Nghị định 21/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
368
lượt xem
25
download

Nghị định 21/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 21/CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CP ngày 5-7-1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh Nhà ở

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 21/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  21/C H Ý N H  P H ñ  N G µ Y  16­4­1996 S  V Ò  VI Ö C  S ö A  ® æ I, B æ  S U N G  §I Ò U  5 V µ  §I Ò U  7 C ñ A  N G H Þ  ® Þ N H   S è  61/C H Ý N H  P H ñ  N G µ Y  5/7/1994 C ñ A  C H Ý N H  P H ñ  V Ò  M U A  B¸ N  V µ   KI N H  D O A N H  N H µ  ë CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    ®Ò nghÞ   ña  é   ëng  é   ©y   ùng, Bé   ëng  é   µi  Ýnh,  c B tr BX d   tr B T ch Tæng  ôc  ëng  c tr Tæng  ôc  Þa  Ýnh  µ  ëng  c § ch v Tr ban Ban  Ët    Ýnh  ñ, V gi¸Ch ph NGH Þ   NH: ®Þ §i Ò u    Òu  vµ  Òu  cña  Þ   nh  è  1.­§i 5  §i 7  Ngh ®Þ s 61/CP  µy  th¸ng 7  ng 5    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  îcsöa  æi,bæ   c Ch ph ®   ®   sung    nh sau: 1­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     5    ®   sung    nh sau: "§iÒu  Nhµ   íc thùc  Ön  5­  n  hi b¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc cho  êi nh ë thu s h Nh n   ng   ®ang    Çn  Ön  Ých  ang  îcthuª®Ó   êimua  µ  ã  iÒu  Ön    thuªph di t ® ®     ng   nh c ® ki c¶i thiÖn chç  ,trõc¸clo¹ nhµ      ë      i   ë sau  y: ®© 1­  µ     éc  Nh ë thu khu  ùc  v quy  ¹ch  ©y  ùng    ho xd c¸c c«ng  ×nh kh¸c hoÆc   tr     c¶it¹othµnh  µ    íi;    nh ë m 2­ Nhµ     chuyªn dïng  ang  è  Ýt¹m  µm  µ      ® b tr   l nh ë (kh¸chs¹n,nhµ     nghØ,  ­ tr êng  äc, b Önh  Ön, trô së  µm  Öc,kho  µng  µ    ¹  µ  h  vi     l vi   t v c¸c lo inh chuyªn  ïng d  kh¸c); 3­  Öt thù    ¹  ã  Õ   ¹ch  ïng  µm  Bi   c¸c lo i k ho c d l c«ng  ù  th hoÆc   ïng  µo    d v c¸c m ôc  ch  ®Ý kh¸c; 4­ Nhµ     Òu  Çng  Òu  é    Êu  óckiÓu    é    ë nhi t nhi h ë c tr   c¨n h kh«ng  Ðp  Ýn  kh k do  µ   ícx©y  ùng. Nh n   d Lo¹inhµ  µy    n chØ  îc phÐp  ®  b¸n sau      ¹o,söa  ÷a  µnh  µ  ã  khic¶it   ch th nh c c¨n hé  Ðp  Ýn    kh k b¶o  ¶m   Ön nghisö  ông." ® ti    d 2­ §iÒu  ® îcsöa  æi,bæ     7    ®   sung    nh sau: "§iÒu  Gi¸ b¸n  µ  éc  ë  ÷u  µ   íc cho  êi ®ang  7­    nh thu s h Nh n   ng   thuªgå m       gi¸ nhµ    µ    t      ë v gi¸®Ê ë khichuyÓn  Òn  ö  ông. quy s d 1­ Gi¸nhµ    îcx¸c ®Þnh    vµo    Þ cßn  ¹ cña  µ    µ  Ö   è     ë®     c¨n cø  gi¸tr   l  i nh ë v h s ®iÒu  chØnh    Þsö  ông: gi¸tr   d a) Gi¸trÞ cßn  ¹ cña  µ    îcx¸c ®Þnh    vµo  û lÖ  Êt l ng cßn      l  i nh ë ®     c¨n cø  t   ch  î   l¹ cña  µ  víigi¸nhµ    ©y  ùng  íi do  û   i   nh so      ëx d m   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  tr     ¬ (sau  y   äilµcÊp  ®© g     tØnh) quy  nh    ¬  ë      ®Þ trªnc s gi¸ chuÈn  èithiÓu  µ    ©y  ùng  íido  µ   ícquy  nh. Tû  Ö  µy  îcx¸c t  nh ë x d m   Nh n   ®Þ   ln ®     ®Þnh  cho  õng  Ön  Ých  µ  t di t nh b¸n  ô  Ó    vµo  êih¹n  ∙  ö  ông  µ  c th c¨n cø  th   ®sd v thùc tr¹ngcña  µ  .     nh ®ã
  2. 2 Bé  ©y  ùng,Bé   µichÝnh  µ  X d   T  v Ban  Ët    Ýnh  ñ  íng dÉn  ¬ng  V gi¸Ch ph h   ph ph¸p x¸c®Þnh    Þcßn  ¹cña  µ  .    gi¸tr   l i nh ë b) H Ö   è  iÒu    s® chØnh    Þsö  ông: gi¸tr   d b1) H Ö   è  iÒu    s® chØnh    Þ sö  ông  i víi   ¹  µ  , trõlo¹  µ  gi¸tr   d ®è     lo i c¸c nh ë     i nh ë  quy  nh  ¹ ®iÓ m   díi y,  ®Þ t i b2   ®© quy  nh    ®Þ nh sau: T Çng  vµ  µ  tÇng    ông  Ö   è  1  nh 1  ¸p d hs 1,2 T Çng  ¸p dông  Ö   è  2    hs 1,1 T Çng  ¸p dông  Ö   è  3    hs 1,0 T Çng  ¸p dông  Ö   è  4    hs 0,9 T Çng  ¸p dông  Ö   è  5    hs 0,8 Tõ  Çng  trëlªn¸p dông  Ö   è  t 6        hs 0,7 b2) H Ö   è  iÒu    s® chØnh    Þ sö  ông  i víinhµ    Òu  Çng  Òu  gi¸tr   d ®è     ë nhi t nhi hé   cÊu  óckiÓu    é  ë  tr   c¨n h quy  nh    ®Þ nh sau: T Çng  ¸p dông  Ö   è  1    hs 1,0 T Çng  ¸p dông  Ö   è  2    hs 0,8 T Çng  ¸p dông  Ö   è  3    hs 0,7 T Çng  ¸p dông  Ö   è  4    hs 0,6 T Çng  ¸p dông  Ö   è 5    hs 0,5 Tõ  Çng  trëlªn¸p dông  Ö   è  t 6        hs 0,4 c)  èivíi µ    Òu  Çng  Òu  é    Êu  óckiÓu    é  ∙  µn   §     nh ë nhi t nhi h ë c tr   c¨n h ® b giao   ® a  µo  ö  ông  ícngµy  th¸ng11  v sd tr   27    n¨m  1992  µy  (ng ban  µnh  h Quy Õt  nh   ®Þ sè 118/TTg  ña  ñ íng  Ýnh  ñ)  ×  û   c Th t Ch ph th U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  îc ®  phÐp    vµo    Þsö  ông  ùc tÕ  ña  õng ng«inhµ      ông  Ö   è  c¨n cø  gi¸tr   d th   c t     ®Ó ¸p d hs ®iÒu  chØnh    µ    õ1,0 ®Õ n   gi¸nh ë t     0,5. 2­ Gi¸®Êt         ë khichuyÓn  Òn  ö  ông  Uû   quy sd do  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  quy  nh  cø  µo  ®Þ c¨n  v khung    t  Nhµ   íc quy  nh  µ    vµo  Þ  gi¸®Ê do  n  ®Þ v c¨n cø  v trÝcña  t    µ  Çng  µ:   ®Ê ë v t nh a) §èivíinhµ    ét  Çng  µ  µ    Òu  Çng  ét  é    îctÝnh       ëm t v nh ë nhi t m h ë®   b»ng  40%     t      gi¸®Ê ë khichuyÓn  Òn  ö  ông. quy s d b) §èivíi µ    Òu  Çng  Òu  é    îctÝnh       nh ë nhi t nhi h ë ®   b»ng 10%     t      gi¸®Ê ë khi chuyÓn  quyÒn  ö  ông  µ  ©n     sd v ph bæ cho c¸c  Çng  t theo  Ö   è  h s quy  nh   ®Þ trongb¶ng    sau  y: ®© H Ö   è    Çng s c¸ct Nhµ T Çng  1 T Çng  2 T Çng  3 T Çng  4 T Çng  5 T Çng    6 trëlªn   2  Çng t 0,7 0,3 3  Çng t 0,7 0,2 0,1 4  Çng t 0,7 0,15 0,1 0,05 5  Çng  ë t tr   0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,0
  3. 3 lªn §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý. 2.­Ngh ®Þ n c hi l     k ­  èi víic¸c tr ng  îp  §       ê h bªn  thuª nhµ  ∙    ® mua   c¨n  é  h trong  µ    Òu  nh ë nhi tÇng  Òu  é    Êu  óckiÓu  hé  nhi h ë c tr   c¨n  theo  quy  nh  ¹  ¬ng    ña  ®Þ tiCh IIc NghÞ   ®Þnh  è  s 61/CP  ña  Ýnh  ñ  õ tr c ngµy  c Ch ph t   í   ban  µnh  h NghÞ   nh  µy  × ®Þ n th   Uû  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    nh  ¹ gi¸b¸n    ph tr     ¬ x¸c ®Þ l    i nhµ    ë theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ  ö  ýtheo nguyªn t¾c  ®Þ n v x l      sau  y: ®© 1­ N Õ u     bªn mua  ∙  Õt  Òn th×  µn    ® h ti   ho tr¶cho  ä  Çn  Òn chªnh  Öch  h ph ti   l gi÷a gi¸b¸n  µ      nh     nh ë x¸c ®Þ theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP  µ    v gi¸b¸n  µ      nh ë x¸c ®Þnh  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n 2­ N Õ u   mua  a    Õt  Òn th× ký  ¹ hîp ®ång    bªn  ch tr¶h ti     l     i mua  nhµ    b¸n  ë theo  gi¸b¸n nhµ       ë quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy. ®Þ t i ®Þ n ­ Bé  µichÝnh  ïng Bé  ©y  ùng,Bé    T  c X d   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi,   X∙    Tæng  ôc  Þa  Ýnh  c § ch nghiªncøu  Ýnh    ch s¸ch gi¶m  ép  Òn sö  ông  t      n ti   d ®Ê cho c¸n bé    c«ng  ©n    µ   íc(kÓ  c¸c ®oµn  Ó  Çn  óng  µ  chøc  nh viªnNh n   c¶    th qu ch v tæ  §¶ng) mua   µ    ang    nh ë ® thuª cña  µ   íc tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt   Nh n   Th t Ch ph quy   ®Þnh. §i Ò u 3.­  C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thi h NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản