intTypePromotion=1

Nghị định 31/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Dien Nghia | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
129
lượt xem
22
download

Nghị định 31/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 31/2005/NĐ-CP của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 31/2005/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Ngh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 31/2005/N§­CP ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005  VÒ s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých ChÝnh  phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc ngµy 26 th¸ng 11 n¨m   2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t,  Ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ: 1. Tiªu chÝ, danh môc s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých.  2. ViÖc thµnh lËp míi, tæ chøc l¹i, tæ chøc qu¶n lý  vµ  ho¹t  ®éng cña c«ng ty nhµ  níc  ®Æc biÖt trùc tiÕp phôc  vô quèc phßng, an ninh. 3. ViÖc tæ chøc l¹i, tæ chøc qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña  c«ng ty nhµ níc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých.  4. ViÖc tham gia s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch  vô c«ng Ých cña doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ   vµ hîp t¸c x∙.  §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ n ­ íc, doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c vµ hîp   t¸c   x∙,   ®îc   ®¨ng   ký   kinh   doanh   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt, cã ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng Ých.
 2. 2 § i Ò u   3.   Tiªu chÝ  x¸c  ®Þnh s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých S¶n phÈm, dÞch vô   ®îc x¸c  ®Þnh lµ  s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng Ých khi ®ång thêi ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1.  Lµ  s¶n phÈm,  dÞch  vô  thiÕt  yÕu   ®èi víi   ®êi sèng  kinh tÕ ­ x∙ héi cña ®Êt níc, céng ®ång d©n c cña mét khu  vùc l∙nh thæ hoÆc b¶o ®¶m quèc phßng, an ninh. 2.  ViÖc s¶n  xuÊt  vµ  cung  øng s¶n  phÈm,  dÞch vô   nµy  theo c¬ chÕ thÞ trêng khã cã kh¶ n¨ng bï ®¾p chi phÝ. 3. §îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  ®Æt hµng, giao  kÕ ho¹ch, ®Êu thÇu theo gi¸ hoÆc phÝ do Nhµ níc quy ®Þnh. §i Ò u  4.  Danh môc s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých 1. Danh môc s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých quy ®Þnh t¹i Phô  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. 2. Trong tõng thêi kú, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t chñ  tr×,  phèi   hîp   víi   c¸c   c¬   quan   cã   liªn   quan   tr×nh   Thñ   tíng  ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh viÖc söa  ®æi, bæ sung Danh môc s¶n  phÈm, dÞch vô c«ng Ých. §i Ò u   5.   C¸c ph¬ng thøc cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng Ých vµ nguyªn t¾c lùa chän 1.  ViÖc s¶n  xuÊt  vµ  cung  øng c¸c  s¶n phÈm,  dÞch  vô  c«ng   Ých   quy   ®Þnh   t¹i   Danh   môc   A   Phô   lôc   ban   hµnh   kÌm  theo NghÞ   ®Þnh nµy do c«ng ty nhµ  níc  ®Æc biÖt trùc tiÕp  phôc vô  quèc phßng, an ninh (sau  ®©y gäi t¾t lµ  c«ng ty  quèc phßng, an ninh) thùc hiÖn theo ph¬ng thøc  ®Æt hµng  hoÆc giao kÕ ho¹ch.  2.  ViÖc s¶n  xuÊt  vµ  cung  øng c¸c  s¶n phÈm,  dÞch  vô  c«ng   Ých   quy   ®Þnh   t¹i   Danh   môc   B   Phô   lôc   ban   hµnh   kÌm  theo NghÞ ®Þnh nµy:  a)   Do   c«ng   ty   nhµ   níc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   c«ng   Ých  thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Æt hµng hoÆc giao kÕ ho¹ch;  b) Do doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng thuéc ®iÓm a kho¶n 2  §iÒu nµy, doanh nghiÖp thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ  kh¸c  vµ hîp t¸c x∙ thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Æt hµng.  3.  ViÖc s¶n  xuÊt  vµ  cung  øng c¸c  s¶n phÈm,  dÞch  vô  c«ng   Ých   quy   ®Þnh   t¹i   Danh   môc   C   Phô   lôc   ban   hµnh   kÌm  theo NghÞ ®Þnh nµy, do doanh nghiÖp nhµ níc, doanh nghiÖp  thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c vµ hîp t¸c x∙ thùc hiÖn  theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu hoÆc ®Æt hµng.
 3. 3 4.  §èi víi  nh÷ng  s¶n phÈm,  dÞch  vô  c«ng   Ých cã   thÓ  thùc hiÖn theo hai ph¬ng thøc, viÖc lùa chän ph¬ng thøc  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých thùc hiÖn theo thø tù  u tiªn sau: a) §Êu thÇu; b) §Æt hµng; c) Giao kÕ ho¹ch. §i Ò u   6.   QuyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   doanh   nghiÖp   khi  tham gia s¶n xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých 1. §èi víi doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ  vµ hîp t¸c x∙: a) Thùc hiÖn viÖc ký  kÕt hîp  ®ång vµ  h¹ch to¸n kinh  tÕ   theo   quy   ®Þnh   cña   ph¸p   luËt;   chÞu   tr¸ch   nhiÖm   tríc  kh¸ch  hµng  vµ  tríc ph¸p luËt vÒ  s¶n phÈm,  dÞch  vô  c«ng  Ých do m×nh cung øng; b)  Cung cÊp   ®ñ  sè  lîng s¶n  phÈm,  dÞch  vô  c«ng  Ých,  ®¶m b¶o ®óng chÊt lîng, ®óng ®èi tîng vµ ®óng thêi gian;  c) §îc Nhµ níc thanh to¸n theo gi¸ hoÆc phÝ ®∙ ®îc c¬  quan nhµ  níc cã thÈm quyÒn chÊp thuËn; d) §îc hç  trî  vµ  t¹o  ®iÒu kiÖn thuËn lîi  ®Ó  s¶n xuÊt  vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých theo quy  ®Þnh cña  nhµ níc. 2. §èi víi c«ng ty nhµ níc: Ngoµi c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp khi tham   gia s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy, c¸c c«ng ty nhµ  níc  ®îc hëng  c¸c   quyÒn   vµ   nghÜa   vô   quy   ®Þnh   t¹i   kho¶n   1,   kho¶n   2,  kho¶n 3, kho¶n 4 vµ kho¶n 5 §iÒu 19 LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc vµ  t¹i Quy chÕ  qu¶n lý  tµi chÝnh cña c«ng ty nhµ  n íc  vµ qu¶n lý vèn nhµ níc ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c. Ch¬ng II C«ng ty quèc phßng, an ninh §i Ò u  7.  C«ng ty quèc phßng, an ninh 1. C«ng ty quèc phßng, an ninh lµ c«ng ty nhµ níc ®îc  thiÕt   kÕ,   ®Çu   t  thµnh   lËp   ®Ó   trùc   tiÕp   thùc   hiÖn   c¸c  nhiÖm vô  mang tÝnh æn  ®Þnh, thêng xuyªn trong nh÷ng lÜnh  vùc, ®Þa bµn trùc tiÕp phôc vô quèc phßng, an ninh vµ b¶o  ®¶m   bÝ   mËt   quèc   gia,   do   Nhµ   níc   ®Æt   hµng   hoÆc   giao   kÕ  ho¹ch.  
 4. 4 2. Tiªu chÝ   ®Ó   ®îc c«ng nhËn lµ  c«ng ty quèc phßng,  an ninh C«ng ty quèc phßng, an ninh ph¶i  ®¸p øng  ®ñ  c¸c tiªu  chÝ sau: a) §îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh   lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng ty nhµ níc; b) §îc Nhµ  níc  ®Æt hµng hoÆc giao kÕ  ho¹ch æn  ®Þnh,  thêng xuyªn s¶n xuÊt, cung øng mét hoÆc mét sè  s¶n phÈm,  dÞch vô  c«ng  Ých, thùc hiÖn nhiÖm vô  quèc phßng, an ninh  quy  ®Þnh t¹i Danh môc A Phô  lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh nµy.   §i Ò u  8.  Thµnh lËp míi c«ng ty quèc phßng, an ninh ViÖc thµnh lËp míi c«ng ty quèc phßng, an ninh thùc   hiÖn   theo   quy   ®Þnh   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   thµnh   lËp   míi,   tæ  chøc l¹i, gi¶i thÓ  c«ng ty nhµ  níc vµ  c¸c v¨n b¶n híng  dÉn cã liªn quan. Tïy   theo   tÝnh   chÊt,   nhiÖm   vô   ®îc   giao,   Bé   trëng   Bé  Quèc   phßng,   Bé   trëng   Bé   C«ng   an,   Trëng   ban   Ban   C¬   yÕu  ChÝnh phñ  quyÕt  ®Þnh thµnh viªn Héi  ®ång thÈm  ®Þnh §Ò  ¸n  thµnh lËp míi c«ng ty quèc phßng, an ninh. §i Ò u  9.  