Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
63
lượt xem
2
download

Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức huy động, quản lý và sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, thị trấn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 24/1999/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  24/1999/N§­C P  n g µ y 16  th¸ng 4 n¨ m  1999  V Ò  vi Ö c  a n  h µ n h  Q u y   h Õ  t æ  c h ø c h u y  ® é n g, q u ¶ n  lý  b c v µ   ö  d ô n g  c¸c k h o ¶ n   ã n g  g ã p   ù n g u y Ö n   c ñ a  h © n  d © n   s ® t n ® Ó  x © y  d ù n g  c ¬  s ë  h ¹ t Ç ng  c ñ a c¸c x∙, Þ  tr Ê n  th C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  ©n   cø  Ng s¸ch  µ   íc ngµy  th¸ng  n¨m  Nh n   20  3  1996; LuËt  è    s 06/1998/QH10  µy  th¸ng 5  ng 20    n¨m  1998  öa  æi, bæ   s®   sung  ét  è  iÒu   m s® cña  Ët Ng ©n  Lu   s¸ch Nhµ   íc;   n Sau    èng  Êt víi y  khith nh     ban  ñ Trung  ng  Æt   Ën Tæ   èc  ÖtNam; ¬M tr   qu Vi   Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT    Ngh Þ   Þ nh: ®             §i Ò u 1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  ®Þ n Quy  Õ   chøc    ch tæ  huy ®éng, qu¶n  ývµ  ö  ông      l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña  ©n  ©n    ®ã g t  c nh d ®Ó x©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ña      Þ  Ên. d c s h  c c¸cx∙, th tr              §i Ò u 2. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý. k §i Ò u    é  ëng  é  µichÝnh  íng dÉn    µnh  Þ   nh  µy. 3. B tr B T   h  thih Ngh ®Þ n §i Ò u 4. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ;Chñ   Þch  y  thu   ph   t ñ ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸ch nhiÖm     µnh  µ  chøc  ùc  Ön    thih v tæ  th hi NghÞ   ®Þnh nµy.  
  2. 2 Q uy   Õ   ch V Ò   æ  ch øc  h u y   é n g,  u ¶ n  lý  µ  s ö   ô n g  c¸c kh o¶ n   t ® q v d ® ã n g  g ã p   t ù  g u y Ö n  c ñ a n h © n  d © n  ® Ó  x © y  d ù n g  c ¬  s ë   n h ¹ t Ç n g c ñ a c¸c x∙, Þ  tr Ê n   th (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è 24/1999/N§­     ®Þ s  CP ngµy  th¸ng4  16    n¨m 1999  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph . C h ¬ n g  I n h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g   §i Ò u 1.  Öc  Vi huy  ng    ®é c¸c kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña  ©n  ®ã g t  c nh d©n    u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ña      Þ  Ên ph¶ido  ©n  ©n   ®Ó ®Ç tx d c s h  c c¸cx∙,th tr     nh d bµn  ¹c vµ  Õt  nh    ¬  ë  ©n  ñ,c«ng  b   quy ®Þ trªnc s d ch   khai,quyÕt  nh    ®Þ theo  a   ® sè. ñy    ban  ©n  ©n   Êp    Þ  Ên  nh d c x∙,th tr (sau  y   äi chung  µ x∙)cã  ®© g   l     tr¸ch   nhiÖ m  tæ  chøc huy ®éng, qu¶n lý µ  sö  dông c¸c kho¶n ®ãng  gãp tù  v   nguyÖn  ña  ©n  ©n  c nh d theo quy  nh  ña    ®Þ c Quy  Õ   µy. ch n §i Ò u    2. Sau    îcHéi ®ång  ©n  ©n    µ  a  è  ©n  ©n    khi®     nh d x∙v ® s nh d trªn ®Þa   µn  Õt  nh,  Êt trÝ vÒ   ñ  ¬ng  u    ©y  ùng  b quy ®Þ nh     ch tr ®Ç tx d c«ng  ×nh c¬  tr   së  ¹ tÇng  ña    û   h  c x∙,U ban  ©n  ©n    ã  nh d x∙c tr¸chnhiÖm  chøc  ùc hiÖn  ñ    tæ  th   ch tr ng  u   ®ã.  ñ   ¬ng  u   ph¶i phï hîp  íiquy  ¹ch  Ò   ©y  ùng, ¬ ®Ç t Ch tr ®Ç t    v  ho vx d   giao th«ng, thuû  î vµ  ¸p    l   ® øng  i yªu  Çu  c b¶o  Ö   v c¶nh quan, m«i  êng  ña    tr c ®Þa  ¬ng. ph   §i Ò u 3. C¸c kho¶n  ng  ãp  ù nguyÖn  ña  ©n  ©n    u     ®ã g t  c nh d ®Ó ®Ç t x©y  ùng    d c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ña    tr csht c x∙ ph¶i ® îc sö  ông  ng  ôc     d ®ó m ®Ých  huy  ng,    ®é c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g cho c«ng  ×nh  µo  tr n ph¶i ®Ç u    cho    t c«ng  ×nh ®ã.  tr   §i Ò u 4. Møc  huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n,  ®é ®ã g c nh d møc   Ôn,  mi gi¶m  cho    i îng  Ýnh  c¸c ®è t ch s¸ch x∙ héi(theo quy  nh  ña  éi ®ång  ©n  ©n          ®Þ c H  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng) do  ©n  ©n  µn  ¹c vµ  Õt  nh     ph tr     ¬   nh d b b   quy ®Þ c¨n  vµo  cø  thu  Ëp  ×nh  ©n  µ  nh b qu v kh¶  n¨ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n    ®ã g c nh d trªn ®Þa   µn. Møc  ng  ãp  µy  b  ®ã g n ph¶in»m    trong tæng    møc  ng  ãp  èi®a    ®ã g t   do Héi ®ång  ©n  ©n    nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quy  nh. ®Þ   C h ¬ n g  II T æ  c h ø c thu, u ¶ n  l ý v µ  s ö  d ô n g  c¸c k h o ¶ n    q ® ã n g  g ã p  c ñ a n h © n  d © n  
  3. 3 §i Ò u    ån  ®éng  ng  ãp  ùnguyÖn  ña  ©n  ©n  îcsö  5. Ngu huy  ®ã g t   c nh d ®  dông      ®Ó bæ sung  µo  èn  u    v v ®Ç tcho    ôc  ch  ©y  ùng  íi,n©ng  Êp  c¸cm ®Ý x d m  c söa  ÷a    ch c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ña    µ  tr   s h   c x∙v c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ªn tr   s h   li   th«n trong x∙(gäichung  µ c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ña    å m:       l  tr   s h   c x∙)g c«ng  ×nh tr   ®iÖn, giao    th«ng,tr ng  äc,tr¹m         ê h   x¸ x∙,c¸c c«ng  ×nh v¨n ho¸,thÓ  tr       thao,h Ö     thèng  ícs¹ch,kªnh,m ¬ng  éi®ång  µ    n      n  v c¸cc«ng  ×nh c«ng  ch  tr   Ý kh¸c. §i Ò u 6. 1. Khi cã      nhu  Çu  u    ©y  ùng  íi hoÆc   ©ng  Êp  öa  ÷a    c ®Ç t x d m  n c s ch c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ña    y  tr csht c x∙,ñ ban  ©n  ©n    Ëp  ù  nh d x∙ l d to¸n,thiÕtkÕ       c«ng  ×nh  µ    å  ¬  ã  ªnquan  öi ñy  tr v c¸c h s c li   g   ban  ©n  ©n  Êp  Ön    nh d c huy ®Ó thÈm  nh. Hå   ¬  ù    ®Þ   s d ¸n c«ng  ×nh gå m: tr   a) Tæng  nhu  Çu  èn    ©y  ùng  µ  µn  µnh  c v ®Ó x d v ho th c«ng  ×nh,ph©n   tr   bæ     Õttheo tõng h¹ng  ôc  chiti       m c«ng  ×nh (nÕu  ã); tr   c  b) ThiÕtkÕ   µ      ù  Õn  Õn ®é   ùc hiÖn      v b¸o c¸o d ki ti   th   c«ng  ×nh; tr   c) Dù   Õn  µ  ©n  i    ån  èn  è  Ý cho    ki v c ®è c¸c ngu v b tr   c«ng  ×nh,trong ®ã   tr     cã  Çn  ph huy  ng  ©n  ©n  ng  ãp; ®é nh d ®ã g d) Møc  ng  ãp  i víi õng hé    nh.   ®ã g ®è     t   gia®×   2. Uû     ban  ©n  ©n    chøc    ©n  ©n  µn,quyÕt  nh  Ò   ù  nh d x∙tæ  ®Ó nh d b  ®Þ vd to¸n c«ng  ×nh  µ    tr v møc  huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n.  ®é ®ã g c nh d C¸ch thøc    tæ chøc    ©n  ©n  µn  ùc  Ön  ®Ó nh d b th hi theo  quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 7  Quy  Õ   ch nµy. §i Ò u    Öc  ®éng  ng  ãp  ùnguyÖn  ña  ©n  ©n,  7. Vi huy  ®ã g t   c nh d qu¶n  ý l  vµ  ö  ông    sd c¸c kho¶n  ng  ãp      ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ña    îc ®ã g ®ã ®Ó x d csht c x∙ ®   thùc hiÖn    theo ph¬ng    thøc nh©n  ©n  µn  µ  Õt ®Þnh  ùctiÕp.    d b v quy   tr     1.Uû     ban  ©n  ©n    ñ  ×phèihîp víi y  nh d x∙ch tr         ban  Æt   Ën Tæ   èc,Héi ñ M tr   qu     Cùu  Õn  chi binh,Héi N«ng  ©n  µ    chøc  oµn  Ó  Çn  óng     d v c¸c tæ  ® th qu ch kh¸c tæ    chøc    ©n  ©n  µn,quyÕt ®Þnh  ®Ó nh d b     b»ng  ét  m trongc¸ch×nh     thøc: a)  äp  ©n  ©n    õng  H nh d ët th«n,lµng,Êp,      b¶n th¶o  Ën  µ  Óu  Õt  lu v bi quy c«ng  khaihoÆc   Õu  Ýn,lËp biªnb¶n  öiñy    phi k       g   ban  ©n  ©n  nh d x∙. b)  äp  ñ  é  µn, biÓu  Õt  H ch h b   quy c«ng khai hoÆc   Õu  Ýn, lËp    phi k   biªn  b¶n  öiñy  g   ban  ©n  ©n  nh d x∙. C¸c  éc  äp  ãitrªn® îctiÕn hµnh    ã  t  Êt haiphÇn  sè  êi cu h n         khic Ý nh     ba  ng   (hoÆc  é) trong diÖn  äp  h    h tham  ù. d c) N Õ u     kh«ng  chøc  äp  îc th×  tæ  h ®  ph¸tphiÕu  Êy    Õn  ña  é      l ý ki c h gia ®×nh.  2. N Õ u   a  è  ©n  ©n    ® s nh d hoÆc   ñ  é  ng    ×  y  ch h ®å ý th ñ ban  ©n  ©n    nh d x∙ tæ chøc  huy  ng  ©n  ©n  ng  ãp, nh©n  ©n  ã  Üa  ô  Êp  µnh  ®é nh d ®ã g  d c ngh v ch h nghiªm chØnh    Õt ®Þnh  îc®a  è  ng  . c¸cquy   ®   s ®å ý   3. Trong  êng  îp cã  ñ  é  a  Êt trÝ,ñy    tr h   ch h ch nh     ban  ©n  ©n    ã  nh d x∙c tr¸ch  nhiÖ m   ñ  × cïng  íiñy  ch tr   v   ban  Æt   Ën    èc, Héi  ùu  Õn  M tr Tæ qu   C chi binh,Héi    N«ng  ©n  µ    chøc  oµn  Ó  Çn  óng  d v c¸c tæ  ® th qu ch kh¸c vËn  ng, gi¶ithÝch    ®é    ®Ó     é  µy  ùnguyÖn  ng  ãp  c¸ch n t   ®ã g theo sù  Êt trÝcña  a  è  ñ  é  t¹   nh     ® s ch h nªu  i  
  4. 4 kho¶n  §iÒu  µy. N Õ u   Ðt  Êy  Õt  nh  ña  a   è  2  n  x th quy ®Þ c ® s kh«ng  ï hîp  íi ph   v  luËtph¸p  µ      v c¸c quy  nh  ña  Ýnh  Òn  a   ¬ng  ×  y  ®Þ c ch quy ®Þ ph th ñ ban  ©n  nh d©n      Þ  y  x∙®Ò ngh ñ ban  ©n  ©n  Êp  Ön  nh d c huy xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x      §i Ò u 8. 1.Møc  ng  ãp  i víi õng  i t ng huy  ng  ñy    ®ã g ®è     t ®è  î   ®é do  ban  ©n  ©n    nh d x∙ tÝnh      vµo: to¸nc¨n cø  a) Tæng    møc  ng  ãp  èi®a  Héi ®ång  ©n  ©n  ®ã g t   do    nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc Trung  ng      ¬ quy  nh. ®Þ b) Møc    Ëp  ×nh  ©n  µ    thu nh b qu v kh¶ n¨ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n    ®ã g c nh d trªn ®Þa  µn. b c) Nhu  Çu  èn  Çn    c vc huy  ng  ng  ãp  ®é ®ã g cho  c«ng  ×nh.Nhu  Çu  èn  tr   c v cÇn huy  ng  îctÝnh    ¬  ë  ®é ®   trªnc s tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh ® îcduyÖt  tr     sau    khi trõ®i    ån  èn:   c¸cngu v ­Ng ©n    s¸ch nhµ  íc;   n ­Tµitrî ña    chøc,c¸nh©n       c c¸ctæ     trongníc;   ­ViÖn  î ña    chøc,c¸nh©n  ícngoµi.   tr c c¸ctæ     n  d) TiÕn      ®é huy  ng  ¾n  íi Õn ®é   ùc hiÖn  ®é g v  ti   th   c«ng  ×nh. tr 2. C¸c    møc  huy  ng  ng  ãp  i víi õng  i t ng kÓ   nh÷ng  êng  ®é ®ã g ®è     t ®è  î   c¶  tr hîp  îc miÔn,  ®  gi¶m chØ  îc thùc hiÖn  ®    sau    ∙  ã  ù  Êt trÝ cña  a   è  khi® c s nh     ®s chñ  é. ñy  h   ban  ©n  ©n    ã  nh d x∙ c tr¸chnhiÖ m     c«ng  è  b c«ng khaic¸c møc       huy ®éng  ng  ãp, c¸c tr ng  îp miÔn, gi¶m  µ  ®ã g    ê h     v møc   gi¶m  íckhitæ  tr     chøc   huy ®éng. §i Ò u 9. 1. Khi dù  ®Ç u    îc phª  Öt,ñy      ¸n  t®   duy   ban  ©n  ©n    ã  nh d x∙ c tr¸chnhiÖm     thµnh  Ëp Ban  l  qu¶n  ýc«ng  ×nh cña    l  tr   x∙.Ban qu¶n  ýc«ng  ×nh gå m   ã  ét  l  tr   cm Trëng ban, c¸c ñy    µ m ét  è  y    y      viªnl   s ñ viªnñ ban  ©n  ©n    µ    y    nh d x∙ v c¸c ñ viªn kh¸c cã  ªnquan. Trëng    li     ban  qu¶n  ýc«ng  ×nh  Chñ   Þch  û   l  tr do  t U ban  ©n   nh d©n    x∙ chØ   nh  ®Þ sau    ã  ù  µn  ¹c,nhÊt  Ý cña  êng  ùcHéi  ng  khic s b b   tr   Th tr   ®å nh©n  ©n    û   d x∙,U ban  Æt   Ën    èc  µ    chøc  oµn  Ó  Çn   M tr Tæ qu v c¸c tæ  ® th qu chóng  ïng cÊp  c  kh¸c.Ban    qu¶n  ýc«ng  ×nh thùc hiÖn    Ö m  ô: l  tr     c¸cnhi v  a) Tæ     chøc,theo  âithic«ng    d   c«ng  ×nh ®¶m   tr   b¶o  ng  ù  ®ó d to¸n,®óng     thiÕtkÕ   µ  Õn ®é   îcduyÖt;   v ti   ®   b) Qu¶n  ývËtt  µis¶n,tiÒn vèn  u      l    ,t       ®Ç tcho  c«ng  ×nh;  tr   c)Quy Õt      to¸nc«ng  ×nh ®¶m   tr   b¶o  êigian,®óng  th     quy  nh. ®Þ 2. Ban  µi chÝnh    ã    T  x∙ c tr¸ch nhiÖm     tham  u  m cho    Ò   ù  x∙ v d to¸n c«ng    tr×nh,h×nh    thøc vµ    møc  huy  ng    ®é c¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n, chÞu  ®ã g c nh d   tr¸chnhiÖ m   Ò   Æt     vm nghiÖp  ô  v trong viÖc    qu¶n  ý,sö  ông    l  d c¸c kho¶n    huy ®éng  ng  ãp  ña  ©n  ©n  ®ã g c nh d theo ®óng  Õ     Ön  µnh  ña  µ   íc.   ch ®é hi h c Nh n 3. §èivíi     Æc   Ötkhã        x∙® c¸c bi   kh¨n ® îcNhµ   íchç  î u    èn    ©y     n   tr  ®Ç tv ®Ó x dùng  ¬  ë  ¹  Çng  csht theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 135/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 7  ng 31    n¨m 1998  ña  ñ íng  Ýnh  ñ, n Õu    c Th t Ch ph   x∙ kh«ng  ã    iÒu  Ön  Ëp  c ®ñ ® ki l Ban 
  5. 5 qu¶n  ý c«ng  ×nh  ×  îc lËp  l  tr th ®   Ban  qu¶n  ý c«ng  ×nh  Êp  Ön      l  tr c huy ®Ó tæ chøc  qu¶n  ýc«ng  ×nh ®èi víitõng    îc®Ç u    l  tr       x∙®   tb»ng  ån  èn  ç  î ña  ngu v h tr  c Nhµ   ícvµ  ån  èn  ng  ãp  ña  ©n  ©n. Trëng  n   ngu v ®ã g c nh d   Ban  µ    µnh    v c¸cth viªn Ban  qu¶n  ý c«ng  ×nh  Êp  Ön  Chñ   Þch  û   l  tr c huy do  t U ban  ©n  ©n  Ön  nh d huy quyÕt  nh  ®Þ sau    ã  ù  µn  ¹c nhÊt trÝ cña  êng  ùcHéi  ng  ©n  khic s b b      Th tr   ®å nh d©n  huyÖn,  û   U ban  Æt   Ën    èc  M tr Tæ qu huyÖn  µ  v c¸c  chøc  oµn  Ó  tæ  ® th quÇn  óng  ïng cÊp. ch c  §i Ò u 10. C¸c    µnh  Ëp    x∙ th l Ban gi¸m    s¸tc«ng  ×nh    tr ®Ó gi¸m      s¸tqu¸ tr×nh huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông      ®é   l  s d c¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n. ®ã g c nh d   1. C¸c  µnh  th viªn cña    Ban gi¸m    s¸tc«ng  ×nh  nh©n   ©n   µn  µ  tr do  d b v quyÕt  nh  ö    ®Þ c ra trong sè  idiÖn  é    nh    ®¹   h gia®× trong x∙vµ  ã  Ó  Çu  än      c th b ch thµnh    viªnBan  gi¸m    s¸tc«ng  ×nh trong sè  idiÖn  tr     ®¹   Ban thanh    ©n  ©n   tranh d x∙,®¹idiÖn  û      U ban  Æt   Ën Tæ   èc,Héi Cùu  Õn  M tr   qu     chi binh,Héi N«ng  ©n      d vµ    chøc  oµn  Ó  Çn  óng  c¸ctæ  ® th qu ch kh¸ccña      x∙. 2. Ban    gi¸m    s¸tc«ng  ×nh cã  tr   tr¸chnhiÖ m     gi¸m    µn  Ön  Êtc¶    s¸tto di t   c¸c m Æt,    ©u  ña  Öc  c¸c kh c vi huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông    ®é   l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g cña  ©n  ©n    u    ©y  ùng    nh d ®Ó ®Ç tx d c¸cc«ng  ×nh;gi¸m    Öc  tr   s¸tvi nghiÖ m    thu, bµn giao vµ  Õt      quy to¸nc«ng  ×nh theo  ng  tr   ®ó quy  nh, ®óng  ôc  ch  µ  ®Þ   m ®Ý v ®¶m  b¶o  Öu  hi qu¶. 3. Ban    gi¸m    s¸tc«ng  ×nh  ã  tr c tr¸chnhiÖ m     ph¸thiÖn  µ    v th«ng  b¸o  Þp  k thêicho  Êp  ã  Èm     c c th quyÒn    ö  ý ®èi  íinh÷ng  µnh      ¹m    ®Ó x l   v  h vi vi ph quy ®Þnh  trong qu¸ tr×nh tæ       chøc  huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông    ®é   l  s d c¸c kho¶n  ng  ®ã gãp  ña  ©n  ©n    u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng  ña  c nh d ®Ó ®Ç tx d c s h  c x∙. §i Ò u 11. 1. C¨n  chñ  ¬ng  µ    cø  tr v møc  huy  ng  ∙  îc phª  Öt,Chñ   Þch  û   ®é ®®  duy   t U ban  ©n  ©n    nh d x∙ chØ   o  ëng  ®¹ Tr th«n,Trëng    b¶n  èi hîp  íiBan  ph   v  c«ng    t¸c m Æt   Ën  ¹    tr t i th«n,b¶n    chøc  Ën  ng  ©n  ©n  ng  ãp  ©y  c¸c   ®Ó tæ  v ®é nh d ®ã gx dùng    c¸cc«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng    tr   s h   ë x∙. 2. Ban  µi chÝnh    ã    T  x∙c tr¸chnhiÖ m   Õp nhËn, qu¶n  ýc¸c kho¶n  ng    ti     l    ®ã gãp  ña  ©n  ©n. Trong  êng  îp cã  ù  y  Òn  ña  y  c nh d   tr h   s ñ quy c ñ ban  ©n  ©n    nh d x∙, c¸c Trëng    th«n,Trëng    b¶n  c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n    a   thu    ®ã g c nh d trªn®Þ bµn  µ  v ph¶inép  y  ,  Þp  êicho    ®Ç ®ñ k th   Ban  µichÝnh    T  x∙. §i Ò u 12. 1.  ×nh  H thøc huy  ng  ng  ãp  ña  ©n   ©n   ã  Ó  ®é ®ã g c nh d c th b»ng  Òn, ti   hiÖn  Ët hoÆc   µy  v  ng c«ng    ng. §èi víic¸c kho¶n  ng  ãp  lao ®é        ®ã g b»ng  µy  ng c«ng hoÆc   Ön  Ëtph¶i® îcquy  æi  µnh  Òn t¹ thêi®iÓ m   ng  ãp    hi v      ® th ti       i ®ã g ®Ó h¹ch to¸nvµ      ph¶i® îcqu¶n  ý,    l  theo dâiriªng.    2. Uû     ban  ©n  ©n    nh d x∙quy  nh  Öc  ®Þ vi quy  æi  µy  ® ng c«ng  µ  Ön  Ët v hi v   do  ©n  ©n  ng  ãp  µnh  Òn ®Ó   ¹ch      ¬  ë  ù  Õn  nh d ®ã g th ti   h to¸ntrªnc s d ki quy  æi  ® ®∙  îc nh©n  ©n  µn  ¹c,nhÊt  Ý theo  ®  d b b  tr   quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 7  Quy  Õ   ch nµy,®ång  êi®¶m     th   b¶o  ïhîp gi¸c¶  Þ  êng  ¹ ®Þa  ¬ng. ph       th tr t i ph
  6. 6 3. Trêng  îp    hiÖn  Ët,ngµy    h gi¸c¶  v  c«ng  ®éng  ¹  êi®iÓ m   ng  lao  t ith   ®ã gãp  ã  c chªnh  Öch  l cao  ¬n  h hoÆc   Êp  ¬n  th h 20%   víigi¸dù  Õn  ×      so      ki th c¸c x∙ ph¶itæ    chøc  ©n  ©n  µn  ¹c,thèng  Êt vÒ     ®Ó   nh d bb  nh   gi¸c¶  quy  æi  Ön  Ët ® hi v   vµ  µy  ng c«ng    ng  nh©n  ©n  ng  ãp.ViÖc  chøc  lao®é do  d ®ã g   tæ  cho  ©n  ©n   nh d häp  µn  ùc hiÖn  b th   theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t i 7  Quy  Õ   µy. ch n 4. Khi thu c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n       ®ã g c nh d ph¶ithùc hiÖn  ng        ®ó c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v chøng  õ kÕ     ©n  t   to¸nng s¸ch x∙hiÖn  µnh.Ban  µichÝnh    ã     h   T  x∙c tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ývµ  ép  y  ,  Þp  êivµo  µikho¶n  ña    ë   ¹ Kho  l   n ®Ç ®ñ k th   t  c x∙m t i   b¹c nhµ  íchuyÖn    n  theo quy  nh.   ®Þ §i Ò u 13. 1. ViÖc    qu¶n  ývµ  ö  ông    l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n      ®ã g c nh d ®Ó chi cho    c¸c c«ng  ×nh  u    ph¶i theo  ng  Õ     ña  µ   íc quy  nh, tr ®Ç t   ®ó ch ®é c Nh n   ®Þ   ®óng  íi ù    îcduyÖt. v   to¸n®   d   2. Ban  µi chÝnh      T  x∙ ph¶im ë     Õ         sæ k to¸n®Ó ph¶n  ¸nh  µ  ¹ch      vh to¸nqu¸ tr×nh thu vµ  ö  ông        sd c¸ckho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n  ®ã g c nh d cho  c«ng  ×nh. tr   §i Ò u 14. 1.Tr ng  îp  ©y  ùng    êhx d c¸c c«ng  ×nh  ¬  ë  ¹  Çng  ã  tr csht c ph¸tsinh  Öc    vi ®Ò n   ï gi¶iphãng  Æt   b    m b»ng  × ñy  th   ban  ©n  ©n      Õt  nh d x∙gi¶iquy theo    ­ c¸c ph ¬ng thøc sau:     a)  êng  îp  Öth¹iÝt  ×  Tr h thi     th tuyªn truyÒn, vËn  ng  ©n  ©n          ®é nh d coinh kho¶n  ng  ãp  ùnguyÖn  ®ã g t   cho c«ng  ×nh. tr b)  Õ u   N møc   n   ï  ín,ph¶i x¸c ®Þnh   ô  Ó  a  µo  ù  ®Ò b l      c th ® v d to¸n c«ng    tr×nh ®Ó   Ýnh   t møc  huy  ng  ®é hoÆc   ©y  ùng  ¬ng      ¹ cña  ÷ng  ­ xd ph ¸n thu l   i nh ng êi® îchëng  îtõc«ng  ×nh ®Ó   ﮾ p.     l    i tr   b   2. C¸c kho¶n    Ý   ªnquan  n   Öc  êi  Çu, m êi  ÕtkÕ,    chi ph li   ®Õ vi m th   thi   tæ chøc  Èm  nh, nghiÖm     th ®Þ   thu c«ng  ×nh (nÕu  ã) ® îctÝnh  µo    Þ c«ng  tr   c    v gi¸tr   tr×nh,ph¶i®¶m       b¶o  iÖt   ÕtkiÖm  µ  tr   ti   ®Ó v c«ng  khaitµichÝnh.    §i Ò u 15. 1. ViÖc      thic«ng c«ng  ×nh ph¶iu    ö  ông    ng  µ  ùc l ng thi tr     tiªns d lao ®é v l  î     c«ng  ¹    t i chØ  êi  Çu  µ  chøc  u  Çu  íi   ùcl ng thic«ng  µi x∙, m th v tæ  ®Ê th v   l  î     c¸c ngo   ®Þa   µn    b x∙ trong  êng  îp  tr h c«ng  ×nh  ßi  ái kü  Ët cao, tÝnh  Êt    tr ® h   thu     ch thi c«ng phøc  ¹pm µ   ùcl ng thic«ng  ¹    t   l  î     t i kh«ng  ¶m   Ën  îc.ViÖc  chøc  x∙ ® nh ®   tæ  ®Êu  Çu  th ph¶ithùc hiÖn      theo ®óng      c¸cquy  nh  Ön  µnh  ña  µ   íc. ®Þ hi h c Nh n 2. §èi víic«ng  ×nh do    ù tæ       tr   x∙ t   chøc    thic«ng, Ban    qu¶n  ýc«ng  ×nh l  tr   ph¶i m ë       sæ theo  âi chitiÕtc¸c kho¶n    Ý   Ò   Ët liÖu,ngµy  d        chi ph v v     c«ng    lao ®éng, giêm¸y       thic«ng  µ      Ý  v c¸cchiph kh¸ccho    c«ng  ×nh.  tr  
  7. 7 §i Ò u 16. 1. K Õt  óc thic«ng,tr ckhibµn    th       í    giao c«ng  ×nh ® a  µo  ö  ông,c¸cx∙   tr   v s d      ph¶i tæ    chøc  nghiÖ m  thu c«ng  ×nh  tr theo  ng  Õt kÕ   µ  ù   ®ó thi   v d to¸n ® îc    duyÖt.  2. ViÖc    nghiÖm  thu c«ng  ×nh  tr ph¶i cã  ù    s tham    ña  gia c Ban gi¸m    s¸t c«ng  ×nh,®¹idiÖn  ña  Æt   Ën Tæ   èc  µ    chøc  µnh  tr    cM tr   qu v c¸ctæ  th viªn. 3. Sau      khinghiÖ m  thu c«ng  ×nh,Uû   tr   ban  ©n  ©n    nh d x∙ ph¶i tæ    chøc  bµn giao c«ng  ×nh  tr cho  êi qu¶n  ývµ  ö  ông. ViÖc  ö  ông  ng   l  s d   sd c«ng  ×nh tr   ph¶i®óng  ôc  ch, hµng    m ®Ý   n¨m ph¶icã  Õ   ¹ch vµ  è  Ýkinh phÝ        k ho   b tr     ®Ó duy tu,b¶o  ìng,b¶o  Ö     d   v c«ng  ×nh.  tr   §i Ò u    17. Sau    khic«ng  ×nh ® îcnghiÖ m     tr     thu,Ban  qu¶n  ýc«ng  ×nh l  tr   ph¶itiÕn hµnh  Õt to¸nc«ng  ×nh kÞp  êi  ng      quy     tr   th ,®ó quy  nh. Gi¸trÞquyÕt  ®Þ     to¸n cña    c«ng  ×nh ph¶iphï hîp  íidù  tr       v   to¸n ® îc duyÖt,tuyÖt ®èi         kh«ng  îc ®  chÊp  Ën  nh thanh,quyÕt    Çn    Þ thùc tÕ  îtdù    Õu    to¸nph gi¸tr     v   to¸nn kh«ng  îc ®  c¬ quan  ã  Èm  Òn    Öt. c th quy phª duy   Ban  µi  Ýnh    ã  T ch x∙ c tr¸ch nhiÖ m     quyÕt to¸n sè    thu  µ  ö  ông    vsd c¸c kho¶n  huy  ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n, tÝnh      nh  è  ®é ®ã g c nh d   to¸nx¸c®Þ s chªnh  Öch  l gi÷a sè  ùc thu víi è  ùc chicho    th       th     s c«ng  ×nh.ViÖc  ö  ýsè  tr   x l   chªnh  Öch      l thu ­ chi(nÕu  ã) ph¶i® îcnh©n  ©n  µn  µ  Õt  nh    c     d b v quy ®Þ theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 7  ña  c Quy  Õ  nµy. ch     §i Ò u    18. Sau    Õt    khiquy to¸nc«ng  ×nh,ñy  tr   ban  ©n  ©n    Ëp b¸o  nh d x∙l   c¸o  ×nh  ×nh    t h thu,qu¶n  ý vµ  ö  ông    l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n  ©n   ®ã g c nh d ®Ó  c«ng  khai cho  ©n   ©n   Õt, ®ång  êi göi cho  y    nh d bi   th     ñ ban  ©n   ©n   nh d huyÖn. C¸c      å m:   b¸o c¸o g 1. B¸o    c¸o  µichÝnh  Ò   ×nh  ×nh  t  vt h huy  ng,  ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông    l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ®ã g cho  c«ng  ×nh.B¸o  tr   c¸o ph¶i ph¶n    ¸nh  y       ®Ç ®ñ c¸c kho¶n  thu, chi vµ  ×nh  µy  i      tr b ®è xøng  nhau, ®¶m     b¶o  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh,  ®Þ chÝnh    µ  Ô   Óu; x¸cv d hi 2.B¸o    ×nh  ×nh  Êp  µnh  ù    ÕtkÕ   µ  ù        c¸o t h ch h d to¸nthi   v d to¸nthic«ng  ña  c c«ng  ×nh; tr 3.Biªnb¶n     nghiÖm    µ      ¸nh    Êtl ng cña  thu v b¸o c¸o ® gi¸ch  î   c«ng  ×nh; tr 4.B¸o    ¸nh    Õt    c¸o ® gi¸k qu¶  ö  ông  èn  sd v huy  ng  ña  ®é c c«ng  ×nh. tr §i Ò u 19. Uû     ban  ©n  ©n    nh d x∙ ph¶i thùc  Ön    hi c«ng  khaitµichÝnh     ®èi  íiviÖc  v  huy  ng,  ®é qu¶n  ý vµ  ö  ông    l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  ña  ©n   ®ã g c nh d ©n  cho  õng  t c«ng  ×nh  tr hoÆc   ¹ng  ôc   h m c«ng  ×nh  tr b»ng c¸c  ×nh  h thøc  niªm  Õt  ¹  ôsë  y  y t i   ñ ban  ©n  ©n    µ  tr nh d x∙ v c«ng  è  b c«ng khaitrong c¸c cuéc       häp  ùctiÕp víi ©n  ©n. tr      nh d
  8. 8 §i Ò u    20. Qu¸  ×nh tæ  tr   chøc huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông    ®é   l  s d c¸ckho¶n  ®ãng  ãp  ña  ©n  ©n  g c nh d cho  u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹  Çng  ña    Þu  ù  ®Ç tx d csht c x∙ ch s thanh    Óm     ña    ¬  tra,ki tra c c¸c c quan chøc n¨ng  µ  íc vµ  ù  nh n   s gi¸m    ña  s¸tc M Æt   Ën Tæ   èc. tr   qu §i Ò u 21. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n    ã  nh d x∙ c tr¸chnhiÖ m     ×nh,   gi¶itr   tr¶lêi   ¾c  ¾ c,  Õu  ¹icña  ©n  ©n  µ  Õn  Þ  ña  y      th m c¸c khi n   nh d v ki ngh c ñ ban  Æt   M trËn    èc, Héi  ùu  Õn  Tæ qu   C chi binh,Héi    N«ng  ©n,    chøc  oµn  Ó  d c¸c tæ  ® th quÇn  óng  ch kh¸c,Ban    thanh    ©n  ©n    µ  tranh d x∙v Ban  gi¸m    s¸tc«ng  ×nh vÒ   tr   viÖc  chøc  tæ  huy  ng, qu¶n  ývµ  ö  ông    ®é   l  s d c¸c kho¶n  ng  ãp  u      ®ã g ®Ç t cho c¸c c«ng  ×nh c¬  ë  ¹ tÇng  ña    Öc    Õt    Õu  ¹i, è c¸o cña    tr   s h   c x∙.Vi gi¶iquy c¸c khi n       t nh©n  ©n  d ph¶i thùc  Ön  ng      hi ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët hiÖn  µnh  µ  lu   h v ph¶i® îc thô  ý®Ó     Õt  Ë m   Êt  µ 10  µy  Ó   õ ngµy  Ën  y      l  gi¶iquy ch nh l   ng k t   nh ®Ç ®ñ   å  ¬  Õu  ¹i, èc¸o. h s khi n     t §i Ò u 22. èi víiviÖc  ©n  ©n   §     nh d trong  ¹m    ét  ph vi m th«n, xã m,  p,    Ê b¶n hoÆc   ét  éng  ng  ©n    mc ®å d c (theo t«n    gi¸o,dßng  ä) cña    ù nguyÖn    h  x∙ t   ® øng    chøc  ra tæ  huy  ng, tùqu¶n  ýviÖc  u    ©y  ùng  ®é     l  ®Ç tx d c«ng  ×nh c¬  ë  tr   s h¹ tÇng  ôc  ô  ùctiÕp cho  î Ých  ña  éng  ng  ©n      ph v tr     l i cc ®å d c trong th«n,xã m,      Êp, b¶n    × kh«ng    ®ã th   ph¶ithùc hiÖn  ÷ng      nh quy  nh    y  ng  y    ®Þ trªn®© nh ñ ban nh©n  ©n    ã  d x∙c tr¸chnhiÖ m:   1. H íng dÉn  µ  óp nh©n  ©n  ùc hiÖn  ñ  ¬ng  u    ¶m       v gi   d th   ch tr ®Ç t® b¶o    quy ho¹ch chung,kh«ng      ph«  ¬ng  ×nh  tr h thøc;huy  ng  ïhîp víi   Ëp  ×nh    ®é ph       nh b thu qu©n  µ  v kh¶  n¨ng  ng  ãp  ña  ©n  ©n    a  µn. ®ã g c nh d trªn®Þ b 2. H íng  Én  µ  óp  ©n  ©n  ùc  Ön    Ön    d v gi nh d th hi c¸c bi ph¸p  ü  Ët,quy  k thu   tr×nh x©y  ùng    ¶m     d ®Ó ® b¶o  Êtl ng,m ü   ch  î   quan  ña  c c«ng  ×nh. tr 3. H íng dÉn  Öc      vi thanh,quyÕt      to¸nc«ng  ×nh,thùc hiÖn  tr     c«ng khaivÒ     tµichÝnh; lËp      b¸o      Êp        Ën  µ  c¸o lªnc trªn®Ó ghinh v tæng  îp viÖc  ©n  ©n   h  nh d ®∙  ng  ãp    u    ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng    a  µn. ®ã g ®Ó ®Ç tx d c s h  trªn®Þ b
Đồng bộ tài khoản