intTypePromotion=1

Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
982
lượt xem
6
download

Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập mới, tổ chức lại và giải thể công ty nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 180/2004/NĐ-CP của Chính phủ

 1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 180/2004/N§­CP ngµy 28 th¸ng 10 n¨m 2004  VÒ thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I ®èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh §i Ò u  1.  §èi tîng vµ ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy ¸p dông cho c«ng ty nhµ  níc quy  ®Þnh  t¹i  LuËt  Doanh   nghiÖp  nhµ  níc  ®îc  tæ chøc   díi  h×nh  thøc  c«ng ty nhµ níc ®éc lËp vµ tæng c«ng ty nhµ níc. 2. NghÞ   ®Þnh nµy quy  ®Þnh vÒ   ®iÒu kiÖn, tr×nh tù, thñ  tôc thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i vµ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc. Ch¬ng II Thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc §i Ò u  2.  §iÒu kiÖn thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc 1. ViÖc thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc chØ ®îc xem xÐt  khi   ®¸p   øng   ®ñ   c¸c   ®iÒu   kiÖn   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   8   LuËt  Doanh nghiÖp nhµ níc vµ c¸c yªu cÇu sau: a) Thuéc ngµnh, lÜnh vùc,  ®Þa bµn thµnh lËp míi c«ng  ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy; b) §¶m b¶o  ®ñ  vèn  ®iÒu lÖ  quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ  ®Þnh nµy; c) §Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc  ®∙  ®îc Thñ  t­ íng ChÝnh phñ phª duyÖt.
 2. 2 2. §èi víi tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh lËp,  ngoµi  c¸c quy  ®Þnh t¹i kho¶n  1 §iÒu  nµy,  viÖc thµnh lËp míi cßn ph¶i  ®¸p øng nh÷ng  ®iÒu kiÖn quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 5 §iÒu 48 LuËt Doanh nghiÖp   nhµ níc. §i Ò u   3.   Ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa bµn ®îc xem xÐt thµnh  lËp míi c«ng ty nhµ níc C«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   xem   xÐt   thµnh   lËp   míi   ë   nh÷ng  ngµnh, lÜnh vùc, ®Þa bµn sau: 1. S¶n xuÊt, cung øng vËt liÖu næ; 2. S¶n xuÊt, cung øng ho¸ chÊt ®éc; 3. S¶n xuÊt, cung øng chÊt phãng x¹; 4. HÖ thèng truyÒn t¶i ®iÖn quèc gia; 5. M¹ng trôc th«ng tin quèc gia vµ quèc tÕ; 6. S¶n xuÊt thuèc l¸ ®iÕu; 7. §iÒu hµnh bay; 8. B¶o ®¶m hµng h¶i; 9.   S¶n   xuÊt,   söa   ch÷a   vò   khÝ,   khÝ   tµi,   trang   bÞ  chuyªn dïng cho quèc phßng, an ninh; trang thiÕt bÞ, kü  thuËt vµ cung øng dÞch vô b¶o mËt th«ng tin b»ng kü thuËt  nghiÖp vô mËt m∙; 10. Thùc hiÖn nhiÖm vô  quèc phßng, an ninh  ®Æc biÖt   vµ  c¸c c«ng ty  ®ãng t¹i c¸c  ®Þa bµn chiÕn lîc quan träng  kÕt hîp kinh tÕ víi quèc phßng; 11.   In   tiÒn,   chøng   chØ   cã   gi¸;   s¶n   xuÊt   tiÒn   kim   lo¹i; 12. Xæ sè kiÕn thiÕt; 13. XuÊt b¶n s¸ch, b¸o; 14. §o ®¹c b¶n ®å; 15. Qu¶n lý, b¶o tr× hÖ thèng ®êng s¾t quèc gia, c¶ng  hµng kh«ng vµ c¶ng biÓn cã quy m« lín, vÞ trÝ quan träng; 16.   Qu¶n   lý,   khai   th¸c   c«ng   tr×nh   thuû   n«ng   ®Çu   nguån, c«ng tr×nh thuû n«ng cã quy m« lín; 17. Tho¸t níc ë ®« thÞ lín; 18. ChiÕu s¸ng ®« thÞ; 19. ChÕ biÕn dÇu má;  20. Khai th¸c quÆng cã chÊt phãng x¹; 21. §ãng vµ söa ch÷a ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®êng kh«ng;  22. B¸n bu«n thuèc phßng bÖnh, ch÷a bÖnh, ho¸ dîc;
 3. 3 23. B¶o ®¶m nhu cÇu thiÕt yÕu cho ph¸t triÓn s¶n xuÊt   vµ n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ®ång bµo d©n  téc ë miÒn nói, vïng s©u, vïng xa; 24. Mét sè  ngµnh, lÜnh vùc,  ®Þa bµn quan träng kh¸c   theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §i Ò u   4.   Møc vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty nhµ  níc thµnh  lËp míi 1. C«ng ty nhµ níc thµnh lËp míi ph¶i cã møc vèn ®iÒu  lÖ kh«ng thÊp h¬n: a) 30 tû ®ång ®èi víi c«ng ty nhµ níc ®éc lËp; b) 500 tû ®ång ®èi víi tæng c«ng ty nhµ níc. 2.   Trêng   hîp   kinh   doanh   nh÷ng   ngµnh,   nghÒ   ®ßi   hái  ph¶i cã vèn ph¸p ®Þnh th× vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty nhµ n íc  thµnh lËp míi kh«ng thÊp h¬n møc vèn ph¸p  ®Þnh quy  ®Þnh  ®èi víi ngµnh, nghÒ kinh doanh ®ã. 3.  §èi víi  mét sè  ngµnh,   lÜnh vùc,   ®Þa  bµn  ®Æc  thï  th×  vèn  ®iÒu lÖ  cña c«ng ty nhµ  níc thµnh lËp míi cã  thÓ  thÊp h¬n møc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, nhng ph¶i ®îc  Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp. §i Ò u  5.  Ngêi ®Ò nghÞ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc Bé   trëng,   Thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé,   Thñ   trëng   c¬  quan thuéc ChÝnh phñ (sau ®©y gäi chung lµ Bé tr ëng), Chñ  tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ¬ng  (sau  ®©y gäi chung lµ  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh)  lµ ngêi ®Ò nghÞ thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc.   §i Ò u  6.  §Ò ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc 1. C¨n cø vµo nhu cÇu ph¸t triÓn vµ  ngµnh, lÜnh vùc,  ®Þa   bµn   ®îc   xem   xÐt   thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh nµy, ngêi ®Ò nghÞ thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ  níc x©y dùng  ®Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ   níc tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt. 2. §Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc ph¶i cã  c¸c  néi dung chñ  yÕu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 LuËt Doanh  nghiÖp nhµ  níc vµ  ph¶i  ®¸p øng c¸c  ®iÒu kiÖn vÒ  møc vèn  ®iÒu lÖ quy ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Khi lùa chän tªn c«ng ty nhµ  níc, ngêi lËp  ®Ò  ¸n  phèi   hîp   víi   Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh   n¬i   dù  ®Þnh   ®Æt   trô   së   chÝnh   c«ng   ty   nhµ   níc,   ®Ó   ®¶m   b¶o   tªn 
 4. 4 c«ng ty nhµ  níc kh«ng trïng hoÆc kh«ng g©y nhÇm lÉn víi  tªn c«ng ty kh¸c ®∙ ®¨ng ký kinh doanh. 4. Trêng hîp thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc thuéc thÈm  quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp cña Thñ  tíng ChÝnh phñ,  ®Ò  ¸n  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc ®îc lËp thµnh 10 bé göi tíi  Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, lµ thêng trùc Héi ®ång thÈm ®Þnh ®Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc. Trêng   hîp   thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   n íc   thuéc   thÈm  quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp cña Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh, ®Ò ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ n íc ®­ îc lËp thµnh 10 bé göi tíi Bé tr ëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n cÊp tØnh ®Ó tæ chøc thÈm ®Þnh.  §i Ò u   7.   Héi   ®ång   thÈm   ®Þnh   ®Ò   ¸n   thµnh   lËp   míi  c«ng ty nhµ níc 1. Ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc ph¶i  lËp Héi  ®ång thÈm  ®Þnh  ®Ó  thÈm  ®Þnh  ®Ò  ¸n thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ  níc. Héi  ®ång thÈm  ®Þnh  ®Ò  ¸n thµnh lËp míi  c«ng ty nhµ  níc (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Héi  ®ång thÈm  ®Þnh)  lµ  c¬  quan t  vÊn cho ngêi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng  ty nhµ  níc. Héi  ®ång thÈm  ®Þnh cã  quyÒn yªu cÇu ngêi  ®Ò  nghÞ  thµnh  lËp míi c«ng ty nhµ  níc  ®iÒu  chØnh,  bæ sung  hoÆc gi¶i  tr×nh  nh÷ng  vÊn   ®Ò  liªn  quan   ®Õn  ®Ò  ¸n.  Ngêi  quyÕt ®Þnh thµnh lËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh thµnh   lËp míi c«ng ty nhµ níc. 2. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  lµ  thêng trùc Héi  ®ång thÈm  ®Þnh c¸c  ®Ò  ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc thuéc thÈm  quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh lËp cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Bé tr­ ëng Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp Héi  ®ång  thÈm ®Þnh nµy. Héi   ®ång  thÈm  ®Þnh  gåm  ®¹i diÖn  cña Bé   KÕ  ho¹ch  vµ  §Çu t, Bé  Tµi chÝnh, Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi,  Bé  Khoa häc vµ  C«ng nghÖ, Bé  Tµi nguyªn vµ  M«i trêng, Bé  qu¶n lý  ngµnh,  Ban ChØ  ®¹o §æi míi vµ  Ph¸t  triÓn doanh  nghiÖp, Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i c«ng ty nhµ  níc dù  ®Þnh  ®Æt trô  së  chÝnh. Tuú  tõng trêng hîp cô  thÓ, thêng  trùc Héi  ®ång thÈm  ®Þnh cã  thÓ  mêi thªm  ®¹i diÖn cña c¬  quan, tæ chøc kh¸c. 3.  Bé  trëng,  Chñ   tÞch Uû   ban nh©n  d©n cÊp  tØnh  lËp  Héi  ®ång thÈm  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc do Bé  trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh   lËp. Thµnh viªn Héi  ®ång thÈm  ®Þnh do Bé  tr ëng, Chñ  tÞch  Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh.
 5. 5 § i Ò u   8.   Néi   dung   thÈm   ®Þnh   ®Ò   ¸n   thµnh   lËp   míi  c«ng ty nhµ níc Néi dung thÈm ®Þnh ®Ò ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ n­ íc bao gåm: 1. Sù cÇn thiÕt thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc; 2. HiÖu qu¶ kinh tÕ  ­ x∙ héi vµ  sù  phï  hîp cña viÖc   thµnh   lËp   c«ng   ty   víi   quy   ho¹ch,   chiÕn   lîc   ph¸t   triÓn  ngµnh, lÜnh vùc vµ vïng kinh tÕ; 3.  Danh môc  s¶n phÈm,  dÞch  vô  do  c«ng ty  cung øng;  t×nh h×nh thÞ  trêng, nhu cÇu vµ  triÓn väng thÞ  trêng vÒ  tõng lo¹i s¶n phÈm, dÞch vô do c«ng ty cung øng; kh¶ n¨ng  tiªu thô vµ c¹nh tranh cña s¶n phÈm, dÞch vô cña c«ng ty;  4.   Tr×nh   ®é   c«ng   nghÖ;   kh¶   n¨ng   cung   øng   lao   ®éng,  nguyªn   liÖu,   vËt   liÖu,   n¨ng   lîng   vµ   c¸c   ®iÒu   kiÖn   cÇn  thiÕt kh¸c ®Ó c«ng ty ho¹t ®éng sau khi thµnh lËp; 5.   Quy   m«   vèn   ®iÒu   lÖ   vµ   c¸c   gi¶i   ph¸p   h×nh   thµnh  vèn; ph¬ng ¸n hoµn tr¶ vèn; 6. Sù phï hîp vµ tÝnh hîp lý cña m« h×nh tæ chøc c«ng   ty nhµ níc; 7. T¸c ®éng cña c«ng ty ®èi víi m«i trêng vµ c¸c biÖn  ph¸p b¶o vÖ m«i trêng. §i Ò u   9.   Quy tr×nh thÈm  ®Þnh  ®Ò  ¸n vµ  hå  s¬  thµnh   lËp míi c«ng ty nhµ níc. 1. §èi víi thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc do Thñ  tíng  ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp: a)   Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  göi   ®Ò   ¸n   lÊy   ý   kiÕn   c¸c  thµnh viªn Héi ®ång thÈm ®Þnh ®Ó tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ  xem   xÐt,   quyÕt   ®Þnh.   Trêng   hîp   cã   ý   kiÕn   kh¸c   nhau   vÒ  nh÷ng néi dung chñ yÕu cña ®Ò ¸n, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tæ  chøc häp Héi ®ång thÈm ®Þnh tríc khi tr×nh Thñ tíng ChÝnh  phñ. b) Thêi h¹n thÈm ®Þnh ®Ò ¸n: ­ Trong thêi h¹n 10 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  ®Ò  ¸n, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  göi  ®Ò  ¸n  ®Ó  lÊy  ý  kiÕn c¸c  thµnh viªn Héi ®ång thÈm ®Þnh.  ­ Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc   ®Ò   ¸n,   c¸c   thµnh   viªn   Héi   ®ång   thÈm   ®Þnh   cã   ý   kiÕn  b»ng v¨n b¶n göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vÒ  néi dung  ®Ò  ¸n  thuéc ph¹m vi qu¶n lý  cña m×nh. Qu¸ thêi h¹n trªn, thµnh  viªn  ®îc hái  ý  kiÕn kh«ng cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n th×  coi   nh chÊp thuËn ®Ò ¸n.
 6. 6 ­ Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc  ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¸c thµnh viªn Héi  ®ång thÈm  ®Þnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t tr×nh ý kiÕn thÈm ®Þnh lªn Thñ  tíng ChÝnh phñ xem xÐt, quyÕt ®Þnh. Trêng hîp cã ý kiÕn kh¸c nhau cña thµnh viªn Héi ®ång   thÈm  ®Þnh vÒ  nh÷ng néi dung chñ  yÕu cña §Ò  ¸n, ph¶i tæ  chøc häp Héi ®ång thÈm ®Þnh, th× thêi gian ®Ó Bé KÕ ho¹ch  vµ §Çu t tr×nh ý kiÕn thÈm ®Þnh lªn Thñ t íng ChÝnh phñ cã  thÓ kÐo dµi thªm kh«ng qu¸ 10 ngµy lµm viÖc. 2. §èi víi thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc do Bé trëng,  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh thµnh lËp: a)  Héi  ®ång  thÈm  ®Þnh do  Bé  trëng,  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n d©n cÊp tØnh thµnh lËp, tæ chøc häp ®Ó xem xÐt ®Ò ¸n   thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc. Sau khi cã   ý  kiÕn cña Héi  ®ång thÈm   ®Þnh,  Bé  trëng,  Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh ph¶i lÊy  ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu   t, Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  qu¶n lý  ngµnh vÒ   ®Ò  ¸n thµnh lËp  míi c«ng ty nhµ  níc do m×nh  ®Ò  nghÞ  thµnh lËp tríc khi  tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ. b) Thêi h¹n thÈm ®Þnh vµ lÊy ý kiÕn vÒ ®Ò ¸n: ­ Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, Héi ®ång thÈm ®Þnh   hoµn thµnh viÖc thÈm ®Þnh ®Ò ¸n thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc   vµ   b¸o   c¸o   Bé   trëng,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp  tØnh. Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh göi  ®Ò  ¸n kÌm theo ý kiÕn thÈm ®Þnh tíi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé  Tµi chÝnh vµ Bé qu¶n lý ngµnh. ­ Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ® îc  ®Ò ¸n kÌm theo ý kiÕn thÈm ®Þnh, Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Bé  Tµi chÝnh vµ  Bé  qu¶n lý  ngµnh cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n göi  Bé, Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh. Qu¸ thêi h¹n trªn, Bé   ®îc  hái  ý  kiÕn kh«ng cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n th×  coi nh  chÊp  thuËn ®Ò ¸n. ­   Trong   thêi   h¹n   10   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy   hÕt  thêi h¹n lÊy  ý  kiÕn, Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh tr×nh ®Ò ¸n ®∙ ®îc thÈm ®Þnh kÌm theo ý kiÕn cña  c¸c   Bé   ®îc   hái   ý   kiÕn   lªn   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   xem   xÐt,  quyÕt ®Þnh. 3. Sau khi  ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ  phª duyÖt ®Ò ¸n, Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh lËp hå  s¬  thµnh  lËp míi c«ng ty nhµ  níc theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 7  LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. 4. Hå  s¬  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc  ®îc lËp thµnh  3 bé  vµ  göi tíi ngêi cã  thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp  quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy trong thêi h¹n 60 ngµy  lµm viÖc, kÓ tõ ngµy ®Ò ¸n ®îc phª duyÖt.
 7. 7 §èi   víi   thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   do   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, hå  s¬  thµnh lËp míi c«ng  ty nhµ  níc  ®îc lËp vµ  tr×nh Thñ  tíng ChÝnh phñ  ngay sau  khi   göi   ®Ò   ¸n  thµnh   lËp   míi   c«ng   ty   nhµ   níc   cho   Bé   KÕ  ho¹ch vµ §Çu t. 5. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ  hå  s¬  thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc, ngêi cã  thÈm quyÒn  quyÕt ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp hoÆc kh«ng thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc. §i Ò u   10.   ThÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng  ty nhµ níc 1. Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp c¸c c«ng ty  nhµ níc sau: a) Tæng c«ng ty nhµ níc ®Æc biÖt quan träng; b) C«ng ty nhµ níc ®éc lËp ®Æc biÖt quan träng theo ®Ò  nghÞ cña Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh. 2. Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh   thµnh   lËp   c¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   ngoµi   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 1 §iÒu nµy. §i Ò u  11.  QuyÕt ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc 1. QuyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  níc ph¶i cã  c¸c néi dung chñ yÕu sau: a) Tªn c«ng ty nhµ níc, bao gåm tªn ®Çy ®ñ b»ng tiÕng  ViÖt, tªn b»ng tiÕng níc ngoµi, tªn viÕt t¾t (nÕu cã); b) H×nh thøc tæ chøc cña c«ng ty; c) §Þa chØ trô së chÝnh cña c«ng ty; d) Ngµnh, nghÒ kinh doanh; ®) Vèn ®iÒu lÖ; e) Tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty; f)   Tªn,   ®Þa   chØ   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   (nÕu  cã); g)  Tªn,  ®Þa  chØ trô  së  chÝnh  cña  c¸c c«ng  ty thµnh  viªn (®èi víi tæng c«ng ty nhµ níc). 2. Khi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp míi c«ng ty nhµ  n íc ph¶i  ®ång thêi tiÕn hµnh bæ nhiÖm Chñ  tÞch Héi  ®ång qu¶n trÞ  vµ  c¸c thµnh viªn Héi  ®ång qu¶n trÞ; quyÕt  ®Þnh viÖc bæ  nhiÖm hoÆc ký  hîp  ®ång víi Gi¸m  ®èc c«ng ty kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ.
 8. 8 § i Ò u   12.   C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña  tæng c«ng ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh  viÖc thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ  c¸c c«ng ty thµnh   viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp cña tæng c«ng ty nhµ  níc do m×nh  quyÕt ®Þnh thµnh lËp, sau khi cã sù chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n   cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §i Ò u  13.   Chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty  nhµ níc 1. Chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn lµ   ®¬n vÞ  phô  thuéc  cña c«ng ty nhµ níc. Chi   nh¸nh   cã   nhiÖm   vô   thùc   hiÖn   mét   phÇn   ho¹t   ®éng  kinh doanh theo uû quyÒn cña c«ng ty nhµ níc. V¨n phßng  ®¹i diÖn cã  nhiÖm vô   ®¹i diÖn cho c«ng ty  nhµ  níc  ®Ó  xóc tiÕn c¸c ho¹t   ®éng,  nhng kh«ng  ®îc kinh  doanh. 2. ViÖc thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ  chi nh¸nh,   v¨n phßng ®¹i diÖn do c«ng ty nhµ níc quyÕt ®Þnh. C«ng ty  thùc hiÖn  ®¨ng ký  ho¹t  ®éng cho chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i  diÖn t¹i Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh n¬i ®Æt trô së  chi nh¸nh, v¨n phßng  ®¹i diÖn vµ  th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n  cho Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh n¬i c«ng ty ®Æt trô  së chÝnh. §i Ò u  14.  Thêi ®iÓm kinh doanh  C«ng  ty nhµ  níc  cã  quyÒn  kinh  doanh  kÓ  tõ  ngµy   ®îc  cÊp   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh   doanh.   §èi   víi   nh÷ng  ngµnh, nghÒ  kinh doanh cã   ®iÒu kiÖn th×  c«ng ty nhµ  níc  ®îc   quyÒn   kinh   doanh   c¸c   ngµnh,   nghÒ   ®ã   kÓ   tõ   ngµy   c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cÊp phÐp hoÆc cã   ®ñ   ®iÒu kiÖn  kinh doanh theo quy ®Þnh. §i Ò u  15.   C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh trong Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng (gäi chung lµ  Phßng  ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh)   lµ   c¬   quan   ®¨ng   ký   kinh  doanh ®èi víi c«ng ty nhµ níc. §i Ò u  16.  Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh Hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh ®èi víi c«ng ty nhµ níc gåm:
 9. 9 1. §¬n ®¨ng ký kinh doanh lËp theo mÉu do Bé KÕ ho¹ch  vµ §Çu t quy ®Þnh; 2. QuyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty nhµ  níc cña ngêi cã  thÈm quyÒn quy ®Þnh t¹i §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy; 3. QuyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm hoÆc hîp  ®ång thuª Tæng gi¸m   ®èc c«ng ty cã  Héi  ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m  ®èc c«ng ty kh«ng  cã Héi ®ång qu¶n trÞ; 4.   §iÒu   lÖ   c«ng   ty   nhµ   níc   ®∙   ®îc   c¬   quan   cã   thÈm  quyÒn phª duyÖt; 5. Chøng chØ hµnh nghÒ cña Ýt nhÊt mét trong sè nh÷ng   ngêi cã  chøc danh  lµ  Chñ  tÞch  Héi   ®ång  qu¶n trÞ, thµnh  viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc c«ng ty cã Héi ®ång  qu¶n trÞ,  Gi¸m   ®èc c«ng ty kh«ng cã  Héi  ®ång qu¶n  trÞ,  ®èi   víi   trêng   hîp   kinh   doanh   ngµnh,  nghÒ   ph¶i   cã   chøng   chØ hµnh nghÒ. §i Ò u  17.  Tr×nh tù vµ thñ tôc ®¨ng ký kinh doanh 1. Trong thêi h¹n 60 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh thµnh lËp cã  hiÖu lùc, c«ng ty nhµ  níc ph¶i  ®¨ng ký  kinh doanh t¹i Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh n¬i c«ng   ty nhµ  níc  ®Æt trô  së  chÝnh. Qu¸ thêi h¹n nµy mµ  c«ng ty   nhµ  níc cha  ®¨ng ký  kinh doanh, th×  ph¶i cã   ý  kiÕn b»ng  v¨n b¶n vÒ viÖc gia h¹n cña ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 2. Ngêi ®¹i diÖn c«ng ty nhµ níc hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn  b»ng v¨n b¶n nép mét bé hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh t¹i Phßng  ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh. C«ng ty nhµ níc cã thÓ göi hå  s¬   qua   ®Þa   chØ   Email   cña   Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp  tØnh, trêng hîp nµy khi  ®Õn nhËn GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh, c«ng ty nhµ níc ph¶i nép mét bé hå s¬ ®¨ng ký  kinh doanh (hå s¬ trªn giÊy) ®Ó ®èi chiÕu vµ lu hå s¬. 3. Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®ñ   hå s¬ ®¨ng ký kinh doanh, Phßng ®¨ng ký kinh doanh cÊp tØnh  cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho c«ng ty nhµ níc. §i Ò u   18.   Néi   dung   GiÊy   chøng   nhËn   ®¨ng   ký   kinh  doanh cña c«ng ty nhµ níc GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cña c«ng ty nhµ n ­ íc ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau: 1. Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh c«ng ty; 2. Sè, ngµy, th¸ng, n¨m quyÕt  ®Þnh thµnh lËp vµ  tªn   c¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty; 3. Ngµnh, nghÒ kinh doanh; 4. Vèn ®iÒu lÖ;
 10. 10 5. Hä  tªn,  ®Þa chØ thêng tró, sè  chøng minh nh©n d©n  hoÆc sè hé chiÕu cña Tæng gi¸m ®èc c«ng ty nhµ n íc cã Héi  ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc c«ng ty nhµ níc kh«ng cã Héi ®ång  qu¶n trÞ; 6.   Tªn,   ®Þa   chØ   chi   nh¸nh,   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   (nÕu  cã); 7.  Tªn,  ®Þa  chØ trô  së  chÝnh  cña  c¸c c«ng  ty thµnh  viªn cña tæng c«ng ty nhµ níc. §i Ò u   19.   §¨ng   ký   thay   ®æi   néi   dung   ®¨ng   ký   kinh  doanh 1.   Khi   thay   ®æi   c¸c   néi   dung   ghi   trong   GiÊy   chøng   nhËn ®¨ng ký kinh doanh, c«ng ty nhµ níc ph¶i ®¨ng ký t¹i  Phßng ®¨ng ký kinh doanh. 2. C¸c thay  ®æi sau ph¶i  ®îc ngêi cã  thÈm quyÒn chÊp  thuËn b»ng v¨n b¶n vµ nép cïng hå s¬ t¹i Phßng ®¨ng ký kinh  doanh: a) Tªn c«ng ty nhµ níc; b) §Þa chØ trô së chÝnh; c) Ngµnh, nghÒ kinh doanh; d) Vèn ®iÒu lÖ; ®) Gi¸m ®èc (Tæng gi¸m ®èc). Ch¬ng III Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc §i Ò u  20.   Tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc 1. Tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh  nµy gåm: a) S¸p nhËp c«ng ty nhµ níc; b) Hîp nhÊt c«ng ty nhµ níc; c) Chia c«ng ty nhµ níc; d) T¸ch c«ng ty nhµ níc. 2.  ViÖc tæ  chøc l¹i  c«ng  ty nhµ  níc  theo h×nh  thøc  kh¸c ®îc quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n cã liªn quan. §i Ò u  21.  §iÒu kiÖn tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc C«ng ty nhµ  níc  ®¸p øng  ®ñ  c¸c  ®iÒu kiÖn sau  ®©y th×  ®îc tæ chøc l¹i:
 11. 11 1. Phï  hîp víi  ®Ò  ¸n tæng thÓ  s¾p xÕp vµ  ph¸t triÓn  c«ng   ty   nhµ   níc   ®∙   ®îc   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   phª   duyÖt;  kh«ng   thuéc   diÖn   cæ   phÇn   ho¸,   giao,   b¸n,   kho¸n   kinh  doanh, cho thuª. 2. C¸c c«ng ty nhµ  níc sau khi tæ chøc l¹i ph¶i  ®¶m  b¶o  ®ñ   ®iÒu kiÖn vÒ  vèn  ®iÒu lÖ  vµ  c¸c  ®iÒu kiÖn kh¸c t ­ ¬ng øng nh ®èi víi thµnh lËp míi c«ng ty nhµ níc. §i Ò u  22.   S¸p nhËp c«ng ty nhµ níc 1. Mét hoÆc mét sè c«ng ty nhµ níc (gäi lµ c«ng ty bÞ  s¸p nhËp) cã  thÓ  s¸p nhËp vµo mét c«ng ty nhµ  níc kh¸c  (gäi lµ  c«ng ty nhËn s¸p nhËp) theo quyÕt  ®Þnh cña ngêi  quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty nhËn s¸p nhËp. C«ng ty bÞ s¸p nhËp chÊm døt sù tån t¹i; c«ng ty nhËn  s¸p   nhËp   ®îc   hëng   c¸c   quyÒn   lîi   hîp   ph¸p,   chÞu   tr¸ch   nhiÖm vÒ  c¸c kho¶n nî  cha thanh to¸n, hîp  ®ång lao  ®éng  vµ c¸c nghÜa vô hîp ph¸p kh¸c cña c«ng ty bÞ s¸p nhËp. 2.  Trêng  hîp s¸p  nhËp  c¸c c«ng  ty nhµ   níc  gi÷a c¸c  Bé,   gi÷a   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng  hoÆc  gi÷a c«ng ty nhµ  níc do Bé  vµ  c«ng ty nhµ  níc do tØnh,  thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, th×  c¬   quan   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   c«ng   ty   nhËn   s¸p   nhËp   ra  quyÕt   ®Þnh  s¸p nhËp, trªn  c¬  së   ý  kiÕn  tháa thuËn  b»ng  v¨n b¶n cña c¬  quan quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty bÞ  s¸p  nhËp. 3. C«ng ty nhËn s¸p nhËp thùc hiÖn  ®¨ng ký  thay  ®æi  néi dung  ®¨ng ký  kinh doanh t¹i Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh  cÊp tØnh n¬i c«ng ty nhËn s¸p nhËp ®Æt trô së chÝnh. C«ng  ty bÞ s¸p nhËp nép l¹i GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh  cho   Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh   n¬i   ®∙   cÊp   GiÊy  chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho c«ng ty. §i Ò u  23.  Hîp nhÊt c«ng ty nhµ níc 1. Hai hoÆc mét sè c«ng ty nhµ níc (gäi lµ c«ng ty bÞ  hîp nhÊt) cã  thÓ  hîp nhÊt víi nhau thµnh mét c«ng ty nhµ  níc míi (gäi lµ c«ng ty hîp nhÊt) theo quyÕt ®Þnh cña ng­ êi quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty bÞ hîp nhÊt.   C¸c c«ng ty bÞ hîp nhÊt chÊm døt tån t¹i; c«ng ty hîp  nhÊt  ®îc hëng c¸c quyÒn lîi hîp ph¸p, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ  c¸c kho¶n nî cha thanh to¸n, hîp ®ång lao ®éng vµ c¸c nghÜa  vô hîp ph¸p kh¸c cña c¸c c«ng ty bÞ hîp nhÊt.  2.  Trêng  hîp hîp  nhÊt  c¸c c«ng  ty nhµ   níc  gi÷a c¸c  Bé,   gi÷a   c¸c   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng  hoÆc  gi÷a c«ng ty nhµ  níc do Bé  vµ  c«ng ty nhµ  níc do tØnh, 
