Nghị định 38/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
2
download

Nghị định 38/2003/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 38/2003/NĐ-CP về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 38/2003/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 38/2003/NĐ-CP Hà N i, ngày 15 tháng 4 năm 2003 NGH Đ NH C A CHÍNH PH S 38/2003/N -CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2003 V VI C CHUY N I M T S DOANH NGHI P CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI SANG HO T NG THEO HÌNH TH C CÔNG TY C PH N CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Doanh nghi p ngày 12 tháng 6 năm 1999; Căn c Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 12 tháng 11 năm 1996; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam ngày 09 tháng 6 năm 2000; Căn c ý ki n c a y ban Thư ng v Qu c h i t i văn b n s 08/UBTVQH ngày 13 tháng 01 năm 2003 v ban hành Ngh nh c a Chính ph v chuy n i m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sang ho t ng theo hình th c Công ty c ph n; Theo ngh c a B trư ng B K ho ch và u tư, NGHN NNH: Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Ngh nh này quy nh vi c chuy n i m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ang ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thành Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài. Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài ho t ng theo quy nh c a Ngh nh này và pháp lu t có liên quan. i u 2. M c tiêu chuy n i Vi c chuy n i m t s doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài sang ho t ng theo hình th c Công ty c ph n nh m: 1. Nâng cao hi u qu ho t ng c a các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài. 2. Huy ng v n c a các nhà u tư ngoài nư c, trong nư c u tư i m i công ngh , t o thêm vi c làm, phát tri n doanh nghi p.
 2. 3. a d ng hoá hình th c u tư, c i thi n môi trư ng u tư, t o s c h p d n thu hút v n u tư nư c ngoài. 4. T o thêm ngu n hàng cho th trư ng ch ng khoán Vi t Nam. i u 3. Gi i thích t ng Trong Ngh nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. "Chuy n i doanh nghi p" là vi c chuy n i t ch c qu n lý c a doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ư c thành l p, ho t ng theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam thành công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài. 2. "Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài" (sau ây vi t t t là Công ty c ph n) là doanh nghi p có v n i u l ư c chia thành nhi u ph n b ng nhau g i là "c ph n"; trong ó các c ông sáng l p nư c ngoài n m gi ít nh t 30% v n i u l ; ư c t ch c, ho t ng theo hình th c Công ty c ph n quy nh t i Ngh nh này; ư c hư ng các b o m c a Nhà nư c Vi t Nam và các ưu ãi theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 3. "Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài" (sau ây vi t t t là doanh nghi p) là doanh nghi p liên doanh ho c doanh nghi p 100% v n nư c ngoài, ư c thành l p theo Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam. 4. "V n i u l " là s v n do các c ông góp và ư c ghi vào i u l Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài. 5. "V n có quy n bi u quy t" là ph n v n góp, theo ó ngư i s h u có quy n bi u quy t v nh ng v n ư c i h i ng c ông quy t nh. 6. "C ông nư c ngoài" là t ch c, cá nhân nư c ngoài s h u c ph n trong Công ty c ph n. 7. "C ông Vi t Nam" là t ch c, cá nhân Vi t Nam s h u c ph n trong Công ty c ph n. 8. "C ông sáng l p Công ty c ph n" là ch u tư góp v n pháp nh c a doanh nghi p trư c khi chuy n i ho c t ch c, cá nhân s h u c phi u c ông sáng l p. 9. "C t c" là s ti n hàng năm ư c trích t l i nhu n c a công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài tr cho m i c ph n. 10. "Ngư i qu n lý doanh nghi p" là thành viên H i ng qu n tr , Giám c (T ng giám c), các ch c danh qu n lý quan tr ng khác do i u l Công ty c ph n quy nh. i u 4. Hình th c chuy n i Doanh nghi p ư c chuy n i theo các hình th c sau:
 3. 1. Gi nguyên giá tr doanh nghi p và ch u tư. 2. Chuy n như ng m t ph n giá tr doanh nghi p cho các c ông m i. 3. Gi nguyên giá tr doanh nghi p ho c chuy n như ng m t ph n v n và phát hành thêm c phi u thu hút v n u tư. i u 5. i tư ng mua c ph n i tư ng mua c ph n Công ty c ph n g m: 1. T ch c, cá nhân Vi t Nam. 2. Doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam; t ch c, cá nhân nư c ngoài. 3. Ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài. i tư ng này có quy n t quy t nh là c ông nư c ngoài hay c ông Vi t Nam song ph i ăng ký khi mua c ph n và ư c hư ng các quy n l i và th c hi n các nghĩa v tương ng. i u 6. B o m c a Nhà nư c iv ic ông và Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài Quy n s h u v n và m i quy n, l i ích h p pháp c a c ông và c a Công ty c ph n ư c Nhà nư c Vi t Nam b o h theo quy nh c a pháp lu t. Trong trư ng h p Chính ph Vi t Nam ký k t v i các nư c i u ư c qu c t v khuy n khích và b o h u tư mà có các quy nh khác v i quy nh t i Ngh nh này thì áp d ng theo quy nh c a i u ư c qu c t ó. Chương 2: ĐI U KI N CHUY N Đ I Đi u 7. Đi u ki n chuy n đ i Các doanh nghi p ư c chuy n i ph i áp ng các i u ki n sau ây: 1. ã góp v n pháp nh theo quy nh t i Gi y phép u tư. 2. ã chính th c ho t ng ít nh t 3 năm, trong ó năm cu i cùng trư c khi chuy n i ph i có lãi. 3. Có h sơ ngh chuy n i. B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính và các cơ quan liên quan l a ch n các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài ho t ng trong các lĩnh v c công nghi p, nông nghi p, d ch v và áp ng các i u ki n nêu trên, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 8. Trách nhi m, quy n h n c a doanh nghi p trong quá trình chuy n i
 4. 1. Doanh nghi p ti p t c duy trì cơ c u t ch c và ho t ng theo quy nh c a Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam cho n khi ư c c p Gi y phép u tư i u ch nh chuNn y vi c chuy n i doanh nghi p. 2. Doanh nghi p ph i b o m ho t ng s n xu t kinh doanh bình thư ng và b o m các quy n, l i ích c a ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t v lao ng. 3. Nhà nư c Vi t Nam khuy n khích doanh nghi p bán c ph n theo các i u ki n ưu ãi cho cán b qu n lý, nhân viên và công nhân làm vi c t i doanh nghi p, tuỳ theo m c c ng hi n vào k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. i u 9. Giá tr doanh nghi p chuy n i 1. Giá tr doanh nghi p chuy n i là toàn b giá tr tài s n ghi trên s sách c a doanh nghi p ã ư c ki m toán trong vòng 6 tháng trư c th i i m n p h sơ ngh chuy n i. Giá tr doanh nghi p là cơ s cho vi c xác nh giá t i thi u bán c ph n và phát hành c phi u c a công ty. 2. Trong trư ng h p doanh nghi p liên doanh, t l n m gi v n gi a các Bên liên doanh sau khi xác nh l i giá tr doanh nghi p là t l góp v n pháp nh c a các bên quy nh t i Gi y phép u tư. 3. i v i doanh nghi p liên doanh mà Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, thì giá tr quy n s d ng t và th i h n góp v n b ng giá tr quy n s d ng t ư c gi nguyên theo quy nh t i Gi y phép u tư và tính vào giá tr doanh nghi p chuy n i. H t th i h n Bên Vi t Nam góp v n b ng giá tr quy n s d ng t, Công ty c ph n chuy n sang hình th c thuê t c a Nhà nư c Vi t Nam. Doanh nghi p ư c thuê các Công ty tư v n, Công ty tài chính, Công ty ki m toán, Công ty ch ng khoán trong nư c ho c nư c ngoài xác nh giá tr doanh nghi p, giá bán c ph n ho c giá phát hành c phi u. Chương 3: T CH C HO T NG C A CÔNG TY C PH N CÓ V N U TƯ NƯ C NGOÀI i u 10. C ông c a Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài 1. Công ty c ph n ph i có ít nh t m t c ông sáng l p nư c ngoài, t ng giá tr c ph n do c ông sáng l p nư c ngoài n m gi ph i b o m ít nh t b ng 30% v n i u l trong su t quá trình ho t ng c a công ty. 2. C ông c a Công ty c ph n ch ch u trách nhi m v n và các nghĩa v tài s n khác c a Công ty c ph n trong ph m vi s v n ã góp vào Công ty. 3. C ông có quy n chuy n như ng c ph n c a mình theo quy nh c a Ngh nh này.
 5. 4. C ông có th là t ch c, cá nhân; s lư ng c ông t i thi u là ba và không h n ch s lư ng t i a. 5. Các c ông nư c ngoài ư c quy n tham gia qu n lý Công ty c ph n. i u 11. S ăng ký c ông 1. Công ty c ph n ph i l p và lưu gi s ăng ký c ông. S ăng ký c ông có th là văn b n, t p d li u i n t ho c c hai. 2. S ăng ký c ông ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên, tr s c a Công ty c ph n; b) T ng s c ph n ư c quy n chào bán, lo i c ph n ư c quy n chào bán và s c ph n ư c quy n chào bán c a t ng lo i; t ng s c ph n do c ông nư c ngoài n m gi ; c) T ng s c ph n ã bán c a t ng lo i và giá tr v n c ph n ã góp; d) Tên c ông, qu c t ch, a ch , s lư ng c ph n t ng lo i c a m i c ông, ngày ăng ký c ph n. 3. S ăng ký c ông ư c lưu gi t i tr s c a Công ty c ph n ho c nơi khác, nhưng ph i thông báo b ng văn b n cho B K ho ch và u tư và t t c c ông. i u 12. C phi u 1. C phi u Công ty c ph n là ch ng ch do Công ty c ph n phát hành, xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a c ông góp v n trong công ty. 2. M nh giá c phi u Công ty c ph n ư c ghi b ng ng Vi t Nam ho c b ng ngo i t t do chuy n i thông d ng. M i c phi u giao d ch t i Vi t Nam ph i ư c ghi b ng ng Vi t Nam. T giá gi a ng Vi t Nam và ngo i t là t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b t i th i i m chuy n i. 3. C ông sáng l p nư c ngoài ph i n m gi c phi u ghi tên ít nh t tương ng v i giá tr c ph n quy nh t i kho n 1 i u 10 Ngh nh này. 4. C phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên, tr s công ty; b) S và ngày c p gi y phép u tư i u ch nh chuNn y vi c chuy n i doanh nghi p; c) S lư ng c ph n; d) Lo i c ph n;
 6. ) M nh giá m i c ph n và t ng m nh giá s c ph n ghi trên c phi u; e) Tên c ông, qu c t ch c a c ông n m gi c phi u i v i c phi u có ghi tên; g) Tóm t t v th t c chuy n như ng c ph n; h) Ch ký m u c a ngư i i di n theo pháp lu t và d u c a công ty; i) S ăng ký t i s ăng ký c ông c a công ty và ngày phát hành c phi u; k) i v i c phi u c a c ph n ưu ãi còn có các n i dung khác theo quy nh t i kho n 3 i u 19 Ngh nh này. i u 13. Các quy n và nghĩa v c a Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài 1. ư c mi n l phí trư c b i v i vi c chuy n quy n s h u tài s n c a doanh nghi p thành s h u c a Công ty c ph n. 2. K th a các quy n và nghĩa v c a doanh nghi p ư c chuy n i i v i Nhà nư c Vi t Nam, v i bên th ba và v i ngư i lao ng. 3. Ti p t c th c hi n d án u tư ã ư c phê duy t, các kho n n chưa thanh toán và các nghĩa v tài chính khác c a doanh nghi p ư c chuy n i. 4. C ông Công ty c ph n th c hi n các nghĩa v v thu theo quy nh c a pháp lu t. 5. Công ty c ph n ư c hư ng các ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p, gi i quy t các tranh ch p phát sinh và các quy n, nghĩa v khác theo quy nh t i Lu t u tư nư c ngoài t i Vi t Nam và Gi y phép u tư ã ư c c p trư c khi chuy n i. i u 14. Niêm y t trên th trư ng ch ng khoán 1. Công ty c ph n ư c tham gia niêm y t t i th trư ng ch ng khoán trong nư c theo các quy nh c a pháp lu t v th trư ng ch ng khoán. 