Nghị định 53/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
120
lượt xem
23
download

Nghị định 53/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 53/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 53/2005/NĐ-CP

 1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ****** ********* S : 53/2005/N -CP Hà N i, ngày 19 tháng 4 năm 2005 NGHN NNH QUY NNH CHI TI T VÀ HƯ NG D N THI HÀNH LU T KHI U N I, T CÁO VÀ LU T S A I, B SUNG M T S I U C A LU T KHI U N I, T CÁO CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Khi u n i, t cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004; Theo ngh c a T ng thanh tra, NGHN NNH : Chương 1: KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH HÀNH CHÍNH, HÀNH VI HÀNH CHÍNH M C 1: KHI U N I VÀ VI C X LÝ ƠN KHI U N I i u 1. Cơ quan nhà nư c th lý khi u n i gi i quy t khi có các i u ki n sau ây: 1. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có quy n, l i ích h p pháp ch u tác ng tr c ti p b i quy t nh hành chính, hành vi hành chính mà mình khi u n i. 2. Ngư i khi u n i ph i là ngư i có năng l c hành vi y theo quy nh c a pháp lu t; trong trư ng h p thông qua ngư i i di n th c hi n vi c khi u n i thì ngư i i di n ph i theo quy nh t i i u 2 c a Ngh nh này. 3. Ngư i khi u n i ph i làm ơn khi u n i và g i n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t trong th i hi u, th i h n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo. 4. Vi c khi u n i chưa có quy t nh gi i quy t cu i cùng. 5. Vi c khi u n i chưa ư c toà án th lý gi i quy t. i u 2.
 2. 1. Công dân t mình ho c thông qua ngư i i di n theo quy nh pháp lu t th c hi n quy n khi u n i; khi th c hi n vi c khi u n i, ngư i i di n ph i có gi y t ch ng minh v i cơ quan nhà nư c có thNm quy n v vi c i di n h p pháp c a mình. 2. Cơ quan th c hi n quy n khi u n i thông qua ngư i i di n là Th trư ng cơ quan ó. Th trư ng cơ quan có th y quy n cho ngư i i di n theo quy nh c a pháp lu t th c hi n quy n khi u n i. 3. T ch c th c hi n quy n khi u n i thông qua ngư i i di n là ngư i ng u t ch c ó ư c quy nh trong quy t nh thành l p t ch c ho c trong i u l c a t ch c. Ngư i ng u t ch c có th u quy n cho ngư i i di n theo quy nh c a pháp lu t th c hi n quy n khi u n i. i u 3. Trong trư ng h p ngư i khi u n i không th c hi n ư c vi c khi u n i theo úng th i hi u vì m au, thiên tai, ch h a, i công tác, h c t p nơi xa ho c vì nh ng tr ng i khách quan khác thì th i gian có tr ng i không tính vào th i hi u khi u n i; ngư i khi u n i ph i xu t trình gi y xác nh n c a y ban nhân dân c p xã, cơ s y t ho c cơ quan, t ch c nơi ngư i khi u n i làm vi c v tr ng i khách quan v i cơ quan có thNm quy n gi i quy t khi u n i. i u 4. Trong quá trình th c hi n vi c khi u n i, ngư i khi u n i v n ph i ch p hành quy t nh hành chính mà mình khi u n i, tr trư ng h p quy t nh ó b t m ình ch thi hành theo quy nh t i i u 35, i u 42 c a Lu t Khi u n i, t cáo. i u 5. Cơ quan nhà nư c khi nh n ư c ơn khi u n i thì x lý như sau: 1. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t và có các i u ki n quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này thì ph i th lý gi i quy t; trong trư ng h p ơn khi u n i có ch ký c a nhi u ngư i thì có trách nhi m hư ng d n ngư i khi u n i vi t thành ơn riêng th c hi n vi c khi u n i. 2. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t nhưng không các i u ki n th lý gi i quy t theo quy nh t i i u 1 c a Ngh nh này thì có văn b n tr l i cho ngư i khi u n i bi t rõ lý do không th lý. 3. i v i ơn v a có n i dung khi u n i, v a có n i dung t cáo thì cơ quan nh n ư c có trách nhi m x lý n i dung khi u n i theo quy nh t i kho n 1, kho n 2 và kho n 5 i u này, còn n i dung t cáo thì x lý theo quy nh t i i u 42 c a Ngh nh này. 4. i v i ơn khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a c p dư i nhưng quá th i h n quy nh mà chưa ư c gi i quy t thì Th trư ng cơ quan nhà nư c c p trên yêu c u c p dư i gi i quy t, ng th i có trách nhi m ch o, ki m tra, ôn c vi c gi i quy t c a c p dư i và áp d ng bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i ngư i thi u trách nhi m ho c c tình trì hoãn vi c gi i quy t khi u n i ó. Trong trư ng h p c n áp d ng bi n pháp vư t quá thNm quy n c a mình thì ki n ngh cơ quan nhà nư c, ngư i có thNm quy n x lý. 5. i v i ơn khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t, ơn khi u n i v v vi c ã có quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng thì cơ quan nh n ư c ơn không có
 3. trách nhi m th lý nhưng có văn b n ch d n, tr l i ngư i khi u n i. Vi c ch d n, tr l i ch th c hi n m t l n i v i m t v vi c khi u n i; trong trư ng h p ngư i khi u n i g i kèm các gi y t , tài li u là b n g c liên quan n v vi c khi u n i thì cơ quan nh n ư c tr l i các gi y t , tài li u ó cho ngư i khi u n i. i u 6. Cơ quan nhà nư c nh n ư c ơn khi u n i do i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c thành viên c a M t tr n ho c các cơ quan báo chí chuy n n, n u thu c thNm quy n gi i quy t thì th lý gi i quy t và thông báo b ng văn b n cho cơ quan, t ch c ho c cá nhân ã chuy n ơn n bi t; n u ơn khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t thì g i tr l i và thông báo b ng văn b n cho cơ quan, t ch c ho c cá nhân ã chuy n ơn bi t. i u 7. Các cơ quan Thanh tra Nhà nư c khi nh n ư c ơn khi u n i thu c thNm quy n c a Th trư ng cơ quan hành chính nhà nư c cùng c p có trách nhi m xem xét và báo cáo Th trư ng cơ quan hành chính nhà nư c cùng c p quy t nh vi c th lý gi i quy t khi u n i ó. M C 2: TRÁCH NHI M C A TH TRƯ NG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C TRONG VI C GI I QUY T KHI U N I i u 8. 1. Trong quá trình gi i quy t khi u n i, ngư i gi i quy t khi u n i l n u ph i g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan làm rõ n i dung khi u n i, yêu c u c a ngư i khi u n i và hư ng gi i quy t khi u n i; vi c g p g , i tho i ph i ti n hành công khai, dân ch ; n u th y c n thi t có th m i i di n t ch c chính tr - xã h i tham d . i v i gi i quy t khi u n i các l n ti p theo, vi c g p g , i tho i tr c ti p ch th c hi n khi th y c n thi t. Trong trư ng h p khi u n i là v vi c ph c t p, ông ngư i, gay g t, kéo dài thì ngư i gi i quy t khi u n i các l n ti p theo ph i g p g , i tho i tr c ti p v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n và l i ích liên quan. Vi c g p g , i tho i ư c ti n hành như l n u. Ngư i khi u n i ư c u quy n cho ngư i i di n c a mình tham gia vi c g p g , i tho i. 2. Ngư i gi i quy t khi u n i có trách nhi m thông báo b ng văn b n v i ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan, i di n t ch c chính tr - xã h i bi t th i gian, a i m, n i dung vi c g p g , i tho i; ngư i ư c thông báo có trách nhi m n úng th i gian, a i m, thành ph n như trong thông báo. 3. Khi g p g , i tho i, ngư i gi i quy t khi u n i ph i nêu rõ n i dung c n i tho i, k t qu vi c xác minh n i dung v vi c khi u n i; ngư i tham gia i tho i có quy n phát bi u ý ki n, ưa ra nh ng b ng ch ng có liên quan n v vi c khi u n i và yêu c u c a mình. 4. Vi c g p g , i tho i ph i ư c l p thành biên b n; biên b n ph i ghi rõ ý ki n c a nh ng ngư i tham gia, tóm t t k t qu v các n i dung ã i tho i, có ch ký c a
 4. ngư i tham gia; trư ng h p ngư i tham gia i tho i không ký xác nh n thì ph i ghi rõ lý do; biên b n này ư c lưu vào h sơ v vi c khi u n i. 5. K t qu vi c g p g , i tho i là m t trong các căn c làm cơ s cho vi c gi i quy t khi u n i. i u 9. 1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, Ch t ch y ban nhân dân c p xã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan và y ban nhân dân c p huy n; khi c n thi t công b công khai quy t nh gi i quy t khi u n i. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình. i u 10. Th trư ng cơ quan thu c y ban nhân dân c p huy n, Th trư ng cơ quan thu c S , cơ quan thu c B , cơ quan thu c cơ quan ngang B , cơ quan thu c cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n. Vi c gi i quy t theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và i u 9 c a Ngh nh này. i u 11. 1. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. Chánh thanh tra c p huy n có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n. 2. Căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i c a Chánh thanh tra c p huy n, Ch t ch y ban nhân dân c p huy n ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i trong th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan và y ban nhân dân c p t nh; khi c n thi t công b công khai quy t nh gi i quy t khi u n i.
 5. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình; ki m tra, ôn c cơ quan, ơn v c p dư i trong vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t. i u 12. 1. Giám c S và c p tương ương thu c y ban nhân dân c p t nh (g i chung là Giám c S ) có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. Chánh thanh tra S có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n c a Giám c S . 2. Căn c quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i c a Chánh thanh tra S , Giám c S ban hành quy t nh gi i quy t trong th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. 3. Giám c S có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan và ngư i có thNm quy n gi i quy t ti p theo; khi c n thi t công b công khai quy t nh gi i quy t khi u n i. 4. Giám c S có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình; ki m tra, ôn c cơ quan, ơn v c p dư i trong vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t. i u 13. 1. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. Chánh thanh tra c p t nh có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh. 2. Căn c vào quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i c a Chánh thanh tra c p t nh, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i theo th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. i v i nh ng v vi c ph c t p, trư c khi ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ph i tham kh o ý ki n c a B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph v nh ng n i dung có liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B , ngành ó; khi tham kh o ý ki n ph i nêu rõ n i dung v vi c và nh ng n i dung c n tham kh o ý ki n; B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph nh n ư c ngh tham kh o ý ki n có trách nhi m tr l i trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ngh .
 6. 3. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan; B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B có thNm quy n gi i quy t ti p theo i v i v vi c khi u n i ó. N u là quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng thì g i quy t nh gi i quy t khi u n i n Th tư ng Chính ph , T ng thanh tra và B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c liên quan n n i dung khi u n i. Khi c n thi t công b công khai quy t nh gi i quy t khi u n i. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình; ki m tra, ôn c cơ quan, ơn v c p dư i trong vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t. i u 14. 1. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. Chánh thanh tra B có trách nhi m xác minh, k t lu n, ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n c a B trư ng. 2. Căn c vào quy nh c a pháp lu t, k t qu g p g , i tho i, k t qu thNm tra xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t khi u n i, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph ban hành quy t nh gi i quy t trong th i h n quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo. i v i nh ng v vi c ph c t p thì trư c khi ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ph i tham kh o ý ki n c a B , ngành, y ban nhân dân c p t nh v nh ng n i dung có liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B , ngành, a phương ó. Khi tham kh o ý ki n ph i nêu rõ n i dung v vi c và nh ng n i dung c n tham kh o ý ki n. Cơ quan nh n ư c ngh tham kh o ý ki n có trách nhi m tr l i trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c ngh . 3. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m g i quy t nh gi i quy t khi u n i cho ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, ngư i có quy n, l i ích liên quan. N u là quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng thì g i quy t nh gi i quy t khi u n i n Th tư ng Chính ph và T ng thanh tra. Khi c n thi t công b công khai quy t nh gi i quy t khi u n i. 4. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có trách nhi m thi hành, t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t trong ph m vi trách nhi m c a mình; ki m tra, ôn c cơ quan, ơn v thu c thNm quy n qu n lý trong vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i ã có hi u l c pháp lu t. i u 15. T ng thanh tra có th m quy n:
 7. 1. Gi i quy t khi u n i thu c thNm quy n theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Giúp Th tư ng Chính ph theo dõi, ôn c các B , cơ quan ngang B gi i quy t khi u n i có liên quan t i nhi u a phương, nhi u lĩnh v c qu n lý nhà nư c. 3. Giúp Th tư ng Chính ph xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh; trong trư ng h p phát hi n có vi ph m pháp lu t gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c thì ki n ngh ho c yêu c u ngư i ã ban hành quy t nh xem xét l i. N u sau 30 ngày mà ki n ngh ho c yêu c u không ư c th c hi n thì báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 16. Ngư i gi i quy t khi u n i ph i ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i theo các n i dung quy nh t i i u 38, i u 45 c a Lu t Khi u n i, t cáo; không dùng thông báo, biên b n cu c h p ho c các hình th c văn b n khác thay th quy t nh gi i quy t khi u n i. M C 3: VI C THI HÀNH QUY T NNH GI I QUY T KHI U N I i u 17. Quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t ph i ư c cá nhân, cơ quan, t ch c nghiêm ch nh ch p hành; ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i có trách nhi m ôn c, ki m tra, áp d ng các bi n pháp c n thi t theo thNm quy n ho c yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n áp d ng các bi n pháp c n thi t quy t nh gi i quy t khi u n i ư c thi hành nghiêm ch nh. Trong trư ng h p c n thi t, ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i yêu c u các cơ quan ch c năng ph i h p t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t. i u 18. Căn c vào n i dung quy t nh gi i quy t khi u n i c a ngư i có thNm quy n, Th trư ng cơ quan nhà nư c có quy t nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i có trách nhi m: 1. Ban hành quy t nh hành chính thay th ho c s a i quy t nh hành chính b khi u n i và t ch c th c hi n quy t nh ó, ch m d t hành vi hành chính b khi u n i trong trư ng h p n i dung khi u n i là úng; b i thư ng thi t h i, khôi ph c quy n, l i ích h p pháp cho ngư i b thi t h i theo quy nh c a pháp lu t. 2. Gi i thích, yêu c u ngư i khi u n i ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t khi u n i, n u n i dung khi u n i không úng; trong trư ng h p c n thi t yêu c u các cơ quan ch c năng th c hi n các bi n pháp theo thNm quy n b o m vi c thi hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t. i u 19. Th trư ng cơ quan nhà nư c c p trên có trách nhi m ki m tra, ôn c Th trư ng cơ quan nhà nư c c p dư i ã có quy t nh hành chính, hành vi hành chính b khi u n i th c hi n trách nhi m quy nh t i i u 18 c a Ngh nh này; trong trư ng h p ngư i có trách nhi m không ch p hành nghiêm ch nh quy t nh gi i quy t khi u n i thì áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n bu c h ph i ch p hành; x lý ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý i v i ngư i không thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i có hi u l c pháp lu t.
 8. i u 20. Th trư ng các cơ quan nhà nư c h u quan ph i th c hi n úng n i dung quy t nh gi i quy t khi u n i liên quan n trách nhi m c a mình; ph i h p v i Th trư ng cơ quan nhà nư c quy nh t i i u 18, i u 19 c a Ngh nh này t ch c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i. M C 4: VI C XEM XÉT L I QUY T NNH GI I QUY T KHI U N I CU I CÙNG CÓ VI PH M PHÁP LU T i u 21. 1. Quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng ph i ư c ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i, công dân, cơ quan, t ch c có liên quan ch p hành nghiêm ch nh. Quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng ch ư c xem xét l i khi phát hi n có m t trong nh ng căn c sau ây: a) Phát hi n tình ti t m i làm thay i cơ b n n i dung c a quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng; b) Quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng không phù h p v i các tình ti t khách quan c a n i dung v vi c khi u n i; c) Có vi ph m nghiêm tr ng v trình t , th t c khi xác minh, k t lu n và ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c; d) Có sai l m nghiêm tr ng v vi c áp d ng chính sách, pháp lu t trong quá trình gi i quy t khi u n i, gây thi t h i n l i ích c a Nhà nư c, quy n, l i ích h p pháp c a công dân, cơ quan, t ch c; ) Quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng ban hành không úng thNm quy n. 2. Ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có trách nhi m cung c p y các thông tin, tài li u, h sơ v vi c khi u n i khi ngư i có thNm quy n yêu c u và ph i ch u trách nhi m v tính chính xác, trung th c c a các thông tin, tài li u, h sơ ã cung c p. 3. Th i hi u yêu c u ho c ki n ngh xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có vi ph m pháp lu t là 24 tháng k t ngày quy t nh ó có hi u l c thi hành, tr trư ng h p Th tư ng Chính ph yêu c u xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng. i u 22. Khi phát hi n có m t trong nh ng căn c quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Ngh nh này thì ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có trách nhi m xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng. i u 23. 1. Khi phát hi n quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có d u hi u vi ph m pháp lu t thì T ng thanh tra yêu c u ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i báo cáo
 9. b ng văn b n n i dung v vi c và g i b n sao h sơ v vi c khi u n i. N u c n thi t, T ng thanh tra t ch c ki m tra vi c gi i quy t khi u n i. Trong trư ng h p có m t trong nh ng căn c quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Ngh nh này thì T ng thanh tra có văn b n ki n ngh B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ho c yêu c u Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét l i vi c gi i quy t khi u n i. Văn b n c a T ng thanh tra ki n ngh ho c yêu c u xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng ư c g i n Th tư ng Chính ph , B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B có ch c năng qu n lý nhà nư c v ngành, lĩnh v c liên quan n n i dung khi u n i, ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i. 2. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh khi nh n ư c văn b n ki n ngh ho c yêu c u c a T ng thanh tra có trách nhi m xem xét l i v vi c khi u n i. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c văn b n ki n ngh ho c yêu c u, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ph i báo cáo T ng thanh tra v vi c th c hi n ki n ngh ho c yêu c u ó. Trong trư ng h p ki n ngh ho c yêu c u không ư c th c hi n thì T ng thanh tra báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 24. 1. Khi phát hi n quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh thu c lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B , ngành có d u hi u vi ph m pháp lu t thì B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B yêu c u ngư i ã ban hành quy t nh gi i quy t khi u n i báo cáo b ng văn b n n i dung v vi c và g i b n sao h sơ v vi c khi u n i ó. N u c n thi t, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B t ch c ki m tra vi c gi i quy t khi u n i. Trong trư ng h p có m t trong nh ng căn c quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Ngh nh này thì B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B có văn b n yêu c u Ch t ch y ban nhân dân c p t nh xem xét l i vi c gi i quy t khi u n i. Văn b n yêu c u xem xét l i vi c gi i quy t khi u n i c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B ư c g i n Th tư ng Chính ph , T ng thanh tra, ngư i khi u n i, ngư i b khi u n i. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh khi nh n ư c văn b n yêu c u c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B có trách nhi m xem xét l i v vi c khi u n i. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u, Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ph i báo cáo B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B v vi c th c hi n yêu c u ó. Trong trư ng h p yêu c u không ư c th c hi n thì B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. i u 25. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh sau khi xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng, n u th y có m t
 10. trong các căn c quy nh t i kho n 1 i u 21 c a Ngh nh này thì ph i ban hành quy t nh s a i, b sung ho c thay th quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng có vi ph m pháp lu t. Trong trư ng h p v n gi nguyên quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng thì B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ph i báo cáo b ng văn b n v i ngư i ã yêu c u ho c ki n ngh v cơ s pháp lu t gi nguyên quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng và có văn b n tr l i ngư i khi u n i. i u 26. Trong quá trình xem xét l i quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng, n u xét th y vi c thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i cu i cùng s gây h u qu khó kh c ph c thì T ng thanh tra, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B có quy n yêu c u t m ình ch vi c thi hành quy t nh ó. Chương 2: KHI U N I, GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T CÔNG CH C TRONG CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯ C M C 1: TH M QUY N GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T i u 27. Khi u n i i v i quy t nh k lu t c a Th trư ng cơ quan nào thì Th trư ng cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t; trong trư ng h p còn khi u n i ti p thì Th trư ng cơ quan c p trên tr c ti p có trách nhi m gi i quy t. i u 28 1. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c S có thNm quy n gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có thNm quy n: a) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành; b) Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c S ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i này là quy t nh cu i cùng. i u 29. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có thNm quy n: 1. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành. 2. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà Th trư ng cơ quan thu c B , thu c cơ quan ngang B , thu c cơ quan thu c Chính ph ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i này là quy t nh cu i cùng. i u 30. B trư ng B N i v có thNm quy n:
 11. 1. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t do mình ban hành. 2. Gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t mà B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ã gi i quy t l n u nhưng còn có khi u n i. Quy t nh gi i quy t khi u n i này là quy t nh cu i cùng. i u 31. Th trư ng cơ quan nhà nư c có trách nhi m gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t thu c thNm quy n; trong trư ng h p c n thi t thì giao cho cơ quan, b ph n qu n lý nhân s ho c cơ quan thanh tra cùng c p ti n hành xác minh, k t lu n và ki n ngh vi c gi i quy t. M C 2: TH T C GI I QUY T KHI U N I QUY T NNH K LU T i u 32. Ngư i ã ban hành quy t nh k lu t công ch c khi nh n ư c ơn khi u n i i v i quy t nh k lu t ó thì ph i xem xét và ra quy t nh gi i quy t b ng văn b n theo th t c quy nh t i Lu t Khi u n i, t cáo và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo. i u 33. Trong trư ng h p công ch c b k lu t không ng ý v i quy t nh gi i quy t khi u n i l n u và ti p t c khi u n i thì ngư i có thNm quy n gi i quy t ti p theo ph i xem xét và ra quy t nh gi i quy t khi u n i b ng văn b n theo quy nh t i i u 53 c a Lu t Khi u n i, t cáo. i u 34. Công ch c gi ch c v t V trư ng ho c tương ương tr xu ng b k lu t bu c thôi vi c, sau khi khi u n i mà ngư i có thNm quy n gi i quy t khi u n i l n u v n gi nguyên hình th c k lu t ó thì trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c quy t nh gi i quy t khi u n i có quy n khi u n i n ngư i có thNm quy n gi i quy t ti p theo ho c kh i ki n v án hành chính t i Toà án theo quy nh c a pháp lu t. i u 35. B trư ng B N i v căn c quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và Ngh nh này và quy nh c a pháp lu t v cán b , công ch c hư ng d n chi ti t vi c gi i quy t khi u n i i v i quy t nh k lu t công ch c trong các cơ quan hành chính nhà nư c. Chương 3: T CÁO VÀ GI I QUY T T CÁO M C 1: TH M QUY N GI I QUY T T CÁO i u 36. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t mà ngư i b t cáo thu c thNm quy n qu n lý c a cơ quan nào thì cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. T cáo hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a ngư i thu c cơ quan nào thì ngư i ng u cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t.
 12. T cáo hành vi vi ph m quy nh v nhi m v , công v c a ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan nào thì ngư i ng u cơ quan c p trên tr c ti p c a cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. i u 37. T cáo hành vi vi ph m pháp lu t mà n i dung liên quan n ch c năng qu n lý nhà nư c c a cơ quan nào thì cơ quan ó có trách nhi m gi i quy t. T cáo hành vi ph m t i do các cơ quan ti n hành t t ng gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t t t ng hình s . i u 38. 1. Ch t ch y ban nhân dân c p xã có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i do mình qu n lý tr c ti p. 2. Ch t ch y ban nhân dân c p huy n có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p xã, Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng, Trư ng ban, Phó Trư ng ban thu c y ban nhân dân c p huy n và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p. 3. Giám c S có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng thu c S và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p. 4. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c, Phó Giám c S và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p. 5. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i ng u, c p phó c a ngư i ng u cơ quan, ơn v thu c B , thu c cơ quan ngang B , thu c cơ quan thu c Chính ph và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p. 6. Th tư ng Chính ph có thNm quy n gi i quy t t cáo hành vi vi ph m pháp lu t c a B trư ng, Th trư ng, Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng, Phó Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch, Phó Ch t ch y ban nhân dân c p t nh và nh ng ngư i khác do mình b nhi m và qu n lý tr c ti p. i u 39. 1. Chánh thanh tra c p huy n có thNm quy n: a) Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân c p huy n khi ư c giao; b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân c p xã ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. 2. Chánh thanh tra S có thNm quy n:
 13. a) Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Giám c S khi ư c giao; b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Th trư ng cơ quan thu c S ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. 3. Chánh thanh tra c p t nh có thNm quy n: a) Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Ch t ch y ban nhân dân c p t nh khi ư c giao; b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Ch t ch y ban nhân dân c p huy n, Giám c S ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. 4. Chánh thanh tra B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có thNm quy n: a) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph khi ư c giao; b) Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà Th trư ng cơ quan thu c B , thu c cơ quan ngang B , thu c cơ quan thu c Chính ph ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. i u 40. T ng thanh tra có thNm quy n: 1. Xác minh, k t lu n n i dung t cáo, ki n ngh bi n pháp x lý t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a Th tư ng Chính ph khi ư c giao. 2. Xem xét, k t lu n n i dung t cáo mà B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân c p t nh ã gi i quy t nhưng có vi ph m pháp lu t; trong trư ng h p k t lu n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t thì ki n ngh ngư i ã gi i quy t xem xét, gi i quy t l i. i u 41. Trong th i h n 30 ngày, k t ngày nh n ư c ki n ngh c a cơ quan Thanh tra theo quy nh t i i m b c a các kho n 1, 2, 3, 4 i u 39 và kho n 2 i u 40 c a Ngh nh này, Th trư ng cơ quan nhà nư c ã gi i quy t t cáo có trách nhi m th c hi n và thông báo k t qu cho cơ quan Thanh tra ã có ki n ngh ó. M C 2: TH T C GI I QUY T T CÁO i u 42. 1. Cơ quan nhà nư c nh n ư c ơn t cáo có trách nhi m phân lo i và x lý như sau: a) N u t cáo thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ph i th lý gi i quy t theo úng trình t , th t c quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và Ngh nh này;
 14. b) N u t cáo không thu c thNm quy n gi i quy t c a mình thì ch m nh t trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n ư c ph i chuy n ơn t cáo ho c b n ghi l i t cáo và các tài li u, ch ng c liên quan (n u có) cho ngư i có thNm quy n gi i quy t; c) Không xem xét, gi i quy t nh ng t cáo gi u tên, m o tên, không rõ a ch , không có ch ký tr c ti p mà sao ch p ch ký ho c nh ng t cáo ã ư c c p có thNm quy n gi i quy t nay t cáo l i nhưng không có b ng ch ng m i; d) N u t cáo hành vi ph m t i thì chuy n cho cơ quan i u tra, Vi n Ki m sát x lý theo quy nh t i i u 71 c a Lu t Khi u n i, t cáo. 2. Trong trư ng h p hành vi b t cáo gây thi t h i ho c e d a gây thi t h i nghiêm tr ng n l i ích c a Nhà nư c, c a t p th , tính m ng, tài s n c a công dân thì cơ quan nh n ư c ơn ph i báo ngay cho cơ quan ch c năng có bi n pháp ngăn ch n. 3. Trong trư ng h p Th trư ng cơ quan nhà nư c các c p, các ngành nh n ư c thông tin ngư i t cáo b e d a, trù d p, tr thù thì ph i có trách nhi m ch o ho c ph i h p v i các cơ quan ch c năng liên quan làm rõ, có bi n pháp b o v ngư i t cáo, ngăn ch n và ngh c p có thNm quy n x lý theo quy nh c a pháp lu t ngư i có hành vi e d a, trù d p, tr thù ngư i t cáo. i u 43. Trong trư ng h p ngư i t cáo trình bày tr c ti p thì ngư i ti p nh n ph i ghi rõ n i dung t cáo, h tên, a ch ngư i t cáo; khi c n thi t thì ghi âm l i t cáo. B n ghi n i dung t cáo ph i cho ngư i t cáo c l i, nghe l i và ký xác nh n. Vi c x lý t cáo tr c ti p ư c th c hi n như x lý ơn t cáo quy nh t i i u 42 c a Ngh nh này. i u 44. Khi ti p nh n thông tin, tài li u do ngư i t cáo, ngư i b t cáo, cơ quan, t ch c, cá nhân cung c p thì ngư i gi i quy t t cáo ph i làm gi y biên nh n, có ch ký c a ngư i ti p nh n và ngư i cung c p. i u 45. Ngư i có thNm quy n gi i quy t t cáo ho c Th trư ng cơ quan ư c giao nhi m v xác minh ph i ra quy t nh v vi c ti n hành ki m tra, xác minh n i dung t cáo; trong quy t nh ph i ghi rõ ngư i ư c giao nhi m v xác minh, n i dung c n xác minh, th i gian ti n hành xác minh, quy n h n và trách nhi m c a ngư i ư c giao nhi m v xác minh. i u 46. Trong quá trình gi i quy t t cáo, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i t o i u ki n ngư i b t cáo gi i trình, ưa ra các b ng ch ng ch ng minh tính úng, sai c a n i dung t cáo. i u 47. Vi c thu th p tài li u, ch ng c trong quá trình xác minh, gi i quy t t cáo ph i ư c ghi chép thành văn b n và lưu vào h sơ gi i quy t t cáo. Sau khi k t thúc vi c xác minh, ngư i ư c giao nhi m v xác minh ph i có văn b n k t lu n v n i dung t cáo và ph i có nh ng ch ng c ch ng minh cho k t lu n c a mình.
 15. i u 48. Căn c vào k t qu xác minh, k t lu n v n i dung t cáo, ngư i gi i quy t t cáo ti n hành x lý như sau: 1. Trong trư ng h p ngư i b t cáo không vi ph m pháp lu t, không vi ph m các quy nh v nhi m v , công v thì ph i có k t lu n rõ và thông báo b ng văn b n cho ngư i b t cáo, cơ quan qu n lý ngư i b t cáo bi t, ng th i x lý ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý ngư i c tình t cáo sai s th t. 2. Trong trư ng h p ngư i b t cáo có vi ph m pháp lu t, vi ph m các quy nh v nhi m v , công v ph i x lý k lu t, x ph t hành chính thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan nhà nư c có thNm quy n x lý, ng th i áp d ng các bi n pháp theo quy nh c a pháp lu t quy t nh, ki n ngh x lý ư c ch p hành nghiêm ch nh. 3. Trong trư ng h p hành vi b t cáo có d u hi u t i ph m thì chuy n h sơ v vi c cho cơ quan i u tra ho c Vi n Ki m sát gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t t t ng hình s . i u 49. Ngư i gi i quy t t cáo ph i g i văn b n k t lu n v vi c t cáo, quy t nh x lý t cáo cho cơ quan Thanh tra, cơ quan nhà nư c c p trên tr c ti p; thông báo cho ngư i t cáo k t qu gi i quy t n u h có yêu c u, tr nh ng n i dung thu c danh m c bí m t Nhà nư c. Chương 4: TI P CÔNG DÂN i u 50. Vi c ti p công dân n khi u n i, t cáo, ưa ơn khi u n i, t cáo ư c ti n hành t i nơi ti p công dân. Th trư ng cơ quan nhà nư c ph i t ch c và qu n lý nơi ti p công dân c a cơ quan mình; ban hành n i quy ti p công dân; b trí nơi ti p công dân t i a i m thu n ti n; b o m các i u ki n v t ch t c n thi t công dân n trình bày khi u n i, t cáo, ki n ngh , ph n ánh. T i nơi ti p công dân ph i niêm y t l ch ti p công dân và n i quy ti p công dân. L ch ti p công dân ph i ư c ghi c th th i gian, ch c v ngư i ti p công dân. N i quy ti p công dân ph i ghi rõ trách nhi m c a ngư i ti p công dân, quy n và nghĩa v c a ngư i n khi u n i, t cáo. i u 51. 1. Th trư ng cơ quan nhà nư c có trách nhi m nh kỳ ti p công dân theo quy nh t i i u 76 c a Lu t Khi u n i, t cáo; l ch ti p công dân ph i ư c thông báo công khai cho công dân bi t. 2. Ngoài vi c ti p công dân theo nh kỳ, Th trư ng cơ quan nhà nư c ph i ti p công dân khi có yêu c u khNn thi t.
 16. 3. i v i nh ng khi u n i thu c thNm quy n mà v vi c rõ ràng, c th , có cơ s gi i quy t thì khi ti p công dân, Th trư ng cơ quan nhà nư c ph i tr l i ngay cho công dân bi t; n u v vi c ph c t p c n nghiên c u, xem xét thì ph i nói rõ th i h n gi i quy t, ngư i c n liên h ti p bi t k t qu gi i quy t. 4. Vi c ti p công dân c a Th trư ng cơ quan nhà nư c ph i ư c ghi chép vào s ti p công dân và ư c lưu gi t i nơi ti p công dân. i u 52. Ngư i ti p công dân ph i có s ghi chép, theo dõi vi c ti p công dân; yêu c u công dân n khi u n i, t cáo xu t trình gi y t tùy thân, trình bày trung th c s vi c, cung c p tài li u liên quan n n i dung khi u n i, t cáo; trong trư ng h p có nhi u ngư i n khi u n i, t cáo v cùng m t n i dung thì yêu c u h c i di n tr c ti p trình bày n i dung s vi c. i u 53. Vi c x lý khi u n i, t cáo t i nơi ti p công dân ư c ti n hành như sau: 1. i v i ơn khi u n i thì x lý theo quy nh t i i u 5 c a Ngh nh này; trong trư ng h p công dân n khi u n i tr c ti p mà v vi c khi u n i thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan mình thì ngư i ti p công dân hư ng d n h vi t thành ơn ho c ghi l i n i dung khi u n i và yêu c u công dân ký tên ho c i m ch ; n u v vi c khi u n i không thu c thNm quy n gi i quy t c a cơ quan mình thì hư ng d n công dân khi u n i n úng cơ quan có thNm quy n gi i quy t. 2. i v i t cáo thì ngư i ti p công dân ph i ti p nh n, phân lo i và x lý theo quy nh t i các i u 42, 43 và i u 44 c a Ngh nh này. i u 54. Các cơ quan Thanh tra Nhà nư c, các cơ quan: Công an, Qu c phòng, Thương m i, K ho ch và u tư, Xây d ng, Tài chính, Lao ng - Thương binh và Xã h i, N i v , Giao thông v n t i, Y t , Giáo d c và ào t o, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng c p Trung ương và c p t nh có trách nhi m t ch c ti p công dân thư ng xuyên. Các cơ quan khác c a Nhà nư c căn c vào quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo, Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo, Ngh nh này và tình hình khi u n i, t cáo liên quan n ngành, lĩnh v c c a mình qu n lý b trí th i gian ti p công dân. i u 55. 1. Vi c t ch c ti p công dân c a Trung ương ng và Nhà nư c t i tr s ti p công dân Hà N i và thành ph H Chí Minh th c hi n Quy ch t ch c ti p công dân ban hành kèm theo Ngh nh s 89/CP ngày 07 tháng 8 năm 1997 c a Chính ph . 2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh b trí a i m chung H i ng nhân dân, y ban nhân dân, oàn i bi u Qu c h i, i di n t ch c chính tr ti p công dân n khi u n i, t cáo; c m t công ch c có ch c v Phó Văn phòng ho c c p tương ương ph trách nơi ti p công dân t ch c th c hi n ch ti p dân thư ng xuyên. i u 56. i v i nh ng ngư i n khi u n i, t cáo có hành vi gây r i, làm nh hư ng n an ninh, tr t t công c ng, nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a cơ
 17. quan nhà nư c, c a cá nhân có trách nhi m ho c có hành vi khác vi ph m pháp lu t khi u n i, t cáo thì Th trư ng cơ quan nhà nư c, ngư i ph trách tr s ti p công dân yêu c u cơ quan Công an ph trách a bàn có bi n pháp x lý theo quy nh c a pháp lu t. i u 57. Th trư ng cơ quan nhà nư c có trách nhi m ph i h p ch t ch v i Th trư ng cơ quan Công an trong vi c b o m tr t t , an toàn nơi ti p công dân. y ban nhân dân c p xã, Công an t i các a phương có trách nhi m b o v an toàn tr s ti p công dân c a các cơ quan trên a bàn mình qu n lý; trong trư ng h p c n thi t thì áp d ng các bi n pháp theo thNm quy n x lý i v i nh ng ngư i l i d ng vi c khi u n i, t cáo có hành vi vi ph m pháp lu t t i nơi ti p công dân. B trư ng B Công an ch o l c lư ng công an có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan nhà nư c trong vi c b o v tr t t , an toàn cho các tr s ti p công dân, x lý i v i các i tư ng vi ph m pháp lu t nơi ti p công dân. Chương 5: QU N LÝ NHÀ NƯ C V CÔNG TÁC GI I QUY T KHI U N I, T CÁO i u 58. Thanh tra Chính ph ch u trách nhi m trư c Chính ph th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi thNm quy n c a Chính ph . N i dung qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo bao g m: 1. So n th o Chính ph trình Qu c h i, y ban Thư ng v Qu c h i ban hành các văn b n pháp lu t v khi u n i, t cáo; trình Chính ph ban hành các văn b n hư ng d n thi hành pháp lu t v khi u n i, t cáo. 2. Tuyên truy n, ph bi n pháp lu t v khi u n i, t cáo. 3. Ban hành theo thNm quy n các văn b n hư ng d n các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, cơ quan Thanh tra Nhà nư c các c p, các ngành v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo. 4. Thanh tra, ki m tra các c p, các ngành trong vi c th c hi n các quy nh c a pháp lu t v khi u n i, t cáo. 5. Th c hi n vi c gi i quy t khi u n i, t cáo theo thNm quy n. 6. ào t o, b i dư ng cán b , công ch c làm công tác ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo. 7. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo, vi c gi i quy t khi u n i, t cáo và báo cáo Chính ph theo nh kỳ ho c t xu t. 8. T ng k t kinh nghi m v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo.
 18. i u 59. Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , y ban nhân dân các c p th c hi n qu n lý nhà nư c v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý c a mình; hư ng d n, ôn c, ki m tra các cơ quan, t ch c do mình qu n lý trong vi c th c hi n pháp lu t v khi u n i, t cáo; nh kỳ báo cáo v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo quy nh t i i u 60 c a Ngh nh này. i u 60. Ch t ch y ban nhân dân các c p trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ph i h p v i Vi n Ki m sát nhân dân, Toà án nhân dân a phương trong công tác gi i quy t khi u n i, t cáo; t o i u ki n các cơ quan c a Qu c h i, H i ng nhân dân, i bi u Qu c h i, oàn i bi u Qu c h i, i bi u H i ng nhân dân, y ban M t tr n T qu c Vi t Nam, các t ch c thành viên c a M t tr n, t ch c thanh tra nhân dân giám sát vi c thi hành pháp lu t v khi u n i, t cáo t i a phương; nh kỳ báo cáo công tác gi i quy t khi u n i, t cáo v i H i ng nhân dân cùng c p, cơ quan hành chính nhà nư c và cơ quan thanh tra nhà nư c c p trên, ng th i thông báo n y ban M t tr n T qu c cùng c p. i u 61. 1. nh kỳ 3 tháng m t l n, ch m nh t là ngày 15 c a tháng cu i quý, B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương báo cáo Th tư ng Chính ph qua T ng thanh tra v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a B , ngành, a phương mình. 2. T ng thanh tra t ng h p tình hình gi i quy t khi u n i, t cáo trong ph m vi qu n lý c a Chính ph và báo cáo nh kỳ t i các phiên h p thư ng kỳ c a Chính ph vào tháng u m i quý ho c báo cáo t xu t khi Th tư ng Chính ph có yêu c u; nh kỳ thông báo n y ban Trung ương M t tr n T qu c Vi t Nam v công tác gi i quy t khi u n i, t cáo. 3. Trong trư ng h p c n thi t, T ng thanh tra ngh Th tư ng Chính ph tri u t p lãnh o các cơ quan Trung ương, a phương h p xu t các bi n pháp Th tư ng Chính ph xem xét, ch o x lý i v i các v vi c khi u n i, t cáo ph c t p, liên quan n nhi u ngành, nhi u a phương. i u 62. Thanh tra Nhà nư c các c p, các ngành có trách nhi m: 1. Hư ng d n cơ quan, t ch c, ơn v cùng c p trong vi c ti p công dân, x lý ơn khi u n i, t cáo, gi i quy t khi u n i, t cáo, thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo. 2. Ki m tra, thanh tra trách nhi m c a Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v c p dư i c a Th trư ng cùng c p trong vi c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo; trong trư ng h p c n thi t, ngh Th trư ng cùng c p tri u t p Th trư ng cơ quan, t ch c, ơn v c p dư i h p xu t bi n pháp t ch c ch o, x lý i v i các v vi c khi u n i, t cáo ph c t p. 3. Khi phát hi n có vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo thì x lý theo thNm quy n ho c ki n ngh cơ quan có thNm quy n x lý.
 19. 4. Ki n ngh các bi n pháp nh m ch n ch nh công tác gi i quy t khi u n i, t cáo thu c ph m vi qu n lý c a Th trư ng cùng c p. 5. T ng h p tình hình khi u n i, t cáo và vi c gi i quy t khi u n i, t cáo thu c trách nhi m c a Th trư ng cùng c p; th c hi n ch báo cáo hàng tháng theo quy nh c a T ng thanh tra. Chương 6: X LÝ VI PH M PHÁP LU T KHI U N I, T CÁO i u 63. Cơ quan, t ch c, cá nhân có thành tích trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo, ngư i t cáo có công trong vi c ngăn ng a thi t h i cho Nhà nư c, t ch c, cá nhân thì ư c khen thư ng theo quy nh c a Nhà nư c. i u 64. Th trư ng cơ quan nhà nư c trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m: 1. Ra quy t nh t m ình ch thi hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo c a Th trư ng cơ quan c p dư i khi phát hi n vi c gi i quy t có vi ph m pháp lu t. 2. Ra quy t nh t m ình ch công tác i v i công ch c thu c quy n qu n lý c tình c n tr ho c không ch p hành quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo ho c không ch p hành yêu c u c a các cơ quan Thanh tra Nhà nư c, c a cơ quan nhà nư c c p trên trong vi c gi i quy t khi u n i, t cáo; áp d ng các bi n pháp x lý khác i v i ngư i có m t trong các hành vi quy nh t i các i u 96, 97 và i u 100 c a Lu t Khi u n i, t cáo. i u 65. Cán b , công ch c có m t trong các hành vi quy nh t i các i u 96, 97, 98, 99, 100 c a Lu t Khi u n i, t cáo n u gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s ; n u chưa n m c truy c u trách nhi m hình s thì tùy theo tính ch t, m c vi ph m mà b x lý b ng m t trong các hình th c k lu t sau: 1. Khi n trách. 2. C nh cáo. 3. H b c lương. 4. H ng ch. 5. Cách ch c. 6. Bu c thôi vi c. i u 66. Cán b , công ch c ã gây ra thi t h i do hành vi vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo thì ph i b i thư ng; vi c b i thư ng th c hi n theo quy nh c a pháp lu t v b i thư ng thi t h i.
 20. i u 67. 1. Th trư ng cơ quan nhà nư c n u thi u trách nhi m, nhi u l n x y ra vi ph m pháp lu t v khi u n i, t cáo trong cơ quan do mình qu n lý thì b x lý k lu t; n u gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s . 2. Th trư ng cơ quan nhà nư c n u thi u trách nhi m, không áp d ng các bi n pháp c n thi t th c hi n quy t nh gi i quy t khi u n i, quy t nh x lý t cáo thì b x lý k lu t; n u gây h u qu nghiêm tr ng thì b truy c u trách nhi m hình s . i u 68. Ngư i nào có m t trong các hành vi quy nh t i i u 100 c a Lu t Khi u n i, t cáo, n u chưa n m c ph m t i thì b c nh cáo ho c b ph t ti n hay b x lý b ng hình th c khác theo quy nh c a pháp lu t v x lý vi ph m hành chính. Ngư i ti p công dân, ngư i gi i quy t khi u n i, t cáo có quy n l p biên b n, yêu c u cơ quan có thNm quy n x ph t hành chính i v i ngư i có hành vi vi ph m pháp lu t khi u n i, t cáo. Ch t ch y ban nhân dân và cơ quan Công an a phương căn c vào biên b n và yêu c u c a ngư i ti p công dân, ngư i gi i quy t khi u n i, t cáo ph i x lý theo thNm quy n và thông báo k t qu x lý cho ngư i có yêu c u trong th i h n 15 ngày, k t ngày nh n ư c yêu c u. Chương 7: I U KHO N THI HÀNH i u 69. Vi c khi u n i và gi i quy t khi u n i c a cá nhân, cơ quan, t ch c nư c ngoài, vi c t cáo và gi i quy t t cáo c a cá nhân nư c ngoài ang sinh s ng, h c t p, làm vi c t i Vi t Nam ư c áp d ng theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khi u n i, t cáo và Ngh nh này. i u 70. Khi u n i quy t nh hành chính trong ho t ng ch o, i u hành c a c p trên i v i c p dư i theo th b c hành chính không gi i quy t theo quy nh c a Ngh nh này. i u 71. Nh ng khi u n i ang ư c xem xét, gi i quy t trư c ngày 01 tháng 10 năm 2004 mà chưa có quy t nh gi i quy t cu i cùng thì ư c ti p t c th c hi n theo quy nh c a Lu t Khi u n i, t cáo và Ngh nh này. i u 72. Ngh nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th Ngh nh s 67/1999/N -CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo, Ngh nh s 62/2002/N -CP ngày 14 tháng 6 năm 2002 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 67/1999/N -CP ngày 07 tháng 8 năm 1999 quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khi u n i, t cáo. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 73. T ng thanh tra ch u trách nhi m hư ng d n thi hành Ngh nh này. B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch
Đồng bộ tài khoản