S¾p xÕp c«ng ty quèc phßng, an ninh 1. C¨n cø c¸c tiªu chÝ  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 7  NghÞ   ®Þnh nµy, Bé  trëng Bé  Quèc phßng, Bé  trëng Bé  C«ng  an, Trëng  ban  Ban  C¬  yÕu ChÝnh  phñ  xem xÐt, quyÕt   ®Þnh  c«ng nhËn tõng c«ng ty trong sè  c¸c c«ng ty nhµ  níc do  m×nh   qu¶n   lý   lµ   c«ng   ty   quèc   phßng,   an   ninh   vµ   sau   ®ã  hµng n¨m   xem xÐt, c«ng nhËn l¹i  ®èi víi c¸c c«ng ty  ®∙  ®îc c«ng nhËn lµ c«ng ty quèc phßng, an ninh, b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  th«ng b¸o cho Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  Tµi chÝnh. 2. §èi víi nh÷ng c«ng ty kh«ng  ®îc c«ng nhËn lµ  c«ng  ty quèc phßng,  an ninh,  th×  thùc hiÖn  s¾p  xÕp  l¹i  theo  tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng ty nhµ  níc vµ  c«ng ty  thµnh viªn h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc tæng c«ng ty nhµ  níc  do   Thñ   tíng   ChÝnh   phñ   ban   hµnh   vµ   theo   §Ò   ¸n   s¾p   xÕp  doanh nghiÖp nhµ níc ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt.  3. ViÖc s¸p nhËp, hîp nhÊt, chia t¸ch, gi¶i thÓ  c«ng  ty quèc phßng, an ninh thùc hiÖn theo quy  ®Þnh cña ChÝnh  phñ.
 5. 5 § i Ò u   10.   Tæ   chøc   qu¶n   lý   c«ng   ty   quèc   phßng,   an  ninh C«ng ty quèc phßng, an ninh cã c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý  gåm: Tæng gi¸m ®èc hoÆc Gi¸m ®èc vµ bé m¸y gióp viÖc. Tæng gi¸m  ®èc hoÆc Gi¸m  ®èc, Phã  Tæng gi¸m  ®èc hoÆc   Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n trëng vµ c¸c chøc danh qu¶n lý quan  träng kh¸c, c¸c chøc danh liªn quan trùc tiÕp thùc hiÖn  nhiÖm vô  quèc phßng, an ninh, bÝ  mËt quèc gia trong c«ng  ty quèc phßng, an ninh thuéc biªn chÕ  cña Bé  Quèc phßng,  Bé C«ng an, Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ. Bé   trëng   Bé   Quèc   phßng,   Bé   trëng   Bé   C«ng   an,   Trëng  ban Ban C¬  yÕu ChÝnh phñ  híng dÉn thùc hiÖn quy  ®Þnh t¹i  §iÒu nµy. §i Ò u   11.   §Æt hµng hoÆc giao kÕ  ho¹ch cho c«ng ty  quèc phßng, an ninh  Bé   trëng   Bé   Quèc   phßng,   Bé   trëng   Bé   C«ng   an,   Trëng  ban Ban C¬  yÕu ChÝnh phñ   ®Æt hµng hoÆc giao kÕ  ho¹ch s¶n  xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm,  dÞch vô  c«ng  Ých, thùc  hiÖn  nhiÖm vô  quèc phßng, an ninh cho c«ng ty quèc phßng, an  ninh. §i Ò u   12.  QuyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng ty quèc phßng,   an ninh Ngoµi c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp tham gia   s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy, c«ng ty quèc   phßng, an ninh cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y: 1.   §îc   Nhµ   níc   ®Çu   t  ®ñ   vèn   ®Ó   h×nh   thµnh   tµi   s¶n  phôc vô  môc tiªu ho¹t  ®éng trùc tiÕp phôc vô  quèc phßng,  an ninh. 2. ChÊp hµnh quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn vÒ  viÖc  ®iÒu chuyÓn phÇn vèn hoÆc tµi s¶n phôc vô  môc tiªu ho¹t  ®éng trùc tiÕp phôc vô  quèc phßng, an ninh  cña c«ng ty  ®Ó  thùc hiÖn nhiÖm vô  phôc vô  quèc phßng, an  ninh ë c«ng ty kh¸c trong trêng hîp cÇn thiÕt. 3. Cã  quyÒn chuyÓn nhîng, cho thuª, thÕ  chÊp tµi s¶n  phôc vô  môc tiªu ho¹t  ®éng trùc tiÕp phôc vô  quèc phßng,  an ninh thuéc quyÒn qu¶n lý  cña c«ng ty khi  ®îc c¬  quan  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty cho phÐp. ViÖc thÕ  chÊp gi¸  trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n cña c«ng ty g¾n liÒn víi  quyÒn  sö  dông   ®Êt  phôc  vô  môc  tiªu  ho¹t  ®éng trùc  tiÕp  phôc vô  quèc phßng, an ninh  ®îc thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.
 6. 6 4. §îc sö  dông c¸c nguån lùc  ®îc giao  ®Ó  tæ chøc s¶n  xuÊt   vµ   cung   øng   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   c«ng   Ých   ngoµi   kÕ  ho¹ch ®îc giao, ho¹t ®éng kinh doanh bæ sung khi: a)   §îc   ngêi   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   c«ng   ty   cho   phÐp  b»ng v¨n b¶n; b)   Kh«ng   ¶nh   hëng   tíi   viÖc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   trùc  tiÕp phôc vô quèc phßng, an ninh ®îc giao; c)   §¨ng   ký   bæ   sung   ngµnh   nghÒ   kinh   doanh   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; d) H¹ch to¸n riªng phÇn ho¹t  ®éng kinh doanh vµ  thùc  hiÖn nghÜa vô nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §i Ò u   13.   Hç   trî   tµi   chÝnh   ®èi   víi   c«ng   ty   quèc  phßng, an ninh Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, ngoµi nh÷ng quy ®Þnh chung  vÒ  khuyÕn khÝch vµ  hç  trî   ®Çu t  theo quy  ®Þnh cña ph¸p  luËt, c«ng ty quèc phßng, an ninh ®îc: 1.  MiÔn tiÒn  thuª   ®Êt,  tiÒn sö   dông  ®Êt  vµ  thuÕ  sö  dông   ®Êt   ®èi   víi   diÖn   tÝch   ®Êt   cÇn   thiÕt   ®îc   sö   dông  trong thêi gian trùc tiÕp phôc vô quèc phßng, an ninh. 2. CÊp kinh phÝ  cho viÖc duy tr×  b¶o dìng, söa ch÷a  c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt trùc tiÕp thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô  quèc phßng, an ninh vµ  hç  trî  l¬ng cho  ®éi ngò  c«ng nh©n  lµnh nghÒ ®îc x¸c ®Þnh trong ®Þnh biªn cña d©y chuyÒn s¶n   xuÊt  ®ã, trong  trêng  hîp  t¹m  ngõng  s¶n xuÊt mµ  c«ng ty  kh«ng cã kh¶ n¨ng bï ®¾p chi phÝ. 3. C¸c c«ng ty quèc phßng, an ninh ho¹t  ®éng t¹i c¸c  ®Þa bµn chiÕn  lîc quan träng,  kÕt hîp kinh tÕ  víi quèc  phßng   ®îc   xem   xÐt   hç   trî   2   quü   khen   thëng   vµ   phóc   lîi  b»ng   2   th¸ng   l¬ng   thùc   hiÖn,   trong   trêng   hîp   kh«ng   ®ñ  nguån ®Ó trÝch lËp 2 quü ®ã. 4. C¸c c«ng ty quèc phßng, an ninh  ë  vïng s©u, vïng  xa, biªn giíi,  h¶i  ®¶o hoÆc  ®Þa bµn chiÕn  lîc  ®Æc biÖt  khã  kh¨n  ®îc xem xÐt hç  trî  kinh phÝ  nhµ  trÎ, gi¸o dôc  t¹i ®Þa bµn cha cã trêng líp theo hÖ gi¸o dôc vµ kinh phÝ  y tÕ ®èi víi nh÷ng n¬i do ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt ph¶i duy tr×   bÖnh viÖn vµ tr¹m x¸. Ngoµi ra, c¸c c«ng ty quèc phßng, an ninh ®Æc biÖt vµ   c«ng ty quèc phßng,  an ninh ho¹t  ®éng  trªn  c¸c  ®Þa bµn  chiÕn lîc, kÕt hîp kinh tÕ  víi quèc phßng  ®îc hëng c¸c u  ®∙i   vµ   hç   trî   kh¸c   theo   quyÕt   ®Þnh   cña   Thñ   tíng   ChÝnh  phñ.
 7. 7 § i Ò u  14.  Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t thùc hiÖn 1. C«ng ty quèc phßng, an ninh thùc hiÖn viÖc b¸o c¸o   ®Þnh kú  hoÆc  ®ét xuÊt theo yªu cÇu cña Bé  trëng Bé  Quèc  phßng,  Bé  trëng Bé  C«ng an, Trëng ban Ban C¬  yÕu ChÝnh  phñ   vÒ   t×nh   h×nh   vµ   kÕt   qu¶   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   quèc   phßng, an ninh; t×nh h×nh vµ  kÕt qu¶ ho¹t  ®éng s¶n xuÊt  kinh doanh kh¸c cña c«ng ty. 2.  Bé  Quèc  phßng,  Bé  C«ng  an, Ban  C¬  yÕu  ChÝnh  phñ  quy ®Þnh chÕ ®é b¸o c¸o ho¹t ®éng cña c«ng ty quèc phßng,  an ninh; chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc kiÓm tra, theo dâi vµ  gi¸m   s¸t   c«ng   ty   quèc   phßng,   an   ninh   do   m×nh   qu¶n   lý  trong viÖc thùc hiÖn  ®óng vµ   ®Çy  ®ñ  nhiÖm vô  quèc phßng,  an ninh, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c theo quy ®Þnh   cña ph¸p luËt. §i Ò u   15.  QuyÒn vµ  nghÜa vô  cña chñ  së  h÷u nhµ  níc  ®èi víi c«ng ty quèc phßng, an ninh 1. Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ lµ  ®¹i diÖn chñ  së  h÷u nhµ  níc  ®èi víi c«ng ty quèc phßng,  an   ninh   do   m×nh   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   vµ   ®îc   Thñ   tíng  ChÝnh phñ uû quyÒn thùc hiÖn mét sè quyÒn vµ nghÜa vô cña  chñ së h÷u nhµ níc ®èi víi c«ng ty quèc phßng, an ninh do  Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp. 2. Bé trëng Bé Quèc phßng, Bé trëng Bé C«ng an, Trëng  ban Ban C¬ yÕu ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm,   khen thëng, kû  luËt Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty quèc   phßng, an ninh; quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th­ ëng, kû luËt Phã Tæng gi¸m ®èc, Phã Gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ ëng   c«ng   ty   quèc   phßng,   an   ninh   theo   ®Ò   nghÞ   cña   Tæng  gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc c«ng ty. Tæng gi¸m  ®èc, Gi¸m  ®èc c«ng ty quèc phßng, an ninh   quyÕt  ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû  luËt c¸c  chøc danh qu¶n lý kh¸c trong c«ng ty. Ch¬ng III C«ng ty nhµ níc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých §i Ò u   16.   C«ng ty nhµ  níc thùc hiÖn nhiÖm vô  c«ng  Ých  1.   C«ng   ty   nhµ   níc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   c«ng   Ých   lµ  c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc   thiÕt   kÕ,   ®Çu   t  thµnh   lËp   ®Ó   thùc  hiÖn môc tiªu chñ yÕu, thêng xuyªn vµ æn ®Þnh lµ s¶n xuÊt  vµ   cung   øng   s¶n   phÈm,   dÞch   vô   c«ng   Ých   do   nhµ   níc   ®Æt  hµng hoÆc giao kÕ ho¹ch.
 8. 8 2. C«ng ty nhµ  níc  ®îc c«ng nhËn lµ  c«ng ty nhµ  níc  thùc hiÖn nhiÖm vô  c«ng  Ých khi  ®¸p øng  ®ñ  c¸c tiªu chÝ  sau:  a) §îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thµnh   lËp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi c«ng ty nhµ níc;  b) §îc Nhµ  níc  ®Æt hµng hoÆc giao kÕ  ho¹ch æn  ®Þnh,  thêng xuyªn s¶n xuÊt, cung øng mét hoÆc mét sè  s¶n phÈm,  dÞch vô c«ng Ých quy ®Þnh t¹i Danh môc B Phô lôc ban hµnh   kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy.   §i Ò u   17.   Giao   kÕ   ho¹ch   vµ   thanh   quyÕt   to¸n   cho  c«ng ty nhµ níc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých  1.  C«ng ty  nhµ  níc thùc  hiÖn  nhiÖm  vô  c«ng  Ých x©y  dùng c¸c chØ tiªu kÕ  ho¹ch riªng vÒ  s¶n xuÊt vµ  cung øng  c¸c s¶n phÈm,  dÞch  vô  c«ng   Ých trong kÕ  ho¹ch  hµng  n¨m  cña c«ng ty.  ViÖc tæng hîp, giao kÕ  ho¹ch thùc hiÖn theo quy  ®Þnh  hiÖn hµnh. 2. ViÖc thanh quyÕt to¸n s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých   b»ng   nguån   ng©n   s¸ch   do   Nhµ   níc   ®Æt   hµng   hoÆc   giao   kÕ  ho¹ch ®îc thùc hiÖn nh sau: a) Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung  ­ ¬ng (sau  ®©y gäi t¾t lµ  Uû  ban nh©n d©n cÊp tØnh) thùc  hiÖn thanh quyÕt to¸n  ®èi víi s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých  ®Æt hµng hoÆc giao kÕ  ho¹ch cho c¸c c«ng ty nhµ  níc thùc  hiÖn   nhiÖm   vô   c«ng   Ých   trùc   thuéc   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp  tØnh; b)   Bé   Tµi   chÝnh   chñ   tr×,   phèi   hîp   víi   Bé   qu¶n   lý  ngµnh thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n  ®èi víi s¶n phÈm, dÞch  vô  c«ng  Ých  ®Æt hµng hoÆc giao kÕ  ho¹ch cho c¸c c«ng ty  nhµ níc thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých trùc thuéc Bé. §i Ò u   18.   S¾p xÕp c«ng ty nhµ  níc thùc hiÖn nhiÖm  vô c«ng Ých  1. C¨n cø vµo c¸c tiªu chÝ  quy  ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu  16 NghÞ   ®Þnh nµy, Bé  trëng, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp  tØnh xem xÐt, quyÕt  ®Þnh c«ng nhËn tõng c«ng ty trong sè  c¸c c«ng ty nhµ  níc do m×nh qu¶n lý  lµ  c«ng ty nhµ  níc  thùc hiÖn nhiÖm vô  c«ng  Ých vµ  sau  ®ã  hµng n¨m xem xÐt,  c«ng   nhËn   l¹i   ®èi   víi   c¸c   c«ng   ty   ®∙   ®îc   c«ng   nhËn   lµ  c«ng ty nhµ  níc thùc hiÖn nhiÖm vô  c«ng  Ých, b¸o c¸o Thñ  tíng ChÝnh phñ  vµ  th«ng b¸o cho Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t , Bé  Tµi chÝnh.
 9. 9 2.  §èi víi  nh÷ng  c«ng ty  nhµ  níc kh«ng   ®¸p  øng c¸c  tiªu chÝ  nªu t¹i kho¶n 2 §iÒu 16 NghÞ   ®Þnh nµy, th×  thùc  hiÖn s¾p xÕp l¹i theo tiªu chÝ, danh môc ph©n lo¹i c«ng  ty nhµ  níc vµ  c«ng ty h¹ch to¸n  ®éc lËp thuéc tæng c«ng  ty nhµ  níc do Thñ  tíng ChÝnh phñ  ban hµnh vµ  theo §Ò  ¸n  s¾p xÕp doanh nghiÖp nhµ  níc  ®îc Thñ  tíng ChÝnh phñ  phª  duyÖt.  §i Ò u   19.   QuyÒn   vµ   nghÜa   vô   cña   c«ng   ty   nhµ   níc  thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng Ých Ngoµi c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña doanh nghiÖp tham gia   s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ   ®Þnh   nµy, c«ng ty nhµ  níc thùc hiÖn nhiÖm vô  c«ng  Ých cã  c¸c quyÒn vµ  nghÜa vô  sau ®©y: 1.   §îc   Nhµ   níc   ®Çu   t  ®ñ   vèn   ®Ó   h×nh   thµnh   tµi   s¶n  phôc vô  môc tiªu s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng Ých. 2. ChÊp hµnh quyÕt  ®Þnh cña c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm  quyÒn vÒ  viÖc  ®iÒu chuyÓn phÇn vèn hoÆc tµi s¶n phôc vô  môc tiªu s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých  cña c«ng ty  ®Ó  thùc hiÖn môc tiªu s¶n xuÊt vµ  cung øng  s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých ë c«ng ty kh¸c trong trêng hîp  cÇn thiÕt. 3. Cã  quyÒn chuyÓn nhîng, cho thuª, thÕ  chÊp tµi s¶n  phôc vô  môc tiªu s¶n xuÊt vµ  cung øng s¶n phÈm, dÞch vô  c«ng  Ých thuéc quyÒn qu¶n lý  cña c«ng ty khi  ®îc c¬  quan  quyÕt  ®Þnh thµnh lËp c«ng ty cho phÐp. ViÖc thÕ  chÊp gi¸  trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt, tµi s¶n cña c«ng ty g¾n liÒn víi  quyÒn sö  dông  ®Êt phôc vô  môc tiªu s¶n xuÊt vµ  cung øng  s¶n phÈm,  dÞch  vô  c«ng   Ých  ®îc thùc  hiÖn  theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. 4. §îc sö  dông c¸c nguån lùc  ®îc giao  ®Ó  tæ chøc s¶n  xuÊt vµ cung øng s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých ngoµi kÕ ho¹ch   ®îc giao vµ ho¹t ®éng kinh doanh bæ sung khi: a)   §îc   ngêi   quyÕt   ®Þnh   thµnh   lËp   c«ng   ty   cho   phÐp  b»ng v¨n b¶n; b)   Kh«ng   ¶nh   hëng   tíi   viÖc   thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   c«ng  Ých ®îc giao; c)   §¨ng   ký   bæ   sung   ngµnh   nghÒ   kinh   doanh   theo   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt; d) H¹ch to¸n riªng phÇn ho¹t  ®éng kinh doanh vµ  thùc  hiÖn nghÜa vô nép thuÕ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 
 10. 10 Ch¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  20.  HiÖu lùc thi hµnh 1. NghÞ   ®Þnh nµy cã  hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng   C«ng   b¸o   vµ   thay   thÕ   NghÞ   ®Þnh   sè   56/CP   ngµy   02  th¸ng 10 n¨m 1996 cña ChÝnh phñ  vÒ  doanh nghiÖp nhµ  níc  ho¹t ®éng c«ng Ých. 2.   Bé   Tµi   chÝnh,   Bé   Quèc   phßng   cã   tr¸ch   nhiÖm   h íng  dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh nµy.  3. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  tr­ ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c  tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi  hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 11. 11 Phô lôc Danh môc s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých (ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè31/2005/N§­CP  ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ) Danh môc A C¸c s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých, nhiÖm vô quèc phßng, an  ninh do c«ng ty  quèc phßng, an ninh thùc hiÖn theo ph¬ng thøc ®Æt hµng  hoÆc giao kÕ ho¹ch 1. S¶n xuÊt thuèc næ phôc vô quèc phßng. 2. S¶n xuÊt ho¸ chÊt phôc vô quèc phßng. 3. S¶n xuÊt chÊt phãng x¹. 4. S¶n xuÊt, söa ch÷a vò khÝ, khÝ tµi; trang thiÕt bÞ   kü   thuËt   cho   quèc   phßng,   an   ninh;   trang   thiÕt   bÞ,   tµi  liÖu kü thuËt mËt m∙. 5. In tµi liÖu, s¸ch b¸o chÝnh trÞ, qu©n sù chuyªn dïng   cho quèc phßng, an ninh. 6.   Thùc   hiÖn   nhiÖm   vô   quèc   phßng,   an   ninh   ®Æc   biÖt  theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Danh môc B C¸c s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých do doanh nghiÖp nhµ níc,  doanh nghiÖp  thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c vµ hîp t¸c x∙ thùc hiÖn  theo ph¬ng thøc ®Æt hµng hoÆc giao kÕ ho¹ch 1.   In   tiÒn,   c¸c   chøng   chØ   cã   gi¸   vµ   s¶n   xuÊt   tiÒn  b»ng kim lo¹i. 2. DÞch vô ®iÒu hµnh bay. 3. DÞch vô b¶o ®¶m hµng h¶i, bao gåm: hoa tiªu, th«ng   tin duyªn h¶i, b¶o ®¶m an toµn hµng h¶i. 4. Qu¶n lý, b¶o tr×   ®êng s¾t quèc gia, bao gåm: cÇu,  ®êng, nhµ ga, th«ng tin, tÝn hiÖu ®êng s¾t. 5.   Qu¶n   lý,   b¶o   tr×   c¶ng   hµng   kh«ng,   bao   gåm:   ® êng  b¨ng, hÖ thèng th«ng tin tÝn hiÖu. 6. XuÊt b¶n s¸ch gi¸o khoa, s¸ch vµ  t¹p chÝ  phôc vô  gi¶ng  d¹y  vµ  häc tËp;  xuÊt  b¶n b¶n  ®å, s¸ch, b¸o chÝnh  trÞ; xuÊt b¶n t¹p chÝ, tranh ¶nh, s¸ch b¸o phôc vô   ®ång 
 12. 12 bµo d©n téc thiÓu  sè;  s¶n  xuÊt  phim thêi sù, tµi liÖu,  khoa häc, phim cho thiÕu nhi. 7. Qu¶n lý, khai th¸c hÖ  thèng c«ng tr×nh thuû  lîi cã  quy m« lín, bao gåm: c«ng tr×nh thuû  lîi liªn tØnh, liªn  huyÖn; c«ng tr×nh thuû n«ng kÌ ®¸ lÊn biÓn. 8.   Qu¶n   lý,   duy   tu   c«ng   tr×nh   ®ª   ®iÒu,   c«ng   tr×nh   ph©n lò vµ c¸c c«ng tr×nh phßng chèng thiªn tai. 9.   Trång   vµ   b¶o   vÖ   rõng   ®Çu   nguån,   rõng   ®Æc   dông,   rõng phßng hé, rõng sinh th¸i, rõng ngËp mÆn lÊn biÓn. 10. S¶n xuÊt, lu gi÷  gièng gèc c©y trång, vËt nu«i;  s¶n xuÊt vacxin phßng bÖnh. 11. DÞch vô  b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n. 12. Tho¸t níc ®« thÞ. 13. ChiÕu s¸ng c«ng céng. 14. Cung cÊp  ®iÖn cho vïng s©u, vïng xa, biªn giíi,   h¶i ®¶o. 15.Qu¶n   lý,   b¶o   tr×   ®êng   ®«   thÞ,   ®êng   bé   vïng   s©u,  vïng xa. 16. Qu¶n lý, b¶o tr× ®êng thuû néi ®Þa. 17.  Ho¹t   ®éng  ®iÒu tra c¬  b¶n vÒ   ®Þa chÊt, khÝ  tîng  thñy v¨n, ®o ®¹c b¶n ®å. 18.   Ho¹t   ®éng   kh¶o   s¸t,   th¨m   dß,   ®iÒu   tra   vÒ   tµi   nguyªn   ®Êt   ®ai,   níc,  kho¸ng   s¶n   vµ   c¸c   lo¹i   tµi   nguyªn   thiªn nhiªn. 19.  DÞch  vô  bu chÝnh  phæ  cËp,  dÞch vô   bu chÝnh  b¾t  buéc. 20. Mét sè  lÜnh vùc quan träng kh¸c theo quyÕt  ®Þnh   cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Danh môc C C¸c s¶n phÈm, dÞch vô c«ng Ých do doanh nghiÖp nhµ níc,  doanh nghiÖp  thuéc c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c vµ hîp t¸c x∙ thùc hiÖn  theo ph¬ng thøc ®Êu thÇu hoÆc ®Æt hµng 1. Qu¶n lý, khai th¸c hÖ thèng c«ng tr×nh thuû lîi cã   quy m« võa vµ nhá. 2. DÞch vô  vËn t¶i c«ng céng b»ng xe buýt t¹i c¸c  ®«  thÞ. 3.   DÞch   vô   c«ng   céng:   vÖ   sinh   m«i   trêng   c«ng   céng;  qu¶n lý  c«ng viªn;  trång vµ  qu¶n lý  ch¨m sãc c©y xanh, 
 13. 13 hoa c¶nh vØa hÌ, ®êng phè, d¶i ph©n c¸ch, vßng xoay; qu¶n  lý nghÜa trang, ho¶ t¸ng. 4. S¶n xuÊt phim truyÖn do nhµ  níc  ®Æt hµng hoÆc tµi  trî. 5. Qu¶n lý, b¶o tr× hÖ thèng ®êng bé. 6. Qu¶n lý, b¶o tr× bÕn phµ, bÕn xe quan träng. 7. VËn chuyÓn, cung øng hµng ho¸ vµ dÞch vô thiÕt yÕu   phôc vô ®ång bµo miÒn nói, vïng s©u, vïng xa. 8.  Mét sè  s¶n  phÈm  vµ  dÞch  vô  quan  träng  kh¸c theo  quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2