intTypePromotion=1

Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
281
lượt xem
22
download

Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số biện pháp bảo đảm trật tự công cộng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 38/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. N gh Þ   ®Þ nh  cña chÝnh phñ Sè 38/2005/N§­CP ngµy 18 th¸ng 3 n¨m 2005  Quy ®Þnh mét sè biÖn ph¸p b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng chÝnh  phñ §Ó  gi÷  g×n trËt tù  c«ng céng, gãp phÇn b¶o  ®¶m quyÒn   tù do d©n chñ cña c«ng d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng  12 n¨m   2001; XÐt ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng an, ngh Þ   ®Þ nh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh  nµy quy   ®Þnh  vÒ  mét sè   biÖn ph¸p  b¶o  ®¶m  trËt tù c«ng céng; nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña c¸c Bé, ngµnh,   Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp vµ  tr¸ch nhiÖm cña tæ chøc, c¸  nh©n trong viÖc b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng. §i Ò u  2.  Tr¸ch nhiÖm b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng 1.   C¸c   c¬   quan,   tæ   chøc   vµ   c¸   nh©n   cã   tr¸ch   nhiÖm  chÊp hµnh nghiªm chØnh c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng;  t«n träng c¸c quy t¾c chung  cña  cuéc sèng x∙ héi; ph¸t hiÖn, tè  c¸o mäi hµnh vi vi ph¹m  ph¸p luËt vÒ  trËt tù  c«ng céng hoÆc x©m ph¹m quyÒn tù  do  d©n chñ  cña c«ng d©n; tham gia, hç  trî  c¸c c¬  quan chøc  n¨ng ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ  xö  lý  c¸c vi ph¹m ph¸p luËt  vÒ trËt tù c«ng céng. 2. C¸ nh©n, tæ chøc níc ngoµi c tró vµ ho¹t ®éng trªn  l∙nh thæ ViÖt Nam cã  tr¸ch nhiÖm chÊp hµnh nghiªm chØnh   quy  ®Þnh cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p  luËt cã liªn quan ®Õn b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng. §i Ò u   3.  Tuyªn truyÒn, phæ biÕn, gi¸o dôc ph¸p luËt  vÒ trËt tù c«ng céng
  2. 2 1.   C¬   quan,   tæ   chøc,   chÝnh   quyÒn   c¸c   cÊp   cã   tr¸ch   nhiÖm tuyªn truyÒn, gi¸o dôc thµnh viªn vµ  ng êi thuéc c¬  quan, tæ chøc, ®Þa ph¬ng m×nh ý thøc tu©n theo ph¸p luËt,  thùc hiÖn quy chÕ  d©n chñ   ë  c¬  së  vµ  c¸c quy chÕ  d©n chñ   trong tõng lÜnh vùc c«ng t¸c; kÞp thêi cã  biÖn ph¸p lo¹i  trõ  nguyªn nh©n,  ®iÒu kiÖn g©y ¶nh hëng xÊu  ®Õn trËt tù  c«ng céng. 2. C¬ quan th«ng tin, tuyªn truyÒn cã tr¸ch nhiÖm th­ êng xuyªn tæ chøc tuyªn truyÒn, phæ biÕn c¸c quy ®Þnh cña   ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng, vÒ  khiÕu n¹i, tè  c¸o, vÒ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n trong viÖc b¶o ®¶m  trËt tù c«ng céng ®Ó mäi ngêi biÕt vµ tù gi¸c chÊp hµnh. §i Ò u   4.  Gi¸m s¸t, kiÓm tra viÖc thi hµnh ph¸p luËt  vÒ b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng 1. Héi  ®ång nh©n d©n c¸c cÊp cã  tr¸ch nhiÖm phèi hîp  víi Uû ban MÆt trËn Tæ quèc cïng cÊp vµ c¸c tæ chøc thµnh   viªn cña MÆt trËn gi¸m s¸t viÖc thi hµnh ph¸p luËt vÒ b¶o  ®¶m trËt tù c«ng céng cña tæ chøc vµ c¸ nh©n. 2.  Thñ  trëng c¬   quan nhµ  níc,  Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n   c¸c   cÊp   trong   ph¹m   vi   qu¶n   lý   cña   m×nh,   cã   tr¸ch  nhiÖm  thêng   xuyªn  kiÓm   tra,   ®«n   ®èc   viÖc   thi   hµnh  ph¸p   luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng; kÞp thêi cã  biÖn ph¸p  ng¨n chÆn, gi¸o dôc vµ  xö  lý  nghiªm minh mäi hµnh vi vi  ph¹m ph¸p luËt vÒ b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng. §i Ò u  5.  C¸c hµnh vi bÞ nghiªm cÊm 1. Lîi dông c¸c quyÒn tù  do d©n chñ  cña c«ng d©n  ®Ó  thùc hiÖn hoÆc l«i kÐo, kÝch ®éng, mua chuéc, c ìng Ðp ng­ êi   kh¸c   tËp   trung   ®«ng   ngêi   nh»m   g©y   rèi   trËt   tù   c«ng  céng   hoÆc   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p   luËt  kh¸c. 2.   TËp   trung   ®«ng   ngêi   tr¸i   víi   quy   ®Þnh   cña   ph¸p  luËt  ë  lßng  ®êng, vØa hÌ, tríc trô  së  c¬  quan, tæ chøc,  t¹i   khu   vùc   ®ang   diÔn   ra   c¸c   héi   nghÞ   quèc   tÕ,   kú   häp  Quèc héi, Héi  ®ång nh©n d©n hoÆc c¸c ho¹t  ®éng chÝnh trÞ  quan träng kh¸c cña §¶ng, Nhµ  níc, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt  Nam vµ  c¸c tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi hoÆc n¬i c«ng céng   kh¸c. 3. TiÕn hµnh c¸c ho¹t  ®éng quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 7 NghÞ  ®Þnh   nµy   mµ   kh«ng   ®îc   phÐp   cña   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   cã  thÈm quyÒn.
  3. 3 4. G©y c¶n trë  ho¹t  ®éng b×nh thêng cña c¬  quan, tæ  chøc, cña c¸n bé  l∙nh  ®¹o cña §¶ng, Nhµ  níc, MÆt trËn Tæ  quèc ViÖt Nam vµ  c¸c tæ chøc chÝnh trÞ  ­ x∙ héi hoÆc c¶n   trë, chèng ngêi thi hµnh c«ng vô. 5. Lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n  ®Ó  dung tóng, bao che  hoÆc   xö   lý   kh«ng   nghiªm   minh   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   ph¸p  luËt vÒ b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng. 6.   C¸c   hµnh   vi   kh¸c   g©y   ¶nh   hëng   nghiªm   träng   ®Õn  trËt tù c«ng céng, cuéc sèng b×nh thêng cña nh©n d©n hoÆc  tr¸i víi thuÇn phong mü  tôc, nÕp sèng v¨n minh n¬i c«ng  céng. §i Ò u   6.  Nguyªn t¾c xö  lý  vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù c«ng céng 1. Mäi hµnh vi vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng ®Òu ph¶i ®îc ph¸t hiÖn kÞp thêi vµ xö lý nghiªm  minh theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. ViÖc xö  lý  vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  trËt tù  c«ng céng  ph¶i thùc  hiÖn  theo  ®óng quy  ®Þnh  cña  NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c quy ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã liªn quan; ph¶i c¨n cø  vµo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, nh©n th©n ngêi vi ph¹m vµ  nh÷ng   t×nh   tiÕt   kh¸c   cã   liªn   quan   ®Ó   quyÕt   ®Þnh   h×nh   thøc, biÖn ph¸p xö lý thÝch hîp. 3. ChØ ¸p dông biÖn ph¸p cìng chÕ  cÇn thiÕt sau khi  ®∙ ¸p dông c¸c biÖn ph¸p híng dÉn, gi¸o dôc, thuyÕt phôc  nhng   ngêi   vi   ph¹m   vÉn   kh«ng   chÊp   hµnh   hoÆc   cè   t×nh   vi  ph¹m, chèng ®èi, g©y rèi trËt tù c«ng céng. Ch¬ng II nh÷ng quy ®Þnh cô thÓ §i Ò u   7.  Quy ®Þnh vÒ tËp trung ®«ng ngêi ë n¬i c«ng  céng ViÖc tËp trung ®«ng ngêi ë n¬i c«ng céng ph¶i ®¨ng ký  tríc víi Uû  ban nh©n d©n cã  thÈm quyÒn n¬i diÔn ra c¸c  ho¹t  ®éng  ®ã  vµ  ph¶i thùc hiÖn  ®óng néi dung  ®∙  ®¨ng ký.  Quy  ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông  ®èi víi c¸c ho¹t  ®éng do c¸c  c¬  quan §¶ng, Nhµ  níc, MÆt trËn Tæ quèc ViÖt Nam vµ  c¸c  tæ chøc chÝnh trÞ ­ x∙ héi tæ chøc.
  4. 4 § i Ò u   8.   Thñ  tôc  ®¨ng ký  tËp trung  ®«ng ngêi  ë  n¬i  c«ng céng 1.   Tríc   khi   tiÕn   hµnh   c¸c   ho¹t   ®éng   tËp   trung   ®«ng   ngêi  ë  n¬i c«ng céng, tæ chøc hoÆc ngêi tæ chøc c¸c ho¹t  ®éng  ®ã  ph¶i göi b¶n  ®¨ng ký   ®Õn Uû  ban nh©n d©n cã  thÈm   quyÒn. B¶n ®¨ng ký ph¶i cã c¸c néi dung c¬ b¶n sau ®©y: a) Hä  tªn, tuæi,  ®Þa chØ cña ngêi  ®¨ng ký; tªn, trô  së vµ c¸c th«ng tin kh¸c cña tæ chøc ®¨ng ký; b) Néi dung, môc ®Ých viÖc tËp trung ®«ng ngêi; c) Ngµy, giê diÔn ra ho¹t ®éng, thêi gian kÕt thóc; d) §Þa  ®iÓm tËp trung,  ®êng  ®i, s¬   ®å  lé  tr×nh sÏ   ®i  qua; ®) Tªn cña c¸c tæ chøc dù  kiÕn tham gia vµ  hä  tªn,  tuæi, ®Þa chØ cña ngêi ®¹i diÖn cho tæ chøc ®ã; e) Sè ngêi dù kiÕn tham gia; cê, ¶nh, ph¬ng tiÖn mang  theo, néi dung biÓu ng÷, khÈu hiÖu (nÕu cã); g) Cam kÕt thùc hiÖn ®óng néi dung, ph¹m vi ho¹t ®éng   ®∙  ®¨ng ký  vµ  thùc hiÖn  ®óng c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  vÒ b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng. 2. Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc   b¶n   ®¨ng   ký,   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   cÊp   cã   thÈm   quyÒn cã tr¸ch nhiÖm xem xÐt, gi¶i quyÕt viÖc ®¨ng ký tËp   trung ®«ng ngêi. 3. Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n ®∙ cho phÐp hoÆc Chñ tÞch  Uû ban nh©n d©n cÊp trªn trùc tiÕp cã quyÒn t¹m ®×nh chØ,  ®×nh   chØ   hoÆc   huû   bá   viÖc   tËp   trung   ®«ng   ngêi   khi   xÐt  thÊy c¸c ho¹t  ®éng  ®ã  g©y ¶nh hëng nghiªm träng  ®Õn trËt  tù c«ng céng hoÆc vi ph¹m néi dung ®∙ cho phÐp.  4. Bé C«ng an híng dÉn cô thÓ tr×nh tù, thñ tôc, thÈm  quyÒn cña Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp trong viÖc tiÕp nhËn,  gi¶i quyÕt viÖc  ®¨ng ký, t¹m  ®×nh chØ,  ®×nh chØ hoÆc huû  bá viÖc tËp trung ®«ng ngêi ë n¬i c«ng céng. §i Ò u  9.  C¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng 1.   Quy   ®Þnh   khu   vùc   b¶o   vÖ,   khu   vùc   cÊm   tËp   trung  ®«ng ngêi; cÊm ghi ©m, ghi h×nh, chôp ¶nh. 2.   Ph©n   luång   giao   th«ng,   cÊm   hoÆc   h¹n   chÕ   ng êi   vµ  ph¬ng tiÖn giao th«ng ra, vµo nh÷ng khu vùc nhÊt ®Þnh. 3.   Khi   x¶y   ra   t×nh   tr¹ng   g©y   ¶nh   hëng   nghiªm   träng  ®Õn trËt tù  c«ng céng th×  tuú  theo t×nh h×nh cô  thÓ, c¬  quan chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p sau   ®©y ®Ó æn ®Þnh t×nh h×nh, b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng vµ xö   lý ngêi vi ph¹m:
  5. 5 a)   ThuyÕt   phôc,   yªu   cÇu   mäi   ngêi   chÊp   hµnh   nghiªm  chØnh c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng  céng vµ chÊm døt ngay hµnh vi vi ph¹m; b) §Æt rµo c¶n, chèt gi÷ c¸c nót giao th«ng; c)   T¹m   ®×nh   chØ   ho¹t   ®éng   cña   c¸c   ph¬ng   tiÖn   giao  th«ng; d) KiÓm tra giÊy tê  tuú  th©n; kh¸m ngêi, ph¬ng tiÖn;  t¹m gi÷  ngêi, ph¬ng tiÖn vi ph¹m; thu gi÷  vò  khÝ  vµ  c¸c  vËt dông nguy hiÓm theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; ®) Cìng chÕ ngêi cã hµnh vi vi ph¹m rêi khái ®Þa ®iÓm  tËp trung ®«ng ngêi tr¸i ph¸p luËt; e) Sö  dông c«ng cô  hç  trî  vµ  c¸c c«ng cô, ph¬ng tiÖn  kh¸c ®Ó b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng; g) Trng dông t¹m thêi ph¬ng tiÖn, c¬  së  vËt chÊt cña  c¬  quan, tæ chøc vµ  c«ng d©n theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Ó  phôc vô  cho c¸c biÖn ph¸p cÊp b¸ch nh»m lËp l¹i trËt  tù c«ng céng. h) C¸c biÖn ph¸p kh¸c do ph¸p luËt quy ®Þnh. 4. Bé C«ng an híng dÉn chi tiÕt thi hµnh viÖc ¸p dông  c¸c biÖn ph¸p quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2 vµ 3 §iÒu nµy. §i Ò u   10.  ThÈm quyÒn ¸p dông c¸c biÖn ph¸p b¶o  ®¶m  trËt tù c«ng céng 1.   C¸n   bé,   chiÕn   sü,   thñ   trëng   c¸c   ®¬n   vÞ   C«ng   an  nh©n d©n  ®ang trùc tiÕp thùc hiÖn nhiÖm vô  b¶o  ®¶m trËt  tù c«ng céng trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n   cña m×nh  ®îc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p  ®Ó  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng quy  ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 2, 3 §iÒu 9 NghÞ   ®Þnh  nµy. 2.   Tæng   côc   trëng   Tæng   côc   An   ninh,   Tæng   côc   trëng  Tæng côc C¶nh s¸t, T  lÖnh Bé  T  lÖnh C¶nh vÖ, Côc trëng  Côc C¶nh s¸t b¶o vÖ  vµ  hç  trî  t  ph¸p, Côc trëng Côc C¶nh  s¸t qu¶n lý  hµnh chÝnh vÒ  trËt tù  x∙ héi, Côc trëng Côc  C¶nh   s¸t   giao   th«ng   ®êng   bé   ­   ®êng   s¾t,   Côc   trëng   Côc  C¶nh   s¸t   giao   th«ng   ®êng   thuû,   Gi¸m   ®èc   C«ng   an   tØnh,  thµnh   phè   trùc   thuéc   Trung  ¬ng,   Trung   ®oµn   trëng   Trung  ®oµn C¶nh s¸t c¬   ®éng trong ph¹m vi nhiÖm vô, quyÒn h¹n  cña m×nh cã quyÒn quyÕt ®Þnh ¸p dông vµ tæ chøc thùc hiÖn  c¸c biÖn ph¸p b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng quy  ®Þnh t¹i c¸c  kho¶n 2, 3 §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. 3. Trêng hîp cÊp thiÕt vµ  theo  ®Ò  nghÞ  cña Gi¸m  ®èc  C«ng an cÊp tØnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh quyÕt  ®Þnh ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt kh¸c vµ huy ®éng lùc 
  6. 6 lîng tham gia b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng theo quy ®Þnh cña  ph¸p luËt. 4.   Trong   trêng   hîp   vît   qu¸   kh¶   n¨ng   gi¶i   quyÕt   cña  ®Þa ph¬ng th×  theo  ®Ò  nghÞ  cña Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n  cÊp tØnh, Bé  trëng Bé  C«ng an chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c  Bé,   c¬   quan   ngang   Bé,   c¬   quan   thuéc   ChÝnh   phñ,   Uû   ban  nh©n d©n cÊp tØnh cã  liªn quan  ®Ó  chØ  ®¹o gi¶i quyÕt vµ  ra quyÕt  ®Þnh  ¸p dông  c¸c  biÖn  ph¸p cÇn thiÕt  theo  quy  ®Þnh   cña   ph¸p   luËt   ®Ó   duy   tr×   vµ   b¶o   ®¶m   trËt   tù   c«ng  céng. 5. Trong trêng hîp  ®Æc biÖt nghiªm träng vÒ  trËt tù  c«ng céng, Bé trëng Bé C«ng an b¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ  quyÕt ®Þnh. §i Ò u   11.   Xö  lý  vi ph¹m ph¸p luËt vÒ  trËt tù  c«ng  céng 1. §èi víi nh÷ng trêng hîp tËp trung  ®«ng ngêi tr¸i  ph¸p luËt, g©y rèi trËt tù  c«ng céng hoÆc thùc hiÖn c¸c  hµnh vi bÞ nghiªm cÊm quy ®Þnh t¹i   §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy  th× c¸c c¬ quan chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm ¸p dông c¸c biÖn  ph¸p cÇn thiÕt theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt cã  liªn quan  ®Ó  ng¨n chÆn vµ  xö  lý nghiªm minh c¸c hµnh vi vi ph¹m. 2.   Trêng   hîp   tËp   trung   ®«ng   ngêi   tr¸i   víi   quy   ®Þnh  cña ph¸p luËt v×  lý  do khiÕu n¹i, tè  c¸o th×  c¸c c¬  quan   chøc   n¨ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   híng   dÉn   c«ng   d©n   thùc   hiÖn  quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt;   ®ång thêi vËn ®éng, gi¸o dôc, thuyÕt phôc hä tù gi¶i t¸n,   trë   vÒ   n¬i   c  tró.   §èi   víi   ngêi   cè   t×nh   vi   ph¹m,   kh«ng  chÊp hµnh yªu cÇu cña ngêi thi hµnh c«ng vô  hoÆc cã  hµnh  vi chèng  ®èi, g©y rèi trËt tù  c«ng céng hoÆc x©m h¹i  ®Õn  tÝnh   m¹ng,   søc   khoÎ,   danh  dù,  nh©n   phÈm   cña   ng êi   kh¸c,  x©m ph¹m tµi s¶n cña Nhµ níc, tæ chøc, c¸ nh©n th× c¸c c¬  quan chøc n¨ng  ®îc phÐp ¸p dông c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt  theo quy  ®Þnh cña ph¸p luËt  ®Ó  ng¨n chÆn, xö  lý  vµ  buéc  ngêi vi ph¹m trë vÒ n¬i c tró. §i Ò u   12.   Tr¸ch   nhiÖm   cña   c¸c   Bé,   ngµnh,   Uû   ban  nh©n   d©n   c¸c   cÊp   trong   tæ   chøc   thùc   hiÖn   viÖc   b¶o   ®¶m  trËt tù c«ng céng 1. C¸c Bé, ngµnh, Uû ban nh©n d©n c¸c cÊp, trong ph¹m   vi   chøc   n¨ng,   nhiÖm   vô,   quyÒn   h¹n   cña   m×nh,   cã   tr¸ch   nhiÖm ban hµnh hoÆc ®Ò xuÊt ban hµnh c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng vµ  tæ chøc thùc 
  7. 7 hiÖn   nghiªm   chØnh  c¸c  quy   ®Þnh   ®ã;   kÞp   thêi   th«ng  b¸o,   trao  ®æi th«ng tin víi Uû  ban nh©n d©n vµ  c¸c c¬  quan cã   liªn quan khi cã  vô  viÖc x¶y ra  ®Ó  chñ   ®éng phèi hîp xö  lý   c¸c   t×nh   huèng   liªn   quan   ®Õn   b¶o   ®¶m   trËt   tù   c«ng  céng; khi x©y dùng, ban hµnh chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, ch¬ng  tr×nh, kÕ ho¹ch vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ, x∙ héi, ph¶i chó ý  ®Õn c¸c yªu cÇu vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng;  ®ång thêi,  ph¶i cã  kÕ  ho¹ch, biÖn ph¸p cô  thÓ   ®Ó  híng dÉn, tæ chøc  thùc hiÖn  cã  hiÖu  qu¶,  kh«ng  ®Ó  ph¸t sinh  s¬  hë, thiÕu  sãt dÉn  ®Õn khiÕu n¹i, tè  c¸o, g©y rèi, lµm ¶nh hëng xÊu  ®Õn trËt tù c«ng céng. 2. Bé C«ng an cã tr¸ch nhiÖm: a)   Nghiªn   cøu,   ®Ò   xuÊt,   ban   hµnh   v¨n   b¶n   híng   dÉn  thuéc  thÈm  quyÒn vµ  tæ chøc thùc hiÖn  c¸c  quy   ®Þnh  cña  ph¸p luËt vÒ b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng; b) Chñ  tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh, tæ chøc chØ  ®¹o Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng theo quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy vµ  quy ®Þnh cña c¸c v¨n b¶n ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan; c) Tæ chøc, chØ ®¹o viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p theo   quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®Ó b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng; d) Tæ chøc chØ  ®¹o viÖc  ®iÒu tra, xö  lý  c¸c hµnh vi  x©m ph¹m trËt tù c«ng céng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3. Thanh tra ChÝnh phñ trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm   vô, quyÒn h¹n cña m×nh, cã  tr¸ch nhiÖm chñ  tr×, phèi hîp  víi c¸c c¬  quan cã  liªn quan tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c  thanh   tra,   gi¶i   quyÕt   khiÕu   n¹i,   tè   c¸o   theo   ®óng   quy  ®Þnh cña ph¸p luËt, b¶o ®¶m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña  c¬  quan, tæ chøc, c¸ nh©n; phèi hîp víi Bé  C«ng an b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng  ë  nh÷ng n¬i x¶y ra khiÕu n¹i, tè  c¸o ®«ng ngêi. 4. Bé Quèc phßng cã tr¸ch nhiÖm híng dÉn, chØ ®¹o c¸c  c¬  quan,  ®¬n vÞ  trong Qu©n  ®éi cã  kÕ  ho¹ch phèi hîp víi  chÝnh   quyÒn   ®Þa   ph¬ng   n¬i   ®ãng   qu©n   tuyªn   truyÒn,   vËn  ®éng nh©n d©n thùc hiÖn nghiªm chØnh c¸c chñ tr¬ng, chÝnh  s¸ch cña §¶ng,  ph¸p luËt cña Nhµ  níc, gãp phÇn b¶o  ®¶m  trËt tù  c«ng céng; phèi hîp víi chÝnh quyÒn  ®Þa ph¬ng vµ  c¸c c¬  quan chøc n¨ng trong viÖc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng khi cã  yªu cÇu cña c¬  quan cã  thÈm quyÒn. 5.   Bé   Bu   chÝnh,   ViÔn   th«ng   cã   tr¸ch   nhiÖm   b¶o   ®¶m  th«ng tin an toµn, th«ng suèt, phèi hîp víi c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn trong viÖc kiÓm so¸t th«ng tin  ®Ó  phôc   vô yªu cÇu b¶o ®¶m trËt tù c«ng céng. 6. Uû  ban nh©n d©n c¸c cÊp, trong ph¹m vi nhiÖm vô,  quyÒn h¹n cña m×nh, cã tr¸ch nhiÖm:
  8. 8 a) Chñ   ®éng n¾m t×nh h×nh, cã  biÖn ph¸p phßng ngõa,   ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn vµ xö lý nghiªm minh c¸c hµnh vi lîi  dông quyÒn khiÕu n¹i, tè  c¸o, quyÒn tù  do tÝn ngìng, t«n  gi¸o vµ  c¸c quyÒn tù  do d©n chñ  kh¸c cña c«ng d©n  ®Ó  l«i   kÐo, kÝch  ®éng hoÆc cìng  Ðp ngêi kh¸c tham gia tËp trung  ®«ng ngêi tr¸i phÐp, g©y rèi trËt tù c«ng céng, chèng ng ­ êi thi hµnh c«ng vô  hoÆc c¸c hµnh vi kh¸c lµm ¶nh hëng  ®Õn trËt tù  c«ng céng, x©m ph¹m hoÆc  ®e däa x©m ph¹m lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña tæ chøc,  c¸ nh©n; cã  biÖn ph¸p cô  thÓ   ®Ó  ng¨n ngõa, tiÕn tíi lo¹i  trõ c¸c nguyªn nh©n, ®iÒu kiÖn dÉn ®Õn t×nh tr¹ng ®ã; b) Cã kÕ ho¹ch chñ ®éng, phèi hîp chÆt chÏ víi Uû ban  MÆt trËn Tæ quèc cïng cÊp vµ  c¸c tæ chøc thµnh viªn cña  MÆt trËn trong viÖc tuyªn truyÒn, gi¸o dôc, híng dÉn nh©n  d©n chÊp hµnh chñ  tr¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt  cña Nhµ níc, cã ý thøc b¶o vÖ vµ tu©n theo ph¸p luËt, x©y   dùng nÕp sèng v¨n minh n¬i c«ng céng; gi¸m s¸t vµ  xö  lý  theo thÈm quyÒn c¸c trêng hîp lîi dông tËp trung ®«ng ng­ êi   ®Ó   thùc   hiÖn   c¸c   hµnh   vi   qu¸   khÝch   lµm   tæn   h¹i   ®Õn  trËt tù c«ng céng, x©m ph¹m quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña  tæ chøc, c¸ nh©n; c)  Tæ chøc  thùc hiÖn  c¸c  biÖn ph¸p  b¶o  ®¶m trËt  tù  c«ng céng trong ph¹m vi  ®Þa ph¬ng; phèi hîp víi c¸c Bé,  ngµnh, c¸c c¬  quan cã  liªn quan xö  lý  tèt viÖc tËp trung  ®«ng ngêi tr¸i ph¸p luËt vµ nh÷ng hµnh vi vi ph¹m g©y ¶nh  hëng xÊu ®Õn trËt tù c«ng céng t¹i ®Þa ph¬ng; d) Gi¶i quyÕt nhanh chãng, døt  ®iÓm,  ®óng ph¸p luËt  nh÷ng vô viÖc khiÕu n¹i, tè c¸o thuéc thÈm quyÒn. Khi x¶y   ra t×nh tr¹ng ngêi cña ®Þa ph¬ng m×nh tËp trung ®«ng ngêi  tr¸i ph¸p luËt, g©y ¶nh hëng xÊu  ®Õn trËt tù  c«ng céng  ë  ®Þa ph¬ng kh¸c th×  ph¶i phèi hîp víi Uû  ban nh©n d©n n¬i  x¶y ra tËp trung ®«ng ngêi ®Ó gi¶i quyÕt vµ tæ chøc ®a sè  ngêi ®ã trë vÒ n¬i c tró; ®)   Quy   ®Þnh   khu   vùc   b¶o   vÖ,   khu   vùc   cÊm   tËp   trung  ®«ng ngêi, cÊm ghi ©m, ghi h×nh, chôp ¶nh vµ tæ chøc thùc  hiÖn viÖc ®Æt c¸c biÓn b¸o ®ã. Ch¬ng III khen thëng vµ xö lý vi  ph¹m §i Ò u  13.  Khen thëng vµ xö lý vi ph¹m 1. C¬ quan, tæ chøc, c¸ nh©n cã thµnh tÝch trong viÖc   thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng th× ®îc khen thëng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
  9. 9 2. Tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña NghÞ   ®Þnh nµy vµ  c¸c quy  ®Þnh kh¸c cña ph¸p luËt vÒ  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m vµ  tuú  theo  ®èi tîng vi ph¹m lµ  tæ chøc hay c¸  nh©n   mµ   bÞ   xö   lý   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   hoÆc   bÞ   truy   cøu   tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y thiÖt h¹i th× ph¶i båi th êng  theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 3.   Ngêi   nµo   lîi   dông   chøc   vô,   quyÒn   h¹n   trong   thùc   hiÖn nhiÖm vô  b¶o  ®¶m trËt tù  c«ng céng x©m h¹i  ®Õn lîi  Ých cña Nhµ  níc, quyÒn vµ  lîi  Ých hîp ph¸p cña tæ chøc,  c¸ nh©n th×  tuú  theo tÝnh chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  kû  luËt hoÆc bÞ  truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù; nÕu g©y  thiÖt h¹i th× ph¶i båi thêng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 4.   Ngêi   ®øng   ®Çu   c¬   quan,   tæ   chøc   do   thiÕu   tr¸ch   nhiÖm trong tæ chøc, qu¶n lý, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   b¶o   ®¶m   trËt   tù   c«ng   céng   hoÆc   cã   hµnh   vi  s¸ch   nhiÔu,   dung   tóng,   bao   che,   g©y   khã   kh¨n,  phiÒn   hµ   cho tæ chøc, c¸ nh©n thùc hiÖn quyÒn khiÕu n¹i, tè c¸o ®Ó  x¶y ra t×nh tr¹ng tËp trung ®«ng ngêi tr¸i ph¸p luËt, g©y  ¶nh   hëng   xÊu   ®Õn   trËt   tù   c«ng   céng   th×   tuú   theo   tÝnh  chÊt, møc  ®é  vi ph¹m mµ  bÞ  xö  lý  kû  luËt hoÆc truy cøu  tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Ch¬ng IV ®iÒu kho¶n thi hµnh §i Ò u  14.  HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ  ngµy ®¨ng C«ng b¸o. Nh÷ng quy ®Þnh tríc ®©y cña ChÝnh phñ vÒ b¶o ®¶m trËt   tù c«ng céng tr¸i víi NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b∙i bá. §i Ò u  15.  Tr¸ch nhiÖm thi hµnh Bé  trëng Bé  C«ng an híng dÉn chi tiÕt thi hµnh NghÞ  ®Þnh nµy. C¸c Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé, Thñ  trëng  c¬  quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh,  thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã  liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2