intTypePromotion=1

Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
77
lượt xem
4
download

Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a C h Ý n h  p h ñ  S è  38/2003/N§­C P  n g µ y 15  th¸ng 4 n¨ m  2003 V Ò  vi Ö c c h u y Ó n  ® æ i  m é t s è  d o a n h  n g hi Ö p  c ã   è n ® Ç u  t  v n íc n g o µ i  n g   o ¹t ® é n g   sa h theo  h × n h  thøc C « n g  ty  c æ  p h Ç n ch Ý nh ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng12  Ch ph ng 25    n¨m  2001;   C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µy  th¸ng6  ng 12    n¨m  1999; C¨n  LuËt§Çu   ícngoµit¹ViÖtNam   µy  th¸ng11  cø    tn     i   ng 12    n¨m 1996;LuËt    söa  æi, bæ   ®   sung  ét  è  iÒu  ña  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam   µy  m s® c Lu   tn    i Vi   ng 09 th¸ng6    n¨m 2000; C¨n  ý  Õn  ña  y  cø  ki c ñ ban  êng  ô  èc  éit¹ v¨n b¶n  è  Th v Qu h   i    s 08/UBTVQH   ngµy  th¸ng 01  13    n¨m  2003  Ò   v ban  µnh  h NghÞ   nh  ña  Ýnh  ñ  Ò   ®Þ c Ch ph v chuyÓn  æi  ét  è  ® m s doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi sang  ¹t®éng   c v ®Ç t n     ho   theo h×nh    thøc C«ng      Çn;   tycæ ph Theo    Þ  ña  é  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu , ®Ò ngh c B tr B K ho   § t Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông 1. Ph vi¸p d NghÞ   nh  µy  ®Þ n quy  nh  Öc  ®Þ vi chuyÓn  æi  ét  è  ® m s doanh  nghiÖp  ã  c vèn  u    ícngoµi®ang  ¹t®éng  ®Ç tn     ho   theo  Ët §Çu   ícngoµit¹  Öt Nam   Lu   tn    i Vi   thµnh C«ng      Çn  ã  èn  u    ícngoµi. tycæ ph c v ®Ç tn   C«ng      Çn  ã  èn  u    ícngoµiho¹t®éng  tycæ ph c v ®Ç tn      theo  quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ n v ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   §i Ò u    ôc    2. M tiªuchuyÓn  æi ® ViÖc chuyÓn  æi  ét  è  ® m s doanh  nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi sang  c v ®Ç t n     ho¹t®éng    theo h×nh    thøc C«ng      Çn    tycæ ph nh»m: 1.N © ng    cao  Öu  hi qu¶  ¹t®éng  ña    ho   c c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ­ c v ®Ç tn ícngoµi.   2. Huy  ng  èn  ña    µ  u    µiníc,trong níc®Ó   u    æi    ®é v c c¸c nh ®Ç tngo        ®Ç t® míic«ng  Ö,  ¹othªm  Öc  µm,ph¸ttr Óndoanh    ngh t   vi l     i   nghiÖp. 3. §a  ¹ng    ×nh   d ho¸ h thøc  u  ,c¶ithiÖn  ®Ç t    m«i  êng  u  ,t¹osøc  Êp  tr ®Ç t    h dÉn      ótvèn  u    ícngoµi. ®Ó thu h   ®Ç tn  
 2. 2 4.T¹o    thªm  ån  µng  ngu h cho  Þ  êng  th tr chøng  kho¸n ViÖtNam.     §i Ò u      Ých  õng÷ 3. Gi¶ith t  Trong  NghÞ   nh  µy,c¸ctõng÷  íi y  îchiÓu    ®Þ n      d  ®© ®   nh sau: 1."ChuyÓn  æi    ® doanh  nghiÖp"lµviÖc     chuyÓn  æi  chøc  ® tæ  qu¶n  ýcña  l  doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµi® îcthµnh  Ëp,ho¹t®éng  c v ®Ç tn      l   theo LuËt §Çu       t nícngoµit¹ViÖtNam   µnh       i   th c«ng      Çn  ã  èn  u    ícngoµi. tycæ ph c v ®Ç tn   2."C«ng      Çn  ã  èn  u    ícngoµi"(sau ®©y  Õtt¾tlµC«ng    tycæ ph c v ®Ç tn       vi       ty cæ   Çn)  µ doanh    ph l  nghiÖp  ã  èn  iÒu  Ö  îc chia thµnh  Òu  Çn  cv ® l®    nhi ph b»ng  nhau  äilµ “cæ  Çn”;trong ®ã       «ng  g    ph     c¸c cæ ® s¸ng  Ëp  ícngoµin ¾ m   l n    gi÷ Ýt  Êt 30%   èn  iÒu  Ö;® îc tæ    nh   v® l     chøc,ho¹t®éng     theo  ×nh  h thøc C«ng  tycæ   Çn    ph quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy;® îchëng    ®Þ ti  ®Þ n   c¸cb¶o  ¶m   ña  µ   ­ ® c Nh n íc ViÖt Nam   µ      v c¸c  ®∙itheo  u    quy  nh   ña  Ët  Çu   níc ngoµi t¹  Öt ®Þ c Lu § t     iVi   Nam. 3. "Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    íc ngoµi"(sau  y   Õtt¾t lµ doanh  c v ®Ç t n     ®© vi       nghiÖp) lµ doanh nghiÖp li  doanh  ªn hoÆc  doanh nghiÖp 100%   èn  íc v n  ngoµi, îcthµnh  Ëp theo LuËt §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam.    ® l      tn      i   4. “Vèn  iÒu  Ö”lµsè  èn  c¸c cæ   «ng  ãp  µ  îcghivµo  Òu  Ö    ® l     v do    ® g v®    §i l C«ng      Çn  ã  èn  u    ícngoµi. tycæ ph c v ®Ç tn   5.“Vèn  ã  Òn  Óu  Õt”lµphÇn  èn  ãp,theo    êisë  ÷u  ã    c quy bi quy     vg  ®ã ng   h c quyÒn   Óu  bi quyÕt  Ò   ÷ng  Ên    îc §¹i héi ®ång     «ng   v nh v ®Ò ®       cæ ® quyÕt  ®Þnh. 6. “Cæ   «ng  ícngoµi"lµtæ    ® n      chøc,c¸ nh©n  ícngoµisë  ÷u    Çn     n    h cæ ph trongC«ng      Çn.   tycæ ph 7.“Cæ   «ng  ÖtNam"  µtæ    ® Vi   l   chøc,c¸nh©n  ÖtNam   ë  ÷u    Çn      Vi   s h cæ ph trongC«ng      Çn.   tycæ ph   8. “Cæ   «ng    ® s¸ng  Ëp  l C«ng      Çn"  µ chñ  u    gãp  èn  ty cæ ph l  ®Ç t v ph¸p   ®Þnh  ña  c doanh  nghiÖp  íckhichuyÓn  æi  tr     ® hoÆc   chøc,c¸ nh©n  ë  ÷u  tæ     sh cæ   Õu    «ng  phi cæ ® s¸ng lËp.   9. "Cæ     tøc"lµ sè  Òn  µng      ti h n¨m  îc trÝch tõ lî nhuËn  ña  ®      i c c«ng      ty cæ phÇn  ã  èn  u    ícngoµi®Ó     c v ®Ç tn     tr¶cho  çi cæ   Çn. m   ph 10. “Ngêiqu¶n  ýdoanh      l  nghiÖp” lµthµnh    éi ®ång     viªnH   qu¶n  Þ,Gi¸m  tr   ®èc (Tæng  gi¸m  c), c¸c chøc  ®è     danh  qu¶n  ý quan  äng  l  tr kh¸c do  Òu  Ö    §i l C«ng      Çn  tycæ ph quy  nh. ®Þ §i Ò u    ×nh  4. H thøc chuyÓn  æi   ® Doanh  nghiÖp  îcchuyÓn  æi  ®  ® theo c¸ch×nh     thøc sau:   1.Gi÷    nguyªn gi¸trÞdoanh      nghiÖp  µ  ñ  u  . v ch ®Ç t  2.ChuyÓn  îng m ét  Çn    Þdoanh    nh   ph gi¸tr   nghiÖp  cho      «ng  íi. c¸ccæ ® m 3. Gi÷    nguyªn gi¸trÞ doanh      nghiÖp hoÆc  chuyÓn  îng m ét  Çn  èn  nh   ph v vµ    µnh  ph¸th thªm    Õu      ótvèn  u  . cæ phi ®Ó thu h   ®Ç t  
 3. 3 §i Ò u    èit ng mua    Çn 5. §  î   cæ ph §èit ng mua    Çn   î   cæ ph C«ng      Çn  å m: tycæ ph g 1.Tæ     chøc,c¸nh©n  ÖtNam.    Vi   2.Doanh    nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµit¹ ViÖtNam;  chøc,c¸nh©n   c v ®Ç tn      i   tæ     nícngoµi.   3. Ng êi ViÖt Nam   nh      íc ngoµi.§èi t ng  µy  ã  Òn  ù quyÕt        ®Þ cën      î n c quy t  ®Þnh  µ cæ   «ng  íc ngoµi hay    «ng  Öt Nam   l  ® n    cæ ® Vi   song ph¶i®¨ng  ý      k khi mua    Çn  µ  îchëng    Òn  îvµ  ùc hiÖn    Üa  ô ¬ng  cæ ph v ®   c¸cquy l   th   i c¸cngh v t øng. §i Ò u  .B¶o  ¶m   ña  µ   íc®èi  íicæ   «ng  µ  6  ® c Nh n   v  ® v C«ng      Çn   tycæ ph cã  èn  u    ícngoµi v ®Ç tn   Quy Òn   ë  ÷u  èn  µ  äi  Òn,  î Ých  îp  s h v v m quy l i h ph¸p  ña    «ng  µ  ña  c cæ ® vc C«ng      Çn  îcNhµ  ícViÖtNam   tycæ ph ®   n    b¶o  é  h theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.     Trong  êng  îp Ch Ýnh  ñ  Öt Nam   ý  Õt  íi   íc§iÒu  cquèc  Õ  tr h  ph Vi   k k v  n   c¸c í  t vÒ   khuyÕn  Ých  µ  kh v b¶o  é  u    µ   ã    h ®Ç tm c c¸cquy  nh ®Þ kh¸cvíi    quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy  × ¸p dông  ®Þ n th     theo quy  nh  ña  Òu  cquèc  Õ  .   ®Þ c §i í   t ®ã   C h ¬ n g  II  §I Ò u ki Ö n c h u y Ó n  ® æ i §i Ò u    Òu  Ön  7. §i ki chuyÓn  æi ® C¸c doanh nghiÖp  îc chuyÓn  æi  ®  ® ph¶i ®¸p    øng    iÒu  Ön    c¸c ® ki sau ®©y: 1.§∙gãp    èn     ®ñ v ph¸p ®Þnh    theo quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  .   ®Þ t  i ph ®Ç t 2. §∙ chÝnh     thøc  ¹t®éng  t  Êt  n¨m,  ho   Ý nh 3  trong ®ã     n¨m  èicïng  íc cu   tr   khichuyÓn  æi    ® ph¶icã  i   l∙ . 