intTypePromotion=4

Nghị định 56/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
170
lượt xem
9
download

Nghị định 56/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 56/CP của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 56/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA NGH Þ   NH ®Þ Cñ A   Ý NH   ñ   è  CH PH S 56/CP  µ Y   TH¸NG   N¨M   NG 2  10  1996  Ò   V DOANH   NGHI Ö P   µ   NH N íC  ¹T  NG   HO ®é C«NG   CH Ý CH Ý NH   ñ PH C¨n  LuËt tæ  cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Doanh  cø    nghiÖp  µ  ícngµy  th¸ng4  nh n   20    n¨m  1995; X Ðt    Þ   ña  é   ëng  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   µ  é   ëng  é   µi  ®Ò ngh c B tr B K ho v§ t v B tr BT chÝnh, NGH Þ   NH: ®Þ §iÒu   1.­Doanh nghiÖp  µ  íc (DNNN)  ¹t®éng  nh n   ho   c«ng  ch  µ DNNN   Ý l  ®éc  Ëp  l hoÆc   DNNN   µthµnh    ¹ch    c  Ëp  ña  l  viªnh to¸n®é l c Tæng  c«ng    µ   tyNh níc trùc tiÕp  ùc  Ön  Öm   ô  èc     th hi nhi v qu phßng, an    ninh  hoÆc  s¶n  Êt s¶n  xu   phÈ m, cung  øng  Þch  ô  d v c«ng  éng  c theo  Ýnh  ch s¸ch cña  µ   íc,do  µ   ­   Nh n   Nh n ícgiao kÕ   ¹ch hoÆc   Æt  µng  µ      ho   ® h v theo gi¸,    khung    gi¸hoÆc   Ý  Nhµ   ­ ph do  n ícquy  nh, ho¹t®éng  ñ  Õu    ®Þ    ch y kh«ng  ×  ôc    înhuËn. vm tiªul   i §iÒu    DNNN   ¹t®éng  2.­C¸c  ho   c«ng  ch  ãit¹  Òu  cña  Ý n  i §i 1  NghÞ   nh   ®Þ nµy  bao  å m: g 1­  C¸c doanh nghiÖp s¶n  Êt, söa  ÷a  ò  Ý,  Ý   µi  xu   ch v kh kh t ,trang  Þ   b chuyªn  ïng  d cho  èc  qu phßng, an    ninh  µ    v c¸c doanh nghiÖp  ¹    a   µn  t i ®Þ b c¸c chiÕn îcquan  ängkÕt  îp kinhtÕ  íi èc  l  tr   h    v  qu phßng. 2. C¸c    doanh  nghiÖp s¶n  Êt s¶n  È m,  xu   ph cung  øng  Þch  ô  d v c«ng  éng  c kh¸ccã  t  Êt 70%     Ý nh   doanh    õc¸cho¹t®éng  thu t       trong c¸clÜnh  ùc     v sau  y: ®© a) Giao    th«ng,c«ng  Ýnh  «  Þ;   ch ® th b) Qu¶n  ý,   l  khaith¸c,    duy    tu,b¶o  ìng h Ö   èng  ¬  ë  ¹ tÇng:h Ö   èng  d   th c s h    th ® êng  ¾t  èc    êng  é,® êng  û,s©n  s qu gia,® b  thu   bay,®iÒu  µnh    h bay,b¶o  ¶m     ® hµng    Én  ¾t  µu  vµo  h¶i,d d t ra  c¶ng  Ón; kiÓm   nh   ü  Ët ph¬ng  Ön bi   ®Þ k thu   ti   giao th«ng  êng  é, ® êng  û;kiÓm     Óm    µ  ©n  èitÇn  è      ® b  thu   tra,ki so¸tv ph ph   s v« tuyÕn  iÖn. ® c)Khaith¸cb¶o  Ö          v c¸cc«ng  ×nh thuû lî ; tr    i d) S¶n  Êtgièng gèc  ©y  ång,vËtnu«i;   xu     c tr    ®)  Êt  Xu b¶n  µ    µnh  v ph¸th s¸ch gi¸okhoa,s¸ch b¸o  Ýnh  Þ.S¶n  Êt        ch tr   xu   vµ    µnh  ph¸th phim  êisù,tµiliÖu,phim  th         cho  Õu nhi.S¶n  Êt vµ  thi     xu   cung    øng muèi ¨n,chiÕu  ãng  ôc  ô  ïng cao,biªngií     ¶o. S¶n  Êt s¶n  È m,     b ph v v       ih¶i® ,   xu   ph cung øng  Þch  ô  d v kh¸ctheo chÝnh      s¸ch x∙héicña  µ   íc.      Nh n
  2. 2 §iÒu   Bé   ëng,  ñ   ëng  ¬  3.­ tr Th tr c quan ngang  é, Thñ   ëng  ¬  b  tr c quan  thuéc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng    vµo      ¬ c¨n cø  c¸c tiªuthøc quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  cña  ®Þ ti§i 1  §i 2  NghÞ   ®Þnh  µy    Õt  nh  n ®Ó quy ®Þ cho  õng  t doanh nghiÖp  trong sè      c¸c DNNN   ang  ® ho¹t®éng  éc  µnh, ®Þa   ¬ng  ×nh  µ doanh    thu ng   ph m l  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  Ých. §iÒu    ñ  ëng  ¬  4.­Th tr c quan  Õt  nh  quy ®Þ doanh nghiÖp c«ng  ch  Ý giao  chØ    Õ   ¹ch hµng  tiªuk ho   n¨m  hoÆc   Æt  µng  ® h cho  DNNN   ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý ®ã. Doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  ã  Ý c tr¸chnhiÖ m     s¶n  Êt,cung    xu   øng s¶n  È m   Þch  ô  ph d v c«ng  éng  c theo chØ    Õ   ¹ch  tiªuk ho hoÆc   Æt   µng  ña  ® h c Nhµ   íc. n §iÒu  5.­ 1­ DNNN   ¹t®éng    ho   c«ng  ch  íithµnh  Ëp ® îcNhµ   ícu    u      Ý m  l    n   tiªn®Ç t®ñ vèn  ban  u  ¬ng  ¬ng  íi Ö m  ô  ®Ç t ® v nhi v c«ng  ch  îcgiao. Ý ®  2­  Öc  u    vèn    Vi ®Ç t bæ sung  cho DNNN   ang  ¹t®éng  ¬ng  ® ho   t øng  íi v  nhiÖ m  ô  v c«ng  ch  µ   ícgiao ® îcquy  nh    Ý Nh n      ®Þ nh sau: a) §èivíi      doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  ã  i® îcxÐt gi¶m  Õ  î Ý c l∙      , thu l   i tøc ®Ó       bæ sung  µo  èn  ña  v v c doanh  nghiÖp theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   b) Trêng  îp doanh    h  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý kh«ng  ã  ån    ù c ngu ®Ó t   bæ   sung,th× ® îcNhµ   íc®Ç u          n  tbæ sung  èn. v §iÒu    µi c¸c ho¹t ®éng t¹m  êi cha thu thuÕ   6.­ Ngo   th   doanh thu    quy ®Þnh  ¹  Ët  Õ  ti Lu thu doanh  vµ  Ët  öa  æi, bæ   thu  Lu s ®   sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c LuËt  Õ  thu doanh      ¹t®éng  thu,c¸c ho   c«ng  ch  Ý kh¸c n Õu     kh«ng  ï ®¾ p   îc b  ®  chi phÝ     s¶n  Êt hoÆc     Ý   xu   chi ph cung øng  Þch  ô  ×  îc xem   Ðt  Ôn, d v th ®   x mi   gi¶m  Õ  thu doanh  thu. §iÒu    7­ DNNN   ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý ph¶itiªuthô s¶n  È m       ph hoÆc   cung  øng  Þch  ô  d v theo    gi¸,khung    gi¸hoÆc   phÝ   thu  theo quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n   Doanh nghiÖp  îcsö  ông    ® d c¸ckho¶n    Ëp  µy    ﮾ p     thu nh n ®Ó b   c¸ckho¶n    chi phÝ  theo nguyªn t¾c      sau: 1. Trêng  îp c¸c kho¶n      h   thu kh«ng    ®ñ trang tr¶i       kho¶n    Ý   îp lý c¸c chiph h     th×  îcNhµ   íchç  î   Çn  ®  n   tr  ph®ñ chªnh  Öch  µ  l v b¶o  ¶m   îÝch  Ët chÊt tho¶  ® l  i v    ®¸ng cho  êilao®éng. ng     2.Trêng  îp c¸ckho¶n    ính¬n    Ý  × ® îcxö  ýnh    h   thu l   chiph th     l   sau: a) C¸c kho¶n    îccÇn  thu ®   ph¶icã    Ý    chiph s¶n  Êt hoÆc   Þch  ô,th×  xu   d v  phÇn    thu sau    õc¸c kho¶n    Ý   îp lýlµ lî nhuËn  ña  khitr     chiph h         i c doanh nghiÖp  vµ  îcph©n  èitheo quy  nh  Ön  µnh; ®  ph     ®Þ hi h b) C¸c kho¶n thu theo    gi¸,khung    gi¸hoÆc   Ý   Nhµ   íc quy  nh, ph do  n  ®Þ   mµ   kh«ng  Çn  c ph¶icã    Ý    chiph s¶n  Êt hoÆc   Þch  ô,th× phÇn  xu   d v    cßn  ¹ sau  l i
  3. 3 khitrõc¸c kho¶n    Ý      chiph qu¶n  ýdoanh  l  nghiÖp,chiphÝ     kh¸c theo    quy  nh   ®Þ hiÖn  µnh  µ  h v b¶o  ¶m   îÝch  Ët chÊt tho¶ ®¸ng  ® l i v      cho  êilao ®éng  ng     ph¶i® îc    nép  µo  ©n  v ng s¸ch Nhµ   íc.   n 3. Bé   µi chÝnh  ã  Ö m   ô    T  c nhi v quy  nh  ô  Ó  Öc  ®Þ c th vi b¶o  ¶m   î Ých  ® l  i vËt chÊt tho¶  ¸ng      ® cho  êilao ®éng  ùctiÕp thùc hiÖn  Ö m   ô  ôc  ô  ng     tr       nhi v ph v quèc  phßng  ninh  an  hoÆc  s¶n  Êt, cung  xu   øng  Þch  ô  d v c«ng  éng  c theo  chÝnh  s¸ch cña  µ   íc.   Nh n §iÒu    Öc  8.­Vi chuyÓn  îng,cho  nh   thuª,thÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n  éc   ch   c t  thu   quyÒn  qu¶n  ý cña  l  doanh  nghiÖp c«ng  ch  Ý ph¶i ® îc thñ  ëng  ¬     tr c quan  ý  k Quy Õt  nh  µnh  Ëp doanh  ®Þ th l  nghiÖp  c«ng  ch    Õt ®Þnh, sau    ã    Ý ®ã quy     khic ý kiÕn tho¶ thuËn    b»ng    v¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  qu¶n  ývèn  µ  µis¶n  µ   íct¹ l  v t  Nh n     i doanh nghiÖp. §iÒu      ã  9.­Khic nhu  Çu  u      µidoanh  c ®Ç tra ngo   nghiÖp  hoÆc   huy  ng  ®é vèn  theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,doanh  lu   nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý ph¶i   lËp  ¬ng  cô  Ó  öi c¬  ph ¸n  th g   quan  qu¶n  ý vèn  µ  µis¶n  µ   íc t¹  l  v t  Nh n   i doanh  nghiÖp  tham      Õn  íckhitr×nh thñ tr ng  ¬  giaý ki tr         ë c quan  ý  k Quy Õt  nh  µnh  ®Þ th lËp doanh    nghiÖp  Õt ®Þnh. quy   §iÒu   Doanh  10.­ nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch  ã  Òn  chøc  ¹t Ý c quy tæ  ho   ®éng  kinh doanh    thªm  ïhîp víi ph       kh¶  n¨ng  ña  c doanh  nghiÖp  µ  v nhu  Çu  ña  cc thÞ  êng  íi iÒu  Ön: tr v  ® ki 1.Ph¶i® îcc¬        quan  qu¶n  ýtrùctiÕp ®ång    l      ý b»ng    v¨n b¶n. 2. Kh«ng  µm    l ¶nh  ëng  n   Öc  ùc hiÖn  Ö m   ô  ¹t®éng  h ®Õ vi th   nhi v ho   c«ng  Ých  µ   íc®∙  Nh n   giao hoÆc   Æt  µng.   ® h 3.§¨ng  ý      k bæ sung  µnh  Ò   ng ngh kinhdoanh    theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 4.H¹ch      to¸nriªngphÇn  ¹t®éng    ho   kinhdoanh.   5. Thùc  Ön    hi nghÜa  ô  ép  Õ  i  íiphÇn  ¹t®éng  v n thu ®è v   ho   kinh doanh  thªm  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §iÒu    ñ  ôc,tr×nh  ù thµnh  Ëp,tæ  11.­Th t   t  l   chøc  ¹     Ó  l igi¶ith DNNN   ¹t , ho   ®éng  c«ng  ch  Ý theo  quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 50/CP  µy  th¸ng 8    ng 28    n¨m 1996  ña  Ýnh  ñ  Ò   µnh  Ëp,tæ  c Ch ph v th l   chøc  ¹     Ó  µ  l i gi¶ith v ph¸  , s¶n doanh  nghiÖp  µ   íc.Khi gi¶ithÓ  ét  Nh n       m doanh  nghiÖp  ¹t®éng  ho   c«ng  ch, thñ  ­ Ý   tr ëng  ¬  c quan  ý  k Quy Õt  nh     Ó   ã  Ó     ®Þ gi¶ith c th ®Ò nghÞ   µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  ¹t ®éng  c«ng Ých míi hoÆc   ho     chuyÓn  nhiÖ m  vô c«ng Ých cña  doanh  nghiÖp  Þ     Ó  b gi¶ith sang  cho  ét  m doanh  nghiÖp  µ   íc kh¸c thùc Nh n       hiÖn. §iÒu    Öc    Õt    DNNN   ¹t®éng  12.­Vi gi¶iquy ph¸ s¶n  ho   c«ng  ch  Ý trong m ét    sè  Ünh  ùc  Æc   Ötquan  äng thùc hiÖn  l v® bi   tr     theo quy  nh  ¹  ôc  I ®Þ tiM II NghÞ   ®Þnh  è  s 189/CP  µy  th¸ng 12  ng 23    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  íng  Én    c Ch ph h d thi
  4. 4 hµnh  Ët ph¸ s¶n  Lu     doanh nghiÖp  i víi   ®è     doanh  c¸c nghiÖp  ùctiÕp phôc  ô  tr     v quèc  phßng,an    ninh vµ  Þch  ô   d v c«ng  éng  c quan  äng. tr §iÒu    µinh÷ng  13.­Ngo   quy  nh  ®Þ riªngcho    DNNN   ¹t®éng  ho   c«ng  ch  Ý t¹  Ët  iLu doanh  nghiÖp  µ  íc vµ  nh n   NghÞ   nh   µy, DNNN   ¹t®éng  ®Þ n  ho   c«ng  Ých cßn  ùc hiÖn    th   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt®èi víi        DNNN. §iÒu    doanh  14.­C¸c  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     kinh doanh,n Õu  ã  ¹t     c ho   ®éng  c«ng  ch  c¬  Ý do  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy giao,th×  îc hëng      ®  c¸c chÕ     î Êp, trî   ®é tr c     hoÆc     Õ     ®∙ikh¸c cña  µ   íc t ng  gi¸ c¸c ch ®é u      Nh n  ¬ øng  íi v  phÇn  µng    h ho¸ hoÆc   Þch  ô  ôc  ô  d v ph v c«ng  ch  Ý quy  nh  ¹ TiÕt®,  ®Þ ti     Kho¶n  1  Òu  LuËt Doanh  §i 8    nghiÖp  µ  ícvµ    nh n   c¸cquy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËt.   §iÒu    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùctõngµy  ý.Nh÷ng  ®Þnh  íc 15.­Ngh ®Þ n c hi l     k  quy  tr   ®©y    íi tr¸v   i NghÞ   nh  µy  u     á.Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,Bé  µichÝnh  ®Þ n ®Ò b∙ib   K ho   § t  T   vµ    ¬  c¸c c quan  µ  íckh¸c cã  ªnquan  ã  nh n     li   c tr¸chnhiÖ m   íng dÉn  ùc hiÖn    h  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n §iÒu  16.­C¸c  é   ëng,  ñ   ëng  ¬    B tr Th tr c quan  ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc Ch Ýnh  ñ,Chñ  Þch  û   thu   ph   t U ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản