Nghị định 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:42

0
133
lượt xem
7
download

Nghị định 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 175/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh Cña chÝnh phñ sè 175/2004/N§­CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2004  vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i  ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Th¬ng m¹i ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997; C¨n   cø   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ngµy   02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Th¬ng m¹i, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I  quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh viÖc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  ®èi víi c¸ nh©n, tæ chøc cã  hµnh vi cè   ý hoÆc v«  ý   vi ph¹m c¸c quy ®Þnh qu¶n lý nhµ níc trong lÜnh vùc th¬ng  m¹i mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m h×nh sù  vµ  theo quy  ®Þnh  cña NghÞ ®Þnh nµy ph¶i bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. 2.   Vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   th ¬ng   m¹i   quy  ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy bao gåm: a) Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng  ký kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ hé kinh doanh;  b) Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thµnh lËp vµ ho¹t ®éng  cña   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn,   Chi   nh¸nh   cña   th ¬ng   nh©n   níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam; c) Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  lu th«ng, kinh doanh  hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ trêng; d) Hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ xóc tiÕn th¬ng m¹i; e) Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  xuÊt khÈu, nhËp khÈu  hµng ho¸ vµ  dÞch vô  liªn quan   ®Õn  xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu  hµng ho¸;
 2. 2 g) Hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng th¬ng m¹i,  dÞch vô kh¸c.  3. C¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh kh¸c trong lÜnh vùc   th¬ng m¹i kh«ng trùc tiÕp quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy th×  ¸p dông theo quy  ®Þnh  t¹i  c¸c  NghÞ   ®Þnh kh¸c cña ChÝnh  phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  nhµ níc cã liªn quan ®Ó xö ph¹t. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. C¸ nh©n, tæ chøc ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh vùc th¬ng m¹i  ®Òu bÞ  xö  ph¹t  theo quy  ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy. 2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i trong l∙nh thæ ViÖt Nam bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh theo quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy, trõ  trêng   hîp   §iÒu  íc   quèc   tÕ   mµ   ViÖt   Nam   ký   kÕt   hoÆc   gia  nhËp cã quy ®Þnh kh¸c. 3.  Ngêi cha thµnh niªn cã hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong   lÜnh   vùc   th¬ng   m¹i   bÞ   xö   ph¹t   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 7 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u  3.  Nguyªn t¾c xö ph¹t 1. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i ph¶i  ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ  bÞ   ®×nh chØ ngay. C¸c hµnh vi  vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th¬ng m¹i ph¶i  ®îc xö  ph¹t trong thêi h¹n quy  ®Þnh. Trêng hîp  ®Ó  qu¸ thêi h¹n  theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 56 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m   hµnh chÝnh  th×  ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t  kh«ng  ®îc ra  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t, nhng vÉn ph¶i ¸p dông biÖn ph¸p kh¾c  phôc theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ tÞch thu tang vËt  vi ph¹m hµnh chÝnh thuéc diÖn cÊm lu hµnh. 2. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ bÞ  xö  ph¹t mét  lÇn; mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   th×  bÞ  xö  ph¹t vÒ  tõng hµnh vi vi ph¹m; nhiÒu ngêi cïng  thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh th×  mçi ngêi vi  ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. Khi xö ph¹t mét ngêi thùc hiÖn nhiÒu  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th ¬ng m¹i, ngêi  cã  thÈm quyÒn chØ ra mét quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t trong  ®ã  ghi  râ  h×nh thøc, møc xö  ph¹t  ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m.  NÕu c¸c h×nh thøc xö ph¹t lµ ph¹t tiÒn th× céng l¹i thµnh  møc tiÒn ph¹t chung cña quyÕt ®Þnh xö ph¹t.  3. ViÖc xö  ph¹t hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh ph¶i c¨n  cø vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m vµ  nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ, t¨ng nÆng quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8 vµ  9 Ph¸p lÖnh Xö  lý 
 3. 3 vi ph¹m hµnh chÝnh  ®Ó  quyÕt  ®Þnh h×nh thøc xö  ph¹t, møc  xö ph¹t vµ c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶. 4.   Ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  lÜnh   vùc   th¬ng  m¹i  ph¶i   xö  ph¹t   ®óng   thÈm   quyÒn.   NÕu ngêi cã thÈm quyÒn xö ph¹t v¾ng mÆt th× uû quyÒn b»ng  v¨n b¶n cho cÊp phã cña m×nh thùc hiÖn thÈm quyÒn xö ph¹t  vµ  ngêi  ®îc uû  quyÒn  chÞu  tr¸ch nhiÖm  vÒ  quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t cña m×nh. 5. NÕu vô  viÖc vi ph¹m xÐt thÊy cã  dÊu hiÖu téi ph¹m  th×  ngêi cã  thÈm quyÒn ph¶i chuyÓn giao hå  s¬, tang vËt,  ph¬ng tiÖn vi ph¹m cho c¬ quan tiÕn hµnh tè tông h×nh sù.  Trêng hîp ®∙ ra quyÕt ®Þnh xö ph¹t hµnh chÝnh th× ngêi ra  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh ph¶i cã  quyÕt  ®Þnh hñy bá  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh. Trong thêi h¹n ba  ngµy, kÓ  tõ  ngµy hñy bá  quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh, ph¶i chuyÓn hå s¬ vô vi ph¹m cho c¬ quan tiÕn hµnh  tè tông h×nh sù. 6. Trong mét vô  viÖc vi ph¹m, nÕu mét trong c¸c hµnh  vi vi ph¹m cã  quy  ®Þnh h×nh thøc, møc ph¹t hoÆc c¸c biÖn  ph¸p kh¾c  phôc  hËu qu¶ vît thÈm  quyÒn  cña ngêi xö  ph¹t  th×  ph¶i chuyÓn toµn bé  vô  viÖc vi ph¹m  ®Õn cÊp cã  thÈm  quyÒn xö  ph¹t. Trong trêng hîp ph¹t tiÒn, thÈm quyÒn xö  ph¹t  ®îc x¸c  ®Þnh c¨n cø vµo møc tèi  ®a cña khung tiÒn  ph¹t quy ®Þnh ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m. 7. Nghiªm cÊm gi÷  l¹i c¸c vô  vi ph¹m cã  dÊu hiÖu téi  ph¹m  ®Ó  xö  ph¹t hµnh chÝnh; nghiªm cÊm viÖc chia t¸ch vô  viÖc vi ph¹m vît thÈm quyÒn  ®Ó  gi÷  l¹i xö  ph¹t theo thÈm  quyÒn cña cÊp m×nh.  8. Kh«ng xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong c¸c trêng  hîp   thuéc   t×nh   thÕ   cÊp   thiÕt,   phßng   vÖ   chÝnh   ®¸ng,   sù  kiÖn   bÊt   ngê   hoÆc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   t×nh   tr¹ng  ®ang m¾c bÖnh  t©m  thÇn  hoÆc bÖnh kh¸c  lµm  mÊt  kh¶  n¨ng  nhËn thøc hoÆc kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi. 9. C¸c trêng hîp  ®∙ ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t kh«ng  ®óng   thÈm   quyÒn,   kh«ng   ®óng   ®èi   tîng   bÞ   xö  ph¹t,   kh«ng   ®óng  hµnh   vi   vi   ph¹m,   h×nh   thøc   vµ   møc   xö   ph¹t,   kh«ng   ®óng  thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vµ   thêi   h¹n   xö   ph¹t   th×   ph¶i   hñy   bá  ngay   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t   kh«ng   ®óng   ph¸p   luËt.   Ngêi   cã  thÈm quyÒn cã  lçi trong viÖc ra quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t kh«ng  ®óng ph¸p luËt ph¶i bÞ  xö  lý  kû  luËt hoÆc truy cøu tr¸ch  nhiÖm h×nh sù, nÕu g©y thiÖt h¹i vÒ  tµi s¶n th×  ph¶i båi  thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 4. 4 § i Ò u   4.   ¸p dông c¸c h×nh thøc xö ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh vµ biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ 1. Khi xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh ngêi cã  thÈm quyÒn  xö  ph¹t chØ  ®îc ¸p dông nh÷ng h×nh thøc xö  ph¹t vµ  biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ (nÕu cã)  ®∙  ®îc quy  ®Þnh  ®èi víi  hµnh vi vi ph¹m. Mçi vi ph¹m hµnh chÝnh chØ ¸p dông mét h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh ®Ó xö ph¹t. Ngoµi h×nh thøc xö ph¹t chÝnh, tuú   theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m cô  thÓ  cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p  dông mét hoÆc nhiÒu h×nh thøc xö ph¹t bæ sung vµ c¸c biÖn  ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶. C¸c h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ chØ ®îc ¸p dông kÌm theo h×nh  thøc xö  ph¹t chÝnh, kh«ng  ®îc ¸p dông  ®éc lËp h×nh thøc  xö ph¹t bæ sung mµ kh«ng cã h×nh thøc xö ph¹t chÝnh. 2. Ph¹t c¶nh c¸o lµ  h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh chØ  ®îc  ¸p   dông   trong   trêng   hîp   vi   ph¹m   nhá,   lÇn   ®Çu,   cã   t×nh  tiÕt gi¶m nhÑ vµ hµnh vi vi ph¹m cã quy ®Þnh h×nh thøc xö   ph¹t c¶nh c¸o. 3. Ph¹t tiÒn lµ  h×nh thøc xö  ph¹t chÝnh  ®îc ¸p dông  nh sau: møc tiÒn ph¹t tiÒn cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi   ph¹m hµnh chÝnh lµ møc trung b×nh cña khung tiÒn ph¹t ® îc  quy  ®Þnh  ®èi víi mçi hµnh vi vi ph¹m; nÕu cã  t×nh tiÕt  gi¶m nhÑ  th×  møc tiÒn ph¹t cã  thÓ  gi¶m xuèng, nhng kh«ng  ®îc gi¶m  qu¸  møc  tèi  thiÓu  cña khung  tiÒn  ph¹t; nÕu cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th× møc tiÒn ph¹t cã thÓ t¨ng lªn nh­ ng kh«ng ®îc vît qu¸ møc tèi ®a cña khung tiÒn ph¹t. 4. Tíc quyÒn sö  dông cã  thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n  c¸c lo¹i giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  th¬ng m¹i, dÞch  vô  lµ  h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung, chØ  ®îc ¸p dông trong  trêng hîp c¸ nh©n, tæ chøc vi ph¹m nghiªm träng quy  ®Þnh  sö  dông c¸c lo¹i giÊy phÐp, chøng chØ hµnh nghÒ  vµ  hµnh  vi vi ph¹m cã quy ®Þnh h×nh thøc xö ph¹t nµy. 5.  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh lµ  h×nh thøc xö  ph¹t bæ sung chØ  ®îc ¸p  dông khi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã  quy  ®Þnh ¸p dông  h×nh thøc xö  ph¹t nµy. Tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh   bao   gåm   vËt,   tiÒn,   hµng   ho¸,   ph¬ng   tiÖn   cã   liªn  quan   trùc   tiÕp   ®Õn   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh.   Kh«ng   tÞch   thu  tang   vËt,   ph¬ng   tiÖn   bÞ   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh chiÕm ®o¹t, sö dông tr¸i phÐp mµ tr¶ l¹i cho chñ së  h÷u hoÆc ngêi qu¶n lý, ngêi sö dông hîp ph¸p. 6.  C¸c biÖn  ph¸p  kh¾c phôc  hËu  qu¶ chØ  ®îc ¸p dông  khi hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh cã  quy  ®Þnh ¸p dông biÖn  ph¸p   nµy   vµ   ¸p   dông   kÌm   theo   h×nh   thøc   xö   ph¹t   chÝnh,  nh»m xö  lý  triÖt  ®Ó  vi ph¹m, lo¹i trõ  nguyªn nh©n,  ®iÒu  kiÖn   t¸i   ph¹m,   kh¾c   phôc   mäi   hËu   qu¶   do   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh g©y ra.
 5. 5 § i Ò u   5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc th¬ng m¹i vµ  thêi h¹n  ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t  vi ph¹m hµnh chÝnh 1.   Thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh  vùc th¬ng m¹i lµ  mét n¨m, kÓ  tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh  ®îc thùc hiÖn. 2.   §èi   víi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   ho¹t   ®éng   xuÊt  khÈu, nhËp khÈu hµng ho¸ hoÆc dÞch vô  liªn quan  ®Õn xuÊt  khÈu,  nhËp   khÈu   hµng   ho¸;  hµnh   vi  bu«n   lËu,   vËn   chuyÓn   hoÆc bu«n b¸n hµng nhËp lËu; hµnh vi s¶n xuÊt, bu«n b¸n  hµng gi¶, th× thêi hiÖu xö ph¹t lµ hai n¨m, kÓ tõ ngµy vi   ph¹m hµnh chÝnh ®îc thùc hiÖn. NÕu qu¸ c¸c thêi h¹n nãi trªn th× kh«ng bÞ xö ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  nhng vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p  kh¾c  phôc hËu qu¶ quy  ®Þnh t¹i c¸c  ®iÓm a, b, c, d vµ   ®  §iÒu  12 Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ NghÞ ®Þnh nµy. 3. C¸ nh©n bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã  quyÕt  ®Þnh  ®a ra xÐt xö theo thñ tôc tè tông h×nh sù, nhng sau ®ã cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh chØ vô  ¸n mµ  hµnh  vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh chÝnh th×  bÞ  xö  ph¹t   hµnh chÝnh. Thêi hiÖu xö ph¹t lµ ba th¸ng, kÓ tõ ngµy ng­ êi cã  thÈm quyÒn xö  ph¹t nhËn  ®îc quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ vµ  hå s¬ vô vi ph¹m. 4. Trong thêi h¹n  ®îc quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ  3 §iÒu nµy, nÕu c¸ nh©n, tæ chøc cã  vi ph¹m hµnh chÝnh  míi trong lÜnh vùc th¬ng m¹i mµ  tríc  ®©y  ®∙ vi ph¹m hoÆc  cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t, th×  thêi hiÖu  ®îc tÝnh l¹i kÓ tõ thêi ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh  míi hoÆc thêi  ®iÓm chÊm døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö ph¹t.  5.   C¸   nh©n,   tæ   chøc   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc th¬ng m¹i nÕu qu¸ mét n¨m, kÓ tõ ngµy chÊp  hµnh xong quyÕt  ®Þnh xö  ph¹t hoÆc tõ  ngµy hÕt thêi hiÖu  thi hµnh quyÕt   ®Þnh xö  ph¹t mµ  kh«ng t¸i ph¹m,  th×  coi  nh cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc th¬ng  m¹i. 6.   Thêi   h¹n,   thêi   hiÖu   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong lÜnh vùc th¬ng m¹i  ®îc tÝnh theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu   9 NghÞ   ®Þnh sè  134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003  cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh mét sè   ®iÒu cña  Ph¸p lÖnh Xö  lý  vi ph¹m hµnh chÝnh n¨m 2002 (sau  ®©y gäi  t¾t lµ NghÞ ®Þnh 134/2003 cña ChÝnh phñ).
 6. 6 Ch¬ng II  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh, h×nh thøc  vµ møc xö ph¹t    Môc I hµnh vi Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ giÊy chøng nhËn ®¨ng ký  kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ hé kinh doanh  §i Ò u   6.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng  ký kinh doanh ®èi víi doanh nghiÖp  1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Cho   thuª,   cho   mîn   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh  doanh; b) Tù viÕt thªm, tÈy xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung trong   GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh kh«ng  ®óng ngµnh nghÒ, mÆt hµng,   ®Þa  ®iÓm,  ®Þa bµn ghi trong GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh  doanh. 3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kinh doanh díi h×nh thøc doanh nghiÖp mµ  kh«ng cã  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh;  b)  TiÕp tôc  ho¹t  ®éng kinh  doanh  khi  ®∙ bÞ  thu  håi  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   8.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy  trong   trêng   hîp   kinh   doanh   nh÷ng   ngµnh   nghÒ,   mÆt   hµng,  dÞch vô thuéc danh môc h¹n chÕ kinh doanh hoÆc kinh doanh   cã ®iÒu kiÖn. 5. C¸c quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy còng  ®îc ¸p dông  ®Ó  xö  ph¹t  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng cña Chi nh¸nh, V¨n phßng  ®¹i diÖn cña  doanh nghiÖp t¹i c¸c tØnh, thµnh phè. §i Ò u   7.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng  ký kinh doanh ®èi víi hé kinh doanh 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  200.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:
 7. 7 a)   Cho   thuª,   cho   mîn   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh  doanh; b) Tù viÕt thªm, tÈy xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung trong   GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 2. Ph¹t tiÒn tõ 100.000 ®ång ®Õn 300.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi kinh doanh kh«ng  ®óng ngµnh nghÒ, mÆt hµng,  ®Þa  ®iÓm,   ®Þa   bµn   ghi   trong   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 400.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kinh doanh díi h×nh thøc hé kinh doanh mµ kh«ng cã  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh; b)  TiÕp tôc  ho¹t  ®éng kinh  doanh  khi  ®∙ bÞ  thu  håi  GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 4. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 700.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy trong tr êng  hîp kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ, mÆt hµng, dÞch vô  thuéc  danh môc h¹n chÕ kinh doanh hoÆc kinh doanh cã ®iÒu kiÖn.  §i Ò u   8.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  thñ  tôc  ®¨ng ký  kinh  doanh vµ biÓn hiÖu ViÖc  xö  ph¹t  c¸c  hµnh vi  vi ph¹m  hµnh chÝnh  vÒ   thñ  tôc  ®¨ng ký  kinh doanh; vÒ  trô  së  doanh nghiÖp,  ®Þa  ®iÓm  hé  kinh doanh c¸ thÓ; vÒ  biÓn hiÖu cña c¬  së  kinh doanh  th¬ng m¹i, dÞch vô ®îc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i c¸c NghÞ  ®Þnh cña ChÝnh phñ quy ®Þnh xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  ®¨ng ký kinh doanh hoÆc trong lÜnh vùc v¨n ho¸ th«ng tin. Môc II hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thµnh  lËp vµ ho¹t ®éng  cña V¨n phßng ®¹i diÖn, chi nh¸nh th¬ng nh©n  cña níc ngoµi t¹i ViÖt Nam §i Ò u   9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ thµnh lËp vµ ho¹t ®éng  cña V¨n phßng  ®¹i diÖn th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  (sau ®©y gäi t¾t lµ V¨n phßng ®¹i diÖn). 1.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng ho¹t ®éng trong thêi h¹n quy ®Þnh sau khi ® ­ îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp V¨n phßng ®¹i diÖn; b)   Kh«ng   th«ng   b¸o   cho   c¬   quan   cÊp   giÊy   phÐp   trong  thêi h¹n quy  ®Þnh vÒ   ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së, sè  ngêi ViÖt  Nam, sè ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i V¨n phßng ®¹i diÖn; 
 8. 8 c)   Kh«ng   th«ng   b¸o   cho   c¬   quan   cÊp   giÊy   phÐp   trong  thêi h¹n quy  ®Þnh  khi  chÊm  døt ho¹t  ®éng cña V¨n phßng  ®¹i diÖn; d)  Kh«ng  nép l¹i  giÊy phÐp   ®îc cÊp  cho c¬  quan  cÊp  giÊy phÐp trong thêi h¹n quy  ®Þnh khi chÊm døt ho¹t  ®éng  cña V¨n phßng ®¹i diÖn; e)   Kh«ng   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o,   cung   cÊp   tµi   liÖu   hoÆc  gi¶i tr×nh  nh÷ng vÉn  ®Ò  cã  liªn quan  ®Õn ho¹t   ®éng  cña  V¨n phßng  ®¹i diÖn theo yªu cÇu cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn; g) Kh«ng th«ng b¸o víi c¬ quan cÊp giÊy phÐp khi thay   ®æi ®Þa ®iÓm ®Æt trô së cña V¨n phßng ®¹i diÖn trong cïng  mét tØnh, thµnh phè hoÆc thay ®æi ngêi ®øng ®Çu V¨n phßng  ®¹i diÖn trong thêi h¹n quy ®Þnh.  2. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  Kh«ng  cã   ®Þa  ®iÓm   ®Æt  trô  së  V¨n  phßng   ®¹i diÖn  hoÆc thuª h¬n mét  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  V¨n phßng  ®¹i diÖn  hoÆc kinh doanh cho thuª l¹i trô së V¨n phßng ®¹i diÖn; b) Kh«ng lµm thñ  tôc söa  ®æi, bæ sung néi dung giÊy  phÐp theo  quy   ®Þnh  khi thay  ®æi c¸c néi dung ho¹t   ®éng  cña V¨n phßng ®¹i diÖn so víi giÊy phÐp ®îc cÊp; c) Kh«ng lµm thñ  tôc xin cÊp giÊy phÐp míi theo quy  ®Þnh khi thay  ®æi  ®Þa  ®iÓm  ®Æt trô  së  V¨n phßng  ®¹i diÖn  sang tØnh, thµnh phè kh¸c; d) Tù viÕt thªm, tÈy xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung trong   giÊy phÐp ®îc cÊp. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  40.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Ho¹t   ®éng   kh«ng   ®óng   néi   dung   ho¹t   ®éng   cña   V¨n  phßng ®¹i diÖn ghi trong giÊy phÐp; b) Ký  hîp  ®ång mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô  mµ  kh«ng  cã  giÊy   ñy quyÒn  hîp lÖ  cña  th¬ng nh©n níc ngoµi  ®èi víi tõng hîp ®ång theo quy ®Þnh; c) Kh«ng thùc hiÖn b¸o c¸o  ®Þnh kú  hµng n¨m theo quy  ®Þnh vÒ  ho¹t  ®éng cña V¨n phßng  ®¹i diÖn víi c¬  quan cÊp  giÊy phÐp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  40.000.000   ®ång   ®Õn  60.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Thùc   hiÖn   chøc   n¨ng   ®¹i   diÖn   cho   th¬ng   nh©n   níc  ngoµi kh¸c t¹i ViÖt Nam;
 9. 9 b) TiÕp tôc ho¹t ®éng sau khi th¬ng nh©n níc ngoµi ®∙  chÊm døt ho¹t  ®éng hoÆc th¬ng nh©n níc ngoµi  ®∙ cã  th«ng  b¸o chÊm døt ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®¹i diÖn; c) TiÕp tôc ho¹t ®éng sau khi c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn cã  quyÕt  ®Þnh thu håi, hñy bá  giÊy phÐp thµnh lËp  V¨n phßng ®¹i diÖn. §i Ò u   10.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   thµnh   lËp   vµ   ho¹t  ®éng cña Chi nh¸nh th¬ng nh©n níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sau  ®©y gäi t¾t lµ Chi nh¸nh) 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng ho¹t ®éng trong thêi h¹n quy ®Þnh sau khi ® ­ îc cÊp giÊy phÐp thµnh lËp Chi nh¸nh; b) Kh«ng th«ng b¸o cho c¬ quan cÊp giÊy phÐp theo quy   ®Þnh vÒ ®Þa ®iÓm ®Æt trô së, sè ngêi ViÖt Nam, sè ngêi n­ íc ngoµi lµm viÖc t¹i Chi nh¸nh; c)   Kh«ng   th«ng   b¸o   cho   c¬   quan   cÊp   giÊy   phÐp   trong  thêi h¹n quy ®Þnh khi chÊm døt ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh; d)  Kh«ng  nép l¹i  giÊy phÐp   ®îc cÊp  cho c¬  quan  cÊp  giÊy phÐp trong thêi h¹n quy  ®Þnh khi chÊm døt ho¹t  ®éng  cña Chi nh¸nh; e)   Kh«ng   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o,   cung   cÊp   tµi   liÖu   hoÆc  gi¶i tr×nh  nh÷ng vÊn  ®Ò  cã  liªn quan  ®Õn ho¹t   ®éng  cña  Chi nh¸nh theo yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn. 2. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã ®Þa ®iÓm ®Æt trô së Chi nh¸nh hoÆc cã h¬n  mét ®Þa ®iÓm ®Æt trô së Chi nh¸nh; b) Kh«ng lµm thñ  tôc söa  ®æi, bæ sung giÊy phÐp theo  quy  ®Þnh mµ  tù   ý  thay  ®æi c¸c néi dung ho¹t  ®éng cña Chi   nh¸nh; c) Tù viÕt thªm, tÈy xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung trong   giÊy phÐp. 3. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng lµm thñ  tôc xin cÊp giÊy phÐp míi theo quy  ®Þnh   khi   thay   ®æi   ®Þa   ®iÓm   ®Æt   trô   së   Chi   nh¸nh   sang  tØnh, thµnh phè kh¸c; b)   Ho¹t   ®éng   kh«ng   ®óng   néi   dung   ho¹t   ®éng   cña   Chi  nh¸nh ghi trong giÊy phÐp;
 10. 10 c)   Ký   hîp   ®ång   mua   b¸n   hµng   ho¸,   cung   øng   dÞch   vô  kh«ng phï  hîp víi néi dung ho¹t  ®éng cña Chi nh¸nh ngoµi  trêng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu nµy; d) Kh«ng thùc hiÖn b¸o c¸o ®Þnh kú, b¸o c¸o tµi chÝnh   hµng n¨m vÒ  ho¹t  ®éng cña Chi nh¸nh víi c¬  quan cÊp giÊy  phÐp theo quy  ®Þnh hoÆc b¸o c¸o tµi chÝnh kh«ng  ®óng quy  ®Þnh. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  50.000.000   ®ång   ®Õn  70.000.000   ®ång   ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Mua ®Ó xuÊt khÈu hoÆc nhËp khÈu ®Ó b¸n ë thÞ trêng  ViÖt Nam nh÷ng lo¹i hµng ho¸ hoÆc cung øng dÞch vô  ngoµi  danh môc hµng ho¸, dÞch vô Chi nh¸nh th¬ng nh©n níc ngoµi  ®îc phÐp  kinh  doanh t¹i ViÖt  Nam  hoÆc  mua hµng ho¸ t¹i  ViÖt Nam ®Ó b¸n t¹i ViÖt Nam; b) TiÕp tôc ho¹t ®éng sau khi th¬ng nh©n níc ngoµi ®∙  chÊm døt ho¹t  ®éng hoÆc th¬ng nh©n níc ngoµi  ®∙ cã  th«ng  b¸o chÊm døt ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh; c) TiÕp tôc ho¹t ®éng sau khi c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn   cã   quyÕt   ®Þnh   thu   håi   giÊy   phÐp   thµnh   lËp   Chi  nh¸nh; d) ChuyÓn lîi nhuËn tr¸i phÐp ra khái ViÖt Nam. §i Ò u   11.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   kh¸c   vÒ   ho¹t   ®éng  cña V¨n phßng ®¹i diÖn, Chi nh¸nh ViÖc xö  ph¹t c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ  biÓn  hiÖu cña trô  së,  ®Þa  ®iÓm giao dÞch; vÒ  sö  dông lao  ®éng  ViÖt   Nam   vµ   níc   ngoµi;   vÒ   më   vµ   sö   dông   tµi   kho¶n   t¹i  ng©n hµng; vÒ thùc hiÖn chÕ ®é kÕ to¸n; vÒ kª khai vµ nép   thuÕ;   vÒ   sö   dông   con   dÊu…   cña   V¨n   phßng   ®¹i   diÖn,   Chi  nh¸nh   ®îc   ¸p   dông   theo   quy   ®Þnh   t¹i   c¸c   NghÞ   ®Þnh   cña  ChÝnh  phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  c¸c  lÜnh  vùc qu¶n lý nhµ níc cã liªn quan.  Môc III hµnh vi Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ lu th«ng, kinh doanh  hµng ho¸, dÞch vô trªn thÞ trêng §i Ò u   12.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   kinh   doanh   dÞch   vô  cÊm kinh doanh 1. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kinh doanh lo¹i dÞch vô cÊm kinh doanh. 2. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶:
 11. 11 a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu  nµy; b)  Buéc tiªu  hñy  vËt phÈm  g©y h¹i  cho søc  khoÎ   con  ngêi, s¶n phÈm v¨n ho¸ phÈm ph¶n  ®éng,  ®åi trôy, mª tÝn  dÞ ®oan hoÆc cã h¹i tíi gi¸o dôc nh©n c¸ch trΠem ®èi víi   vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u   13.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kinh doanh hµng ho¸  cÊm lu th«ng  1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn  500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cÊm lu  th«ng cã trÞ gi¸ ®Õn 5.000.000 ®ång. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cÊm lu th«ng cã  trÞ  gi¸  tõ trªn 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cÊm lu th«ng cã  trÞ  gi¸  tõ trªn 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cÊm lu th«ng cã  trÞ  gi¸  tõ trªn 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cÊm lu th«ng cã  trÞ  gi¸ tõ trªn 30.000.000 ®ång ®Õn 50.000.000 ®ång. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  15.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cÊm lu th«ng cã  trÞ  gi¸ tõ trªn 50.000.000 ®ång ®Õn  70.000.000 ®ång. 7. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cÊm lu th«ng cã  trÞ  gi¸ tõ trªn 70.000.000 ®ång ®Õn díi 100.000.000 ®ång. 8.  Ph¹t tiÒn  gÊp  hai lÇn  møc tiÒn  ph¹t  quy  ®Þnh  tõ  kho¶n 1  ®Õn kho¶n 7 §iÒu nµy  ®èi víi mét trong nh÷ng tr­ êng hîp sau ®©y: a) Hµnh vi vi ph¹m lµ  cña c¸ nh©n, tæ chøc s¶n xuÊt,  gia c«ng, chÕ biÕn, chÕ t¸c, t¸i chÕ, ph©n lo¹i, l¾p r¸p,   ®ãng gãi, nhËp khÈu hµng ho¸ cÊm lu th«ng;  b)   Hµng   ho¸   cÊm   lu   th«ng   lµ   ho¸   chÊt   ®éc   h¹i,   c¸c  lo¹i   thuèc   phßng   bÖnh,   ch÷a   bÖnh   cho   ngêi   vµ   gia   sóc,  thuèc b¶o vÖ thùc vËt vµ c¸c lo¹i trang thiÕt bÞ, dông cô  y tÕ cha ®îc phÐp sö dông hoÆc lu hµnh t¹i ViÖt Nam. 9. C¸c møc ph¹t tiÒn quy  ®Þnh tõ  kho¶n 1  ®Õn kho¶n 8  §iÒu nµy còng  ®îc ¸p dông xö  ph¹t  ®èi víi chñ  ph¬ng tiÖn  vËn t¶i hoÆc ngêi  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i; chñ  kho 
 12. 12 tµng,   bÕn   b∙i,   nhµ   ë;   tæ   chøc   kinh   doanh   dÞch   vô   giao  nhËn hµng ho¸ nÕu cã  hµnh vi cè   ý  vËn chuyÓn, chøa chÊp  hoÆc cÊt giÊu, giao nhËn hµng ho¸ cÊm lu th«ng. 10. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  c¸c biÖn ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶: a) TÞch thu hµng ho¸ cÊm lu th«ng ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i §iÒu nµy; tÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn  ®îc sö  dông lµm hµng ho¸ cÊm lu th«ng  ®èi víi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  a kho¶n 8 §iÒu nµy. b)  TÞch thu  ph¬ng  tiÖn  vËn t¶i  ®èi víi  vi ph¹m  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 9 §iÒu nµy; c) Buéc tiªu hñy hµng ho¸, vËt phÈm g©y h¹i cho søc  khoΠcon ngêi, vËt nu«i, c©y trång, « nhiÔm m«i trêng, ®å  ch¬i cã h¹i cho gi¸o dôc nh©n c¸ch trΠem vµ v¨n ho¸ phÈm   ®éc h¹i ®èi víi c¸c vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   14.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kinh doanh hµng ho¸,  dÞch vô h¹n chÕ kinh doanh 1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  200.000 ®ång ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô   h¹n chÕ kinh doanh cã trÞ gi¸ hµng ho¸ ®Õn 5.000.000 ®ång   thuéc mét trong c¸c trêng hîp sau ®©y: a)   Kh«ng   cã   giÊy   phÐp   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô  h¹n chÕ kinh doanh theo quy ®Þnh; b) Kinh doanh kh«ng  ®óng víi néi dung giÊy phÐp kinh  doanh   ®îc   cÊp   vÒ   ngµnh   nghÒ   kinh   doanh,   mÆt   hµng   kinh  doanh, ®Þa bµn kinh doanh, ®èi tîng phôc vô; c)   Kinh   doanh   lo¹i   hµng   ho¸   theo   quy   ®Þnh   ph¶i   d¸n  tem hµng s¶n xuÊt trong níc mµ kh«ng cã tem d¸n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 500.000 ®ång ®èi víi   c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã trÞ gi¸ hµng   ho¸ tõ trªn 5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång. 3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã  trÞ  gi¸   hµng ho¸ tõ trªn 10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång. 4. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi c¸c hµnh vi  quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã trÞ gi¸  hµng ho¸ tõ trªn 20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång. 5. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã  trÞ  gi¸   hµng ho¸ tõ trªn 30.000.000 ®ång ®Õn 50.000.000 ®ång.
 13. 13 6. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 6.000.000 ®ång ®èi  víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã  trÞ  gi¸   hµng ho¸ tõ trªn 50.000.000 ®ång ®Õn 70.000.000 ®ång. 7. Ph¹t tiÒn tõ 6.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã  trÞ  gi¸   hµng ho¸ trªn 70.000.000 ®ång ®Õn 100.000.000 ®ång. 8.   Ph¹t   tiÒn   tõ   8.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy cã  trÞ   gi¸ hµng ho¸ tõ trªn 100.000.000 ®ång. 9.  Ph¹t tiÒn  gÊp  hai lÇn  møc tiÒn  ph¹t  quy  ®Þnh  tõ  kho¶n 1 ®Õn kho¶n 8 §iÒu nµy nÕu hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh   t¹i  ®iÓm c kho¶n 1 §iÒu nµy lµ  cña c¸ nh©n, tæ chøc s¶n  xuÊt, gia c«ng, chÕ biÕn, l¾p r¸p, chÕ t¸c, t¸i chÕ, ph©n   lo¹i, ®ãng gãi hµng ho¸. 10. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶: a) TÞch thu hµng ho¸ kh«ng d¸n tem hµng ho¸ s¶n xuÊt  trong níc theo quy ®Þnh ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu  nµy; b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp kinh doanh hµng ho¸,  dÞch vô  h¹n chÕ  kinh doanh  ®Õn mét n¨m  ®èi víi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ c kho¶n 1 §iÒu nµy trong tr êng hîp  vi ph¹m nhiÒu lÇn hoÆc t¸i ph¹m; c)   Buéc   thùc   hiÖn   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   kinh   doanh   hµng  ho¸, dÞch vô  h¹n chÕ  kinh doanh  ®èi víi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i §iÒu nµy; d) Buéc tiªu hñy hµng ho¸ kh«ng  ®¶m b¶o  ®iÒu kiÖn l u  th«ng ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   15.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kinh doanh hµng ho¸,  dÞch vô kinh doanh cã ®iÒu kiÖn 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô cã ®iÒu kiÖn mµ kh«ng   ®¶m b¶o c¸c ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy ®Þnh; b)   Kh«ng   thùc   hiÖn   ®óng   c¸c   quy   ®Þnh   kh¸c   cã   liªn  quan khi kinh doanh c¸c hµng ho¸, dÞch vô  kinh doanh cã  ®iÒu kiÖn. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸, dÞch vô  cã   ®iÒu kiÖn mµ  kh«ng   cã   giÊy   chøng   nhËn   ®ñ   ®iÒu   kiÖn   kinh   doanh   hoÆc  chøng chØ hµnh nghÒ theo quy ®Þnh.
 14. 14 3. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi   hµnh   vi   kinh   doanh   hµng   ho¸,   dÞch   vô   cã   ®iÒu   kiÖn  kh«ng  ®¶m b¶o an toµn vÒ  phßng chèng ch¸y, næ, vÖ  sinh,  m«i trêng, ¶nh hëng  ®Õn søc khoÎ  con ngêi, vËt nu«i, c©y  trång. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶:  a) TÞch thu hoÆc buéc tiªu hñy hµng ho¸ kh«ng ®¶m b¶o   an toµn phßng chèng ch¸y, næ, vÖ  sinh, m«i tr êng, ¶nh h­ ëng ®Õn søc khoΠcon ngêi, vËt nu«i, c©y trång ®èi víi vi  ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; b)   Tíc   quyÒn   sö   dông   giÊy   chøng   nhËn   ®ñ   ®iÒu   kiÖn  kinh doanh,  chøng  chØ  hµnh  nghÒ   ®Õn mét n¨m  ®èi víi vi  ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   b   kho¶n   1   vµ   kho¶n   3   §iÒu   nµy   trong trêng hîp vi ph¹m nhiÒu lÇn hoÆc t¸i ph¹m; c)   Buéc   thùc   hiÖn   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¾c   phôc   vi   ph¹m  hoÆc kh¾c phôc hËu qu¶ do vi ph¹m g©y ra  ®èi víi vi ph¹m   quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; d) Buéc thùc hiÖn c¸c  ®iÒu kiÖn kinh doanh theo quy   ®Þnh ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy. §i Ò u  16.  Xö ph¹t vÒ kinh doanh hµng nhËp lËu 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng nhËp lËu cã  trÞ gi¸ ®Õn 5.000.000 ®ång. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng nhËp lËu cã  trÞ  gi¸ tõ  trªn  5.000.000 ®ång ®Õn 10.000.000 ®ång. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng nhËp lËu cã  trÞ  gi¸ tõ  trªn  10.000.000 ®ång ®Õn 20.000.000 ®ång. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng nhËp lËu cã  trÞ  gi¸ tõ  trªn  20.000.000 ®ång ®Õn 30.000.000 ®ång. 5. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng nhËp lËu cã  trÞ  gi¸ tõ  trªn  30.000.000 ®ång ®Õn 50.000.000 ®ång. 6. Ph¹t tiÒn tõ 5.000.000 ®ång ®Õn 7.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng nhËp lËu cã  trÞ  gi¸ tõ  trªn  50.000.000 ®ång ®Õn 70.000.000 ®ång. 7.   Ph¹t   tiÒn   tõ   7.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng nhËp lËu cã  trÞ  gi¸ tõ  trªn 70.000.000 ®ång ®Õn 100.000.000 ®ång.
 15. 15 8. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng nhËp lËu cã  trÞ  gi¸ tõ  trªn 100.000.000 ®ång. 9.  Ph¹t tiÒn  gÊp  hai lÇn  møc tiÒn  ph¹t  quy  ®Þnh  tõ  kho¶n 1  ®Õn kho¶n 8 §iÒu nµy  ®èi víi hµnh vi kinh doanh  hµng nhËp lËu thuéc danh môc hµng ho¸ cÊm nhËp khÈu. 10. C¸c møc ph¹t tiÒn quy ®Þnh tõ kho¶n 1 ®Õn kho¶n 9  §iÒu nµy còng  ®îc ¸p dông  ®Ó  xö  ph¹t  ®èi víi chñ  ph¬ng  tiÖn vËn t¶i hoÆc ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i; chñ  kho tµng, bÕn b∙i, nhµ ë; tæ chøc kinh doanh dÞch vô giao  nhËn hµng ho¸ cã  hµnh vi cè   ý  vËn chuyÓn, chøa chÊp hoÆc  cÊt giÊu, giao nhËn hµng  nhËp lËu. 11. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶: a)  TÞch thu  hµng  nhËp lËu   ®èi víi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i §iÒu nµy; b)  TÞch thu  ph¬ng  tiÖn  vËn t¶i  ®èi víi  vi ph¹m  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 10 §iÒu nµy; c) Buéc tiªu hñy hµng ho¸, vËt phÈm g©y h¹i cho søc  khoÎ  con ngêi, vËt nu«i, c©y trång, m«i sinh, m«i tr êng,  v¨n ho¸ phÈm  ®éc h¹i,  ®å  ch¬i cã  h¹i tíi gi¸o dôc nh©n  c¸ch trΠem ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   17.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  ghi nh∙n hµng ho¸ lu  th«ng trong níc vµ hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  200.000  ®ång  ®Õn   1.000.000   ®ång   ®èi   víi   hµnh   vi   kinh   doanh   hµng   ho¸   cã  nh∙n (kÓ c¶ nh∙n phô) bÞ che lÊp, r¸ch n¸t, mê nh¹t kh«ng  ®äc ®îc c¸c néi dung ghi trªn nh∙n hµng ho¸. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.500.000  ®ång  ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cã  nh∙n tr×nh bµy kh«ng  ®óng quy ®Þnh vÒ kÝch thíc, diÖn tÝch, vÞ trÝ ghi c¸c néi  dung, c¸ch ghi, ng«n ng÷ sö dông trªn nh∙n hµng ho¸. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cã  nh∙n (kÓ  c¶ nh∙n phô)  hoÆc tµi liÖu kÌm theo ghi kh«ng  ®ñ  hoÆc ghi kh«ng  ®óng  nh÷ng néi dung b¾t buéc theo quy ®Þnh. 4. Ph¹t tiÒn tõ 1.500.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ trªn nh∙n cã  nh÷ng th«ng  tin b»ng h×nh ¶nh, h×nh vÏ, ch÷  viÕt nh dÊu hiÖu chÊt l­ îng, tiªu chuÈn, biÓu tîng chÊt lîng, m∙ sè  m∙ v¹ch, huy  ch¬ng,   gi¶i   thëng   c¸c   lo¹i   vµ   c¸c   th«ng  tin  kh¸c   kh«ng   ®óng sù thËt.