 12. 12 thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng quyÕt  ®Þnh thµnh lËp, th×  c¬ quan ®îc tho¶ thuËn sÏ thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô chñ  së  h÷u cña c«ng ty hîp nhÊt ra quyÕt  ®Þnh hîp nhÊt c«ng  ty.  3. C«ng ty hîp nhÊt thùc hiÖn  ®¨ng ký  kinh doanh t¹i  Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh n¬i c«ng ty  ®Æt trô  së  chÝnh.  C¸c c«ng ty bÞ  hîp  nhÊt  nép l¹i GiÊy chøng  nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh cho Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh  n¬i  ®∙ cÊp GiÊy chøng  nhËn   ®¨ng ký  kinh doanh  cho  c«ng  ty. §i Ò u  24.  Chia c«ng ty nhµ níc 1. Mét c«ng ty nhµ  níc (gäi lµ  c«ng ty bÞ  chia) cã  thÓ  chia thµnh hai hoÆc mét sè  c«ng ty nhµ  níc míi (gäi  lµ  c«ng ty  ®îc chia) theo quyÕt  ®Þnh cña ngêi quyÕt  ®Þnh  thµnh lËp c«ng ty bÞ  chia, nÕu c¸c c«ng ty  ®îc chia  ®¸p  øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy. QuyÒn vµ  nghÜa vô  cña c«ng ty bÞ  chia ph¶i  ®îc ph©n  ®Þnh râ cho c¸c c«ng ty ®îc chia.   2. C¸c c«ng ty  ®îc chia thùc hiÖn  ®¨ng ký  kinh doanh  t¹i   Phßng   ®¨ng   ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh   n¬i   ®Æt   trô   së  chÝnh.  C«ng ty bÞ  chia  nép l¹i GiÊy chøng  nhËn   ®¨ng ký  kinh doanh cho Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp tØnh n¬i  ®∙  cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh cho c«ng ty. §i Ò u  25.   T¸ch c«ng ty nhµ níc 1. Mét c«ng ty nhµ  níc (gäi lµ  c«ng ty bÞ  t¸ch) cã  thÓ  t¸ch mét hoÆc mét sè   ®¬n vÞ  phô  thuéc  ®Ó  thµnh lËp  mét hoÆc mét sè  c«ng ty nhµ  níc míi (gäi lµ  c«ng ty  ®îc  t¸ch) theo quyÕt  ®Þnh cña ngêi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng  ty bÞ  t¸ch, nÕu c«ng ty sau khi bÞ  t¸ch vµ  c«ng ty  ®îc  t¸ch ®¸p øng ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy.  QuyÒn vµ  nghÜa vô  cña c«ng ty bÞ  t¸ch ph¶i  ®îc ph©n  ®Þnh râ  cho c«ng ty sau khi bÞ  t¸ch vµ  c¸c c«ng ty  ®îc  t¸ch. 2.   C«ng   ty   bÞ   t¸ch   thùc   hiÖn   ®¨ng   ký   thay   ®æi   néi  dung  ®¨ng ký  kinh doanh t¹i Phßng  ®¨ng ký  kinh doanh cÊp  tØnh n¬i c«ng ty  ®∙  ®¨ng ký  kinh doanh. C«ng ty  ®îc t¸ch  thùc hiÖn ®¨ng ký kinh doanh t¹i Phßng ®¨ng ký kinh doanh   cÊp tØnh n¬i c«ng ty ®îc t¸ch ®Æt trô së chÝnh.
 13. 13 § i Ò u  26.  Hå s¬ ®Ò nghÞ tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc 1. Hå  s¬   ®Ò  nghÞ  tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ  n íc do c«ng  ty x©y dùng, tr×nh ngêi quyÕt ®Þnh thµnh lËp c«ng ty. 2. Hå s¬ ®Ò nghÞ tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc gåm: a) §¬n ®Ò nghÞ tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc; b) §iÒu lÖ cña c«ng ty nhµ níc míi; c) B¸o c¸o tµi chÝnh cña c¸c c«ng ty tríc khi tæ chøc  l¹i; d) §Ò ¸n tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc; ®)   Tháa   thuËn   b»ng   v¨n   b¶n   cña   ngêi   ®∙   quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp c«ng ty nhµ níc ®èi víi trêng hîp s¸p nhËp, hîp  nhÊt quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 22 vµ kho¶n 2 §iÒu 23 NghÞ   ®Þnh nµy; e)  C¸c tµi  liÖu kh¸c  cã  liªn  quan   ®Õn viÖc  tæ chøc  l¹i c«ng ty nhµ níc. §i Ò u  27.   §Ò ¸n tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc §Ò   ¸n   tæ   chøc   l¹i   c«ng   ty   nhµ   níc   ph¶i   cã   c¸c   néi  dung chñ yÕu sau: 1. Tªn,  ®Þa chØ c¸c c«ng ty nhµ  níc tríc vµ  sau khi  tæ chøc l¹i. 2. Sù  cÇn thiÕt tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ  níc; sù  phï  hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn ngµnh, lÜnh vùc vµ quy ho¹ch   ph¸t   triÓn   kinh   tÕ   ­   x∙   héi   trªn   ®Þa   bµn   vµ   trªn   toµn  quèc. 3. Ph¬ng ¸n s¾p xÕp, sö dông lao ®éng. 4. Ph¬ng ¸n gi¶i quyÕt c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  cña c¸c   c«ng ty nhµ níc liªn quan ®Õn viÖc tæ chøc l¹i. 5. Thêi h¹n thùc hiÖn tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ níc. §i Ò u   28.   Thêi h¹n xem xÐt, tr¶ lêi hå  s¬  tæ chøc  l¹i c«ng ty nhµ níc Trong thêi h¹n 60 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®ñ  hå   s¬   ®Ò   nghÞ   tæ   chøc   l¹i   c«ng   ty   nhµ   níc,   ngêi   quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty quyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i hoÆc kh«ng  tæ chøc l¹i c«ng ty nhµ  níc. QuyÕt  ®Þnh tæ chøc l¹i c«ng  ty nhµ  níc ph¶i quy  ®Þnh râ  viÖc kÕ  thõa quyÒn vµ  nghÜa  vô cña c«ng ty nhµ níc ®îc tæ chøc l¹i.
 14. 14 § i Ò u  29.  Gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc 1. C«ng ty nhµ  níc bÞ  xem xÐt gi¶i thÓ  trong c¸c tr­ êng hîp sau:  a) HÕt thêi h¹n ho¹t  ®éng ghi trong quyÕt  ®Þnh thµnh  lËp mµ c«ng ty kh«ng xin gia h¹n; b)   C«ng   ty   nhµ   níc   kinh   doanh   thua   lç   03   n¨m   liªn  tiÕp vµ  cã  sè  lç  lòy kÕ  b»ng 3/4 vèn nhµ  níc t¹i c«ng ty  trë lªn, nhng cha l©m vµo t×nh tr¹ng ph¸ s¶n; c) C«ng ty nhµ  níc kh«ng thùc hiÖn  ®îc c¸c nhiÖm vô  do Nhµ  níc giao trong thêi gian 02 n¨m liªn tiÕp sau khi  ®∙ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt; d) ViÖc tiÕp tôc duy tr× c«ng ty lµ kh«ng cÇn thiÕt. 2. Tæng c«ng ty do Nhµ  níc quyÕt  ®Þnh  ®Çu t vµ  thµnh  lËp kh«ng thùc hiÖn ®îc c¸c môc tiªu quy ®Þnh t¹i kho¶n 5  §iÒu   48   LuËt   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   th×   gi¶i   thÓ   bé   m¸y  qu¶n lý tæng c«ng ty, chuyÓn c¸c c«ng ty thµnh viªn thµnh   c¸c c«ng ty nhµ níc ®éc lËp. §i Ò u  30.   Ngêi ®Ò nghÞ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc C¬ quan, tæ chøc (sau ®©y gäi t¾t lµ ngêi ®Ò nghÞ) ®Ò  nghÞ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc gåm: 1. C«ng ty nhµ níc tù ®Ò nghÞ. 2. C¬ quan quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc c¸c c¬ quan chøc   n¨ng   khi   thùc  hiÖn   nhiÖm   vô   theo   thÈm  quyÒn,   ph¸t  hiÖn   c«ng ty nhµ níc r¬i vµo t×nh tr¹ng ph¶i gi¶i thÓ. §i Ò u   31.   ThÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   c«ng   ty  nhµ níc 1. Ngêi quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty nhµ  n íc lµ  ngêi  quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc. 2. Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty thµnh viªn h¹ch  to¸n ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ níc do Thñ tíng ChÝnh  phñ  quyÕt   ®Þnh  thµnh lËp,  sau  khi  cã   ý  kiÕn chÊp thuËn  b»ng v¨n b¶n cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §i Ò u  32.   Héi ®ång gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc 1.   Ngêi   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   c«ng   ty   nhµ   níc   ph¶i  thµnh lËp Héi  ®ång gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc (sau  ®©y gäi  t¾t lµ Héi ®ång gi¶i thÓ). Héi ®ång gi¶i thÓ cã chøc n¨ng  tham mu cho ngêi quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  vÒ  viÖc quyÕt  ®Þnh  gi¶i thÓ c«ng ty vµ tæ chøc thùc hiÖn gi¶i thÓ c«ng ty.
 15. 15 2. Héi ®ång gi¶i thÓ gåm ®¹i diÖn c¸c c¬ quan sau: a) C¬ quan quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ; b) Bé  Tµi chÝnh  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc do Bé  trëng  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ, Së  Tµi chÝnh ­ VËt gi¸  ®èi víi c«ng  ty   nhµ   níc   do   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   tØnh   quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ; c) Së  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t, Së  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi  ®èi víi c«ng ty nhµ  níc do Chñ  tÞch Uû  ban nh©n  d©n cÊp tØnh quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ; d) C«ng ®oµn c«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ; ®) C«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ. Tïy  tõng  trêng  hîp cô   thÓ, cã   thÓ  mêi  thªm c¸n  bé,  chuyªn  gia cña c¬  quan,  tæ chøc kh¸c tham  gia  Héi   ®ång  gi¶i thÓ. 3. §¹i diÖn c¬  quan quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  lµ  Chñ  tÞch  Héi ®ång gi¶i thÓ.  §i Ò u   33.   QuyÒn h¹n vµ  nhiÖm vô  cña Héi  ®ång gi¶i  thÓ  1. ThÈm  ®Þnh  ®Ò  nghÞ  gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc tr×nh  ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ. 2. LËp ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc tr×nh ngêi  cã thÈm quyÒn phª duyÖt. 3. Tæ chøc gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc theo ph¬ng ¸n ®îc  duyÖt. Trêng hîp tµi s¶n  ®em b¸n  ®Êu gi¸ ph¶i thùc hiÖn  theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vÒ ®Êu gi¸ tµi s¶n. 4. §îc sö dông con dÊu cña c«ng ty nhµ níc ®Ó phôc vô  c«ng t¸c gi¶i thÓ  vµ  yªu cÇu c¸c c¬  quan nhµ  n íc cã  liªn  quan hç trî viÖc thu håi tµi s¶n. §i Ò u  34.  QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc 1.  QuyÕt  ®Þnh gi¶i  thÓ   c«ng ty  nhµ  níc  ph¶i cã   c¸c  néi dung chñ yÕu sau: a) Tªn, ®Þa chØ c«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ; b) Ngµy tuyªn bè gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc; c) Lý do gi¶i thÓ. 2.   Trong   thêi   h¹n   07   ngµy   lµm   viÖc,   kÓ   tõ   ngµy   ra  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  n íc, quyÕt  ®Þnh nµy ph¶i  ®îc th«ng b¸o cho ngêi lao  ®éng trong c«ng ty vµ   ®îc göi  ®Õn:
 16. 16 a) Ngêi ®Ò nghÞ gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc; b) C«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ; c) C¬  quan tµi chÝnh doanh nghiÖp:  ®èi víi c¸c c«ng   ty trùc thuéc Trung ¬ng göi vÒ Bé Tµi chÝnh, ®èi víi c«ng  ty   trùc   thuéc   ®Þa   ph¬ng   göi   vÒ   Së   Tµi   chÝnh   ­   VËt   gi¸  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng; d)   C¬   quan   kÕ   ho¹ch   vµ   ®Çu   t:   ®èi   víi   c¸c   c«ng   ty  trùc thuéc Trung ¬ng göi vÒ Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, ®èi víi  c«ng ty trùc thuéc ®Þa ph¬ng göi vÒ Së KÕ ho¹ch vµ §Çu t; ®) C¬  quan thuÕ  trùc tiÕp qu¶n lý  viÖc thu thuÕ  c«ng  ty; e) Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, Côc Thèng kª, Phßng ®¨ng   ký  kinh doanh cÊp tØnh n¬i c«ng ty nhµ  níc bÞ  gi¶i thÓ  ®Æt trô  së  chÝnh vµ  phßng  ®¨ng ký  kinh doanh n¬i  ®Æt trô  së chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña c«ng ty. §i Ò u  35.   Thêi h¹n gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc 1. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ khi nhËn ®­ îc v¨n b¶n  ®Ò  nghÞ  gi¶i thÓ, ngêi cã  thÈm quyÒn quy  ®Þnh  t¹i §iÒu 31 NghÞ   ®Þnh nµy ra quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  c«ng ty  nhµ  níc vµ  thµnh lËp Ban Thanh lý   ®Ó  gióp viÖc Héi  ®ång  gi¶i thÓ. Trêng hîp kh«ng quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng ty nhµ   níc, c¬ quan cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ ph¶i th«ng   b¸o b»ng v¨n b¶n cho ngêi ®Ò nghÞ. 2.  Thêi gian  gi¶i  thÓ  c«ng  ty nhµ  níc kh«ng  qu¸  06  th¸ng,   kÓ   tõ   ngµy   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ   c«ng   ty   cã   hiÖu  lùc. Trêng hîp ®Æc biÖt ®îc ngêi quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ c«ng  ty ®ång ý b»ng v¨n b¶n, thêi gian gi¶i thÓ c«ng ty cã thÓ   kÐo dµi thªm kh«ng qu¸ 02 th¸ng. §i Ò u   36.   Tr¸ch nhiÖm cña c«ng ty nhµ  níc bÞ  gi¶i  thÓ 1.   Khi   cã   quyÕt   ®Þnh   gi¶i   thÓ,   c«ng   ty   nhµ   níc   bÞ  gi¶i thÓ ph¶i ®¨ng b¸o hµng ngµy cña Trung ¬ng vµ ®Þa ph­ ¬ng trong 03 sè liªn tiÕp víi c¸c néi dung chñ yÕu sau: a) Tªn, ®Þa chØ c«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ; b) Sè, ngµy, th¸ng, n¨m cña quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ vµ c¬   quan ra quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ; c) Ngµy c«ng ty nhµ níc chÊm døt ho¹t ®éng; d) Thêi gian yªu cÇu c¸c chñ nî ®Õn ®èi chiÕu nî. 2. KÓ  tõ  ngµy quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  cã  hiÖu lùc, c«ng  ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ cã tr¸ch nhiÖm:
 17. 17 a) ChÊm døt c¸c ho¹t ®éng: kinh doanh, thanh to¸n c¸c   kho¶n nî ph¶i  tr¶, cho thuª, cho mîn tµi s¶n, gi÷ hé tµi  s¶n; b) Kho¸ sæ kÕ  to¸n; kiÓm kª tµi s¶n;  ®èi chiÕu c«ng  nî   ph¶i   thu,   ph¶i   tr¶;   lËp   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   ®Õn   thêi  ®iÓm quyÕt ®Þnh gi¶i thÓ cã hiÖu lùc; c) LËp danh s¸ch chñ nî vµ sè nî ph¶i tr¶ (chia ra nî   cã b¶o ®¶m, nî cã b¶o ®¶m mét phÇn, nî kh«ng cã b¶o ®¶m);   danh s¸ch kh¸ch nî  vµ  sè  nî  ph¶i thu (chia ra nî  cã  kh¶  n¨ng thu håi vµ nî kh«ng cã kh¶ n¨ng thu håi); d) Trong vßng 30 ngµy lµm viÖc, kÓ  tõ  khi quyÕt  ®Þnh  gi¶i thÓ  cã  hiÖu lùc, c«ng ty ph¶i bµn giao cho Héi  ®ång  gi¶i thÓ: ­ B¸o c¸o tµi chÝnh, sæ s¸ch kÕ  to¸n vµ  c¸c tµi liÖu  liªn quan ®Õn gi¶i thÓ cña c«ng ty; danh s¸ch c¸c chñ nî,  kh¸ch nî cña c«ng ty. ­   Toµn   bé   tµi   s¶n   thuéc   quyÒn   së   h÷u,   qu¶n   lý,   sö  dông hîp ph¸p cña c«ng ty (kÓ  c¶ tµi s¶n ch a thu håi  ®­ îc), tµi s¶n nhËn gi÷ hé, ®i mîn, ®i thuª. §i Ò u  37.   Tr×nh tù gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc Sau khi cã  quyÕt  ®Þnh gi¶i thÓ  vµ   ®¨ng b¸o gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ níc, viÖc gi¶i thÓ c«ng ty thùc hiÖn theo c¸c  bíc chñ yÕu sau: 1. C«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 36 NghÞ ®Þnh nµy. 2. Héi ®ång gi¶i thÓ:  a) Thu håi con dÊu cña c«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ ®Ó  phôc vô viÖc gi¶i thÓ; b) LËp ph¬ng ¸n gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc tr×nh ngêi  cã thÈm quyÒn phª duyÖt; c) Tæ chøc gi¶i thÓ c«ng ty nhµ níc theo ph¬ng ¸n ®îc  duyÖt;  d) Trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, sau khi kÕt thóc  viÖc   gi¶i   thÓ,   Héi   ®ång   gi¶i   thÓ   ph¶i   lËp   b¸o   c¸o   tµi  chÝnh vÒ  gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc tr×nh ngêi quyÕt  ®Þnh  gi¶i thÓ  c«ng ty; nép l¹i con dÊu cña c«ng ty nhµ  n íc bÞ  gi¶i thÓ  cho c¬  quan C«ng an vµ  GiÊy chøng nhËn  ®¨ng ký  kinh doanh cña c«ng ty nhµ níc bÞ gi¶i thÓ cho Phßng ®¨ng  ký   kinh   doanh   cÊp   tØnh,   n¬i   c«ng   ty   ®∙   ®¨ng   ký   kinh   doanh;   ®¨ng   b¸o   hµng   ngµy  cña  Trung  ¬ng  hoÆc   ®Þa   ph¬ng  trong 03 sè  liªn tiÕp vÒ  viÖc kÕt thóc gi¶i thÓ  c«ng ty  nhµ níc.
 18. 18 Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  38.  HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ     thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   50/CP   ngµy   28  th¸ng 8 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ vÒ thµnh lËp, tæ chøc l¹i,  gi¶i thÓ  vµ  ph¸ s¶n doanh  nghiÖp  nhµ  níc,  NghÞ   ®Þnh sè  38/CP ngµy 28 th¸ng 4 n¨m 1997 cña ChÝnh phñ  vÒ  söa  ®æi  vµ bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 50/CP. 2. C«ng ty nhµ níc ®∙ ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký  kinh   doanh   tríc   ngµy   NghÞ   ®Þnh   nµy   cã   hiÖu   lùc,   kh«ng  ph¶i ®¨ng ký kinh doanh l¹i. 3. Bé  Tµi chÝnh, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t cã  tr¸ch nhiÖm  híng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy. 4. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2