2. Công ty c ph n ư c niêm y t t i th trư ng ch ng khoán nư c ngoài sau khi ư c cơ quan nhà nư c Vi t Nam có thNm quy n ch p thu n. i u 15. Chuy n như ng c phi u c a c ông sáng l p nư c ngoài 1. Trong quá trình ho t ng, các c ông sáng l p nư c ngoài ư c phép chuy n như ng c ph n cho t ch c, cá nhân nư c ngoài. 2. Vi c chuy n như ng c ph n do c ông sáng l p nư c ngoài n m gi cho các t ch c, cá nhân Vi t Nam ph i ư c B K ho ch và u tư chuNn y và ph i m b o quy nh t i kho n 1 i u 10, kho n 3 i u 12 Ngh nh này. S ti n thu ư c, c ông sáng l p nư c ngoài ph i dùng tái u tư t i Vi t Nam; trư ng h p chuy n ra kh i Vi t Nam ph i ư c s ch p thu n c a cơ quan có thNm quy n.
 7. i u 16. Gi i th Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài Công ty c ph n b gi i th trong các trư ng h p sau: 1. K t thúc th i h n ho t ng ã ghi trong i u l mà không có quy t nh gia h n; 2. Theo quy t nh c a ih i ng c ông; 3. Công ty không còn s lư ng c ông t i thi u trong th i h n sáu tháng liên t c; 4. B thu h i gi y phép u tư. i u 17. Trình t ch m d t ho t ng, thanh lý tài s n, gi i th Vi c ch m d t ho t ng, thanh lý tài s n, gi i th Công ty c ph n th c hi n theo trình t sau: 1. B K ho ch và u tư ra quy t nh ch m d t ho t ng i v i Công ty c ph n; 2. Công ty c ph n có trách nhi m thành l p Ban thanh lý ti n hành thanh lý tài s n công ty; 3. Sau khi k t thúc vi c thanh lý, Công ty c ph n trình h sơ thanh lý B K ho ch và u tư xem xét, quy t nh. i u 18. Phá s n Công ty c ph n Vi c phá s n Công ty c ph n ư c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t Vi t Nam v phá s n doanh nghi p. i u 19. Áp d ng m t s quy nh c a Lu t Doanh nghi p i v i Công ty c ph n có v n u tư nư c ngoài 1. Các lo i c ph n ư c phân lo i theo quy nh t i i u 52 Lu t Doanh nghi p. 2. Quy n, nghĩa v c a c ông ph thông th c hi n theo quy nh t i các i u 53 và 54 Lu t Doanh nghi p. 3. Quy n c a c ông ưu ãi th c hi n theo các i u 55, 56 và 57 Lu t Doanh nghi p. 4. Vi c chào bán, chuy n như ng, mua, mua l i c ph n; i u ki n thanh toán và x lý các c ph n ư c mua l i; tr c t c, thu h i ti n thanh toán c ph n mua l i ho c c t c th c hi n theo các quy nh t i các i u 61, 63, 64, 65, 66, 67 và 68 Lu t Doanh nghi p và i u 15 Ngh nh này. 5. Cơ c u t ch c qu n lý Công ty c ph n, i h i ng c ông và t ch c h p i h i ng c ông th c hi n theo quy nh t i các i u 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 và 87 Lu t Doanh nghi p.
 8. 6. T ch c, quy n, nhi m v và ho t ng c a H i ng qu n tr Công ty c ph n th c hi n theo các i u 80, 81, 82, 83, 84 và 87 Lu t Doanh nghi p. 7. Vi c b nhi m, quy n và nghĩa v c a Giám c (T ng giám c) và ngư i qu n lý công ty th c hi n theo quy nh t i các i u 85 và 86 Lu t Doanh nghi p. 8. Quy n, nhi m v c a Ban Ki m soát Công ty c ph n th c hi n theo các i u 88, 89, 90 và 91 Lu t Doanh nghi p. 9. Vi c ki m toán, công khai thông tin và ch lưu gi tài li u c a Công ty c ph n th c hi n theo quy nh t i các i u 92, 93 và 94 Lu t Doanh nghi p. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 20. H sơ ngh chuy n i H sơ ngh chuy n i ư c g i v B K ho ch và u tư 08 (tám) b , trong ó có ít nh t 01 (m t) b là b n chính; m i b bao g m: 1. ơn xin chuy n i do T ng giám c doanh nghi p ký; 2. Phương án chuy n i; 3. Báo cáo tình hình ho t ng c a doanh nghi p trư c khi chuy n i; 4. D th o i u l Công ty c ph n; 5. Ngh quy t c a H i ng qu n tr ho c c a ch u tư thông qua Phương án chuy n i. i u 21. N i dung c a Phương án chuy n i và báo cáo tình hình ho t ng c a doanh nghi p 1. Phương án chuy n i doanh nghi p bao g m các n i dung sau: a) M c tiêu và yêu c u i v i vi c chuy n i; b) Quy mô và hình th c chuy n i d ki n: v n i u l , s lư ng c ph n, giá tr m t c ph n, t l c ph n do các c ông sáng l p n m gi , t l c ph n do các c ông khác n m gi ; c) Th i gian th c hi n vi c chuy n i, th i gian phát hành và a i m bán c ph n (n u có); d) Phương án s d ng lao ng và ch ưu ãi (n u có) i v i ngư i lao ng làm vi c t i doanh nghi p trong vi c mua c ph n c a doanh nghi p (gi m giá, tr ch m, kh u tr vào ti n lương, thư ng ...);
 9. ) D ki n vi c phát hành c phi u t i th trư ng ch ng khoán trong và ngoài nư c bao g m s lư ng, cơ ch ki m soát và qu n lý; e) K t qu xác nh giá tr doanh nghi p. 2. Báo cáo tình hình ho t ng c a doanh nghi p bao g m các n i dung sau: a) Tình hình th c hi n d án, bao g m th c hi n v n u tư, v n pháp nh, tình hình s n xu t kinh doanh qua các năm; b) Tình hình công n , tài s n, v t tư, hàng hoá t n kho, phân tích nguyên nhân và hư ng gi i quy t; c) Tình hình lao ng; d) Ki m kê tài s n, v t tư, ti n v n, công n c a doanh nghi p; ) Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán c a 3 năm cu i cùng tính n th i i m ngh chuy n i. 3. D th o i u l Công ty c ph n có các n i dung ch y u sau ây: a) Tên, a ch tr s chính, chi nhánh, văn phòng i di n (n u có); b) M c tiêu và ngành, ngh kinh doanh; c) V n i u l ; d) H tên, qu c t ch, a ch c a t t c c ông sáng l p; ) S c ph n mà c ông sáng l p cam k t mua, lo i c ph n, m nh giá c ph n và t ng s c ph n ư c quy n chào bán c a t ng lo i; e) Quy n và nghĩa v c a c ông; f) Cơ c u t ch c qu n lý; g) Ngư i i di n theo pháp lu t; h) Th th c thông qua quy t nh c a Công ty c ph n, nguyên t c gi i quy t tranh ch p n i b ; i) Nh ng trư ng h p c ông có th yêu c u Công ty c ph n mua l i c ph n; k) Các lo i qu và m c gi i h n t ng lo i qu ư c l p t i Công ty c ph n; nguyên t c phân chia l i nhu n, tr c t c, ch u l trong kinh doanh; l) Các trư ng h p gi i th , trình t gi i th và th t c thanh lý tài s n công ty; m) Th th c s a i, b sung i u l Công ty c ph n;
 10. n) Ch ký c a ngư i i di n theo pháp lu t ho c t t c c ông sáng l p. Các n i dung khác c a i u l Công ty c ph n do c ông tho thu n nhưng không ư c trái v i quy nh c a pháp lu t. i u 22. ThNm quy n quy t nh chuy n i 1. Căn c vào quy nh t i Ngh nh này, B K ho ch và u tư hư ng d n các doanh nghi p l p và trình h sơ ngh chuy n i. Trong th i h n 30 ngày, k t khi nh n ư c h sơ h p l , B K ho ch và u tư ch trì, l y ý ki n các B , ngành liên quan và trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t. 2. Sau khi ư c Th tư ng Chính ph ch p thu n, B K ho ch và u tư thông báo cho doanh nghi p th c hi n các công vi c quy nh t i i u 23 Ngh nh này và báo cáo k t qu v B K ho ch và u tư ư c c p Gi y phép u tư i u ch nh chuNn y vi c chuy n i doanh nghi p. Gi y phép u tư i u ch nh có giá tr như Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh. i u 23. Th c hi n chuy n i Sau khi phương án chuy n i c a doanh nghi p ư c B K ho ch và u tư thông báo ch p thu n, Doanh nghi p ti n hành các công vi c sau: 1. Thông báo r ng rãi v vi c chuy n i trên các phương ti n thông tin i chúng và cho các ch n c a doanh nghi p. 2. T ch c bán c ph n ho c phát hành c phi u. 3. Tri u t p i h i ng c ông l n th nh t thông qua i u l công ty và b u H i ng qu n tr Công ty c ph n. 4. H i ng qu n tr b nhi m T ng giám c ho c Giám c. 5. T ch c bàn giao gi a H i ng qu n tr ho c ch u tư doanh nghi p v i H i ng qu n tr Công ty c ph n v v n, tài s n, lao ng, công n .... i u 24. Công b v ho t ng theo hình th c Công ty c ph n 1. Trong th i h n ba mươi ngày, k t ngày ư c c p gi y phép u tư i u ch nh vi c chuy n i doanh nghi p, Công ty c ph n ph i ăng báo a phương ho c báo hàng ngày c a Trung ương trong ba s liên ti p v các n i dung ch y u sau ây: a) Tên doanh nghi p; b) S và ngày Gi y phép u tư i u ch nh; c) a ch tr s chính c a doanh nghi p, chi nhánh, văn phòng i di n (n u có);
 11. d) M c tiêu và ngành, ngh kinh doanh; )V n i ul ; e) H , tên và a ch c a các c ông sáng l p; f) H , tên và a ch thư ng trú c a ngư i i di n theo pháp lu t c a Công ty c ph n. 2. Khi thay i n i dung trên, Công ty c ph n ph i công b nh ng thay i ó theo quy nh t i kho n 1 i u này. i u 25. Trách nhi m c a các cơ quan qu n lý nhà nư c Các cơ quan qu n lý nhà nư c th c hi n ch c năng qu n lý i v i vi c chuy n i c a doanh nghi p và ho t ng c a Công ty c ph n theo thNm quy n, phù h p v i các quy nh c a pháp lu t. nh kỳ 6 tháng, B K ho ch và u tư báo cáo Chính ph và th a u quy n c a Chính ph báo cáo U ban Thư ng v Qu c h i tình hình th c hi n vi c chuy n i các doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài thành Công ty c ph n. Chương 5: ĐI U KHO N THI HÀNH i u 26. Hi u l c thi hành Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Vi c l a ch n doanh nghi p chuy n i ư c th c hi n trong th i h n 1 năm k t ngày Ngh nh này có hi u l c. Sau th i h n 2 năm, k t ngày Ngh nh này có hi u l c, B K ho ch và u tư ch trì cùng các B , ngành liên quan t ng k t vi c th c hi n Ngh nh này và báo cáo k t qu v i Chính ph trình U ban Thư ng v Qu c h i và Qu c h i. i u 27. T ch c th c hi n 1. Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam và các cơ quan liên quan khác có trách nhi m hư ng d n th c hi n Ngh nh này. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản