intTypePromotion=1

Nghị định 33/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
132
lượt xem
14
download

Nghị định 33/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 33/CP của Chính phủ về việc phê chuẩn Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 33/CP của Chính phủ

 1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA NGHÞ ®ÞNH CñA CHÝNH PHñ Sè 33/CP NGµY 27 TH¸NG 5 N¨M 1996 PHª CHUÈN §IÒU LÖ VÒ Tæ CHøC Vµ HO¹T ®éNG CñA TæNG C«NG TY C«NG NGHIÖP TµU THUû VIÖT NAM CHÝNH PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 1992; C¨n cø LuËt Doanh nghiÖp Nhµ níc ngµy 20 th¸ng 4 n¨m 1995; XÐt ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam, NGHÞ ®ÞNH: §iÒu 1.- Phª chuÈn §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 2.- Bé trëng Bé Tµi chÝnh, Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i, Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc vµ c¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ cã liªn quan h íng dÉn th× hµnh NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 3.- NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc tõ ngµy ký. C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
 2. 2 §IÒU LÖ VÒ Tæ CHøC Vµ HO¹T ®éNG CñA TæNG C«NG TY C«NG NGHIÖP TµU THUû VIÖT NAM (Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 33/CP ngµy 27 th¸ng 5 n¨m 1996) CH¬NG I NH÷NG QUY ®ÞNH CHUNG §iÒu 1.- Tæng c«ng ty C«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam (sau ®©y gäi t¾t lµ Tæng C«ng ty) lµ doanh nghiÖp Nhµ níc cã quy m« lín, do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh thµnh lËp, bao gåm c¸c thµnh viªn lµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp, doanh nghiÖp h¹ch to¸n phô thuéc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp, cã quan hÖ g¾n bã víi nhau vÒ lîi Ých kinh tÕ, tµi chÝnh, c«ng nghÖ, cung øng, tiªu thô, dÞch vô, th«ng tin, ®µo t¹o, nghiªn cøu, tiÕp thÞ trong ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû, c«ng tr×nh biÓn nh»m t¨ng cêng tÝch tô, tËp trung, ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c s¶n xuÊt ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng vµ hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ cña toµn Tæng c«ng ty ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô Nhµ níc giao, ®¸p øng nhu cÇu cña nÒn kinh tÕ. §iÒu 2.- Tæng c«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh ®ãng míi, söa ch÷a tµu thuû, thiÕt bÞ vµ ph¬ng tiÖn næi, chÕ t¹o kÕt cÊu thÐp, dµn khoan tõ kh©u tiÕp thÞ, nghiªn cøu, kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, lËp dù ¸n, chÕ thö, s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm; kinh doanh xuÊt nhËp khÈu vËt t, thiÕt bÞ, phô tïng, phô kiÖn tµu thuû vµ c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c cã liªn quan ®Õn ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû; thùc hiÖn hîp t¸c, liªn doanh, liªn kÕt víi c¸c tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi níc; kinh doanh c¸c ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 3.- Tæng c«ng ty cã: 1. T c¸ch ph¸p nh©n theo ph¸p luËt ViÖt Nam. 2. Tªn giao dÞch quèc tÕ lµ VIET NAM SHIPBUILDING INDUSTRY CORPORATION viÕt t¾t lµ VINASHIN. 3. Trô së chÝnh cña Tæng c«ng ty ®Æt t¹i thµnh phè Hµ Néi. 4. §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng, bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh. 5. Vèn vµ tµi s¶n; chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸c kho¶n nî trong ph¹m vi sè vèn do Tæng c«ng ty qu¶n lý. 6. Con dÊu; ®îc më tµi kho¶n t¹i Kho b¹c Nhµ níc vµ c¸c Ng©n hµng trong níc, ngoµi níc. 7. B¶ng c©n ®èi tµi s¶n, c¸c quü tËp trung theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ vµ híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. §iÒu 4.- Tæng c«ng ty chÞu sù qu¶n lý Nhµ níc cña c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng; ®ång thêi chÞu sù qu¶n lý cña c¬ quan ® îc giao thùc hiÖn quyÒn cña chñ së h÷u ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc theo quy ®Þnh t¹i LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt. §iÒu 5.- Tæng c«ng ty ®îc qu¶n lý bëi Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ® îc ®iÒu hµnh bëi Tæng gi¸m ®èc.
 3. 3 § iÒu 6.- Tæ chøc §¶ng céng s¶n ViÖt Nam trong Tæng c«ng ty ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p, ph¸p luËt cña níc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam vµ c¸c quy ®Þnh cña §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Tæ chøc c«ng ®oµn vµ c¸c tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi kh¸c trong Tæng c«ng ty ho¹t ®éng theo HiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt. CH¬NG II QUYÒN Vµ NGHÜA Vô CñA TæNG C«NG TY MôC I. QUYÒN CñA TæNG C«NG TY §iÒu 7.- 1. Tæng c«ng ty ®îc giao vµ cã quyÒn qu¶n lý, sö dông vèn, ®Êt ®ai, vïng níc, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn môc tiªu, nhiÖm vô chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi Nhµ níc giao cho Tæng c«ng ty trong tõng thêi kú. 2. Tæng c«ng ty cã quyÒn giao l¹i cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn qu¶n lý, sö dông c¸c nguån lùc mµ Tæng c«ng ty ®· nhËn cña Nhµ níc; ®iÒu chØnh nh÷ng nguån lùc ®· giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trong trêng hîp cÇn thiÕt, phï hîp víi kÕ ho¹ch ph¸t triÓn chung cña toµn Tæng c«ng ty. 3. Tæng c«ng ty cã quyÒn ®Çu t, liªn doanh, liªn kÕt, gãp vèn cæ phÇn, mua mét phÇn hoÆc toµn bé tµi s¶n cña doanh nghiÖp kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Tæng c«ng ty cã quyÒn chuyÓn nhîng, thay thÕ, cho thuª, thÕ chÊp, cÇm cè tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng c«ng ty, trõ nh÷ng thiÕt bÞ, nhµ xëng quan träng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ ph¶i ®îc c¬ quan Nhµ n- íc cã thÈm quyÒn cho phÐp, trªn nguyªn t¾c b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn; ®èi víi ®Êt ®ai, tµi nguyªn thuéc quyÒn qu¶n lý vµ sö dông cña Tæng c«ng ty ph¶i thùc hiÖn theo ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai. §iÒu 8.- Tæng c«ng ty cã quyÒn tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh nh sau: 1. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh phï hîp víi môc tiªu, nhiÖm vô Nhµ níc giao. 2. §æi míi c«ng nghÖ, trang thiÕt bÞ. 3. §Æt chi nh¸nh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæng c«ng ty ë trong n íc vµ ë níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. Kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ phï hîp víi môc tiªu vµ nhiÖm vô Nhµ níc giao; më réng quy m« kinh doanh theo kh¶ n¨ng cña Tæng c«ng ty vµ nhu cÇu cña thÞ trêng; kinh doanh nh÷ng ngµnh nghÒ kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 5. Lùa chän thÞ trêng vµ ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸, hîp t¸c s¶n xuÊt gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; trùc tiÕp xuÊt khÈu, nhËp khÈu theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 6. QuyÕt ®Þnh khung gi¸ hoÆc gi¸ mua, b¸n vËt t, nguyªn liÖu, s¶n phÈm vµ dÞch vô chñ yÕu; thèng nhÊt gi¸ xuÊt khÈu tèi thiÓu, gi¸ nhËp khÈu tèi ®a, trõ nh÷ng s¶n phÈm vµ dÞch vô do Nhµ níc ®Þnh gi¸. Trêng hîp c¸c
 4. 4 ®¬n vÞ thµnh viªn ph¶i ¸p dông møc gi¸ ngoµi khung gi¸ do Tæng c«ng ty quy ®Þnh th× ph¶i ®îc sù ®ång ý cña Tæng gi¸m ®èc. Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh gi¸ b¸n nh÷ng s¶n phÈm gåm nhiÒu ®¬n vÞ thµnh viªn cïng s¶n xuÊt vµ ph©n bæ ®¬n gi¸ cho tõng c«ng ®o¹n s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy. 7. X©y dùng vµ ¸p dông c¸c ®Þnh møc lao ®éng, vËt t , ®¬n gi¸ tiÒn l- ¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm, trªn tæng doanh thu hoÆc trªn lîi nhuËn trong khu«n khæ c¸c ®Þnh møc, ®¬n gi¸ cña Nhµ níc. 8. Ph©n cÊp viÖc tuyÓn chän, thuª mín, bè trÝ sö dông, ®µo t¹o lao ®éng, lùa chän c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, thëng vµ cã c¸c quyÒn kh¸c cña ng êi sö dông lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt; quyÕt ®Þnh møc l¬ng, thëng cho ngêi lao ®éng trªn c¬ së ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm, chi phÝ dÞch vô vµ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. 9. §îc mêi vµ tiÕp ®èi t¸c kinh doanh níc ngoµi cña Tæng c«ng ty ë ViÖt Nam; quyÕt ®Þnh cö ®¹i diÖn Tæng c«ng ty ra níc ngoµi c«ng t¸c, häc tËp, tham quan kh¶o s¸t; ®èi víi Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc ph¶i ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp. C¸c thµnh viªn kh¸c cña Héi ®ång qu¶n trÞ ra níc ngoµi do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. Phã Tæng gi¸m ®èc, gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c chøc danh kh¸c trong toµn Tæng c«ng ty ra níc ngoµi do Tæng gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh. §iÒu 9.- Tæng c«ng ty cã nhiÖm vô kinh doanh chñ yÕu sau ®©y: 1. X©y dùng vµ triÓn khai c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®ãng tµu; c¸c dù ¸n nghiªn cøu, thiÕt kÕ ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu, c¸c ph ¬ng tiÖn vËn t¶i vµ ph¬ng tiÖn thi c«ng c«ng tr×nh thuû. 2. Tæ chøc nghiªn cøu øng dông vµ triÓn khai c¸c ®Ò tµi, c¸c dù ¸n øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt thuéc c¸c lÜnh vùc c«ng nghiÖp tµu thuû vµ c¬ khÝ giao th«ng vËn t¶i cã liªn quan. 3. ChÕ t¹o c¸c trang bÞ c¬ khÝ, phô kiÖn, thiÕt bÞ ®iÖn vµ ®iÖn tö tµu thuû; c¸c lo¹i dÇm thÐp vµ kÕt cÊu thÐp. 4. Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, x©y dùng c¸c nhµ m¸y ®ãng tµu, söa ch÷a tµu; c¸c c«ng tr×nh biÓn, c¸c c«ng tr×nh x©y dùng giao th«ng vµ d©n dông cã liªn quan trong vµ ngoµi níc. 5. Ph¸ dì tµu cò vµ s¶n xuÊt phÕ liÖu; s¶n xuÊt, cung øng c¸c lo¹i nguyªn vËt liÖu vµ s¶n phÈm kim lo¹i, phi kim lo¹i phôc vô cho c«ng nghiÖp ®ãng tµu vµ c«ng nghiÖp giao th«ng vËn t¶i. 6. Tæ chøc, khai th¸c thùc nghiÖm n¨ng lùc c¸c ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû míi s¶n xuÊt vµ vËn t¶i biÓn. 7. XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp vËt t, phô kiÖn, trang thiÕt bÞ ph¬ng tiÖn vËn t¶i thuû vµ c¸c dÞch vô cho thuyÒn viªn. 8. T vÊn ®Çu t ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®ãng vµ söa ch÷a tµu. 9. Tæ chøc ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn chøc trong vµ ngoµi níc, ®¸p øng nhu cÇu kinh doanh cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®èi t¸c trong vµ ngoµi níc. 10. Tæng c«ng ty lµ ®èi t¸c chÝnh cña phÝa ViÖt Nam ®Ó thùc hiÖn c¸c dù ¸n liªn doanh, liªn kÕt trong c«ng nghiÖp ®ãng vµ söa ch÷a tµu, thùc
 5. 5 hiÖn c¸c dù ¸n hîp t¸c khoa häc kü thuËt, c¸c dÞch vô t vÊn, thiÕt kÕ kü thuËt víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. 11. Nghiªn cøu, ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ víi Nhµ níc vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, dù ¸n ®Çu t, c¸c c¬ chÕ vµ chÝnh s¸ch phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tµu thuû trong c¶ níc. §iÒu 10.- Tæng c«ng ty cã quyÒn qu¶n lý tµi chÝnh nh sau: 1. §îc sö dông vèn vµ c¸c quü cña Tæng c«ng ty ®Ó phôc vô kÞp thêi c¸c nhu cÇu kinh doanh theo nguyªn t¾c b¶o toµn, cã hiÖu qu¶. Tr êng hîp cÇn sö dông c¸c nguån vèn, quü kh¸c tr¸i môc ®Ých sö dông th× ph¶i hoµn tr¶. 2. Tù huy ®éng vèn ®Ó ho¹t ®éng kinh doanh nh ng kh«ng lµm thay ®æi h×nh thøc së h÷u; ®îc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®îc thÕ chÊp gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt g¾n liÒn víi tµi s¶n thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng c«ng ty t¹i Ng©n hµng ViÖt Nam ®Ó vay vèn kinh doanh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. §îc thµnh lËp, qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü tËp trung, quü khÊu hao c¬ b¶n; tû lÖ trÝch, chÕ ®é qu¶n lý vµ sö dông c¸c quü nµy quy ®Þnh trong Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. 4. Tæng c«ng ty ®îc sö dông phÇn lîi nhuËn cßn l¹i sau khi ®· lµm ®ñ nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc, lËp quü ®Çu t ph¸t triÓn vµ c¸c quü kh¸c theo quy ®Þnh vµ chia cho ngêi lao ®éng theo cèng hiÕn cña mçi ngêi vµo kÕt qu¶ kinh doanh trong n¨m vµ theo cæ phÇn (nÕu cã). 5. §îc hëng c¸c chÕ ®é trî cÊp, trî gi¸ hoÆc c¸c chÕ ®é u ®·i kh¸c cña Nhµ níc khi thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô s¶n xuÊt hoÆc cung øng dÞch vô phôc vô quèc phßng, an ninh, phßng chèng thiªn tai, ho¹t ®éng c«ng Ých hoÆc cung cÊp s¶n phÈm, dÞch vô theo chÝnh s¸ch gi¸ cña Nhµ n íc kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm, dÞch vô nµy cña Tæng c«ng ty. 6. §îc hëng c¸c chÕ ®é u ®·i ®Çu t hoÆc t¸i ®Çu t theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. §iÒu 11.- Tæng c«ng ty cã quyÒn tõ chèi vµ tè c¸o mäi yªu cÇu cung cÊp c¸c nguån lùc kh«ng ®îc ph¸p luËt quy ®Þnh cña bÊt kú c¸ nh©n hay tæ chøc nµo, trõ nh÷ng kho¶n tù nguyÖn ®ãng gãp v× môc ®Ých nh©n ®¹o vµ c«ng Ých. MôC II. NGHÜA Vô CñA TæNG C«NG TY §iÒu 12.- 1. Tæng c«ng ty cã nghÜa vô nhËn vµ sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn Nhµ níc giao, bao gåm c¶ phÇn vèn ®Çu t vµo doanh nghiÖp kh¸c; nhËn, sö dông cã hiÖu qu¶ tµi nguyªn ®Êt ®ai, vïng n íc vµ c¸c nguån lùc kh¸c Nhµ níc giao ®Ó thùc hiÖn môc tiªu kinh doanh, s¶n xuÊt, ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam vµ nh÷ng nhiÖm vô ®îc Nhµ níc giao. 2. Tæng c«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn: a. C¸c kho¶n nî ph¶i thu, ph¶i tr¶ ghi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña Tæng c«ng ty t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng c«ng ty;
 6. 6 b. Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông quèc tÕ mµ Tæng c«ng ty sö dông theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ; c. Tr¶ c¸c kho¶n tÝn dông do Tæng c«ng ty trùc tiÕp vay hoÆc c¸c kho¶n tÝn dông ®· ®îc Tæng c«ng ty b¶o l·nh cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vay theo hîp ®ång b¶o l·nh, nÕu c¸c ®¬n vÞ nµy kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶. §iÒu 13.- Tæng c«ng ty cã nghÜa vô qu¶n lý ho¹t ®éng kinh doanh nh sau: 1. §¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc kh¸ch hµng, tríc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do Tæng c«ng ty thùc hiÖn. 2. X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m, c¸c ph- ¬ng ¸n ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh cña Tæng c«ng ty theo ®Þnh h- íng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tµu thuû cña Nhµ níc vµ nhu cÇu cña thÞ trêng. 3. Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm ®Ò xuÊt víi Nhµ níc ®Ó híng dÉn s¶n xuÊt, ph¸t triÓn ngµnh ®ãng tµu thuû, tiªu thô s¶n phÈm, xuÊt nhËp khÈu tµu thuû trong ph¹m vi c¶ níc. 4. Ký kÕt vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c hîp ®ång kinh tÕ ®· ký víi c¸c ®èi t¸c; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Nhµ níc vÒ viÖc hoµn thµnh kÕ ho¹ch hoÆc ®¬n ®Æt hµng cña Nhµ níc. 5. §¸p øng nhu cÇu thÞ trêng vµ thùc hiÖn viÖc b×nh æn gi¸ ®èi víi ®ãng míi, söa ch÷a kÓ c¶ xuÊt nhËp khÈu tµu thuû vµ c¸c ph ¬ng tiÖn næi theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 6. §æi míi, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ vµ ph¬ng thøc qu¶n lý; thu nhËp tõ chuyÓn nhîng tµi s¶n ph¶i ®îc sö dông ®Ó t¸i ®Çu t, ®æi míi thiÕt bÞ, c«ng nghÖ cña Tæng c«ng ty. 7. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô ®èi víi ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng, b¶o ®¶m cho ngêi lao ®éng tham gia qu¶n lý Tæng c«ng ty. 8. Tæng c«ng ty cïng c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ch¨m lo ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi t¹i c¸c ®Þa bµn cã ®¬n vÞ thµnh viªn cña Tæng c«ng ty; x©y dùng mèi quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ trong ®Çu t, kü thuËt vµ ph¸t triÓn c«ng nghiÖp tµu thuû ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c ngoµi Tæng c«ng ty. 9. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ níc vÒ b¶o vÖ tµi nguyªn, m«i tr- êng, quèc phßng vµ an ninh quèc gia. 10. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú theo quy ®Þnh cña Nhµ níc vµ b¸o c¸o bÊt thêng theo yªu cÇu cña ®¹i diÖn chñ së h÷u; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c b¸o c¸o. 11. ChÞu sù kiÓm tra cña ®¹i diÖn chñ së h÷u; tu©n thñ c¸c quy ®Þnh vÒ thanh tra cña c¬ quan tµi chÝnh vµ cña c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. §iÒu 14.- 1. Tæng c«ng ty cã nghÜa vô thùc hiÖn ®óng chÕ ®é vµ c¸c quy ®Þnh vÒ qu¶n lý vèn, tµi s¶n, c¸c quü, kÕ to¸n, h¹ch to¸n, chÕ ®é kiÓm to¸n vµ c¸c chÕ ®é kh¸c Nhµ níc quy ®Þnh; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh x¸c thùc cña c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty.
 7. 7 2. Tæng c«ng ty c«ng bè c«ng khai b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, c¸c th«ng tin ®Ó ®¸nh gi¸ ®óng ®¾n vµ kh¸ch quan vÒ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 3. Tæng c«ng ty thùc hiÖn c¸c nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tr êng hîp tµi s¶n do Tæng c«ng ty ®iÒu ®éng gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo h×nh thøc ghi t¨ng, ghi gi¶m vèn th× kh«ng ph¶i nép lÖ phÝ tríc b¹; c¸c b¸n thµnh phÈm lu©n chuyÓn néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó tiÕp tôc hoµn chØnh, c¸c nguyªn vËt liÖu vµ dÞch vô lu©n chuyÓn néi bé gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kh«ng ph¶i nép thuÕ doanh thu. CH¬NG III HéI ®åNG QU¶N TRÞ, BAN KIÓM SO¸T §iÒu 15.- 1. Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña Tæng c«ng ty theo nhiÖm vô Nhµ níc giao. 2. Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c quyÒn h¹n vµ nhiÖm vô sau: a. NhËn vèn (kÓ c¶ nî), ®Êt ®ai, vïng níc, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c do Nhµ níc giao cho Tæng c«ng ty; b. Xem xÐt, phª duyÖt ph¬ng ¸n do Tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc giao vèn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ph¬ng ¸n ®iÒu hoµ vèn, c¸c nguån lùc kh¸c gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; kiÓm tra, gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ph¬ng ¸n ®ã; c. KiÓm tra, gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng trong Tæng c«ng ty; viÖc sö dông, b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn vµ c¸c nguån lùc ® îc giao; viÖc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt vµ QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, c¸c quy ®Þnh cña luËt ph¸p; viÖc thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi Nhµ níc; d. Th«ng qua ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc ®Ó tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ phª duyÖt chiÕn lîc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn dµi h¹n, kÕ ho¹ch 5 n¨m cña Tæng c«ng ty; quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch hµng n¨m cña Tæng c«ng ty ®Ó Tæng gi¸m ®èc giao cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; ®. Tæ chøc xÐt duyÖt, thÈm ®Þnh ®Ó tr×nh c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt kÕ ho¹ch ®Çu t, dù ¸n ®Çu t míi, dù ¸n hîp t¸c ®Çu t víi bªn níc ngoµi b»ng vèn do Tæng c«ng ty qu¶n lý; e. Tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt hoÆc nÕu ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ uû quyÒn th× quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n liªn doanh víi n íc ngoµi theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ; quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n liªn doanh trong n íc. Tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t nhãm A; quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t nhãm C; ®îc uû quyÒn quyÕt ®Þnh mét sè dù ¸n ®Çu t nhãm B; uû quyÒn cho Tæng gi¸m ®èc hoÆc gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn quyÕt ®Þnh c¸c dù ¸n ®Çu t nhá. Phª chuÈn ph¬ng ¸n tæ chøc qu¶n lý, tæ chøc kinh doanh cña Tæng c«ng ty do Tæng gi¸m ®èc tr×nh. §Ò nghÞ thµnh lËp, t¸ch, nhËp, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 8. 8 g. Ban hµnh vµ gi¸m s¸t thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn kinh tÕ - kü thuËt, kÓ c¶ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, tiªu chuÈn s¶n phÈm, nh·n hiÖu hµng ho¸, khung gi¸ mua nguyªn liÖu, gi¸ b¸n s¶n phÈm vµ dÞch vô chñ yÕu trong Tæng c«ng ty theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc trªn c¬ së quy ®Þnh chung cña ngµnh vµ quèc gia; h. X©y dùng vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª chuÈn §iÒu lÖ vµ néi dung söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Phª chuÈn §iÒu lÖ, Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ nh÷ng néi dung söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ hoÆc Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. QuyÕt ®Þnh më chi nhµnh, v¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæng c«ng ty ë trong níc vµ níc ngoµi theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; i. C¨n cø Quy chÕ tµi chÝnh mÉu do Bé Tµi chÝnh ban hµnh ®Ó x©y dùng vµ tr×nh Bé Tµi chÝnh th«ng qua tr íc khi Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ký ban hµnh Quy chÕ tµi chÝnh cô thÓ cña Tæng c«ng ty; k. §Ò nghÞ Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé tr ëng, Trëng ban Ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt Tæng gi¸m ®èc. Th«ng qua ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc ®Ó tr×nh Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt phã Tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng Tæng c«ng ty. QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt gi¸m ®èc c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc. QuyÕt ®Þnh tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh Tæng c«ng ty vµ ®iÒu chØnh khi cÇn thiÕt, theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc; l. Phª duyÖt ph¬ng ¸n do Tæng gi¸m ®èc ®Ò nghÞ vÒ viÖc h×nh thµnh vµ sö dông c¸c quü tËp trung t¬ng øng víi kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty; m. Xem xÐt kÕ ho¹ch huy ®éng vèn (díi mäi h×nh thøc), b¶o l·nh c¸c kho¶n vay; thanh lý tµi s¶n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh Thñ trëng c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh; n. Th«ng qua b¸o c¸o ho¹t ®éng hµng quý, 6 th¸ng vµ hµng n¨m cña Tæng c«ng ty, b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp (trong ®ã cã b¶ng c©n ®èi tµi s¶n) hµng n¨m cña Tæng c«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, do Tæng gi¸m ®èc tr×nh, vµ chØ ®¹o Tæng gi¸m ®èc c«ng bè b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh; o. Ban hµnh néi quy b¶o mËt trong kinh doanh, c¸c th«ng tin kinh tÕ néi bé, b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, do Tæng gi¸m ®èc tr×nh, ®Ó ¸p dông thèng nhÊt trong toµn Tæng c«ng ty. 3. Héi ®ång qu¶n trÞ cã 5 thµnh viªn do Thñ t íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm theo ®Ò nghÞ cña Bé tr ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i. Tiªu chuÈn cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ® îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 32 LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. 4. Héi ®ång qu¶n trÞ gåm mét sè thµnh viªn ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch, trong ®ã cã Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc, Trëng ban Ban
 9. 9 kiÓm so¸t vµ mét sè thµnh viªn kiªm nhiÖm lµ chuyªn gia vÒ kinh tÕ, tµi chÝnh, qu¶n trÞ kinh doanh, ph¸p luËt. 5. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng kiªm Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty. 6. NhiÖm kú cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµ 5 n¨m. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ ®îc bæ nhiÖm l¹i. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ bÞ miÔn nhiÖm vµ ®îc thay thÕ trong nh÷ng trêng hîp sau: a. Vi ph¹m ph¸p luËt, vi ph¹m §iÒu lÖ Tæng c«ng ty; b. Kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhiÖm c«ng viÖc vµ theo ®Ò nghÞ cña Ýt nhÊt 2/3 sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®¬ng nhiÖm; c. Xin tõ nhiÖm, nÕu cã lý do chÝnh ®¸ng; d. Khi cã quyÕt ®Þnh ®iÒu chuyÓn hoÆc bè trÝ c«ng viÖc kh¸c. 7. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ quy ®Þnh t¹i Kho¶n 2 cña §iÒu nµy. 8. ChÕ ®é lµm viÖc cña Héi ®ång qu¶n trÞ: a. Héi ®ång qu¶n trÞ lµm viÖc theo chÕ ®é tËp thÓ; häp th êng kú hµng quý ®Ó xem xÐt vµ quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò thuéc thÈm quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña m×nh. Khi cÇn thiÕt, Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ häp bÊt th êng ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña Tæng c«ng ty, do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, hoÆc Tæng gi¸m ®èc, hoÆc Trëng Ban kiÓm so¸t, hoÆc trªn 50% sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò nghÞ; b. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp vµ chñ tr× tÊt c¶ c¸c cuéc häp cña Héi ®ång; trêng hîp v¾ng mÆt v× lý do chÝnh ®¸ng, Chñ tÞch uû nhiÖm cho mét thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ chñ tr× cuéc häp; c. C¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ ® îc coi lµ hîp lÖ khi cã Ýt nhÊt 2/3 sè thµnh viªn cã mÆt. C¸c tµi liÖu häp Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i ® îc göi ®Õn c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c ®¹i biÓu ®îc mêi dù häp tríc ngµy häp 5 ngµy. Néi dung vµ kÕt luËn cña c¸c cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ ®Òu ph¶i ®îc ghi thµnh biªn b¶n vµ ph¶i ®îc tÊt c¶ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ dù häp ký tªn. NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã hiÖu lùc khi cã trªn 50% tæng sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ biÓu quyÕt t¸n thµnh. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn b¶o lu ý kiÕn cña m×nh; d. Khi Héi ®ång qu¶n trÞ häp ®Ó xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò vÒ chiÕn l îc ph¸t triÓn, quy ho¹ch vµ kÕ ho¹ch 5 n¨m vµ hµng n¨m, c¸c dù ¸n ®Çu t lín, c¸c dù ¸n liªn doanh víi níc ngoµi, b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m, ban hµnh hÖ thèng ®Þnh møc, tiªu chuÈn kinh tÕ - kü thuËt cña Tæng c«ng ty th× ph¶i mêi ®¹i diÖn cã thÈm quyÒn cña c¸c Bé, ngµnh liªn quan dù häp; trêng hîp cã néi dung quan träng liªn quan ®Õn chÝnh quyÒn ®Þa ph ¬ng th× ph¶i mêi ®¹i diÖn Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh dù häp; tr êng hîp cã liªn quan ®Õn quyÒn lîi vµ nghÜa vô cña ngêi lao ®éng trong Tæng c«ng ty th× ph¶i mêi ®¹i diÖn C«ng ®oµn ngµnh ®Õn dù. §¹i diÖn cña c¸c c¬ quan, tæ chøc ®îc mêi dù häp nãi trªn cã quyÒn ph¸t biÓu nhng kh«ng tham gia biÓu quyÕt; khi ph¸t hiÖn NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã ph¬ng h¹i ®Õn lîi Ých chung th× cã quyÒn kiÕn nghÞ b»ng v¨n b¶n ®Õn Héi ®ång qu¶n trÞ, ®ång thêi b¸o c¸o thñ trëng c¬ quan mµ m×nh ®¹i diÖn ®Ó xem xÐt gi¶i
 10. 10 quyÕt theo thÈm quyÒn. Trêng hîp cÇn thiÕt th× Thñ trëng c¸c c¬ quan nµy b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ; ®. NghÞ quyÕt vµ QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ cã tÝnh b¾t buéc thi hµnh ®èi víi toµn Tæng c«ng ty. Trong tr êng hîp ý kiÕn cña Tæng gi¸m ®èc kh¸c víi NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc cã quyÒn b¶o lu ý kiÕn vµ kiÕn nghÞ víi c¬ quan Nhµ n íc cã thÈm quyÒn ®Ó xö lý; trong thêi gian cha cã quyÕt ®Þnh cña c¬ quan Nhµ n íc cã thÈm quyÒn, Tæng gi¸m ®èc vÉn ph¶i chÊp hµnh NghÞ quyÕt, QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ; e. Chi phÝ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, cña Ban kiÓm so¸t, kÓ c¶ tiÒn l¬ng vµ phô cÊp cho c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Ban kiÓm so¸t vµ chuyªn viªn gióp viÖc, ®îc tÝnh vµo qu¶n lý phÝ cña Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng tiÖn cÇn thiÕt cho Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t lµm viÖc. §iÒu 16.- QuyÒn lîi vµ tr¸ch nhiÖm cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: 1. C¸c thµnh viªn chuyªn tr¸ch ®îc xÕp l¬ng c¬ b¶n theo ng¹ch viªn chøc Nhµ níc, hëng l¬ng theo chÕ ®é ph©n phèi tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp Nhµ níc theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ, ®îc hëng tiÒn thëng t¬ng øng víi hiÖu qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty. C¸c thµnh viªn kiªm nhiÖm ®îc hëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm vµ tiÒn thëng theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ. 2. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ: a. Kh«ng ®îc ®Æt m×nh vµo vÞ thÕ lµm h¹ chÕ ®øc tÝnh l ¬ng thiÖn, chÝ c«ng v« t hoÆc g©y m©u thuÉn gi÷a lîi Ých Tæng c«ng ty vµ lîi Ých c¸ nh©n; b. Kh«ng ®îc lîi dông chøc vô ®Ó trôc lîi hoÆc cã hµnh ®éng chiÕm ®o¹t c¬ héi kinh doanh cña Tæng c«ng ty, lµm thiÖt h¹i lîi Ých Tæng c«ng ty; c. Kh«ng ®îc hµnh ®éng vît quyÒn h¹n cña Héi ®ång qu¶n trÞ quy ®Þnh trong §iÒu lÖ nµy. 3. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµ Chñ tÞch, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty kh«ng ®îc nh©n danh c¸ nh©n m×nh ®Ó thµnh lËp doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn; kh«ng ®îc gi÷ c¸c chøc danh qu¶n lý, ®iÒu hµnh doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn; kh«ng ®îc cã c¸c quan hÖ hîp ®ång kinh tÕ víi c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty cæ phÇn do vî hoÆc chång, bè, mÑ, con gi÷ chøc danh qu¶n lý, ®iÒu hµnh trong c¸c ®¬n vÞ nµy. 4. Vî hoÆc chång, bè, mÑ, con, anh, chÞ, em ruét cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty kh«ng ® îc gi÷ chøc vô kÕ to¸n trëng, thñ quü t¹i Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 5. C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cïng chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vµ tríc ph¸p luËt vÒ NghÞ quyÕt vµ QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ; trêng hîp kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®îc giao, vi ph¹m §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, quyÕt ®Þnh sai hoÆc vît thÈm quyÒn, l¹m dông chøc quyÒn, g©y thiÖt h¹i cho Tæng c«ng ty vµ Nhµ n íc th× ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vµ båi thêng vËt chÊt ®èi víi c¸c thiÖt h¹i do m×nh g©y ra theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 11. 11 § iÒu 17.- Gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ: 1. Héi ®ång qu¶n trÞ sö dông bé m¸y ®iÒu hµnh vµ con dÊu cña Tæng c«ng ty ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô cña m×nh. 2. Héi ®ång qu¶n trÞ cã 5 chuyªn viªn gióp viÖc, ho¹t ®éng chuyªn tr¸ch. 3. Héi ®ång qu¶n trÞ thµnh lËp Ban kiÓm so¸t ®Ó gióp Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t Tæng gi¸m ®èc, bé m¸y gióp viÖc vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty trong ho¹t ®éng ®iÒu hµnh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, chÊp hµnh §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, NghÞ quyÕt vµ QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ, chÊp hµnh ph¸p luËt cña Nhµ níc. §iÒu 18.- Ban kiÓm so¸t: 1. Ban kiÓm so¸t cã 5 thµnh viªn; trong ®ã mét thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ lµm Trëng ban theo sù ph©n c«ng cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ 4 thµnh viªn kh¸c do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt; gåm mét thµnh viªn lµ chuyªn viªn kÕ to¸n, mét thµnh viªn do §¹i héi ®¹i biÓu c«ng nh©n viªn chøc Tæng c«ng ty giíi thiÖu, mét thµnh viªn do Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i giíi thiÖu vµ mét thµnh viªn do Tæng côc trëng Tæng côc qu¶n lý vèn vµ tµi s¶n Nhµ níc t¹i doanh nghiÖp giíi thiÖu. 2. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t lµ ngêi kh«ng ph¶i vî hoÆc chång, bè, mÑ, con, anh, chÞ, em ruét cña Tæng gi¸m ®èc, Phã Tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr - ëng Tæng c«ng ty vµ kh«ng ®îc kiªm nhiÖm bÊt cø nhiÖm vô nµo trong bé m¸y ®iÒu hµnh cña Tæng c«ng ty hoÆc bÊt cø chøc vô nµo trong c¸c doanh nghiÖp kh¸c cïng ngµnh kinh tÕ - kü thuËt víi Tæng c«ng ty. 3. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ph¶i cã ®ñ c¸c tiªu chuÈn sau: a. Lµ chuyªn gia, cã tr×nh ®é ®¹i häc vÒ kÕ to¸n, kiÓm to¸n, kinh tÕ, am hiÓu s©u vÒ ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû, hiÓu biÕt ph¸p luËt; b. Th©m niªn c«ng t¸c vÒ c¸c chuyªn ngµnh trªn kh«ng díi 5 n¨m; c. Kh«ng cã tiÒn ¸n, tiÒn sù vÒ c¸c téi danh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh tÕ. 4. NhiÖm kú cña thµnh viªn Ban kiÓm so¸t lµ 5 n¨m. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t cã thÓ ®îc bæ nhiÖm l¹i; trong qu¸ tr×nh c«ng t¸c, nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô sÏ bÞ thay thÕ. 5. Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t ®îc hëng tiÒn l¬ng, tiÒn thëng do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh theo chÕ ®é cña Nhµ níc. §iÒu 19.- NhiÖm vô, quyÒn h¹n, tr¸ch nhiÖm cña Ban kiÓm so¸t: 1. Thùc hiÖn nhiÖm vô do Héi ®ång qu¶n trÞ giao vÒ viÖc kiÓm tra, gi¸m s¸t ho¹t ®éng ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc, bé m¸y gióp viÖc vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty trong ho¹t ®éng tµi chÝnh, chÊp hµnh ph¸p luËt, §iÒu lÖ Tæng c«ng ty, c¸c NghÞ quyÕt vµ QuyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ. 2. B¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ theo ®Þnh kú hµng quý, hµng n¨m vµ theo vô viÖc vÒ kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t cña m×nh; kÞp thêi ph¸t hiÖn vµ b¸o c¸o ngay Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ nh÷ng ho¹t ®éng kh«ng b×nh th êng, cã dÊu hiÖu ph¹m ph¸p trong Tæng c«ng ty.
 12. 12 3. Kh«ng ®îc tiÕt lé kÕt qu¶ kiÓm tra, gi¸m s¸t khi cha ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ cho phÐp; ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ph¸p luËt nÕu cè ý bá qua hoÆc bao che nh÷ng hµnh vi ph¹m ph¸p. CH¬NG IV TæNG GI¸M ®èC Vµ Bé M¸Y GIóP VIÖC §iÒu 20.- 1. Tæng gi¸m ®èc do Thñ tíng ChÝnh phñ bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt do Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ò nghÞ Bé trëng Bé Giao th«ng vËn t¶i vµ Bé trëng, Trëng ban Tæ chøc - C¸n bé ChÝnh phñ tr×nh. Tæng gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña Tæng c«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ, tríc Thñ tíng ChÝnh phñ vµ tríc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty. Tæng gi¸m ®èc lµ ngêi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt trong Tæng c«ng ty. 2. Phã gi¸m ®èc lµ ngêi gióp Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo ph©n c«ng cña Tæng gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Tæng gi¸m ®èc vµ ph¸p luËt vÒ nhiÖm vô ®îc Tæng gi¸m ®èc ph©n c«ng thùc hiÖn. 3. KÕ to¸n trëng Tæng c«ng ty gióp Tæng gi¸m ®èc chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª cña Tæng c«ng ty, cã c¸c quyÒn vµ nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4. V¨n phßng Tæng c«ng ty, c¸c ban chuyªn m«n nghiÖp vô cã chøc n¨ng tham mu, gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng gi¸m ®èc trong qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng viÖc. §iÒu 21.- Tæng gi¸m ®èc cã nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n sau: 1. Cïng Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ký nhËn vèn (kÓ c¶ nî), ®Êt ®ai, vïng níc, tµi nguyªn vµ c¸c nguån lùc kh¸c cña nhµ n íc ®Ó qu¶n lý, sö dông theo môc tiªu, nhiÖm vô nhµ n íc giao cho Tæng c«ng ty. Giao c¸c nguån lùc ®· nhËn cña Nhµ níc cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty theo ph ¬ng ¸n ®· ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. KiÕn nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh vèn vµ nguån lùc kh¸c khi giao l¹i cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ ®iÒu chØnh khi cã sù thay ®æi nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo h×nh thøc t¨ng gi¶m vèn. 2. Sö dông cã hiÖu qu¶, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn theo ph¬ng ¸n ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt. X©y dùng ph¬ng ¸n huy ®éng vèn, tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt vµ tæ chøc thùc hiÖn ph¬ng ¸n ®ã. Thùc hiÖn vµ chØ ®¹o c«ng ty Tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn, cho vay vèn phôc vô yªu cÇu vèn cña Tæng c«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. 3. X©y dùng chiÕn lîc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ hµng n¨m, ch ¬ng tr×nh ho¹t ®éng, c¸c ph¬ng ¸n b¶o vÖ vµ khai th¸c tµi nguyªn cña Tæng c«ng ty, dù ¸n ®Çu t míi vµ ®Çu t chiÒu s©u, dù ¸n hîp t¸c ®Çu t víi níc ngoµi, ph- ¬ng ¸n liªn doanh, ph¬ng ¸n phèi hîp kinh doanh cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, kÕ ho¹ch ®µo t¹o, dµo t¹o l¹i c¸n bé trong Tæng c«ng ty, c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ cã gi¸ trÞ lín ®Ó tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ xem xÐt quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh tiÕp c¸c c¬ quan nhµ n íc cã thÈm quyÒn quyÕt
 13. 13 ®Þnh. Tæ chøc thùc hiÖn chiÕn lîc, kÕ ho¹ch, ph¬ng ¸n, dù ¸n, biÖn ph¸p ®· ®îc phª duyÖt. 4. §iÒu hµnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña Tæng c«ng ty, thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô Nhµ níc giao cho Tæng c«ng ty; chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Héi ®ång qu¶n trÞ, tríc Thñ tíng ChÝnh phñ, tríc ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn b×nh æn gi¸ c¶ ®èi víi s¶n phÈm c«ng nghiÖp tµu thuû theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. 5. X©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt c¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt, phÝ lu th«ng trong xuÊt nhËp khÈu, tiªu chuÈn s¶n phÈm, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng, ®¬n gi¸ vµ ®Þnh møc trong x©y dùng chuyªn ngµnh phï hîp víi c¸c quy ®Þnh chung cña ngµnh vµ cña Nhµ níc. Tæ chøc thùc hiÖn vµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc, tiªu chuÈn, ®¬n gi¸ nµy trong toµn Tæng c«ng ty. 6. §Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh Bé tr ëng Bé Giao th«ng vËn t¶i quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th ëng, kû luËt phã Tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng Tæng c«ng ty; ®Ò nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn; quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt phã gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng ®¬n vÞ thµnh viªn, gi¸m ®èc ®¬n vÞ trùc thuéc ®¬n vÞ thµnh viªn vµ c¸c chøc danh t¬ng ®¬ng theo ®Ò nghÞ cña gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn; quyÕt ®Þnh bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen th ëng, kû luËt trëng, phã ban, ch¸nh, phã, v¨n phßng cña Tæng c«ng ty. 7. X©y dùng ®Ó tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ duyÖt tæng biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý Tæng c«ng ty, kÓ c¶ ph¬ng ¸n ®iÒu chØnh khi thay ®æi tæ chøc vµ biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; thµnh lËp vµ trùc tiÕp chØ ®¹o bé m¸y gióp viÖc; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn biªn chÕ bé m¸y qu¶n lý cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª chuÈn §iÒu lÖ, Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn do gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn x©y dùng; duyÖt ph ¬ng ¸n thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ phô thuéc ®¬n vÞ thµnh viªn do gi¸m ®èc ®¬n vÞ thµnh viªn tr×nh. 8. X©y dùng vµ tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt c¸c Quy chÕ lao ®éng, Quy chÕ vÒ tiÒn l¬ng, khen thëng, kû luËt ¸p dông trong Tæng c«ng ty. 9. Tæ chøc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng c«ng ty theo nghÞ quyÕt, quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ; b¸o c¸o Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña Tæng c«ng ty, bao gåm b¸o c¸o hµng quý, 6 th¸ng vµ hµng n¨m, b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp, b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña Tæng c«ng ty. B¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶i ph©n ®Þnh râ phÇn h¹ch to¸n tËp trung cña Tæng c«ng ty vµ phÇn cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp, tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua. B¶n b¸o c¸o tµi chÝnh tæng hîp ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c tµi liÖu ®· ®îc c¬ quan kiÓm to¸n hîp ph¸p x¸c nhËn. 10. Thùc hiÖn vµ kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn thùc hiÖn nghÜa vô nép thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ cña Nhµ n - íc. LËp ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn sau thuÕ cña Tæng c«ng ty tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ phª duyÖt theo quy ®Þnh cña Nhµ níc.
 14. 14 11. Cung cÊp ®Çy ®ñ c¸c tµi liÖu theo yªu cÇu cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t. ChuÈn bÞ c¸c tµi liÖu cho c¸c cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ; 12. ChÞu sù kiÓm tra, gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®èi víi viÖc thùc hiÖn nhiÖm vô ®iÒu hµnh cña m×nh. 13. §îc quyÕt ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p vît thÈm quyÒn cña m×nh trong trêng hîp khÈn cÊp (thiªn tai, ®Þch ho¹, ho¶ ho¹n, sù cè) vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh ®ã; ®ång thêi ph¶i b¸o c¸o ngay cho Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn ®Ó gi¶i quyÕt tiÕp. CH¬NG V TËP THÓ NGêI LAO ®éNG TRONG TæNG C«NG TY §iÒu 22.- §¹i héi ®¹i biÓu c«ng nh©n viªn chøc cña Tæng c«ng ty lµ h×nh thøc trùc tiÕp ®Ó ngêi lao ®éng tham gia qu¶n lý Tæng c«ng ty. §¹i héi ®¹i biÓu c«ng nh©n viªn chøc cã c¸c quyÒn sau: 1. Tham gia th¶o luËn x©y dùng tho¶ íc lao ®éng tËp thÓ ®Ó ngêi ®¹i diÖn tËp thÓ lao ®éng th¬ng lîng vµ ký kÕt víi Tæng gi¸m ®èc. 2. Th¶o luËn vµ th«ng qua quy chÕ sö dông c¸c quü cã liªn quan trùc tiÕp ®Õn lîi Ých cña ngêi lao ®éng trong Tæng c«ng ty. 3. Th¶o luËn vµ gãp ý kiÕn vÒ quy ho¹ch, kÕ ho¹ch, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh, ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p b¶o hé lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn, vÖ sinh m«i tr êng, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i ngêi lao ®éng cña Tæng c«ng ty. 4. Giíi thiÖu ngêi tham gia Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t. §iÒu 23.- §¹i héi ®¹i biÓu c«ng nh©n viªn chøc ® îc tæ chøc vµ ho¹t ®éng theo híng dÉn cña Tæng Liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam. CH¬NG VI §¬N VÞ THµNH VIªN TæNG C«NG TY §iÒu 24.- 1. Tæng c«ng ty cã c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn lµ nh÷ng doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp, nh÷ng ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc vµ nh÷ng ®¬n vÞ sù nghiÖp. Danh s¸ch c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng c«ng ty ®îc ghi thµnh Phô lôc kÌm theo §iÒu lÖ nµy. 2. C¸c ®¬n vÞ thµnh viªn Tæng c«ng ty cã con dÊu, ®îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ níc, ng©n hµng phï hîp víi ph¬ng thøc h¹ch to¸n cña m×nh. 3. §¬n vÞ thµnh viªn lµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp vµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc cã §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng riªng. §¬n vÞ sù nghiÖp cña Tæng c«ng ty cã Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng riªng. C¸c §iÒu lÖ vµ Quy chÕ nµy ®Òu do Héi ®ång qu¶n trÞ phª chuÈn phï hîp víi ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cô thÓ cña Tæng c«ng ty. §iÒu 25.- Thµnh viªn lµ doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp:
 15. 15 1. Doanh nghiÖp nhµ níc h¹ch to¸n ®éc lËp lµ thµnh viªn Tæng c«ng ty cã quyÒn tù chñ kinh doanh vµ tù chñ tµi chÝnh, chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô ®èi víi Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ nµy. 2. Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty cã c¸c quyÒn ®èi víi thµnh viªn lµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp nh sau: a. Uû nhiÖm cho gi¸m ®èc doanh nghiÖp thµnh viªn qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp phï hîp víi §iÒu lÖ cña doanh nghiÖp ®· ®îc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty phª chuÈn. Gi¸m ®èc doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty, tríc ph¸p luËt vÒ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. b. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, khen thëng, kû luËt gi¸m ®èc, phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng; c. Phª duyÖt kÕ ho¹ch, kiÓm tra thùc hiÖn kÕ ho¹ch vµ quyÕt to¸n tµi chÝnh, thanh lý tµi s¶n; quy ®Þnh møc trÝch lËp quü khen th ëng, phóc lîi ë doanh nghiÖp theo Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty; d. TrÝch mét phÇn quü khÊu hao c¬ b¶n vµ lîi nhuËn sau thuÕ theo Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty ®Ó thµnh lËp c¸c quü tËp trung nh»m t¸i ®Çu t vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn; ®. Phª duyÖt c¸c ph¬ng ¸n, kÕ ho¹ch ®Çu t më réng, ®Çu t chiÒu s©u, hîp t¸c liªn doanh, bæ sung, thu håi mét phÇn vèn, chuyÓn nhîng cæ phÇn thuéc quyÒn qu¶n lý cña Tæng c«ng ty ®ang do c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn n¾m gi÷; e. §iÒu hoµ c¸c nguån tµi chÝnh, kÓ c¶ ngo¹i tÖ, gi÷a c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nh»m sö dông vèn cã hiÖu qu¶ nhÊt trong Tæng c«ng ty trªn nguyªn t¾c ph¶i b¶o ®¶m cho tæng tµi s¶n cña doanh nghiÖp bÞ rót bít vèn kh«ng ®îc thÊp h¬n tæng sè nî céng víi møc vèn ®iÒu lÖ ®· ® îc ®iÒu chØnh t¬ng øng víi nhiÖm vô hoÆc quy m« doanh nghiÖp ®ã; g. Phª duyÖt c¸c h×nh thøc tr¶ l¬ng, ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng vµ c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m ®êi sèng, ®iÒu kiÖn lao ®éng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp; h. QuyÕt ®Þnh më réng hoÆc thu hÑp ph¹m vi kinh doanh cña doanh nghiÖp thµnh viªn theo chiÕn lîc ph¸t triÓn chung cña Tæng c«ng ty; i. Phª chuÈn §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp, trong ®ã quy ®Þnh sù ph©n cÊp cho gi¸m ®èc doanh nghiÖp vÒ: tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp; tuyÓn dông, khen thëng, ®Ò b¹t, kû luËt c«ng nh©n viªn chøc; h¹n møc tÝn dông (vay, cho vay vµ mua, b¸n chËm tr¶); mua b¸n tµi s¶n cè ®Þnh, mua b¸n cæ phÇn cña c¸c c«ng ty cæ phÇn; mua b¸n b¶n quyÒn ph¸t minh, s¸ng chÕ, chuyÓn giao c«ng nghÖ; tham gia c¸c ®¬n vÞ liªn doanh, c¸c hiÖp héi kinh tÕ; nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan ®Õn quyÒn tù chñ cña mét doanh nghiÖp nhµ n íc theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp nhµ níc; k. KiÓm tra ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp vµ yªu cÇu doanh nghiÖp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh. §iÒu 26.- Thµnh viªn Tæng c«ng ty lµ doanh nghiÖp h¹ch to¸n ®éc lËp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî, vÒ cam kÕt cña m×nh trong ph¹m vi sè vèn do doanh nghiÖp qu¶n lý, sö dông, cô thÓ lµ:
 16. 16 1. Trong chiÕn lîc vµ ®Çu t ph¸t triÓn: a. Doanh nghiÖp ®îc giao hoÆc ®îc uû quyÒn tæ chøc thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t ph¸t triÓn theo kÕ ho¹ch cña Tæng c«ng ty. Doanh nghiÖp ® îc Tæng c«ng ty giao c¸c nguån lùc ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®ã; b. Doanh nghiÖp tù ®Çu t nh÷ng c«ng tr×nh, dù ¸n ph¸t triÓn kh«ng n»m trong c¸c dù ¸n do Tæng c«ng ty trùc tiÕp ®iÒu hµnh. Tr êng hîp nµy doanh nghiÖp ph¶i tù huy ®éng, tù chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tµi chÝnh. 2. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, doanh nghiÖp x©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch cña m×nh trªn c¬ së: a. B¶o ®¶m c¸c môc tiªu, chØ tiªu, c¸c c©n ®èi lín vÒ nguyªn liÖu, vËt t trong níc vµ nhËp khÈu; c¸c ®Þnh møc kinh tÕ - kü thuËt chñ yÕu, ®¬n gi¸ vµ gi¸ phï hîp víi kÕ ho¹ch chung cña Tæng c«ng ty; doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc kiÓm nghiÖm c¸c lo¹i nguyªn liÖu, vËt t mua vÒ ®óng sè lîng, quy c¸ch, chÊt lîng tríc khi nhËp kho vµ qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông vËt t theo ®Þnh møc ®· quy ®Þnh. ViÖc sö dông nguyªn liÖu, vËt t ph¶i ®îc ghi chÐp râ rµng vµ kiÓm tra chÆt chÏ; b. KÕ ho¹ch më réng kinh doanh trªn c¬ së sö dông tèi u mäi nguån lùc mµ doanh nghiÖp cã vµ tù huy ®éng phï hîp víi nhu cÇu cña thÞ trêng; 3. Trong ho¹t ®éng tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ: a. Doanh nghiÖp ®îc nhËn vèn vµ nguån lùc kh¸c cña Nhµ n íc do Tæng c«ng ty giao l¹i cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã nhiÖm vô b¶o toµn, ph¸t triÓn vèn vµ c¸c nguån lùc nµy; b. Doanh nghiÖp ®îc quyÒn huy ®éng vèn, c¸c nguån tÝn dông kh¸c theo ph¸p luËt ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ®Çu t ph¸t triÓn cña m×nh; c. Doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh quü ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n, quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt, quü khen thëng, quü phóc lîi, quü dù tr÷ tµi chÝnh theo Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. Doanh nghiÖp cã nghÜa vô trÝch nép vµ ®îc sö dông c¸c quü tËp trung cña Tæng c«ng ty theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ Tæng c«ng ty vµ theo c¸c quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ; d. Doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm nép thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®. Doanh nghiÖp cã thÓ ®îc Tæng c«ng ty uû quyÒn thùc hiÖn c¸c hîp ®ång víi kh¸ch hµng trong níc vµ níc ngoµi nh©n danh Tæng c«ng ty. 4. Trong lÜnh vùc tæ chøc, c¸n bé vµ lao ®éng: a. Doanh nghiÖp cã quyÒn ®Ò nghÞ Tæng c«ng ty xem xÐt, quyÕt ®Þnh hoÆc ®îc Tæng c«ng ty uû quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc thµnh lËp, tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ viÖc tæ chøc bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ Tæng c«ng ty vµ §iÒu lÖ riªng cña doanh nghiÖp; b. Trong khu«n khæ biªn chÕ ®îc Tæng c«ng ty cho phÐp, doanh nghiÖp ®îc quyÒn tuyÓn chän, bè trÝ sö dông hoÆc cho th«i viÖc ®èi víi c«ng nh©n viªn chøc c«ng t¸c trong bé m¸y qu¶n lý vµ kinh doanh cña m×nh. ViÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸c chøc danh trong bé m¸y qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc doanh nghiÖp, viÖc s¾p xÕp, ¸p dông chÕ
 17. 17 ®é tiÒn l¬ng ph¶i theo sù ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty quy ®Þnh trong §iÒu lÖ nµy; c. Doanh nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm ch¨m lo ph¸t triÓn nguån nh©n lùc ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn chiÕn lîc ph¸t triÓn vµ nhiÖm vô kinh doanh cña doanh nghiÖp; ch¨m lo c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, ®iÒu kiÖn sèng cña ngêi lao ®éng theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng vµ LuËt C«ng ®oµn; §iÒu 27.- Thµnh viªn lµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc: 1. Cã quyÒn tù chñ kinh doanh theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty, chÞu sù rµng buéc vÒ nghÜa vô vµ quyÒn lîi ®èi víi Tæng c«ng ty. Tæng c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm cuèi cïng vÒ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh ph¸t sinh do sù cam kÕt cña c¸c ®¬n vÞ nµy. 2. §îc ký kÕt c¸c hîp ®ång kinh tÕ, ®îc chñ ®éng thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ho¹t ®éng tµi chÝnh, tæ chøc vµ nh©n sù theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty. QuyÒn h¹n, nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc ®îc cô thÓ ho¸ trong §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ nµy do Héi ®ång qu¶n trÞ phª chuÈn. §iÒu 28.- C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã Quy chÕ tæ chøc vµ ho¹t ®éng do Héi ®ång qu¶n trÞ phª chuÈn; thùc hiÖn chÕ ®é lÊy thu bï chi, ® îc hç trî mét phÇn tõ ng©n s¸ch Nhµ níc, ®îc t¹o nguån thu do thùc hiÖn c¸c dÞch vô, hîp ®ång nghiªn cøu thiÕt kÕ vµ ®µo t¹o cho c¸c ®¬n vÞ trong níc vµ ngoµi níc; ®îc sö dông quü khen thëng vµ quü phóc lîi theo chÕ ®é, trêng hîp thÊp h¬n møc b×nh qu©n cña Tæng c«ng ty th× cã thÓ ®îc hç trî tõ quü khen th- ëng vµ phóc lîi cña Tæng c«ng ty. §iÒu 29.- 1. C«ng ty tµi chÝnh lµ doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng ty, ho¹t ®éng theo ph¸p luËt vµ híng dÉn cña Thèng ®èc Ng©n hµng Nhµ níc, theo §iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng do Héi ®ång qu¶n trÞ phª chuÈn vµ theo sù ®iÒu hµnh cña Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty. 2. C«ng ty tµi chÝnh thùc hiÖn nhiÖm vô huy ®éng vèn ®Ó cho vay phôc vô nhu cÇu vèn cña Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, th«ng qua h×nh thøc vay tÝn dông u ®·i cña ChÝnh phñ, tÝn dông th¬ng m¹i cña Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tµi chÝnh trong níc vµ ngoµi níc; ph¸t hµnh cæ phiÕu, tr¸i phiÕu doanh nghiÖp, tr¸i phiÕu c«ng tr×nh, mua b¸n giÊy tê vµ chøng tõ cã gi¸ theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; huy ®éng vèn nhµn rçi cña c«ng nh©n viªn chøc trong néi bé Tæng c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ cïng ngµnh ngoµi Tæng c«ng ty. 3. C«ng ty tµi chÝnh thùc hiÖn viÖc huy ®éng vèn cho c¸c dù ¸n ®Çu t cña Tæng c«ng ty, thùc hiÖn c¸c dÞch vô kh¸c theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ c«ng ty vµ Quy chÕ c«ng ty tµi chÝnh trong Tæng c«ng ty do Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh. §èi víi c¸c dù ¸n lín th× chñ ®Çu t trùc tiÕp ký hîp ®ång, C«ng ty tµi chÝnh lµm chøc n¨ng dÞch vô. 4. C¸c ®¬n vÞ sö dông vèn cña C«ng ty tµi chÝnh theo nguyªn t¾c cã vay cã tr¶, thùc hiÖn chÕ ®é l·i suÊt néi bé do C«ng ty tµi chÝnh ®Ò nghÞ, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty phª duyÖt theo uû quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ.
 18. 18 CH¬NG VII QU¶N Lý PHÇN VèN GãP CñA TæNG C«NG TY Vµ CñA C¸C DOANH NGHIÖP THµNH VIªN ë C¸C DOANH NGHIÖP KH¸C MôC I. QU¶N Lý PHÇN VèN GãP CñA TæNG C«NG TY ë C¸C DOANH NGHIÖP KH¸C §iÒu 30.- §èi víi phÇn vèn cña Tæng c«ng ty gãp vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c, Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty cã quyÒn vµ nghÜa vô sau: 1. Th«ng qua ph¬ng ¸n gãp vèn do Tæng gi¸m ®èc x©y dùng ®Ó quyÕt ®Þnh hoÆc tr×nh Thñ trëng c¸c c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh. 2. Theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc, cö, b·i miÔn, khen th ëng, kû luËt ngêi trùc tiÕp qu¶n lý phÇn vèn cña Tæng c«ng ty t¹i doanh nghiÖp cã vèn gãp cña Tæng c«ng ty. 3. Gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc sö dông vèn cña Tæng c«ng ty gãp vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn ®· gãp vµ thu lîi nhuËn tõ phÇn vèn cña Tæng c«ng ty gãp vµo doanh nghiÖp kh¸c. §iÒu 31.- QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi trùc tiÕp qu¶n lý phÇn vèn cña Tæng c«ng ty gãp vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c: 1. Tham gia c¸c chøc danh qu¶n lý, ®iÒu hµnh ë doanh nghiÖp cã vèn gãp cña Tæng c«ng ty theo §iÒu lÖ cña Doanh nghiÖp nµy. 2. Theo dâi vµ gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nµy. 3. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr íc Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty vÒ hiÖu qu¶ sö dông phÇn vèn cña Tæng c«ng ty gãp vµo doanh nghiÖp nµy. MôC II. QU¶N Lý PHÇN VèN GãP CñA DOANH NGHIÖP THµNH VIªN H¹CH TO¸N ®éC LËP GãP VµO C¸C DOANH NGHIÖP KH¸C §iÒu 32.- Doanh nghiÖp thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp ®îc gãp vèn vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c theo ph©n cÊp cña Tæng c«ng ty. §èi víi phÇn vèn cña doanh nghiÖp gãp vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c, gi¸m ®èc cã quyÒn vµ nghÜa vô qu¶n lý phÇn vèn gãp ®ã nh sau: 1. X©y dùng ph¬ng ¸n gãp vèn ®Ó Tæng gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ Tæng c«ng ty phª duyÖt. 2. Cö, b·i miÔn, khen thëng, kû luËt ngêi trùc tiÕp qu¶n lý phÇn vèn cña doanh nghiÖp gãp vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 3. Gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc sö dông phÇn vèn gãp cña doanh nghiÖp; chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hiÖu qu¶ sö dông, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn sè vèn ®· gãp; thu lîi nhuËn tõ phÇn vèn cña doanh nghiÖp gãp vµo doanh nghiÖp kh¸c. §iÒu 33.- QuyÒn vµ nghÜa vô cña ngêi qu¶n lý trùc tiÕp phÇn vèn cña doanh nghiÖp gãp vµo doanh nghiÖp kh¸c: 1. Tham gia c¸c chøc danh qu¶n lý, ®iÒu hµnh ë doanh nghiÖp cã vèn gãp cña doanh nghiÖp m×nh theo §iÒu lÖ cña doanh nghiÖp nµy.
 19. 19 2. Theo dâi, gi¸m s¸t t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp cã vèn gãp cña doanh nghiÖp m×nh. 3. Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o do gi¸m ®èc quy ®Þnh; chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Héi ®ång qu¶n trÞ, Tæng gi¸m ®èc Tæng c«ng ty vµ gi¸m ®èc vÒ hiÖu qu¶ sö dông phÇn vèn cña doanh nghiÖp m×nh t¹i doanh nghiÖp mµ m×nh ®îc cö vµo ®Ó tham gia qu¶n lý, ®iÒu hµnh. MôC III. C¸C ®¬N VÞ LIªN DOANH §iÒu 34.- C¸c ®¬n vÞ liªn doanh mµ Tæng c«ng ty hoÆc doanh nghiÖp thµnh viªn cña Tæng c«ng ty tham gia, ®îc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ ho¹t ®éng theo LuËt §Çu t níc ngoµi, LuËt C«ng ty vµ c¸c LuËt kh¸c cã liªn quan cña ViÖt Nam. Tæng c«ng ty hoÆc c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn Tæng c«ng ty thùc hiÖn quyÒn, nghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm ®èi víi phÇn vèn cña m×nh trong c¸c liªn doanh nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vµ theo hîp ®ång ®· ký kÕt. CH¬NG VIII TµI CHÝNH CñA TæNG C«NG TY §iÒu 35.- Tæng c«ng ty thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n tæng hîp, tù chñ tµi chÝnh trong kinh doanh phï hîp víi LuËt Doanh nghiÖp nhµ n íc, c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vµ §iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty. §iÒu 36.- 1. Vèn ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty gåm cã: a. Vèn ®îc Nhµ níc giao t¹i thêi ®iÓm thµnh lËp Tæng c«ng ty; b. Vèn nhµ níc ®Çu t bæ sung cho Tæng c«ng ty (nÕu cã); c. PhÇn lîi nhuËn sau thuÕ ®îc trÝch bæ sung vèn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh; d. C¸c nguån vèn kh¸c (nÕu cã). 2. Khi cã sù t¨ng, gi¶m vèn ®iÒu lÖ, Tæng c«ng ty ph¶i ®iÒu chØnh kÞp thêi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n vµ c«ng bè vèn ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty ®· ®îc ®iÒu chØnh. §iÒu 37.- 1. Tæng c«ng ty ®îc thµnh lËp vµ sö dông c¸c quü tËp trung ®Ó b¶o ®¶m cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña toµn Tæng c«ng ty ®¹t hiÖu qu¶ cao. 2. C¸c quü tËp trung cña Tæng c«ng ty ® îc thµnh lËp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ bµy, bao gåm: a. Quü ®Çu t ph¸t triÓn ®îc lËp tõ nguån vèn khÊu hao c¬ b¶n vµ trÝch lîi nhuËn cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh, lîi tøc thu ®îc tõ phÇn vèn gãp cña Tæng c«ng ty ë c¸c doanh nghiÖp kh¸c vµ c¸c nguån kh¸c. Vèn khÊu hao c¬ b¶n vµ lîi tøc t¸i ®Çu t cña c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc Tæng c«ng ty ®Òu tËp trung t¹i Tæng c«ng ty ®Ó ®Çu t theo kÕ ho¹ch hµng n¨m.
 20. 20 Theo ®Ò nghÞ cña Tæng gi¸m ®èc, Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh viÖc huy ®éng vèn khÊu hao c¬ b¶n cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp ®Ó ®Çu t tËp trung cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn theo nguyªn t¾c ghi gi¶m vèn cho ®¬n vÞ bÞ huy ®éng hoÆc theo nguyªn t¾c vay, tr¶ víi l·i suÊt néi bé, nhng kh«ng thÊp h¬n møc thuÕ sö dông vèn. L·i suÊt cô thÓ do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh. Tæng c«ng ty kh«ng huy ®éng phÇn khÊu hao c¬ b¶n c¸c tµi s¶n cè ®Þnh cha tr¶ xong nî vay. b. Quü nghiªn cøu khoa häc vµ ®µo t¹o tËp trung ®Ó cÊp cho c¸c ®¬n vÞ lµm nhiÖm vô nghiªn cøu khoa häc, ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé c«ng nh©n viªn trong toµn Tæng c«ng ty ®îc trÝch lËp tõ quü ph¸t triÓn s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn vµ nguån kinh phÝ sù nghiÖp ®µo t¹o tõ ng©n s¸ch nhµ níc (nÕu cã), vµ c¸c nguån kh¸c, trong ®ã cã nguån do c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Tæng c«ng ty thu ®îc tõ viÖc thùc hiÖn dÞch vô vµ hîp ®ång nghiªn cøu khoa häc, ®µo t¹o ®îc ký kÕt víi c¸c doanh nghiÖp vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp ë trong níc vµ níc ngoµi; c. Quü dù tr÷ tµi chÝnh, quü khen thëng, quü phóc lîi ®îc trÝch lËp theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 3. Møc trÝch lËp, trÝch nép cô thÓ cho c¸c quü nãi trªn vµ viÖc qu¶n lý, sö dông c¸c quü nµy quy ®Þnh trong Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty. §iÒu 38.- Tù chñ vÒ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty: 1. Tæng c«ng ty ho¹t ®éng trªn nguyªn t¾c tù chñ vÒ tµi chÝnh, tù c©n ®èi c¸c kho¶n thu, chi, cã tr¸ch nhiÖm b¶o toµn vµ ph¸t triÓn c¸c nguån vèn kinh doanh cña Tæng c«ng ty, kÓ c¶ phÇn vèn gãp vµo c¸c doanh nghiÖp kh¸c. 2. ChÞu tr¸ch nhiÖm thanh to¸n c¸c kho¶n nî ghi trong b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña Tæng c«ng ty vµ c¸c cam kÕt tµi chÝnh kh¸c (nÕu cã). 3. Thùc hiÖn kiÓm tra, gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng tµi chÝnh trong toµn Tæng c«ng ty. 4. Quan hÖ tÝn dông (vay, cho vay vµ mua, b¸n hµng chËm tr¶, b¶o l·nh) gi÷a Tæng c«ng ty víi ®èi t¸c bªn ngoµi Tæng c«ng ty ph¶i theo nguyªn t¾c sau: a. Møc tÝn dông mét lÇn vay t¬ng ®¬ng 10% vèn ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty trë xuèng, do Tæng c«ng ty quyÕt ®Þnh; b. Møc tÝn dông mét lÇn vay t¬ng ®¬ng 10% vèn ®iÒu lÖ cña Tæng c«ng ty trë lªn ph¶i ®îc sù ®ång ý cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh. c. Tæng sè d nî c¸c lÇn vay kh«ng ®îc vît qu¸ møc quy ®Þnh cña Bé Tµi chÝnh cho Tæng c«ng ty. 5. Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, tr×nh, ®¨ng ký kÕ ho¹ch tµi chÝnh vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, b¶ng c©n ®èi tµi s¶n cña Tæng c«ng ty ®Ó b¸o c¸o víi c¸c cÊp cã thÈm quyÒn vµ tæng quyÕt to¸n hµng n¨m víi Bé Tµi chÝnh. Bé Tµi chÝnh kiÓm tra vµ phª duyÖt quyÕt to¸n hµng n¨m cña Tæng c«ng ty. 6. Tæng c«ng ty cã tr¸ch nhiÖm nép c¸c kho¶n thuÕ vµ c¸c kho¶n nép kh¸c theo ph¸p luËt hiÖn hµnh, vµ theo Quy chÕ tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty, trõ c¸c kho¶n thuÕ mµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn ®· nép. §îc sö dông phÇn l·i sau khi hoµn thµnh nghÜa vô thuÕ ®èi víi Nhµ níc theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2