Nghị định 180/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
77
lượt xem
2
download

Nghị định 180/2004/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 180/2004/NĐ-CP về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 180/2004/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 180/2004/N -CP Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2004 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 180/2004/N -CP NGÀY 28 THÁNG 10 NĂM 2004 V THÀNH L P M I, T CH C L I VÀ GI I TH CÔNG TY NHÀ NƯ C CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: I TƯ NG VÀ PH M VI I U CH NH i u 1. i tư ng và ph m vi i u ch nh 1. Ngh nh này áp d ng cho công ty nhà nư c quy nh t i Lu t Doanh nghi p nhà nư c ư c t ch c dư i hình th c công ty nhà nư c c l p và t ng công ty nhà nư c. 2. Ngh nh này quy nh v i u ki n, trình t , th t c thành l p m i, t ch c l i và gi i th công ty nhà nư c. Chương 2: THÀNH L P M I CÔNG TY NHÀ NƯ C i u 2. i u ki n thành l p m i công ty nhà nư c 1. Vi c thành l p m i công ty nhà nư c ch ư c xem xét khi áp ng các i u ki n quy nh t i i u 8 Lu t Doanh nghi p nhà nư c và các yêu c u sau: a) Thu c ngành, lĩnh v c, a bàn thành l p m i công ty nhà nư c quy nh t i i u 3 Ngh nh này; b) mb o v n i u l quy nh t i i u 4 Ngh nh này;
 2. c) án thành l p m i công ty nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. i v i t ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p, ngoài các quy nh t i kho n 1 i u này, vi c thành l p m i còn ph i áp ng nh ng i u ki n quy nh t i các kho n 1, 2, 3 và 5 i u 48 Lu t Doanh nghi p nhà nư c. i u 3. Ngành, lĩnh v c, a bàn ư c xem xét thành l p m i công ty nhà nư c Công ty nhà nư c ư c xem xét thành l p m i nh ng ngành, lĩnh v c, a bàn sau: 1. S n xu t, cung ng v t li u n ; 2. S n xu t, cung ng hoá ch t c; 3. S n xu t, cung ng ch t phóng x ; 4. H th ng truy n t i i n qu c gia; 5. M ng tr c thông tin qu c gia và qu c t ; 6. S n xu t thu c lá i u; 7. i u hành bay; 8. B o m hàng h i; 9. S n xu t, s a ch a vũ khí, khí tài, trang b chuyên dùng cho qu c phòng, an ninh; trang thi t b , k thu t và cung ng d ch v b o m t thông tin b ng k thu t nghi p v m t mã; 10. Th c hi n nhi m v qu c phòng, an ninh c bi t và các công ty óng t i các a bàn chi n lư c quan tr ng k t h p kinh t v i qu c phòng; 11. In ti n, ch ng ch có giá; s n xu t ti n kim lo i; 12. X s ki n thi t; 13. Xu t b n sách, báo; 14. o cb n ; 15. Qu n lý, b o trì h th ng ư ng s t qu c gia, c ng hàng không và c ng bi n có quy mô l n, v trí quan tr ng; 16. Qu n lý, khai thác công trình thu nông u ngu n, công trình thu nông có quy mô l n; 17. Thoát nư c ô th l n; 18. Chi u sáng ô th ;
 3. 19. Ch bi n d u m ; 20. Khai thác qu ng có ch t phóng x ; 21. óng và s a ch a phương ti n v n t i ư ng không; 22. Bán buôn thu c phòng b nh, ch a b nh, hoá dư c; 23. B o m nhu c u thi t y u cho phát tri n s n xu t và nâng cao i s ng v t ch t, tinh th n c a ng bào dân t c mi n núi, vùng sâu, vùng xa; 24. M t s ngành, lĩnh v c, a bàn quan tr ng khác theo quy t nh c a Th tư ng Chính ph . i u 4. M c v n i u l c a công ty nhà nư c thành l p m i 1. Công ty nhà nư c thành l p m i ph i có m c v n i u l không th p hơn: a) 30 t ng i v i công ty nhà nư c c l p; b) 500 t ng i v i t ng công ty nhà nư c. 2. Trư ng h p kinh doanh nh ng ngành, ngh òi h i ph i có v n pháp nh thì v n i u l c a công ty nhà nư c thành l p m i không th p hơn m c v n pháp nh quy nh i v i ngành, ngh kinh doanh ó. 3. i v i m t s ngành, lĩnh v c, a bàn c thù thì v n i u l c a công ty nhà nư c thành l p m i có th th p hơn m c quy nh t i kho n 1 i u này, nhưng ph i ư c Th tư ng Chính ph cho phép. i u 5. Ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph (sau ây g i chung là B trư ng), Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là Ch t ch U ban nhân dân c p t nh) là ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c. i u 6. án thành l p m i công ty nhà nư c 1. Căn c vào nhu c u phát tri n và ngành, lĩnh v c, a bàn ư c xem xét thành l p m i công ty nhà nư c quy nh t i i u 3 Ngh nh này, ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c xây d ng án thành l p m i công ty nhà nư c trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 2. án thành l p m i công ty nhà nư c ph i có các n i dung ch y u quy nh t i kho n 3 i u 7 Lu t Doanh nghi p nhà nư c và ph i áp ng các i u ki n v m c v n i u l quy nh t i i u 4 Ngh nh này. 3. Khi l a ch n tên công ty nhà nư c, ngư i l p án ph i h p v i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi d nh t tr s chính công ty nhà nư c, m b o tên
 4. công ty nhà nư c không trùng ho c không gây nh m l n v i tên công ty khác ã ăng ký kinh doanh. 4. Trư ng h p thành l p m i công ty nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh thành l p c a Th tư ng Chính ph , án thành l p m i công ty nhà nư c ư c l p thành 10 b g i t i B K ho ch và u tư, là thư ng tr c H i ng thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c. Trư ng h p thành l p m i công ty nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh thành l p c a B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh, án thành l p m i công ty nhà nư c ư c l p thành 10 b g i t i B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh t ch c thNm nh. i u 7. H i ng thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c 1. Ngư i quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c ph i l p H i ng thNm nh thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c. H i ng thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c (sau ây g i t t là H i ng thNm nh) là cơ quan tư v n cho ngư i quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c. H i ng thNm nh có quy n yêu c u ngư i ngh thành l p m i công ty nhà nư c i u ch nh, b sung ho c gi i trình nh ng v n liên quan n án. Ngư i quy t nh thành l p ch u trách nhi m v quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c. 2. B K ho ch và u tư là thư ng tr c H i ng thNm nh các án thành l p m i công ty nhà nư c thu c thNm quy n quy t nh thành l p c a Th tư ng Chính ph . B trư ng B K ho ch và u tư quy t nh thành l p H i ng thNm nh này. H i ng thNm nh g m i di n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng, B qu n lý ngành, Ban Ch o i m i và Phát tri n doanh nghi p, U ban nhân dân c p t nh nơi công ty nhà nư c d nh t tr s chính. Tuỳ t ng trư ng h p c th , thư ng tr c H i ng thNm nh có th m i thêm i di n c a cơ quan, t ch c khác. 3. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh l p H i ng thNm nh thành l p m i công ty nhà nư c do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p. Thành viên H i ng thNm nh do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh. i u 8. N i dung thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c N i dung thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c bao g m: 1. S c n thi t thành l p m i công ty nhà nư c; 2. Hi u qu kinh t - xã h i và s phù h p c a vi c thành l p công ty v i quy ho ch, chi n lư c phát tri n ngành, lĩnh v c và vùng kinh t ;
 5. 3. Danh m c s n phNm, d ch v do công ty cung ng; tình hình th trư ng, nhu c u và tri n v ng th trư ng v t ng lo i s n phNm, d ch v do công ty cung ng; kh năng tiêu th và c nh tranh c a s n phNm, d ch v c a công ty; 4. Trình công ngh ; kh năng cung ng lao ng, nguyên li u, v t li u, năng lư ng và các i u ki n c n thi t khác công ty ho t ng sau khi thành l p; 5. Quy mô v n i u l và các gi i pháp hình thành v n; phương án hoàn tr v n; 6. S phù h p và tính h p lý c a mô hình t ch c công ty nhà nư c; 7. Tác ng c a công ty i v i môi trư ng và các bi n pháp b o v môi trư ng. i u 9. Quy trình thNm nh án và h sơ thành l p m i công ty nhà nư c. 1. i v i thành l p m i công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p: a) B K ho ch và u tư g i án l y ý ki n các thành viên H i ng thNm nh trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Trư ng h p có ý ki n khác nhau v nh ng n i dung ch y u c a án, B K ho ch và u tư t ch c h p H i ng thNm nh trư c khi trình Th tư ng Chính ph . b) Th i h n thNm nh án: - Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c án, B K ho ch và u tư g i án l y ý ki n các thành viên H i ng thNm nh. - Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c án, các thành viên H i ng thNm nh có ý ki n b ng văn b n g i B K ho ch và u tư v n i dung án thu c ph m vi qu n lý c a mình. Quá th i h n trên, thành viên ư c h i ý ki n không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ch p thu n án. - Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c ý ki n b ng văn b n c a các thành viên H i ng thNm nh, B K ho ch và u tư trình ý ki n thNm nh lên Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. Trư ng h p có ý ki n khác nhau c a thành viên H i ng thNm nh v nh ng n i dung ch y u c a án, ph i t ch c h p H i ng thNm nh, thì th i gian B K ho ch và u tư trình ý ki n thNm nh lên Th tư ng Chính ph có th kéo dài thêm không quá 10 ngày làm vi c. 2. i v i thành l p m i công ty nhà nư c do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p: a) H i ng thNm nh do B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh thành l p, t ch c h p xem xét án thành l p m i công ty nhà nư c. Sau khi có ý ki n c a H i ng thNm nh, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh ph i l y ý ki n b ng văn b n c a B K ho ch và u tư, B Tài chính và B qu n lý ngành v án
 6. thành l p m i công ty nhà nư c do mình ngh thành l p trư c khi trình Th tư ng Chính ph . b) Th i h n thNm nh và l y ý ki n v án: - Trong th i h n 30 ngày làm vi c, H i ng thNm nh hoàn thành vi c thNm nh án thành l p m i công ty nhà nư c và báo cáo B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh g i án kèm theo ý ki n thNm nh t i B K ho ch và u tư, B Tài chính và B qu n lý ngành. - Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c án kèm theo ý ki n thNm nh, B K ho ch và u tư, B Tài chính và B qu n lý ngành có ý ki n b ng văn b n g i B , U ban nhân dân c p t nh. Quá th i h n trên, B ư c h i ý ki n không có ý ki n b ng văn b n thì coi như ch p thu n án. - Trong th i h n 10 ngày làm vi c, k t ngày h t th i h n l y ý ki n, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh trình án ã ư c thNm nh kèm theo ý ki n c a các B ư c h i ý ki n lên Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. 3. Sau khi ư c Th tư ng Chính ph phê duy t án, B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh l p h sơ thành l p m i công ty nhà nư c theo quy nh t i kho n 4 i u 7 Lu t Doanh nghi p nhà nư c. 4. H sơ thành l p m i công ty nhà nư c ư c l p thành 3 b và g i t i ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p quy nh t i i u 10 Ngh nh này trong th i h n 60 ngày làm vi c, k t ngày án ư c phê duy t. i v i thành l p m i công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, h sơ thành l p m i công ty nhà nư c ư c l p và trình Th tư ng Chính ph ngay sau khi g i án thành l p m i công ty nhà nư c cho B K ho ch và u tư. 5. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ thành l p m i công ty nhà nư c, ngư i có thNm quy n quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c quy t nh thành l p ho c không thành l p m i công ty nhà nư c. i u 10. ThNm quy n quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c 1. Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p các công ty nhà nư c sau: a) T ng công ty nhà nư c c bi t quan tr ng; b) Công ty nhà nư c c l p c bi t quan tr ng theo ngh c a B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh. 2. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p các công ty nhà nư c ngoài quy nh t i kho n 1 i u này. i u 11. Quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c 1. Quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c ph i có các n i dung ch y u sau:
 7. a) Tên công ty nhà nư c, bao g m tên y b ng ti ng Vi t, tên b ng ti ng nư c ngoài, tên vi t t t (n u có); b) Hình th c t ch c c a công ty; c) a ch tr s chính c a công ty; d) Ngành, ngh kinh doanh; )V n i ul ; e) T ch c qu n lý c a công ty; f) Tên, a ch chi nhánh, văn phòng i di n (n u có); g) Tên, a ch tr s chính c a các công ty thành viên ( i v i t ng công ty nhà nư c). 2. Khi quy t nh thành l p m i công ty nhà nư c ph i ng th i ti n hành b nhi m Ch t ch H i ng qu n tr và các thành viên H i ng qu n tr ; quy t nh vi c b nhi m ho c ký h p ng v i Giám c công ty không có H i ng qu n tr . i u 12. Công ty thành viên h ch toán c l p c a t ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh vi c thành l p, t ch c l i, gi i th các công ty thành viên h ch toán c l p c a t ng công ty nhà nư c do mình quy t nh thành l p, sau khi có s ch p thu n b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph . i u 13. Chi nhánh, văn phòng i di n c a công ty nhà nư c 1. Chi nhánh, văn phòng i di n là ơn v ph thu c c a công ty nhà nư c. Chi nhánh có nhi m v th c hi n m t ph n ho t ng kinh doanh theo u quy n c a công ty nhà nư c. Văn phòng i di n có nhi m v i di n cho công ty nhà nư c xúc ti n các ho t ng, nhưng không ư c kinh doanh. 2. Vi c thành l p, t ch c l i, gi i th chi nhánh, văn phòng i di n do công ty nhà nư c quy t nh. Công ty th c hi n ăng ký ho t ng cho chi nhánh, văn phòng i di n t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi t tr s chi nhánh, văn phòng i di n và thông báo b ng văn b n cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty t tr s chính. i u 14. Th i i m kinh doanh Công ty nhà nư c có quy n kinh doanh k t ngày ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i v i nh ng ngành, ngh kinh doanh có i u ki n thì công ty nhà
 8. nư c ư c quy n kinh doanh các ngành, ngh ó k t ngày cơ quan nhà nư c có thNm quy n c p phép ho c có i u ki n kinh doanh theo quy nh. i u 15. Cơ quan ăng ký kinh doanh Phòng ăng ký kinh doanh trong S K ho ch và u tư t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (g i chung là Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh) là cơ quan ăng ký kinh doanh i v i công ty nhà nư c. i u 16. H sơ ăng ký kinh doanh H sơ ăng ký kinh doanh i v i công ty nhà nư c g m: 1. ơn ăng ký kinh doanh l p theo m u do B K ho ch và u tư quy nh; 2. Quy t nh thành l p công ty nhà nư c c a ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 10 Ngh nh này; 3. Quy t nh b nhi m ho c h p ng thuê T ng giám c công ty có H i ng qu n tr , Giám c công ty không có H i ng qu n tr ; 4. i u l công ty nhà nư c ã ư c cơ quan có thNm quy n phê duy t; 5. Ch ng ch hành ngh c a ít nh t m t trong s nh ng ngư i có ch c danh là Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c công ty có H i ng qu n tr , Giám c công ty không có H i ng qu n tr , i v i trư ng h p kinh doanh ngành, ngh ph i có ch ng ch hành ngh . i u 17. Trình t và th t c ăng ký kinh doanh 1. Trong th i h n 60 ngày làm vi c, k t ngày quy t nh thành l p có hi u l c, công ty nhà nư c ph i ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty nhà nư c t tr s chính. Quá th i h n này mà công ty nhà nư c chưa ăng ký kinh doanh, thì ph i có ý ki n b ng văn b n v vi c gia h n c a ngư i quy t nh thành l p. 2. Ngư i i di n công ty nhà nư c ho c ngư i ư c u quy n b ng văn b n n p m t b h sơ ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh. Công ty nhà nư c có th g i h sơ qua a ch Email c a Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, trư ng h p này khi n nh n Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, công ty nhà nư c ph i n p m t b h sơ ăng ký kinh doanh (h sơ trên gi y) i chi u và lưu h sơ. 3. Trong th i h n 15 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ ăng ký kinh doanh, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho công ty nhà nư c. i u 18. N i dung Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a công ty nhà nư c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a công ty nhà nư c ph i có các n i dung ch y u sau:
 9. 1. Tên, a ch tr s chính công ty; 2. S , ngày, tháng, năm quy t nh thành l p và tên cơ quan quy t nh thành l p công ty; 3. Ngành, ngh kinh doanh; 4. V n i u l ; 5. H tên, a ch thư ng trú, s ch ng minh nhân dân ho c s h chi u c a T ng giám c công ty nhà nư c có H i ng qu n tr , Giám c công ty nhà nư c không có H i ng qu n tr ; 6. Tên, a ch chi nhánh, văn phòng i di n (n u có); 7. Tên, a ch tr s chính c a các công ty thành viên c a t ng công ty nhà nư c. i u 19. ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh 1. Khi thay i các n i dung ghi trong Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, công ty nhà nư c ph i ăng ký t i Phòng ăng ký kinh doanh. 2. Các thay i sau ph i ư c ngư i có thNm quy n ch p thu n b ng văn b n và n p cùng h sơ t i Phòng ăng ký kinh doanh: a) Tên công ty nhà nư c; b) a ch tr s chính; c) Ngành, ngh kinh doanh; d) V n i u l ; ) Giám c (T ng giám c). Chương 3: T CH C L I, GI I TH CÔNG TY NHÀ NƯ C i u 20. T ch c l i công ty nhà nư c 1. T ch c l i công ty nhà nư c quy nh t i Ngh nh này g m: a) Sáp nh p công ty nhà nư c; b) H p nh t công ty nhà nư c; c) Chia công ty nhà nư c; d) Tách công ty nhà nư c.
 10. 2. Vi c t ch c l i công ty nhà nư c theo hình th c khác ư c quy nh t i các văn b n có liên quan. i u 21. i u ki n t ch c l i công ty nhà nư c Công ty nhà nư c áp ng các i u ki n sau ây thì ư c t ch c l i: 1. Phù h p v i án t ng th s p x p và phát tri n công ty nhà nư c ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t; không thu c di n c ph n hoá, giao, bán, khoán kinh doanh, cho thuê. 2. Các công ty nhà nư c sau khi t ch c l i ph i m b o i u ki n v v n i u l và các i u ki n khác tương ng như i v i thành l p m i công ty nhà nư c. i u 22. Sáp nh p công ty nhà nư c 1. M t ho c m t s công ty nhà nư c (g i là công ty b sáp nh p) có th sáp nh p vào m t công ty nhà nư c khác (g i là công ty nh n sáp nh p) theo quy t nh c a ngư i quy t nh thành l p công ty nh n sáp nh p. Công ty b sáp nh p ch m d t s t n t i; công ty nh n sáp nh p ư c hư ng các quy n l i h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n chưa thanh toán, h p ng lao ng và các nghĩa v h p pháp khác c a công ty b sáp nh p. 2. Trư ng h p sáp nh p các công ty nhà nư c gi a các B , gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c gi a công ty nhà nư c do B và công ty nhà nư c do t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p, thì cơ quan quy t nh thành l p công ty nh n sáp nh p ra quy t nh sáp nh p, trên cơ s ý ki n th a thu n b ng văn b n c a cơ quan quy t nh thành l p công ty b sáp nh p. 3. Công ty nh n sáp nh p th c hi n ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty nh n sáp nh p t tr s chính. Công ty b sáp nh p n p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho công ty. i u 23. H p nh t công ty nhà nư c 1. Hai ho c m t s công ty nhà nư c (g i là công ty b h p nh t) có th h p nh t v i nhau thành m t công ty nhà nư c m i (g i là công ty h p nh t) theo quy t nh c a ngư i quy t nh thành l p công ty b h p nh t. Các công ty b h p nh t ch m d t t n t i; công ty h p nh t ư c hư ng các quy n l i h p pháp, ch u trách nhi m v các kho n n chưa thanh toán, h p ng lao ng và các nghĩa v h p pháp khác c a các công ty b h p nh t. 2. Trư ng h p h p nh t các công ty nhà nư c gi a các B , gi a các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ho c gi a công ty nhà nư c do B và công ty nhà nư c do t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p, thì cơ quan ư c tho thu n s th c hi n quy n và nghĩa v ch s h u c a công ty h p nh t ra quy t nh h p nh t công ty.
 11. 3. Công ty h p nh t th c hi n ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty t tr s chính. Các công ty b h p nh t n p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho công ty. i u 24. Chia công ty nhà nư c 1. M t công ty nhà nư c (g i là công ty b chia) có th chia thành hai ho c m t s công ty nhà nư c m i (g i là công ty ư c chia) theo quy t nh c a ngư i quy t nh thành l p công ty b chia, n u các công ty ư c chia áp ng i u ki n quy nh t i i u 2 Ngh nh này. Quy n và nghĩa v c a công ty b chia ph i ư c phân nh rõ cho các công ty ư c chia. 2. Các công ty ư c chia th c hi n ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi t tr s chính. Công ty b chia n p l i Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi ã c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh cho công ty. i u 25. Tách công ty nhà nư c 1. M t công ty nhà nư c (g i là công ty b tách) có th tách m t ho c m t s ơn v ph thu c thành l p m t ho c m t s công ty nhà nư c m i (g i là công ty ư c tách) theo quy t nh c a ngư i quy t nh thành l p công ty b tách, n u công ty sau khi b tách và công ty ư c tách áp ng i u ki n quy nh t i i u 2 Ngh nh này. Quy n và nghĩa v c a công ty b tách ph i ư c phân nh rõ cho công ty sau khi b tách và các công ty ư c tách. 2. Công ty b tách th c hi n ăng ký thay i n i dung ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty ã ăng ký kinh doanh. Công ty ư c tách th c hi n ăng ký kinh doanh t i Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty ư c tách t tr s chính. i u 26. H sơ ngh t ch c l i công ty nhà nư c 1. H sơ ngh t ch c l i công ty nhà nư c do công ty xây d ng, trình ngư i quy t nh thành l p công ty. 2. H sơ ngh t ch c l i công ty nhà nư c g m: a) ơn ngh t ch c l i công ty nhà nư c; b) i u l c a công ty nhà nư c m i; c) Báo cáo tài chính c a các công ty trư c khi t ch c l i; d) án t ch c l i công ty nhà nư c;
 12. ) Th a thu n b ng văn b n c a ngư i ã quy t nh thành l p công ty nhà nư c i v i trư ng h p sáp nh p, h p nh t quy nh t i kho n 2 i u 22 và kho n 2 i u 23 Ngh nh này; e) Các tài li u khác có liên quan n vi c t ch c l i công ty nhà nư c. i u 27. án t ch c l i công ty nhà nư c án t ch c l i công ty nhà nư c ph i có các n i dung ch y u sau: 1. Tên, a ch các công ty nhà nư c trư c và sau khi t ch c l i. 2. S c n thi t t ch c l i công ty nhà nư c; s phù h p v i quy ho ch phát tri n ngành, lĩnh v c và quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i trên a bàn và trên toàn qu c. 3. Phương án s p x p, s d ng lao ng. 4. Phương án gi i quy t các quy n và nghĩa v c a các công ty nhà nư c liên quan n vi c t ch c l i. 5. Th i h n th c hi n t ch c l i công ty nhà nư c. i u 28. Th i h n xem xét, tr l i h sơ t ch c l i công ty nhà nư c Trong th i h n 60 ngày làm vi c, k t ngày nh n h sơ ngh t ch c l i công ty nhà nư c, ngư i quy t nh thành l p công ty quy t nh t ch c l i ho c không t ch c l i công ty nhà nư c. Quy t nh t ch c l i công ty nhà nư c ph i quy nh rõ vi c k th a quy n và nghĩa v c a công ty nhà nư c ư c t ch c l i. i u 29. Gi i th công ty nhà nư c 1. Công ty nhà nư c b xem xét gi i th trong các trư ng h p sau: a) H t th i h n ho t ng ghi trong quy t nh thành l p mà công ty không xin gia h n; b) Công ty nhà nư c kinh doanh thua l 03 năm liên ti p và có s l lũy k b ng 3/4 v n nhà nư c t i công ty tr lên, nhưng chưa lâm vào tình tr ng phá s n; c) Công ty nhà nư c không th c hi n ư c các nhi m v do Nhà nư c giao trong th i gian 02 năm liên ti p sau khi ã áp d ng các bi n pháp c n thi t; d) Vi c ti p t c duy trì công ty là không c n thi t. 2. T ng công ty do Nhà nư c quy t nh u tư và thành l p không th c hi n ư c các m c tiêu quy nh t i kho n 5 i u 48 Lu t Doanh nghi p nhà nư c thì gi i th b máy qu n lý t ng công ty, chuy n các công ty thành viên thành các công ty nhà nư c c l p. i u 30. Ngư i ngh gi i th công ty nhà nư c
 13. Cơ quan, t ch c (sau ây g i t t là ngư i ngh ) ngh gi i th công ty nhà nư c g m: 1. Công ty nhà nư c t ngh . 2. Cơ quan quy t nh thành l p ho c các cơ quan ch c năng khi th c hi n nhi m v theo thNm quy n, phát hi n công ty nhà nư c rơi vào tình tr ng ph i gi i th . i u 31. ThNm quy n quy t nh gi i th công ty nhà nư c 1. Ngư i quy t nh thành l p công ty nhà nư c là ngư i quy t nh gi i th công ty nhà nư c. 2. B trư ng, Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh gi i th công ty nhà nư c và công ty thành viên h ch toán c l p thu c t ng công ty nhà nư c do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p, sau khi có ý ki n ch p thu n b ng văn b n c a Th tư ng Chính ph . i u 32. H i ng gi i th công ty nhà nư c 1. Ngư i quy t nh gi i th công ty nhà nư c ph i thành l p H i ng gi i th công ty nhà nư c (sau ây g i t t là H i ng gi i th ). H i ng gi i th có ch c năng tham mưu cho ngư i quy t nh gi i th v vi c quy t nh gi i th công ty và t ch c th c hi n gi i th công ty. 2. H i ng gi i th g m i di n các cơ quan sau: a) Cơ quan quy t nh gi i th ; b) B Tài chính i v i công ty nhà nư c do B trư ng quy t nh gi i th , S Tài chính - V t giá i v i công ty nhà nư c do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh gi i th ; c) S K ho ch và u tư, S Lao ng - Thương binh và Xã h i i v i công ty nhà nư c do Ch t ch U ban nhân dân c p t nh quy t nh gi i th ; d) Công oàn công ty nhà nư c b gi i th ; ) Công ty nhà nư c b gi i th . Tùy t ng trư ng h p c th , có th m i thêm cán b , chuyên gia c a cơ quan, t ch c khác tham gia H i ng gi i th . 3. i di n cơ quan quy t nh gi i th là Ch t ch H i ng gi i th . i u 33. Quy n h n và nhi m v c a H i ng gi i th 1. ThNm nh ngh gi i th công ty nhà nư c trình ngư i có thNm quy n quy t nh gi i th .
 14. 2. L p phương án gi i th công ty nhà nư c trình ngư i có thNm quy n phê duy t. 3. T ch c gi i th công ty nhà nư c theo phương án ư c duy t. Trư ng h p tài s n em bán u giá ph i th c hi n theo quy nh hi n hành v u giá tài s n. 4. ư c s d ng con d u c a công ty nhà nư c ph c v công tác gi i th và yêu c u các cơ quan nhà nư c có liên quan h tr vi c thu h i tài s n. i u 34. Quy t nh gi i th công ty nhà nư c 1. Quy t nh gi i th công ty nhà nư c ph i có các n i dung ch y u sau: a) Tên, a ch công ty nhà nư c b gi i th ; b) Ngày tuyên b gi i th công ty nhà nư c; c) Lý do gi i th . 2. Trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày ra quy t nh gi i th công ty nhà nư c, quy t nh này ph i ư c thông báo cho ngư i lao ng trong công ty và ư c g i n: a) Ngư i ngh gi i th công ty nhà nư c; b) Công ty nhà nư c b gi i th ; c) Cơ quan tài chính doanh nghi p: i v i các công ty tr c thu c Trung ương g i v B Tài chính, i v i công ty tr c thu c a phương g i v S Tài chính - V t giá t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; d) Cơ quan k ho ch và u tư: i v i các công ty tr c thu c Trung ương g i v B K ho ch và u tư, i v i công ty tr c thu c a phương g i v S K ho ch và u tư; ) Cơ quan thu tr c ti p qu n lý vi c thu thu công ty; e) U ban nhân dân c p t nh, C c Th ng kê, Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh nơi công ty nhà nư c b gi i th t tr s chính và phòng ăng ký kinh doanh nơi t tr s chi nhánh, văn phòng i di n c a công ty. i u 35. Th i h n gi i th công ty nhà nư c 1. Trong th i h n 30 ngày làm vi c, k t khi nh n ư c văn b n ngh gi i th , ngư i có thNm quy n quy nh t i i u 31 Ngh nh này ra quy t nh gi i th công ty nhà nư c và thành l p Ban Thanh lý giúp vi c H i ng gi i th . Trư ng h p không quy t nh gi i th công ty nhà nư c, cơ quan có thNm quy n quy t nh gi i th ph i thông báo b ng văn b n cho ngư i ngh . 2. Th i gian gi i th công ty nhà nư c không quá 06 tháng, k t ngày quy t nh gi i th công ty có hi u l c. Trư ng h p c bi t ư c ngư i quy t nh gi i th công ty
 15. ng ý b ng văn b n, th i gian gi i th công ty có th kéo dài thêm không quá 02 tháng. i u 36. Trách nhi m c a công ty nhà nư c b gi i th 1. Khi có quy t nh gi i th , công ty nhà nư c b gi i th ph i ăng báo hàng ngày c a Trung ương và a phương trong 03 s liên ti p v i các n i dung ch y u sau: a) Tên, a ch công ty nhà nư c b gi i th ; b) S , ngày, tháng, năm c a quy t nh gi i th và cơ quan ra quy t nh gi i th ; c) Ngày công ty nhà nư c ch m d t ho t ng; d) Th i gian yêu c u các ch n n i chi u n . 2. K t ngày quy t nh gi i th có hi u l c, công ty nhà nư c b gi i th có trách nhi m: a) Ch m d t các ho t ng: kinh doanh, thanh toán các kho n n ph i tr , cho thuê, cho mư n tài s n, gi h tài s n; b) Khoá s k toán; ki m kê tài s n; i chi u công n ph i thu, ph i tr ; l p báo cáo tài chính n th i i m quy t nh gi i th có hi u l c; c) L p danh sách ch n và s n ph i tr (chia ra n có b o m, n có b o m m t ph n, n không có b o m); danh sách khách n và s n ph i thu (chia ra n có kh năng thu h i và n không có kh năng thu h i); d) Trong vòng 30 ngày làm vi c, k t khi quy t nh gi i th có hi u l c, công ty ph i bàn giao cho H i ng gi i th : - Báo cáo tài chính, s sách k toán và các tài li u liên quan n gi i th c a công ty; danh sách các ch n , khách n c a công ty. - Toàn b tài s n thu c quy n s h u, qu n lý, s d ng h p pháp c a công ty (k c tài s n chưa thu h i ư c), tài s n nh n gi h , i mư n, i thuê. i u 37. Trình t gi i th công ty nhà nư c Sau khi có quy t nh gi i th và ăng báo gi i th công ty nhà nư c, vi c gi i th công ty th c hi n theo các bư c ch y u sau: 1. Công ty nhà nư c b gi i th th c hi n các nhi m v quy nh t i kho n 2 i u 36 Ngh nh này. 2. H i ng gi i th : a) Thu h i con d u c a công ty nhà nư c b gi i th ph c v vi c gi i th ;
 16. b) L p phương án gi i th công ty nhà nư c trình ngư i có thNm quy n phê duy t; c) T ch c gi i th công ty nhà nư c theo phương án ư c duy t; d) Trong th i h n 07 ngày làm vi c, sau khi k t thúc vi c gi i th , H i ng gi i th ph i l p báo cáo tài chính v gi i th công ty nhà nư c trình ngư i quy t nh gi i th công ty; n p l i con d u c a công ty nhà nư c b gi i th cho cơ quan Công an và Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh c a công ty nhà nư c b gi i th cho Phòng ăng ký kinh doanh c p t nh, nơi công ty ã ăng ký kinh doanh; ăng báo hàng ngày c a Trung ương ho c a phương trong 03 s liên ti p v vi c k t thúc gi i th công ty nhà nư c. Chương 4: I U KHO N THI HÀNH i u 38. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 c a Chính ph v thành l p, t ch c l i, gi i th và phá s n doanh nghi p nhà nư c, Ngh nh s 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v s a i và b sung m t s i u c a Ngh nh s 50/CP. 2. Công ty nhà nư c ã ư c c p Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh trư c ngày Ngh nh này có hi u l c, không ph i ăng ký kinh doanh l i. 3. B Tài chính, B K ho ch và u tư có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản