Nghị định 38/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
132
lượt xem
4
download

Nghị định 38/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 38/CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 38/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA N G H Þ  ® Þ N H C ñ A  C H Ý N H  P H ñ   è  38/CP N G µ Y  25 T H¸ N G  6 N¨ M  1996 Q U Y  ® Þ N H   S X ö  P H ¹ T H µ N H  C H Ý N H  V Ò  H µ N H  VI VI P H ¹ M   P H¸ P  L U Ë T  L A O  ® é N G CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  Bé  Ët lao®éng  µy  th¸ng6  cø  Lu     ng 23    n¨m  1994; C¨n  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  cø  l x l    h ch ng 6    n¨m  1995; Theo    Þ  ña  é  ëng  é  ®Ò ngh c B tr B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi,   X∙ h NGH Þ   NH: ®Þ CH ¬NG   I NH ÷ NG   QUY   NH   ®Þ CHUN G §i Ò u 1.­  NghÞ   nh   µy  îc ¸p  ông  i  íitæ  ®Þ n ® d ®è v   chøc, c¸ nh©n  ã     c hµnh      ¹m  viviph ph¸p  Ëtlao ®éng  µ   a  n   lu     m ch ®Õ møc     truy cøu tr¸chnhiÖ m     h×nh  ù. s Ph¸p  Ëtlao ®éng  îc quy  nh  ¹  lu     ®  ®Þ ti NghÞ   nh  µy  ®Þ n bao  å m   ÷ng  g nh quy  nh  ®Þ trong Bé   Ët lao ®éng  µ    b¶n  íng  Én    Õtthihµnh    Lu     v c¸c v¨n  h d chiti     Bé  Ët lao®éng. Lu     §i Ò u    2.­Nguyªn  ¾c  ö  ¹tviph¹m  t x ph     ph¸p luËtlao®éng:      1. M äi  µnh      ¹m    h viviph ph¶i® îc ph¸thiÖn  µ  ö  ýkÞp  êi  Öc  ö  ý     v x l  th .Vi x l   ph¶i® îctiÕn hµnh       nhanh  ãng,c«ng  ch   minh  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   2.  ét  µnh      ¹m  M h vi vi ph chØ   Þ   ö  ¹t m ét  Çn. M ét  êi thùc  Ön  b x ph   l  ng   hi nhiÒu  µnh      ¹m  ×  Þ   ö  ¹tvÒ   õng  µnh      ¹m.  Òu  êi h vi vi ph th b x ph   t h viviph Nhi ng   cïng thùc hiÖn  ét  µnh      ¹m  × m çi ngêiviph¹m  u   Þ  ö  ¹t.     mh viviph th        ®Ò b x ph 3. ViÖc  ö  ýviph¹m    x l    ph¶ic¨n cø  µo  Ýnh  Êt,møc      ¹m, nh©n     vt ch   ®é viph   th©n  µ  ÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   v nh t ti   nh hay   t¨ngnÆng     Õt  nh  ×nh  ®Ó quy ®Þ h thøc  vµ  møc  ¹tthÝch  îp. ph   h 4. N Õ u   µnh      ¹m  ã  ét    h viviph c m trong nh÷ng  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   îcquy    t ti   nh ®   ®Þnh  ¹  Òu  díi®©y   ×  îc gi¶m  ét  öa  ti §i 3    th ®   m n (1/2)møc   ¹tquy  nh  i   ph   ®Þ ®è   víihµnh    ;  êng  îp  ã  õ 2  ×nh  Õtgi¶m  Ñ   ëlªnth×  îc gi¶m      vi®ã tr h c t  t ti   nh tr     ®  hai phÇn  (2/3)møc  ¹tquy  nh  i víi µnh    . ba    ph   ®Þ ®è    h vi®ã 5. N Õ u   µnh      ¹m  ã  ét    h viviph c m trong nh÷ng  ×nh  Õtt¨ngnÆng   îcquy    t ti     ®  ®Þnh  ¹ §iÒu  díi y  × bÞ  ¹tgÊp  «i møc  ¹tquy  nh  i víi µnh  ti  4   ®© th   ph   ®  ph   ®Þ ®è     h vi®ã;  Õu  ã  õ 2  ×nh  Õtt¨ngnÆng   ëlªnth× bÞ  ¹tgÊp  møc  ¹t®∙    n c t  t ti     tr       ph   ba  ph   ® îcquy  nh  i víi µnh    .   ®Þ ®è    h vi®ã §i Ò u    ÷ng  ×nh  Õtsau  y  îccoilµt×nh  Õtgi¶m  Ñ: 3.­Nh t ti   ®© ®       ti   nh 1. Ng êiviph¹m  ∙       ® ng¨n chÆn,  µm  l gi¶m  ítt¸ch¹icña    ¹m  b      viph hoÆc   ù t  nguyÖn  ¾c  ôc  Ëu  kh ph h qu¶,båith ng  Öth¹i     ê thi   ;
  2. 2 2.Ng êiviph¹m  µphô  ÷  ã       l  n c thai, êicha  µnh   ng   th niªn, êicao   ng   tuæi,ng­   êi cã  Önh   b hoÆc   µn  Ëtlµm  ¹n  Õ   t t  h ch kh¶  n¨ng  Ën  nh thøc hoÆc  kh¶ n¨ng  ®iÒu  Ón  µnh    ña  ×nh; khi h vic m 3. Vi ph¹m  hoµn     do  c¶nh  Æc   Ötkhã  ® bi   kh¨n m µ     kh«ng  ù m × nh  ©y    t  g ra hoµn  c¶nh  ; ®ã 4.Vi ph¹m  tr×nh ®é   ¹chËu.    do    l  §i Ò u    ÷ng  ×nh  Õtsau  y  îccoilµt×nh  Õtt¨ngnÆng: 4.­Nh t ti   ®© ®       ti     1.Vi ph¹m  ã  chøc;    c tæ  2.Vi ph¹m  Òu  Çn     nhi l hoÆc     ¹m; t¸ ph i 3.X © m   ¹m  Òn  µ  îÝch  ña  Òu  êilao®éng;   ph quy v l   i c nhi ng     4. X © m   ¹m  Òn  µ  î Ých  ña    ng  ÷; lao ®éng  µ ngêi cha    ph quy v l  i c lao ®é n    l    thµnh niªn;   ng  µngêitµn tËt;   ng  µngêicao    ®é l   lao       ®é l   lao   tuæi; 5. Xói giôc,l«ikÐo  êi cha  µnh      ¹m,  p   éc  êi bÞ   ô        ng   th niªn viph Ð bu ng   ph thuéc vµo  × nh  Ò   ËtchÊt,tinhthÇn    ¹m;   m vv     viph 6.  