n trë l¹i. §i Ò u  17.  Xö lý tµi s¶n tÞch thu  1. §èi víi tµi s¶n tÞch thu lµ  vò  khÝ, chÊt næ, chÊt  phãng x¹, trang bÞ, ph¬ng tiÖn kü  thuËt qu©n sù  hoÆc vËt  phÈm thuéc di tÝch lÞch sö, v¨n ho¸,     th×  c¬  quan thi  hµnh ¸n chñ   ®éng ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh   t¹i §iÒu 22 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. Trong thêi   h¹n kh«ng qu¸ 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh   ¸n, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i lµm thñ  tôc giao cho c¬  quan  nhµ   níc   qu¶n   lý   lo¹i   tµi   s¶n   ®ã   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt. 2. §èi víi tµi s¶n tÞch thu kh«ng ph¶i lµ tµi s¶n quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 cña §iÒu nµy th× c¬ quan thi hµnh ¸n chñ   ®éng ra quyÕt  ®Þnh thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 22  cña Ph¸p lÖnh  Thi  hµnh  ¸n d©n  sù.  Trong  thêi h¹n kh«ng 
 14. 14 qu¸   15   ngµy,   kÓ   tõ   ngµy   ra   quyÕt   ®Þnh   thi   hµnh   ¸n,   c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i lµm thñ  tôc giao cho c¬  quan Tµi  chÝnh xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   ViÖc   giao   nhËn   tµi   s¶n   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1   vµ  kho¶n 2 cña §iÒu nµy ph¶i ®îc lËp biªn b¶n, m« t¶ cô thÓ,  chi tiÕt tµi s¶n vµ cã ch÷ ký cña c¸c bªn giao, nhËn. §i Ò u   18.  MiÔn, gi¶m thi hµnh ¸n  ®èi víi c¸c kho¶n  ¸n phÝ, tiÒn ph¹t  1. Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ®îc coi lµ kh«ng cã tµi s¶n,  thu   nhËp   hoÆc   ®iÒu   kiÖn   kh¸c   ®Ó   thi   hµnh   ¸n   khi   cã   1  trong  c¸c   ®iÒu  kiÖn quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a (trõ  trêng  hîp  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã  tµi s¶n chung nhng cha  ®îc ph©n  chia hoÆc tµi s¶n v× lý do kh¸ch quan nªn kh«ng xö lý ® îc  ®Ó  thi hµnh ¸n) hoÆc  ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu 8 cña NghÞ   ®Þnh   nµy.  Ngêi   ph¹m   téi   cã   tæ   chøc,   ph¹m   téi   nhiÒu   lÇn,   lîi  dông chøc  vô,  quyÒn  h¹n, thu lîi bÊt chÝnh  lín nãi t¹i  ®iÓm a kho¶n 1 §iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  ®îc x¸c ®Þnh theo quy ®Þnh cña Bé luËt H×nh sù vµ c¸c v¨n   b¶n híng dÉn thi hµnh. 2. ViÖc xÐt miÔn thi hµnh ¸n  ®îc ¸p dông trong nh÷ng  trêng hîp sau ®©y: a) Ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh  t¹i kho¶n 1   §iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù vµ  kho¶n 1 §iÒu nµy cã  sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i tõ  hai m¬i triÖu ®ång trë xuèng;  b)   Ngêi   bÞ   kÕt   ¸n   h×nh   ph¹t   tiÒn   ®∙   tÝch   cùc   chÊp  hµnh   ®îc   mét   phÇn   h×nh   ph¹t   nhng   bÞ   l©m   vµo   hoµn   c¶nh  kinh tÕ ®Æc biÖt khã kh¨n kÐo dµi do thiªn tai, ho¶ ho¹n,  tai n¹n hoÆc  èm  ®au g©y ra mµ  kh«ng thÓ  chÊp hµnh h×nh  ph¹t tiÒn cßn l¹i hoÆc lËp c«ng lín th× viÖc xÐt miÔn thi  hµnh ¸n  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 58  cña Bé luËt H×nh sù.    3.   ViÖc   xÐt   gi¶m   thi   hµnh   ¸n   ®îc   ¸p   dông   khi   ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i kho¶n 1   §iÒu 32 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  kho¶n 1 cña  §iÒu nµy trong nh÷ng trêng hîp sau ®©y: a) §èi víi sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i trªn hai  m¬i triÖu  ®ång  ®Õn n¨m tr¨m triÖu  ®ång th×   ®îc xÐt gi¶m  thi hµnh ¸n, nhng mçi lÇn gi¶m kh«ng qu¸ 1/2 sè  tiÒn cßn  l¹i ph¶i thi hµnh ¸n; b) §èi víi sè  tiÒn ph¶i thi hµnh ¸n cßn l¹i trªn n¨m  tr¨m triÖu ®ång ®Õn mét tû ®ång th× ®îc xÐt gi¶m thi hµnh 
 15. 15 ¸n, nhng mçi lÇn gi¶m kh«ng qu¸ 1/3 sè  tiÒn cßn l¹i ph¶i  thi hµnh ¸n; c) §èi víi sè  tiÒn cßn l¹i ph¶i thi hµnh trªn mét tû  ®ång   th×   ®îc   xÐt   gi¶m   thi   hµnh   ¸n,   nhng   mçi   lÇn   gi¶m  kh«ng qu¸ 1/5 sè tiÒn cßn l¹i ph¶i thi hµnh ¸n. 4. ViÖc xem xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n  ®îc tiÕn hµnh  hµng quý trong n¨m, nhng mçi ®èi tîng thi hµnh ¸n chØ ®îc  xem xÐt miÔn, gi¶m kh«ng qu¸ mét lÇn trong mét n¨m. 5. C¬  quan thi hµnh ¸n  ®ang thô  lý  thi hµnh vô  viÖc  lËp hå  s¬  xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n, kÓ  c¶ tr êng hîp vô  viÖc  ®∙  ®îc chuyÓn giao cho Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙  ®«n  ®èc thi hµnh.  6. QuyÕt ®Þnh xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n sÏ bÞ hñy bá  trong trêng hîp ph¸t hiÖn ngêi ph¶i thi hµnh ¸n cã   hµnh  vi tÈu t¸n, cÊt giÊu tµi s¶n  ®Ó  trèn tr¸nh viÖc thi hµnh  ¸n   dÉn   ®Õn   viÖc   xÐt   miÔn,   gi¶m   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   ®óng  thùc tÕ. Bé  T ph¸p phèi hîp víi Toµ  ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn  KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé  C«ng an, Bé  Tµi chÝnh híng  dÉn thñ tôc xÐt miÔn, gi¶m thi hµnh ¸n.  Ch¬ng III C¸c biÖn ph¸p cìng chÕ §i Ò u   19.  Nguyªn t¾c ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi  hµnh ¸n 1. ChÊp hµnh viªn chØ  ®îc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cìng  chÕ ®∙ ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n   d©n sù.  2. ChØ ®îc ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh ¸n sau  khi  ®∙ hÕt thêi h¹n tù  nguyÖn thi hµnh ¸n, trõ  trêng hîp  cÇn   ¸p   dông   biÖn   ph¸p   cìng   chÕ   ngay   theo   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 2 §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù. Kh«ng ®îc tæ chøc cìng chÕ trong kho¶ng thêi gian quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù;   mêi l¨m ngµy tríc vµ  sau tÕt Nguyªn  ®¸n; c¸c ngµy truyÒn   thèng   ®èi   víi   c¸c   ®èi   tîng   chÝnh   s¸ch,   nÕu   hä   lµ   ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n vµ  c¸c trêng hîp kh¸c do Bé  trëng Bé  T ph¸p quy ®Þnh. 3. ViÖc ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ  ph¶i t¬ng øng víi  nghÜa vô cña  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n.  4. ChÊp hµnh viªn c¨n cø vµo néi dung b¶n ¸n, quyÕt  ®Þnh;  tÝnh  chÊt, møc  ®é  cña nghÜa  vô  thi hµnh  ¸n;   ®iÒu 
 16. 16 kiÖn cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n;  ®Ò  nghÞ  cña  ®¬ng sù  vµ  t×nh h×nh thùc tÕ   ë   ®Þa ph¬ng  ®Ó  ¸p dông biÖn ph¸p cìng  chÕ thi hµnh ¸n thÝch hîp. §i Ò u   20.   Trõ  vµo thu nhËp cña ngêi ph¶i thi hµnh  ¸n  1. C¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c cña ng êi ph¶i thi  hµnh ¸n ngoµi tiÒn l¬ng, trî cÊp hu trÝ, mÊt søc theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù   lµ  nh÷ng kho¶n thu nhËp cña c¸n bé, c«ng nh©n trong c¸c  tæ chøc kinh tÕ; thu nhËp cña x∙ viªn hîp t¸c x∙; tiÒn  thëng vµ  c¸c kho¶n thu nhËp hîp ph¸p kh¸c mµ  hä   ®îc nhËn  tõ mét tæ chøc, c¸ nh©n ®ang qu¶n lý sè thu nhËp ®ã. ViÖc x¸c  ®Þnh møc sinh ho¹t tèi thiÓu cña ngêi ph¶i  thi hµnh ¸n vµ ngêi mµ ngêi ®ã cã nghÜa vô cÊp dìng, nu«i  dìng  ®îc c¨n cø vµo  ®iÒu kiÖn cô  thÓ  tõng  ®Þa ph¬ng n¬i  hä sinh sèng.  2. ViÖc thùc hiÖn biÖn ph¸p cìng chÕ trõ vµo thu nhËp  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 40 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n  sù còng ®îc ¸p dông trong trêng hîp ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  kh«ng cßn tµi s¶n nµo kh¸c ®Ó thi hµnh ¸n. §i Ò u  21.  Kª biªn, giao tµi s¶n  1. Tríc khi ra quyÕt  ®Þnh kª biªn tµi s¶n, ChÊp hµnh   viªn yªu cÇu c¬  quan  ®¨ng ký  quyÒn së  h÷u, sö  dông tµi  s¶n cung cÊp th«ng tin vÒ quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông tµi  s¶n cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n; yªu cÇu c¬  quan  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m cung cÊp th«ng tin vÒ  tµi s¶n dù   ®Þnh  kª biªn cã   ®ang  ®îc dïng  ®Ó  b¶o  ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô  cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n ®èi víi ngêi cã quyÒn hay kh«ng  hoÆc tµi s¶n do ngêi ph¶i thi hµnh ¸n qu¶n lý, sö dông cã  ph¶i lµ  tµi s¶n thuª mua tµi chÝnh hay kh«ng. Trong thêi  h¹n n¨m ngµy lµm viÖc, c¸c c¬  quan nãi trªn ph¶i tr¶ lêi  b»ng v¨n b¶n cho ChÊp hµnh viªn vÒ nh÷ng néi dung yªu cÇu  ®ã.  2. Khi kª biªn tµi s¶n, ChÊp hµnh viªn ph¶i t¹m tÝnh  trÞ  gi¸ c¸c tµi s¶n  ®Þnh kª biªn  ®Ó  kª biªn t ¬ng øng víi  nghÜa vô  thi hµnh ¸n vµ  thanh to¸n c¸c chi phÝ  thi hµnh  ¸n. ChÊp hµnh viªn c¨n cø vµo gi¸ thÞ trêng, ®ång thêi cã  thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña c¬ quan chøc n¨ng vµ cña c¸c bªn   ®¬ng sù ®Ó t¹m tÝnh gi¸ trÞ tµi s¶n kª biªn.  3. Trong trêng hîp kª biªn tµi s¶n lµ  nhµ   ë  hoÆc  ®å  vËt  ®ang bÞ  kho¸ hay  ®ãng gãi th×  ChÊp hµnh viªn yªu cÇu  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi ®ang sö dông, qu¶n lý tµi s¶n  ®ã  më  kho¸, më  gãi; nÕu ngêi ph¶i thi hµnh ¸n, ngêi qu¶n  lý, sö  dông tµi s¶n kh«ng më  hoÆc cè  t×nh v¾ng mÆt th×  ChÊp   hµnh   viªn   lËp   biªn   b¶n   (cã   Ýt   nhÊt   hai   ngêi   lµm 
 17. 17 chøng vµ sù tham gia cña ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp x∙,   ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n cïng cÊp) më  kho¸ hay më  gãi  ®Ó  kiÓm tra, liÖt kª cô  thÓ  c¸c tµi s¶n vµ  kª biªn theo quy   ®Þnh cña ph¸p luËt. Trêng   hîp   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n,   ngêi   ®îc   thi   hµnh  ¸n, ngêi cã quyÒn, nghÜa vô liªn quan ®ang chÊp hµnh h×nh   ph¹t tï  th×  ChÊp hµnh viªn thùc hiÖn viÖc th«ng b¸o c¸c  quyÕt   ®Þnh,   giÊy   b¸o   vÒ   thi   hµnh   ¸n   cho   nh÷ng   ngêi   ®ã  th«ng  qua  gi¸m  thÞ  tr¹i giam.  Ngêi  ®ang  bÞ  giam  gi÷  cã  thÓ   ñy quyÒn cho ngêi kh¸c thùc hiÖn c¸c quyÒn, nghÜa vô  vÒ thi hµnh ¸n cña m×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.  4. Khi ph¸t hiÖn ngêi thø ba ®ang gi÷ tµi s¶n cña ng­ êi ph¶i thi hµnh ¸n th×  ChÊp hµnh viªn yªu cÇu ngêi  ®ang  gi÷  tµi s¶n chuyÓn cho c¬  quan thi hµnh ¸n  ®Ó  thi hµnh  ¸n. Trêng hîp ngêi thø ba kh«ng tù  nguyÖn thùc hiÖn yªu  cÇu cña c¬  quan thi hµnh ¸n th×  ChÊp hµnh viªn ra quyÕt  ®Þnh cìng chÕ kª biªn tµi s¶n ®ã ®Ó thi hµnh ¸n.  NÕu ph¸t hiÖn ngêi thø ba  ®ang nî  tiÒn cña ng êi ph¶i  thi hµnh ¸n mµ  kho¶n nî   ®ã   ®∙  ®îc x¸c  ®Þnh b»ng b¶n ¸n,  quyÕt  ®Þnh cã  hiÖu lùc ph¸p luËt, th×  ChÊp hµnh viªn yªu  cÇu ngêi ®ã chuyÓn sè tiÒn cho c¬ quan thi hµnh ¸n ®Ó thi   hµnh ¸n. NÕu ngêi thø ba  ®ang nî  tiÒn cña ngêi ph¶i thi  hµnh ¸n nãi trªn kh«ng  thùc hiÖn th×  ChÊp  hµnh  viªn cã  quyÒn ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ thi hµnh ¸n cÇn thiÕt ®Ó  thu håi kho¶n tiÒn ®ã ®Ó thi hµnh ¸n.  Khi  kª biªn  tµi s¶n,  nÕu  cã  c¸c tranh  chÊp  mµ  viÖc  tranh chÊp  ®ã   ®¬ng sù  cha khëi kiÖn yªu cÇu Toµ  ¸n gi¶i  quyÕt th×  ChÊp hµnh viªn híng dÉn cho c¸c bªn liªn quan  khëi   kiÖn   ra   Toµ   ¸n   ®Ó   b¶o   vÖ   quyÒn   lîi   cña   m×nh.   HÕt  thêi h¹n chÝn m¬i ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®îc híng dÉn mµ  c¸c  bªn kh«ng khëi kiÖn th× ChÊp hµnh viªn tiÕp tôc xö lý tµi  s¶n  ®ã   ®Ó  thi hµnh ¸n (trõ  trêng hîp cã  trë  ng¹i kh¸ch  quan quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7 cña NghÞ ®Þnh nµy mµ c¸c   bªn kh«ng khëi kiÖn ®óng h¹n). 5. §èi víi trêng hîp tµi s¶n kª biªn thuéc diÖn  ®¨ng   ký  quyÒn së  h÷u, sö  dông,  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m th×  khi ra quyÕt  ®Þnh  kª biªn  tµi  s¶n,  ChÊp hµnh viªn  ph¶i  th«ng b¸o ngay cho c¸c c¬  quan sau  ®©y biÕt viÖc kª biªn  tµi s¶n: a)  V¨n phßng   ®¨ng  ký  quyÒn  sö  dông   ®Êt,  c¬  quan  cã  thÈm quyÒn vÒ   ®¨ng ký  tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt trong tr­ êng hîp kª biªn quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n g¾n liÒn víi  ®Êt; b) Côc Hµng kh«ng ViÖt Nam, trong trêng hîp tµi s¶n  kª biªn lµ tµu bay;
 18. 18 c) C¬  quan  ®¨ng ký  tµu biÓn vµ  thuyÒn viªn khu vùc,  trong trêng hîp tµi s¶n kª biªn lµ tµu biÓn; d)   Côc   C¶nh   s¸t   giao   th«ng   ®êng   bé,   Phßng   C¶nh   s¸t  giao th«ng   ®êng bé, trong  trêng hîp tµi s¶n kª biªn lµ  ph¬ng tiÖn giao th«ng c¬ giíi ®êng bé; ®)  C¬  quan  ®¨ng ký   thuéc  Côc §¨ng  ký  quèc  gia giao  dÞch b¶o  ®¶m thuéc Bé  T ph¸p, trong trêng hîp tµi s¶n kª  biªn kh«ng thuéc mét trong c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, b vµ  c cña kho¶n nµy, trõ  trêng hîp tµi s¶n kª  biªn lµ tµi s¶n cã gi¸ trÞ nhá hoÆc tµi s¶n kª biªn ®∙ ®­ îc giao cho c¸ nh©n, tæ chøc cã ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n hay ® ­ îc b¶o qu¶n t¹i kho cña c¬ quan thi hµnh ¸n. e) C¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn ®¨ng ký quyÒn së h÷u, sö  dông kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 6. KÓ tõ thêi ®iÓm nhËn ®îc th«ng b¸o vÒ viÖc kª biªn  tµi s¶n, c¬  quan  ®¨ng ký  quyÒn së  h÷u, quyÒn sö  dông tµi  s¶n kh«ng thùc hiÖn viÖc  ®¨ng ký  chuyÓn dÞch tµi s¶n  ®ã,  trõ trêng hîp ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c. ViÖc th«ng b¸o vÒ  quyÕt  ®Þnh kª biªn tµi s¶n cã  gi¸  trÞ   ®èi víi bªn thø ba, kÓ  tõ  ngµy th«ng b¸o  ®ã   ®îc c¬  quan cã thÈm quyÒn tiÕp nhËn. Trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy   gi¶i to¶ kª biªn tµi s¶n hay hoµn tÊt viÖc b¸n hoÆc giao  tµi s¶n kª biªn  ®Ó  thi hµnh ¸n, c¬  quan thi hµnh ¸n ph¶i   th«ng b¸o cho c¬ quan ®¨ng ký quyÒn së h÷u, quyÒn sö dông  tµi s¶n, c¬  quan  ®¨ng ký  giao dÞch b¶o  ®¶m quy  ®Þnh t¹i  kho¶n 5 cña §iÒu nµy biÕt.  7. ViÖc cìng chÕ  giao nhµ, chuyÓn quyÒn sö  dông  ®Êt  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 54 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n  sù còng ®îc ¸p dông trong trêng hîp chia tµi s¶n chung. §i Ò u  22.  Tµi s¶n kh«ng ®îc kª biªn 1.   Trêng   hîp   ngêi   ph¶i   thi   hµnh   ¸n   lµ   c¸   nh©n,   c¬  quan   thi   hµnh   ¸n   kh«ng   kª   biªn   c¸c   tµi   s¶n   sau   ®Ó   thi  hµnh ¸n: a)  Sè  l¬ng  thùc  ®¸p øng  nhu cÇu  thiÕt  yÕu cña  ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh trong thêi gian cha cã  thu  nhËp,  thu  ho¹ch  míi; sè  thuèc  men  cÇn  dïng  cho nhu cÇu  phßng, ch÷a bÖnh cña ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ gia ®×nh; b)   C«ng   cô   lao   ®éng   th«ng   thêng   cÇn   thiÕt   ®îc   dïng  lµm ph¬ng tiÖn sinh sèng chñ  yÕu hoÆc duy nhÊt cña ngêi  ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh nh cµy, bõa, cuèc, xÎng, xe  ®¹p thå, xÝch l« vµ c¸c c«ng cô cã gi¸ trÞ kh«ng lín. 
 19. 19 C¸c c«ng cô  lao  ®éng cã  gi¸ trÞ  nh  xe m¸y, « t«, tµu  thuyÒn, m¸y cµy, m¸y xay x¸t vµ  c¸c c«ng cô  cã  gi¸ trÞ  kh¸c th× ChÊp hµnh viªn vÉn kª biªn, ph¸t m¹i ®Ó thi hµnh  ¸n vµ  trÝch l¹i mét kho¶n tiÒn  ®Ó  ngêi ph¶i thi hµnh ¸n  cã thÓ thay thÕ b»ng mét c«ng cô lao ®éng kh¸c cã gi¸ trÞ   thÊp h¬n; c)   Sè   quÇn   ¸o,   ®å   dïng   sinh   ho¹t   th«ng   th êng   cÇn  thiÕt cho ngêi ph¶i thi hµnh ¸n vµ  gia  ®×nh theo møc tèi  thiÓu ë tõng ®Þa ph¬ng nh nåi, xoong, b¸t ®Üa, giêng, tñ,  bµn ghÕ vµ c¸c vËt dông th«ng thêng kh¸c cã gi¸ trÞ kh«ng  lín.   Nh÷ng   ®å   dïng   sinh   ho¹t   hay   t  trang   nh  ti   vi,   tñ  l¹nh, m¸y ®iÒu hoµ, m¸y giÆt, m¸y vi tÝnh, nhÉn vµng, gi ­ êng, tñ vµ nh÷ng ®å dïng cã gi¸ trÞ, th× c¬ quan thi hµnh   ¸n vÉn kª biªn ®Ó b¶o ®¶m thi hµnh ¸n;  d)  §å  dïng thê  cóng th«ng thêng theo tËp qu¸n  ë   ®Þa  ph¬ng.  2. §èi víi doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙, c¬  së  s¶n xuÊt  kinh doanh, dÞch vô  (gäi chung lµ  tæ chøc kinh tÕ) thuéc  mäi thµnh phÇn kinh tÕ, c¬  quan thi hµnh ¸n kh«ng  ®îc kª  biªn c¸c tµi s¶n sau ®Ó thi hµnh ¸n: a) Thuèc men ch÷a bÖnh, ph¬ng tiÖn, dông cô, tµi s¶n  thuéc c¬ së y tÕ, kh¸m ch÷a bÖnh, trõ trêng hîp ®©y lµ c¸c  tµi s¶n lu th«ng ®Ó kinh doanh; l¬ng thùc, thùc phÈm, dông  cô, tµi s¶n phôc vô ¨n gi÷a ca cho ngêi lao ®éng; b) Nhµ trÎ, trêng häc vµ c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, ®å  dïng thuéc c¸c c¬  së  nµy, nÕu  ®©y kh«ng ph¶i lµ  tµi s¶n  lu th«ng kinh doanh cña doanh nghiÖp; c)   Trang   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn,   c«ng   cô   b¶o   ®¶m   an  toµn lao  ®éng; phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng « nhiÔm   m«i trêng; d) C¬ së h¹ tÇng quan träng phôc vô lîi Ých c«ng céng,   an ninh, quèc phßng; ®) Nguyªn ­ vËt liÖu, thµnh phÈm, b¸n thµnh phÈm lµ  c¸c   ho¸   chÊt   ®éc   h¹i   nguy   hiÓm   hoÆc   tµi   s¶n   kh«ng   ®îc  phÐp lu hµnh; e) Sè nguyªn ­ vËt liÖu b¸n thµnh phÈm ®ang n»m trong   d©y chuyÒn s¶n xuÊt khÐp kÝn; g) C¸c trêng hîp  ®Æc biÖt kh¸c do Bé  trëng Bé  T ph¸p  quy ®Þnh sau khi thèng nhÊt víi Bé trëng Bé Tµi chÝnh. 3.   §èi   víi   c¬   quan   nhµ   níc,   tæ   chøc   chÝnh   trÞ,   tæ  chøc   chÝnh   trÞ   ­   x∙   héi,   tæ   chøc   x∙   héi   ­   nghÒ   nghiÖp  (gäi chung lµ  c¬  quan, tæ chøc) ho¹t  ®éng b»ng nguån vèn  do ng©n s¸ch nhµ níc cÊp th× c¬ quan thi hµnh ¸n kh«ng kª  biªn c¸c tµi s¶n do ng©n s¸ch nhµ  níc trùc tiÕp cÊp mµ  yªu cÇu c¬ quan, tæ chøc ®ã cã v¨n b¶n ®Ò nghÞ c¬ quan cã 
 20. 20 thÈm quyÒn hç  trî  tµi chÝnh  ®Ó  thi hµnh ¸n theo quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 33 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh ¸n d©n sù  vµ  §iÒu 4  cña NghÞ ®Þnh nµy. Trêng hîp c¬  quan, tæ chøc cã  nguån thu tõ  c¸c ho¹t  ®éng cã thu hîp ph¸p kh¸c th× c¬ quan thi hµnh ¸n kª biªn   c¸c tµi s¶n cã  nguån gèc tõ  nguån thu  ®ã   ®Ó  thi hµnh ¸n,   trõ c¸c tµi s¶n sau ®©y:  a) Thuèc men ch÷a bÖnh, ph¬ng tiÖn, dông cô, tµi s¶n  thuéc c¬  së  y tÕ, kh¸m ch÷a bÖnh, trõ  trêng hîp  ®©y lµ  c¸c tµi s¶n lu th«ng ®Ó kinh doanh; l¬ng thùc, thùc phÈm,  dông cô, tµi s¶n phôc vô viÖc ¨n gi÷a ca cho c¸n bé, c«ng   chøc; b) Nhµ trÎ, trêng häc vµ c¸c thiÕt bÞ, ph¬ng tiÖn, ®å  dïng thuéc c¸c c¬  së  nµy, nÕu  ®©y kh«ng ph¶i lµ  tµi s¶n  lu th«ng kinh doanh cña c¬ quan, tæ chøc; c)   Trang   thiÕt   bÞ,   ph¬ng   tiÖn,   c«ng   cô   b¶o   ®¶m   an  toµn lao  ®éng; phßng chèng ch¸y næ, phßng chèng « nhiÔm   m«i trêng; d) Trô së lµm viÖc. §i Ò u  23.  §Þnh gi¸ tµi s¶n 1.  Sau khi  kª biªn,  nÕu c¸c   ®¬ng sù   tho¶ thuËn   ®îc  gi¸ tµi s¶n  ®∙ kª biªn th×  ChÊp hµnh viªn lËp biªn b¶n  ghi râ tho¶ thuËn ®ã, cã ch÷ ký cña c¸c ®¬ng sù.  Thêi   h¹n   ®Ó   cho   c¸c   bªn   ®¬ng   sù   tho¶   thuËn   vÒ   gi¸  kh«ng qu¸ n¨m ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy kª biªn tµi s¶n.  §èi víi tµi s¶n t¬i sèng, mau háng th×  khi kª biªn, c¸c  bªn ®¬ng sù ph¶i tho¶ thuËn ngay vÒ gi¸. 2.   ChÊp   hµnh   viªn   lËp   Héi   ®ång   ®Þnh   gi¸   víi   thµnh   phÇn quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 43 cña Ph¸p lÖnh Thi hµnh  ¸n d©n sù  do ChÊp hµnh viªn lµm Chñ  tÞch  ®Ó   ®Þnh gi¸ tµi   s¶n  ®∙ kª biªn khi c¸c  ®¬ng sù  kh«ng tho¶ thuËn  ®îc vÒ  gi¸ hoÆc viÖc  ®Þnh gi¸ tµi s¶n cÇn thiÕt ph¶i cã  sù  tham  gia   cña   c¸n   bé   chuyªn   m«n.   Trong   trêng   hîp   cÇn   thiÕt,  ChÊp hµnh viªn cã  quyÒn thuª hoÆc trng cÇu gi¸m  ®Þnh vÒ  gi¸ trÞ  cña tµi s¶n. Khi cã  yªu cÇu cña ChÊp hµnh viªn,  c¬  quan chuyªn m«n cã  tr¸ch nhiÖm cö  ngêi cã  chuyªn m«n  tham gia viÖc ®Þnh gi¸.  §¹i diÖn c¬  quan chuyªn m«n trong Héi  ®ång  ®Þnh gi¸   lµ   ngêi   cã   chuyªn   m«n,   kü   thuËt   thuéc   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn qu¶n lý  vÒ  mÆt chuyªn m«n ­ nghiÖp vô   ®èi víi tµi  s¶n  ®Þnh gi¸. NÕu tµi s¶n  ®Þnh gi¸ lµ  nhµ   ë  th×  ph¶i cã  ®¹i diÖn cña c¬  quan qu¶n lý  nhµ   ®Êt vµ  c¬  quan qu¶n lý  x©y dùng tham gia Héi ®ång ®Þnh gi¸.
Đồng bộ tài khoản