intTypePromotion=1

Nghị định 26/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
129
lượt xem
6
download

Nghị định 26/2001/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 26/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 26/2001/NĐ-CP của Chính phủ

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA nghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 26/2001/N§-CP ngµy 04 th¸ng 6 n¨m 2001 Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (sè 03/1997/QH9 ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 1997); C¨n cø kho¶n 11, kho¶n 12 §iÒu 1 LuËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam (sè 18/2000/QH10 ngµy 09 th¸ng 6 n¨m 2000); Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh, nghÞ ®Þnh: §iÒu 1. Söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp nh sau: 1. Söa ®æi, bæ sung c¸c kho¶n 1, 6 vµ kho¶n 7 §iÒu 3 quy ®Þnh vÒ doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ nh sau: a) Kho¶n 1 §iÒu 3 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "1. §èi víi hµng ho¸, dÞch vô do c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh b¸n ra lµ toµn bé tiÒn b¸n hµng, tiÒn cung øng dÞch vô kÓ c¶ trî gi¸, phô thu, phô tréi mµ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®îc hëng. NÕu c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh nép thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp trªn gi¸ trÞ gia t¨ng, doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ bao gåm c¶ thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. Thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ lµ thêi ®iÓm hµng ho¸, dÞch vô ®· ®îc tiªu thô, kh«ng ph©n biÖt ®· thu ®îc tiÒn hay cha thu ®îc tiÒn. Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ doanh thu ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ ®èi víi mét sè ho¹t ®éng ®Æc thï". b) Kho¶n 6 §iÒu 3 ®îc söa ®æi nh sau: "6. §èi víi ho¹t ®éng cho thuª tµi s¶n lµ sè tiÒn ph¶i thu tõng kú theo hîp ®ång. Trêng hîp bªn thuª tr¶ tiÒn tríc cho nhiÒu n¨m th× doanh thu ®îc tÝnh ph©n bæ theo sè n¨m tr¶ tríc t¬ng øng". c) Kho¶n 7 §iÒu 3 ®îc söa ®æi nh sau: "7. §èi víi ho¹t ®éng tÝn dông lµ tiÒn l·i cho vay ph¶i thu ph¸t sinh trong kú tÝnh thuÕ".
  2. 2 2. Söa ®æi, bæ sung kho¶n 6, kho¶n 7 §iÒu 4 quy ®Þnh vÒ c¸c chi phÝ hîp lý ®îc trõ ®Ó tÝnh thu nhËp chÞu thuÕ nh sau: a) Kho¶n 6 §iÒu 4 ®îc söa ®æi, bæ sung nh sau: "6. C¸c kho¶n chi cho lao ®éng n÷ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; chi b¶o hé lao ®éng; chi trang phôc lµm viÖc theo møc khèng chÕ tèi ®a do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh; chi b¶o vÖ c¬ së kinh doanh; trÝch quü b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ thuéc tr¸ch nhiÖm cña c¬ së kinh doanh sö dông lao ®éng; kinh phÝ c«ng ®oµn; kho¶n trÝch nép h×nh thµnh nguån chi phÝ qu¶n lý cho cÊp trªn theo chÕ ®é quy ®Þnh". b) Kho¶n 7 §iÒu 4 ®îc söa ®æi nh sau: "7. Chi tr¶ l·i tiÒn vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c theo l·i suÊt thùc tÕ khi ký hîp ®ång vay, nhng tèi ®a kh«ng vît qu¸ møc l·i suÊt cho vay cao nhÊt cña ng©n hµng th¬ng m¹i c«ng bè t¹i thêi ®iÓm ký hîp ®ång vay". 3. §iÒu 5 ®îc söa ®æi l¹i nh sau: "C¸c kho¶n doanh thu, chi phÝ hîp lý ®îc ghi trong sæ s¸ch kÕ to¸n cña c¬ së kinh doanh b»ng ®ång ViÖt Nam. Trêng hîp cã ph¸t sinh doanh thu, chi phÝ b»ng ngo¹i tÖ th× ph¶i quy ®æi ra ®ång ViÖt Nam theo tû gi¸ b×nh qu©n cña thÞ trêng liªn ng©n hµng t¹i thêi ®iÓm ph¸t sinh doanh thu, chi phÝ b»ng ngo¹i tÖ". 4. Kho¶n 3 §iÒu 9 ®îc söa ®æi nh sau: "3. C¸c c¬ së kinh doanh cã ®Þa ®iÓm kinh doanh thuËn lîi, ngµnh nghÒ kinh doanh Ýt bÞ c¹nh tranh mang l¹i thu nhËp cao, sau khi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo thuÕ suÊt 32% mµ phÇn thu nhËp cßn l¹i so víi vèn chñ së h÷u hiÖn cã cao h¬n 20% th× sè vît trªn 20% ph¶i chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung víi thuÕ suÊt 25%. T¹m thêi cha thu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp bæ sung ®èi víi c¸c trêng hîp sau: a) C¬ së kinh doanh ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25% trong thêi h¹n 3 n¨m kÓ tõ ngµy LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cã hiÖu lùc thi hµnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ; b) C¸c dù ¸n ®Çu t thuéc lÜnh vùc, ngµnh nghÒ, ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t ®îc ¸p dông thuÕ suÊt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 25%; 20%; 15% theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4, kho¶n 5 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§- CP ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ; c) C¬ së s¶n xuÊt xuÊt khÈu trªn 50% s¶n phÈm s¶n xuÊt ra hoÆc cã doanh thu xuÊt khÈu chiÕm trªn 50% tæng doanh thu". 5. §iÒu 12 ®îc söa ®æi nh sau: ''Thu nhËp mµ nhµ ®Çu t níc ngoµi thu ®îc do ®Çu t t¹i ViÖt Nam (kÓ c¶ sè thuÕ thu nhËp ®îc hoµn l¹i vµ sè thuÕ thu nhËp thu ®îc do chuyÓn nh- îng vèn) nÕu chuyÓn ra níc ngoµi hoÆc ®îc gi÷ l¹i ngoµi ViÖt Nam ®Òu ph¶i chÞu thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi. ThuÕ suÊt thuÕ chuyÓn thu nhËp ra níc ngoµi ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau:
  3. 3 1. Møc thuÕ suÊt 3% ¸p dông ®èi víi: a) Ngêi ViÖt Nam ®Þnh c ë níc ngoµi ®Çu t vÒ níc theo LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam; b) Nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu c«ng nghÖ cao; c) Nhµ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn ph¸p ®Þnh hoÆc vèn ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh tõ 10 triÖu USD trë lªn; d) Nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo ®Þa bµn cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n thuéc danh môc ®Þa bµn khuyÕn khÝch ®Çu t. 2. Møc thuÕ suÊt 5% ¸p dông ®èi víi: a) Nhµ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn ph¸p ®Þnh hoÆc vèn ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh tõ 5 triÖu USD ®Õn díi 10 triÖu USD; b) Nhµ ®Çu t níc ngoµi ®Çu t vµo c¸c dù ¸n thuéc lÜnh vùc kh¸m ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®µo t¹o, nghiªn cøu khoa häc. 3. Møc thuÕ suÊt 7% ¸p dông ®èi víi nhµ ®Çu t níc ngoµi gãp vèn ph¸p ®Þnh hoÆc vèn ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh kh«ng thuéc c¸c trêng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy". §iÒu 2. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ký vµ ¸p dông cho viÖc quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tõ n¨m 2001 trë ®i. Nh÷ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 30/1998/N§-CP ngµy 13 th¸ng 5 n¨m 1998 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ c¸c v¨n b¶n híng dÉn kh¸c tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu bÞ b·i bá. §iÒu 3. Bé trëng Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2