 16. 16 5. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ cã  nh∙n (kÓ  c¶ nh∙n gèc  hoÆc   nh∙n   phô   cña   hµng   ho¸   nhËp   khÈu)   bÞ   tÈy   xo¸,   söa  ch÷a lµm sai lÖch th«ng tin vÒ hµng ho¸. 6. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:  a)   Kinh   doanh   hµng   ho¸   theo   quy   ®Þnh   ph¶i   cã   nh∙n  hµng ho¸ mµ kh«ng cã nh∙n; b)   Kinh   doanh   hµng   ho¸   nhËp   khÈu   cã   nh∙n   gèc   b»ng  tiÕng níc ngoµi mµ  kh«ng cã  nh∙n phô  b»ng tiÕng ViÖt Nam   theo quy ®Þnh. 7.  Ph¹t tiÒn  gÊp  hai lÇn  møc tiÒn  ph¹t  quy  ®Þnh  tõ  kho¶n 1 ®Õn kho¶n  6 §iÒu nµy ®èi víi mét trong c¸c tr êng  hîp sau ®©y: a)   Hµnh   vi   vi   ph¹m   vÒ   nh∙n   hµng   ho¸   cña   hµng   l¬ng  thùc, thùc phÈm, thuèc phßng vµ ch÷a bÖnh cho ngêi, thuèc  thó   y,   ph©n   bãn,   thøc   ¨n   ch¨n   nu«i,   thuèc   b¶o   vÖ   thùc  vËt, gièng c©y trång, vËt nu«i; b) Hµnh vi vi ph¹m lµ  cña c¸ nh©n, tæ chøc s¶n xuÊt,  gia c«ng, chÕ  biÕn, chÕ  t¸c, t¸i chÕ,  ®ãng gãi, l¾p r¸p,  nhËp khÈu hµng ho¸. 8. Hµnh vi kinh doanh hµng ho¸ gi¶ m¹o nh∙n hµng ho¸,   nh∙n hiÖu hµng ho¸, nguån gèc, xuÊt xø hµng ho¸, tªn vµ  ®Þa chØ th¬ng nh©n trªn nh∙n hoÆc bao b×  hµng ho¸ th×  ¸p  dông quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 vµ 19 NghÞ ®Þnh nµy ®Ó xö ph¹t. 9.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung  vµ  c¸c  biÖn  ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶: a)  Buéc  ®×nh  chØ  lu th«ng  hµng  ho¸  cã  nh∙n  vi ph¹m  ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy; b) Buéc thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc vi ph¹m vÒ nh∙n   hµng ho¸ tríc khi ®a hµng ho¸ ra lu th«ng ®èi víi vi ph¹m  quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy;  c) Buéc tiªu hñy hµng ho¸ cã  chÊt l îng kh«ng  ®¶m b¶o  an toµn sö  dông cho ngêi, vËt nu«i, c©y trång, m«i sinh,  m«i   trêng   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   7  §iÒu nµy. §i Ò u  18.  Xö ph¹t vÒ kinh doanh hµng gi¶ 1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 2.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng gi¶ cã trÞ gi¸ t¬ng ®¬ng hµng  thËt cïng lo¹i ®Õn 5.000.000 ®ång. 2. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 4.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng gi¶ cã trÞ gi¸ t¬ng ®¬ng hµng 
 17. 17 thËt   cïng   lo¹i   tõ   trªn   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång.  3. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng gi¶ cã trÞ gi¸ t¬ng ®¬ng hµng  thËt cïng lo¹i tõ trªn 10.000.000 ®Õn 20.000.000 ®ång.  4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   8.000.000   ®ång   ®Õn   15.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng gi¶ cã  trÞ  gi¸ t¬ng  ®¬ng  hµng thËt cïng lo¹i tõ trªn 20.000.000 ®Õn díi 30.000.000  ®ång.  5. Ph¹t  tiÒn  tõ  15.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi hµnh vi kinh doanh hµng gi¶ thuéc mét trong c¸c  trêng hîp sau  ®©y mµ  kh«ng bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh  sù: a) Hµng gi¶ cã  trÞ  gi¸ t¬ng  ®¬ng hµng thËt cïng lo¹i  trªn 30.000.000 ®ång; b) Hµng gi¶ lµ l¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc phßng hoÆc  ch÷a bÖnh cho ngêi, thuèc thó  y, ph©n bãn, thøc ¨n ch¨n  nu«i, thuèc b¶o vÖ thùc vËt gièng c©y trång, vËt nu«i. 6.  Ph¹t tiÒn  gÊp  hai lÇn  møc tiÒn  ph¹t  quy  ®Þnh  tõ  kho¶n 1  ®Õn kho¶n 5  §iÒu nµy nÕu hµnh vi vi ph¹m lµ  cña   c¸ nh©n, tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ  biÕn, gia c«ng, l¾p r¸p,  t¸i   chÕ,   chÕ   t¸c,   ph©n   lo¹i,   ®ãng   gãi,   nhËp   khÈu   hµng  gi¶. 7.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung  vµ  c¸c  biÖn  ph¸p kh¾c  phôc hËu qu¶: a)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy; b) Buéc tiªu hñy hµng ho¸, vËt phÈm kh«ng cã  gi¸ trÞ  sö  dông, kh«ng  ®¶m b¶o an toµn sö  dông g©y h¹i tíi s¶n  xuÊt, søc khoÎ  ngêi,  ®éng thùc vËt, m«i sinh, m«i trêng  ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   19.   Xö  ph¹t vÒ  kinh doanh tem, nh∙n, bao b×  hµng ho¸ gi¶  1. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh  c¸c lo¹i  ®Ò  can, nh∙n hµng  ho¸,  mÉu nh∙n hiÖu hµng ho¸, bao b×  hµng ho¸, tem chÊt lîng,  tem chèng gi¶, phiÕu b¶o hµnh hµng ho¸ gi¶ m¹o (sau  ®©y  gäi t¾t lµ tem, nh∙n, bao b× hµng ho¸ gi¶) ngoµi quy ®Þnh  t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.  2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi hµnh vi kinh doanh tem, nh∙n, bao b× hµng ho¸ gi¶  cña hµng l¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc phßng vµ  ch÷a bÖnh 
 18. 18 cho ngêi, thuèc thó  y, ph©n bãn, xi m¨ng, s¾t thÐp, thøc  ¨n ch¨n nu«i, thuèc b¶o vÖ thùc vËt, gièng c©y trång, vËt   nu«i. 3. Ph¹t tiÒn gÊp hai lÇn møc tiÒn ph¹t quy  ®Þnh t¹i  c¸c kho¶n 1 vµ  2 §iÒu nµy nÕu hµnh vi vi ph¹m lµ  cña c¸  nh©n, tæ chøc lµm hoÆc nhËp khÈu tem, nh∙n, bao b×  hµng  ho¸ gi¶. 4. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶:  a) Buéc tiªu hñy c¸c lo¹i tem, nh∙n, bao b×  hµng ho¸  gi¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy; b) TÞch thu ph¬ng tiÖn lµm tem, nh∙n, bao b× hµng ho¸   gi¶ ®èi víi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; c) TÞch thu tiªu hñy tem, nh∙n, bao b×  hµng ho¸ gi¶  ®èi   víi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   nµy   trong   trêng   hîp  kh«ng ¸p dông  ®îc biÖn ph¸p quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm a kho¶n  4   §iÒu nµy. §i Ò u   20.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kinh doanh hµng ho¸  cha  ®îc phÐp lu hµnh, sö  dông, qu¸ h¹n sö  dông vµ  kh«ng  ®¶m b¶o an toµn vÖ sinh thùc phÈm 1. Ph¹t tiÒn tõ 200.000 ®ång ®Õn 800.000 ®ång ®èi víi   hµnh vi b¸n hµng kh«ng thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh vÒ  vÖ  sinh  ®èi víi ngêi b¸n hµng,  ®Þa  ®iÓm  b¸n  hµng,  gi¸ bµy  hµng, dông cô c©n ®o, bao gãi hµng, bao b× ®ùng hµng, che  ®Ëy hµng khi b¸n thøc ¨n chÝn, thùc phÈm ¨n ngay vµ  c¸c  lo¹i ®å uèng chÕ biÕn t¹i chç. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 2.000.000  ®ång  ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kinh doanh hµng thùc phÈm t¬i sèng (gia sóc, gia  cÇm, thñy, h¶i s¶n) bÞ  tiªm, chÝch t¹p chÊt hoÆc  ®a thªm  chÊt kh¸c lµm t¨ng träng lîng, gi¶m chÊt lîng, h¬ng vÞ tù  nhiªn   cña   hµng   ho¸   nhng   kh«ng   ¶nh   hëng   ®Õn   an   toµn   sö  dông, m«i sinh, m«i trêng; b) Kinh doanh hµng thùc phÈm, níc uèng, níc  ®¸, níc  gi¶i kh¸t  c¸c  lo¹i  bÞ  nhiÔm  khuÈn  hoÆc  chÊt cã  h¹i vît  møc giíi h¹n cho phÐp. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng n«ng s¶n thùc phÈm cã  d lîng  ho¸ chÊt qu¸ møc cho phÐp. 4. Ph¹t tiÒn tõ 2.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi hµnh vi kinh doanh hµng l¬ng thùc, thùc phÈm, ®å uèng  cã  sö  dông phô  gia ngoµi danh môc  ®îc phÐp sö  dông trong 
 19. 19 s¶n   xuÊt,   chÕ   biÕn   hµng   l¬ng   thùc,   thùc   phÈm,   ®å   uèng  hoÆc sö dông qu¸ møc cho phÐp. 5. Ph¹t tiÒn tõ 4.000.000 ®ång ®Õn 8.000.000 ®ång ®èi  víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kinh doanh hµng thùc phÈm t¬i sèng (gia sóc, gia  cÇm,   thñy,   h¶i   s¶n…)   bÞ   bÖnh   truyÒn   nhiÔm  hoÆc   sö  dông   ho¸ chÊt kh«ng ®îc phÐp ®Ó b¶o qu¶n hµng ho¸; b) Kinh doanh hµng thùc phÈm t¬i sèng (gia sóc, gia  cÇm, thñy, h¶i s¶n…) bÞ tiªm, chÝch t¹p chÊt hoÆc ® a thªm  chÊt kh¸c ¶nh hëng ®Õn an toµn søc khoΠngêi sö dông hoÆc  m«i sinh, m«i trêng; c) Kinh doanh thÞt gia sóc, gia cÇm hoÆc s¶n phÈm chÕ   biÕn tõ  thÞt gia sóc, gia cÇm  ®∙ bÞ  chÕt tríc khi giÕt  mæ. 6.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kinh doanh hµng ho¸ qu¸ h¹n sö dông; b)   Kinh   doanh   hµng   ho¸   thñy,   h¶i   s¶n   t¬i   sèng   hoÆc  chÕ biÕn cã ®éc tè g©y nguy hiÓm cho ngêi sö dông; c) Kinh doanh lo¹i hµng ho¸ cha ®îc phÐp lu hµnh hoÆc  cha  ®îc phÐp sö  dông ngoµi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b kho¶n 8  §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy. 7.  Ph¹t tiÒn  gÊp  hai lÇn  møc tiÒn  ph¹t  quy  ®Þnh  tõ  kho¶n 2  ®Õn kho¶n 6 §iÒu nµy nÕu hµnh vi vi ph¹m lµ  cña  c¸ nh©n, tæ chøc s¶n xuÊt, chÕ  biÕn, gia c«ng, chÕ  t¸c,  t¸i chÕ, l¾p r¸p, ®ãng gãi, nhËp khÈu hµng ho¸. 8. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung vµ  biÖn ph¸p kh¾c phôc  hËu qu¶: a)  Buéc tiªu  hñy  hµng ho¸   ®èi víi  vi ph¹m  quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm b kho¶n 2, kho¶n 3, 4, 5 vµ   ®iÓm a, b kho¶n 6  §iÒu nµy;  b)   TÞch   thu   tiªu   hñy   hµng   ho¸   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy  ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2, kho¶n 3, 4, 5 vµ ®iÓm a, b kho¶n  6 §iÒu  nµy trong trêng hîp kh«ng  ¸p dông   ®îc biÖn ph¸p  quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 8 §iÒu nµy;  c)   TÞch   thu   tang   vËt   ®èi   víi   vi   ph¹m   quy   ®Þnh   t¹i  ®iÓm c kho¶n 6 §iÒu nµy; d) Buéc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc  ®Ó   ®¶m b¶o  vÖ  sinh, chÊt lîng hµng thùc phÈm theo quy  ®Þnh  ®èi víi  vi ph¹m quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy.
 20. 20 § i Ò u   21.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  giao dÞch víi kh¸ch  hµng, ngêi tiªu dïng 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Th«ng tin sai lÖch, thiÕu trung thùc, kh«ng ®Çy ®ñ   cho kh¸ch hµng, ngêi tiªu dïng vÒ  hµng ho¸, dÞch vô  cung  øng; b)  Cã  lêi nãi,  cö  chØ,  hµnh   ®éng,  th¸i  ®é  xóc ph¹m  kh¸ch  hµng,   ngêi   tiªu   dïng   khi   b¸n   hµng,   cung   øng   dÞch   vô; c) Kh«ng  ®Òn bï, tr¶ l¹i tiÒn hoÆc  ®æi l¹i hµng cho  kh¸ch  hµng,   ngêi   tiªu   dïng   do   nhÇm   lÉn   hoÆc   ®¸nh   tr¸o,   gian lËn khi mua b¸n hµng ho¸, cung øng dÞch vô. 2. Ph¹t tiÒn tõ 300.000 ®ång ®Õn 700.000 ®ång ®èi víi   mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Tù ý bít l¹i bao b×, phô tïng, linh kiÖn thay thÕ,  tµi liÖu kü  thuËt vµ  híng dÉn sö  dông hµng ho¸ khi b¸n  hµng; b) §¸nh tr¸o hµng ho¸ g©y thiÖt h¹i cho kh¸ch hµng,   ngêi tiªu dïng; c)   Kh«ng   thùc   hiÖn   b¶o   hµnh   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   theo  quy ®Þnh ph¶i b¶o hµnh hoÆc tù c«ng bè b¶o hµnh; d) G©y khã  kh¨n, trë  ng¹i cho kh¸ch hµng, ngêi tiªu  dïng trong viÖc b¶o hµnh hµng ho¸, dÞch vô. 3. BiÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶: Buéc thùc hiÖn biÖn ph¸p kh¾c phôc vi ph¹m ®èi víi vi   ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy. §i Ò u   22.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   ®o   lêng   hµng   ho¸,  chÊt   lîng   hµng   ho¸,   dÞch   vô,   lËp   ho¸   ®¬n   chøng   tõ   b¸n  hµng, cung øng dÞch vô, gi¸ c¶ vµ  niªm yÕt gi¸ hµng ho¸,  dÞch vô ViÖc xö  ph¹t c¸c hµnh vi vi ph¹m vÒ   ®o lêng hµng ho¸  vµ  chÊt lîng hµng ho¸; vÒ  lËp ho¸  ®¬n chøng tõ  b¸n hµng,  cung   øng   dÞch   vô;   vÒ   gi¸   c¶   vµ   niªm   yÕt   gi¸   hµng   ho¸,  dÞch vô  trong  ho¹t   ®éng th¬ng  m¹i   ®îc ¸p dông  theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh cña ChÝnh phñ  vÒ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh  chÝnh trong c¸c lÜnh vùc qu¶n lý nhµ níc cã liªn quan. Môc iv hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh vÒ xóc tiÕn th¬ng m¹i
Đồng bộ tài khoản