ph¹m  Vi  trong  ×nh  ¹ng say  dïng  îu,bia  t tr   do  r  hoÆc  c¸c  Êt  Ých  ch k thÝch kh¸c; 7.Lîi ông     d chøc  ô,quyÒn  ¹n ®Ó     ¹m; v  h   viph 8. Lîidông  µn     ho c¶nh  Õn  chi tranh,hoµn    c¶nh thiªntaihoÆc   ã     kh kh¨n  ® Æc   Ötkh¸ccña    éi®Ó     ¹m; bi     x∙h   viph 9. Vi ph¹m     trong thêigian  ang  Êp  µnh  ×nh  ¹tcña     ® ch h h ph   b¶n  h×nh  ¸n  sù  hoÆc   ang  Êp  µnh  Õt ®Þnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh; ® ch h quy   x l    h ch 10.Sau      ¹m  ∙  ã  µnh    èntr¸nh,   khiviph ® c h vitr    che  Êu  µnh      ¹m; dh viviph 11. Kh«ng  Êp  µnh    Õt  nh  ña    ch h c¸c quy ®Þ c Thanh    µ   íc vÒ     tra Nh n   lao ®éng.  §i Ò u    êihiÖu  ö  ¹thµnh  Ýnh  µnh      ¹m  5.­Th   x ph   ch h viviph ph¸p  Ëtlao lu     ®éng: 1.ThêihiÖu  ö  ¹thµnh  Ýnh  µnh      ¹m      x ph   ch h viviph ph¸p luËtlao®éng  µ1       l  n¨m, kÓ   õngµy    ¹m  µnh  Ýnh  îcthùc hiÖn.   t  viph h ch ®    2. §èivíic¸ nh©n  Þ   ëitè,truytè hoÆc   ã  Õt  nh  a  ô  ra       b kh         c quy ®Þ ® v ¸n    xÐt  ö  x theo  ñ  ôc tè tông  ×nh  ù  µ   ã  Õt  nh  nh  th t     h s m c quy ®Þ ®× chØ  iÒu    ® tra hoÆc   nh  ®× chØ  ô    ×  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh  Õu  µnh    ã  Êu  Öu  v ¸n th b x ph   ch n h vic d hi viph¹m  µnh  Ýnh, thêihiÖu  ö  ¹tlµ 3    h ch    x ph     th¸ng kÓ   õ ngµy  ã  Õt  nh     t  c quy ®Þ ®×nh  chØ. 3. Trong  êih¹n    th   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n  vµ  §iÒu  µy,n Õu    ©n, tæ  1  2  n  c¸ nh   chøc  ã    ¹m  íihoÆc   è  ×nh  èn tr¸nh,c¶n  ëviÖc  ö  ¹tth×  c viph m   ct tr     tr   x ph   kh«ng  ¸p dông  êihiÖu    th   quy  nh  ãit¹ kho¶n  vµ  §iÒu  µy. ®Þ n    i 1  2  n §i Ò u    êih¹n  îccoilµcha  Þ  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh: 6.­Th   ®       b x l     h ch Tæ  chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹ttheo     b x ph   quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  µy, n Õu   ®Þ n  qu¸ m ét    n¨m  Ó   õ ngµy    µnh  k t  thih xong  Õt  nh  ö  ¹thoÆc   Ó   õ ngµy  quy ®Þ x ph   k t  h Õt  Öu  ùc thihµnh  Õt  nh  ö  ¹tm µ   hi l     quy ®Þ x ph   kh«ng  i ¹m  ×  îc coinh  t¸ ph th ®     cha  Þ  ö  ¹thµnh  Ýnh    ¹m  b x ph   ch viph ph¸p luËtlao®éng.     
  3. 3 C H ¬NG   II Hµ NH   VI  ¹ M,  × NH   VI  PH H THøC   µ   V MøC   ¹T PH Mô C   I VI  ¹M   ÷ NG   PH NH QUY   NH   Ò   ®Þ V QUAN   Ö   H LAO   NG ®é §i Ò u 7.­ ¹t tiÒn   Ph   200.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    µnh      c¸c h vi sau ®©y: 1. Vi  ¹m  ÷ng    ph nh quy  nh  Ò    ¬ng  ùc tiÕp,®Çy   ,  ng  êi ®Þ v tr¶ l tr     ®ñ ®ó th   h¹n,t¹  ¬ilµm  Öc;viÖc  n   ï ® îcquy  nh  ¹  Òu  cña  é   Ët lao  i  n vi   ®Ò b     ®Þ ti§i 59  B Lu     ®éng. 2. N¬i cã  ö  ông    ng  ÷  ng      sd lao ®é n nh kh«ng  ã  ç  c ch thay quÇn    ång    ¸o,bu t¾ m   µ  ång  Ö   v bu v sinh n÷    theo  quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    Òu  1, §i 116  ña  é   Ët c B Lu   lao®éng;   3. Khi quyÕt  nh  ÷ng  Ên    ã  ªnquan  n   Òn  µ  î Ých     ®Þ nh v ®Ò c li   ®Õ quy v l i cña  ô  ÷  µ  Îem   µ   ph n v tr  m kh«ng tham kh¶o    Õn  i diÖn  ÷ng  êi lao ý ki ®¹   nh ng     ®éng  ÷  n theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ t i 1,§i 118  ña  é  Ët lao®éng. c B Lu     §i Ò u    ¹ttiÒn  8.­Ph   400.000  ng  i víim ét  ®å ®è     trong nh÷ng  µnh        h visau ®©y: 1. Tr¶ ¬ng   l cho  êilao ®éng  ng     trong thêigian thö viÖc  íi       d  70%  møc ¬ng  l cÊp  Ëc  ña  b c c«ng  Öc    vi ®ã hoÆc   Ðo  µithêigian thö viÖc    ngµy  i  k d       qu¸ 60  ®è víi  c«ng  Öc  ã  vi c chøc  danh  Ò   Çn  ×nh ®é   ngh c tr   chuyªn m«n  ü  ËtbËc  i   k thu   ®¹   häc  µ    ihäc, qu¸  ngµy  i  íic«ng  Öc  ã  v trªn®¹     30  ®è v   vi c chøc  danh  nghÒ   Çn  c tr×nh    ®é trung  Êp, c«ng  ©n  ü  Ët,nh©n    c  nh k thu   viªn nghiÖp  ô, qu¸  ngµy  v  6  ®èi víi ÷ng    ng     nh lao®é kh¸c; 2. Vi ph¹m  ÷ng     nh quy  nh  Ò   êigian t¹m  êichuyÓn  êilao ®éng  ®Þ v th     th   ng     sang  µm  Öc  l vi kh¸c hoÆc   Ò   Öc   ¬ng    v vi tr¶l cho  êilao ®éng  ng     trong thêigian      ®ã   theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng;   ®Þ t i 34  B Lu     3. KhÊu  õtiÒn l ng  ña  êilao ®éng  ng    tr    ¬ c ng     nh kh«ng  cho  êilao ®éng  ng     biÕt lýdo; kh«ng       th¶o  Ën  íiBan  Êp  µnh  lu v   Ch h C«ng  oµn  ¬  ë; khÊu  õ ® cs  tr   qu¸ 30%   Òn l ng  µng    ti  ¬ h th¸ngcña  êilao ®éng    íi   ng     tr¸v   i quy  nh  ¹ kho¶n    ®Þ ti  1, §iÒu  cña  é  Ët lao®éng; 60  B Lu     4.Ng êisö  ông    ng     d lao®é kh«ng giao kÕt  îp ®ång    ng  íi êilao   h  lao®é v   ng     ®éng; giao  Õt    k kh«ng  ng  ¹  îp ®ång  ®ó lo i   h theo quy  nh  ¹  Òu  cña  é   ®Þ ti§i 27  B LuËt lao®éng;    Riªng  i  íiviÖc  ö  ông  ò  ÷  µm  Öc  ¹  ò  êng  µ  ö  ông  Õp ®è v   sd v n l vi t i tr v vsd ti   viªn,nh©n    µm  Öc  ¹  ¬  ë u  ó,nhµ  µng  uèng  µ     viªnl vi t i s l tr   c h ¨n  m kh«ng  ý  Õt  kk hîp  ng    ng  ×  Ï bÞ   ö  ¹ttheo  ®å lao ®é th s   x ph   quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  vµ  3, §i 15  kho¶n    Òu  cña  2, §i 22  NghÞ   nh  è  ®Þ s 88/CP  µy  th¸ng 12  ng 14    n¨m  1995  ña  c ChÝnh  ñ  ph quy  nh  Ò   ö  ¹tviph¹m  µnh  Ýnh  ®Þ v x ph     h ch trong c¸cho¹t®éng         v¨n ho¸,dÞch  ô      µ    v v¨n ho¸ v phßng  èng  ét  è  Ö  ¹n x∙héi. ch m s t n    5. Tõ   èi th ng îng    ý  Õt    ch   ¬ l ®Ó k k hoÆc   öa  æi, bæ   s®   sung tho¶  c lao í    ®éng  Ëp  Ó    Ën  îc yªu  Çu  ña  Ýa  t th khinh ®  c c ph yªu  Çu  ¬ng îng  c th l theo   quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu  cña  é  Ët lao®éng; t i 1,§i 46  B Lu    
  4. 4 6. Vi  ¹m  ÷ng    ph nh quy  nh  Ò   êih¹n  nh  ®Þ v th   ®× chØ  hoÆc   Ò   Öc  ¹m  v vi t øng  Òn l ng  ti  ¬ cho  êilao ®éng  ng     trong thêigian bÞ   nh       ®× chØ  îcquy  nh   ®  ®Þ t¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng;   i 92  B Lu     7.  êi sö  ông  Ng   d lao  ng  ®é kh«ng      Òn ¬ng  tr¶ ®ñ ti l cho  êi lao  ng  ng   ®é trong tr ng  îp    ê h ph¶i ngõng  Öc  lçicña  êi sö  ông    ng    vi do    ng   d lao ®é theo    quy ®Þnh  ¹ kho¶n    Òu  cña  é  Ët lao®éng; t i 1,§i 62  B Lu     8. Ng êisö  ông    ng       d lao ®é tr¶møc  Òn th ng    th¸ng tiÒn l ng  Êp  ti   ë qu¸ 6     ¬ c bËc, chøc  ô,phô  Êp  Ön  ëng    v  c hi h theo  quy  nh  i  íidoanh  ®Þ ®è v   nghiÖp  µ   Nh níc;møc   ëng  Êp  ¬n  ét    th th h m th¸ng tiÒn ¬ng  i  íidoanh    l ®è v   nghiÖp  ã  èn  cv ®Ç u    íc ngoµi,doanh  tn     nghiÖp  trong khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  nghiÖp; møc     trÝch  ëng  Êp  ¬n  th th h 10%   î nhuËn  i  íidoanh  l  i ®è v   nghiÖp   ©n  t nh theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng; t i 64  B Lu     9. Tr¶ ¬ng    l cho  êitËp  Ò,  äc  Ò   Êp  ¬n  ng   ngh h ngh th h 70%   møc ¬ng  Êp  l c bËc  ña  êilao®éng  ïng lµm  Öc  c ng     c  vi theo  quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  ®Þ ti   2,§i 23  Bé  Ët lao®éng. Lu     §i Ò u 9.­ ¹t tiÒn   Ph   1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  ÷ng  µnh    nh h vi sau  y: ®© 1. Vi ph¹m     quy  nh  Ò   êigian nghØ  ÷a ca  µ  ÷a haica  µm  Öc  ®Þ v th     gi   v gi     l vi hoÆc     ¹m    viph c¸c quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi nghØ   µng  Çn  h tu quy  nh  ¹    Òu  ®Þ t i §i c¸c 71  µ  Òu  cña  é  Ët lao®éng; v §i 72  B Lu     2. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi nghØ   Ô  ¹  Òu  cña  é   Ët lao l ti §i 73  B Lu     ®éng; 3. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   Öc  ®Þ v vi nghØ  µng  h n¨m  quy  nh  ¹ c¸c§iÒu  ®Þ ti     74,§iÒu  vµ  Òu  cña  é  Ët lao®éng;   75  §i 76  B Lu     4. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   Öc  ö  ông    ng  ÷  ã    õ th¸ng ®Þ v vi s d lao ®é n c thait     thø  hoÆc   ang  7  ® nu«icon  á  íi th¸ng tuæi quy  nh  ¹ c¸c kho¶n  vµ    nh d   12      ®Þ ti     1  2,§iÒu    115  ña  é  Ët lao®éng; c B Lu     5.Sö  ông    ng  ÷,lao ®éng  µngêicao   d lao®é n     l    tuæi,ngêitµn tËtvµo  µm        l nh÷ng  c«ng  Öc  vi nÆng   äc,nguy  Ó m   nh   hi hoÆc   Õp xóc  íic¸c chÊt ®éc  ¹i ti   v      h  tr¸ víiquy  nh  ¹  Òu     i ®Þ ti§i 113; kho¶n    Òu    3, §i 124  µ v kho¶n    Òu  3, §i 127  ña  c Bé  Ët lao®éng; Lu     6. Sö   ông  êicha  µnh    µm  ÷ng   d ng   th niªnl nh c«ng  Öc  vi nÆng   äc,nguy  nh   hiÓ m  hoÆc   Õp  óc  íic¸c chÊt ®éc  ¹itheo  ti x v       h  danh  ôc  é   m B Lao  ng    ­ ®é ­ Th ¬ng  binh  µ  héi vµ  é   tÕ  v X∙    B Y  ban  µnh  îc quy  nh  ¹  Òu  h ®  ®Þ ti§i 121  ña  é  cB LuËt lao®éng;    7. Vi ph¹m     quy  nh  Ò   Öc  ö  ýkû  Ëtlao ®éng  ®Þ v vi x l   lu     quy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ ti   2,§iÒu  vµ  Òu  cña  é  Ët lao®éng;   84  §i 87  B Lu     8. Vi ph¹m     quy  nh  Ò   êigian  ö  ông    ng  a  µnh    µ  ®Þ v th   sd lao ®é ch th niªnv lao ®éng  µ ngêi tµn  Ëtquy  nh  ¹    l    t  ®Þ ti kho¶n    Òu  1, §i 122  µ  v kho¶n    Òu  4, §i 125  ña  é  Ët lao®éng. c B Lu     §i Ò u 10.­Ph¹ttiÒn      1.500.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng  µnh      h vi sau  y: ®© 1.  ph¹m  Vi  c¸c quy  nh   Ò   êigian  µm  Öc  ®Þ v th   l vi theo    Èn    tiªuchu quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng; t i 68  B Lu    
  5. 5 2.Vi ph¹m  ÷ng     nh quy  nh  Ò   î Êp  Êt  Öc  µm  ®Þ v tr  c m vi l quy  nh  ¹ kho¶n  ®Þ t i 1, §iÒu    Õ     î Êp    Öc    17; ch ®é tr c th«ivi quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  cña  é   1, §i 42  B LuËt lao®éng;    3. Ng êisö  ông    ng  n  ¬ng  Ê m     îp ®ång    ng       d lao ®é ®¬ ph ch døt h   lao ®å tr¸i víi     quy  nh  ¹ §iÒu  vµ  Òu  cña  é  Ët lao®éng; c¸c ®Þ t i 38  §i 39  B Lu     4. Ng êisö  ông    ng  ö  ýkû  Ëtlao ®éng     d lao ®é x l   lu     kh«ng  ng  ×nh  ®ó h thøc  kû  Ët ®∙  îc quy  nh  ¹  lu   ®   ®Þ tikho¶n    Òu  vµ  Òu  cña  é   Ët    1, §i 84  §i 85  B Lu lao ®éng; 5. Vi ph¹m  ÷ng     nh quy  nh  Ò    ¬ng  ®Þ v tr¶l cho  êi lao ®éng  ng     trong tr ng   ê hîp  µm  l thªm  ê,lµm  Öc  µo  gi   vi v ban  ªm   ® quy  nh  ¹  Òu  cña  é   Ët  ®Þ ti§i 61  B Lu lao®éng;   6.Ng êisö  ông    ng    ông  Öc  ö  ¹tb»ng  ×nh     d lao®é ¸p d vi x ph   h thøc cóp ¬ng    l cña  êi lao  ng  i íiquy  nh   ¹  ng   ®é tr¸ v     ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  é   Ët    2,  60  B Lu lao ®éng; 7. Ng êi sö  ông    ng  Õ   Õp     d lao ®é k ti kh«ng  Õp  ôc thùc hiÖn  îp  ng   ti t     h ®å lao ®éng  íingêilao ®éng    v     cho  í khihaibªn  t      i tho¶  Ën  öa  æi, chÊ m     thu s ®   døt hîp ®ång    ng    lao ®é hoÆc  giao kÕt  îp ®ång    ng  íitrong tr ng  îp s¸p   h  lao ®é m   ê h     nhËp, ph©n    chiadoanh    nghiÖp,chuyÓn  Òn  ë  ÷u,quyÒn    quy sh   qu¶n  ýhoÆc   l  quyÒn  ö  ông  µis¶n  ña  sd t  c doanh  nghiÖp theo quy  nh  ¹  Òu  cña  é  ®Þ ti §i 31  B LuËt lao®éng;    8.Cã   µnh     h vigian lËn,lõadèi®Ó   ëng    Õ           h c¸cch ®é b¶o  Ó m     éi. hi x∙h §i Ò u 11.­Ph¹ttiÒn      2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng  µnh      h vi sau  y: ®© 1. Dô   ç,høa  Ñn  µ    d  h v qu¶ng    c¸o gian dèi®Ó   õa g¹tngêilao ®éng       l      quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng; t i 19  B Lu     2. Lîidông  Þch  ô  Öc  µm    ùc hiÖn  ÷ng  µnh      ¹m     d v vi l ®Ó th   nh h viviph ph¸p  luËttr¸víi     i quy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng; ®Þ t i 19  B Lu     3. Lîidông     danh  Üa  ¹y nghÒ,  ngh d  truyÒn  Ò     ôclî  ãc  étsøc  ngh ®Ó tr   ib l   , lao  ng  ®é hoÆc   ô  ç, Ðp   éc  êi häc  d d   bu ng   nghÒ,  Ëp  t nghÒ   µo  ÷ng  ¹t v nh ho   ®éng    ¹m  viph ph¸p luËtquy  nh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng;    ®Þ t  i 25  B Lu     4.  îc ®∙i,cìng  Ng     bøc lao  ng  ®é quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  cña  é  2,  5  B LuËt lao®éng;    5. Cã   µnh    ©n  Öt ®èi xö  íiphô  ÷, xóc  ¹m   h viph bi     v   n  ph danh  ù  µ  ©n  d v nh phÈ m     ng  ÷    íiquy  nh  ¹  lao ®é n tr¸ v   i ®Þ ti kho¶n    Òu  1, §i 111  ña  é   Ët    c B Lu lao ®éng; 6. Ng êisö  ông    ng  th¶ihoÆc   n  ¬ng  Ê m     îp ®ång     d lao ®é sa    ®¬ ph ch døt h   lao®éng  i víi   ng  ÷    ®è     ®é n chØ  ×  ýdo  ä  Õt  lao v l   h k h«n,cã    thai,   nghØ   thais¶n,  nu«icon  íi th¸ng tuæi tr¸víi   d  12       i quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  ®Þ ti   3, §i 111  ña  é  Ët c B Lu   lao®éng;   7. Trong      c¸c doanh  nghiÖp    ông  ¹ h×nh  ¸p d lo i   b¶o  Ó m     éib ¾t  éc, hi x∙h   bu   ngêi sö  ông   d lao  ng  ®é kh«ng  ng  ®ã b¶o  Ó m     éi ®∙  îc quy  nh   ¹ hi x∙ h   ®   ®Þ ti   kho¶n    Òu  1, §i 141  hoÆc   ng  ®ã b¶o  Ó m     éi kh«ng  ng  hi x∙ h   ®ó quy  nh   ¹ ®Þ t  i ®iÓ m       a,b,kho¶n    Òu  1,§i 149  ña  é  Ët lao®éng; c B Lu     8.Ng êisö  ông    ng  ng     d lao®é ®ã b¶o  Ó m     éichË m   õ30  µy  ëlªn hi x∙h   t   ng tr     kÓ   õ ngµy  ng  t  ®ã b¶o  Ó m     éi th¸ng tr c liÒn  Ò   hi x∙ h     í  k quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 37,
  6. 6 §iÒu  Ö  l B¶o  Ó m     éi ban  µnh  Ìm  hi x∙ h   h k theo NghÞ   nh  è  ®Þ s 12/CP  µy    ng 26 th¸ng1    n¨m  1995  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph §i Ò u 12.­Ph¹ttiÒn      3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng  µnh      h vi sau  y: ®© 1. Tr¶ ¬ng    l cho  êi lao ®éng  Êp  ¬n  ng     th h møc  ¬ng  èithiÓu  l t  hoÆc     tr¶ b»ng  møc ¬ng  èi Óu ®èi víi   ng  l t  thi       ®é chuyªn m«n  ü  Ët®∙  lao   k thu   qua  o  ¹o ®µ t   tr¸ víiquy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  é   Ët lao ®éng, trõtr ng  îp    i ®Þ ti §i 55  §i 56  B Lu        ê h   cã quy  nh  ®Þ kh¸ccña  Ýnh  ñ;   Ch ph 2.  ã   µnh    ¹o  ùc;cã  µnh    µm  Ch vi b l   h vi l tæn  ¹im¸y, thiÕt bÞ,  µis¶n  h      t  doanh nghiÖp hoÆc   ã  µnh    © m   ¹m  Ëttù,an  µn  ch vix ph tr     to c«ng  éng c trong  khi®×nh    c«ng    íi tr¸v   i quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  ®Þ t  i 3,§i 173  ña  é  Ët lao®éng; c B Lu     3. TrïdËp,    ïngêi tham    nh     tr¶th     gia ®× c«ng hoÆc   êi l∙nh ®¹o  nh  ng     ®× c«ng    íi tr¸v   i quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  ®Þ t  i 1,§i 178  ña  é  Ët lao®éng; c B Lu     4. C¶n  ëviÖc  ùc hiÖn  Òn  nh    tr   th   quy ®× c«ng hoÆc   p   éc  êi kh¸c Ð bu ng     ®×nh c«ng    íi tr¸v   i quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  ®Þ t i 2,§i 178  ña  é  Ët lao®éng; c B Lu     5.Vi ph¹m  Õt ®Þnh  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ¹m     quy   c Th t   ph v vi t ho∙n ®×nh   c«ng, ngõng  éc  nh     cu ®× c«ng hoÆc   è  ×nh  nh  ct ®× c«ng trong c¸c doanh  nghiÖp  éc danh  ôc  Ýnh  ñ  thu   m Ch ph quy  nh  ®Þ kh«ng  îc®×nh  ®  c«ng. Mô C   II VI  ¹M   ÷ NG   PH NH QUY   NH   Ò     µ N   ®Þ V AN TO LAO   NG ®é §i Ò u 13.­ ¹t tiÒn   Ph   200.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  ÷ng  µnh    nh h vi sau  y: ®© 1. Ng êilao ®éng    ¹m         viph c¸c quy  nh  Ò   toµn    ng  ®Þ v an  lao ®é quy  nh   ®Þ t¹ kho¶n    Òu  cña  é  Ët lao®éng;   i 1,§i 95  B Lu     2. Ng êi lao ®éng       kh«ng  ö  ông    ¬ng  Ön  sd c¸c ph ti b¶o  é    ng  µ   h lao ®é m ngêisö  ông    ng  ∙   d lao®é ® trang bÞ.   §i Ò u 14.­Ph¹ttiÒn      1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng  µnh      h vi sau  y: ®© 1. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   chøc  Ên  Ön, híng  Én, th«ng    ®Þ v tæ  hu luy   d  b¸o cho  êi lao ®éng  Ò   ÷ng  ng     v nh quy  nh,  Ön  ®Þ bi ph¸p  µm  Öc  toµn,nh÷ng  l vi an    kh¶ n¨ng    ¹n    ng  Çn    tain lao ®é c ®Ò phßng  îcquy  nh  ¹  Òu  ®  ®Þ ti §i 102  ña  é  cB LuËt lao®éng;    2. Kh«ng  ùc  Ön  ÷ng    th hi nh quy  nh  Ò     Õt,bè  Ý c«ng  Öc  ®Þ v gi¶iquy   tr   vi phïhîp víi      søc  Îngêilao®éng  Þ  Önh  Ò   kho      bb ngh nghiÖp hoÆc   Þ    ¹n lao b tai     n ®éng  theo  Õt  Ën  ña  éi  ng  k lu c H ®å gi¸m  nh  khoa  ®Þ y  quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    1, §iÒu  107  ña  é  Ët lao®éng. c B Lu     §i Ò u 15.­Ph¹ttiÒn      2.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng  µnh      h vi sau  y: ®© 1. Vi ph¹m  ÷ng     nh quy  nh  Ò   ®Þ v trang bÞ,  ¬ng  Ön    ph ti b¶o  Ö     ©n; v c¸ nh   båidìng hiÖn  Ët cho  ÷ng  êi lµm      v  nh ng   c«ng  Öc  ã  Õu  è nguy  Ó m,  c  vi c y t  hi ®é h¹i® îcquy  nh  ¹ §iÒu     ®Þ t i 101  µ  Òu  v §i 104  ña  é  Ët lao®éng; c B Lu    
  7. 7 2. Kh«ng    thanh      to¸nc¸c kho¶n    Ý  tÕ  õ khis¬  chiph y  t     cøu,cÊp    cøu  n   ®Õ khi ®iÒu  Þ xong    tr   cho  êi bÞ     ¹n  ®éng  ng   tain lao  hoÆc   Önh  b nghÒ  nghiÖp  theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu    ®Þ t i 2,§i 107  ña  é  Ët lao®éng; c B Lu     3. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  Ò   î Êp, båith ng  ®Þ v tr  c     ê cho  êilao ®éng    ä  ng     khih bÞ     ¹n  tain lao  ng,  Önh  ®é b nghÒ  nghiÖp trong c¸c  êng  îp  tr h quy  nh   ¹ ®Þ t i kho¶n  vµ  2  kho¶n    Òu  3,§i 107  ña  é  Ët lao®éng; c B Lu     4. Kh«ng    khai b¸o      ¹n    ng    khi tain lao ®é x¶y    ra,kh«ng  èng  b¸o    th kª  c¸o ®Þnh  ú  Ò     ¹n lao®éng, b Önh  Ò   k v tai     n   ngh nghiÖp  theo quy  nh  ¹ §iÒu      ®Þ t i 108 cña  é  Ët lao®éng; B Lu     5. Kh«ng  nh  ú  Óm       öa    ®Þ k ki tra,tu s m¸y, thiÕtbÞ   µ  ëng, kho  µng      nh x   t theo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  é  Ët lao®éng.   ®Þ t  i 1,§i 98  B Lu     §i Ò u 16.­Ph¹ttiÒn      3.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng  µnh      h vi sau  y: ®© 1. Kh«ng  ã    ¬ng  Ön    c c¸c ph ti che  ¾n    é  Ën  Ô   ©y  ch c¸c b ph dg nguy  Ó m   hi cña  m¸y,thiÕtbÞ; kh«ng  ã       c b¶ng  chØ  Én  Ò   toµn    ng    ÷ng  ¬i d v an  lao ®é ë nh n  lµm  Öc,n¬i® Æt  vi     m¸y, thiÕtbÞ, n¬icã  Õu  è nguy  Ó m,  c  ¹itheo         y t  hi ®é h   quy ®Þnh  ¹ §iÒu  cña  é  Ët lao®éng; t i 98  B Lu     2. Vi  ¹m  ÷ng    ph nh quy  nh  Ò   ®Þ v trang bÞ   ¬ng  Ön  ü  Ët,y  Õ  µ    ph ti k thu   t v trang bÞ    b¶o  é    ng  Ých  îp ®Ó   h lao®é th h   b¶o  ¶m   ® øng  cøu  Þp  êikhix¶y    k th     ra sù  è,tain¹n    ng    ÷ng  ¬ilµm  Öc  ã  Õu  è nguy  Ó m,  c  ¹i  c   lao ®é ë nh n  vi c y t  hi ®é h , d Ô   ©y    ¹n lao®éng  îcquy  nh  ¹ §iÒu  g tai     n ®  ®Þ t  i 100  ña  é  Ët lao®éng. c B Lu     §i Ò u 17.­Ph¹ttiÒn      5.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong nh÷ng  µnh      h vi sau  y: ®© 1. Vi ph¹m    Èn  toµn    ng, trong viÖc     tiªuchu an  lao ®é     s¶n  Êt,sö  ông, xu   d   b¶o  qu¶n, l gi÷,tµng  ÷,vËn   u    tr   chuyÓn  i  íic¸c lo¹  ®è v     i m¸y, thiÕtbÞ,  Ët t vµ      v    c¸cchÊtcã    Çu      yªu c nghiªm  ngÆt  Ò   toµn    ng, theo  v an  lao ®é   danh  ôc  Bé   m do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héiban  µnh;   X∙    h 2.­Che  Êu    d hoÆc   khaib¸o    ù  ËtvÒ     ¹n    ng, b Önh  Ò     sais th   tain lao ®é   ngh nghiÖp  îcquy  nh  ¹ §iÒu  ®  ®Þ t  i 108  ña  é  Ët lao®éng c B Lu     §i Ò u 18.­ ¹t tiÒn   Ph   10.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong    µnh    c¸c h vi sau  y: ®© 1. Kh«ng  ã  Ën    c lu chøng  Ò     Ön  v c¸c bi ph¸p  b¶o  ¶m   toµn    ng  ® an  lao ®é khi x©y  ùng  íi,c¶it¹o c¬  ë      d m       s ®Ó s¶n  Êt,sö  ông, b¶o  xu   d   qu¶n, l gi÷ vµ   u    tµng  ÷c¸c lo¹  tr     i m¸y, thiÕtbÞ,  Ët t vµ    Êt cã      v    c¸c ch   yªu  Çu c nghiªm  ngÆt  Ò   v an  µn    ng  to lao ®é theo  danh  ôc  Bé  m do  Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héiban    X∙    hµnh; 2. Vi ph¹m       c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v khaib¸o;®¨ng  ý  µ    Êp  Êy phÐp  i    k v xinc gi   ®è   víic¸c lo¹    i m¸y, thiÕtbÞ,  Ët t    Êt cã  cÇu      v  ,c¸c ch   yªu  nghiªm ngÆt  Ò   toµn  v an  lao®éng    theo danh  ôc  Bé    m do  Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éiban  µnh;   X∙ h   h 3. Ng êi sö  ông    ng    ¹m       d lao ®é viph c¸c quy  nh  Ò   toµn    ng  ®Þ v an  lao ®é ®Ó   ra tai ¹n lao®éng  Õt  êihoÆc     ¹n lao®éng  x¶y          n ch ng   tai     n nghiªm  äng ® îc tr     quy  nh  ¹ c¸cv¨n b¶n  ®Þ t      i ph¸p luËthiÖn  µnh.    h
  8. 8 Mô C   I II VI  ¹ M  ÷ NG   PH NH QUY   NH   Ò   ñ   ôC  µ NH   Ý NH   ®Þ V TH T H CH QU¶N   ý  L NH µ   íC  Ò   N V LAO   NG ®é §i Ò u 19.­ ¹t tiÒn   Ph   400.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong  ÷ng  µnh    nh h vi sau  y: ®© 1.  ph¹m  ét  Vi  m trong  ÷ng  nh quy  nh   ¹  Òu  ®Þ t i§i 182  ña  é   Ët    c B Lu lao ®éng  Ò: v a) Khaitr×nh viÖc  ö  ông    ng;       sd lao®é b) B¸o    ×nh  ×nh    c¸o t h thay ® æi  ©n    nh c«ng; c) B¸o c¸o  Öc  Ê m   vi ch døt  ö  ông  sd lao  ng   ®é trong  êng  îp  tr h doanh  nghiÖp  Ê m     ¹t®éng. ch døt ho   2.Nh÷ng  ¬isö  ông  õ10  êilao®éng  ëlªn, êisö  ông    ng    n  d t   ng     tr    ng   d lao ®é viph¹m  ÷ng    nh quy  nh  Ò   Öc  Ëp sæ     ng, sæ  ¬ng,sæ   ®Þ v vi l   lao ®é   l   b¶o  Ó m     hi x∙ héitheo quy  nh  ña  é      ®Þ c B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ    éi.   X∙ h §i Ò u 20.­Ph¹ttiÒn      1.000.000  ng  i  íim ét  ®å ®è v   trong c¸c hµnh         vivi ph¹m  sau  y: ®© 1. Kh«ng  ¨ng  ý  éiquy    ng  ¹  ë     ® kn  lao ®é t i Lao  ng    ¬ng  S ®é ­ Th binh vµ      X∙ héitheo quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  cña  é  Ët lao®éng;     ®Þ t i 3,§i 82  B Lu     2. Sau    ∙  ý  Õt    khi® k k tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  µ   í    t th m kh«ng  ¨ng  ý  ¹  ë  ® k tiS Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héitheo    X∙    quy  nh  ¹  Òu  cña  é   Ët lao ®Þ ti§i 47  B Lu     ®éng; 3. Quy Õt  nh  ö  ý kû  Ëtlao ®éng    ®Þ x l   lu     kh«ng  ng  Èm   Òn  ®ó th quy theo  quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 21.­Ph¹ttiÒn      3.000.000 ®ång  i víi ét    ®è     m trong c¸c hµnh         visau ®©y: 1. Vi ph¹m       c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   Öc  a  êi lao ®éng  Öt lu   vi ® ng     Vi   Nam   i  ícngoµilµm  Öc,nhËn  êinícngoµivµo  µm  Öc  ¹ ViÖtNam; ®n    vi   ng       l vi t   i   2. Ng êinícngoµilµm  Öc  êng         vi th xuyªn cho      c¸c doanh nghiÖp,tæ    chøc  ViÖt Nam     hoÆc  cho doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc ngoµi t¹  Öt Nam     c v ®Ç t n    i Vi   vi ph¹m    c¸c quy  nh   Ò     Êp  µ  ö  ông  Êy  Ðp  ®Þ v xin c vsd gi ph lao  ng  ®é theo    quy ®Þnh  ¹  ti kho¶n    Òu  1, §i 133  ña  é   Ët lao ®éng  µ    c B Lu     v c¸c quy  nh  ®Þ kh¸c cña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   CH ¬NG   I II TH È M   QUY Ò N    ñ   ôC  ö   ¹T ­TH T X PH §i Ò u 22.­ 1. Thanh   tra viªn lao  ng   ã    ®é c quyÒn   ¹t c¶nh  ph   c¸o, ph¹t tiÒn  n       ®Õ 200.000  ng  µ  ã  Òn    ông    ×nh  ¹tbæ   ®å v c quy ¸p d c¸c h ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  xö  ýkh¸ctheo  l    quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  c,kho¶n    Òu  cña  1, §i 34  Ph¸p  Önh  ö  ývi l x l    ph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  h ch ng 6    n¨m 1995.
  9. 9 2. Ch¸nh    thanh      ng,  ñ  ëng  ¬  tra lao ®é Th tr c quan  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng  Thanh    µ   íc vÒ     ng  Êp  ë   ã  Òn  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn tra Nh n   lao ®é c S c quy ph   c¸o,ph     ®Õ n  10.000.000  ng  µ  ã  Òn  dông    ×nh  ¹tbæ   ®å v c quy ¸p  c¸c h ph   sung  µ    v c¸c biÖn  ph¸p  ö  ýkh¸c theo  x l    quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti® c, kho¶n    Òu  cña  2, §i 34  Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  x l    h ch ng 6    n¨m  1995. 3. Ch¸nh    thanh      ng,  ñ  ëng  ¬  tra lao ®é Th tr c quan  ùc  Ön  th hi chøc  n¨ng  thanh      ng  Êp  é  ã  Òn  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn ®Õ n   tralao®é c B c quy ph   c¸o,ph     20.000.000   ®ång  µ  ã  Òn    ông    ×nh  ¹tbæ   v c quy ¸p d c¸ch ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p xö  ýkh¸c   l    theo quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ t i® c, kho¶n    Òu  cña  3, §i 34  Ph¸p  Önh  ö  ý vi ph¹m   l x l    hµnh  Ýnh  µy  th¸ng7  ch ng 6    n¨m  1995. 4. Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  Ön,  Ën, thÞ    µnh  è  éc  nh d huy qu   x∙,th ph thu tØnh  ã  Òn  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn  n   c quy ph   c¸o,ph   ®Õ 10.000.000  ng  µ  ã  Òn  ®å v c quy ¸p dông    ×nh  ¹tbæ     c¸c h ph   sung  µ    Ön  v c¸c bi ph¸p  ö  ýkh¸c theo  x l    quy  nh  ¹  ®Þ ti ®iÓ m     Òu  cña  c,§i 27  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7    l x l    h ch ng 6    n¨m 1995. 5.Chñ  Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ã    ph tr     ¬c quyÒn  ¹tc¶nh    ¹ttiÒn  n   ph   c¸o,ph   ®Õ 10.000.000  ng  µ  ã  Òn  dông  ®å v c quy ¸p  c¸ch×nh  ¹tbæ     ph   sung  µ    Ön  v c¸cbi ph¸p xö  ýkh¸ctheo    l    quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  g, §iÒu  cña  28  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  l x l    h ch ng 6    n¨m 1995. §i Ò u 23.­NgoµiviÖc    ông        ¸p d c¸c quy  nh  ö  ¹t®∙  îcquy  nh   ®Þ x ph   ®   ®Þ t¹  ¬ng    ña  iCh IIc NghÞ   nh  µy, tuú  ®Þ n   theo  Ýnh  Êt,møc       ¹m, ngêi t ch   ®é viph     cã  Èm  Òn  ö  ¹tquy  nh  ¹  Òu  cña  th quy x ph   ®Þ ti §i 22  NghÞ   nh  µy  ã  Òn  ®Þ n c quy ¸p dông    hoÆc   Õn  Þ  ¬  ki ngh c quan  µ   íccã  Èm  Òn    ông    Ön  Nh n   th quy ¸p d c¸c bi ph¸p  µnh  Ýnh  h ch kh¸c theo    quy  nh  ¹  ®Þ tikho¶n    Òu  4, §i 187  µ  Òu  v §i 192  ña  c Bé  Ët lao®éng. Lu     §i Ò u 24.­V Ò   ñ tôcxö  ¹thµnh  Ýnh  ÷ng    ¹m    th     ph   ch nh viph ph¸p luËtlao      ®éng  ph¶itu©n    theo quy  nh  ¹  Òu    Òu    Òu    Òu    Òu  ®Þ ti §i 45, §i 46, §i 47, §i 48, §i 49, §iÒu    Òu    Òu    Òu  vµ  Òu  trong Ch ¬ng  cña    50, §i 53, §i 54, §i 55  §i 56    VI  Ph¸p  lÖnh  ö  ýviph¹m  µnh  Ýnh  µy  th¸ng7  x l    h ch ng 6    n¨m  1995.  CH ¬NG   IV §IÒU  KHO¶N   THI  µ NH H §i Ò u 25.­NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  th¸ng7    ®Þ n c hi l     1    n¨m  1996. §i Ò u 26.­M äi  chøc,c¸ nh©n  ã  µnh      ¹m  ÷ng    tæ     ch viviph nh quy  nh   ®Þ cña  NghÞ   nh  µy  ®Þ n hoÆc   êi cã  Èm   Òn  ö  ¹ttheo  ng   th quy x ph   quy  nh  ¹ ®Þ t i §iÒu  cña  22  NghÞ   nh  µy  µ     ¹m    ®Þ n m viph c¸c quy  nh  ö  ¹thµnh  Ýnh  ®Þ x ph   ch vÒ   µnh      ¹m  h viviph ph¸p  Ëtlao ®éng  lu     hoÆc   êikh«ng  ã  Èm  Òn  ö  ng   c th quy x ph¹tm µ   ú tiÖn xö  ¹tth× tuú theo  Ýnh  Êt,møc      ¹m  ÏbÞ  ö  ¹t   tu     ph       t ch   ®é viph s   x ph   hµnh  Ýnh, bÞ   ö  ýkû  ËthoÆc   Þ     ch   x l   lu   b truy cøu tr¸chnhiÖ m   ×nh  ù, n Õu     h s  g©y  Öth¹ivÒ   ËtchÊtth× ph¶ibåith ng. thi     v         ê §i Ò u 27.­Tæ     chøc, c¸ nh©n  Þ   ö  ¹thµnh  Ýnh     b x ph   ch theo quy  nh   ®Þ t¹  iNghÞ   nh  µy  ã  Òn  Õu  ¹ivÒ   Õt  nh  ö  ¹tlªncÊp    ®Þ n c quy khi n   quy ®Þ x ph     trªn trùctiÕp cña  êira quyÕt ®Þnh.     ng       Thñ   ôc  Õu  ¹ivµ    t khi n   gi¶iquyÕt  Õu  ¹iquyÕt  nh   ö  ¹t hµnh  khi n   ®Þ x ph   chÝnh  i  íihµnh      ¹m  ®è v   viviph ph¸p  ËtvÒ     ng  lu   lao ®é ph¶itu©n    theo      c¸c quy
  10. 10 ® Þnh  ¹  Òu    Òu    Òu  vµ  Òu  cña  ti §i 87, §i 88, §i 89  §i 90  Ph¸p  Önh  ö  ýviph¹m   l x l    hµnh  Ýnh  µy  th¸ng7  ch ng 6    n¨m 1995. §i Ò u 28.­ é    B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi phèi hîp  íiBé   µi v X∙      v  T   chÝnh quy  nh  Ò   É u       µ  Ó  ®Þ vm biªn laiv th thøc  ép  Òn  ¹tvµo  ©n  n ti ph   ng s¸ch   nhµ  íc. n §i Ò u  29.­ é   ëng, Thñ   ëng c¬ quan ngang Bé, c¬   B tr tr quan  éc thu   ChÝnh  ñ; Chñ   Þch  û   ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ­ ¬ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
Đồng bộ tài khoản