Nghị định 26/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
323
lượt xem
16
download

Nghị định 26/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 26/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 26/CP của Chính phủ

 1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 26/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 26  4  1996  QUY   NH   ö   ¹T    ®Þ X PH VI PH¹ M   µ NH   Ý NH   Ò   H CH V B¶O   Ö   V M«I  êNG TR CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt b¶o  Ö   cø    v m«i  êng  µy  th¸ng12  tr ng 27    n¨m  1993; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l X l    h ch ng 06    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng, tr NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §iÒu    1.­Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   vÖ   tr ng. t x ph     h ch v b¶o  m«i  ê 1. M äi  µnh    è      h vic ý hoÆc   ý    ¹m    v«  viph c¸c quy  ¾c  t qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n  b¶o  Ö   v m«i  êng  íi®©y   äilµ viph¹m  µnh  Ýnh  Ò   tr (d   g     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng) tr   cña    chøc, c¸ nh©n  µ   a  n   c¸c tæ     m ch ®Õ møc    truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù    h s theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtph¶ibÞ  ö  ¹thµnh  Ýnh.      x ph   ch 2. Tæ     chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò      ch viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh  b x ph   ch theo quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy.   ®Þ t  i ®Þ n Tæ   chøc,c¸ nh©n  ícngoµicã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò      n   h viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong ph¹m        vil∙nhthæ  ïng  Æc   Òn  v ® quy kinh tÕ  µ  Ò m   ôc ®Þa     v th l  cña  ícCéng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam   òng  Þ  ö  ¹ttheo quy  nh   n  ho x∙h   ngh Vi   c b x ph     ®Þ cña NghÞ   nh   µy, trõ tr ng  îp  iÒu   c quèc  Õ  µ   Öt  ®Þ n    ê h® í  t m Vi Nam   ý  Õt  kk hoÆc  tham    ã  giac quy  nh  ®Þ kh¸c. 3. M äi  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr ph¶i® îc ph¸t     hiÖn  Þp  êivµ  Þ   nh  k th   b ®× chØ  ngay.ViÖc  ö  ¹tph¶i® îctiÕn hµnh    x ph        nhanh  chãng, c«ng    minh, ®óng    ph¸p  Ët;m äi  Ëu  lu   h qu¶  Ò   v m«i  êng  hµnh      tr do  vivi ph¹m   µnh  Ýnh  ©y  ph¶i ® îc kh ¾c  ôc  h ch g ra     ph theo  ng ®ó quy  nh.    ®Þ Tæ chøc,c¸nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò      ch viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  ©y  Öt tr g thi   h¹ivÒ   ËtchÊtph¶ibåith ng    v        ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   4.M ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr chØ  Þ  ö  ¹t b x ph   m ét  Çn. l M ét  êi thùc hiÖn  Òu  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   ng     nhi h viviph h ch v b¶o  Ö     v m«i tr ng  × bÞ  ö  ¹ttõng hµnh      ¹m. ê th   x ph     viviph NhiÒu  êicïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   ng       mh viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  × m çi ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t. tr th        ®Ò b x ph 5. ViÖc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr ph¶i c¨n      cø vµo  Ýnh  Êt,møc   ,  ©n  ©n  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ,  ×nh  Õt t ch   ®é nh th v nh t ti   nh t ti  
 2. 2 t¨ng nÆng     Õt  nh  ×nh    ®Ó quy ®Þ h thøc  ö  ¹tvµ    Ön  x ph   c¸c bi ph¸p  ö  ýthÝch  x l  hîp theo quy  nh  ña      ®Þ c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 6. Kh«ng  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong c¸c tr    ­ êng  îp thuéc t×nh  Õ  Êp  Õt, ù  Ön  Êt ngê  h    th c thi   ki b   s hoÆc     ¹m  µnh  Ýnh  viph h ch trong khim ¾ c   Önh  ©m   Çn     b t th hoÆc     Önh  c¸c b kh¸c lµm  Êt    m kh¶ n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc     kh¶  n¨ng  iÒu  Ón  µnh    ña  × nh. ® khi h vic m §iÒu    åith ng  Öth¹ivÒ   tr ng 2.­B   ¬ thi     m«i  ê ViÖc  åi th ng  Öth¹ido    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   b   ê thi     vi ph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr g©y    îctiÕn hµnh  ra ®     theo  nguyªn t¾c    tho¶ thuËn  ÷a bªn  ã  µnh    ©y      gi   c h vig ra thiÖth¹ivµ  bÞ  Öth¹i.     bªn  thi   §èi víinh÷ng  Öth¹ivÒ   Ët chÊt do    ¹m  µnh  Ýnh  µ     thi     v     vi ph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  ©y    ã    Þ®Õ n   tr g ra c gi¸tr   1.000.000 ®ång  µ     m kh«ng  ù tho¶ thuËn  îc t    ®  th×  êicã  Èm  Òn  ö  ¹tquyÕt  nh  ng   th quy x ph   ®Þ møc  åith ng, nh÷ng  Öth¹i b  ê   thi     cã    Þtõtrªn1.000.000 ®ång  îcgi¶i gi¸tr         ®     Õt theo thñ tôctètông d©n  ù. quy            s §iÒu    êihiÖu  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   vÖ   tr ng 3.­Th   x ph     h ch v b¶o  m«i  ê 1. Thêi hiÖu  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò       x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  µ hai tr l    n¨m, kÓ   õngµy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn.N Õ u     êih¹n    t  h viviph h ch ®      qu¸ th   nãi trªnth×     kh«ng  ö  ¹t,nhng  ã  Ó  dông    Ön  x ph   c th ¸p  c¸c bi ph¸p  quy  nh  ¹ ®Þ ti   c¸c ®iÓ m     vµ  thuéc    a, b  d  kho¶n  cña  Òu  cña  3  §i 11  Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  l X l    hµnh  Ýnh. ch 2. §èi víic¸ nh©n  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô  vi       b kh         c quy ®Þ ® v ¸n    ph¹m  Ët  Lu B¶o  Ö   v m«i  êng  xÐt  ö  tr ra  x theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  µ   ã  th t     h sm c quyÕt  nh  nh  ®Þ ®× chØ  iÒu    ® trahoÆc   nh  ®× chØ  ô  th×  Þ   ö  ¹thµnh  v ¸n  b x ph   chÝnh  Õu  µnh    ña    ©n  ã  Êu  Öu    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   n h vic c¸nh c d hi viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng; thêihiÖu  ö  ¹thµnh  Ýnh  µ ba  tr    x ph   ch l   th¸ng kÓ   õ  µy  ã    t ng c quyÕt   ®Þnh  nh  ®× chØ. 3. Trong  êih¹n    th   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    1, kho¶n  cña  Òu  µy  Õu    2  §i n n c¸ nh©n,  chøc  ã    ¹m  µnh  Ýnh  íi vÒ   tæ  c vi ph h ch m   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr hoÆc   è  c t×nh  èntr¸nh, tr    c¶n  ëviÖc  ö  ýth× thêihiÖu  ö  ¹ttÝnh  õthêi®iÓ m   ùc  tr   x l      x ph   t    th hiÖn    ¹m  íi hoÆc   õ thêi®iÓ m   ã  µnh    è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ë vi ph m  t    ch vi c t tr     tr   viÖc  ö  ýchÊ m   x l  døt. 4. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò      b x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  Õu    ét  n qu¸ m n¨m, kÓ   õngµy    µnh    t  thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   õ quy ®Þ x ph   t  ngµy  Õt  Öu  ùc thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   h hi l     quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m,  ×  îc t¸ ph th ®   coinh  a  Þ  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     ch b x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr §iÒu    ©n  nh  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     4.­Ph ®Þ th quy x ph     h ch v b¶o vÖ   m«i  êng tr 1. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n    Êp  ã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  nh c¸c c c th quy x ph     h chÝnh  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng    a  ¬ng  ×nh. tr ë ®Þ ph m 2. Ch¸nh thanh    µ  tra v thanh      Ò   tra viªn v b¶o  Ö   v m«i  êng  ña    ¬  tr c c¸c c quan:Bé     Khoa  äc  h C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng, Côc  tr   M«i  êng  µ  ë   tr v S Khoa  äc  h
 3. 3 C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng  ã  Èm  Òn  ö  ¹tc¸c viph¹m  µnh  Ýnh  Ò   tr c th quy x ph       h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  éc lÜnh  ùc  ¬  tr thu   v c quan  ×nh  m qu¶n  ý. l 3.  êng  îp    ¹m   µnh  Ýnh  Ò   Tr h vi ph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  éc  Èm   tr thu th quyÒn  ö  ýcña  Òu  ¬  x l  nhi c quan  ×  Öc  ö  ¹tdo  ¬  th vi x ph   c quan  ô  ý®Ç u     th l   tiªn thùc hiÖn.   4. Trêng  îp  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     hh viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr ph¶ixö    ph¹të    møc  cao  ¬n  h møc  ö  ¹tquy  nh  i víi êicã  Èm  Òn  ang  x ph   ®Þ ®è    ng   th quy ® thô lýth× ph¶ichuyÓn  å  ¬         h s cho  êicã  Èm  Òn  ng   th quy cao  ¬n  Õt ®Þnh. h quy   5. Khi xÐt  Êy  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò      th h vi vi ph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  ã  tr c dÊu  Öu  éiph¹m  ×  ÷ng  êi cã  Èm   hi t   th nh ng   th quyÒn quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n    1, kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n ph¶ichuyÓn    ngay  å  ¬  h s cho  ¬  c quan  iÒu    ® trahoÆc   ViÖn  Ó m     ©n  ©n  ïng cÊp    Õt. Ki s¸tNh d c  gi¶iquy Nghiªm  Ê m   Öc  ÷ l¹    ô    ¹m  Ò   c vi gi   i c¸c v vi ph v b¶o  Ö   v m«i  êng  ã  Êu  tr cd hiÖu  éi ¹m    ö  ¹thµnh  Ýnh. t  ph ®Ó x ph   ch §iÒu      ông  ×nh  5.­¸p d h thøc xö  ¹tvµ  Ön    ph   bi ph¸p kh¸c   1. Khi xö  ¹tb»ng  ×nh      ph   h thøc  ¹ttiÒn,møc   ¹tcô  Ó  i  íim ét  ph     ph   th ®è v   hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  µ møc   vi vi ph h ch l  trung  ×nh  ña  b c khung  ¹t tiÒn    ph   quy ®Þnh  i  íihµnh    ;  Õu     ¹m  ã  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ×  ®è v   vi ®ã n vi ph ct ti   nh th møc   ¹t ph   tiÒn cã  Ó    th gi¶m  èng  Êp  ¬n  ng  xu th h nh kh«ng  îcgi¶m    ®  qu¸ møc  èi Óu cña  t  thi   khung  Òn  ¹t;n Õu     ¹m  ã  ×nh  Õtt¨ng nÆng   ×  ti ph   vi ph ct ti     th møc   Òn  ¹tcã  ti ph   thÓ      t¨nglªncao  ¬n  ng  h nh kh«ng  îcvîtqu¸ møc  èi a  ña  ®     t   c khung  Òn ph¹t. ® ti   T×nh  Õtgi¶m  Ñ,    ti   nh t¨ngnÆng  îc¸p dông  ®    theo quy  nh  ¹ §iÒu  vµ    ®Þ ti   7  §iÒu  cña  8  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch 2. C¸c  ×nh    h thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ph¶i® îc ¸p  ông       d kÌm theo  ×nh  ¹tchÝnh  Õu  h ph   n NghÞ   Þnh  µy  ã  d n c quy  nh  Öc  ö  ¹tbæ   ®Þ vi x ph   sung  µ    ông    Ön  v ¸p d c¸cbi ph¸p kh¸c®èi víi µnh      ¹m  µnh  Ýnh         h viviph h ch nh»m   tr Öt®Ó   ö  ýviph¹m,  ¹  õ nguyªn  ©n,  iÒu  Ön  Õp  ôc viph¹m  µ  i  x l    lo i   tr nh ® ki ti t     v kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶  viph¹m  µnh  Ýnh  ©y  do    h ch g ra. Ch ¬ng  II NH÷ NG   µ NH   VI  ¹ M  µ NH   Ý NH   Ò   H VI  PH H CH V B¶O   Ö   V M«I  êNG   × NH   TR H THøC   µ   V MøC   ö   ¹T X PH §iÒu      ¹m  Ò   6.­Vi ph v phßng  õa  nhiÔm  µ  tho¸i tr ng ng «  v suy   m«i  ê 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 400.000  ng  ®å ®èi víi µnh    ép     h vin kh«ng  ng  êih¹n  ®ó th   quy  nh  ®Þ B¶n    kª khaic¸c ho¹t®éng       cã  ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  µ  tr v B¸o    ¸nh      ng  c¸o ® gi¸t¸c®é m«i  êng  ña    ¬  tr c c¸cc së  ang  ¹t®éng. ® ho   2. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a.Kh«ng  ép    n B¶n   kª khaic¸cho¹t®éng  ã       c ¶nh  ëng  n   h ®Õ m«i  êng  ña  tr c c¬  ë  ang  ¹t®éng; s® ho  
 4. 4 b. Kh«ng  ép    n B¸o  ®¸nh      ng  c¸o  gi¸t¸c®é m«i  êng  ña    ù  hoÆc   tr c c¸c d ¸n  c¬  ë  ang  ¹t®éng  cÊp  s® ho   do  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Èm   ¬ th ®Þnh  theo danh  ôc  ña  ¬  m c c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng    tr ban hµnh; c. C¶n  ëc«ng    iÒu      tr   t¸c® tra,nghiªncøu, kiÓm     ¸nh    Ön  ¹ng     so¸t® gi¸hi tr   m«i  êng,thanh    Ò   tr   trav b¶o  Ö   v m«i  êng  C¬   tr do  quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     l  n   b¶o vÖ   m«i  êng  Õn hµnh. tr ti   3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a.Kh«ng  ép    n hoÆc   kh«ng  ép  ng  êih¹n  n ®ó th   quy  nh ®Þ B¸o    c¸o d¸nh    gi¸ t¸c®éng    m«i  êng  ña    ù    tr c c¸cd ¸n hoÆc   ¬  ë  ang  ¹t®éng  cÊp  cs® ho   do  Trung ­ ¬ng  Èm  nh  th ®Þ theo  danh  ôc  ña  ¬  m c c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö     v m«i tr ng  ê ban  µnh; h b. Kh«ng  ùc  Ön  th hi hoÆc   ùc  Ön  th hi kh«ng  ng  ®ó c¸c yªu  Çu    ¹ c ghi t   i phiÕu  Èm  nh  th ®Þ hoÆc   Êy phÐp  Ò   gi   v m«i  êng  ña  ¬  tr c c quan  qu¶n  ýNhµ   ­ l  n ícvÒ     b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi  íivi ph¹m      v   quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n a. Tíc quyÒn  ö  ông  n   th¸ng giÊy  Ðp  Ò      sd ®Õ 6    ph v m«i  êng  i  íivi tr ®è v     ph¹m  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy; t  i b  3  §i n b.  éc  Ê m   Bu ch døt    ¹m   vi ph quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  kho¶n  ®iÓ m     1,  2,  a kho¶n  cña  Òu  µy; buéc  ùc  Ön  ng  3  §i n   th hi ®ó yªu  Çu  i  íivi ph¹m    c ®è v     quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. t i b  3  §i n §iÒu      ¹m  Ò   vÖ   a  ¹ng    äc  µ  tån thiªnnhiªn 7.­Vi ph v b¶o  ® d sinhh v b¶o      1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.500.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. Khai th¸cc¸c nguån  î sinh  Ët kh«ng         l i v  theo  ng  êivô, ®Þa   µn, ®ó th     b  ph¬ng ph¸p vµ    b»ng  c«ng  ô,ph¬ng  Ön huû  Öthµng  ¹tlµm  c  ti   di   lo   , tæn  ¹itÝnh  h  ®a  ¹ng  d sinh häc,g©y  Êt  ©n      m c b»ng  sinh th¸ ;  i b.Sö  ông,khaith¸ckhu   d      b¶o  ån thiªnnhiªnkh«ng  ã  Êy phÐp  ña  ¬  t      c gi   cc quan  ã  Èm  Òn  Êp; c th quy c c. Sö   ông, khaith¸ckhu   d      b¶o  ån  t thiªnnhiªnkh«ng      theo  ng      ®ó c¸c quy ®Þnh    ghitrong giÊy phÐp.     2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 6.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Khai th¸cc¸c nguån  î sinh  Ët g©y        l i v  tæn  ¹itÝnh  a   ¹ng  h  ®d sinh  äc, h  g©y  Êt  ©n  m c b»ng  sinhth¸   i trongtr ng  îp t¸ ph¹m;  ê h     i b. Sö   ông,khaith¸ckhu   d      b¶o  ån thiªnnhiªnkh«ng  ã  Êy phÐp  t      c gi   hoÆc   kh«ng  theo ®óng    quy  nh    ®Þ ghitrong giÊy phÐp      trong tr ng  îp t¸ ph¹m.  ê h     i 3. Ph¹ttiÒn tõ 20.000.000 ®Õ n            30.000.000 ®ång  i víi   µnh    îc   ®è     h c¸c vi®   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n trong  êng  îp  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng tr h c nhi t ti     nÆng.
 5. 5 4.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi  íivi ph¹m      v   quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n a. TÞch  tang  Ët,c«ng  ô, ph¬ng  Ön    thu  v  c  ti khaith¸c®èi  íitr ng  îp       v   ê h vi ph¹m  quy  nh  ®Þ kho¶n    1,kho¶n  cña  Òu  µy; 2  §i n TícquyÒn  ö  ông  n   th¸ng giÊy  Ðp  i víi   ¹m    sd ®Õ 6    ph ®è     ph quy  nh  ¹  vi ®Þ ti ®iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. c  1,® b  2  §i n b. Buéc  Ê m       ¹m, buéc  åi th ng  Öth¹i®èi  íiviph¹m      ch døt viph   b   ê thi     v   quy ®Þnh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    iÓ m   kho¶n    t i a  1,® a  2,kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §iÒu   Vi  ¹m  Ò   8.­ ph v khai th¸c,kinh      doanh  ng  ùc  Ët  ý, hiÕ m   ®é th v qu   thuéc danh  ôc  c¸c Bé   m do    N«ng nghiÖp  µ  v Ph¸ttr Ón N«ng   i   th«n,Bé   û    Thu s¶n c«ng  è b 1. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vikhai   th¸c,  kinhdoanh    i t ng trªnlÇn  u,  Ëu    c¸c®è  î     ®Ç h qu¶  ∙  îckh ¾c  ôc. ®®   ph 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íitr ng  îp ®å ®è v   ê h   khaith¸c,kinh doanh  è îng  íncã  Ýnh  Êt chuyªn        s l l  t ch   nghiÖp  ét  ñng  ¹ m ch lo i   hoÆc   è îng nhá  ng  Òu  ñng  ¹ c¸c®èi t ng trªn. sl   nh nhi ch lo i    î     3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 10.000.000  ng  n   ®å ®Õ 30.000.000  ng  êng  îp  ã  ®å tr hc nhiÒu  ×nh  Õtt¨ngnÆng  ng  a  n   t ti     nh ch ®Õ møc   truycøu  tr¸chnhiÖ m  ×nh  ù.   h s 4. H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ®èi víi µnh      ¹m        h viviph t¹ §iÒu  µy:   i n a. TÞch      thu tang  Ët,c«ng  ô, ph¬ng  Ön  v  c  ti khaith¸c®èi  íiviph¹m       v   quy ®Þnh  ¹ kho¶n    t i 1,kho¶n    2,kho¶n  cña  Òu  µy; 3  §i n b. Buéc  Ê m       ¹m,  éc  åi th ng  Öth¹i®èi  íitr ng  îp      ch døt viph bu b   ê thi     v   ê h vi ph¹m  quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t  i 1,kho¶n    2,kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §iÒu   Vi  ¹m  Ò   9.­ ph v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr trong  Ünh  ùc  l v s¶n  Êt,kinh xu     doanh,b Önh  Ön,kh¸ch s¹n,nhµ  µng   vi      h 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 400.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y      Ön  ®Ç ®ñ c¸c bi ph¸p  ö  ý x l  theo quy  nh  ña  ¬    ®Þ c c quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng  íckhith¶i tr tr       chÊtth¶ië    ¹ng  ¾n,láng,khÝ    µiph¹m        c¸cd r    ra ngo   viqu¶n  ýcña  ¬  ë; l  cs b. Kh«ng    trang bÞ     hoÆc  trang bÞ     kh«ng  , ®ñ kh«ng  ng    ÕtbÞ   ®ó c¸c thi   kü  Ët®Ó   ö  ýchÊtth¶itheo yªu cÇu  thu   x l         hoÆc   ÕtkÕ   ∙  îcC¬   thi   ® ®   quan  qu¶n  lýNhµ   íccã  Èm  Òn    Öt.   n   th quy phª duy 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 4.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Kh«ng  ùc hiÖn    th   hoÆc   ùc hiÖn  th   kh«ng  y      Ön  ®Ç ®ñ c¸c bi ph¸p  ö  ý x l  chÊtth¶itrong tr ng  îp t¸ ph¹m;     ê h     i b. Kh«ng    trang bÞ     hoÆc  trang bÞ    kh«ng  ng, kh«ng  y      Õt ®ó   ®Ç ®ñ c¸c thi   bÞ  ü  Ët®Ó   ö  ýchÊtth¶itrong tr ng  îp t¸ ph¹m; k thu   x l       ê h     i
 6. 6 3. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi kh«ng  ö  ông  sd hoÆc   ö  ông  sd kh«ng  ng  Õ     ®ó ch ®é quy  nh    ÕtbÞ  ü  ®Þ c¸cthi   k thuËtxö  ýchÊtth¶i    l    ,kh«ng b¶o  ¶m     Èn  ® tiªuchu m«i  êng. tr 4.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 30.000.000  ng  n   ®å ®Õ 50.000.000  ng  êng  îp    ®å tr h c¸c hµnh      ¹m  viviph quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    2, kho¶n  cña  Òu  µy  3  §i n trong tr ng  îp  ê h   cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng,  ©y  Ëu  nhi t ti     g h qu¶  Êu  Ò   x v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 5. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 2.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. Th¶ikhãi, ôi,khÝ  c    í h¹n         b ®é qu¸ gi   cho  Ðp, th¶imïih«ithèig©y  ¹i i ph       h  vµo  kh«ng  Ý; kh b. Th¶i dÇu   ì,    m ho¸  Êt  c  ¹i,chÊt  ãng  ¹  îtqu¸  í  ¹n    ch ®é h   ph xv  gi ih cho phÐp, th¶ix¸c ®éng  Ët thùc vËt,vikhuÈn, siªuvitrïng®éc  ¹ivµ  ©y  Þch      v              h  g d b Önh  µo  ån  íc. v ngu n 6.Ph¹ttiÒn tõ2.000.000 ®ång  n            ®Õ 5.000.000 ®èi víi µnh      ¹m  ¹       h viviph t i kho¶n  cña  Òu  µy  5  §i n trong tr ng  îp t¸ ph¹m.  ê h     i 7.Ph¹ttiÒn tõ10.000.000 ®ång  n            ®Õ 20.000.000 ®ång  i víi µnh        ®è     h vivi ph¹m  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  t  i 5  §i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng.   ê h   nhi t ti     8. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c ®èi  íihµnh        v  vivi ph¹m  quy  nh    Òu  µy: ®Þ ë §i n a. Tíc quyÒn  ö  ông  n   th¸ng giÊy  Ðp  i  íic¸c vi ph¹m       sd ®Õ 6    ph ®è v       quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy; t i n b. Buéc  nh    ®× chØ    ¹m, ¸p  ông    Ön  viph   d c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶ xÊu  µ  åith ng  Öth¹i®èi víi     ¹m  v b   ê thi         viph quy  nh  ¹ §iÒu  µy. c¸c ®Þ t  i n §iÒu   Vi  ¹m  Ò   Êy  Ðp  Êt  Èu,  Ëp  Èu  10.­ ph v gi ph xu kh nh kh c«ng  nghÖ,  thiÕtbÞ   µn  é, thiÕtbÞ   Îquan  äng,ho¸ chÊt ®éc  ¹i, Õ   È m       to b     l  tr      h  ch ph visinh  vËtcã  ªnquan  n     li   ®Õ b¶o  Ö   v m«i  êng tr 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 400.000  ng  ®å ®èi víi   µnh       hc¸c vicho  thuª,  mua    Êy phÐp  Çn  u,  a  ©y  Ëu  b¸n gi   l ®Ç ch g h qu¶. 2. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a.Khaiman      trong viÖc    Êp  Êy phÐp;   xinc gi   b. Kh«ng  ã  Êy  Ðp  ña  ¬     c gi ph c C quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  Êp; c c.Kh«ng    theo  ng  ®ó quy  nh    ®Þ ghitrong giÊy phÐp  Ò   è îng,nång        vsl   ®é hoÆc   µ m  îng. h l 3. Ph¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi quy  nh    ®Þ ë kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n trong  êng  îp  ã  Òu  ×nh  Õtt¨ng tr h c nhi t ti     nÆng. 4. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi  íic¸c hµnh        v    vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n a. Tíc quyÒn  ö  ông  n   th¸ng giÊy  Ðp  Ò      sd ®Õ 6    ph v m«i  êng  i  íivi tr ®è v     ph¹m quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy; t c quyÒn  ö  1,  c  2  §i n   í   s
 7. 7 dông  kh«ng  êih¹n  Êy  Ðp  Ò   th   gi ph v m«i  êng  i  íivi ph¹m  tr ®è v     quy  nh   ¹ ®Þ t i ®iÓ m     a,kho¶n  vµ  2  kho¶n  cña  Òu  µy; 3  §i n b. TÞch    thu tang  Ët hoÆc   éc    û  èil ng    v  bu tiªuhu kh  î saikh¸c so  íigiÊy   v    phÐp  ña    Õ   È m     c c¸cch ph visinh,c¸cloµi®éng  Ët,thùc vËt,nguån      v     gen;buéc    t¸  Êt hµng    Ëp  Èu    Ðp    ¹m  i xu   ho¸ nh kh tr¸ph i viph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  2, kho¶n    3 cña  Òu  µy. §i n §iÒu      ¹m  Ò   Ëp  Èu,xuÊtkhÈu  Êtth¶i 11.­Vi ph v nh kh     ch   1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vivi ph¹m  quy  nh  Ò   Ëp  Èu,xuÊtkhÈu  Êtth¶i ®Þ v nh kh     ch   . 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 10.000.000  ng  n   ®å ®Õ 30.000.000  ng  êng  îp    ®å tr h t¸ i ph¹m. 3.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 30.000.000  ng  n   ®å ®Õ 50.000.000  ng  êng  îp  ã  ®å tr hc nhiÒu  ×nh  Õtt¨ngnÆng. t ti     4. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi  íic¸c hµnh        v    vivi ph¹m  ¹ §iÒu  µy: t  i n Buéc    û  tiªuhu hoÆc   i Êt chÊt th¶i  åith ng  Öth¹ivµ  Ê m       t¸ xu       ,   ê thi     ch b døt vi ph¹m. §iÒu     Vi  ¹m  Ò   12. ­ ph v phßng  tr¸nh sù  è    c m«i  êng  tr trong  ×m  Õm,  t ki th¨m    dß, khaith¸c, Ën     v chuyÓn  Çu  Ý d kh 1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Kh«ng  ã  ¬ng      c ph ¸n phßng tr¸nhrß  dÇu,    rØ  ch¸y dÇu, sù  è    Çu       c næ d vµ  µndÇu; tr   b.Kh«ng  ã  ¬ng  Ön xö  ýsù  è    c ph ti   l   c ch¸ynæ   Çu  µ  µndÇu.  d v tr   2. Ph¹ttõ 10.000.000 ®ång  n          ®Õ 30.000.000 ®ång  i víim ét    ®è     trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a.Kh«ng  ã    c chøng  chØ  ü  Ëtkhisö  ông      Êt®éc  ¹i k thu     d c¸cho¸ ch   h; b. Kh«ng  Þu  ù  Óm       ch s ki tra,gi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n  b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 3. Ph¹ttiÒn  õ 30.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 50.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi g©y    ù  è  rØ  Çu, ch¸ynæ   Çu  µ  µndÇu. ra s c rß  d    d v tr   4. Ph¹ttiÒn tõ 50.000.000 ®ång  n            ®Õ 100.000.000 ®ång  i víi   ¹m    ®è     ph vi quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    ®Þ t i a  1,kho¶n  cña  Òu  µy  2  §i n trong tr ng  îp cã  Òu    ê h   nhi t×nh  Õtt¨ngnÆng ti     5. H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ®èi víi µnh      ¹m        h viviph t¹ §iÒu  µy:   i n Buéc  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh  i víi     ¹m  ®Þ ®è     viph quy  nh  ¹ kho¶n    c¸c ®Þ ti  1, kho¶n  cña  Òu  µy. Buéc  dông  2,  §i n   ¸p  c¸c  Ön  bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶,   buéc  åi th ng  Öth¹i®èi  íic¸c vi ph¹m  b   ê thi     v     quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  3  §i nµy.
 8. 8 §iÒu      ¹m  13.­Vi ph quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng  i víi Êtphãng  ¹ tr ®è     ch   x 1. Ph¹ttiÒn  õ 200.000  ng  n       t  ®å ®Õ 800.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a. Kinh    doanh  Êt phãng  ¹ m µ   ch   x  kh«ng  ã  Êy  Ðp  ¹t®éng  c gi ph ho   trong  lÜnh  ùc  Óm    Êtbøc  ¹; v ki so¸tch   x b.Kinh    doanh  Êtphãng  ¹kh«ng  ã  Êy phÐp  ch   x  c gi   kinhdoanh.   c.Kh«ng  ã  Êy phÐp      c gi   khis¶n  Êt,vËn  xu   chuyÓn, sö  ông,cÊt gi÷chÊt  d       phãng  ¹. x 2. Ph¹ttiÒn  õ 1.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 5.000.000  ng  i  íitr ng  îp ®å ®è v   ê h   kh«ng b¶o ®¶m  ®iÒu kiÖn kinh doanh vµ  quy ®Þnh  khi s¶n xuÊt, Ën   v chuyÓn, sö  ông.  d 3. Ph¹ttiÒn  õ 4.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 10.000.000  ng  i  íitr ng  îp ®å ®è v   ê h   t¸ ph¹m  ét    i m trong c¸chµnh       viquy  nh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy. ®Þ t  i 2  §i n 4. H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ®èi víi µnh      ¹m        h viviph quy  nh  ¹ §iÒu  µy: ®Þ t  i n a. TícquyÒn  ö  ông  n   th¸nggiÊy chøng  Ën    iÒu  Ön     sd ®Õ 6      nh ®ñ ® ki kinh  doanh  i  íitr ng  îp    ¹m  ®è v   ê h viph quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m   kho¶n  cña  ®Þ ti ® a, ® b  2  §iÒu  µy; n b.  éc  dông    Ön  Bu ¸p  c¸c bi ph¸p  theo quy  nh,  éc  ¾c  ôc  Ëu  ®Þ bu kh ph h qu¶, buéc  åi th ng  Öth¹i®èi  íiviph¹m    b   ê thi     v   quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    2, kho¶n    3 cña  Òu  µy. §i n §iÒu      ¹m  14.­Vi ph quy  nh  ña  ¬  ®Þ c c quan qu¶n  ýNhµ   íc vÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng    ö  ông  ån    tr khis d ngu ph¸tbøc  ¹ x 1. Ph¹ttiÒn tõ 500.000  ng  n          ®å ®Õ 1.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c    hµnh    visau  y: ®© a.Sö  ông  ån   d ngu bøc  ¹m µ   x   kh«ng    Ðp; xinph b. Sö   ông   d m¸y  ãc,  ÕtbÞ,  Ët t cã  ån    m thi   v    ngu ph¸tbøc  ¹ ®iÖn  õ,bøc  x  t  x¹ionho¸ cã  ¹ikh«ng        h  theo ®óng    quy  nh  Ò   toµn  ®Þ v an  bøc  ¹; x c.Kh«ng  êng    th xuyªn kiÓm     µ  nh  ú  c¸o víiC¬     trav ®Þ k b¸o      quan  qu¶n  ý l  Nhµ   ícvÒ   n   b¶o  Ö   v m«i  êng  Ò     ng  n   tr v t¸c®é ®Õ m«i  êng  ña  ¬  ë  ö  ông  tr c cssd m¸y  ãc, thiÕtbÞ, vËttcã  ån  m          ngu bøc  ¹®iÖn  õ,bøc  ¹ionho¸. x  t  x    2. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000 ®ång  n            ®Õ 8.000.000 ®ång  i víi   ¹m      ®è     ph quy vi ®Þnh  ¹ kho¶n  cña  Òu  µy  t i 1  §i n trong tr ng  îp cã  ×nh  Õtt¨ngnÆng.  ê h   t ti     3. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c ®èi  íihµnh        v  vivi ph¹m  quy  nh  ¹ §iÒu  µy: ®Þ t  i n a.TícquyÒn  ö  ông  n   th¸nggiÊy phÐp  ö  ông  ån     sd ®Õ 6      sd ngu bøc  ¹®èi x    víi   ¹m    ph quy  nh  ¹ ®iÓ m   kho¶n    vi ®Þ t i a  1,kho¶n  cña  Òu  µy; 2  §i n
 9. 9 b. Buéc  Ê m       ¹m, ¸p dông    Ön    ch døt viph     c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  µ  åith kh ph v b   ­ êng  Öth¹i®èi  íiviph¹m  thi     v   quy  nh  ¹  iÓ m     iÓ m   kho¶n    ®Þ ti ® a, ® b  1, kho¶n    2 cña  Òu  µy. §i n §iÒu      ¹m  Ò   Ën  15.­Vi ph v v chuyÓn  µ  ö  ýnícth¶i,   v x l      th¶i r¸c 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 500.000  ng  ®å ®èi víi ét     m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a.V Ën    chuyÓn    µ    Êt g©y  nhiÔ m   r¸cv c¸cch   «  m«i  êng  tr kh«ng  theo  ng  ®ó c¸cquy  nh  Ò     ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng; tr b.Kh«ng  ö  ýtheo quy  nh  ícth¶i,     íckhith¶i   x l    ®Þ n    th¶itr     r¸c . 2.  ¹t tiÒn  õ  Ph   t 500.000  ng  n   ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    i ®å ®è v   vi t¸  ph¹m  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy. t  i a  1  §i n 3. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íihµnh      ®å ®è v   vivi ph¹m  ¹ ®iÓ m   kho¶n  cña  Òu  µy  ti   b  1  §i n trong tr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ng   ê h   nhi t ti     nÆng. 4. H×nh    thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p kh¸c ®èi víic¸c hµnh           vi viph¹m    quy  nh    Òu  µy; ®Þ ë §i n a. Tíc quyÒn  ö  ông  n   th¸ng giÊy  Ðp  Ò      sd ®Õ 6    ph v m«i  êng  i  íivi tr ®è v     ph¹m  quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ t i 1,kho¶n  cña  Òu  µy; 2  §i n b. Buéc  Ê m       ¹m, ¸p dông    Ön    ch døt viph     c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  µ  åith kh ph v b   ­ êng  Öth¹i®èi víi   ¹m  ¹ kho¶n    thi         ph t   vi i 1,kho¶n    2,kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n §iÒu      ¹m  ®Þnh  Ò   nhiÔm  t 16.­Vi ph quy  v «  ®Ê 1. Ph¹ttiÒn tõ 2.000.000  n          ®Õ 5.000.000 ®ång  i víihµnh      ®è     vich«n  ïi v,   th¶ic¸cchÊt®éc  ¹iqu¸ giíh¹n cho  Ðp  µo  t.      h        i ph v ®Ê 2. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi ch«n  ïi r¸cth¶ichÊt ®éc  ¹iqu¸ gií h¹n  v,         h    i   cho  Ðp  íikhèil ng  ín, êigian ph v   î l     th   kh ¾c  ôc  Ëu  ph h qu¶  ©u  µi. ld 3. H×nh    thøc  ¹tbæ   ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi  íihµnh      ¹m     v  vi vi ph quy  nh  ¹ §iÒu  µy: ®Þ t  i n Buéc  Ê m       ¹m, ¸p  ông    Ön  ch døt viph   d c¸c bi ph¸p  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶  µ  v båith ng  Öth¹i®èi víi µnh      ¹m    ê thi         h viviph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1, kho¶n  §iÒu  2  nµy. §iÒu   Vi  ¹m  17.­ ph quy  nh   Ò   Õng  n,    ®Þ v ti å ®é rung qu¸  í  ¹n    gi ih cho phÐp  µm  l tæn  ¹isøc  Îvµ  h  kho   ¶nh  ëng  n   h ®Õ sinh ho¹tcña  ©n  ©n    nh d 1. Ph¹tc¶nh      c¸o hoÆc   ¹ttiÒn  õ 100.000  ng  n   ph   t  ®å ®Õ 400.000  ng  ®å ®èi víi   µnh       hc¸c visau  y: ®© a.G © y   Õng  n,®é     ti å   rung  ît   íh¹n cho  Ðp; v   gi     qu¸ i ph b.G © y   Êt kú  Õng  n,®é     b   ti å   rung  ínnµo  l  trong thêigian 22  ꮪm   n        gi   ®Õ 5  ês¸ng. gi   2. Ph¹ttiÒn  õ 500.000  ng  n       t  ®å ®Õ 2.000.000  ng  i  íihµnh    ©y  ®å ®è v   vig tiÕng  n,®é   å   rung  trongtr ng  îp cã  Òu  ×nh  Õtt¨ngnÆng.   ê h   nhi t ti    
 10. 10 3.  ×nh  H thøc  ö  ¹tbæ   x ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p kh¸c ®èi  íivi ph¹m      v   quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy: t i n Buéc  Ê m       ¹m  µ  åith ng  Öth¹i®èi víihµnh      ¹m  ¹  ch døt viph v b   ê thi         viviph t i kho¶n    1,kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n §iÒu   Vi  ¹m  18.­ ph trong  Öc  vi s¶n  Êt,vËn  xu   chuyÓn, bu«n b¸n,nhËp    khÈu,tµng  ÷ph¸o,thuèc ph¸o vµ  t    tr         ®è ph¸o hoa.   1. Ph¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 8.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  c¸chµnh      visau  y: ®© a. Thùc  Ön    hi kh«ng  ng  éi dung, quy  nh  ña  Êy  Ðp      ®ó n    ®Þ c gi ph khis¶n xuÊt,bu«n    Ën    b¸n,v chuyÓn ph¸o hoa;   b. Vi  ¹m    ph quy  nh  Ò   toµn    ®Þ v an  khis¶n  Êt,bu«n  xu   b¸n,vËn    chuyÓn  ph¸o hoa.   2. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 15.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi vËn  chuyÓn  ph¸o hoa      ¬ng  Ön chuyªn chë  êi.   trªnc¸cph ti     ng 3. Ph¹ttiÒn  õ 15.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 30.000.000  ng  i  íihµnh    ®å ®è v   vi sö  ông    ¹  èc    Êy tõ bom,  ×n,  n, lùu ®¹n  µ    ¹  ò  Ý  d c¸c lo ithu næ l     m ®¹     v c¸c lo i kh v kh¸c®Ó     s¶n  Êtph¸o hoa. xu     4. H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ®èi víi µnh      ¹m        h viviph ë  Òu  µy: §i n a. TÞch      thu tang  ©t,t c quyÒn  ö  ông  v  í   sd kh«ng  êih¹n  Êy  Ðp  i th   gi ph ®è   víi   ¹m    ph quy  nh  ¹ kho¶n    vi ®Þ t i 1,kho¶n    2,kho¶n  cña  Òu  µy. 3  §i n b. Buéc  Ê m       ¹m    ch døt viph quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti   1, kho¶n    2, kho¶n    ña  3, c §iÒu  µy. n §iÒu      ¹m  19.­Vi ph trongviÖc  ¾c  ôc  Ëu  sù  è  tr ng   kh ph h qu¶  c m«i  ê 1.Ph¹tc¶nh        c¸o hoÆc   ¹ttiÒn tõ50.000  ng  n   ph      ®å ®Õ 200.000  ng  i ®å ®è   víi ét   m trongc¸chµnh       visau  y: ®© a. Kh«ng  Þp  êib¸o  k th   cho  û   U ban  ©n   ©n   a   ¬ng,  ¬  Nh d ®Þ ph c quan  hoÆc   chøc  Çn  Êt khiph¸thiÖn  ù  è  tæ  g nh       s c m«i  êng. tr b. Kh«ng  ùc hiÖn  ÷ng  Ön    th   nh bi ph¸p  éc  thu tr¸chnhiÖ m   ña  × nh      cm ®Ó kÞp  êikh ¾c  ôc  ù  è  th   ph s c m«i  êng; tr c. Kh«ng  Êp  µnh    ch h hoÆc   Êp  µnh  ch h kh«ng  ng  Önh  ®ó l huy  ng  ®é khÈn  Êp  ©n  ùc,vËtt  ¬ng  Ön ®Ó   ¾c  ôc  ù  è  c nh l    ,ph ti   kh ph s c m«i  êng. tr 2. Ph¹t tiÒn  õ 5.000.000  ng  n       t  ®å ®Õ 20.000.000  i  íic¸c hµnh      ®è v     vi vi ph¹m  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  cña  Òu  µy  1  §i n trong tr ng  îp  ã  Òu  ×nh  Õt   ê h c nhi t ti   t¨ngnÆng.   3. H×nh    thøc xö  ¹tbæ     ph   sung  µ  Ön  v bi ph¸p  kh¸c ®èi víi µnh      ¹m        h viviph quy  nh  ¹ §iÒu  µy: ®Þ t  i n Buéc  Ê m       ¹m, buéc  ùc hiÖn    cÇu  i víic¸c hµnh    ch døt viph   th   c¸c yªu  ®è       vi quy  nh  ¹ ®iÓ m     iÓ m     ®Þ t i b,® c,kho¶n    1,kho¶n  cña  Òu  µy. 2  §i n
 11. 11 C H ¬NG   I II TH È M   QUY Ò N,  ñ   ôC  ö   ¹T TH T X PH §iÒu    È m   Òn  Õt  nh  ö  ý 20.­Th quy quy ®Þ xl 1.Thanh        traviªnchuyªn ngµnh    khoa  äc,c«ng  Ö   µ  h  ngh v m«i  êng  éc tr thu   c¸c  chøc  tæ  thanh    tra:Thanh    ë   tra S Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  tr TØnh,  µnh  è  ùc thuéc  Th ph tr   Trung  ng, Thanh    ôc  ¬  traC M«i  êng  µ  tr v Thanh  traBé     Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  ang    µnh  tr ® thih c«ng  ô  ã  Òn   v c quy ¸p  ông    Òn  d c¸c quy quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  1, §i 34  l X l    hµnh  Ýnh,cô  Ó  å m:  ¹tc¶nh  ch   th g ph   c¶o,ph¹ttiÒn ®Õ n        200.000  ng  i víi ®å ®è     nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  éc  a   µn  viph h ch thu ®Þ b qu¶n  ýcña  × nh;  Þch  tang  l  m t thu  vËt, ph¬ng  Ön  îc sö  ông    ©y  nhiÔ m     ti ®   d ®Ó g «  m«i  êng  ã    Þ  n   tr c gi¸ tr ®Õ 500.000  ng; ® îcquyÒn  éc  chøc,c¸ nh©n    ¹m  nh  ®å     bu tæ     viph ®× chØ  µnh    h vi viph¹m, kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ        t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m, kh ¾c  ôc    do      ph hËu  qu¶  hµnh      ¹m  ©y      û    Ët phÈ m   ©y  ¹icho  do  viviph g ra,tiªuhu c¸cv   g h  m«i  ­ tr êng  èng. s 2. Ch¸nh  thanh    tra chuyªn  µnh  ng khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng  tr thuéc  ë   S Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  ã  Òn  dông    Òn  tr c quy ¸p  c¸c quy quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh, cô  Ó  2  34  l x l    h ch   th gå m:  ¹t c¶nh    ¹ttiÒn  õ 10.000.000  ng;  íc quyÒn  ö  ông  Êy Ph   c¸o,ph   t  ®å t  sd gi   phÐp  Ò   v m«i  êng  Së   tr do  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  Êp, tÞch    tr c  thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc sö  ông    ©y  nhiÔ m   v  ti ®   d ®Ó g «  m«i  êng; ® îc quyÒn  tr    buéc  chøc,c¸ nh©n    ¹m  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  ©y    tæ     viph b   ê thi     h viviph g ra ®Õ n   1.000.000 ®ång, buéc      kh«iphôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ    t tr   ®Ç ® b thay ® æi      do vi ph¹m,  ¾c  ôc  Ëu    kh ph h qu¶  hµnh      ¹m  ©y      û  do  vi vi ph g ra, tiªuhu c¸c  Ët v  phÈ m   ©y  ¹icho  g h  m«i  êng  èng. tr s 3. Ch¸nh    Thanh    tra chuyªn  µnh  ng khoa  äc, c«ng  h  nghÖ   µ  v m«i  êng  tr thuéc Bé    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ  tr v Ch¸nh  Thanh    ôc  traC M«i  ­tr êng  ã  Òn    ông    Òn  c quy ¸p d c¸cquy quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  Ph¸p  Önh  ö   ®Þ t  i 3  34  l X lýviph¹m  µnh  Ýnh,cô  Ó  å m:  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n      h ch   th g ph   c¸o,ph     20.000.000  ®ång,  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  Ò   t  sd gi ph v m«i  êng  Bé   tr do  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  µ  ôc  tr vC M«i  êng  Êp; tÞch    tr c  thu tang  Ët,ph¬ng  Ön  îc v  ti ®   sö  ông    ©y  nhiÔ m   d ®Ó g «  m«i  êng; ® îc quyÒn  éc  chøc, c¸ nh©n    tr    bu tæ     vi ph¹m  åith ng  Öth¹ido  µnh      ¹m  ©y    n   b   ê thi     h viviph g ra ®Õ 1.000.000 ®ång, kh«i       phôc  ×nh  ¹ngban  u   ∙  Þ   t tr   ®Ç ® b thay ® æi  viph¹m, kh ¾c  ôc  Ëu    do      ph h qu¶    do hµnh      ¹m  ©y      û    ËtphÈ m   ©y  ¹icho  viviph g ra,tiªuhu c¸cv   g h  m«i  êng  èng. tr s 4.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ên cã  Òn    ông    nh d x∙,ph   tr   quy ¸p d c¸c h×nh  thøc xö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh    ph     h ch quy  nh  ¹ §iÒu  Ph¸p  Önh  ö   ý ®Þ ti  26  l X l  viph¹m  µnh  Ýnh  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò     h ch ®è v     viviph h ch v b¶o  Ö     v m«i tr ng  ê quy  nh  ¹  ¬ng    ña  ®Þ tiCh IIc NghÞ   nh  µy  ®Þ n trong ph¹m      viqu¶n  ýcña  l  ®Þa  ¬ng  Ò   ph v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr 5. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön  µ  Êp  ¬ng  ¬ng  ã  Òn    nh d huy vc t ® c quy ¸p dông    ×nh  c¸c h thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  ®Þ ti §i 27  lÖnh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  õquyÒn ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  Ò   X l    h ch (tr   t  sd gi ph v m«i  êng  Bé   tr do  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Së   tr   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng, Côc  tr   M«i  êng  Êp)  i  íic¸c  µnh      ¹m  µnh  tr c ®è v   h vi vi ph h chÝnh  Ò   v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr quy  nh  ¹  ¬ng    ña  ®Þ tich IIc NghÞ   nh  µy  ®Þ n trong   ph¹m    viqu¶n  ýcña  a  ¬ng  Ò   l  ®Þ ph v b¶o  Ö   v m«i  êng. tr
 12. 12 6.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn    ông    ×nh  ¸p d c¸c h thøc  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  x ph     h ch quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 28 Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh  õquyÒn íc quyÒn  ö  ông  Êy l X l    h ch (tr   t  sd gi   phÐp  Ò   v m«i  êng  Bé   tr do  Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ  ôc  tr v C M«i  ­ tr êng  Êp)  i  íic¸c hµnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò   c ®è v     viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng    tr quy ®Þnh  ¹ Ch ¬ng    ña  ti  IIc NghÞ   nh  µy  ®Þ n trong ph¹m      viqu¶n  ýcña  a   ¬ng  l  ®Þ ph vÒ   b¶o  Ö   v m«i  êng. tr §iÒu    È m   Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   21.­Th quy x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng  ña    ¬  c c¸cc quan    h¶iquan,thanh    µ   ícchuyªn ngµnh.   traNh n     Ng êi  ã  Èm   c th quyÒn   ña  c c¸c  ¬  quan    c h¶i quan, thanh    µ   íc tra Nh n   chuyªn  µnh  îc quyÒn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò   ng ®  x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr theo quy  nh   ña  Òu  ®Þ c §i 30,  Òu  cña  §i 34  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  l X l    h chÝnh. §iÒu    ñ  ôcxö  ¹t 22.­Th t   ph Khi ph¸thiÖn  µnh      ¹m  µnh  Ýnh     h viviph h ch trong qu¶n  ývµ    l   b¶o  Ö     v m«i tr ng  êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶i ra  Önh  nh  ê ng   th quy x ph    l ®× chØ  ngay  µnh      h vi vi ph¹m, nãi râ      cho  chøc, c¸ nh©n    ¹m  Õt tªn v¨n  tæ     viph bi     b¶n  ph¸p  Ët,®iÒu  lu   luËtm µ   ä  ∙    ¹m, møc      h ® viph   ®é tr¸chnhiÖ m,  ×nh  Õtt¨ng nÆng,    t ti     gi¶m  Ñ, nh   h×nh thøc xö  ¹t¸p dông  i víi µnh    ña  ä  µ  Õn hµnh    ñ tôcsau:   ph     ®è    h vic h v ti   c¸cth     1. Trêng  îp  ö  ¹tb»ng  ×nh    h x ph   h thøc c¶nh  th×  êi cã  Èm  Òn  c¸o  ng   th quy xö  ¹tquyÕt ®Þnh  ö  ¹tt¹ chç. ph     x ph     i 2.  êng  îp  dông  Tr h ¸p  møc   ö  ¹t tiÒn    x ph   trªn 20.000  ng  ×  êi cã  ®å th ng   thÈm  Òn  ö  ¹tph¶ilËp    quy x ph     biªnb¶n  theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  ®Þ ti §i 47  lÖnh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ëp    X l    h ch   th   15  k t  l biªn b¶n, ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tph¶ira  Õt  nh  ö  ¹tvµ  öi quyÕt      th quy x ph     quy ®Þ x ph   g   ®Þnh  ö  ¹ttí tæ  x ph     chøc,c¸nh©n  Þ  ö  ¹ttheo  ng  i    b x ph   ®ó quy  nh  ¹ §iÒu    ®Þ t  i 48 Ph¸p  Önh  ö   ýviph¹m  µnh  Ýnh. N Õ u   ã  Òu  ×nh  Õtphøc  ¹p,thêi l X l    h ch   c nhi t ti   t    h¹n trªncã  Ó  îckÐo  µi,nhng      th ®   d  kh«ng  îcqu¸ 30  µy. ®     ng Quy Õt  nh  ¹ttiÒn  õ 2.000.000  ng  ëlªnph¶i® îc göicho  Ön  ®Þ ph   t  ®å tr         Vi KiÓ m     ©n  ©n  ïng cÊp. s¸tNh d c  3. Quy Õt  Þnh  ö  ¹tph¶igöicho  chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tvµ  ¬i   d x ph      tæ     b x ph   n   thu tiÒn  ¹ttrong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy    Õt  nh  ö  ¹t.   ph      3  k t  ra quy ®Þ x ph   Trong  thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  chøc, c¸ nh©n  Ën  îc quyÕt  nh  ö  ¹t   5  k t  tæ     nh ®  ®Þ x ph   m µ   chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tkh«ng  ù gi¸cchÊp  µnh  ×  êi cã  Èm   tæ     b x ph   t    h th ng   th quyÒn  ö  ¹tcã  Òn    Õt  nh  ìng chÕ   x ph   quy ra quy ®Þ c  theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 55 Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l X l    h ch §iÒu    23.­Thu  ép  Òn ph¹t n ti   Tæ  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  µnh  Ýnh  Ò      ch viviph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr bÞ   ¹ttiÒn  ph   ph¶i nép  Òn  ¹t®óng  êih¹n  µ  ng  ¬i ghi trong  Õt   ti ph   th   v ®ó n    quy   ®Þnh  ö  ¹t. x ph Trong  êng  îp  tr h kh«ng  ép  ¹t®óng  êih¹n  n ph   th   quy  nh   ×  Þ   ìng ®Þ th b c   chÕ     µnh. thih
 13. 13 Nghiªm  Ê m   êi xö  ¹ttrùc tiÕp  c ng   ph     thu  Òn  ¹tdíibÊt  ú  ×nh  ti ph     kh thøc  nµo. §iÒu    ícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp 24.­T   sd gi ph 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  îcc¬     ®   quan  qu¶n  ýNhµ   ícvÒ   l  n   b¶o  Ö   v m«i  êng  tr cÊp    ¹  Êy  Ðp,  Êy  c¸c lo i gi ph gi chøng  Ën  ã  éi dông  ªnquan  Ò   nh cn  li   v b¶o  Ö   v m«i  êng  íi®©y   äilµ giÊy  Ðp)  u   ã  Ó  Þ  ícquyÒn  ö  ông  Õu   tr (d   g    ph ®Ò c th b t   sd n cã      ¹m  µnh  Ýnh  ªnquan  ùc tiÕp  n   c¸c vi ph h ch li   tr   ®Õ quy  nh  Ò   ö  ông  ®Þ vsd giÊy phÐp  .   ®ã Khi quyÕt  nh   íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp,  êi cã  Èm   ®Þ t  sd gi ph ng   th quyÒn  ph¶ilËp biªnb¶n,ghirâ lýdo ícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp             t  sd gi   theo    éidung  c¸cn   quy  nh  ¹  Òu  Ph¸p  Önh  ö   ý vi ph¹m  µnh  Ýnh, ®ång  êiph¶i ®Þ ti§i 50  l X l    h ch   th     buéc  nh  ®× chØ    ¹m. viph ViÖc  íc quyÒn  ö  ông  Êy  Ðp  t  sd gi ph chØ   îc thùc  Ön    ã  ®  hi khi c quyÕt  ®Þnh b»ng    v¨n b¶n  ña  êicã  Èm  Òn  c ng   th quy quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    2, kho¶n    3, kho¶n  §iÒu  cña  6  21  NghÞ   nh  µy.Quy Õt  nh  ®Þ n  ®Þ ph¶igöicho  chøc,c¸    tæ     nh©n  Þ  ö  ý, ng  êith«ng    b x l  ®å th   b¸o cho  ¬icÊp  Êy phÐp  Õt. n  gi   bi Ng êi cã  Èm   Òn    th quy quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    4, kho¶n    5, kho¶n  §iÒu    6  21 cña NghÞ   nh  µy  ã  Òn    Þ  ¬  ®Þ n c quy ®Ò ngh c quan  Êp  Êy  Ðp  Ò   c gi ph v m«i  ­ tr êng    åigiÊy phÐp. thu h     2.TícquyÒn  ö  ông  Êy phÐp  ã  êih¹n ®èi víi     ¹m  Çn  u,     sd gi   c th         viph l ®Ç c¸c cã  Ó  ¾c  ôc  îc.Khih Õt  êih¹n    th kh ph ®     th   ghitrong quyÕt ®Þnh  ö  ¹t, êicã      x ph  ng   thÈm  Òn  ö  ¹tph¶itr¶l¹ giÊy phÐp  quy x ph       i   cho  chøc,c¸ nh©n  îcsö  ông  tæ     ® d giÊy phÐp.   3. TícquyÒn  ö  ông  Êy  Ðp     sd gi ph kh«ng  êih¹n    ông  th   ¸p d trong c¸c tr ng     ê hîp sau:   a.GiÊy  Ðp  îccÊp    ph ®   kh«ng  ng  Èm  Òn; ®ó th quy b.GiÊy  Ðp  ã  éidung    íi   ph c n   tr¸v   i quy  nh  ®Þ b¶o  Ö   v m«i  êng; tr c.Vi ph¹m     nghiªm  äng xÐt thÊy  tr     kh«ng  Ó  th cho  Õp tôcho¹t®éng  îc. ti       ® §iÒu    ñ  ôc¸p dông    Ön  25.­Th t     c¸cbi ph¸p xö  ýhµnh  Ýnh    l  ch kh¸c 1. Ng êi cã  Èm   Òn  ö  ¹tquy  nh    Òu  cña      th quy x ph   ®Þ ë §i 21  NghÞ   nh   ®Þ nµy    Õt  Þnh    ông    Ön  khiquy d ¸p d c¸c bi ph¸p  µnh  Ýnh  h ch kh¸c ph¶ic¨n cø  µo      v quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  lu   møc    Öth¹ithùc tÕ  hµnh      ¹m  µnh  ®é thi       do  viviph h chÝnh  ©y  vµ  g ra  ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   Õt  nh  ña    tr   lu   quy ®Þ c m × nh. 2.Tæ     chøc,c¸nh©n  Þ    ông  ÷ng  Ön     b ¸p d nh bi ph¸p hµnh  Ýnh    ch kh¸cph¶i     thihµnh    ×nh    c¸c h thøc  ¹t®ã   ph   trong thêih¹n  ngµy     5  sau    îc giao  Õt khi®   quy   ®Þnh  ö  ¹t, õtr ng  îp ph¸p  Ëtcã  x ph     ê h   tr lu   quy  nh  ®Þ kh¸c.Trêng  îp kh«ng      h  thi hµnh  ÏbÞ   ìng chÕ   s  c   trong thêigian quy  nh.    Ý       ®Þ Chi ph cho  Öc  chøc  ­ vi tæ  c ìng chÕ   tæ    do  chøc,c¸nh©n  Þ  ìng chÕ   Þu     bc   ch tr¸chnhiÖ m.   3. Trong  êng  îp c¸c tang  Ët,ph¬ng  Ön viph¹m  µnh  Ýnh  Ò       tr h   v  ti     h ch v b¶o vÖ  m«i  êng  tr ph¶itÞch  hoÆc     û  ×      µnh    thu  tiªuhu th khithih ph¶ilËp        biªn b¶n cã  ÷  ý  ña  êi quyÕt  nh,  êi bÞ   ¹t, êi lµm  ch k c ng   ®Þ ng   ph   ng   chøng  µ  ö  ýtang  v x l 
 14. 14 vËt viph¹m  µnh  Ýnh     h ch theo  ng  ®ó quy  nh  ¹  Òu    Òu  Ph¸p  Önh  ®Þ ti §i 51, §i 52  l Xö  ýviph¹m  µnh  Ýnh. l    h ch CH ¬NG   IV KHIÕ U   ¹I,Tè  N   C¸O  ö   ý  PH¹ M X L VI  §iÒu    Õu  ¹i, èc¸o vµ    Õt  Õu  ¹i, èc¸o 26.­Khi n       gi¶iquy khi n     t t 1. Tæ     chøc,c¸ nh©n  Þ   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò      b x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  ­ tr êng hoÆc   êi ®¹i diÖn  îp  ng     h ph¸p  ña  ä  ã  Òn  Õu  ¹i®èi  íiquyÕt c h c quy khi n   v    ®Þnh  ö  ¹tcña  êicã  Èm  Òn. Thñ  ôckhiÕu  ¹ivµ    Õt khiÕu  x ph   ng   th quy   t  n   gi¶iquy   n¹itheo quy  nh  ¹ §iÒu    Òu    Òu  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh      ®Þ t i 87,§i 88,§i 89  l X l    h chÝnh. 2. C«ng  ©n  ã  Òn  è c¸o  íic¸c c¬    d c quy t  v     quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy nh÷ng    ¹m  µnh  Ýnh  Ò   viph h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  ña    chøc, c¸ nh©n   tr c c¸c tæ     kh¸c. §iÒu   Xö   ý ngêi cã  Èm   Òn  ö  ¹tvi ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   27.­ l     th quy x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng tr Ng êicã  Èm  Òn  ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  Ò     th quy x ph     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng  tr m µ     ¹m    viph c¸cquy  nh  Ò   ö  ¹thµnh  Ýnh,s¸ch nhiÔu,dung  óng,bao  ®Þ v x ph   ch       t   che  cho  êiviph¹m, kh«ng  ö  ¹thoÆc   ö  ¹tkh«ng  ng  Èm  Òn,  ng       x ph   x ph   ®ó th quy th× tuú theo tÝnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ýkû  Ëthµnh  Ýnh       ch   ®é viph s   x l   lu   ch hoÆc   truycøu    tr¸chnhiÖm  ×nh  ù.   h s Trêng  îp g©y  Öth¹icho  µ   íc,tæ  h  thi     Nh n   chøc,c«ng  ©n  × ph¶ibåith   d th      ­ êng  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   CH ¬NG   V §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý;c¸cquy  nh  ö  ¹t 28.­Ngh ®Þ n c hi l     k    ®Þ x ph   viph¹m  µnh  Ýnh  Ò     h ch v b¶o  Ö   v m«i  êng    íi tr tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á ®Þ n ®Ò b∙i b §iÒu    é  ëng  é  29.­B tr B Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng  µ  é   ëng  tr v B tr Bé  µichÝnh  T  trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖm  ô  ña  × nh  ã    vc m c tr¸chnhiÖ m  ­   h íng dÉn    Õtvµ  chøc    µnh    chiti   tæ  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu    Bé  ëng  ñ  ëng  ¬  30.­C¸c  tr Th tr c quan  ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n   ©n   Nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản