Nghị định 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
154
lượt xem
17
download

Nghị định 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 38/2000/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  38/2000/N§­C P  n g µ y 23  th¸ng    n¨ m  2000 8  VÒ  thu ti Ò n  ö  d ô n g  ® Ê t s C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt  Êt  ai  µy  th¸ng 7  cø  § ® ng 14    n¨m 1993  µ  Ët  öa  æi, bæ   v Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai ngµy  th¸ng12  m s® c Lu       02    n¨m 1998; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  µichÝnh, ®Ò ngh c B tr BT  Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m     dông 1. Ph vi¸p  NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Öc  ®Þ vi thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê trong    êng  c¸c tr hîp tæ    chøc,hé    nh, c¸ nh©n    gia ®×    (sau  y   äichung  µngêisö  ông  t) ®© g   l   d ®Ê   ® îcNhµ   ícgiao ®Êt,cho  Ðp    n      ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t,mua  µ    m ®Ý sd ®Ê   nh ë thuéc së  ÷u  µ   ícvµ  îccÊp  Êy    h Nh n   ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê theo   quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ®   §i Ò u    èit ng  2. §  î ph¶i nép  Òn  ö  ông  t   ti s d ®Ê 1.  êi sö  ông  t  îc Nhµ   íc giao  t    ö  ông  µo    ôc   Ng   d ®Ê ®   n  ®Ê ®Ó s d v c¸c m ®Ých sau  y: ®© a) Hé     nh, c¸nh©n  µm  µ  ;   gia®×     l nh ë b) Tæ     chøc  kinhtÕ  u    ©y  ùng  µ          ®Ç tx d nh ë ®Ó b¸n hoÆc   cho  thuª; c) Tæ     chøc kinh tÕ  u    ©y  ùng  Õt  Êu  ¹ tÇng      ®Ç tx d k c h  ®Ó chuyÓn  îng nh   hoÆc   cho    Òn  ö  ông  t  ¾n  Òn víi Õt  Êu  ¹ tÇng  ; thuªquy sd ®Ê g li     k c h  ®ã d)    Tæ chøc  kinh tÕ  îc c¬    ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy giao  t  ã  ®Ê c thu tiÒn sö  ông  t    ¹ovèn  ©y  ùng  ¬  ë  ¹ tÇng     d ®Ê ®Ó t   xd c s h  theo dù    Thñ ­   ¸n do  t íng Ch Ýnh  ñ  Õt ®Þnh.   ph quy   2.  êi ®ang  ö  ông  t  îc c¬  Ng   sd ®Ê ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn    Nh n   th quy cho chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  õ c¸c lo¹  t  m ®Ý sd t    i ®Ê sau  y   ®© sang  ö  ông  µo  ôc   sd vm ®Ých quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  ®Þ t  i 1  n: a)§Êts¶n  Êtn«ng      xu   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrångthñys¶n  µ  µm  èi;        v l mu b) §Êt sö  ông  µo  ôc  ch  èc    d vm ®Ý qu phßng, an    ninh,lîÝch  èc    î    i qu gia,l   i Ých  c«ng  éng; c
 2. 2 c) §Êt chuyªn dïng  µ    ¹  t       v c¸c lo i®Ê kh¸c tr c®©y     îcgiao ®Êt    í  khi®     kh«ng  ph¶inép  Òn sö  ông  t;   ti   d ®Ê d) §Êt ®∙  îcNhµ   íccho    ®  n  thuª. 3. Ng êisö  ông  t  a  ã  Êy tê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t,nhng     d ®Ê ch c gi       v quy sd ®Ê   nay  îc c¬  ®   quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Êp  Êy  Nh n   th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  nh quy s dông  t,trõc¸ctr ng  îp ph¸p luËtcã  ®Ê       ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. 4.Ng êisö  ông  t  îcmua  µ    ang     d ®Ê ®   nh ë ® thuª, µ   nh thanh  ý, µ      l  nh ho¸ gi¸ thuéc së  ÷u  µ   íc,trõc¸ctr ng  îp ph¸p luËtcã    h Nh n       ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. §i Ò u    èit ng  3. §  î kh«ng  ph¶i nép  Òn  ö  ông  t   ti s d ®Ê 1. Ng êisö  ông  t  îcNhµ   ícgiao ®Êt     d ®Ê ®   n    theo  quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t  i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 11    n¨m  2000  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph vÒ     µnh  Ët söa  æi,bæ   thih Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Êt ®ai.(Sau  y   m s® c Lu       ®© gäichung  µNghÞ   nh  è    l  ®Þ s 04/2000). 2.Ng êisö  ông  t  îcNhµ   íccho    t.    d ®Ê ®   n  thuª®Ê 3.Ng êi®ang  ö  ông  t  ã  Êy têhîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  t      sd ®Ê c gi       v quy sd ®Ê theo   quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 3  ®Þ s 17/1999/N§­   µy  th¸ng  n¨m   CP ng 29  3  1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   ñ  ôc chuyÓn  æi, chuyÓn  îng  c Ch ph v th t   ®   nh cho thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn   ö  ông  t  µ  Õ   Êp,  ãp  èn  , sd ®Ê v th ch g v b»ng    Þ gi¸ tr   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê (sau  y  äichung  µNghÞ   nh  è  ®© g   l  ®Þ s 17/1999),nay  îc   ®  cÊp hoÆc   æi  Êy  ® gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho  µn  é  Ön  Ých  to b di t ®Êt  ang  ö  ông  ï hîp  íigiÊy  ê  ;  õ tr ng  îp  ® sd ph   v  t ®ã tr   ê h chuyÓn  quyÒn  ö s dông  t  ®Ê sau  µy  th¸ng 10  ng 15    n¨m 1993  ×  ùc  Ön  th th hi theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti §iÒu  cña  7  NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4. Ng êisö  ông  t  îcmua   µ  éc së  ÷u  µ   íctrong c¸c tr ng     d ®Ê ®   nh thu   h Nh n      ê hîp thanh  ý,ho¸    l  gi¸cho  êi ®ang  ng   thuª tr c ngµy  th¸ng 7       í  05    n¨m 1994  (ngµy  ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 61/CP  ña  Ýnh  ñ   Ò   c Ch ph v mua   b¸n kinh  doanh  µ  . Sau  y   äi chung  µ NghÞ   nh  è  nh ë   ®© g   l  ®Þ s 61/CP)  ∙  ép    Òn  ® n ®ñ ti theo quy  nh  µ  ®Þ v trong gi¸b¸n  µ  ∙  Ýnh  Õu  è vÞ  Ý nhµ      nh ® t y t   tr   hoÆc   Òn sö  ti   dông  t,hoÆc   ®Ê   trong giÊy tê thanh  ý,     ã    Ön  Ých  µ  Ìm       l   gi¸c ghidi t ho¸ nh k theo  diÖn  Ých  t  ö  ông. t ®Ê s d 5.Ng êi®ang  ö  ông  t  µ   ∙  ép  Òn sö  ông  t,khi® îcc¬      sd ®Ê m ® n ti   d ®Ê       quan  nhµ  íc cã  Èm   Òn  n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t    µm  m ®Ý sd ®Ê ®Ó l nhµ  ,®Ó   ©y  ùng  ë  x d c«ng  ×nh. tr C h ¬ n g  II c¨n c ø  v µ  p h ¬ n g  p h¸p x¸c ® Þ n h  ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t §i Ò u  .C¨n  x¸c  nh   Òn  ö  ông  t 4  cø  ®Þ ti s d ®Ê C¨n  x¸c ®Þnh  Òn  ö  ông  t  µ diÖn  Ých  t, gi¸®Êt, møc     cø    ti s d ®Ê l   t ®Ê       thu tiÒn sö  ông  t.  d ®Ê 1. DiÖn  Ých  t  Ýnh    t ®Ê t b»ng  Ðt  m vu«ng  2) lµ diÖn  Ých  t  îcNhµ   (m     t ®Ê ®   nícgiao;® îcphÐp       chuyÓn  ôc  ch  ö  ông;® îcxÐt cÊp  Êy chøng  Ën  m ®Ý s d     gi   nh
 3. 3 quyÒn  ö  ông  t;diÖn  Ých  t  ¾n  Òn víi µ  sd ®Ê   t ®Ê g li    nh trong tr ng  îp thanh  ý,  ê h   l  ho¸ gi¸nhµ  µ     v mua  µ    ang    éc së  ÷u  µ   íc. nh ë ® thuªthu   h Nh n H¹n  møc  t   ®Ó   Ýnh  ®Ê ë   t møc    iÒnsö  ông  t  ®Þnh  ¹NghÞ   nh   thut   d ®Ê quy  t  i ®Þ nµy  µh¹n møc  t    ñy  l    ®Ê ë do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ quy  nh . ®Þ 2.    t  Ýnh  Gi¸ ®Ê t b»ng  ng  Öt  ®å Vi Nam     ét  Ðt  trªn m m vu«ng  ®ång/m2) (   theo khung    ñy  gi¸do  ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quy  nh  ®Þ theo khung      ¹ ®Êt  ña  Ýnh  ñ.   gi¸c¸clo i   c Ch ph Gi¸ tÝnh  Òn  ö  ông  t    ti s d ®Ê trong tr ng  îp  u     t  µ gi¸®Êt  óng   ê h ®Ê gi¸®Ê l     tr   ®Êu  gi¸; Gi¸tÝnh  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê trong tr ng  îp ® îcc¬    ê h     quan  µ  íccã  Èm   nh n   th quyÒn  cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc   ch  ö  ông  õ  m ®Ý sd t c¸c  ¹  t  lo i®Ê quy  nh   ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  2  NghÞ   nh  µy  ®Þ n sang  t  , ®Êt  ©y  ùng  ®Ê ë   x d c«ng  ×nh tr   thuéc diÖn    ph¶inép  Òn sö  ông  t  µgi¸®Êt  ,®Êt  ©y  ùng    ti   d ®Ê l     ë  xd c«ng  ×nh. tr 3. Møc    Òn sö  ông  t  Ýnh    thu ti   d ®Ê t b»ng  û lÖ  Çn  t   ph tr¨m (%)  µ  îcx¸c v®   ®Þnh  cho  õng  êng  îp  Ýnh  Òn  ö  ông  t    t tr ht ti s d ®Ê quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh   ®Þ nµy. §i Ò u    5. Møc   tiÒn  ö  ông  t    îcNhµ   ícgiao  t  thu  sd ®Ê khi ®   n  ®Ê Ng êisö  ông  t  îcc¬   d ®Ê ®   quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy giao ®Êt  ö  ông    sd vµo  ôc  ch  m ®Ý quy  nh  ¹kho¶n  §iÒu  cña  Þ   nh  µy  µ   ®Þ t   i 1  2  Ngh ®Þ n m kh«ng    ph¶i ®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ   t  b      ®Ê cho  êicã  t  Þ    åith× ph¶inép  ng   ®Ê b thu h       100%   Òn sö  ti   dông  t;tr ng  îp ph¶i®Ò n   ïthiÖth¹ivÒ   t  × ® îctrõsè  Òn thùc tÕ  ∙  ®Ê   ê h     b      ®Ê th       ti    ® ®Ò n   ï nhng  b  møc   õtèi®a   tr     kh«ng    qu¸ 90%   Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê ph¶inép  ©n     ng s¸ch. §i Ò u    6. Møc   tiÒn  ö  ông  t    îc chuy Ón   ô c   ch  ö  thu  sd ®Ê khi ®   m ®Ý s dông  1.§èivíi é    nh, c¸nh©n        gia®×     h : a)  é     nh,    ©n  ang  ö  ông  t    t  ên, ®Êt  H gia ®× c¸ nh ® sd ®Ê ao, ®Ê v   chuyªn  dïng n»m  trong khu  ©n  , ® îc c¬  d c     quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  sang  t  µm  µ    ×  ®Ê l nh ë th kh«ng  ph¶i nép  Òn  ö  ông  t  i  íi   ti s d ®Ê ®è v   diÖn  Ých  t  t ®Ê trongh¹n møc  t  ;    ®Ê ë   b)  é   H gia  nh,  nh©n   ang  ö  ông  t  ®× c¸  ® sd ®Ê n«ng nghiÖp, ®Êt  ©m     l nghiÖp,®Êt  ã  Æt   íc nu«itrång thñy s¶n,®Êt  µm  èi    îc c¬    cm n          l mu khi®   quan  nhµ  íc cã  Èm   Òn  n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  sang  µm  t    l ®Ê ë theo  ng    ®ó quy ho¹ch  îc duyÖt  ×  ®  th ph¶i nép    40%   Òn  ö  ông  t  i  íidiÖn  Ých  t  ti s d ®Ê ®è v   t ®Ê trongh¹n    møc  t  ; ®Ê ë   c) C¸  ©n  ang  ö  ông  t  îc Nhµ   íc giao    nh ® sd ®Ê ®   n  cho  chøc  ö  ông  tæ  sd kh«ng  ph¶ivµo  ôc  ch  µm  µ    µ    m ®Ý l nh ë v kh«ng  ph¶inép  Òn  ö  ông  t,   ti s d ®Ê   nhng    chøc  µy  ∙  ù ph©n  c¸c tæ  n ® t  chia cho    ©n    µm  µ  , n Õu  îc   c¸ nh ®Ó l nh ë   ®  c¬ quan  µ  íc cã  Èm   Òn  Êp  Êy  nh n   th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê th× ph¶inép  Òn sö  ông  t      ti   d ®Ê theo quy  nh    ®Þ sau: ­ N Õ u  thêi ®iÓ m  ph©n  chia nhµ  hoÆc  ®Êt tr c ngµy 15 th¸ng 10    í n¨m  1993,th× ngêi®ang  ö  ông  t       sd ®Ê ph¶inép    40%   Òn sö  ông  t  i víi ti   d ®Ê ®è    
 4. 4 diÖn  Ých  t  t ®Ê trong h¹n    møc  t  ; ph¶inép  ®Ê ë     100%   Òn sö  ông  t  i víi ti   d ®Ê ®è     diÖn  Ých  t  îth¹n møc  t  ; t ®Ê v     ®Ê ë ­ N Õ u   êi®iÓ m   ©n    th   ph chia ®Êt  õ ngµy  th¸ng 10    t  15    n¨m 1993  ëvÒ   tr   sau  × ngêi®ang  ö  ông  t  th     sd ®Ê ph¶inép    100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê 2.§èivíi chøc:      tæ  a)    Tæ chøc  ang  ö  ông  t  ® sd ®Ê quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  cña  2  2  NghÞ   ®Þnh  µy, khi® îc c¬  n       quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  ôc   m ®Ých  ö  ông  sd sang  ¹  t  lo i®Ê theo  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  1  2  NghÞ   ®Þnh  µy  × ph¶inép  n th     100%   Òn sö  ông  t; ti   d ®Ê b)    Tæ chøc  ang  ö  ông  t  ® sd ®Ê thuª,khi® îc c¬        quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  cho  Ðp  ph chuyÓn sang  ©y  ùng  µ  , x©y  ùng  Õt  Êu  ¹  Çng  x d nh ë   d k c ht ®Ó   chuyÓn  îng  nh hoÆc  cho thuª,ph¶i nép      100%   Òn  ö  ông  t  µo  ti s d ®Ê v ng©n   s¸ch; tr ng  îp  chøc  ∙  ép  Òn   ê h tæ  ®n ti thuª ®Êt  Ýnh  n   êi®iÓ m     t ®Õ th   chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  µ   m ®Ý sd m cßn    ×  îc trõsè  Òn  d th ®     ti thuªcßn      µo    d ®ã v tiÒn sö  ông  t   d ®Ê ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch;tr ng  îp ph¶i®Ò n   ï thiÖth¹ivÒ    ê h     b     ®Êt  thuªth×  îc trõsè  Òn  ùc tÕ  ∙  n   ï nhng    ®     ti th   ® ®Ò b   kh«ng    qu¸ 90%   è  Òn s ti   sö  ông  t  d ®Ê ph¶inép  µo  ©n    v ng s¸ch. §i Ò u  7. Thu   Òn  ö   ông   t  ti s d ®Ê khi  Ðt  Êp   Êy  x c gi chøng   Ën   nh quy Ò n   ö  ông  t  sd ®Ê Ng êi®ang  ö  ông  t  µ     sd ®Ê m kh«ng  ã  Êy  ê hîp lÖ  Ò   Òn  ö  ông  c gi t     v quy sd ®Êt  ng  ïhîp víi nh ph       quy  ¹ch,kh«ng  ã  ho   c tranh chÊp,khi® îcc¬          quan  µ  íc nh n   cã  Èm  Òn  Êp  Êy  th quy c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ×  nh quy sd ®Ê th ph¶inép  Òn    ti sö  ông  t    d ®Ê nh sau : 1.§èivíi t  «  Þ:      ®Ê ® th a)  êng  îp  ö  ông  t      nh  íc ngµy  th¸ng 12  Tr h sd ®Ê ë æn ®Þ tr   18    n¨m  1980  (ngµy ban  µnh  Õn  h Hi ph¸p n¨m    1980)th×      kh«ng  ph¶inép  Òn sö  ông  t;   ti   d ®Ê b)  êng  îp  ö  ông  t      nh  õ ngµy  th¸ng 12  Tr h sd ®Ê ë æn ®Þ t  18    n¨m  1980  ®Õ n   íc ngµy  th¸ng 10  tr   15    n¨m  1993  µy  Ët  Êt  ai  (ng Lu § ® n¨m  1993  ã  Öu  c hi lùcthi µnh)th×      h    ph¶inép    20%   Òn sö  ông  t; ti   d ®Ê c) Trêng  îp sö  ông  t      nh  õ ngµy  th¸ng 10    h  d ®Ê ë æn ®Þ t  15    n¨m  1993  ë tr   vÒ   sau  × ph¶inép  th     100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê N Õ u   nhËn  do  chuyÓn  îng  ña  êi sö  ông  t  íc ®ã   nh c ng   d ®Ê tr   kh«ng  ã  c giÊy  ê hîp  Ö, chØ   ã  Êy  ê mua,  t  l  c gi t   b¸n,chuyÓn  îng  ÷a      nh gi hai bªn  îc ñy  ®  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên x¸c nhËn  ×  nh d x∙,ph   tr     th ph¶inép    40%   Òn  ö  ông  ti s d ®Êt. 2.§èivíi t       ®Ê khu  ©n    d c n«ng  th«n :   a)  êng  îp  ö  ông  t      nh  íc ngµy  th¸ng 5  Tr h sd ®Ê ë æn ®Þ tr   31    n¨m  1990  (ngµy ban  µnh  h Quy Õt  nh   è  ®Þ s 186/H§BT  ña  éi  ng  é   ëng  c H ®å B tr nay  µ l  ChÝnh  ñ  Ò   n   ï thiÖth¹i®Êt  ph v ®Ò b      n«ng nghiÖp, ®Êt  ã  õng      cr khichuyÓn  sang  ö  ông  µo  ôc  ch  sd vm ®Ý kh¸c)th× kh«ng     ph¶inép  Òn sö  ông  t;   ti   d ®Ê b) Trêng  îp sö  ông  t      nh  õngµy  th¸ng5    h d ®Ê ë æn ®Þ t  31    n¨m  1990  n   ®Õ tr cngµy  th¸ng10  í  15    n¨m  1993  × ph¶inép  th     20%   Òn sö  ông  t; ti   d ®Ê
 5. 5 c)Trêng  îpsö  ông  t      nh  õngµy  th¸ng10    h d ®Ê ë æn ®Þ t   15    n¨m  1993  ëvÒ   tr   sau  × ph¶inép  th     100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê N Õ u   nhËn  do  chuyÓn  îng  ña  êi sö  ông  t  íc ®ã   nh c ng   d ®Ê tr   kh«ng  ã  c giÊy  ê hîp  Ö, chØ   ã  Êy  ê mua,  t  l  c gi t   b¸n,chuyÓn  îng  ÷a      nh gi hai bªn  îc ñy  ®  ban  ©n  ©n    êng, thÞ  Ên x¸c nhËn  ×  nh d x∙,ph   tr     th ph¶inép    40%   Òn  ö  ông  ti s d ®Êt. 3.Nh÷ng  êng  îp quy  nh  Ò   t  «  Þ  ¹ kho¶n  §iÒu  µy  µ   ­   tr h  ®Þ v ®Ê ® th t   i 1  n m tr íc®ã   µ ®Êt  éc khu  ©n      l  thu   d c n«ng th«n,sau  µy  th¸ng 5    ng 31    n¨m 1990  îc ®  quy  ¹ch  ho chuyÓn  µnh  t  «   Þ,n Õu  iÒu  Ön  ¬  ë  ¹  Çng  Én  th ®Ê ® th   ® ki c s h t v nh n«ng  th«n  ×  îc ¸p  ông  êi®iÓ m   Ýnh  tiÒn  ö  ông  t    t    th ®   d th   t thu  sd ®Ê nh ®Ê nh ®èi víi    kho¶n  §iÒu  µy. 2  n 4. C¸c    møc    Òn sö  ông  t  thu ti   d ®Ê quy  nh  ¹ kho¶n  vµ  ®Þ ti   1  kho¶n  §iÒu  2  nµy chØ    ông  i víi Ön  Ých  t  ¸p d ®è     di t ®Ê trong h¹n møc  t  ,®èi víi Ön  Ých     ®Ê ë       di t vîth¹n møc  t       ®Ê ë ph¶inép    100%   Òn sö  ông  t. ti   d ®Ê §i Ò u    8. Møc  thu  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê trong  êng  îp  tr h thanh  ý,ho¸  l  gi¸nhµ  µ    v mua   µ    ang  nh ë ® thuª thuéc  ë  ÷u  µ   íc   s h Nh n   1.§èivíi êng  îp thanh  ý,     µ  éc së  ÷u  µ  íctr cngµy         tr h  l   gi¸nh thu   h nh n   í   ho¸ 05 th¸ng 7    n¨m  1994  µy  (ng ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua,    µ    b¸n v kinhdoanh  µ  )nh    nh ë   sau : a)  èi víiphÇn  Ön  Ých  t  ¾n   Òn  íinhµ  §   di t ®Ê g li v   thanh  ý,ho¸      l  gi¸quy ®Þnh   ¹  t ikho¶n  §iÒu  cña  4  3  NghÞ   nh   µy  ×  ®Þ n th kh«ng  ph¶i nép  Òn  ö    ti s dông  t; ®Ê b) §èivíi Ön  Ých  t       di t ®Ê cßn  ¹trong khu«n    µ  l i   viªnnh thanh  ý,     ×  l   gi¸, ho¸ th ph¶inép    40%   Òn sö  ông  t,n Õu  ti   d ®Ê   n»m  trong h¹n    møc  t    ®Ê ë (bao  å m     g c¶ diÖn  Ých  t  ¾n   Òn  íinhµ  t ®Ê g li v   thanh  ý,ho¸    µ  Ön  Ých  l  gi¸v di t trong khu«n  viªn cßn  ¹ )ph¶i nép    l i  ;   100%   Òn  ö  ông  t  i  íidiÖn  Ých  t  îth¹n ti s d ®Ê ®è v   t ®Ê v     møc  t  . ®Ê ë 2. TiÒn  ö  ông  t      sd ®Ê khib¸n  µ    éc  ë  ÷u  µ   íc sau  µy    nh ë thu s h Nh n   ng 05 th¸ng 7    n¨m  1994  µy  (ng ban  µnh  h NghÞ   nh  è  ®Þ s 61/CP) cho  êi®ang      ng   thuª gå m     µ    µ    t  × gi¸® îcx¸c®Þnh    gi¸nh ë v gi¸®Ê th         nh sau   : a)  èi víi®Êt  ña  µ  tÇng, nhµ    Òu  Çng  hé  , nhµ    Òu  §   c nh 1    ë nhi t 1  ë   ë nhi tÇng  ã  ©n  c ph chia ® îc diÖn  Ých  t  ö  ông     t ®Ê s d riªng biÖt cña  õng  é, nhµ      t h  biÖtthù (kÓ  biÖtthù nhiÒu  Çng,nhiÒu  é  ) ph¶inép     c¶     t   h ë    40%   Òn sö  ông  ti   d ®Êt  i víi Ön  Ých  t  ®è     di t ®Ê trong h¹n    møc  t  ; ph¶inép  ®Ê ë     100%   Òn sö  ông  ti   d ®Êt  i víi Ön  Ých  t  ît ¹n møc  t  . ®è     di t ®Ê v     h ®Ê ë b)  èivíi®Êt  ¾n   íinhµ    Òu  Çng,nhiÒu  é    ×  §   g v  ë nhi t   h ë th ph¶inép    10%   tiÒn  ö  ông  t  µ  îc ph©n    µo  Òn  µ  äichung  µ tiÒn  sd ®Ê v ®   bæ v ti nh (g   l  b¸n  µ  nh thuéc së  ÷u  µ   íc)cho    Çng    h Nh n   c¸ct theo h Ö   è    s quy  nh  íi y  ®Þ d  ®© : H Ö   è  tÇng s c¸c  Nhµ   T Çng  1 T Çng  2 T Çng  T Çng  3 4 T Çng  5 T Çng  6  ë tr   lªn 2  Çng t 0,7 0,3
 6. 6 3  Çng t 0,7 0,2 0,1 4  Çng t 0,7 0,15 0,1 0,05 5  Çng  ëlªn t tr   0,7 0,15 0,08 0,05 0,02 0,0 3.§èivíi Çn  Ön  Ých  t  ë   éng    ¬iníi Òn kÒ   íi µ    éc       ph di t ®Ê m r ®Ó c       v   li nh ë thu së  ÷u  µ   íc,khi ® îc c¬  h Nh n       quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Êp  Êy  Nh n   th quy c gi chøng  nhËn  Òn  ö  ông  t  ×  quy sd ®Ê th ph¶i nép    40%   Òn  ö  ông  t  i  íidiÖn  ti s d ®Ê ®è v   tÝch trong h¹n    møc  t    ®Ê ë (bao  å m   diÖn  Ých  t  îcmua   µ  éc së  g c¶  t ®Ê ®   nh thu   h÷u  µ   íc vµ  Ön  Ých  t  ¬iníiliÒn kÒ);ph¶inép  Nh n   di t ®Ê c           100%   Òn  ö  ông  ti s d ®Êt  i víi Ön  Ých  ît ¹n møc  t  . ®è     di t v    h ®Ê ë C h ¬ n g  III m i Ô n, gi¶ m  ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t §i Ò u    9. Nguyªn  ¾c  Ôn,  t mi gi¶m  Òn  ö  ông  t ti s d ®Ê ViÖc  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t  mi   ti   d ®Ê theo nguyªn t¾c      sau  : 1. ViÖc  Ôn  µ    mi v gi¶m  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê trong c¸c tr ng  îp :® îcNhµ   ­     ê h      n íc giao  t    µm  µ  ; ® îc phÐp    ®Ê ®Ó l nh ë     chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t, ® îc m ®Ý sd ®Ê     mua   µ  ang  nh ® thuªthuéc së  ÷u  µ   íc;® îc cÊp  Êy      h Nh n     gi chøng  Ën  Òn  nh quy sö  ông  t  × chØ  îctÝnh  Ôn, gi¶m  Òn sö  ông  t  ét  Çn. d ®Ê th   ®  mi   ti   d ®Ê m l 2. Tû  Ö    l gi¶m  Òn sö  ông  t  îctÝnh    è  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê ®   trªns ti   d ®Ê ph¶i   nép  ©n  ng s¸ch nhµ  íctheo quy  nh  ¹ Ch ¬ng    ña    n    ®Þ t i IIc NghÞ   nh  µy. ®Þ n 3.Trong  é    nh  ã  Òu  µnh    écdiÖn  îcgi¶m  iÒnsö  ông    h gia®× c nhi th viªnthu   ®  t d ®Êt  × ® îccéng    th     c¸c møc gi¶m  ña  õng  µnh    µnh  ct th viªnth møc gi¶m  chung  ña  c c¶  é,nhng  h  møc  gi¶m  èi®a  t   kh«ng  îtqu¸ sè  iÒn sö  ông  t  v    t   d ®Ê ph¶inép    trong  h¹n møc  t  .   ®Ê ë 4. Trong  êng  îp  ét  êi thuéc  i  îng  îc hëng  Òu  Õ     tr hm ng   ®è t ®  nhi ch ®é miÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t  ×   îchëng    ti   d ®Ê th  ®   møc  ®∙icao  Êt. u    nh §i Ò u    Ôn,  10. Mi gi¶m  Òn  ö  ông  t ti s d ®Ê 1.MiÔn  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê cho    i t ng quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu    c¸c®è  î   ®Þ t  i 1  10 cña NghÞ   nh  è  ®Þ s 04/2000/N§­   µy  th¸ng 02  CP ng 11    n¨m  2000  ña  Ýnh  c Ch phñ quy  nh    Õtthi µnh  Ët söa  æi,bæ   ®Þ chiti     h Lu   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët m s® c Lu   §Êt ®ai.   2. MiÔn, gi¶m  Òn sö  ông  t      ti   d ®Ê theo Quy Õt  nh  è  ®Þ s 118/TTg  µy    ng 27 th¸ng 02    n¨m  1996  ña  ñ  íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ç  îngêi cã  c Th t Ch ph v vi h tr    c«ng  íi v  c¸ch m¹ng    Ön nhµ  .   c¶ithi   ë 3. MiÔn,    gi¶m  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê theo Quy Õt  nh   è  ®Þ s 20/2000/Q§­   TTg ngµy  th¸ng 02  03    n¨m  2000  ña  ñ íng  Ýnh  ñ  Ò   Öc  ç  îngêi ho¹t c Th t Ch ph v vi h tr     ®éng C¸ch  ¹ng  õtr cC¸ch  ¹ng  m t   í  m th¸ngT¸m    n¨m 1945    Ön nhµ  . c¶ithi   ë
 7. 7 4. Ng êisö  ông  t  îcc¬     d ®Ê ®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy giao ®Êt      ®Ó thùc hiÖn    ù    u    éc diÖn  ®∙i®Ç u    ×  îcmiÔn    c¸c d ¸n ®Ç tthu   u    tth ®   gi¶m  Òn sö  ti   dông  t  ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtkhuyÕn  Ých  u       kh ®Ç ttrong níc.   5. ViÖc  Ôn,    mi gi¶m  Òn  ö  ông  t  i  íic¸c tr ng  îp  ti s d ®Ê ®è v     ê h kh¸c do  é   B TµichÝnh  ×nh Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh.   tr   t  ph quy   C h ¬ n g  IV kª k h ai v µ  thu n é p  ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t §i Ò u 1 1. Tr¸ch n hi Ö m  c ñ a n g ê i s ö  d ô n g  ® Ê t Ng êisö  ông  t  ã   d ®Ê c tr¸chnhiÖm    : 1. Kª    khaivµ    cung  Êp  y     Êy  ê cÇn  Õtcã  ªnquan  n     c ®Ç ®ñ gi t   thi   li   ®Õ x¸c ®Þnh  Òn  ö  ông  t  µ  Ôn  ti s d ®Ê v mi gi¶m  Òn sö  ông  t  Õu  ã) theo  É u   ti   d ®Ê (n c   m cña  é  µichÝnh; BT  2.Nép  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê theo th«ng    ña  ¬    b¸o c c quan  Õ; thu 3. Trêng  îp kh«ng    nh  îcngêikª khainép  Òn sö  ông  t  ×   h  x¸c ®Þ ®       ti   d ®Ê th   ngêi ®ang  ö  ông  t    sd ®Ê hoÆc   êi ® îc uû  Òn  ã  ng     quy c tr¸chnhiÖm       kª khaivµ    nép  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê theo quy  nh  ¹ kho¶n      ®Þ t i 1,kho¶n  §iÒu  µy. 2  n   §i Ò u    êi h¹n  ép  Òn  ö  ông  t    îcc¬    12. Th   n ti s d ®Ê khi ®   quan  µ   íc Nh n   cã  È m   th quy Ò n   giao  t ®Ê 1.Trêng  îp thuéc diÖn    h    ph¶inép  Òn sö  ông  t  × ph¶inép    Òn    ti   d ®Ê th     ®ñ ti sö  ông  t  ét  Çn  íc khi® îc cÊp  Êy  d ®Ê m l tr       gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t, nh quy sd ®Ê   trõtr ng  îp ph¸p luËtcã   ê h       quy  nh  ®Þ kh¸c. 2. C¸c  êng  îp ® îcgiao ®Êt    tr h      ph¶inép  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê theo quy  nh   ®Þ cña ph¸p  ËtvÒ   t  ai,nhng  a  ép  lu   ®Ê ®   ch n hoÆc   ép  a    Òn sö  ông  t  n ch ®ñ ti   d ®Ê th× trong thêih¹n  n¨m  Ó   õ ngµy        1  k t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcph¶inép    ®Þ n c hi l     ®ñ tiÒn  ö  ông  t.C¸c  êng  îp chË m   ép  µ   sd ®Ê   tr h  n m kh«ng  îcphÐp  ña  ¬  ®  c c quan  Nhµ   íccã  Èm  Òn  n   th quy ph¶ichÞu  ¹tchË m   ép    ph   n theo  quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  5 §iÒu  µy. n 3. C¸c  êng  îp ® îc giao  t  õ sau  µy    tr h    ®Ê t   ng NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc ®Þ n c hi l   th×  êi sö  ông  t  ng   d ®Ê ph¶ikª   khaivµ  ép    n xong  Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê trong thêi    h¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  êisö  ông  t  Ën  µn  60  k t  ng   d ®Ê nh b giao m èc  í m Æt     gi   i b»ng  ®∙  îcgi¶i     ö  ông ®Êt. ®     ®Ó s d to¶   4. Trêng  îp m ét    t    h  l«®Ê ph¶ibµn    giao tõng  Çn  ×  Öc  Ýnh  Òn sö    ph th vi t ti   dông  t    vµo  Ön  Ých  t  ùc tÕ  µn  ®Ê c¨n cø  di t ®Ê th   b giao cho  n  Þ  ö  ông.   ®¬ v s d 5. §èi víic¸c tæ          chøc  trong níc ® îc giao  t      ®Ê theo    ù  ®Ç u    îc c¸c d ¸n  t®   duyÖt    ©y  ùng  ®Ó x d khu  µ  , khu  ©n  ,khu  «  Þ  íi,hoÆc   ©y  ùng  nh ë   d c  ® th m   xd kÕt  Êu  ¹ tÇng    c h  ®Ó chuyÓn  îng hoÆc   nh   cho    × ® îcchË m   ép  Òn sö  thuªth     n ti   dông  t. Thêi gian  îc chË m   ép  èi®a   ®Ê     ®  n t   kh«ng  qu¸  n¨m  Ó   õ ngµy  ã  5  k t  c quyÕt  nh  ®Þ giao ®Êt,kÓ   c¸ctr ng  îp ® îcgiao ®Êt  ícngµy      c¶    ê h       tr   NghÞ   nh   ®Þ nµy  ã  Öu  ùc.Sau  êigian  îc phÐp  Ë m   ép  Òn  ö  ông  t    c hi l   th   ®  ch n ti s d ®Ê quy ®Þnh  ¹ §iÒu  µy  µ   a  ép    Òn sö  ông  t  ×   µiviÖc  ti  n m ch n ®ñ ti   d ®Ê th  ngo   ph¶inép    ®ñ   Òn  ö  ông  t  ti s d ®Ê theo quy  nh  ®Þ cßn  ph¶ichÞu  ph¹tchË m   ép; Cø   çi      n   m 
 8. 8 ngµy  Ë m   ép  Òn  ö  ông  t  ×  Þu  ¹tlµ 0,1%  ét phÇn  ×n) ch n ti s d ®Ê th ch ph     (m   ngh   tÝnh    è  Òn sö  ông  t  Ë m   ép  ©n  trªns ti   d ®Ê ch n ng s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u    êi h¹n  ép  Òn  ö  ông  t    îcc¬  13. Th   n ti s d ®Ê khi ®   quan  µ   íc Nh n   cã  È m   th quy Ò n   cho  Ð p   ph chuy Ó n   ô c   ch  ö  ông  t m ®Ý sd ®Ê Khi chuyÓn  ôc  ch  ö  ông  t  õ lo¹  t    m ®Ý sd ®Ê t   i ®Ê kh«ng  ph¶inép  Òn  ö    ti s dông  t  ®Ê sang  ¹  t  lo i®Ê ph¶inép  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 6 cña NghÞ   nh  µy  × thêih¹n nép  Òn sö  ông  t  µ60  µy  Ó   õngµy  ®Þ n th       ti   d ®Ê l   ng k t   c¬ quan  Õ   th«ng  thu ra  b¸o  ép  Òn.Qu¸  êigian  n ti   th   quy  nh   ép  Òn  ö  ®Þ n ti s dông  t  ®Ê nªu    µ   a  ép  trªnm ch n hoÆc   a  ép    Òn  ö  ông  t  òng  Þ  ch n ®ñ ti s d ®Ê c b ph¹tchË m   ép    n theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  cña    ®Þ t  i 5  12  NghÞ   nh  µy. ®Þ n §i Ò u    êi h¹n  ép  Òn  ö  ông  t    îcc¬  14. Th   n ti s d ®Ê khi ®   quan  µ   íc Nh n   cã  È m   th quy Ò n   Ðt  Êp  Êy  xc gi chøng  Ën  nh quy Ò n   ö  ông  t sd ®Ê 1. Ng êi ®ang  ö  ông  t  îc cÊp  Êy      sd ®Ê ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  ®Þ t i 7  NghÞ   nh  µy  ®Þ n ph¶inép  Òn sö  ông  t    ti   d ®Ê trongthêih¹n  ngµy  Ó   õngµy  ¬      60  k t  c quan  Õ    thu ra th«ng  nép  Òn. b¸o  ti   2. Ng êi sö  ông  t  ép    Òn  ö  ông  t  ét  Çn     d ®Ê n ®ñ ti s d ®Ê m l theo  th«ng    b¸o cña  ¬  c quan  Õ  × ® îcgi¶m  thu th     20%   è  Òn sö  ông  t  s ti   d ®Ê ph¶inép.   3. Trong  êng  îp  êi sö  ông  t   µ   ã  ã    tr h ng   d ®Ê m c kh kh¨n  Ò   i  èng; hé  v ®ê s   thuécdiÖn    i,gi¶m  Ìo;bÞ    ¹n bÊtngê;bÖnh  Ëtkinhniªnph¶i®iÒu    xo¸®ã   ngh   tai     n   t        trÞdµingµy  îcñy     ®   ban  ©n  ©n    êng,thÞ  Ênn¬ingêi®ã     óx¸cnhËn  nh d x∙, ph   tr       c tr     th× ® îcchË m   ép  Òn sö  ông  t  µ  îcghinî trªngiÊy chøng  Ën  Òn     n ti   d ®Ê v ®           nh quy sö  ông  t.Khinép    è  Òn sö  ông  t  îcphÐp  Ë m   ép  × ® îccÊp  d ®Ê     ®ñ s ti   d ®Ê ®   ch n th     ® æi  ¹giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  íihoÆc     l i  nh quy s d ®Ê m   khichuyÓn  îngquyÒn  nh   sö  ông  t    ép    è  Ònsö  ông  t  Ë m   ép. d ®Ê ph¶in ®ñ s ti   d ®Ê ch n §i Ò u    êi  ¹n  ép  Òn  ö  ông  t    15. Th h n ti s d ®Ê khi mua   µ   ang   nh ® thuª  thuéc  ë  ÷u  µ   íc s h Nh n Thêi h¹n  ép  Òn  ö  ông  t      n ti s d ®Ê khimua   µ  éc  ë  ÷u  µ   íc b¸n nh thu s h Nh n     cho  êi ®ang  ng   thuªtèi®a   µ 10      l   n¨m.  Møc   ép  n n¨m  u   ®Ç kh«ng  íi20%,  çi d  m  n¨m  sau  ép  n kh«ng  íid 8%.  Õ u   ép  lÇn  N n 1  ngay    ý  îp ®ång  khik h   mua  µ  × nh th   ® îcgi¶m    20%   Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê ph¶inép.   §i Ò u    16. Tr¸ch  Ö m   ña  ¬  nhi c c quan  µichÝnh t  1.H íng dÉn  êisö  ông  t  ùc hiÖn kª khai, ép  Òn sö  ông  t.     ng   d ®Ê th       n ti   d ®Ê 2.KiÓm         tra, minh  µi iÖukªkhaivµ  Ýnh  è  iÒnsö  ông  t    ép. x¸c t       t l st   d ®Ê ph¶in 3. Th«ng  viÖc  ép  Òn sö  ông  t,theo  âivµ  «n  c  Öc  ép    b¸o  n ti   d ®Ê   d  ® ®è vi n tiÒn sö  ông  t  µo   d ®Ê v Kho  ¹c Nhµ   íc. b  n 4.CÊp    chøng  õ    Ònsö  ông  t  t  thuti   d ®Ê theo   ®Þnh  ña  é  µichÝnh.  quy  c BT  5.Gi¶iquyÕt nh÷ng  Õu  ¹ivÒ     ép  Òn sö  ông  t.      khi n   thu n ti   d ®Ê
 9. 9 6. X¸c  Ën  Öc  Ôn,    nh vi mi gi¶m, ghi nî tiÒn  ö  ông  t  µo  ê khainép       sd ®Ê v t     tiÒn  ö  ông  t  µm    cho  Öc  Êp  Êy  sd ®Ê l c¨n cø  vi c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt. 7. Th«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n  cho  êikª khaitiÒn sö  ông  t  Õttrong ng        d ®Ê bi     tr ng  îp cha    ¬  ë    Ýnh  µ    Òn sö  ông  t. ê h  ®ñ c s ®Ó t v thu ti   d ®Ê 8.   é   µi chÝnh   B T   quy  nh  ®Þ chøng  õ   ép  Òn  ö  ông  t  µo  ©n   t   n ti s d ®Ê v ng s¸ch Nhµ   íc.   n C h ¬ n g  V x ö  l ý vi p h ¹ m, k h e n  thë n g §i Ò u    ö   ¹t  17. X ph   1. Ng êi sö  ông  t     d ®Ê kh«ng  ùc hiÖn  y       ñ  ôc kª  th   ®Ç ®ñ c¸c th t   khai,nép    tiÒn sö  ông  t   d ®Ê theo  ng  ®ó quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  × bÞ  ö  ¹tvi ®Þ n th   x ph     ph¹m  µnh  Ýnh  Ò   Õ  µ    h ch v thu v c¸cquy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   t  ai.     ®Ê ® 2. Ng êinµo  îdông      l i chøc  ô,quyÒn  ¹n,cè    ©y  ã  v  h   ý g kh kh¨n,trëng¹icho       ngêi kª    khai nép  Òn  ö  ông  t, chiÕm   ông, tham  tiÒn  ö  ông  t;   ti s d ®Ê   d   «  sd ®Ê   lµm    Öch  å  ¬  Ò   t  ©y  Êtthu cho  ©n  sail h s v ®Ê g th     ng s¸ch nhµ  ícth×  ú theo   n   tu     møc       ¹m  µ   Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh, ®Ò n   ï vËt  Êt;n Õu   ã    ®é vi ph m b x ph   ch   b  ch   c c¸c yÕu  è  Êu  µnh  éiph¹m  ×  Þ   tc th t  th b truy cøu    tr¸ch nhiÖ m   ×nh  ù    h s theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt.   §i Ò u    Õu  ¹i 18. Khi n Ng êisö  ông  t  ã  Òn  Õu  ¹iviÖc    µnh   d ®Ê c quy khi n   thih kh«ng  ng  ÷ng  ®ó nh quy  nh  Ò     Òn sö  ông  t  ®Þ v thu ti   d ®Ê theo NghÞ   nh  µy.§¬n  Õu  ¹iph¶i ®Þ n  khi n     ® îcgöi®Õ n   ¬     c quan  ùctiÕp tÝnh  µ    Òn sö  ông  t  tr     v thu ti   d ®Ê trong thêih¹n 30      ngµy  Ó   õ  µy  Ën  îc th«ng  k t ng nh ®  b¸o  ép  Òn  ö  ông  t  ña  ¬  n ti s d ®Ê c c quan  thuÕ. Trong  êigian  ê    Õt,ngêi khiÕu  ¹iph¶inép  ng  êih¹n    th   ch gi¶iquy     n    ®ó th   vµ  ép    è  Òn sö  ông  t  ∙  n ®ñ s ti   d ®Ê ® th«ng b¸o. §i Ò u    Öu  ùc    Õt  Õu  ¹i 19. Hi l gi¶iquy khi n 1.   ¬     C quan  Ën  n  Õu  ¹im µ   å  ¬  a  ng, cha    nh ®¬ khi n   h s ch ®ó   ®ñ theo    quy ®Þnh  × yªu cÇu ngêikhiÕu  ¹ibæ   th         n   sung  hay    ×nh thªm th× ph¶ith«ng  gi¶itr        b¸o cho  êigöi®¬n  Õttrong thêih¹n lµ10  µy.   ng     bi           ng   2.  êi gian    Th   gi¶iquyÕt  Õu  ¹itrong  êih¹n   ngµy  Ó   õ  µy  khi n   th   30  k t ng nhËn  îc hå  ¬, ®èi  íinh÷ng  ô  Öc  ®  s  v  v vi phøc  ¹pth×  êih¹n  ã  Ó  Ðo  µi t  th   c th k d  nhng  kh«ng  îc qu¸  ngµy. §èi víivïng  Òn  ói,vïng  i  ¹ cã  Òu  ã  ®  45       mi n  ® l i nhi kh   kh¨n th× thêih¹n kh«ng  îcqu¸ 60  µy  Ó   õngµy  Ën  n  Õu  ¹i      ®     ng k t   nh ®¬ khi n . 3.   Õ u   êikhiÕu  ¹ikh«ng  ng    íi  N ng   n  ®å ý v   Õt  nh  ö  ýcña  ¬  quy ®Þ x l  c quan  nhËn  n  ®¬ hoÆc     êih¹n  qu¸ th   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu  µy  µ   a  îcgi¶i 2  n m ch ®     quyÕt th× cã  Òn  Õu  ¹ilªnc¬      quy khi n     quan  Êp    ùctiÕp cña  n  Þ  . c trªntr     ®¬ v ®ã 4. Quy Õt  nh  ña  é   ëng  é   µi chÝnh    Õt  Õu  ¹ivÒ       ®Þ c B tr BT  gi¶iquy khi n   thu nép  Òn sö  ông  t  µquyÕt ®Þnh  èicïng. ti   d ®Ê l     cu  
 10. 10 §i Ò u  .Khen  ëng 20   th C¬   quan,c¸n bé    Òn sö  ông  t  µ  ÷ng  êikh¸ccã      thu ti   d ®Ê v nh ng     c«ng trong  viÖc  Óm     chøc  tiÒn  ö  ông  t, ph¸thiÖn    µnh      ¹m   ki tra,tæ  thu  sd ®Ê     c¸c h viviph c¸c quy  nh   ña    ®Þ c NghÞ   nh   µy  ×  îc khen  ëng  ®Þ n th ®   th theo  Õ     Ön  ch ®é hi hµnh. C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u      21. Tæ chøc  ùc  Ön th hi 1. Bé   µi chÝnh  íng  Én  Öc      T  h d vi kª khai,nép  Òn  ö  ông  t,híng dÉn    ti s d ®Ê     thñ tôchå  ¬  µ      s v quy  nh  Èm  Òn  Õt ®Þnh  Ôn, gi¶m,ghinîtiÒn sö  ®Þ th quy quy   mi          dông  t  ®Ê theo quy  nh  ¹NghÞ   nh  µy.   ®Þ t   i ®Þ n 2. Bé   ©y  ùng  íng  Én  Öc  ¨ng  ý  khainhµ  , ®Êt  ; x¸c ®Þnh    X d h d vi ® k kª    ë  ë    ph¹m    ho¹ch,kiÕn  ócx©y  ùng. viquy    tr   d 3. Tæng  ôc  Þa  Ýnh  íng dÉn  Öc    nh  ¹ ®Êt,diÖn  Ých  t    c § ch h  vi x¸c ®Þ lo i     t ®Ê sö  ông,c¸clo¹giÊy têhîpph¸p,hîplÖ  Ò   Òn  ö  ông  t;Thùc  Ön  Öc  d     i          v quy s d ®Ê   hi vi cÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  gi   nh quy s d ®Ê theo quy  nh  ña  Ët§Êt®ai.   ®Þ c Lu     4. Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ã  ¬ c tr¸ch  nhiÖm  chØ   o    Êp, c¸c ngµnh  éc  a   ¬ng  ®¹ c¸c c     thu ®Þ ph qu¶n  ý,thùc  Ön    l  hi thu tiÒn sö  ông  t   d ®Ê theo quy  nh  ña  Þ   nh  µy,kiÓm    µ  ö  ýc¸ctr ®Þ c Ngh ®Þ n  trav x l     ­ êng  îp    ¹m  Ò     h saiph v kª khai,x¸c ®Þnh     kh«ng  ng  ùc tÕ  êigian  ö  ông  ®ó th   th   sd ®Êt  ©y  Öth¹i g thi     Nhµ  íccòng    ngêinép  Ònsö  ông  t. cho  n  nh cho    ti   d ®Ê §i Ò u    Öu  ùc    µnh 22. Hi l thih NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  15  µy  Ó   õngµy  ý. ®Þ n c hi l     h sau  ng k t   k  NghÞ   nh  µy    Õ    ®Þnh  Ò     iÒnsö  ông  t  ®Þnh  ¹ ®Þ n thayth c¸cquy  v thut   d ®Ê quy  t  i c¸cNghÞ   nh  è    ®Þ s 89/CP  µy  th¸ng8  ng 17    n¨m 1994  Ò   Öc    iÒn sö  ông  t  v vi thu t   d ®Ê vµ  Ö  Ý  a  Ýnh,NghÞ   nh  è  l ph ®Þ ch   ®Þ s 60/CP  µy  th¸ng7  ng 05    n¨m 1994  Ò   Òn  v quy së  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    ¹ ®«  Þ,NghÞ   nh  è  h nh ë v quy s d ®Ê ë t i th     ®Þ s 61/CP  µy    ng 05 th¸ng7 n¨m     1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v mua    µ    b¸nv kinhdoanh  µ  ,NghÞ   nh  è  nh ë   ®Þ s 44/CP  µy  th¸ng 8  ng 03    n¨m 1996  Ò   Öc    v vi bæ sung  Òu  cña  Þ   nh  è  §i 1  Ngh ®Þ s 89/CP  µy  th¸ng8 n¨m  ng 17     1994  Ò    iÒnsö  ông  t  µ  Ö  Ý  a  Ýnh  µ  v thut   d ®Ê v l ph ®Þ ch v NghÞ   nh  è  ®Þ s 45/CP  µy  th¸ng 8  ng 03    n¨m 1996  Ò   Öc    v vi bæ sung  Òu  cña  §i 10  NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP  µy  th¸ng7  ng 05    n¨m 1994  Ò   Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn   v quy s h nh ë v quy së  ÷u  t    «  Þ  ña  Ýnh  ñ. h ®Ê ë ® th c Ch ph   Nh÷ng quy  nh  íc ®©y   Ò   Ýnh  µ  tiÒn  ö  ông  t    íiquy  ®Þ tr   vt v thu  sd ®Ê tr¸ v   i ®Þnh  ¹NghÞ   nh  µy  u     á. t i ®Þ n ®Ò b∙i b
 11. 11 §i Ò u    23.Tr¸ch  Ö m     µnh nhi thih C¸c  é   ëng, Thñ   ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,Chñ   Þch  y  ph   t ñ ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng    ph tr     ¬ chÞu  tr¸chnhiÖm    µnh  Þ   nh  µy.   thih Ngh ®Þ n
Đồng bộ tài khoản