intTypePromotion=1

Nghị định 38/CP của chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
410
lượt xem
12
download

Nghị định 38/CP của chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 38/CP của chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 38/CP của chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  38/C P n g µ y   C 28 th¸ng 4 n¨ m   1997 V Ò  s ö a ® æ i  v µ  b æ   s u n g   é t s è  ® i Ò u  c ñ a N g h Þ  ® Þ n h  s è   m 50/CP n g µ y 28 th¸ng  n¨ m  1996 c ñ a C h Ý n h   h ñ   Ò  th µ nh l Ë p, 8  p v t æ  c h ø c l¹i,gi¶i    th Ó  v µ   h¸ s¶n p d o a n h  n g hi Ö p  n h µ   íc. n C h Ý n h  ph ñ C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; Theo    Þ  ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  êng  ùcBan   ®Ò ngh c B tr B K ho v§ tv Th tr   chØ  o  ®¹ Trung  ng  æi  íidoanh  ¬® m  nghiÖp, Ngh Þ   Þ nh: ® Söa  æi  µ    ® v bæ sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  µy    ng 28 th¸ng8    n¨m 1996    nh sau: §i Ò u    öa  æi,bæ   1. S ®   sung  kho¶n  vµ  1  kho¶n    Òu  vÒ   èn  iÒu  3,§i 2  v ® lÖ  µnh  Ëp doanh  th l  nghiÖp  µ  íc: nh n "1.Vèn  iÒu  Ö  ¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp    ® l ti  th th l doanh  nghiÖp  µ  íc kh«ng  nh n   thÊp  ¬n  h møc  èn  v ph¸p  nh  ña  µnh  Ò   îcphÐp  ®Þ c ng ngh ®   kinh doanh  ã    c møc   vèn ph¸p ®Þnh    cao  Êt theo quy  nh  ¹ phô  ôcsè  kÌm  nh     ®Þ ti  l   2  theo NghÞ   nh     ®Þ sè 50/CP." Bé  µichÝnh  èihîp víi é  Õ   ¹ch vµ  Çu   T  ph       K ho   § B txem   Ðt gi¶i x     Õt tõng  quy   ®Ò   cô  Ó  i  íinh÷ng  ¸n  th ®è v   doanh  nghiÖp  µ  íc ®∙  îc thµnh  Ëp  íc khi nh n   ®   l tr     ban  µnh  h NghÞ   nh  µy  ®Þ n hoÆc     n  Þ  ¹ch to¸nphô  éc cÇn  c¸c®¬ v h     thu   chuyÓn  thµnh doanh  nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp    ÷ng    L ë nh tØnh  íi t¸ch (theo  m    NghÞ   quyÕt  ña  ú   äp  c K h thø  Quèc  éi kho¸ IX) vµ  nh÷ng  êng  îp  Æc   Öt 10  h      tr h® bi   kh¸ccã    møc  èn  iÒu  Ö  Êp  ¬n  v® l th h møc  èn quy  nh    y.  v  ®Þ trªn®© Nguyªn  ¾c  t chung  µcè  ¾ng  l  g b¶o  ¶m   ® cho    c¸c doanh nghiÖp  µ  íccã  Ó  ¹t®éng  nh n   th ho   kinhdoanh  ×nh  êng,phïhîp víi   b th        kh¶ n¨ng  ña  ©n  c ng s¸ch nhµ  íchµng    n  n¨m,  kh«ng    Õt  ng  ¹t     gi¶iquy ®å lo " "3.Nghiªm  Ê m   Öc  µnh  Ëp  . c vi th l doanh  nghiÖp  nhµ  íc m µ   n   kh«ng  ã  ½n  èn  iÒu  Ö.Trõ  Çn  èn  kÕ   ¹ch  µ   íc cs v® l  ph v do  ho Nh n   cho vay  ®∙i,c¸c vèn  u      vay kh¸c kh«ng  îc tÝnh  µo  èn  iÒu  Ö  ña    ®  vv® l c doanh  nghiÖp  µ  íc." nh n   §i Ò u    öa  æi  2. S ® kho¶n    Òu  vÒ   êi®Ò   Þ  µnh  Ëp  3,§i 3  ng   ngh th l doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n "3.Ng êi ®Ò   Þ   µnh  Ëp      ngh th l doanh  nghiÖp  µ  íc ® îc uû  Òn  ý  nh n     quy k quyÕt  nh  µnh  Ëp  ét  è  ®Þ th l m s doanh  nghiÖp  µ  íc do  ×nh  nh n   m s¸ng  Ëp    l sau khi® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ     t  ph hoÆc   ét  é  ëng  îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  m B tr ®  t  ph giao  tr¸chnhiÖ m    xem   Ðt ®Ò     µ  x   ¸n v th«ng    ng    b¸o ®å ý b»ng    v¨n b¶n."  
  2. 2 §i Ò u 3. Söa  æi  Òu  vÒ   Õt  nh  µnh  Ëp  ® §i 4  quy ®Þ th l doanh nghiÖp  nhµ  íc: n "§iÒu    4.Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh  ®Þ th l  nghiÖp  µ  íc: nh n 1/ Sau    khi th«ng qua    thµnh  Ëp  ®Ò ¸n  l doanh  nghiÖp  µ   íc thuéc nh n     ®iÓ m     díi®©y   ñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  ét  è  a, b    Th t   ph quy ®Þ th l m s tæng  c«ng    µ  ícvµ  ét  è  tynh n   m s doanh  nghiÖp  µ  íc® Æc   Ötquan  äng,Thñ  nh n   bi   tr   t ng ChÝnh  ñ  û  Òn  í  ph u quy cho: a­  é   ëng  é   èc  B tr B Qu phßng, Bé   ëng  é   éi  ô  ý  Õt  Õt  nh     tr B N v k k quy ®Þ thµnh  Ëp  ét  è  l m s doanh  nghiÖp  µ  íc trùc tiÕp  ôc  ô  èc  nh n     ph v qu phßng, an    ninh; b­ Bé   ëng  é     tr B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ­ ü  ©t,Chñ   Þch  û     k thu   t U ban  ©n   nh d©n tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ý  Õt  nh  µnh  Ëp  ét  è    ph tr     ¬ k quy ®Þ th lms tæng c«ng    µ  ícho¹t®éng  tynh n     theo    ×nh  m« h quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 90/TTg  µy  th¸ng3  ng 07    n¨m 1994,m ét  è    s doanh  nghiÖp  ã  c møc  èn  iÒu  Ö  v® l t¹  êi®iÓ m   µnh  Ëp  i  th th l doanh  nghiÖp ¬ng  ¬ng  t ® møc  èn  ù    u    ã m   v d ¸n ®Ç tnh A theo quy  nh  ¹  ®Þ tiNghÞ   nh  è  ®Þ s 42/CP  µy  th¸ng 7  ng 16    n¨m  1996; Bé   ­   tr ëng  é   B qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ­ ü  Ëtký  Õt  nh  µnh  Ëp      k thu   quy ®Þ th l c¸c doanh  nghiÖp  µnh    th viªntæng c«ng    µ  ícdo  ñ íng Ch Ýnh  ñ  ∙  ý  Õt  tynh n   Th t   ph ® k quy ®Þnh  µnh  Ëp. th l 2/ Bé   ëng    é     tr c¸c B qu¶n  ý ngµnh  l  kinh  Õ­ ü  Ët quyÕt  nh  µnh  t k thu   ®Þ th lËp  ÷ng  nh doanh nghiÖp  µ  íc lµ thµnh    ña  nh n     viªnc tæng  c«ng    µ  íc ®∙  ty nh n   ® îcThñ íng Ch Ýnh  ñ  û  Òn    t  ph u quy cho  é  ëng  ý  Õt  nh  µnh  Ëp vµ  B tr k quy ®Þ th l  c¸cdoanh    nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  m × nh  Ý do  s¸ng lËp.    3/ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ¬ quyÕt  nh  µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  µnh      th viªnc¸c tæng c«ng    µ  íc®∙  tynh n   ® îc Thñ íng  Ýnh  ñ  û  Òn    t Ch ph u quy cho  ñ   Þch  û   Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  ý  Õt  Õt  nh  µnh  Ëp  µ    ¬ k k quy ®Þ th l v c¸c doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  c¸cthµnh  è  ¹ hai,   Ën,huyÖn, thÞ    Ý do    ph lo i   qu     c¸c   x∙ thuéc ®Þa  ¬ng  ×nh    Þ  µnh  Ëp hoÆc   m × nh    ph m ®Ò ngh th l  do  s¸ng lËp.   4/Bé  ëng  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   óp Thñ íng ChÝnh  ñ    tr B k ho   § tgi   t  ph xem   Ðt ®Ò   x  ¸n vµ    tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  cho    é   ëng,Chñ  Þch  û   c¸c B tr   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ý  Õt ®Þnh  µnh  Ëp nh÷ng    ph tr     ¬ k quy   th l  doanh  nghiÖp  µ  íckh«ng  nh n   quy  nh  ¹    ®Þ t i kho¶n    y   Bé   c¸c trªn®© do  qu¶n  ýngµnh  l  kinh tÕ    ü  Ëtvµ  ñ   Þch  û     ­ k thu   Ch t U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng    Þ  µnh  Ëp." ¬ ®Ò ngh th l §i Ò u    öa  æi  4: S ® kho¶n    Òu  vÒ   Èm  nh  1, §i 7  th ®Þ doanh  nghiÖp  µ  nh níc: "1.Ng êicã  Èm  Òn  Õt  nh      th quy quy ®Þ hoÆc   îcuû  Òn  Õt  nh   ®   quy quy ®Þ thµnh  Ëp doanh  l  nghiÖp  µ  ícph©n  nh n   c«ng cho  chøc  ùcthuéc lµm  u   tæ  tr     ®Ç m èi  ö  ý hå  ¬  µnh  Ëp  µ  ¾p  Õp  ¹ doanh  x l   s th l vs x li  nghiÖp  µ  íc.Ban  nh n   ChØ   ®¹o  Trung  ng  æi  íi doanh  ¬® m  nghiÖp  µ ®Ç u   èi  ö  ýc¸c hå  ¬    Þ  l  m x l     s ®Ò ngh thµnh  Ëp  µ  ¾p  Õp  ¹ doanh  l vs x l  i nghiÖp  Thñ íng ChÝnh  ñ  Õt  nh   do  t  ph quy ®Þ hoÆc   û  Òn  Õt  nh  µnh  Ëp.TiÓu  u quy quy ®Þ th l  ban ChØ   o  æi  íi doanh  ®¹ ® m  nghiÖp  ña  é,  û   c B U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùcthuéc    ph tr   Trung  ng  µ ¬ l  ®Ç u   èi  ö  ýc¸c hå  ¬  µnh  Ëp  m x l     s th l danh  nghiÖp  éc  Òn  é   ëng, Chñ  thu quy B tr   tÞch  û   U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  Õt  nh   ¬ quy ®Þ
  3. 3 thµnh  Ëp  µ  îc uû  Òn  Õt  nh  µnh  Ëp.Ng êi quyÕt  nh  µnh  l v ®   quy quy ®Þ th l    ®Þ th lËp  hoÆc   îcuû  Òn  Õt  nh  µnh  Ëp  ®   quy quy ®Þ th l doanh  nghiÖp  ph¶ithµnh  Ëp    l Héi  ng  Èm   nh  å m   ét  è    ®å th ®Þ g m s c¸c chuyªn      Óu  ÷ng  éi dung  gia am hi nh n  cÇn  Èm   nh  ïng  íiBan  th ®Þ c v  ChØ   o  ®¹ Trung  ng  ¬ hoÆc     Óu  c¸c Ti ban  ChØ   ®¹o  æi  íi doanh  ® m  nghiÖp    ®Ó xem   Ðt  å  ¬    x h s ®Ò nghÞ   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp."  §i Ò u 5.  öa  æi, bæ   S ®   sung Kho¶n  vµ  §iÒu  vÒ     1  2  13  c¸c thay ® æi    sau  ¨ng  ý  ® k kinhdoanh:   "§iÒu    ñ íng ChÝnh  ñ  û  Òn  13: Th t   ph u quy cho  ñ   Þch  éi ®ång  Ch t H  qu¶n  trÞc¸ctæng     c«ng    Thñ íng ký  Õt ®Þnh  µnh  Ëp: tydo  t   quy   th l  ­ Quy Õt  nh  Öc    ®Þ vi thay  æi  µ    ® v bæ sung  µnh  ng nghÒ   ï hîp  íivèn  ph   v  ®iÒu  Ö,®iÒu  Ön  l  ki c«ng  nghÖ   õng  t doanh nghiÖp  õnh÷ng  µnh  Ò   (tr   ng ngh cã quy  nh   ®Þ riªng ph¶i xin phÐp  ñ   íng  Ýnh  ñ       Th t Ch ph hoÆc   ph¶i cã  Êy   gi   phÐp  kinh doanh).   ­ Quy Õt  nh  æi      ®Þ ® tªndoanh  nghiÖp  Õu      íikh«ng    íi µnh  n nh tªnm   tr¸v   i ng nghÒ   kinhdoanh  Ýnh  µ  ïhîp víi íng dÉn  ña    µnh  ã  ªnquan.   ch v ph       h  c c¸cng c li   Sau    Õt  nh  khiquy ®Þ thay ® æi  µnh    ng nghÒ   µ  æi    v® tªn doanh nghiÖp,   Chñ  Þch  éi ®ång  t H  qu¶n  Þph¶ib¸o c¸o víi ñ íng Ch Ýnh  ñ." tr          Th t   ph §i Ò u      6. Bæ sung  kho¶n  vµo  Òu  vÒ   i t ng ¸p dông: 3  §i 17  ®è  î     "3.C¸c  chøc    tæ  §¶ng,®oµn  Ó  Ýnh  Þ ­ x∙héitr c®©y   ∙  îcThñ    th ch tr         í   ®®  t ng Ch Ýnh  ñ  í  ph cho  Ðp  Ën  ông  ph vd NghÞ   nh  è  ®Þ s 388­ H§BT  µy  th¸ng ng 20    11 n¨m  1991  ña  éi ®ång  é  ëng  c H  B tr (nay lµCh Ýnh  ñ) vÒ   µnh  Ëp  µ       ph   th l v gi¶i thÓ  doanh  nghiÖp  µ   íc nay  u   ùc  Ön  Nh n   ®Ò th hi theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 50/CP  ngµy  th¸ng 8  28    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  µ    c Ch ph v c¸c quy  nh  ã  ªnquan.Hå   ®Þ c li     s¬  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  ña    chøc  c c¸c tæ  §¶ng, ®oµn  Ó    Êp    th ë c tØnh,  thµnh  è  ùcthuéc  ph tr   Trung  ng  öi ®Õ n   ñ   Þch  û   ¬ g  Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,  thµnh  è  ùc thuéc  ph tr   Trung  ng; hå  ¬  µnh  Ëp  ¬   s th l doanh  nghiÖp  ña      c c¸c tæ chøc  §¶ng, ®oµn  Ó    Êp    th ë c Trung  ng  öi ®Õ n   é   ëng  é   ¬ g  B tr B qu¶n  ýngµnh  l  kinh  Õ  kü  Ët cña  µnh  t ­  thu   ng nghÒ   kinh doanh  Ýnh    chøc  Èm   ch ®Ó tæ  th ®Þnh  µ  Õt ®Þnh  µnh  Ëp. v quy   th l §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õngµy  ý    7. Ngh ®Þ n c hi l   15  k t  k ban hµnh. C¨n  vµo  éi dung    y   é   Õ   ¹ch  µ  Çu    híng  Én    cø  n  trªn ®© B K ho v§ t d c¸c ngµnh,c¸c ®Þa  ¬ng  ùc hiÖn     ph th   cho  èng  Êt,®ång  êinghiªncøu  ×nh th nh   th     tr   Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph ban  µnh  h quy  Õ   Æt    ch ® tªncho  doanh  nghiÖp (thuécc¸c    thµnh  Çn  ph kinh  Õ),b¶o  ¶m   ïng  ét  ¹  ×nh  t  ® c m lo ih doanh nghiÖp, trªncïng      m ét  a   µn, tªn c¸c doanh  ®Þ b       nghiÖp  kh«ng  ïnglÆp  tr   nhau, ng¨n  õa  ×nh    ng t tr¹ngx© m   ¹m  Òn  ë  ÷u  Ò     ph quy s h v b¶n  Òn    quy tªndoanh  nghiÖp. Bé   µi chÝnh  íng  Én  T  h d nguyªn  ¾c    Ën  èn  iÒu  Ö  t x¸c nh v® l trong  Öc  vi thµnh  Ëp  l doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   ban  µnh    h c¸c quy  nh  Ò   Õ     µi ®Þ v ch ®é t   chÝnh,c¸cthñ tôctiÕn hµnh    Ó         gi¶ith doanh nghiÖp  µ  ícthay cho      nh n     c¸c quy ®Þnh  ∙  Þ    á. ® b b∙i b
  4. 4 C¸c  é   ëng, Thñ  ëng    ¬  B tr   tr c¸c c quan ngang  é,  ñ  ëng    ¬  B Th tr c¸c c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  µ    chøc  ã  ªnquan  Þu  ¬ v c¸ctæ  c li   ch tr¸chnhiÖm    µnh    thih NghÞ   nh   ®Þ nµy.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2