intTypePromotion=1

Nghị định 36/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
328
lượt xem
31
download

Nghị định 36/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 36/CP của Chính phủ về ban hành Quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 36/CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  s è  36/CP  g µ y  24 th¸ng 4 n¨ m  1997 n v Ò   a n  h µ n h  Q u y   h Õ  k h u  c«n g  n g hi Ö p, k h u  ch Õ   u Ê t, b c x k h u  c«n g  n g h Ö  ca o C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt KhuyÕn  Ých  u    cø    kh ®Ç ttrong nícngµy  th¸ng06     22    n¨m  1994; C¨n  LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   µy  th¸ng11  cø    tn      i   ng 12    n¨m  1996; Nh»m   ë   éng  µ  ©ng  mr vn cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña  Öc  ×nh  µnh, ho   c vi h th   x©y  ùng, ph¸ttr Ón vµ  d     i   qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp, khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  nghÖ  cao; Theo    Þ  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu ,Bé   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B K ho v§ t  tr B Khoa   häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng,Bé   ëng  é   tr   tr B C«ng  nghiÖp,Trëng    Ban qu¶n  ý l  c¸ckhu    c«ng nghiÖp  ÖtNam, Vi   Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u  1.­ Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh   µy  ®Þ n Quy  Õ   ch khu  c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao,thay thÕ      Quy  Õ   ch khu  Õ   Êt ch xu   ®∙  ban  µnh  h theo NghÞ   nh  ®Þ 322/H§BT  µy  th¸ng 10  ng 18    n¨m  1991  ña  éi c H  ®ång  é   ëng  B tr (nay  µ Ch Ýnh  ñ),Quy  Õ   l  ph   ch khu  c«ng nghiÖp  ∙  ® ban  µnh  h kÌm theo NghÞ   nh    ®Þ 192/CP  µy  th¸ng12  ng 28    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u 2.­ NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.   ®Þ n c hi l   15  k t  k  C¸c  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á. ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u 3.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan  ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ  ã  ªnquan, Ban  thu Ch ph c li     qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng nghiÖp  Öt Vi   Nam,  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   íng  Én    ÕtviÖc    µnh    h d chiti   thih Quy  Õ   ch ban  µnh  h kÌm  theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n §i Ò u 4.­ C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Trëng  thu Ch ph   Ban qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng nghiÖp  Öt Nam,  Vi   Chñ   Þch  û   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch   nhiÖ m    µnh  thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
 2. 2 Q uy   Õ ch k h u  c«n g  n g hi Ö p, k h u  c h Õ  xu Ê t, kh u   n g   g h Ö  cao c« n (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 36/CP  µy  th¸ng04  ng 24    n¨m  1997 cña  Ýnh  ñ) Ch ph C h ¬ n g  I Q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1.­ChÝnh  ñ    ph khuyÕn  Ých  kh doanh nghiÖp  Öt Nam   éc Vi   thu   c¸c thµnh  Çn    ph kinh tÕ,c¸c tæ        chøc  kinh tÕ,c¸ nh©n  ícngoµivµ         n    c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi®Ç u    µo  c v ®Ç tn     tv khu  c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt vµ    ch xu   khu c«ng  Ö   ngh cao  äichung  µ  ¾tlµKCN,  õtr ng  îp cã  (g   v t    tr   ê h   quy  nh  ®Þ riªng   cho  õng lo¹ khu)trªnc¬  ë  t    i     s Quy  Õ   µy  µ    ch n v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtViÖt      Nam. §i Ò u    2.­Trong  Quy  Õ   µy    õng÷  íi y  îchiÓu    ch n c¸ct   d  ®© ®   nh sau:   1. "Khu    c«ng nghiÖp" lµ khu  Ëp     t trung c¸c doanh     nghiÖp  KCN  chuyªn  s¶n  Êt  µng  xu h c«ng  nghiÖp  µ  ùc  Ön    Þch  ô  v th hi c¸c d v cho  s¶n  Êt  xu c«ng  nghiÖp,cã    ranh  í ®Þa   ýx¸c ®Þnh,  gi i   l    kh«ng  ã  ©n    cd c sinh sèng; do  Ýnh      Ch phñ  hoÆc  Thñ  t ng Ch Ýnh  phñ  quyÕt ®Þnh  thµnh lËp, í  trong khu c«ng  nghiÖp  ã  Ó  ã  c th c doanh  nghiÖp  Õ   Êt. ch xu 2. "Khu  Õ   Êt"lµkhu    ch xu     c«ng  nghiÖp  Ëp  t trung c¸c doanh     nghiÖp  Õ   ch xuÊt chuyªn    s¶n  Êt hµng  Êt khÈu, thùc hiÖn    Þch  ô  xu   xu       c¸c d v cho s¶n  Êt xu   hµng  ÊtkhÈu  µ  ¹t®éng  Êt khÈu,cã  xu   v ho   xu     ranh  í ®Þa  ýx¸c®Þnh, kh«ng  gi   i l      cã  ©n    d c sinh sèng; do  Ýnh  ñ      Ch ph hoÆc   ñ  íng  Ýnh  ñ  Õt  nh   Th t Ch ph quy ®Þ thµnh  Ëp. l 3. "Khu    c«ng  Ö   ngh cao" lµ khu  Ëp     t trung c¸c doanh     nghiÖp c«ng  Ö   ngh kü  Ëtcao  µ    n  Þ  ¹t®éng  ôc  ô  thu   v c¸c ®¬ v ho   ph v cho    iÓn c«ng  Ö     ph¸ttr   ngh cao gå m  nghiªncøu    iÓn khaikhoa  äc      ­ tr     h ­ c«ng  Ö,  o  ¹ovµ    Þch  ô  ngh ®µ t   c¸c d v li   ªnquan,cã    ranh  í ®Þa  ýx¸c®Þnh; do  Ýnh  ñ  gi  i l      Ch ph hoÆc   ñ íng ChÝnh  Th t   phñ  quyÕt  nh   µnh  Ëp. Trong  ®Þ th l  khu  c«ng nghÖ  cao  ã  Ó   ã  c th c doanh  nghiÖp  Õ   Êt. ch xu 4. "Doanh nghiÖp  Õ   Êt" lµ doanh  ch xu     nghiÖp chuyªn s¶n  Êt  µng  xu h xuÊt khÈu, thùc  Ön    Þch  ô      hi c¸c d v chuyªn cho s¶n  Êt hµng  Êt khÈu  µ  xu   xu   v ho¹t®éng  ÊtkhÈu  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng    xu   ®  l   ho   theo Quy  Õ   µy.   ch n 5. "Doanh    nghiÖp KCN"  µ doanh  l  nghiÖp  îc thµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®  l v ho   trongKCN,  å m     g doanh nghiÖp  s¶n  Êtvµ  xu   doanh  nghiÖp  Þch  ô. d v 6. "Doanh    nghiÖp  s¶n  Êt KCN"  µdoanh  xu   l  nghiÖp  s¶n  Êt hµng  xu   c«ng  nghiÖp  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ®  l   ho   trong KCN.   7. "Doanh    nghiÖp  Þch  ô  d v KCN"  µdoanh  l  nghiÖp  îcthµnh  Ëp vµ  ¹t ®  l   ho   ®éng trong KCN,  ùc  Ön  Þch  ô    th hi d v c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr kc ht KCN,  dÞch  ô  v s¶n  Êtc«ng  xu   nghiÖp.
 3. 3 8. "Ban    qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh" (trõtr ng  îp cã      ê h   quy  nh   ®Þ riªng cho  õng  ¹    t lo iBan qu¶n  ý)lµ c¬  l     quan  qu¶n  ý trùc tiÕp    l    c¸c khu  c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt trong ph¹m    a  ýhµnh  Ýnh  ña  ét    ch xu     vi®Þ l   ch c m tØnh,thµnh    phè  ùcthuéc  tr   Trung  ng  ¬ hoÆc   Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp    a   µn  trªn®Þ b li   ªntØnh  hoÆc  Ban qu¶n  ým ét  l  khu c«ng nghiÖp  êng  îp    Öt)hoÆc   (tr h c¸ bi   Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  Ö   ngh cao;do  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh    Th t   ph quy ®Þ th lËp. §i Ò u    Öc    iÓnc¸cKCN     ©n  3.­Vi ph¸ttr     ph¶itu theo quy  ¹ch tæng  Ó    ho   th ®∙  îc Ch Ýnh  ñ  ®  ph phª  Öt.Trêng  îp  èn  ×nh  µnh  duy   h mu h th KCN   ∙  ã  ® c trong   quy  ¹ch tæng  Ó,th× Uû   ho   th     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  äichung  µ Uû   (g   l   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh) chØ   o  Öc  Ëp    ®¹ vi l b¸o    c¸o nghiªncøu    kh¶    µnh  Ëp  thith l KCN   µ  ×nh duyÖt  v tr   theo quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h   Trêng  îp  èn  ×nh  µnh  h mu h th KCN   a  ã  ch c trong quy  ¹ch    ho tæng  Ó  ×  é  th th B K Õ   ¹ch  µ  Çu   ñ  ×,phèihîp víiBé   ho v§ tch tr         C«ng  nghiÖp,Bé   ©y  ùng, Ban   X d   qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng nghiÖp  Öt Nam   µ    ¬  Vi   v c¸c c quan  ªnquan  Õu  Çn)  li   (n c trªnc¬  ë    Þ  ña  û     s ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,tr×nh Thñ íng ChÝnh      t  phñ  xem   Ðt quyÕt ®Þnh  ñ  ¬ng  ×nh  µnh  x    ch tr h th KCN   . ®ã §i Ò u 4.­Khi tr×nh  ñ íng  Ýnh  ñ     Th t Ch ph xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi thµnh  Ëp KCN,  ¬  l  c quan xem  Ðt,thÈm  nh  ù    µm  â c¸cxÊn    x  ®Þ d ¸n l r     ®Ò sau:  1. Cã     hoÆc   a  ã  ch c trong quy  nh  ®Þ tæng  Ó  ∙  îc ChÝnh  ñ    th ® ®   ph phª duyÖt.Trêng  îp  a  ã    h ch c trong quy  ¹ch  ho tæng  Ó  ×  th th ph¶i lµm  â  ù  Çn    rsc thiÕtph¶i®iÒu      chØnh    bæ sung  µo  v quy  ¹ch tæng  Ó. ho   th 2. ViÖc  u    ©y  ùng      ®Ç tx d c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  trong vµ  µi   ngo   KCN,  ã  Ýnh  n     u   èikü  ËtngoµiKCN,  ct ®Õ c¸c®Ç n   thu     khu  ©n    ôc  ô  d c ph v c«ng  nh©n,    ng  µm  Öc  ¹  lao ®é l vi t i KCN,    êng  äc, c¬  ë  c¸c tr h   s kh¸m  µ  ÷a  Önh   v ch b phôc  ô  v KCN. 3. C¸c    gi¶iph¸p  Ò:  v Nguån  èn, cÊp  iÖn,  Êp  v  ® c tho¸tníc,giao     th«ng,   th«ng    tin,m«i  êng,lao®éng    ¶m   tr    ®Ó ® b¶o  Ýnh  t kh¶    ña  thic KCN. 4.Ngµnh  Ò     ngh s¶n  Êtc«ng  xu   nghiÖp  trong KCN.   5.Ph¬ng    Ën  ng  u    µo    ¸n v ®é ®Ç tv KCN. §i Ò u    Öc  5.­Vi qu¶n  ý®Ç u  ,x©y  ùng  µ  l  t  d v qu¶n  ý®Êu   Çu  íi ¹t l  th v    ho ®éng  ña    c c¸c doanh nghiÖp KCN  ph¶i tu©n  ñ    th quy  nh   Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p luËtViÖtNam.      §i Ò u    6.­Trong  KCN   ã    ¹ doanh  c c¸clo i   nghiÖp  sau  y: ®© a.Doanh    nghiÖp  ÖtNam   éc c¸cthµnh  Çn  Vi   thu     ph kinh tÕ.   b.Doanh    nghiÖp  ã  èn  ícngoµi. cv n  c. C¸c    bªn tham    îp  ng  îp    gia H ®å h t¸ckinh doanh theo  Ët  Çu   níc Lu § t  ngoµit¹ ViÖtNam.    i  
 4. 4 §i Ò u 7.­ Trong    KCN,    µ  u     c¸c nh ®Ç t trong  íc vµ  íc ngoµi,doanh  n  n    nghiÖp  Öt Nam   éc c¸c thµnh  Çn  Vi   thu     ph kinh tÕ,doanh     nghiÖp  ã  èn  u    c v ®Ç t nícngoµi® îc®Ç u    µo    Ünh  ùc:      tv c¸cl v 1.X ©y  ùng  µ    d v kinhdoanh      c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng. tr   c h  2.S¶n  Êt,giac«ng,l¾p        xu       r¸pc¸cs¶n  È m   ph c«ng  nghiÖp    ÊtkhÈu  ®Ó xu   vµ    ô t¹ thÞ  êng  tiªuth   i   tr trong níc;ph¸ttr Ón vµ        i   kinh doanh   b»ng s¸ng  Õ,  Ý  ch b quyÕt kü  Ët,   thu   quy  ×nh c«ng  Ö. tr   ngh 3.Nghiªncøu    iÓnkhaikhoa  äc        ­ tr     h ­ c«ng  Ö     ©ng  ngh ®Ó n cao  Êtl ng ch  î   s¶n  È m   µ  ¹ora s¶n  È m   íi. ph v t   ph m 4.D Þch  ô  ç  î   v h tr  s¶n  Êtc«ng  xu   nghiÖp. C h ¬ n g  II D o a n h  n g hi Ö p  K C N §i Ò u 8.­ Doanh    nghiÖp KCN   ã    ¬  ë  c ®ñ c s ph¸p  ý ho¹t®éng  l    trong  KCN   sau    îcc¬  khi®   quan  µ   íccã  Èm  Òn    Õt ®Þnh  Êp  Ën  Nh n   th quy ra quy   ch thu ®Ç u    thoÆc   Êp  Êy phÕp  u    µ  Êy chøng  Ën  ¨ng  ý  c gi   ®Ç tv gi   nh ® k kinh doanh.   §èivíi    doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµith× giÊy ph Õp  u    ã    c v ®Ç tn        ®Ç tc gi¸ trÞ lµ giÊy  ¨ng  ý     ® k kinh doanh  theo quy  nh   ¹  Òu  LuËt  Çu   níc ®Þ t i§i 60  § t   ngoµit¹ ViÖtNam.    i   §èivíic¸c nhµ  u         ®Ç ttrong níckhi®Ç u    µo      tv KCN  ph¶icã  Õt  nh     quy ®Þ thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp theo quy  nh   Ön  µnh  i  íim çi  ¹  ×nh  ®Þ hi h ®è v   lo ih doanh nghiÖp. §i Ò u 9.­Thêi h¹n  ¹t®éng  ña      ho   c doanh  nghiÖp KCN  kh«ng qu¸    50 n¨m  µ  v kh«ng  îtqu¸ thêih¹n  ¹t®éng  ña  v       ho   c C«ng      iÓn h¹ tÇng  typh¸ttr     KCN,  ® îctÝnh  õngµy    t  doanh  nghiÖp  îccÊp  ã  Èm  Òn    Õt ®Þnh  Êp  ®  c th quy ra quy   ch thuËn  u    ®Ç thoÆc   Êp  Êy phÐp  u    µo  c gi   ®Ç tv KCN. Trêng  îp ® Æc   Öt thêih¹n  ¹t®éng  ña  h  bi     ho   c doanh nghiÖp KCN   ã  Ó  c th vîtqu¸ thêih¹n  ¹t®éng  ña        ho   c C«ng      iÓn h¹ tÇng  typh¸ttr     KCN,  ng  nh ph¶i® îc    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Êp  Ën    ¬  ë    Þ  ña  û   t  ph ch thu trªnc s ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  nh d cÊp  tØnh  µ  ¬  v c quan    Õt ®Þnh  Êp  Ën  u    ra quy   ch thu ®Ç thoÆc   Êp  Êy phÐp  c gi   ®Ç u  . t §i Ò u 10.­Doanh    nghiÖp  KCN   ã    Òn: c c¸cquy 1.Thuª  ¹®Êt    l i trong KCN     theo quy  nh  Ön  µnh  i víi çi lo¹ h×nh    ®Þ hi h ®è       i m   doanh  nghiÖp    ©y  ùng  µ  ëng  µ    ®Ó x d nh x v c¸c c«ng  ×nh  Õn  óc phôc  ô  tr ki tr   v s¶n  Êt ­ kinh doanh. Thêi h¹n  xu           thuª®Êt    trong KCN   ï hîp  íithêih¹n  ¹t   ph   v     ho   ®éng  ña    c c¸c doanh  nghiÖp  KCN     ghi trong  Õt  nh  Êp  Ën  u     quy ®Þ ch thu ®Ç t hoÆc   Êy phÐp  u  . gi   ®Ç t 2.Sö  ông  ã    Òn c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng,c¸ctiÖn nghitiÖn  d c tr¶ti     tr   c h           Ých  c«ng  éng,c¸cdÞch  ô  c    v trong KCN.  
 5. 5 3.    Tæ chøc s¶n  Êt  xu kinh  doanh, thùc  Ön    hi c¸c  Þch  ô  ï  îp  íi d v ph h v   quyÕt  nh   Êp  Ën  u    hoÆc   Êy  Ðp  u   , giÊy  ®Þ ch thu ®Ç t gi ph ®Ç t   chøng  Ën  nh ®¨ng  ý  k kinhdoanh,hîp ®ång, ®iÒu  Ö         l doanh  nghiÖp. 4.XuÊt  Ëp  Èu  ùctiÕp theo quy  nh  ña    nh kh tr       ®Þ c ph¸p luËt.   5. Thuª    Ön Ých    c¸c ti   c«ng  éng,c¸c ph¬ng  Ön s¶n  Êt kinh doanh  µ  c    ti   xu     v dÞch  ô  µiKCN. v ngo   6. Trong  êih¹n  îcphÐp    th   ®   s¶n  Êt kinh doanh,doanh  xu       nghiÖp  KCN   ã  c quyÒn  chuyÓn  îng  Çn  èn  ña  ×nh   nh ph vcm theo  ng  ®ó quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËthiÖn  µnh.ViÖc    h   chuyÓn  îng vèn  nh   chØ  ã  Öu  ùcsau    îcc¬  c hi l   khi®   quan  ra  Õt  nh  Êp  Ën  u    quy ®Þ ch thu ®Ç t hoÆc   Êp  Êy  Ðp  u    Èn  hîp c gi ph ®Ç t chu y    ®ång  chuyÓn  îng vèn. nh   §i Ò u 11.­Doanh    nghiÖp  KCN   ã  Üa  ô: c ngh v 1. Tu©n  ñ ph¸p luËt,   th      Quy  Õ   µy,§iÒu  Ö  ch n   l qu¶n  ýKCN,  Õt  nh   l  quy ®Þ chÊp  Ën  u    hoÆc   Êy  Ðp  u   , giÊy  thu ®Ç t gi ph ®Ç t   chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh. 2. §¨ng  ý  íiBan    k v  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh:Sè  îng,khèil ng  l   î   s¶n  È m   Êt khÈu  µ    ô t¹  Þ  êng  ph xu   v tiªuth   i th tr trong níc(®èivíidoanh        nghiÖp  KCN); sè îng  Õ   È m,  Õ   Öu    l ph ph ph li cßn    Þ th ng  ¹i tõ doanh  gi¸tr   ¬ m    nghiÖp  chÕ   Êt b¸n  µo  Þ  êng  xu   v th tr trong níc vµ  µng    õ thÞ  êng    h ho¸ t   tr trong níc ® îc     mua  chuyÓn  µo  v doanh  nghiÖp  Õ   Êt (®èivíidoanh  ch xu      nghiÖp  Õ   Êt). ch xu   §èi víidoanh     nghiÖp  khu c«ng  nghÖ  cao, ngoµi viÖc  ¨ng  ý    éi dung      ® k c¸c n   nªu    ú theo  ¹ h×nh  trªntu   lo i   doanh  nghiÖp,cßn    ph¶i®¨ng  ý  Öc    k vi chuyÓn  giao   c«ng  Ö   ngh cao. 3.Thùc  Ön    Üa  ô  µi Ýnh  i víi µ   íc.   hi c¸cngh v t   ch ®è     Nh n 4.M ë   µikho¶n  ¹itÖ  µ  µikho¶n  ng  ÖtNam   ¹ Ng ©n  µng  îc   t  ngo   v t   ®å Vi   ti   h ®  phÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam. ho   t  i   §îc m ë   µikho¶n  ¹    ©n   µng  íc ngoµi ®Ó   Õp  Ën  èn      t  t ic¸c Ng h n    ti nh v vay n Õu bªn  cho  vay  ícngoµiyªu  Çu  n    c ph¶im ë   µikho¶n  èn    t  v vay  ¹ Ng ©n  µng  ti   h nícngoµivµ  îcNg ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Êp  Ën.    ®  h Nh n     ch thu 5. Thùc  Ön  Õ     Õ     hi ch ®é k to¸n,thèng      kª,b¶o  Ó m   hi theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   6.  ©n   ñ  Tu th c¸c quy  nh   Ò   ninh,trËttù,b¶o  ¶m   toµn    ®Þ v an       ® an  lao ®éng,  Ö   v sinh c«ng nghiÖp, b¶o  Ö     v m«i sinh,m«i  êng  µ    tr v phßng  èng  ch ch¸y,næ.   7. Thùc  Ön    hi b¸o c¸o  nh  ú  µ  µng  ®Þ kvh n¨m  Ò   v Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh. C h ¬ n g  III X © y  d ù n g  v µ  kinh d o a n h  c « n g  tr× nh k Õ t c Ê u  h ¹ t Ç n g K C N
 6. 6 §i Ò u 12.­ Ýnh  ñ   Ch ph khuyÕn  Ých, t¹o ®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó   kh    ki thu l i  doanh  nghiÖp  Öt Nam   éc    µnh  Çn  Vi   thu c¸c th ph kinh  Õ, c¸c nhµ  u    níc t    ®Ç t   ngoµidíih×nh     thøc  ªndoanh  íidoanh  li   v  nghiÖp  Öt Nam   u  , x©y  ùng  Vi   ®Ç t  d vµ kinh doanh      c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹  Çng  tr   c ht KCN  (sau  y   äilµ C«ng    ®© g     ty ph¸ttr Ón h¹ tÇng   i    KCN)  îcthµnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®  l v ho   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt.Tuú    theo quy    µ  Ýnh  Êt,m ét  m« v t ch   KCN   ã  Ó  ã  ét  c th c m hoÆc   Òu  nhi C«ng      iÓnh¹ tÇng  typh¸ttr     KCN. §i Ò u  13.­  Sau    ã  khi c quyÕt  nh   Êp  Ën  u    hoÆc   Êy ®Þ ch thu ®Ç t gi   phÐp  u    ña  Êp  ã  Èm  Òn, Uû   ®Ç tc c c th quy   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  xem   Ðt, x  quyÕt  nh  õng  êng  îp cô  Ó  Öc  ®Þ t tr h   th vi cho  Ðp  ph C«ng      iÓn h¹ tÇng  typh¸ttr     KCN   µ doanh  l  nghiÖp  Öt  Vi Nam   éc  thu c¸c  µnh  Çn  th ph kinh  Õ  t (kh«ng   ¸p dông  cho  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  Öt  Vi Nam   tham  gia doanh  nghiÖp  ªn li   doanh  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam)  îc chË m   ép  Lu   tn    i Vi   ®  n tiÒn thuª®Êt    trong kho¶ng  êigian  Êt ®Þnh  ú theo    th   nh   (tu   quy    ña  ù    m« c d ¸n ®Ç u  ,®Þa   µn  ¹t®éng, kh¶  t  b ho     n¨ng  µichÝnh  ña  t  c doanh  nghiÖp),díih×nh     thøc cho  doanh  nghiÖp  îcnhËn  î tiÒn  ®  n  thuª®Êt  éc vèn  ©n    thu   ng s¸ch Nhµ     níc. Trªn c¬  ë  ,  û     s ®ã U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  xem   Ðt,quyÕt  nh  Öc  x  ®Þ vi chË m   ép  Òn  n ti thuª ®Êt  ña      c c¸c doanh  nghiÖp  KCN   µ doanh  l  nghiÖp  Öt Vi   Nam   éc  thu c¸c  µnh  Çn   th ph kinh  Õ  t (kh«ng  dông  ¸p  cho  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   tham    gia doanh  nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp  li   ®  l theo  Ët Lu   §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam)    tho¶  Ën  Ò   êigian  Ë m   ép  Òn tn    i Vi   c¨n cø  thu v th   ch n ti   thuª®Êt  ÷a doanh    gi   nghiÖp  KCN   µ  v C«ng      iÓnh¹ tÇng  typh¸ttr     KCN,  ng  èi nh t   ®a  kh«ng  îtqu¸  êigian  µ   v  th   m C«ng    ty ph¸ttr Ón h¹  Çng   i   t KCN   îc Uû     ®   ban nh©n  ©n  Êp  d c tØnh  cho  Ðp  Ë m   ép  Òn thuª®Êt. ph ch n ti     C«ng    ty ph¸ttr Ón h¹  Çng   i   t KCN   µ doanh  l  nghiÖp  Öt Nam   éc    Vi   thu c¸c thµnh  Çn  ph kinh tÕ    (kh«ng  dông  ¸p  cho  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  Öt Nam   Vi   tham  gia C«ng    ty ph¸t tr Ón  ¹  Çng   i ht KCN   µ doanh  l  nghiÖp  ªndoanh  îc li   ®  thµnh  Ëp  l theo  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam   îcvay  èn  ®∙icña  µ   Lu   tn    i Vi   ®  v u    Nh níc;huy  ng    ån  èn    ®é c¸c ngu v theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   u    x©y  lu   ®Ç t dùng    c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  KCN. §i Ò u 14.­ 1.C«ng      iÓnh¹ tÇng    typh¸ttr     KCN   ã    Òn: c c¸cquy a. VËn  ng  u    µo    ®é ®Ç tv KCN     ¬  ë  trªnc s quy  ¹ch    iÓn chitiÕt®∙  ho ph¸ttr       ® îcduyÖt.   b. Cho      c¸c doanh nghiÖp nªu  ¹  Òu  Quy  Õ   µy  ti §i 6  ch n thuª l¹ ®Êt  ¾n    i  g liÒn  íic«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  ∙  ©y  ùng  v  tr kc ht ®x d theo quy  nh   ¹  ®Þ t iNghÞ   ®Þnh  11/CP  µy  th¸ng01  ng 24    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthi ®Þ chiti     hµnh  Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña    chøc,c¸ nh©n  ícngoµi l v quy v ngh v c c¸c tæ     n    thuª®Êt  ¹  Öt Nam   µ    tiVi   v NghÞ   nh  ®Þ 85/CP  µy  th¸ng 12  ng 17    n¨m  1996  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh    Õtthihµnh  ®Þ chiti     Ph¸p  Önh  Ò   Òn  µ  Üa  ô  ña  l v quy v ngh v c c¸c tè chøc     trong níc® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho      n      thuª®Êt.Së   Þa  Ýnh  îc    § ch ®  Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  û  Òn  Êp  Êy  ¨ng  ý  u quy c gi ® k cho  thuªl¹ ®Êt  íi  i   v  thñ tôc hµnh  Ýnh  n     ch ®¬ gi¶n trªnc¬  ë  îp ®ång    ¹ ®Êt  ý  ÷a C«ng        sh  thuªl   i k gi   ty ph¸ttr Ónh¹ tÇng   i    KCN   µ  v doanh nghiÖp  KCN.
 7. 7 c.Cho      c¸c doanh  nghiÖp KCN     thuªhoÆc   nhµ  ëng  C«ng      b¸n  x do  typh¸t tr Ónh¹ tÇng  i   KCN   ©y  ùng  xd trong KCN.   d. Kinh doanh c¸c  Þch  ô  d v trong KCN   ï  îp  íiquyÕt  nh   Êp  ph h v   ®Þ ch thuËn  u    ®Ç t hoÆc   Êy  Ðp  u  , giÊy  gi ph ®Ç t  chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh doanh,     ®iÒu  Ö  l c«ng ty ®.  n  nh    Ê ®Þ gi¸cho thuª l¹ ®Êt  ∙  ©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng, gi¸cho   i   ®x d kc ht    thuªhoÆc     b¸n  µ  ëng  µ  Ý   Þch  ô  íisù  nh x v ph d v v   tho¶  Ën  ña  thu c Ban  qu¶n  ý l  khu c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh 2.C«ng      iÓnh¹ tÇng    typh¸ttr     KCN   ã  Üa  ô: c ngh v a.LËp  µ  ×nh ®Ò       v tr   ¸n tæng  Ó  Ò     iÓnc¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ th v ph¸ttr     tr   c h  tÇng trong KCN   µ  v nªu  nhu  Çu  c ph¸ttr Ón c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng   i     tr kc ht ngoµiKCN   ªnquan      ¬    li   ®Ó c¸c c quan  qu¶n  ýNhµ   íccã    lËp  Õ   ¹ch l  n   c¨n cø  k ho   ph¸ttr Ónvµ  ©n    i   ph giao tr¸chnhiÖm  ùc hiÖn.     th   b. X ©y  ùng      d c¸cc«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  tr   c h  theo  ng  ®ó quy  ¹ch,thiÕt ho     kÕ   µ  Õn    îc duyÖt. N Õ u   ×  ý do  Êt  v ti ®é ®     v l   b kh¶  kh¸ng  µ  ã  ý do  Ýnh  v c l   ch ®¸ng  kh¸c m µ     C«ng    ty kh«ng  µn  µnh  Õ   ¹ch  ©y  ùng  ho th k ho x d theo  Õn    ti ®é quy  nh  ×  t  Êt  m ¬i (30) ngµy  íc khih Õt  ¹n  ®Þ th Ý nh ba      tr     h quy  nh,  ®Þ C«ng    ty ph¶ixin phÐp  ¬     c quan  ã  Èm   Òn    ¹n  ©y  ùng. N Õ u   c th quy gia h x d   qu¸  êih¹n, th     C«ng    ty kh«ng    Ðp  xin ph gia  ¹n  h hoÆc   ×  ö  ông  t    ôc   ch    vsd ®Ê sai m ®Ý nªn kh«ng  îcphÐp    ¹n  × phÇn  t  a  ö  ông  ÏbÞ  ¬  ®  gia h th   ®Ê ch s d s   c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  quy xem   Ðt,quyÕt  nh    Ön  x  ®Þ c¸c bi ph¸p  Õ   µi  Õu  i ¹m  ϸp  ch t , n t¸ ph s   dông  ×nh  h thøc thu håi.    c.Duy      tu,b¶o  ìng c¸c c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  d    tr   c h  KCN  trong suètthêi      gian ho¹t®éng  ña     c C«ng  ty. d.B¶o  ¶m   Ö     ® v sinhc«ng    nghiÖp,b¶o  Ö     v m«i sinh,m«i  êng.   tr ®.  ùc  Ön  Õ     Th hi ch ®é b¸o c¸o  nh  ú  µ  µng  ®Þ kvh n¨m cho ban qu¶n  ý l  khu  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh. §i Ò u 15.­Trong  êng  îp viÖc  ©y  ùng  µ  ëng      ©n  ú    tr h  xd nh x tuyph¶iph k sö  ông  t, doanh  d ®Ê   nghiÖp  KCN   Én  îc phÐp  v ®  thuª l¹  ét  Çn  µn  é   i m ph to b diÖn  Ých  t  Çn  Õt, ng  t ®Ê c thi   nh ph¶icã  Õ   ¹ch ph©n  ú  ö  ông  Ön  Ých    k ho   ksd di t ®Êt  îcthuªtrong thêih¹n  èi®a  µhai(2)n¨m. Doanh  ®        t   l        nghiÖp  KCN   ph¶igöi    kÕ   ¹ch  ©n  ú  ö  ông  Ön  Ých  t  îc thuªvÒ   ho ph ksd di t ®Ê ®     C«ng      iÓn h¹ ty ph¸ttr     tÇng  KCN   ®∙cho    ¹ ®Êt),Së  Þa  Ýnh  µ  (  thuªl   i   § ch v Ban  qu¶n  ýKCN   Êp  l  c tØnh.   N Õ u   ×  ýdo  Êt kh¶  v l  b   kh¸ng hoÆc   ã  ýdo  Ýnh  ¸ng  µ     c l   ch ® m kh«ng  µn  µnh  ho th kÕ   ¹ch  ö  ông  t  ∙  ho sd ®Ê ® cam   Õt  ×  t  Êt ba  ¬i (30)ngµy  íc khikÕt  k th Ý nh   m     tr     thóc thêih¹n     quy  nh,  ®Þ doanh  nghiÖp  KCN  ph¶ixin gia h¹n  Òn  ö  ông      quy sd ®Êt. N Õ u     qu¸  êi h¹n  th   quy  nh,  ®Þ doanh  nghiÖp kh«ng  xin  Ðp   ph gia  ¹n  h hoÆc   ×  ö  ông  t    ôc  ch  vsd ®Ê saim ®Ý nªn  kh«ng  îc phÐp    ¹n  ×  Çn  ®  gia h th ph ®Êt  thuª l¹  a  ö  ông  Ï bÞ   ¬   i ch s d s   c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy xem   Ðt, x  quyÕt ®Þnh    Ön    c¸cbi ph¸p chÕ   µi  Õu    ¹m  ϸp dông  ×nh    t, n t¸ ph s     i h thøc thu håi.    C h ¬ n g  IV Q u a n  h Ö  lao ® é n g  trong d o a n h  n g hi Ö p  K C N
 8. 8 §i Ò u 16.­  Quan  Ö   h lao  ng  ®é trong doanh nghiÖp KCN   îc ®iÒu  ®  chØnh theo quy  nh  ña  é   Ët  ®Þ c B Lu Lao  ng  Öt Nam   µy  th¸ng 06  ®é Vi   ng 23    n¨m  1994  µ      v c¸cv¨n b¶n ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan.      li   §i Ò u  17.­ ú    Tu theo theo  iÒu  Ön  ô  Ó  ña  ® ki c th c ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh, Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  Õt  nh  µnh  Ëp  quy ®Þ th l Trung  ©m   Þch  ô  Öc  µm  éc  t d v vi l thu Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  ®Ó   ùc hiÖn  y    th   ®Ç ®ñ chøc n¨ng  ña  c trung t©m  Þch  ô  Öc  µm    d v vi l quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh  ®Þ 72/CP  µy  th¸ng 10  ng 31    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chi tiÕtvµ  íng  Én    µnh  ét  è  Òu  ña  é   Ët    h d thih m s §i c B Lu Lao  ng  Ò   Öc  ®é v vi lµm. §i Ò u  18.­ Öc  Ón  ông  ®éng  µo  µm  Öc  ¹ic¸c   Vi tuy d lao  v l vi t   doanh  nghiÖp KCN  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  ®Þ 72/CP nªu    µ      trªnv c¸c v¨n b¶n  ­ h íng dÉn  ã  ªnquan.   c li   C h ¬ n g  V Q u ¶ n  l ý T µ i c h Ý n h  v µ  N g o ¹i è i  h §i Ò u 19.­NghÜa  ô  ép  Õ  ña      v n thu c c¸cdoanh  nghiÖp  KCN 1.  Doanh nghiÖp  Öt  Vi Nam   éc    µnh  Çn  thu c¸c th ph kinh  Õ  u    vµo  t ®Ç t KCN   µ  v C«ng      iÓn h¹ tÇng  typh¸ttr     KCN   µdoanh  l  nghiÖp  Öt Nam   éc c¸c Vi   thu     thµnh  Çn  ph kinh  Õ  ùc  Ön  t th hi nghÜa  ô  ép  Õ   íimøc   ®∙i theo    vn thu v   u    quy ®Þnh  Ön  µnh. hi h 2. Doanh    nghiÖp KCN   ã  èn  u    íc ngoµi,bªn  íc ngoµi tham    c v ®Ç t n     n    gia hîp  ng  îp    ®å h t¸c kinh doanh  µ  v C«ng    ty ph¸ttr Ón  ¹  Çng   i ht KCN   µ doanh  l  nghiÖp  ªndoanh  îcthµnh  Ëp  li   ®  l theo  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam   ùc Lu   tn    i Vi   th   hiÖn  ép  Õ    n thu nh sau: a. Nép  Õ  îtøc víi   thu l       i møc  (thuÕ  Êt thuÕ  îtøc nµy  îc¸p dông  xu   l    i ®    trong  suètthêih¹n  ùc hiÖn  ù      th   d ¸n): ­ §èi víidoanh       nghiÖp  c«ng nghiÖp  ü  Ët cao, doanh  k thu     nghiÖp  Þch  d vô c«ng  nghÖ  cao trong khu    c«ng nghÖ  cao: 10%   î nhuËn    l i thu  îc vµ  îc ®  ®  miÔn  Õ  îtøc 8  thu l     n¨m  Ó   õkhikinh doanh  ¾t  u   ã  înhuËn. i k t      b ®Ç c l   i ­§èivíi      doanh  nghiÖp  Õ   Êt: ch xu + 10%   î nhuËn  l i thu  îc vµ  îc miÔn  Õ  î tøc  n¨m  Ó   õ khib ¾t  ® ®  thu l   i 4  k t    ®Ç u   kinhdoanh  ã  înhuËn  i víi   c l i ®è    doanh nghiÖp  s¶n  Êt; xu +  %   î nhuËn  ® îc vµ  îc miÔn  Õ  î tøc 2  15  l   i thu    ®   thu l     n¨m  Ó   õ khib ¾t  i k t    ®Ç u   kinhdoanh  ã  înhuËn  i víi   c l i ®è    doanh  nghiÖp  Þch  ô. d v ­§èivíi      doanh  nghiÖp  KCN: +  %   î nhuËn    îc®èi víidoanh  15  l  i thu ®       nghiÖp  ã  ¹t®éng  Êt khÈu  c ho   xu   díi50%     s¶n  È m   ña  × nh  µ  îc miÔn  Õ  î tøc  n¨m  Ó   õ khib ¾t  ph cm v®  thu l   i 2  k t    ®Ç u  kinh doanh  ã  î nhuËn; tr ng  îp  Êt khÈu  õ 50    n   %     c l  i   ê h xu   t   % ®Õ 80  s¶n phÈ m   ña  × nh  ×  îc gi¶m  cm th ®   thªm  %   Õ  î tøc trong 2  50  thu l     i   n¨m  Õp  ti theo;  
 9. 9 10    î nhuËn  ® îc ®èi  íidoanh  ã  ¹t®éng  Êt khÈu    %     % l  i thu    v  c ho   xu   trªn80  s¶n phÈ m   ña  × nh  µ  îc miÔn  Õ  î tøc 2  cm v®  thu l     n¨m  µ  i v gi¶m  %   50  trong 2      n¨m tiÕp theo kÓ   õkhib ¾t  u       t    ®Ç kinhdoanh  ã  înhuËn   c l i +  %   î nhuËn  20  l  i thu  îc ®èi  íidoanh  ®  v  nghiÖp  Þch  ô  µ  îc miÔn  d vv®  thuÕ  îtøc 1  l     n¨m  Ó   õkhib ¾t  u   i k t    ®Ç kinhdoanh  ã  înhuËn.   c l i ­ §èivíiC«ng      iÓn h¹  Çng       ty ph¸ttr   t KCN:  %   î nhuËn  ® îc vµ  îc 10  l   i thu    ®   miÔn  Õ  î tøc 4  thu l     n¨m  Ó   õ khib ¾t  u   i k t    ®Ç kinh doanh  ã  î nhuËn  µ    c l  i v gi¶m  50    % trong 4    n¨m  Õp theo. ti   ViÖc  iÒu  ® chØnh  ¹ møc  Õ  Êt còng    Ôn  l  i thu xu   nh mi gi¶m  Õ  î tøc ®∙  thu l     i ® îc quy  nh    ®Þ trong giÊy  Ðp  u    îc thùc hiÖn    ph ®Ç t ®     theo quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 58 NghÞ   nh  ®Þ 12/CP  µy  th¸ng 2  ng 18    n¨m 1997  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtthihµnh  Ët  Çu   íc ngoµi t¹  Öt Nam.  Öc  ïng  î nhuËn  îc      Lu § tn    i Vi   Vi d l i ®  chia ®Ó   i u    µ  Öc  µn  Õ  î tøc ®∙  ép  ña  è  înhuËn  i u      t¸  ®Ç tv vi ho thu l     n c s l   i i t¸ ®Ç t ® îcthùc hiÖn      theo  quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  ®Þ ti§i 59  ®Þ 12/CP  µy  th¸ng 2  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph b.KhichuyÓn  înhuËn    ícngoµi,    l i ra n    doanh  nghiÖp  KCN   ép  ét  n m kho¶n  thuÕ  µ5%   è  înhuËn  l   s l  i chuyÓn    ícngoµi. ra n   c. Nép    ¹  Õ    c¸c lo ithu kh¸c vµ  Ö  Ý     l ph theo quy  nh  Ön  µnh  ¹  êi ®Þ hi h ti   th ®iÓ m   ép  Õ  µng  n thu h n¨m. §i Ò u 20. ©n   µng  ¬ng  ¹i ViÖt   Ng h Th m  Nam,  ©n   µng  ªndoanh  Ng h li   gi÷a ViÖt Nam   íinícngoµi,Chi nh¸nh  ©n   µng  ícngoµit¹  Öt Nam   ã      v       Ng h n   i Vi   c quyÒn  ¹t®éng  ho   trong KCN     îc sù  Êp  Ën  ña  èng  c  ©n   khi ®   ch thu c Th ®è Ng hµng  µ   ícViÖtNam   µ  Nh n     v Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh. ViÖc  qu¶n  ýNgo¹ihèitrong KCN   ùc hiÖn  l       th   theo  quy  nh  ña  Ýnh   ®Þ c Ch phñ  µ  v theo quy  nh  ¹ ch¬ng      ®Þ t i VIIQuy  Õ   µy. ch n C h ¬ n g  VI T æ  c h ø c q u ¶ n  l ý K C N §i Ò u 21.­Néi dung     qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi l  n     KCN   bao  å m: g 1. X ©y  ùng  Õn îc,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch  µ  Ýnh    d chi l   ho   ho v ch s¸ch ph¸ttr Ón  i  KCN; 2.Ban  µnh        h c¸cv¨n b¶n  quy  ¹m  ph Ph¸p  ËtvÒ   ¹t®éng  lu   ho   KCN; 3. Quy  nh   µ  íng  Én  Öc  ×nh  µnh, x©y  ùng, ph¸t tr Ón  µ  ®Þ vh d vi h th   d    i v qu¶n  ýho¹t®éng  ña  l    c KCN; 4. C Êp,  iÒu    ® chØnh  µ  håic¸c lo¹  Êy  Ðp  µ  ùc hiÖn    ñ v thu      i gi ph v th   c¸c th   tôchµnh  Ýnh  µ   ícli     ch Nh n   ªnquan; 5.Tæ     chøc  é  b m¸y,®µo  ¹ovµ  åidìng c¸n bé;   t  b     6. KiÓ m       tra,thanh    tra,gi¸m      ¹t®éng  ña  s¸tc¸c ho   c KCN   µ    Õt    v gi¶ quy c¸c vÊn      ®Ò ph¸tsinh.
 10. 10 §i Ò u 22.­ é,  ¬   B c quan ngang  é,  ¬  B c quan  éc  Ýnh  ñ  äi thu Ch ph (g   chung  µ c¬  l   quan  Ýnh  ñ)  ùc  Ön  Ö m   ô  Ch ph th hi nh v qu¶n  ý Nhµ   íc ®èi  íi l  n  v  KCN   µ  v Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh trong  ¹m    ph vi chøc  n¨ng,   nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  v  h theo  quy  nh  Ön  µnh  µ  û  Òn  ®Þ hi h v u quy cho Ban  qu¶n  lýkhu    c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ùc hiÖn  ét  è  Öm  ô  th   m s nhi v qu¶n  ýNhµ   íc®èi l  n    víi  KCN. §i Ò u 23.­Tr¸chnhiÖm      qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi l  n     KCN: 1.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu :   K ho   § t ­ Chñ   × phèi hîp  íiBé     tr     v   C«ng  nghiÖp, Bé   ©y  ùng, Ban   X d   qu¶n  ýc¸c l    khu c«ng  nghiÖp  Öt  Vi Nam   ©y  ùng  x d quy  ¹ch  ho tæng  Ó  th ph¸ttr Ón KCN    i   trong ph¹m    nícphï hîp víichiÕn îcph¸ttr Ón kinh tÕ      éitrong tõng    vic¶          l   i     ­ x∙h     thêikú    ×nh ChÝnh  ñ    Öt.   ®Ó tr   ph phª duy ­Tæng  îp vµ  ×nh Ch Ýnh  ñ  Õ   ¹ch ph¸ttr ÓnKCN   µng    h   tr   ph k ho     i   h n¨m  µ    v5 n¨m. B¶o  ¶m     Õu  è ®Ó   ùc hiÖn    ©n  i  íntrong kÕ   ¹ch  µ     ® c¸c y t  th   c¸c c ®è l     ho Nh níchµng    n¨m  Ò       v c¸cgi¶i ph¸p nªu  ¹ kho¶n  vµ  §iÒu  Quy  Õ   µy.   t  i 2  3  4  ch n ­  ×nh  Ýnh  ñ  Tr Ch ph ban  µnh    h c¸c v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët cã  ªn lu   li   quan  n   ¬  Õ,  Ýnh  ®Õ c ch ch s¸ch  Ò   v qu¶n  ý kinh  Õ, khuyÕn  Ých  u     l  t  kh ®Ç t trongnícvµ  ícngoµinh»m   óc ®Èy    iÓnKCN.     n    th   ph¸ttr   ­C Êp,  iÒu    ® chØnh, thu håigiÊy phÐp  u    éc thÈm  Òn.       ®Ç tthu   quy ­ Uû   Òn    quy cho    c¸c Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  Êp, ®iÒu  c  chØnh,  thu  åi giÊy  Ðp  u   cho    ù  ®Ç u    níc ngoµi ®Ç u   vµo  h  ph ®Ç t c¸c d ¸n  t    t KCN     ¬  ë    Þ  ña  û   trªnc s ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ®èivíiBan  (    qu¶n  lýKCN     a  µn  ªntØnh  × do    trªn®Þ b li   th   Ban  qu¶n  ýKCN     a  µn  ªntØnh  l  trªn®Þ b li   ®Ò  nghÞ   µ  v Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng nghÖ  cao  ×  Bé   th do  Khoa  äc, C«ng   h  nghÖ   µ  v M«i  êng    Þ) vµ  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  tr ®Ò ngh   ®   t  ph cho  Ðp. ph   ­    Tæ chøc  Èm   nh    ù  nhã m     th ®Þ c¸c d ¸n  A theo  Èm   Òn    ×nh th quy ®Ó tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph xem  Ðt quyÕt ®Þnh  Êp  Ën  u    µo  x    ch thu ®Ç tv KCN. ­Ban  µnh  Òu  Ö  É u   Ò     h §i l m v qu¶n  ýKCN l  ­ Tæ     chøc  Óm     ki tra,thanh    ¸nh    Öu  tra,® gi¸hi qu¶ kinh tÕ      éi viÖc    ­ x∙ h   thùc hiÖn    ù    u    µo    c¸c d ¸n ®Ç tv KCN   éc thÈm  Òn  Êp  Êy phÐp  u    thu   quy c gi   ®Ç t cña  é. B ­ Bè  ÝkÕ   ¹ch ®Ç u    ©y  ùng  ¬    tr   ho   tx d c b¶n cho    c¸c Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  n»m  trong kÕ   ¹ch  µng    ho h n¨m  ña  û   c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh;tr ng  îp KCN    ê h   n»m     a  µn  ªntØnh  × thuéc Uû   trªn®Þ b li   th     ban  ©n  ©n   Nh d cÊp tØnh  ¬iBan  n  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp    a  µn  ªntØnh  Æt  ôsë  trªn®Þ b li   ® tr   chÝnh; ®èi  íikhu    v  c«ng  nghÖ  cao  ×  éc  é   th thu B Khoa  äc    h ­ C«ng  nghÖ   µ  v M«i  êng. tr 2.Bé    C«ng  nghiÖp: ­  ïng  íiBé   Õ   ¹ch  µ  Çu  , x©y  ùng  C v   K ho v§ t  d quy  ¹ch  ho tæng  Ó    th ph¸t tr ÓnKCN   ×nh ChÝnh  ñ    Öt. i  tr   ph phª duy ­ Chñ   ×,phèihîp  ïng  íiBan    tr    c v  qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng nghiÖp  Öt Nam   Vi   híng d∙n viÖc    nh     x¸c®Þ danh  ôc  µnh  Ò   îckhuyÕn  Ých,c¸cngµnh  m ng ngh ®   kh    nghÒ   Ê m   c hoÆc   ¹n chÕ   u    µo  õng khu  h  ®Ç tv t   c«ng nghiÖp,khu  Õ   Êt.   ch xu
 11. 11 ­ C Êp   Êy  Ðp    gi ph khaith¸ctµinguyªn,giÊy  Ðp         ph s¶n  Êt vËt liÖu næ   xu       c«ng nghiÖp  µ    ¹  Êy  Ðp  v c¸c lo igi ph kh¸c thuéc  Èm   Òn  ña  é     th quy c B theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   ­ Tham     Èm  nh    ù  ®Ç u    µo    gia th ®Þ c¸c d ¸n  t v KCN   ªnquan  n   µnh  li   ®Õ ng C«ng nghiÖp  Bé  ô  do  ph tr¸chtheo quy  nh  ña  Ýnh  ñ.     ®Þ c Ch ph ­    Tæ chøc qu¶n  ý chÊt l ng  l   î s¶n  È m   ph c«ng nghiÖp  µ  toµn  v an  c«ng  nghiÖp  éc thÈm  Òn  ña  é  thu   quy c B theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   ­ KiÓ m       trachuyªn ngµnh, ®¸nh    Öu      gi¸hi qu¶ kinh tÕ      éicña    ù    ­ x∙ h   c¸c d ¸n ®Ç u    éc lÜnh  ùc    tthu   v qu¶n  ýngµnh. l  ­ ChØ   o    chøc    ®¹ c¸c tæ  kinh tÕ    chuyªn  µnh  ng c«ng nghiÖp  Bé   ô  do  ph tr¸chtham      iÓnKCN.   giaph¸ttr   3.Bé  ©y  ùng:  X d ­Tham     ©y  ùng    giax d quy  ¹ch tæng  Ó    iÓnKCN. ho   th ph¸ttr   ­ Phª  Öt    Õtquy  ¹ch    duy chi ti   ho KCN   ¹    ti c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  õtr ng  îp Thñ íng ChÝnh  ñ  ã  Õt ®Þnh  ¬ tr   ê h   t  ph c quy   kh¸c. ­ Tham     Èm   nh    ù  ®Ç u     µo    gia th ®Þ c¸c d ¸n  t v KCN  theo quy  nh  ña  ®Þ c ChÝnh  ñ. ph ­ ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh dù  nhã m   vµ  íng dÉn    ®Þ thi   k thu   tr   ¸n  A,  h   Uû  ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ë  ©y   ùng  (S X d hoÆc   Õn  óc s tr ng  µnh  Ki tr   ë th phè) thÈm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh thuéc dù    ã m   (®Çu   íc   ®Þ thi   k thu   tr     ¸n nh B  tn   ngoµi), ù  nhã m   vµ    ®Çu     ¸n  d B  C ( t trong níc).Sau    ÕtkÕ   ü  Ët ® îc     khithi   k thu     chÊp  Ën  × nhµ  u    îcthic«ng  thu th   ®Ç t®     c«ng  ×nh m µ   tr   kh«ng  Çn  Êy  Ðp  c gi ph x©y  ùng. d ­ ChØ   o    chøc    ®¹ c¸c tæ  kinh tÕ    chuyªn ngµnh  Bé   ô    do  ph tr¸chtham      gia ph¸ttr ÓnKCN.  i   ­ Ban  µnh  iÒu  Ö  É u   Ò     h ® lm v qu¶n  ýx©y  ùng  l  d KCN     ®Ó theo    ®ã Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  chøc  ùc hiÖn. tæ  th   4.Bé    Khoa  äc,C«ng  Ö   µ  h  ngh v M«i  êng: tr ­  ùc  Ön  Th hi chøc  n¨ng qu¶n  ý Nhµ   íc vÒ   l  n   Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng  i  íiKCN   ãichung  tr ®è v   n  trong ph¹m      vichøc n¨ng,nhiÖ m   ô, quyÒn     v  h¹n theo quy  nh  Ön  µnh  µ  ùctiÕp qu¶n  ýNhµ   íc®èi víi Öc  ×nh  ®Þ hi h v tr     l  n     vi h thµnh,x©y  ùng  µ    iÓnkhu    d v ph¸ttr   c«ng  Ö   ngh cao. ­  ñ   ×,phèi hîp  íic¸c c¬  Ch tr     v     quan  Ýnh  ñ  ªnquan  ©y  ùng  ¬  Ch ph li   x d c chÕ,  Ýnh  ch s¸ch thóc ®Èy    iÓn khu      ph¸ttr   c«ng  Ö   ngh cao.H íng dÉn  Öc  ùa     vi l   chän  µnh  ng nghÒ  c«ng nghiÖp  µ  v c«ng  nghÖ   tiªn®Ç u    vµo  u    t khu c«ng  nghÖ  cao  ï hîp  íichiÕn îc ph¸ttr Ón khoa  äc  µ  ph   v   l   i   h v c«ng  Ö   ngh trong tõng    thêikú.   ­ § Ò   Êt nh©n  ù  ¶m   Ö m   ëng    xu   s® nhi Tr ban, c¸c Phã   ëng     tr ban, c¸c Uû      viªncña    Ban qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao    ñ íng ChÝnh  ñ  ®Ó Th t   ph xem   Ðt, x  bæ   Ö m.  nhi Quy Õt  nh  é  ®Þ b m¸y  óp  Öc  ña  gi vi c Ban  qu¶n  ýKhu  l  c«ng  Ö   ngh cao    ¬  ë    Þ  ña  ëng  trªnc s ®Ò ngh c Tr ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  Ö   ngh cao  theo    quy ®Þnh  µ  íng dÉn  vh   chung  ña  c Ban   Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ. b Ch ph ­  Ò   § nghÞ   é   Õ   ¹ch  µ  Çu    tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  B K ho v§ t Th t Ch ph quyÕt  ®Þnh  Öc  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   û  Òn  vi B K ho   § tu quy cho Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  Ö   ngh
 12. 12 cao  Êp, ®iÒu  c  chØnh  µ  v thu  åi giÊy  Õp  u    h  ph ®Ç t cho    ù  ®Ç u    íc c¸c d ¸n  tn   ngoµivµo    khu  c«ng  Ö   ngh cao  µ    Þ  é   ¬ng  ¹iuû  Òn  v ®Ò ngh B Th m   quy cho    Ban qu¶n  ý khu  l  c«ng nghÖ  cao  Ðt  x duyÖt  Õ   ¹ch  Êt  Ëp  Èu  k ho xu nh kh cho    c¸c doanh nghiÖp khu c«ng  Ö   ngh cao. 5. Bé   ¬ng  ¹iquyÕt  nh  Öc  û  Òn    Th m  ®Þ vi u quy cho  Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  Ðt duyÖt  Õ   ¹ch xuÊt nhËp  Èu  x  k ho     kh cho   c¸cdoanh  nghiÖp  KCN   trong ph¹m    Ëp  Èu  µng      ×nh  µnh    vinh kh h ho¸ ®Ó h th doanh nghiÖp,phôc    vô  s¶n  Êt­kinh doanh  ña  xu      c doanh  nghiÖp  µ  ÊtkhÈu  µng    doanh  v xu   h ho¸ do  nghiÖp  s¶n  Êt theo  ôc    xu   m tiªus¶n  Êt ­ kinh  xu     doanh  quy  nh  ®Þ trong  Êy  gi phÐp  u    ®Ç t hoÆc   Õt  nh  Êp  Ën  u  . ViÖc  û  Òn  ña  é  quy ®Þ ch thu ®Ç t  u quy cB Th¬ng  ¹i trªnc¬  ë    Þ  ña  û   m     s ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ®èivíiban  (    qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp    a  µn  ªntØnh  × do  trªn®Þ b li   th   Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp    a   µn  ªntØnh    trªn ®Þ b li   ®Ò nghÞ   µ  i  íiban  v ®è v   qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghÖ  cao  ×  Bé   th do  Khoa  äc, C«ng  h  nghÖ   µ  v M«i  êng    Þ)  i  íi tr ®Ò ngh ®è v   nh÷ng  Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ∙  îc uû  Òn  Êp  Êy ® ®   quy c gi   phÐp  u    µo  ®Ç tv KCN. 6.Ban      Tæ chøc   ­C¸n  é  Ýnh  ñ: b Ch ph ­ § Ò   Êt hoÆc   ã    Õn  Èm  nh  Ò   ©n  ù  ¶m   Öm   ëng    xu   c ý ki th ®Þ v nh s® nhi Tr Ban qu¶n  ýKCN   Êp  l  c tØnh, Trëng    ban, c¸c Phã   ëng     tr ban, c¸c Uû         viªnBan  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp cao    ñ íng ChÝnh  ñ  ®Ó Th t   ph xem   Ðt,bæ   Öm. x   nhi ­ § Ò   Êt nh©n  ù  ¶m   Ö m   ëng    xu   s® nhi Tr ban, c¸c Phã   ëng     tr ban, c¸c Uû      viªnBan    qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp    a  µn  ªntØnh    ñ íng ChÝnh  trªn®Þ b li   ®Ó Th t   phñ xem   Ðt,bæ   Öm. x   nhi ­ Chñ   ×,phèihîp  íiBan    tr     v  qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng nghiÖp  Öt Nam     Vi   ban hµnh  quy  nh  ®Þ chung  Ò   Õ     Òn ¬ng  ña  v ch ®é ti l c c«ng  chøc, viªn chøc; tæ       chøc  é  b m¸y, ®µo  ¹ovµ  åidìng    é; thñ  ôc bæ   Ö m   bé    o;   t  b  c¸n b   t   nhi c¸n  l∙nh®¹   thñ tôc xÐt duyÖt    Õ   µng      biªnch h n¨m  ña  c Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh. 7.Ban    qu¶n  ýc¸ckhu  l    c«ng  nghiÖp  ÖtNam: Vi   ­ Ban    qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng nghiÖp  Öt Nam   Æt   íisù  Vi   ® d   chØ  o  ùc ®¹ tr   tiÕp  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ    óp  ñ   íng  Ýnh  ñ  c Th t Ch ph ®Ó gi Th t Ch ph chØ   o  Öc  ®¹ vi chuÈn  Þ,  ©y  ùng, ph¸t tr Ón  µ  bx d     i v qu¶n  ý KCN   ∙  îc quy  ¹ch  µ    l  ®®  ho v phª duyÖt. ­  µ  u   èi  L ®Ç m tæng  îp  ×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ    Õt      h tr Th t Ch ph gi¶iquy c¸c ®Ò nghÞ  ña    ¬  c c¸c c quan  Ýnh  ñ, Uû   Ch ph   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh,Ban    qu¶n  ý l  khu  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  µ  v truyÒn  t    Õn  ®¹ ý ki chØ   o  ña  ñ   íng ®¹ c Th t   ChÝnh  ñ  n     ¬  ph ®Õ c¸c c quan  Ýnh  ñ, Uû   Ch ph   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh, Ban    qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  Ò     Ên    ña  v c¸c v ®Ò c KCN   µ  ªnquan  v li   ®Õ n   KCN. ­ §îcThñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn    Õt  Þp  êinh÷ng  Ên       t  ph u quy gi¶iquy k th   v ®Ò míin¶y    sinh ®èi  íinh÷ng  Öc  ã  ªnquan  n     v  vi c li   ®Õ KCN   µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖm     tr cThñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Ên    . í  t  ph v v ®Ò ®ã ­ Phèihîp víi   ¬          c quan  Ýnh  ñ,Uû   c¸c Ch ph   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh trong  viÖc  ©y  ùng    xd v¨n b¶n quy  ¹m  ph ph¸p  Ët, Ýnh  lu   ch s¸ch,quy  ¹ch,kÕ   ¹ch    ho   ho cã  ªnquan  n   Öc  ×nh  µnh,x©y  ùng,ph¸ttr Ón vµ  li   ®Õ vi h th   d     i   qu¶n  ýc¸c KCN,  l    c¸cdù    u   µiKCN   ªnquan.   ¸n ®Ê tngo   li  
 13. 13 ­ Phèi hîp  íiBé       v   C«ng  nghiÖp  íng  Én  Öc    nh  h d vi x¸c ®Þ danh  ôc    m c¸c ngµnh  Ò   îc khuyÕn  Ých, c¸c ngµnh  Ò   Ê m   ngh ®   kh    ngh c hoÆc   ¹n  Õ   u    h ch ®Ç t vµo  khu  c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt.   ch xu ­ Phèihîp víi        Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  íng dÉn  ùc hiÖn    b Ch ph h   th   c¸c c«ng    chøc     é  ña  t¸ctæ  ­c¸n b c Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh. ­ Phèihîp víi           Ban  c¸c qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  trong viÖc  ©y    x dùng  quy  ¹ch    iÓn nguån  ©n  ùccho    ho ph¸ttr   nh l  c¸c KCN,  chøc  o  ¹obåi tæ  ®µ t     dìng c¸n bé      qu¶n  ýcña    l  c¸cKCN. ­Tham     Èm  nh    giath ®Þ quy  ¹ch,c¸cdù    u    µo  ho     ¸n ®Ç tv KCN. ­ § Ò   Êt ý  Õn  Ò   ©n  ù  ¶m   Ö m       xu   ki v nh s® nhi c¸c chøc danh  ñ  èt cña  ch ch   Ban quan  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  theo quy  nh  ¹  Òu  Quy  Õ   ®Þ ti §i 28  ch nµy. ­ Tæ     chøc  ¬  Õt,tæng  Õt  µ  c¸o Thñ íng ChÝnh  ñ  sk   k v b¸o    t  ph theo  nh   ®Þ kú,®ét  ÊtvÒ   Öc  ©y  ùng,ph¸ttiÓn vµ    xu   vi x d      qu¶n  ýc¸cKCN. l    §iÒu 24.­ ViÖc    ban  µnh    h c¸c v¨n b¶n  íng  Én  h d quy  nh     Õtthi ®Þ chi ti     hµnh  Quy  Õ   µy  ch n ph¶itu©n  ñ quy  nh  ña  Ët ban  µnh      th   ®Þ c Lu   h v¨n b¶n    quy ph¹m  ph¸p  Ëtngµy  th¸ng 11  lu   12    n¨m  1996  µ    v v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëth­ lu   íng dÉn    Õtthi µnh  Ët nµy.   chiti     h Lu   C¸c  ¬  c quan  Ýnh  ñ  ã  Ch ph c tr¸chnhiÖ m     cung  Êp      c c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p luËtdo  ×nh    m ban  µnh  h cho    c¸cBan  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh,   V¨n phßng  Ýnh  ñ  Ch ph cung  Êp      c c¸c v¨n b¶n  quy  ¹m  ph ph¸p  Ëtcña  Ýnh   lu   Ch phñ, Thñ íng  Ýnh  ñ  ªnquan  n     t Ch ph li   ®Õ KCN   cho    c¸c ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh. §i Ò u  25.­  C¸c  ¬  c quan  chuyªn  µnh  ¬ng  ¹i,Tµi  Ýnh,    ng Th m  ch H¶i quan,C«ng  vµ      an  c¸cchuyªn ngµnh  Çn  Õtkh¸c® Æt  ¬    c thi     c quan  idiÖn    ®¹   ®ñ thÈm  quyÒn   gi¶iquyÕt  ùc tiÕp  tr   c«ng  Öc  ¹  õng  vi t it KCN   hoÆc   õng  ô m   t c KCN. C¸c  ¬  c quan  µy  c¸c c¬  n do    quan  chuyªn ngµnh  Êp    µnh  Ëp,quy    c trªnth l  ®Þnh  Öc  ¹t®éng, chØ  o  µ  íng dÉn  vi ho     ®¹ v h   nghiÖp  ô.BiªnchÕ   µ  v    v kinh phÝ    cho  ¹t®éng  ña    ¬  ho   c c¸c c quan  µy  c¸c c¬  n do    quan  chuyªn  µnh  Êp    ng c trªn quyÕt ®Þnh  µ  è  Ý.   v b tr   §i Ò u 26.­Uû     ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  ¬icã  n   KCN   ã  Ö m   ô  µ  c nhi vv quyÒn  ¹n: h 1. Thùc  Ön    hi chøc n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc ®èi  íic¸c KCN,  l  n  v    Ban  qu¶n  ý l  khu c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh    a   µn    trªn®Þ b l∙nhthæ. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m     qu¶n  ý l  vµ    Õt    íng m ¾ c   éc thÈm  Òn  i víi   gi¶iquy c¸c v   thu   quy ®è     KCN     a  µn. c¸c trªn®Þ b   §èivíi ÷ng  Ên    îtqu¸ thÈm  Òn  × phèihîp víi   ¬     nh v ®Ò v     quy th         c quan  Ýnh  c¸c Ch phñ    Õt. gi¶iquy 2. Tham     ©y  ùng    gia x d quy  ¹ch tæng  Ó    iÓn KCN;  ho   th ph¸ttr   chØ  o  Ëp ®¹ l   dù    µnh  Ëp KCN   µ  ©y  ùng  ¸n th l  vx d quy  ¹ch chitiÕtKCN. ho       3. Gi¸m    Óm     ùc  Ön  s¸t,ki tra th hi quy  ¹ch, quy  ×nh  ho   tr quy  ¹m  ©y  ph x dùng, c¸c quy  nh  Ò     ng, m«i     ®Þ v lao ®é   sinh m«i  êng, b¶o  ¶m   ninh,trËt   tr   ® an     tùtrong KCN.    
 14. 14 4.  ñ   × lËp  ¬ng  vµ  chøc  ùc  Ön    Ch tr   ph ¸n  tæ  th hi gi¶ito¶  Æt   m b»ng, t¸    i ®Þnh    ©n  cd trong ®Þa  µn  Çn      Öc    b c gi¶ito¶;vi giao ®Êt    cho  KCN   µ  v giao ®Êt    cho  ©y  ùng    xd c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  µiKCN   ôc  ô  tr k c ht ngo   ph v cho  Öc  vi ph¸ttr ÓnKCN.  i   5. C Êp   Êy  Ðp  µnh  Ëp      gi ph th l c¸c doanh nghiÖp  Öt Nam   éc  Èm   Vi   thu th quyÒn theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 6.  Ò   § nghÞ   é   Õ   ¹ch  µ  Çu   tr×nh  ñ   íng  Ýnh  ñ  B K ho v§ t Th t Ch ph quyÕt   ®Þnh   Öc  é   Õ   ¹ch  µ  Çu    uû   vi B K ho v§ t quyÒn   cho Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  Êp,®iÒu  c  chØnh  µ    åigiÊy phÐp  u    v thu h     ®Ç tcho    ù    c¸cd ¸n ®Ç u    ícngoµi®Ç u    µo  tn     tv KCN;    Þ  é  ¬ng  ¹iquyÕt ®Þnh  Öc  û  ®Ò ngh B Th m    vi u quyÒn  cho  Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  Ðt duyÖt  Õ   ¹ch xuÊt x  k ho     nhËp  Èu  kh cho    c¸cdoanh  nghiÖp KCN. 7.Phª  Öt ®iÒu  Ö    duy   l qu¶n  ýKCN   Ban  l  do  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  ×nh theo  iÒu  Ö  É u   Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   tr   ® lm do  K ho v§ tban  µnh, híng dÉn  h     cña  é  B C«ng  nghiÖp  Ò   v danh  ôc  µnh  Ò   u    µo  m ng ngh ®Ç tv khu  c«ng nghiÖp,  khu  Õ   Êt,híng dÉn  ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é   ¬ng  ¹i vÒ   Þ  ch xu     c B K ho v§ t v B Th m   th tr ng. ê 8. § Ò   Êt nh©n  ù  ¶m   Ö m   ëng    xu   s® nhi Tr Ban qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  cÊp tØnh    ñ íng Ch Ýnh  ñ  ®Ó Th t   ph xem   Ðt,bæ   Öm;  Õt  nh    ã  x   nhi quy ®Þ c¸c Ph tr ng  ë ban,c¸c Uû     µ  é      viªnv b m¸y  óp viÖc  ña  gi   c Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  cÊp  tØnh  theo quy  nh   µ  íng  Én  ®Þ vh d chung  ña  c Ban   Tæ chøc  C¸n  é  ­  b ChÝnh  ñ. ph 9. Chñ   ×tæ    tr   chøc  Èm  nh  ÕtkÕ   ü  Ëtdù  nhã m   (®Çu   th ®Þ thi   k thu   ¸n  B  t nícngoµi), ã m   vµ    ®Çu       nh B  C ( ttrong níc).   10. Cung  Êp    b¶n  m ×nh    c c¸c v¨n  do  ban  µnh  µ    µiliÖu,th«ng    h v c¸c t     tin li   ªnquan  n   ®Õ KCN  cho  Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh. §i Ò u 27.­Ban    qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  µ c¬  l   quan  ùc tr   tiÕp qu¶n  ýc¸cKCN   ã  Ö m  ô  µ  Òn  ¹n:   l    c nhi v v quy h 1. X ©y  ùng  iÒu  Ö    d ® l qu¶n  ýKCN     ¬  ë  iÒu  Ö  É u   Bé   Õ   l  trªnc s ® lm do  K ho¹ch vµ  Çu    § tban  µnh  ×nh Uû   h tr   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    Öt.Trêng  phª duy   hîp  Òu  Ö  §i l qu¶n  ý KCN     a   µn  ªntØnh  ×  ×nh  é   Õ   ¹ch  µ  l  trªn®Þ b li   th tr B K ho v §Çu  tphª  Öt.§èivíi§iÒu  Ö  duy       l qu¶n  ýkhu  l  c«ng  Ö   ngh cao  ×  Bé   th do  Khoa  häc C«ng  Ö   µ  ngh v M«i  êng    Öt. tr phª duy 2. Tæ     chøc  ©y  ùng  µ  xd v qu¶n  ýthùc hiÖn  l    quy  ¹ch    Õt, Õn    ho chiti   ti ®é x©y  ùng,ph¸ttr Ón KCN   d    i   bao  å m:  g Quy  ¹ch ph¸ttr Ón c«ng  ×nh kÕt  Êu  ho     i   tr   c h¹  Çng; quy  ¹ch  è  Ý ngµnh  t   ho b tr   nghÒ; tham    gia ph¸ttr Ón c«ng  ×nh  Õt   i   tr k cÊu  ¹  Çng  µi KCN   ªnquan  µ  ht ngo   li   v khu  ©n    ôc  ô  d c ph v cho  c«ng  ©n    nh lao ®éng  ¹ KCN. t i 3. §«n  c,  Óm     Öc  ©y  ùng    ®è ki tra vi x d c¸c c«ng  ×nh  Õt  Êu  ¹  Çng  tr kc ht trong  µ  µi KCN   ªnquan    v ngo   li   ®Ó b¶o  ¶m   Öc  ©y  ùng  µ  a  µo  ¹t ® vi x d v ® v ho   ®éng  ng  é  ®å b theo ®óng    quy  ¹ch vµ  Õn ®é   îcduyÖt. ho   ti   ®   4.Hç  î Ën  ng  u    µo    tr v ®é ®Ç tv KCN. 5. TiÕp  Ën  n    u    Ìm    nh ®¬ xin®Ç tk theo  ù    u  ,tæ  d ¸n ®Ç t  chøc  Èm  nh   th ®Þ vµ  Êp  Êy phÐp  u    c gi   ®Ç tcho    ù    u    ícngoµitheo uû  Òn. c¸cd ¸n ®Ç tn       quy
 15. 15 6. KiÓ m       tra,thanh    Öc  ùc  Ön  Êy  Ðp  u  , hîp  ng    tra vi th hi gi ph ®Ç t  ®å gia c«ng  s¶n  È m,  îp ®ång  ph h  cung  Êp  Þch  ô,hîp ®ång  cd v    kinh doanh,c¸ctranh        chÊp kinhtÕ    theo yªu cÇu  ña  ¬ng  ù.    c® s 7.Phèihîp víi   ¬          c quan  c¸c qu¶n  ýNhµ   ícvÒ     ng  l  n   lao®é trong viÖc  Óm     ki tra,thanh        trac¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   îp ®ång    ng, tho¶  clao lu   h   lao ®é   í    ®éng  Ëp  Ó,an  µn    ng, tiÒn l ng. t th   to lao®é    ¬ 8.Qu¶n  ýho¹t®éng  Þch  ô    l    d v trong KCN.   9. Tho¶  Ën  íiC«ng      thu v   ty ph¸ttr Ón h¹  Çng   i   t KCN  trong viÖc  nh      ®Þ gi¸ cho    ¹ ®Êt  ¾n  Òn víi thuªl   i g li    c«ng  ×nh kÕt  Êu  ¹ tÇng  ∙  ©y  ùng,c¸c lo¹  tr   c h  ®x d   i phÝ  Þch  ô  d v theo ®óng  Ýnh    ch s¸ch vµ    Ph¸p  ËthiÖn  µnh. lu   h 10. C Êp,  iÒu    ® chØnh  µ  v thu  åi c¸c lo¹  Êy  h    i gi chøng  chØ   éc  thÈm   thu   quyÒn  hoÆc   theo  û  Òn; cÊp, ®iÒu  u quy     chØnh  µ    åic¸c lo¹  Êy  Ðp  v thu h     i gi ph theo uû  Òn.   quy 11. §îcm êi  idiÖn     ®¹   tham  ù    éc  äp  ña    ¬  d c¸c cu h c c¸c c quan  Ýnh  ñ  Ch ph vµ  û   U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh    µn  Ò   Öc  ×nh  µnh,x©y  ùng, ph¸t khib v vi h th   d    tr Ónvµ  i   qu¶n  ýKCN   l  . 12.B¸o    nh  ú  µ  µng    c¸o ®Þ kvh n¨m theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ×nh  lu   t h×nh  ×nh  µnh,x©y  ùng, ph¸ttr Ón vµ  h th   d     i   qu¶n  ýc¸c KCN   Ò   û   l    v U ban  ©n   nh d©n   Êp  c tØnh, ban    qu¶n  ý c¸c  l  khu c«ng nghiÖp  Öt  Vi Nam, c¸c  ¬  c quan  ChÝnh  ñ  ã  ªnquan. ph c li   §i Ò u 28.­Ban    qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  å m:  ëng  g Tr ban,  m ét  è  ã  ëng  s Ph Tr ban,m ét  è  û    s u viªn; ã  é    b m¸y  óp viÖc;® îcsö  ông    c gi     d con dÊu  ã  ×nh  èc  ch Qu huy. Trëng Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  Thñ íng  Ýnh  ñ  do  t Ch ph bæ   Ö m   nhi theo    Þ   ña  û   ®Ò ngh c U ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  µ    Õn  Èm   v ý ki th ®Þnh  ña  é   ëng, Trëng  c B tr   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ    Õn  ña  b Ch ph v ý ki c Trëng Ban qu¶n  ýc¸ckhu  l    c«ng nghiÖp  ÖtNam. Vi   Trëng  Ban, c¸c Phã  ëng     tr ban, c¸c Uû         viªnBan  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  Ö   ngh cao  Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Öm   do  t  ph bæ nhi theo    Þ  ña  é   ëng  é   ®Ò ngh c B tr B Khoa  häc,C«ng  Ö   µ    ngh v M«i  êng  µ    Õn  Èm  nh  ña  é  ëng,Trëng    tr v ý ki th ®Þ c B tr   Ban Tæ   chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ    Õn  ña  ëng  b Ch ph v ý ki c Tr Ban qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng  nghiÖp  ÖtNam. Vi   Trëng Ban, c¸c Phã  ëng     tr ban  µ  û     v U viªnBan  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  trªn®Þa  µn  ªntØnh  Thñ íng Ch Ýnh  ñ    Ö m     b li   do  t  ph bæ nhi theo    Þ  ña  ®Ò ngh c Bé   ëng,Trëng  tr   Ban    Tæ chøc    ­ C¸n  é  Ýnh  ñ  µ  ëng  b Ch ph v Tr Ban qu¶n  ýc¸c l    khu  c«ng nghiÖp  ÖtNam. Vi   Bé  m¸y  óp  Öc  ña  gi vi c Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp    a   µn  ªn trªn®Þ b li   tØnh  Trëng  do  Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp    a   µn  ªntØnh  Õt  trªn®Þ b li   quy ®Þnh theo híng dÉn      chung  ña  c Ban    Tæ chøc  ­C¸n  é  Ýnh  ñ. b Ch ph
 16. 16 §i Ò u 29.­Ban    qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  µ®¬n  Þ  ù    l  v d to¸n ng©n s¸ch nhµ  íc.C¸c    n  kho¶n    ©n  thu ng s¸ch trªn®Þa  µn     b KCN   ph¶inép  µo    v ng©n s¸ch Nhµ   íc.C¸c    n  kho¶n    chicho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  ng©n  do  s¸ch Nhµ   íc®µi thä.   n    §i Ò u 30.  Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  ã  c tr¸ch nhiÖm     phèihîp víi   ¬        c quan  c¸c chøc n¨ng trongviÖc  ©y  ùng,tæng  îp vµ  ×nh c¸c   xd   h   tr     c¬ quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   Òn  Ò   Õ   ¹ch  l  n   th quy v k ho ph¸ttr Ón KCN   Ò    i   v nh÷ng  Ên    v ®Ò quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  vµ  §iÒu  Quy  Õ   µy. Sau    Õ   2  3  4  ch n   khik ho¹ch  îc phª  Öt  ×  ïng  íic¬  ®  duy th c v   quan  ã  Èm  Òn  ©n    c th quy ph bæ chØ   tiªu kÕ   ¹ch. ho §i Ò u 31.­  Ban qu¶n  ý khu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh qu¶n  ý nhiÒu  l  KCN   × cã  idiÖn  ña  × nh  ¹ tõng KCN. th   ®¹   cm t  i   §i Ò u 32.­ 1. ViÖc  Èm   nh  µ  Êp  Êy  Ðp  u      th ®Þ vc gi ph ®Ç t cho    ù  ®Ç u    íc c¸c d ¸n  tn   ngoµi cña    Ban qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh    îc Bé   Õ   ¹ch  µ  khi®   K ho v §Çu   uû  t quyÒn  theo  Õt  nh   ña  ñ   íng  Ýnh  ñ,  ùc  Ön    quy ®Þ c Th t Ch Ph th hi nh sau: ­ Néi dung  Èm  nh  ù       th ®Þ d ¸n theo  quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  ®Þ ti   92  ®Þ 12/ CP   µy  th¸ng2  ng 18    n¨m  1997  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph ­ Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ù      th   15  k t  nh ®   s d ¸n,Ban  qu¶n  ý l  khu c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  µn  µnh  Öc  Èm   nh  ù  vµ  Êp  Êy ho th vi th ®Þ d ¸n  c gi   phÐp  u  . ®Ç t Trong  êih¹n  ngµy  th   7  sau    Õt  êih¹n  khi h th   nªu    µ   a  Êp  Êy trªn m ch c gi   phÐp  u  ,Ban  ®Ç t  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n cho  µ  u    râ lýdo,®ång  öivÒ     ¬  nh ®Ç tnªu        g   c¸cc quan  ã  ªnquan. c li   Thêih¹n      trªnkh«ng  Ó   êigian nhµ  u    k th     ®Ç ttheo  cÇu  ña  yªu  c Ban  qu¶n  lý khu    c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  öa  æi, bæ   s®   sung  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  h s xin c gi ph ®Ç u  . t M äi yªu  Çu  ña  c c Ban  qu¶n  ý khu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  i  íinhµ  ®è v   ®Ç u    Ò   Öc  öa  æi, bæ   t v vi s ®   sung  å  ¬  ù  ® îc thùc  Ön  h s d ¸n    hi trong  vßng    7 ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îchå  ¬  ù    k t  nh ®   s d ¸n.Sau  ngµy,kÓ   õ ngµy  7    t  Ban  qu¶n  ý l  khu  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  a  ® yªu  Çu, n Õu   µ  u    c   nh ®Ç t kh«ng    êib»ng  tr¶l   v¨n b¶n  × ®¬n    u    Ìm    th   xin®Ç tk theo hå  ¬  ù    u      s d ¸n ®Ç tkh«ng  cßn    Þ. gi¸tr 2. GiÊy  Ðp  u    Êp    ph ®Ç t c cho  µ  u  , hå  ¬  ù  ®Ç u    nh ®Ç t  s d ¸n  t theo  É u   m thèng  Êt do  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   nh   B k ho   § tquy  nh  µ  ®Þ v ban  µnh. h 3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Êp  Êy  Ðp  u   ,Ban    th   7  k t  c gi ph ®Ç t  qu¶n  ý l  khu c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh  öi giÊy  Ðp  u    ®∙  Êp  Ò   û   g  ph ®Ç t c v U ban  ©n   nh d©n  Êp  c tØnh,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     K ho v§ t (b¶n  Ýnh) vµ  é   µi chÝnh, Bé   ­ ch   BT    Th ¬ng  ¹i,Bé   m   Qu¶n  ýngµnh, Ban  l    qu¶n  ýc¸c khu  l    c«ng nghiÖp  Öt Nam   µ  Vi   v c¸cc¬    quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  ªnquan  l  n   li   (b¶n  sao).
 17. 17 §i Ò u 33.­ThÈ m   Òn    Õt  nh  Êp  Ën  u  ,cÊp  Êy   quy giaquy ®Þ ch nh ®Ç t  gi   phÐp  u    òng    ®Ç t c nh quy  ×nh thÈm  nh  i  íic¸c dù  ®Ç u    tr   ®Þ ®è v     ¸n  t trong níc    vµ    ù    ã m   ®Ç u    ícngoµi®Ç u    µo  c¸c d ¸n nh A  tn     tv KCN   îcthùc hiÖn  ®    theo    c¸c quy  nh  Ön  µnh. ®Þ hi h C h ¬ n g  VII M é t s è  q u y  ® Þ n h  ¸p d ô n g  riªng c h o  k h u  c h Õ  x u Ê t v µ  d o a n h  n g hi Ö p  c h Õ  x u Ê t §i Ò u 34.­Khu  Õ   Êt vµ    ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   Êt ® îc ng¨n  ch xu     c¸ch  víi ïng l∙nhthæ  ngoµib»ng  Ö   èng êng  µo,cã   v   bªn    h th t r   cæng  µ  öa    µo. v c ra v §i Ò u 35.­ ChØ   ÷ng  µ  u  ,c¸n  é,c«ng  ©n,      nh nh ®Ç t  b   nh viªnchøc  µm  l viÖc trong khu  Õ   Êt vµ    ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   Êt vµ  ÷ng  êi cã  ch xu   nh ng   quan  hÖ  c«ng    íic¸c c¬  t¸cv     quan, tæ    chøc, doanh    nghiÖp trong khu  Õ   Êt vµ    ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   Êt míi® îc ra  µo  ch xu       v khu  Õ   Êt vµ  ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   ch xuÊt. §i Ò u 36.­  C«ng  ©n  Öt Nam   µ  êi níc ngoµi kh«ng  îc c tró d Vi   v ng       ®    trong khu  Õ   Êt vµ    ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   Êt.Trong  êng  îp  Çn u  ó  ch xu   tr hc l ch trong khu  Õ   Êtvµ    ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   Êt ®Ó     Õt  ch xu   gi¶iquy c«ng  Öc  vi ph¶i   ® îcphÐp  ña    c ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng  nghiÖp  Êp  c tØnh. §i Ò u 37.­ Öc  vµo, ®i  ¹  µ     Vi ra    l i c¸c sinh  ¹tkh¸c  v ho   trong khu  Õ   ch xuÊt vµ    doanh  nghiÖp  Õ   Êt do  ch xu   Ban  qu¶n  ýkhu  l  c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  quy  nh  ®Þ trong®iÒu  Ö    l qu¶n  ýKCN. l  §i Ò u 38.­ µng    µnh  ý vµ  ¹ihèi tõ  íc ngoµi nhËp  Èu   H ho¸,h l   ngo     n     kh vµo khu  Õ   Êt  ch xu hoÆc   doanh nghiÖp  Õ   Êt  ùc tiÕp  ch xu (tr   hoÆc  qua    c¸c cöa  Èu  ña  Öt Nam)  µ  õ khu  Õ   Êt hoÆc   kh c Vi   v t  ch xu   doanh nghiÖp  Õ   Êt ch xu   xuÊt khÈu    ícngoµi(trùctiÕp hoÆc     ra n         qua    öa  Èu  ña  Öt Nam)  îc c¸c c kh c Vi   ®  miÔn  Õ  Êt khÈu, thuÕ  Ëp  Èu; ph¶ichÞu  ù  Óm     thu xu     nh kh     s ki tra,gi¸m    Ò   s¸tv h¶iquan    theo    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëth¶iquan  Öt Nam   µ  lu     Vi   v ph¶inép  Ö    l phÝ    h¶iquan  Õu  ã). (n c §i Ò u 39.­ 1. Hµng    ña      ho¸ c c¸c doanh  nghiÖp  Õ   Êt xuÊt khÈu    ícngoµivµ  ch xu     ra n     nhËp  Èu  õ  íc ngoµi vµo  kh tn    khu  Õ   Êt  ch xu hoÆc   doanh  nghiÖp  Õ   Êt ch xu   ph¶icã  Êy    gi chøng  chØ  Êt sø  µng    ña  ¬  xu   h ho¸ c c quan  ã  Èm  Òn, lµm  c th quy   thñ  ôc h¶i quan  ¹  ¬  t    t i quan    c h¶i quan KCN.  µng  H ho¸    ê khai h¶i quan  trªnt      ph¶iphï hîp víiquyÕt  nh  Êp  Ën  u           ®Þ ch thu ®Ç thoÆc   Êy  Ðp  u  ,giÊy gi ph ®Ç t    chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinhdoanh.   2. Hµng    Êt khÈu  Ën    ho¸ xu   v chuyÓn  õ®Þa  iÓ m   Óm    ña  ¬  t  ® ki trac c quan  h¶iquan  ¹    ti khu  Õ   Êt hoÆc   ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   Êt ®Õ n   öa  Èu  ña  ch xu   c kh c
 18. 18 ViÖt Nam   µ  µng    Ëp  Èu, vËn    vh ho¸ nh kh   chuyÓn  õ cöa  Èu  Öt Nam   n   t  kh Vi   ®Õ ®Þa   iÓ m   Óm     ña  ¬  ® ki tra c c quan   h¶i quan  ¹  t ikhu  Õ   Êt  ch xu hoÆc   doanh  nghiÖp  Õ   Êt  îc thùc  Ön  ch xu ®   hi theo  ¬ng  ph thøc c«ng­ n¬   ten­ (Container)  , thïngvµ  Ön  µng    ki h niªm phong    h¶iquan,cã  ©n        nh viªnh¶iquan    . ¸p t¶i §i Ò u 40. Quan  Ö     æi  µng    ÷a      h trao ® h ho¸ gi c¸c doanh nghiÖp trong  thÞ  êng  éi ®Þa   íic¸c doanh  tr n  v    nghiÖp  Õ   Êt ® îc coi lµ quan  Ö   Êt ch xu         h xu   khÈu, nhËp  Èu  µ    kh v ph¶i tu©n  ñ      th c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtxuÊt khÈu, lu       nhËp  Èu  Öt  kh Vi Nam.  Trong  êng  îp  µy, bªn  tr hn  mua   µ  v bªn  b¸n ph¶i thùc     hiÖn    ñ  ôc h¶iquan  ¹  c¸c th t     tiKCN  theo ph¸p  ËtvÒ     lu   h¶iquan  ña  Öt Nam   c Vi   vµ  îcmiÔn  ñ tôcxÐt duyÖt kÕ   ¹ch xuÊt,nhËp  Èu. ®  th         ho     kh C¸c doanh nghiÖp  Õ   Êt ® îcmua  ch xu     nguyªn liÖu,vËtt  µng    õthÞ       ,h ho¸ t   tr ng  éi ®Þa   µo  ê n  v khu  Õ   Êt hoÆc   ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   Êt;ph Õ   Öu, ch xu   li   ph Õ   È m   ph cßn    Þ th ng  ¹i cña  gi¸tr   ¬ m   khu  Õ   Êt hoÆc   ch xu   doanh nghiÖp  Õ   ch xuÊt ® îc tiªuthô  µo  Þ  êng  éi ®Þa       v th tr n  theo  ñ  ôc h¶i quan  n  th t     ®¬ gi¶n  µ  v thuËn  Ön. ti ViÖc mua   hµng    ÷a c¸c doanh  b¸n  ho¸ gi     nghiÖp trong cïng m ét      khu  Õ   ch xuÊt hoÆc   ÷a    gi doanh  nghiÖp  Õ   Êt víidoanh  ch xu     nghiÖp  KCN   trong  ïng c  m ét khu c«ng nghiÖp hoÆc   khu c«ng  Ö   ngh cao  ph¶i® îcphÐp  ña     c Ban  qu¶n  lýkhu    c«ng nghiÖp  Êp  c tØnh  µ  v ph¶ichÞu  ù  Óm      s ki tragi¸m    ña  ¬  s¸tc c quan  h¶iquan.   §i Ò u 41 1. Hµnh  ý,ngo¹ihèi cña  êi níc ngoµi lµm  Öc    l     ng       vi trong  khu  Õ   Êt ch xu   hoÆc  doanh  nghiÖp  Õ   Êt (bao  å m   µ  u    vµ  êi níc ngoµi lµm  ch xu   g nh ®Ç t ng       viÖc trong  khu  Õ   Êt hoÆc   ch xu   doanh nghiÖp  Õ   Êt)® a  µo  Öt nam   ch xu   v Vi   khinhËp    c¶nh  µ  em     ícngoµikhixuÊt c¶nh  îclµm  ñ tôch¶iquan  ¹  v® ra n        ®  th       ti c¬ quan    h¶iquan  öa  Èu  ña  ÖtNam. c kh c Vi   2. Hµnh  ý,ngo¹ihèi cña  êi níc ngoµi tõ néi ®Þa   Öt Nam   a  µo    l     ng          Vi   ®v khu  Õ   Êt  ch xu hoÆc   doanh  nghiÖp  Õ   Êt  µ  õ  ch xu v t khu  Õ   Êt ch xu hoÆc   doanh  nghiÖp  Õ   Êt ® a  µo  éi®Þa   Öt Nam   îclµm  ñ tôc h¶iquan  ch xu   v n   Vi   ®  th       t¹ KCN.   i §i Ò u 42.­C¸c    doanh  nghiÖp  Õ   Êt ® îcký  îp ®ång    ch xu     h   gia c«ng  µ  v hîp ®ång  Þch  ô  íi     d v v   doanh  c¸c nghiÖp  Öt Nam   éc c¸c thµnh  Çn  Vi   thu     ph kinh  tÕ  µ    v c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµitheo    c v ®Ç tn     c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p   luËt. §i Ò u 43.­ 1. Thñ  ôc h¶iquan    t    ph¶ic«ng    khai,nhanh  ãng,thuËn  Ön,thñ tr ng    ch   ti     ë c¬ quan    h¶i quan  ¹  ti KCN   ã  c tr¸chnhiÖ m   íng  Én    h d doanh nghiÖp  Õ   Êt ch xu   lµm  ñ tôch¶iquan. th       2. Ho¹t®éng  Óm           ki trah¶iquan ph¶itiÕn  µnh  íisù  ã  Æt   ña  êi   h v  c m c ng   chñ  µng    µnh  ýhoÆc   êi®¹idiÖn  îp ph¸p  ña  ñ  µng    µnh  h ho¸,h l  ng     h  c ch h ho¸,h lý.
 19. 19 3. Thñ  ëng  ¬    tr c quan    h¶iquan  ¹  ti KCN   ã  Òn  cÇu  Óm     t  c quy yªu  ki tra®é xuÊt  µng  h ho¸ trong kho  ña  c doanh  nghiÖp  Õ   Êt    ã  ch xu khi c c¨n  nhËn  cø  ®Þnh  ã  µng    Êt,nhËp  Èu    Ðp. ch ho¸ xu   kh tr¸phi 4. Trong  êng  îp  ã    tr h c c¨n  ®Ó   Ën  nh  µng  cø  nh ®Þ h ho¸,ngo¹ihèi,tiÒn       ViÖt Nam   Êt,nhËp  Èu    Ðp    xu   kh tr¸ ph i hoÆc   a  mang  µo  ® ra  v khu  Õ   Êt ch xu   hoÆc  doanh  nghiÖp  Õ   Êt tr¸ phÐp,  õ Trëng    ch xu     i t  h¶iquan  öa  Èu  ëlªn c kh tr     cã  Òn  quy kh¸m  ïhîp víi ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËth¶iquan  ÖtNam.      Vi   §i Ò u 44.­ µng   H ho¸  Ën  v chuyÓn  ÷a  gi khu  Õ   Êt  ch xu hoÆc   doanh  nghiÖp  Õ   Êt nµy  íikhu  Õ   Êt hoÆc   ch xu   v  ch xu   doanh  nghiÖp  Õ   Êt kh¸c ch xu     trªn l∙nh thæ  ViÖt Nam  ph¶i thùc hiÖn theo ph¬ng  thøc c«ng­ n¬  ten­ (container) thïng vµ  Ön  µng    ,   ki h niªm phong    h¶iquan, cã  ©n        nh viªnh¶iquan  ¸p t¶i µ  îcmiÔn  Õ  ÊtkhÈu,thuÕ  Ëp  Èu.    ®  v thu xu     nh kh §i Ò u 45.­ êi níc ngoµi ho¹t®«ng     Ng         ë khu  Õ   Êt  ch xu hoÆc  doanh  nghiÖp  Õ   Êt mang  ¹ihèivµo  Öt Nam   ch xu   ngo     Vi   ph¶ilµm  ñ tôc h¶iquan  ¹   th       ti   c¬ quan    h¶i quan  öa  Èu    Ëp  c kh khinh c¶nh; khixuÊt c¶nh, ® îc mang  níc         ra    ngoµisè  ¹ihèicha  ö  ông.   ngo     sd §i Ò u 46.­ViÖc    mang  ¹ihèitõ néi®Þa   µo  ngo         v khu  Õ   Êt hoÆc   ch xu   doanh nghiÖp  Õ   Êt vµ  õ khu  Õ   Êt hoÆc   ch xu   t   ch xu   doanh nghiÖp  Õ   Êt ch xu   vµo  éi®Þa  n  ph¶itu©n  ñ §iÒu  Ö    th   l qu¶n  ýngo¹ihèicña  ÖtNam. l     Vi   §i Ò u 47.­ViÖc    mua     b¸n,thanh to¸n,chuyÓn  îng vµ      nh   c¸c quan  Ö   h giao  Þch  d kh¸c  ÷a  gi c¸c doanh nghiÖp  Õ   Êt  íinhau  ùc  Ön  ch xu v   th hi b»ng  ®ång  Òn tù do  ti     chuyÓn  æi  ® th«ng qua  µikho¶n  ©n  µng  µ    t  ng h v sæ s¸ch kÕ     to¸nph¶ighib»ng  ng  Òn tùdo       ®å ti     chuyÓn  æi.® ViÖc mua  b¸n  µng  h ho¸  ôc  ô  i  èng  µng  µy  ña  ph v ®ê s h ng c c«ng  ©n   nh viªn chøc  ña    c doanh  nghiÖp  Õ   Êt ® îc thùc  Ön  ch xu     hi b»ng  ng  Òn  Öt ®å ti Vi   Nam. §i Ò u 48.­  Doanh nghiÖp  Õ   Êt khi xuÊt khÈu  µng  ch xu       h ho¸ hoÆc   dÞch  ô  v thu  ¹itÖ  ngo   ph¶i göi ngo¹itÖ       thu  îc vµo  µikho¶n  ë   ¹  ©n  ®  t  m t ing hµng.C¸c    kho¶n    ña  chic doanh  nghiÖp ph¶ith«ng    qua  µikho¶n  trªn. t  nªu  §i Ò u 49.­ ÷ng  µnh      ¹m    iÒu   Nh h vi vi ph c¸c ® kho¶n  ña  ¬ng  µy, c ch n  tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, ® îccoilµviph¹m  ñ tôc h¶iquan,chÕ     t ch   ®é viph           th         ®é   Óm    ki tra,gi¸m      s¸th¶iquan,hoÆc   µnh      h vibu«n  Ëu hoÆc   Ën  l  v chuyÓn    tr¸i phÐp  µng  h ho¸,ngo¹ihèi,tiÒn  Öt nam        Vi   qua    í vµ  Þ   ö  ýtheo  biªn gi i b x l     ph¸p  luËth¶iquan  ÖtNam      Vi   .
 20. 20 C h ¬ n g  VIII M é t s è  q u y  ® Þ n h  ¸p d ô n g  riªng c h o  k h u c « n g  n g h Ö  c a o §i Ò u  50.­ ôc  tiªu ña khu c«ng nghÖ  cao lµ ph¸t iÓn c«ng   M  c  tr nghiÖp  ü  Ët cao, thu  ót  k thu     h c«ng  nghÖ  cao  ña  íc ngoµi,tiÕp  c n    thu  µ  v chuyÓn giao c«ng  Ö     ngh cao  µ  ©ng  vn cao  n¨ng  ùcc«ng  Ö   l  ngh cao  trongníc.   C¸c  ¬  c quan  Ýnh  ñ  ã  Ch ph c tr¸chnhiÖ m   tiªnhµng  u     u    ®Ç trong bè  ÝkÕ     tr   ho¹ch  u  , vËn  ng  µitrî vËn  ng  u    ®Ç t  ®é t    , ®é ®Ç t nh»m   huy  ng  äi  ån  ®é m ngu vèn:vèn  ©n    ng s¸ch,vèn  µitrî ícngoµi,vèn    t     n   vay,vèn  ªndoanh  ña    µ    li   c c¸c nh ®Ç u    ttrong vµ  µiníc®Ó   ©y  ùng  µ    iÓn c¸c khu    ngo     xd v ph¸ttr     c«ng  Ö     ngh cao theo quy  ¹ch chung.C¸c  ¬  ho     c quan  Ýnh  ñ,Uû   Ch ph   ban  ©n  ©n  Êp  nh d c tØnh  n¬i ® îc quy  ¹ch  ©y  ùng  µ     ho x d v ph¸ttr Ón khu   i   c«ng  nghÖ   cao  ¹om äi  iÒu  t  ® kiÖn  Ën  î  ñ  ôc hµnh  Ýnh  n  thu l ith t   , ch ®¬ gi¶n,vËn  ông  Ýnh    d ch s¸ch  ®∙ivíi u      møc  cao  Êt ®∙  îc quy  nh  ña  nh   ®   ®Þ c ph¸p  ËthiÖn  µnh      µ  u   lu   h ®Ó c¸c nh ®Ç t trong vµ  µiníc,c¸ctæ    ngo       chøc  nghiªncøu    khoa  äc  µ    iÓn c«ng  Ö   h v ph¸ttr   ngh cao,c¸cdÞch  ô  ¹t®éng     v ho   c«ng  Ö   ngh cao  u    µo  ®Ç tv khu  c«ng  Ö   ngh cao. §i Ò u 51.­ Ýnh  ñ   Ch ph khuyÕn  Ých  êi ViÖt  kh ng   Nam   nh    ë   íc ®Þ c n  ngoµigå m   êi cã  èc  Þch  Öt Nam     ng   qu t Vi   hoÆc   êi ViÖt Nam   ã  èc  Þch  ng     c qu t kh¸c,c¸c tæ      chøc  kinh tÕ    íc ngoµi® îc thµnh  Ëp    ën      l b»ng  èn  ña  êi ViÖt v c ng     Nam   nh      ícngoµi®Ç u    ©y  ùng  µ    iÓn khu  ®Þ cën     tx d v ph¸ttr   c«ng  Ö   ngh cao  ¹ t  i ViÖt Nam.    C¸c  i t ng nµy    u    µo  ®è  î   khi®Ç tv khu  c«ng  Ö   ngh cao  Ï® îchëng    s    u ®∙itheo    quy  nh  ¹  Òu  LuËt ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖt Nam   µ  ®Þ ti§i 44    tn    i     v theo    quy ®Þnh   ña  Ýnh  ñ  Ò   ÷ng  Ön  c Ch ph v nh bi ph¸p  khuyÕn  Ých  êi ViÖt  kh ng   Nam   ®Þnh      µiníc®Ç u    Ò   íc. c ë ngo     tv n §i Ò u 52.­ChÝnh  ñ    ph khuyÕn  Ých  µ  ¹o®iÒu  Ön  Ën  î ®Ó   kh v t  ki thu l   i c¸cnhµ    khoa  äc,chuyªn gianícngoµi,   h        doanh  c¸c nghiÖp  c«ng  Ö   ngh cao  íc n  ngoµi®Õ n   µm  Öc  µ  u    ©y  ùng,ph¸ttr Ón c¸ckhu    l vi v ®Ç tx d    i     c«ng  Ö   ngh cao  ¹ t i ViÖtNam.   §i Ò u 53.­Ngoµic¸cdoanh       nghiÖp c«ng nghiÖp  ü  Ëtcao  Ó    k thu   (k c¶ c¸c doanh  nghiÖp  Õ   Êt) thuéc  ch xu   c¸c  ¹  ×nh  lo ih doanh  nghiÖp  theo    quy ®Þnh  ¹  Òu  Quy  Õ   µy, trong khu  ti §i 6  ch n     c«ng  nghÖ  cao cßn  µnh  Ëp:c¸c th l   ®¬n   Þ   v nghiªn cøu  tr Ón    ­  i khai khoa  äc  c«ng    h ­  nghÖ,  c¸c  ¬  ë  o   ¹o c s ®µ t   chuyªn ngµnh  µ    chøc  Þch  ô  ªnquan.   v c¸ctæ  d v li   §i Ò u 54.­C¸c  n  Þ    ®¬ v nghiªn cøu    iÓn khai,®µo  ¹ovµ  Þch  ô    ­ tr     t  d v khoa  äc    h ­ c«ng  Ö   ngh trong khu    c«ng  Ö   ngh cao  îchëng    ®∙itheo    ®  c¸c u    c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ¹t®éng  ®Þ hi h v ho   khoa  äc   h ­c«ng  Ö. ngh C h ¬ n g  IX X ö  l ý tranh c h Ê p, vi p h ¹ m
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2