3.Cã   å  ¬    Þ    h s ®Ò ngh chuyÓn  æi. ® Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×,phèihîp víi é  µichÝnh  µ    ¬  K ho   § tch tr        T  B v c¸c c quan  li   ªnquan  ùa chän    l  c¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµiho¹t®éng  c v ®Ç tn      trong  c¸c lÜnh  ùc    v c«ng  nghiÖp,n«ng    nghiÖp,dÞch  ô  µ  ¸p    v v ® øng    iÒu  Ön  c¸c ® ki nªu trªn, ×nh Thñ íng Ch Ýnh  ñ   tr   t  ph xem  Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u 8. Tr¸ch nhiÖ m,  Òn  ¹n  ña    quy h c doanh nghiÖp trong qu¸ tr×nh      chuyÓn  æi ® 1.Doanh    nghiÖp  Õp tôcduy  ×c¬  Êu  chøc  µ  ¹t®éng  ti     tr   c tæ  v ho   theo quy    ®Þnh  ña  Ët §Çu   ícngoµit¹ ViÖtNam   c Lu   tn     i   cho  n     îccÊp  Êy  Ðp  ®Õ khi®   Gi ph ®Ç u    iÒu  t® chØnh  Èn  viÖc  chu y  chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp. 2.Doanh    nghiÖp  ph¶ib¶o  ¶m   ¹t®éng    ® ho   s¶n  Êtkinh doanh  ×nh  ­ xu     b th êng  µ  v b¶o  ¶m     Òn,  î Ých  ña  êi lao ®éng  ® c¸c quy l  i c ng     theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ     ng.     lao®é
 4. 4 3. Nhµ   íc ViÖt Nam     n    khuyÕn  Ých  kh doanh nghiÖp b¸n    Çn  cæ ph theo  c¸c ®iÒu  Ön  ®∙icho    é    ki u    c¸n b qu¶n  ý,nh©n    µ  l  viªnv c«ng  ©n  µm  Öc  ¹  nh l vi t i doanh  nghiÖp,tuú theo     møc    èng  Õn  µo  Õt  ®é c hi v k qu¶  s¶n  Êt kinh doanh  xu     cña doanh nghiÖp. §i Ò u      Þdoanh  9. Gi¸tr   nghiÖp    ®Ó chuyÓn  æi ® 1. Gi¸ trÞ doanh      nghiÖp    ®Ó chuyÓn  æi  µ toµn  é    Þ tµis¶n    ® l  b gi¸tr     ghi trªnsæ     s¸ch cña    doanh nghiÖp  ∙  îckiÓm     ®®  to¸ntrong vßng  th¸ng tr cthêi   6    í    ®iÓ m   ép  å  ¬    Þ   n h s ®Ò ngh chuyÓn  æi. Gi¸ trÞ doanh  ®     nghiÖp  µ c¬  ë    l   s cho viÖc    nh    èi Óu b¸n cæ   Çn  µ    µnh    Õu  ña  x¸c®Þ gi¸t  thi     ph v ph¸th cæ phi c c«ng  ty. 2. Trong  êng  îp doanh    tr h  nghiÖp  ªndoanh,tû lÖ  ¾ m   ÷ vèn  ÷a c¸c li      n gi   gi     Bªn  ªndoanh  li   sau      nh  ¹ gi¸trÞdoanh  khix¸c®Þ l      i nghiÖp  µtûlÖ  ãp  èn  l     g v ph¸p   ®Þnh  ña    quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  u  . c c¸cbªn  ®Þ t  i ph ®Ç t  3. §èi víidoanh       nghiÖp  ªndoanh  µ   li   m Bªn  Öt Nam   ãp  èn  Vi   g v b»ng    gi¸ trÞ quyÒn  ö  ông  t, th×    Þ quyÒn  ö  ông  t  µ  êih¹n  ãp  èn    sd ®Ê   gi¸tr   sd ®Ê v th   gv b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t  îcgi÷nguyªn theo  gi¸tr   sd ®Ê ®       quy  nh  ¹ GiÊy  Ðp  ®Þ ti  ph ®Ç u    µ  Ýnh  µo    Þ doanh  tv t v gi¸tr   nghiÖp    ®Ó chuyÓn  æi. H Õt  êih¹n    ®   th   Bªn ViÖt  Nam   ãp  èn  g v b»ng gi¸ Þ quyÒn  sö dông ®Êt,  tr  C«ng  ty cæ  phÇn   chuyÓn  sang  ×nh  h thøc thuª®Êt  ña  µ   ícViÖtNam.    c Nh n     Doanh  nghiÖp  îc thuª c¸c C«ng     Ên, C«ng    µichÝnh, C«ng    ®     ty t v   ty t     ty kiÓm  to¸n,C«ng      ty chøng kho¸n trong níc hoÆc   íc ngoµi ®Ó     nh         n    x¸c ®Þ gi¸ trÞdoanh    nghiÖp,gi¸b¸n cæ   Çn        ph hoÆc       µnh    Õu. gi¸ph¸th cæ phi     C h ¬ n g  III  t æ  c h ø c  h o ¹t ® é n g  c ñ a c « n g  ty c æ  p h Ç n     c ã  v è n ® Ç u  t n í c n g o µ i §i Ò u      «ng  ña  10. Cæ ® c C«ng      Çn  ã  èn  u    ícngoµi tycæ ph c v ®Ç tn   1. C«ng      Çn    ty cæ ph ph¶icã  t  Êt  ét    «ng    Ý nh m cæ ® s¸ng  Ëp  íc ngoµi, l n    tæng    Þcæ   Çn  cæ   «ng  gi¸tr   ph do  ® s¸ng  Ëp nícngoµin ¾ m   ÷ph¶ib¶o  ¶m   l     gi     ® Ýt  Êt b»ng  nh   30%   èn  iÒu  Ö  v® l trong suètqu¸ tr×nh ho¹t®éng  ña          c c«ng  ty. 2. Cæ   «ng  ña    ® c C«ng      Çn  ty cæ ph chØ   Þu  ch tr¸chnhiÖm   Ò   î vµ      v n   c¸c nghÜa  ô  µis¶n  v t  kh¸c cña    C«ng      Çn  tycæ ph trong ph¹m    è  èn  ∙  ãp  µo    vis v ® g v C«ng  . ty 3.    «ng  ã  Cæ ® c quyÒn  chuyÓn  îng    Çn   ña  ×nh   nh cæ ph c m theo    quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  µy. ®Þ n 4.Cæ   «ng  ã  Ó  µtæ    ® c th l   chøc,c¸nh©n; sè îng cæ   «ng  èi Óu  µba      l  ® t  thi l   vµ  kh«ng  ¹n  Õ   è îng tèi a. h ch s l     ® 5.  cæ   «ng  ícngoµi® îcquyÒn   C¸c  ® n     tham    giaqu¶n  ýC«ng      Çn. l  tycæ ph
 5. 5 §i Ò u      ¨ng  ý    «ng 11. Sæ ® k cæ ® 1. C«ng      Çn    ty cæ ph ph¶ilËp  µ u  ÷ sæ   ¨ng  ý    «ng. Sæ   ¨ng    v l gi   ® k cæ ®   ® ký    «ng  ã  Ó  µv¨n b¶n,tËp  ÷  Öu ®iÖn  öhoÆc   hai. cæ ® c th l       d li   t  c¶    2.Sæ   ¨ng  ý    «ng   ® k cæ ® ph¶icã    éidung  ñ  Õu    c¸cn   ch y sau  y: ®© a)    Tªn,trôsë  ña      c C«ng      Çn; tycæ ph b) Tæng   è    Çn  îc quyÒn  µo  s cæ ph ®  ch b¸n, lo¹    Çn  îc quyÒn    icæ ph ®  chµo    µ  è    Çn  îcquyÒn  µo    ña  õng lo¹   b¸n v s cæ ph ®  ch b¸n c t   itæng  è    Çn   ; s cæ ph do    «ng  ícngoµin ¾ m   ÷; cæ ® n    gi c) Tæng   è    Çn  ∙    s cæ ph ® b¸n  ña  õng  ¹  µ    Þ vèn    Çn  ∙  ct lo iv gi¸tr   cæ ph ® gãp; d) Tªn    «ng, quèc  Þch,®Þa    cæ ®   t   chØ,  è îng cæ   Çn  õng lo¹ cña  çi  s l   ph t     i m cæ   «ng, ngµy  ¨ng  ý    Çn. ®   ® k cæ ph 3.Sæ   ¨ng  ý    «ng  îcl gi÷t¹ trôsë  ña    ® k cæ ® ®  u        c C«ng      Çn  i tycæ ph hoÆc   n¬ikh¸c,nhng      ph¶ith«ng  b»ng      b¸o  v¨n b¶n cho  é   Õ   ¹ch vµ  Çu   µ  Êt B K ho   § tv t   c¶    «ng. cæ ® §i Ò u      Õu 12. Cæ phi 1. Cæ   Õu    phi C«ng      Çn  µchøng  tycæ ph l  chØ  C«ng      Çn    do  tycæ ph ph¸t hµnh,x¸c nhËn  Òn  ë  ÷u  ét     quy s h m hoÆc   ét  è    Çn  ña    «ng  ãp  m s cæ ph c cæ ® g vèn  trongc«ng    ty. 2. M Ö nh       Õu    gi¸cæ phi C«ng      Çn  îc ghi b»ng  ång  Öt Nam   ty cæ ph ®   § Vi   hoÆc   b»ng  ¹itÖ  ù do  ngo   t   chuyÓn  æi  ® th«ng  ông.M äi    Õu  d   cæ phi giao dÞch    t¹ ViÖtNam     i   ph¶i® îcghib»ng  ång  ÖtNam.  û    ÷a §ång  ÖtNam   µ      § Vi   T gi¸gi   Vi   v ngo¹itÖ  µtû gi¸giao dÞch  ×nh  ©n    Þ  êng  ¹itÖ  ªnng©n  µng    l        b qu trªnth tr ngo   li   h do  ©n  µng  µ   ícViÖtNam   Ng h Nh n     c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   b t    i chuyÓn  æi. ® 3.Cæ   «ng    ® s¸ng lËp nícngoµiph¶in ¾ m   ÷cæ   Õu      t nhÊt t         gi   phi ghitªnÝ    ­ ¬ng  øng  íi   Þcæ   Çn  v   tr   ph quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. gi¸ ®Þ t i 1  10  ®Þ n 4.Cæ   Õu    phi ph¶icã    éidung  ñ  Õu    c¸cn   ch y sau  y: ®© a) Tªn,trôsë        c«ng  ty; b) Sè   µ  µy  Êp  Êy  Ðp  u    iÒu    v ng c gi ph ®Ç t® chØnh  Èn  viÖc  chu y  chuyÓn  ® æi  doanh  nghiÖp; c)Sè îng cæ   Çn;   l   ph   d) Lo¹icæ   Çn;     ph ®)  Ö nh     çi    Çn  µ  M gi¸m cæ ph v tæng  Ö nh     è    Çn        m gi¸s cæ ph ghi trªncæ phiÕu; e) Tªn    «ng, quèc  Þch  ña    «ng  ¾ m   ÷ cæ   Õu  i víi     cæ ®   t c cæ ® n gi   phi ®è     cæ phiÕu  ã    c ghitªn; g) Tã m   ¾tvÒ   ñ tôcchuyÓn  îng cæ   Çn;   t   th     nh   ph h) Ch÷  ý  É u   ña  êi®¹idiÖn    km c ng     theo ph¸p luËtvµ  Êu  ña        d c c«ng  ty; i)Sè  ¨ng  ý  ¹ sæ   ¨ng  ý    «ng  ña   ® k t  ®i k cæ ® c c«ng    µ  µy    µnh    tyv ng ph¸th cæ phiÕu;
 6. 6 k) §èi víicæ   Õu  ña    Çn   ®∙icßn  ã    éi dung       phi c cæ ph u    c c¸c n   kh¸c theo    quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  µy. ®Þ t i 3  19  ®Þ n §i Ò u    quyÒn  µ  Üa  ô  ña  13. C¸c  v ngh v c C«ng      Çn  ã  èn  u   tycæ ph c v ®Ç tnícngoµi      1. §îcmiÔn  Ö  Ý  ícb¹ ®èi víiviÖc     l ph tr         chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n  ña  quy s h t  c doanh  nghiÖp  µnh  ë  ÷u  ña  th s h c C«ng      Çn. tycæ ph   2. K Õ   õa    Òn  µ  Üa  ô  ña    th c¸c quy v ngh v c doanh nghiÖp  îcchuyÓn  æi  ®  ® ®èi víi µ   ícViÖtNam,  íi    Nh n     v   thø  vµ  íi êilao®éng. bªn  ba  v   ng     3. TiÕp  ôc thùc hiÖn  ù  ®Ç u    ∙  îc phª  Öt,c¸c kho¶n  î cha    t    d ¸n  t® ®   duy     n  thanh to¸n vµ      c¸c nghÜa  ô  µichÝnh  v t  kh¸c cña    doanh nghiÖp  îc chuyÓn  ®  ® æi. 4. Cæ   «ng    ® C«ng      Çn  ùc  Ön    Üa  ô  Ò   Õ  ty cæ ph th hi c¸c ngh v v thu theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   5. C«ng  ty cæ  phÇn  ® îc hëng c¸c  ®∙i Ò  thuÕ  thu nhËp doanh  u   v nghiÖp, gi¶iquyÕt     c¸c tranh  Êp  ch ph¸t sinh  µ    v c¸c quyÒn, nghÜa  ô  v kh¸c  theo  quy  nh  ¹  Ët §Çu   íc ngoµit¹  Öt Nam   µ  Êy  Ðp  u    ∙  ®Þ tiLu   tn    i Vi   v Gi ph ®Ç t® ® îccÊp  íckhichuyÓn  æi.   tr     ®   §i Ò u    14. Niªm  Õt    Þ  êng  y trªnth tr chøng  kho¸n 1. C«ng      Çn  îc tham      ty cæ ph ®  gia niªm  Õt  ¹  Þ  êng  y t ith tr chøng kho¸n  trongníctheo c¸cquy  nh  ña        ®Þ c ph¸p luËtvÒ   Þ  êng      th tr chøng kho¸n. 2. C«ng      Çn  îc niªm  Õt  ¹  Þ  êng    ty cæ ph ®  y ti th tr chøng kho¸n  íc ngoµi n    sau    îcc¬  khi®   quan  µ  ícViÖtNam   ã  Èm  Òn  Êp  Ën. nh n     c th quy ch thu   §i Ò u    15. ChuyÓn  îng cæ   Õu  ña    «ng  nh   phi c cæ ® s¸ng lËp nícngoµi     1. Trong    ×nh ho¹t®éng, c¸ccæ   «ng    qu¸ tr        ® s¸ng  Ëp  ícngoµi® îcphÐp  l n     chuyÓn  îng cæ   Çn  nh   ph cho  chøc,c¸nh©n  ícngoµi. tæ     n    2. ViÖc    chuyÓn  îng    Çn  cæ   «ng  nh cæ ph do  ® s¸ng  Ëp  íc ngoµi n ¾ m   l n    gi÷cho    chøc,c¸nh©n  ÖtNam     c¸ctæ     Vi   ph¶i® îcBé  Õ   ¹ch vµ  Çu   Èn      K ho   § tchu y  µ  v ph¶i ®¶m     b¶o quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  §iÒu    1  10, kho¶n  §iÒu  NghÞ   3  12  ®Þnh  µy.Sè  Òn thu ® îc,cæ   «ng  n   ti       ® s¸ng lËp nícngoµiph¶idïng ®Ó     u             t¸ ®Ç i t t¹  Öt Nam;  êng  îp   i Vi   tr h chuyÓn  kháiViÖt Nam   ra      ph¶i ® îc sù  Êp  Ën      ch thu cña  ¬  c quan  ã  Èm  Òn. c th quy §i Ò u      Ó  16. Gi¶ith C«ng      Çn  ã  èn  u    ícngoµi tycæ ph c v ®Ç tn   C«ng      Çn  Þ    Ó  tycæ ph b gi¶ith trong c¸ctr ng  îp sau:    ê h   1. K Õt  óc thêih¹n  ¹t®éng  ∙      th     ho   ® ghitrong §iÒu  Ö  µ     l m kh«ng  ã  Õt c quy   ®Þnh    ¹n; giah 2.Theo  Õt ®Þnh  ña  ¹ihéi®ång    «ng;   quy   c §    cæ ®
 7. 7 3. C«ng      ty kh«ng cßn    è îng    «ng  èithiÓu  ®ñ s l cæ ® t  trong thêih¹n       s¸u th¸ngli   ôc;   ªnt 4.BÞ     åigiÊy phÐp  u  .   thu h     ®Ç t  §i Ò u   Tr×nh  ùchÊ m     ¹t®éng,thanh  ýtµis¶n,gi¶ithÓ 17.   t  døt ho     l       ViÖc  Ê m     ¹t®éng, thanh  ýtµis¶n, gi¶ithÓ  ch døt ho     l       C«ng      Çn  ty cæ ph thùc hiÖn    theo tr×nh tùsau:      1. Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   ra  Õt  nh  Ê m     K ho v§ t quy ®Þ ch døt  ¹t®éng  i  íi ho   ®è v   C«ng      Çn; tycæ ph 2. C«ng      Çn  ã  ty cæ ph c tr¸ch nhiÖm   µnh  Ëp    th l Ban thanh  ý ®Ó   Õn  l  ti hµnh  thanh  ýtµis¶n  l    c«ng  ty; 3.Sau    Õt  óc viÖc    khik th   thanh  ý, l  C«ng      Çn  ×nh hå  ¬  tycæ ph tr   s thanh  ý l  ®Ó   é  Õ   ¹ch vµ  Çu   B K ho   § txem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x    §i Ò u    s¶n  18. Ph¸  C«ng      Çn tycæ ph ViÖc    ph¸ s¶n C«ng      Çn  îcthùc hiÖn  ty cæ ph ®    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËtViÖtNam   Ò         v ph¸ s¶n doanh nghiÖp. §i Ò u    p  ông  ét  è  19. ¸ d m s quy  nh  ña  Ët Doanh  ®Þ c Lu   nghiÖp  i  íi ®è v   C«ng      Çn  ã  èn  u    ícngoµi tycæ ph c v ®Ç tn   1.C¸c  ¹ cæ   Çn  îcph©n  ¹ theo quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt Doanh    lo   ph ®   i lo i     ®Þ t  i 52    nghiÖp. 2. Quy Òn,  Üa  ô  ña    «ng    ngh v c cæ ® phæ   th«ng  ùc hiÖn  th   theo  quy  nh   ®Þ t¹ c¸c§iÒu  vµ  LuËt Doanh     i 53  54    nghiÖp. 3. Quy Òn  ña    «ng  ®∙ithùc hiÖn    c cæ ® u      theo    Òu    vµ  LuËt c¸c§i 55,56  57    Doanh nghiÖp. 4.  Öc  µo  Vi ch b¸n, chuyÓn  îng, mua,    nh   mua   ¹    Çn;  iÒu  Ön  l icæ ph ® ki thanh to¸n vµ  ö  ýc¸c cæ   Çn  îc mua   ¹           x l     ph ®  l itr¶cæ tøc,thu  åi tiÒn  ; h  thanh  to¸ncæ   Çn    ph mua   ¹ hoÆc       ùc hiÖn  l i cæ tøc th   theo    c¸c quy  nh  ¹    Òu  ®Þ t i §i c¸c 61,63,64,65,66,67  µ  LuËt Doanh            v 68    nghiÖp  µ  Òu  NghÞ   nh  µy. v §i 15  ®Þ n 5. C¬   Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ýC«ng      Çn, §¹ihéi®ång    «ng  µ  l  tycæ ph     cæ ® v tæ chøc  äp  ¹ihéi®ång    «ng  ùc hiÖn  h §    cæ ® th   theo  quy  nh  ¹ c¸c §iÒu    ®Þ ti     69, 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79  µ  LuËt Doanh                    v 87    nghiÖp. 6. Tæ     chøc,quyÒn, nhiÖm   ô  µ  ¹t®éng  ña  éi ®ång      v v ho   c H  qu¶n  ÞC«ng  tr   ty cæ   Çn  ùc  Ön    ph th hi theo c¸c  Òu    §i 80, 81,    82, 83,  vµ  LuËt  84  87  Doanh  nghiÖp. 7. ViÖc    Ö m,  Òn  µ  Üa  ô  ña    bæ nhi quy v ngh v c Gi¸m  c  ®è (Tæng  gi¸m  c) ®è   vµ  êi qu¶n  ýc«ng    ùc hiÖn  ng   l  ty th   theo quy  nh  ¹    Òu  vµ  LuËt  ®Þ t i §i 85  86  c¸c Doanh  nghiÖp. 8. Quy Òn,  Ö m   ô  ña    nhi v c Ban  Ó m     Ki so¸tC«ng      Çn  ùc  Ön  ty cæ ph th hi theo c¸c§iÒu      vµ  LuËt Doanh     88,89,90  91    nghiÖp.
 8. 8 9. ViÖc  Óm    ki to¸n,c«ng      khaith«ng    µ  Õ    u  ÷tµil Öu cña  tinv ch ®é l gi     i   C«ng  ty cæ   Çn  ùc  Ön    ph th hi theo  quy  nh  ¹    Òu    vµ  LuËt  ®Þ tic¸c §i 92, 93  94  Doanh   nghiÖp. C h ¬ n g  IV t æ  c h ø c  th ù c hi Ö n §i Ò u    å   ¬    Þ  20. H s ®Ò ngh chuyÓn  æi ® Hå   ¬    Þ  s ®Ò ngh chuyÓn  æi  îcgöivÒ   é  Õ   ¹ch vµ  Çu   (t¸m) ® ®     B K ho   § t08    bé,trong ®ã   ã  t  Êt 01  ét)bé  µb¶n  Ýnh;m çi bé      c Ý nh   (m   l   ch     bao  å m: g 1.§¬n      xinchuyÓn  æi  Tæng  ® do  gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  ý; k 2.  ¬ng     Ph ¸n chuyÓn  æi; ® 3.   B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña  c¸o t h ho   c doanh  nghiÖp  íckhichuyÓn  æi; tr     ®   4.  ù    D th¶o §iÒu  Ö    l C«ng      Çn; tycæ ph 5.    NghÞ   Õt  ña  éi ®ång  quy c H   qu¶n  Þ hoÆc   ña  ñ  u    tr   c ch ®Ç tth«ng    qua Ph¬ng    ¸n chuyÓn  æi. ® §i Ò u    éi dung  ña  ¬ng    21. N   c Ph ¸n chuyÓn  æi  µ  ® v b¸o    ×nh  ×nh  c¸o t h ho¹t®éng  ña    c doanh  nghiÖp 1.Ph¬ng      ¸n chuyÓn  æi  ® doanh  nghiÖp  bao  å m     éidung  g c¸cn   sau: a) M ôc    µ    Çu  i víi Öc    tiªuv yªu c ®è    vi chuyÓn  æi; ® b) Quy    µ  ×nh    m« v h thøc  chuyÓn  æi  ù  Õn:vèn  iÒu  Ö,sè îng cæ   ® d ki   ® l  l   phÇn,    Þ m ét    Çn,  û lÖ    Çn  c¸c cæ   «ng  gi¸tr   cæ ph t   cæ ph do    ® s¸ng  Ëp  ¾ m   ln gi÷,tûlÖ    Çn  c¸ccæ   «ng      cæ ph do    ® kh¸cn ¾ m   ÷;   gi c) Thêi gian  ùc  Ön  Öc      th hi vi chuyÓn  æi, thêigian  ®    ph¸thµnh  µ  a     v ®Þ ®iÓ m       Çn  Õu  ã); b¸n cæ ph (n c d) Ph¬ng    ö  ông    ng  µ  Õ     ®∙i(nÕu  ã)®èi víi êilao   ¸n s d lao ®é v ch ®é u    c     ng     ®éng  µm  Öc  ¹ doanh  l vi t i   nghiÖp trong viÖc    mua    Çn  ña  cæ ph c doanh  nghiÖp  (gi¶m      Ë m,  Êu  õvµo  Òn l ng,th ng  . ; gi¸, ch tr¶ kh tr   ti  ¬   ë .. ) ®)  ù   Õn  Öc    µnh    Õu  ¹ thÞ  êng  D ki vi ph¸th cæ phi t i  tr chøng  kho¸n trong vµ      ngoµinícbao  å m   è îng,c¬  Õ   Óm    µ     g s l   ch ki so¸tv qu¶n  ý; l e) K Õt    qu¶    nh    Þdoanh  x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp. 2. B¸o c¸o  ×nh  ×nh  ¹t ®éng  ña  t h ho   c doanh nghiÖp bao  å m   g c¸c  éi n  dung  sau: a) T×nh  ×nh  ùc hiÖn  ù      h th   d ¸n,bao  å m   ùc hiÖn  èn  u  ,vèn  g th   v ®Ç t  ph¸p  ®Þnh, t×nh  ×nh    h s¶n  Êtkinhdoanh  xu     qua    c¸cn¨m; b)  ×nh  ×nh  T h c«ng  î, tµi s¶n, vËt  , hµng  n      t  ho¸  ån  t kho, ph©n   Ých    t nguyªn nh©n  µ  íng gi¶i   v h     Õt; quy c)T×nh  ×nh    ng;   h lao®é d) KiÓ m     µis¶n,vËtt  Òn vèn,c«ng  îcña    kª t      ,ti     n  doanh  nghiÖp;
 9. 9 ®) B¸o c¸o  µichÝnh  ∙  îc kiÓm   t  ®®  to¸n cña  n¨m  èicïng  Ýnh  n     3  cu   t ®Õ thêi®iÓ m     Þ    ®Ò ngh chuyÓn  æi. ® 3.Dù     th¶o §iÒu  Ö    l C«ng      Çn  ã    éidung  ñ  Õu  tycæ ph c c¸cn   ch y sau  y: ®© a) Tªn,®Þa      chØ  ôsë  Ýnh,chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  Õu  ã); tr   ch       ®¹   (n c b) M ôc    µ  µnh,nghÒ     tiªuv ng   kinh doanh;   c)Vèn  iÒu  Ö;   ® l d) Hä     èc  Þch,®Þa    tªn,qu t   chØ  ña  Êtc¶    «ng  c t   cæ ® s¸ng lËp;   ®)  è     Çn  µ     «ng  S cæ ph m cæ ® s¸ng  Ëp  l cam   Õt  k mua,  ¹    Çn, lo icæ ph   m Ö nh       Çn  µ  gi¸cæ ph v tæng  è    Çn  îcquyÒn  µo  cña  õng lo¹   s cæ ph ®   ch b¸n  t  i ; e) Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    «ng;   v ngh v c cæ ® f)C¬   Êu  chøc    c tæ  qu¶n  ý; l g) Ng êi®¹idiÖn       theo ph¸p luËt;     h)  Ó   Th thøc th«ng qua  Õt  nh  ña  quy ®Þ c C«ng      Çn, nguyªn  ¾c  ty cæ ph   t gi¶i   Õt tranh chÊp  éibé; quy     n  i)Nh÷ng  êng  îp    «ng  ã  Ó    tr h cæ ® c th yªu  Çu  c C«ng      Çn  ty cæ ph mua   ¹ l i cæ   Çn; ph k) C¸c  ¹ quü  µ    lo i   v møc  í h¹n  õng  ¹  ü  îclËp t¹ C«ng      Çn; gi   t i lo i qu ®     i   tycæ ph   nguyªn t¾c  ©n    ph chialînhuËn,tr¶cæ     Þu  çtrongkinh doanh;   i     tøc,ch l       l)  C¸c  êng  îp gi¶i Ó,tr×nh tùgi¶i Ó  µ  ñ tôcthanh  ýtµi tr h    th        th v th     l    s¶n  c«ng  ty; m)  Ó   Th thøc söa  æi,bæ     ®   sung  Òu  Ö  §i l C«ng      Çn; tycæ ph n)  ÷   ý  ña  êi ®¹idiÖn  Ch k c ng     theo ph¸p  ËthoÆc   Êtc¶    «ng  lu   t   cæ ® s¸ng  lËp. C¸c  éi dung  n  kh¸c  ña  Òu  Ö  c §i l C«ng      Çn   cæ   «ng  ty cæ ph do  ® tho¶  thuËn  ng  nh kh«ng  îctr¸víi ®     i quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    È m   Òn  Õt  nh  22. Th quy quy ®Þ chuyÓn  æi ® 1.C¨n  vµo    cø  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  µy,Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu  híng ®Þ t  i ®Þ n   K ho   § t    dÉn    c¸cdoanh  nghiÖp  Ëp vµ  ×nh hå  ¬    Þ  l   tr   s ®Ò ngh chuyÓn  æi. ® Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ khinhËn  îc hå  ¬  îp lÖ,Bé   Õ   ¹ch th   30    t    ®   s h     K ho   vµ  Çu   ñ  ×,lÊy ý  Õn    é, ngµnh  ªnquan  µ  ×nh Thñ íng Ch Ýnh  § tch tr     ki c¸c B   li   v tr   t  phñ xem   Ðt,phª duyÖt. x     2. Sau    îcThñ íng ChÝnh  ñ  Êp  Ën,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu     khi®   t  ph ch thu   K ho v§ t th«ng b¸o cho doanh nghiÖp    ùc hiÖn    ®Ó th   c¸c c«ng  Öc  vi quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti §i 23 NghÞ   nh  µy  µ  c¸o kÕt  ®Þ n v b¸o    qu¶  Ò   é  Õ   ¹ch vµ  Çu     îccÊp  v B K ho   § t®Ó ®   GiÊy  Ðp  u    ®iÒu  ph ®Ç t chØnh  Èn  viÖc  chu y  chuyÓn  æi  ® doanh nghiÖp.  GiÊy  Ðp  u    iÒu  ph ®Ç t ® chØnh  ã    Þ nh  Êy  c gi¸tr   Gi chøng  Ën  ¨ng  ý  nh ® k kinh  doanh.  
 10. 10 §i Ò u    ùc  Ön  23. Th hi chuyÓn  æi ® Sau    ¬ng  chuyÓn  æi  ña  khiph ¸n  ® c doanh  nghiÖp  îc Bé   Õ   ¹ch  µ  ®   K ho v §Çu   tth«ng  chÊp  Ën,Doanh  b¸o  thu   nghiÖp  Õn hµnh    ti   c¸cc«ng  Öc  vi sau:   1. Th«ng  réng  i Ò   Öc    b¸o  r∙  vi chuyÓn  æi      ¬ng  Ön th«ng    v ® trªnc¸c ph ti   tin ®¹ichóng  µ    v cho    ñ  î  ña  c¸cch n  c doanh  nghiÖp. 2.Tæ     chøc  cæ   Çn  b¸n  ph hoÆc     µnh    Õu. ph¸th cæ phi   3. TriÖu  Ëp  ¹ihéi®ång    «ng  Çn  nhÊt ®Ó     t §    cæ ® l thø    th«ng  qua  Òu  Ö  §i l c«ng    µ  Çu  éi ®ång  tyv b H  qu¶n  ÞC«ng      Çn. tr   tycæ ph 4.Héi ®ång     qu¶n  Þbæ   Ö m  tr   nhi Tæng  gi¸m  c  ®è hoÆc   Gi¸m  c. ®è 5. Tæ     chøc  µn  b giao  ÷a  éi  ng  gi H ®å qu¶n  Þ hoÆc   ñ  u    tr   ch ®Ç t doanh  nghiÖp  íiHéi  ng  v  ®å qu¶n  Þ C«ng      Çn  Ò   èn, tµis¶n, lao ®éng, tr   ty cæ ph vv         c«ng  î.. . n  . §i Ò u    24. C«ng  è  Ò   ¹t®éng  b v ho   theo h×nh    thøc C«ng      Çn   tycæ ph 1. Trong  êih¹n  m ¬i ngµy, kÓ   õ ngµy  îc cÊp  Êy  Ðp  u       th   ba      t  ®  gi ph ®Ç t ®iÒu  chØnh  Öc  vi chuyÓn  æi  ® doanh nghiÖp, C«ng      Çn    ty cæ ph ph¶i ®¨ng    b¸o  a   ¬ng  ®Þ ph hoÆc   hµng  µy  ña  b¸o  ng c Trung  ng  ¬ trong ba  è  ªntiÕp vÒ     s li     c¸cnéidung  ñ  Õu     ch y sau  y: ®© a) Tªn    doanh  nghiÖp; b) Sè  µ  µy  Êy  Ðp  u    iÒu    v ng Gi ph ®Ç t® chØnh; c) §Þa    chØ   ô së  Ýnh  ña  tr   ch c doanh nghiÖp, chinh¸nh,v¨n       phßng  i ®¹   diÖn  Õu  ã); (n c d) M ôc    µ  µnh,nghÒ     tiªuv ng   kinh doanh;   ®)  èn  iÒu  Ö; V® l e) Hä,    µ  a    tªnv ®Þ chØ  ña      «ng  c c¸ccæ ® s¸ng lËp;   f)Hä,    µ  a     tªn v ®Þ chØ   êng  ó cña  êi ®¹i diÖn  th tr   ng     theo ph¸p  Ëtcña  lu   C«ng      Çn. tycæ ph 2.    Khi thay  æi  éi dung  ® n  trªn,C«ng      Çn    ty cæ ph ph¶i c«ng  è  ÷ng    b nh thay ® æi      ®ã theo quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  µy.   ®Þ t  i 1  n §i Ò u    25. Tr¸chnhiÖm  ña    ¬    c c¸cc quan  qu¶n  ýnhµ  íc l  n C¸c  ¬  c quan qu¶n  ýnhµ  íc thùc  Ön  l  n  hi chøc  n¨ng qu¶n  ý®èi  íiviÖc  l  v  chuyÓn  æi  ña  ® c doanh  nghiÖp  µ  ¹t ®éng  ña  v ho   c C«ng      Çn  ty cæ ph theo  thÈm  Òn, phïhîp víi   quy         quy  nh  ña  c¸c ®Þ c ph¸p luËt.   §Þnh  ú  th¸ng,Bé   Õ   ¹ch  µ  Çu   k 6    K ho v§ t b¸o    Ýnh  ñ  µ  õa  û  c¸o Ch ph v th u quyÒn  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph b¸o  c¸o  û   U ban  êng  ô  èc  éi t×nh  ×nh  ùc Th v Qu h  h th   hiÖn  Öc  vi chuyÓn  æi    ® c¸cdoanh  nghiÖp  ã  èn  u    ícngoµithµnh  c v ®Ç tn     C«ng  tycæ   Çn.   ph  
 11. 11 C h ¬ n g  V  §I Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Öu  ùcthihµnh 26. Hi l     NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy,kÓ   õngµy  ¨ng  ®Þ n c hi l   15    t  ® c«ng  b¸o. ViÖc  ùa chän  l  doanh nghiÖp    ®Ó chuyÓn  æi  îc thùc hiÖn  ® ®    trong thêi    h¹n 1    n¨m  Ó   õngµy  k t  NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùc. ®Þ n c hi l   Sau  êih¹n  n¨m,  Ó   õ  µy  th   2  k t ng NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc,Bé   Õ   ®Þ n c hi l   K ho¹ch vµ  Çu   ñ  ×cïng c¸c Bé, ngµnh  ªnquan   § tch tr       li   tæng  Õt  Öc  ùc hiÖn  k vi th   NghÞ   nh  µy  µ  ®Þ n v b¸o  kÕt  c¸o  qu¶  íiCh Ýnh  ñ    ×nh Uû   v  ph ®Ó tr   ban  êng  Th vô  èc  éivµ  èc  éi. Qu h   Qu h §i Ò u      27. Tæ chøc  ùchiÖn th   1.C¸c  é: K Õ   ¹ch vµ  Çu ,TµichÝnh,Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam     B   ho   § t      h Nh n     vµ    ¬  c¸cc quan  ªnquan  li   kh¸ccã    tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   NghÞ   nh   ®Þ nµy. 2. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬    B tr   tr c quan ngang  é, Thñ  ëng  ¬  B  tr c quan  éc thu   ChÝnh  ñ,  ñ   Þch  û   ph Ch t U ban  ©n   ©n   nh d c¸c tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  Þu  ¬ ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2