Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thach Sanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
97
lượt xem
6
download

Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công và đại lý mua bán hàng hoá với nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 57/1998/NĐ-CP của Chính phủ

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® cña  h Ý n h  p h ñ  sè 57/1998/N§­C P   g µy  31 th¸ng 7 n¨ m  1998  C n Q u y   Þ n h  chi tiÕt ®  thi h µ n h  L u Ët  h ¬ n g  m ¹i  v Ò  h o¹t ® é n g  xu Êt k h È u,    T n h Ë p   h È u, gia  n g   k c« vµ ®¹i lý  u a  b¸n h µ n g   o¸ víi íc n g o µi m h  n ChÝnh phñ  C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  ChÝnh  phñ  ngµy  th¸ng9  30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Th¬ng    cø    m¹ingµy  th¸ng  n¨m  10   5  1997; Theo    ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th¬ng  Bé  m¹i, Ngh Þ   Þ nh: ® C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §iÒu    1. Ph¹m    vi®iÒu  chØnh NghÞ  ®Þnh  nµy quy ®Þnh       chi tiÕtviÖc    thihµnh LuËt  Th¬ng    m¹i vÒ  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng    ho¸ trong ho¹t®éng  ¬ng            th m¹i víiníc ngoµi;gia     c«ng        vµ ®¹ilýmua    b¸n hµng    ho¸ cña  ¬ng  th nh©n ViÖtNam     ¬ng    víith nh©n    níc ngoµi. Ho¹t®éng    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cña    c¸c doanh nghiÖp  vèn  cã  ®Çu    t nícngoµit¹ ViÖt Nam       i     thùc hiÖn    theo LuËt §Çu       tnícngoµit¹ ViÖt Nam, c¸c   i         v¨n b¶n    ph¸p luËtkh¸ccã  ªnquan  nh÷ng        li   vµ  quy ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy. §iÒu      2. Gi¶ithÝch    tõng÷ Trong  NghÞ  ®Þnh  nµy,nh÷ng        tõdíi®©y  îchiÓu  sau  ®   nh  : 1. Ho¹t ®éng    xuÊt khÈu, nhËp    khÈu  hµng ho¸    lµ ho¹t®éng    mua, b¸n  hµng ho¸ cña  ¬ng  th nh©n  ViÖt Nam     ¬ng    víith nh©n    níc ngoµi theo        c¸c hîp ®ång mua    b¸n hµng    ho¸,bao gåm   ho¹t®éng  nhËp    c¶    t¹m  t¸ xuÊt,t¹m  i   xuÊt t¸    i nhËp  chuyÓn  vµ  khÈu hµng ho¸. 2. Gia    c«ng hµng hãa    ¬ng  víith nh©n    nícngoµilµviÖc  ¬ng      th nh©n ViÖt  Nam,  doanh  nghiÖp  îc thµnh  ®   lËp theo LuËt §Çu   níc ngoµi t¹  t     iViÖt Nam     nhËn    gia c«ng hµng hãa  i t¹ ViÖt Nam     cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµihoÆc   Æt    ® giac«ng    hµng hãa  nícngoµi. ë    3. §¹ilýmua,  hµng      ¬ng        b¸n  ho¸ víi th nh©n    nícngoµilµviÖc  ¬ng      th nh©n  ViÖtNam     ®¹ilýb¸n hµng      lµbªn        t¹ ViÖtNam   i   cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµihoÆc     lµbªn        ®¹ilýmua  hµng  i t¹ ViÖt Nam       cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµi®Ó     xuÊt khÈu    hoÆc  s¶n  xuÊtt¹ ViÖtNam         i   ®Ó xuÊtkhÈu.  
 2. 2 C h ¬ n g  II X u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  h µ n g  h o¸ M ô c  1 Q u y  ® Þ n h  v Ò  hµng ho¸ xu Êt khÈu, nh Ë p  Èu kh §iÒu    3. Hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  Th¬ng nh©n  îcxuÊt khÈu,nhËp  ®       khÈu hµng    ho¸ theo giÊy chøng      nhËn  ®¨ng  kinh doanh. §èivíihµng    ký          ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu, hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp        khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn,thùc hiÖn      theo quy ®Þnh    t¹ §iÒu    i 4, §iÒu  NghÞ  5  ®Þnh nµy. §iÒu    4. Hµng    ho¸ cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu  1. Ban    hµnh kÌm theo NghÞ  ®Þnh nµy Danh môc hµng ho¸ cÊm  xuÊt  khÈu,cÊm     nhËp  khÈu (Phô    1). lôcsè  ViÖc  ®iÒu  chØnh  Danh  môc  hµng  hãa cÊm   xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu  do ChÝnh phñ    phª duyÖt    së    trªnc¬  ®Ò nghÞ cña  tr Bé  ëng  Th¬ng    Bé  m¹isau  khi®∙    bµn  thèng nhÊt víi KÕ       Bé  ho¹ch vµ    §Çu   c¸cBé, ngµnh  ªnquan. tvµ      li   2. C¸c  Æt     m hµng thuéc Danh    môc hµng    ho¸ cÊm   xuÊt khÈu, cÊm       nhËp  khÈu  chØ  îcphÐp  ®   xuÊt khÈu, nhËp      khÈu trong tr   êng    Æc   hîp ® biÖtkhi® îc       phÐp cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. §iÒu    5. Hµng    ho¸ xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn 1. Hµng ho¸ xuÊt khÈu, nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn    lµ hµng ho¸ xuÊt  khÈu,nhËp    khÈu theo h¹n    ng¹ch hoÆc     hµng  hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu theo  giÊy phÐp    cña  Th¬ng    Bé  m¹ihoÆc   qu¶n    Bé  lýchuyªn ngµnh.     2. Ban    hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy Danh môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu,     nhËp khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn  (Phô    2). lôcsè  3. ViÖc ®iÒu  chØnh  Danh môc   hµng hãa xuÊt khÈu,  nhËp khÈu cã  ®iÒu  kiÖn  ChÝnh  do  phñ    phª duyÖt    së    trªnc¬  ®Ò nghÞ  cña  tr Bé  ëng  Th­ Bé  ¬ng    m¹i sau    bµn  khi®∙  thèng  nhÊt víi KÕ       Bé  ho¹ch vµ    §Çu   c¸c Bé, ngµnh  t vµ      l ªn i  quan. 4. Vµo    ®Çu   quý  hµng  IV  n¨m,  Th¬ng    Bé  m¹i chñ    tr×cïng  KÕ   Bé  ho¹ch  vµ §Çu   vµ    t c¸c Bé, ngµnh  ªnquan  li   tr×nh Thñ  íng  t ChÝnh  phñ phª duyÖt  nguyªn t¾c  ®iÒu  hµnh xuÊt nhËp    khÈu  cho n¨m    kÕ ho¹ch  tiÕp theo ®èi    víi c¸c  Æt   m hµng xuÊt  khÈu, nhËp  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn, theo    híng  gi¶m dÇn  Danh  môc  hµng hãa nµy  dïng thuÕ    vµ    ®Ó ®iÒu  tiÕt.   §iÒu    6. Hµng    nhËp    ho¸t¹m  t¸xuÊt,t¹m  i   xuÊtt¸nhËp  chuyÓn      i vµ  khÈu Hµng  ho¸ kinh doanh  theo ph¬ng  thøc t¹m nhËp  ixuÊt,t¹m  t¸    xuÊt  i t¸  nhËp  chuyÓn  vµ  khÈu  Bé  ëng  Th¬ng   quy  do  tr Bé  m¹i  ®Þnh    t¹ Quy  i chÕ  riªng  sau    bµn  khi®∙  thèng  nhÊt víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan  theo          li   vµ  ®óng  th«ng lÖ  quèc tÕ.
 3. 3 §iÒu    7. T¹m  ngõng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng  ho¸ Trong  êng  tr hîp cÇn  thiÕt,ChÝnh     phñ quyÕt ®Þnh  t¹m ngõng  xuÊt  khÈu, nhËp    khÈu    víimét thÞ  êng  tr nhÊt ®Þnh hoÆc  t¹m ngõng xuÊt khÈu,     nhËp  khÈu    víinh÷ng  Æt   m hµng  nhÊt ®Þnh      ®Ó thùc hiÖn    quyÒn    theo  tù vÖ  ph¸p luËtvµ      th«ng  quèc  lÖ  tÕ. Bé Th¬ng    m¹ith«ng        chøc  b¸o víi tæ  c¸c kinh tÕ    quèc    tÕ,khu vùc,c¸cníc       li   ªnquan theo      tho¶ thuËn  thñ tôc ®∙    (nÕu      cã) khiChÝnh phñ  quyÕt  cã  ®Þnh  cô thÓ  viÖc  ngõng  vÒ  t¹m  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  hµng  ho¸. M ô c  2  Q u y  ® Þ n h  v Ò  kinh doanh xuÊt  Èu, nh Ëp kh Èu  kh §iÒu   Kinh  8.   doanh  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu 1.  Th¬ng  nh©n   doanh  lµ  nghiÖp  thuéc  c¸c thµnh phÇn  kinh  ® îc tÕ    thµnh lËp theo quy ®Þnh  cña ph¸p luËt ® îc phÐp      xuÊt khÈu, nhËp  khÈu  hµng    ho¸ theo ngµnh nghÒ  ®¨ng    ®∙  ký  trong giÊy    chøng nhËn ®¨ng  kinh ký    doanh.  2. C¸c  Chi nh¸nh Tæng  c«ng    ty,C«ng    îc xuÊt  ty ®   khÈu, nhËp khÈu  hµng    ho¸ theo  quyÒn  uû  cña Tæng  gi¸m ®èc  Tæng  c«ng    ty,Gi¸m ®èc  C«ng  ty,phï hîp víi           dung  néi giÊy chøng  nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    cña Tæng c«ng  ty,C«ng      ty. 3. Tríc khi tiÕn      hµnh ho¹t ®éng    kinh doanh xuÊt nhËp khÈu, doanh  nghiÖp ph¶i®¨ng  m∙  doanh    ký  sè  nghiÖp  kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  i t¹ Côc    H¶i quan    tØnh,thµnh    phè. Tæng côc    H¶i quan  x©y  dùng    hÖ thèng  sè      híng dÉn  m∙  nãitrªnvµ    viÖc  ®¨ng  m∙  doanh  ký  sè  nghiÖp  kinhdoanh    xuÊtnhËp    khÈu.   §iÒu    9. XuÊt  khÈu,nhËp    khÈu  th¸c ñy  1. Th¬ng    nh©n  giÊy  cã  chøng nhËn  ®¨ng  kinh doanh  ký    hoÆc   ®¨ng  ®∙  ký  sè  m∙  doanh  nghiÖp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  îc ñy    ®   th¸cxuÊt khÈu,     nhËp khÈu hµng        i   ho¸phïhîpví  dung  giÊychøng  néi cña    nhËn  ®¨ng  kinhdoanh. ký    2. Th¬ng    nh©n  ®¨ng  m∙  doanh  ®∙  ký  sè  nghiÖp kinh doanh    xuÊt nhËp    khÈu  îc nhËn  th¸cxuÊt khÈu, nhËp  ®   ñy        khÈu hµng      víinéi dung  ho¸ phï hîp      giÊy chøng    nhËn ®¨ng  kinh doanh. ký    3. ViÖc  th¸cxuÊt khÈu, nhËp    ñy        khÈu  viÖc  vµ  nhËn  th¸cxuÊt khÈu, ñy        nhËp  khÈu    Æt   c¸c m hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn  Bé  do  Th¬ng  m¹ihíng dÉn  thÓ.     cô  4. NghÜa  vµ    vô  tr¸chnhiÖm     cña bªn  th¸cxuÊt khÈu, nhËp  ñy        khÈu vµ  bªn nhËn  th¸cxuÊt khÈu,nhËp  ñy        khÈu  îcquy  ®   ®Þnh  thÓ  cô  trong hîp ®ång      ñy    th¸cxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  c¸cbªn  do    tham    kÕt  giaký  tháa thuËn.  
 4. 4 §iÒu    10. HiÖp    héingµnh  hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  Th¬ng  nh©n  kinh doanh    cïng ngµnh    hµng,kh«ng    ph©n  biÖtthµnh    phÇn  kinh tÕ,® îcphÐp        thµnh    lËp HiÖp    héingµnh  hµng  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu    trªn c¬  tùnguyÖn    së    ®Ó phèihîp ho¹t®éng  n©ng        vµ  cao  hiÖu  qu¶  s¶n  xuÊt,kinh     doanh, b¶o    ®¶m  quyÒn  lî Ých  vµ    i hîp ph¸p cña      c¸c héi viªn,®ång      thêib¶o  ®¶m     lîÝch  i quèc  gia. Bé Th¬ng    m¹iban hµnh  Quy  chÕ thµnh  vµ      lËp  ho¹t®éng  cña    c¸c HiÖp  héi ngµnh    hµng xuÊt khÈu, nhËp      khÈu sau    khi bµn thèng nhÊt    víiBan    Tæ chøc   ­C¸n  ChÝnh  bé  phñ  c¸cBé, ngµnh  ªnquan. vµ      li   C h ¬ n g  III Gia c « n g  víi  th¬ n g  n h © n  n íc n g o µi  M ô c  1  N h Ë n  gia c«ng cho th¬ng nh © n  níc ngoµi §iÒu    11. Quy  ®Þnh  chung    Th¬ng  nh©n ViÖtNam     thuéc c¸cthµnh      phÇn  kinhtÕ  îcphÐp    ®   nhËn    gia c«ng cho  ¬ng  th nh©n    níc ngoµi,kh«ng    h¹n chÕ   l   sè îng,chñng  i lo¹ hµng    gia c«ng. §èivíihµng          gia c«ng thuéc  Danh môc  hµng    ho¸ cÊm  xuÊt khÈu, cÊm       nhËp khÈu  t¹m  vµ  ngõng  xuÊt khÈu, nhËp      khÈu, th   ¬ng  nh©n  chØ  îcký    ®   hîp ®ång  khicã  chÊp  sau    sù  thuËn b»ng    cña  Th¬ng    v¨nb¶n  Bé  m¹i. §iÒu    ®ång    12. Hîp  giac«ng    Hîp ®ång gia c«ng ph¶i ® îc lËp      thµnh v¨n b¶n  bao  vµ  gåm     c¸c ®iÒu  kho¶n  sau : a) Tªn,®Þa      chØ  cña    ký    c¸cbªn  hîp ®ång; b) Tªn,sè îng s¶n      l   phÈm     giac«ng; c)Gi¸giac«ng;       d) Thêih¹n thanh    ph¬ng        to¸nvµ  thøc thanh    to¸n; ®) Danh môc, sè îng,trÞ gi¸nguyªn liÖu,phô    l           liÖu,vËt t      nhËp  khÈu  vµ  nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt t s¶n       xuÊt trong níc (nÕu              cã) ®Ó gia c«ng; ®Þnh    møc   dông  sö  nguyªn  liÖu,phô    liÖu,vËt t     ; ®Þnh  møc        vËt t tiªuhao  tû lÖ  vµ    hao    hôtnguyªn liÖu tronggiac«ng;         e) Danh    môc  trÞ gi¸m¸y  vµ      mãc thiÕtbÞ    cho  thuª,cho  în hoÆc     m   tÆng  cho    ®Ó phôc  giac«ng  vô    (nÕu cã); g) BiÖn ph¸p  lý phÕ   xö    liÖu,phÕ     nguyªn    th¶ivµ  t¾c  lý m¸y  xö    mãc,  thiÕtbÞ    thuª m în,nguyªn      liÖu,phô    liÖu vËt   d thõa  t sau    khi kÕt thøc    hîp ®ång    giac«ng. h) §Þa    ®iÓm   thêigian giao hµng; vµ        i)  Nh∙n  hiÖu  hµng          ho¸ vµ tªngäixuÊtxø    hµng  ho¸;
 5. 5 k)Thêih¹n      hiÖu    lùccña    hîp ®ång. §iÒu 13. §Þnh    møc   dông, ®Þnh  sö    møc     tiªuhao  tû lÖ  vµ    hao    hôt nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËtt      §Þnh  møc   dông, ®Þnh  sö    møc     tiªuhao  tû lÖ  vµ    hao    hôt nguyªn liÖu,   phô liÖu,vËt   do    t c¸c bªn tho¶ thuËn  trong hîp ®ång  gia c«ng. Gi¸m    ®èc  doanh nghiÖp  nhËn    giac«ng  chÞu tr¸chnhiÖm  viÖc  dông    vÒ  sö  nguyªn liÖu,     phô liÖu,vËt tnhËp       khÈu  vµo ®óng môc  ®Ých    gia c«ng;tr   êng      hîp viph¹m    sÏ bÞ  lýtheo ph¸p luËt. xö        §iÒu 14. Thuª,m în,nhËp        khÈu m¸y mãc thiÕtbÞ    cña bªn  Æt     ® gia c«ng    ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    giac«ng 1. Bªn    nhËn    gia c«ng  îcthuª,m în   ®      m¸y  mãc, thiÕtbÞ    cña bªn  Æt    ® gia c«ng    ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    gia c«ng.ViÖc    thuª,m în hoÆc       tÆng m¸y  mãc,   thiÕtbÞ    ph¶i® îctho¶ thuËn        trong hîp ®ång        giac«ng. 2. ViÖc    nhËp  khÈu m¸y mãc, thiÕtbÞ, kÓ  m¸y      c¶  mãc, thiÕtbÞ  qua    ®∙  sö dông    ®Ó thùc hiÖn hîp ®ång    gia c«ng ph¶i tu©n    thñ    c¸c quy ®Þnh cña  ph¸p luËtViÖtNam   nhËp        vÒ  khÈu c«ng nghÖ  qu¶n    vµ  lýxuÊtnhËp    khÈu. §iÒu    15. QuyÒn,  nghÜa  cña  ® Æt  nhËn    vô  bªn  vµ  giac«ng 1.§èivíi       ® Æt    bªn  giac«ng: a) Giao  toµn  hoÆc   bé  mét phÇn nguyªn liÖu vËt t gia c«ng         theo tho¶  thuËn      t¹ hîp ®ång    i giac«ng; b) NhËn  ® a      vµ  ra kháiViÖt Nam       toµn  s¶n  bé  phÈm     gia c«ng,m¸y    mãc  thiÕtbÞ    cho  thuª hoÆc   în;nguyªn    m   liÖu,phô    liÖu,vËt t       , phÕ   liÖu sau    khi thanh    lý hîp ®ång   gia c«ng, trõ tr     êng  hîp  îc phÐp        ®   tiªuthô,tiªuhuû, tÆng    theo quy    ®Þnh   t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy; c) §îc cö      chuyªn gia ®Õn       ViÖt Nam       ®Ó híng dÉn  thuËts¶n    kü    xuÊt vµ    kiÓm     tra chÊt l s¶n   îng  phÈm     gia c«ng theo tho¶ thuËn trong hîp ®ång    gia c«ng; d) ChÞu  tr¸ch nhiÖm       vÒ quyÒn  dông  sö  nh∙n hiÖu hµng ho¸,tªn gäi       xuÊt xø    hµng   ho¸.Trêng   hîp nh∙n hiÖu    hµng    tªngäixuÊt xø  ho¸ vµ        hµng    ho¸ ®∙  îc ®¨ng  t¹  ®   ký  i ViÖt Nam     th× ph¶i cã    giÊy chøng  nhËn cña Côc  h÷u  së  c«ng nghiÖp ViÖtNam;   ®) Tu©n  thñ    c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËtViÖt Nam   li       cã  ªnquan ®Õn   ho¹t®éng      giac«ng  c¸c®iÒu  vµ    kho¶n cña    hîp ®ång    giac«ng  ® îcký  ®∙    kÕt. 2.§èivíi       nhËn    bªn  giac«ng: a) §îcmiÔn      thuÕ  nhËp khÈu      ®èi víim¸y mãc, thiÕtbÞ, nguyªn liÖu,phô            liÖu,vËttt¹m       nhËp  khÈu  theo ®Þnh    møc   ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    giac«ng; b) §îcthuªth       ¬ng  nh©n  kh¸cgiac«ng;     c)§îccung      øng mét phÇn hoÆc   toµn  nguyªn liÖu,phô  bé      liÖu,vËtt®Ó        gia c«ng theo  tho¶ thuËn trong hîp ®ång  gia c«ng  ph¶i nép  vµ    thuÕ xuÊt  khÈu  theo quy  ®Þnh  cña LuËt  ThuÕ   xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu ®èi    víi phÇn  nguyªn,phô    liÖu,vËttmua       trong níc;  
 6. 6 d)    §îc nhËn tiÒn thanh    to¸n cña bªn  Æt     ® gia c«ng b»ng s¶n phÈm     gia c«ng, trõ s¶n      phÈm  thuéc Danh  môc   hµng ho¸ cÊm  nhËp  khÈu, cÊm     xuÊt  khÈu. §èivíis¶n        phÈm  thuéc Danh    môc  hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  cã  ®iÒu kiÖn  ph¶i® îcsù      chÊp  thuËn  cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. ®) Ph¶i tu©n    thñ    c¸c quy ®Þnh  cña ph¸p    luËtViÖt Nam       vÒ ho¹t®éng    gia c«ng xuÊt khÈu, nhËp    khÈu, s¶n    xuÊt hµng ho¸ trong    c¸c ®iÒu  níc vµ    kho¶n cña    hîp ®ång    giac«ng  ® îcký  ®∙    kÕt. §iÒu    16. Thñ      tôcH¶i quan C¨n  néidung    cø    hîp ®ång    giac«ng  ® îcc¸cbªn  kÕt  ®∙      ký  theo quy    ®Þnh  t¹  i§iÒu  NghÞ  12  ®Þnh nµy, c¬    quan    H¶i quan lµm  tôc xuÊt khÈu, nhËp  thñ        khÈu  theo dâiviÖc  vµ      xuÊt,nhËp    khÈu  ªnquan  li   ®Õn     hîp ®ång    giac«ng. §iÒu    c«ng  17. Gia  chuyÓn  tiÕp 1. Gia    c«ng chuyÓn  tiÕp lµ h×nh      thøc    gia c«ng    mµ s¶n  phÈm     gia c«ng  cña  hîp    ®ång    gia c«ng nµy  îc sö  ®   dông  lµm  nguyªn liÖu    gia c«ng cho    hîp ®ång    giac«ng kh¸c. 2. S¶n    phÈm     gia c«ng cña hîp ®ång    gia c«ng c«ng ®o¹n  íc ® îc giao tr       theo  chØ  ®Þnh cña  ® Æt    bªn  gia c«ng cho    hîp ®ång    gia c«ng  c«ng ®o¹n  tiÕp  theo. 3. Thñ      tôc giao,nhËn    s¶n phÈm     gia c«ng chuyÓn tiÕp  xuÊt khÈu, vµ      nhËp khÈu s¶n phÈm     gia c«ng thùc hiÖn    theo híng dÉn cña Tæng  côc    H¶i quan. §iÒu    18. Thanh    lý,thanh  kho¶n    hîp ®ång    giac«ng 1. Khi kÕt      thóc hîp ®ång    gia c«ng hoÆc  hîp ®ång    gia c«ng  hÕt hiÖu  lùc,c¸cbªn  hîp ®ång        ký    gia c«ng ph¶ithanh        lýhîp ®ång  lµm      vµ  thñ tôcthanh  kho¶n    hîp ®ång    quan    víic¬  H¶i quan.         ®ång    §èivíic¸c hîp  gia c«ng  thêih¹n    n¨m  hµng  cã    trªn1  th×  n¨m, bªn  nhËn    giac«ng  ph¶ithanh    kho¶n   hîp ®ång    quan    víic¬  H¶i quan. 2. C¨n  ®Ó     cø  thanh    thanh  lývµ  kho¶n    hîp ®ång    gia c«ng   îng nguyªn lµl     liÖu,phô    liÖu,vËt tnhËp       khÈu, l    îng s¶n phÈm   xuÊt khÈu    theo ®Þnh møc  sö  dông  nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËtt     ,®Þnh  møc       vËtttiªuhao  tûlÖ  vµ    hao   hôt®∙  ® îctháa thuËn          t¹ hîp ®ång    i giac«ng. 3.   Sau    khikÕt thóc hîp ®ång        giac«ng,m¸y    mãc  thiÕtbÞ    thuª, întheo     m   hîp ®ång, nguyªn      liÖu,phô    liÖu,vËt t d       thõa,phÕ     phÈm, phÕ  liÖu ® îcxö        lý theotho¶thuËn  hîp®ång        cña    giac«ng  ph¶i® îcBé  vµ      Th¬ng    m¹ichÊp thuËn. 4.ViÖc      tiªuhñy    c¸cphÕ  liÖu,phÕ    phÈm   (nÕu    cã)ph¶i® îcthùc hiÖn          díi sù gi¸m    s¸tcña  quan  c¬  H¶i quan. Trêng    hîp kh«ng  îc phÐp  ®   hñy  iViÖt t¹    Nam     th× ph¶it¸ xuÊtcho  ® Æt       i   bªn  giac«ng. 5. ViÖc    tÆng m¸y  mãc thiÕtbÞ, nguyªn,phô        liÖu,vËt t     ,phÕ  liÖu,phÕ    phÈm   îcquy  ®   ®Þnh  sau: nh    a) Bªn  Æt      ® giac«ng  ph¶icã      v¨n b¶n  tÆng;
 7. 7 b) Bªn  îc tÆng  ®   ph¶i lµm    thñ    tôc nhËp khÈu theo quy ®Þnh    vÒ xuÊt  nhËp  khÈu;ph¶inép      thuÕ  nhËp khÈu (nÕu    ®¨ng  tµi cã)vµ  ký    theo quy  s¶n    ®Þnh  hiÖn  hµnh. c)§îcBé      Th¬ng    m¹ichÊp  thuËn. M ô c  2   § Æt gia c«ng hµng hãa ë níc ngoµi §iÒu    19. Quy  ®Þnh  chung 1. Th¬ng    nh©n  thuéc mäi    thµnh phÇn  kinh tÕ    ®Òu   îc® Æt    ®   gia c«ng ë  nícngoµic¸c lo¹        i hµng    ® îcphÐp u  ho¸ ®∙    l th«ng    tr trªnthÞ  êng  ViÖt Nam  ®Ó       kinhdoanh    theo quy    ®Þnh  cña  ph¸p luËt.   2. ViÖc    xuÊt khÈu    m¸y mãc, thiÕtbÞ,    nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt t ®Ó        gia c«ng      vµ nhËp  khÈu s¶n  phÈm     gia c«ng ph¶itu©n        thñ c¸c quy ®Þnh cña  ph¸p luËtvÒ xuÊtnhËp          khÈu. 3.Hîp    ®ång  Æt    ® giac«ng  hµng hãa  nícngoµivµ        ë      thñ tôch¶iquan    ®èi víixuÊt nhËp      khÈu hµng ho¸  Æt     ® gia c«ng  theo    quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  vµ  12  §iÒu  NghÞ  16  ®Þnh nµy. §iÒu    20. QuyÒn  nghÜa  cña  vµ  vô  doanh  nghiÖp  ®Æt    giac«ng  hµng  hãa  ë    nícngoµi 1.    §îc t¹m xuÊt khÈu m¸y mãc,  thiÕt bÞ,    nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt      t hoÆc  chuyÓn  khÈu m¸y mãc, thiÕtbÞ,    nguyªn  liÖu,phô    liÖu,vËt t           , tõ níc thø  cho  nhËn    3  bªn  giac«ng    ®Ó thùc hiÖn      hîp ®ång    giac«ng. 2. §îct¸      i nhËp khÈu s¶n phÈm   gia c«ng.Khi kÕt  ®∙        thóc hîp ®ång  Æt      ® gia c«ng,® îct¸        i nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕtbÞ, nguyªn liÖu,phô          liÖu,vËt td       thõa. 3. §îc b¸n      s¶n phÈm     gia c«ng  m¸y  vµ  mãc thiÕtbÞ,    nguyªn liÖu,phô    liÖu,vËt   ®∙    t xuÊt khÈu      ®Ó thùc  hiÖn  hîp ®ång gia c«ng  ithÞ  êng    t¹  tr níc nhËn    gia c«ng hoÆc  thÞ  êng  tr kh¸c vµ    ph¶i nép    thuÕ  theo quy ®Þnh hiÖn  hµnh. 4. §îcmiÔn      thuÕ  xuÊt khÈu,thuÕ      nhËp  khÈu      ®èi víim¸y mãc, thiÕtbÞ,       nguyªn  liÖu,phô    liÖu,vËt t     , t¹m  xuÊt khÈu, t¸      i nhËp khÈu  s¶n  vµ  phÈm     gia c«ng nhËp  khÈu;nÕu    kh«ng    t¸ nhËp  i khÈu    th× ph¶inép    thuÕ xuÊtkhÈu    theo  quy  ®Þnh  cña LuËt ThuÕ     xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp  khÈu   . §èivíi     nguyªn liÖu,phô      liÖu,vËttmua           t¹ nícngoµi®Ó     i   giac«ng   mµ s¶n  phÈm  gia c«ng  îc nhËp  ®   khÈu  th× ph¶i chÞu    thuÕ nhËp khÈu theo quy  ®Þnh cña LuËt ThuÕ     xuÊtkhÈu,thuÕ      nhËp khÈu; 5.    chuyªn    §îc cö  gia,c«ng nh©n  thuËt ra    kü    níc ngoµi ®Ó     kiÓm     tra, nghiÖm    thu s¶n phÈm     giac«ng.
 8. 8 C h ¬ n g  IV  §¹i lý m u a, b¸n h µ n g  h o¸ c h o  th¬ n g  n h © n    n íc n g o µi §iÒu 21. §iÒu kiÖn    ¬ng  ®Ó th nh©n ViÖt Nam  lµm      ®¹i lý mua, b¸n  hµng    ho¸ cho  ¬ng  th nh©n    nícngoµi 1.Th¬ng    nh©n ViÖtNam   îcphÐp    ®   lµm      ®¹ilýmua,    b¸n hµng    ho¸ cho  ­ th ¬ng nh©n    níc ngoµi khicã      ®¨ng  kinh doanh  ký    ngµnh hµng    víim Æt   phï hîp    hµng    ®¹ilý. 2. NÕu     lµm      ®¹i lý b¸n hµng, th   ¬ng  nh©n  ViÖt Nam     ph¶i më       tµikho¶n  riªng t¹    i Ng©n   hµng    ®Ó thanh  to¸n tiÒn    hµng  b¸n      ®¹i lý theo híng  dÉn  cña  Ng©n   hµng  Nhµ    níc ViÖt Nam.    Th¬ng  nh©n  thÓ  cã  thanh  to¸n b»ng    hµng  kh«ng  thuéc  Danh  môc   hµng ho¸  cÊm  xuÊt khÈu,  hµng  ho¸ xuÊt  khÈu  cã  ®iÒu  kiÖn.Trêng  thanh      hîp  to¸n b»ng  hµng thuéc Danh  môc  hµng   ho¸ xuÊt  khÈu  ®iÒu  cã  kiÖn ph¶i® îcsù      chÊp  thuËn cña  quan  thÈm  c¬  cã  quyÒn. 3. NÕu     lµm      ®¹ilýmua  hµng, th   ¬ng nh©n ViÖt Nam     ph¶iyªu    cÇu  ¬ng  th nh©n    nícngoµichuyÓn    tiÒn b»ng    ngo¹itÖ  kh¶    cã  n¨ng chuyÓn  æi  îcqua  ® ®   ng©n hµng    ¬ng  ®Ó th nh©n ViÖtNam     mua  hµng theo hîp ®ång        ®¹ilý. §iÒu    Æt   22. M hµng    ®¹ilý 1. Th¬ng    nh©n  ®ñ  cã  ®iÒu  kiÖn  theo  quy ®Þnh  i t¹ §iÒu  NghÞ    21  ®Þnh  nµy  îc ký  ®ång      ®   hîp  ®¹ilýmua, b¸n hµng ho¸ kh«ng thuéc Danh môc hµng  ho¸ cÊm     xuÊtkhÈu,cÊm       nhËp  khÈu.         2. §èivíihµng    ho¸ thuéc Danh    môc hµng    ho¸ xuÊt khÈu, nhËp      khÈu cã  ®iÒu kiÖn, th   ¬ng nh©n  chØ   îc ký  ®   hîp  ®ång      ®¹i lý trong ph¹m    l   vi sè îng hoÆc       gi¸trÞ hµng ho¸  c¬  do  quan  thÈm   cã  quyÒn  chÊp  thuËn, theo    quy  ®Þnh    t¹ §iÒu  NghÞ  i 5  ®Þnh  nµy. §iÒu    ®ång      23. Hîp  ®¹ilýmua,    b¸n hµng      ¬ng  ho¸ víith nh©n    nícngoµi ViÖc  kÕt  thùc hiÖn  ®ång      ký  vµ    hîp  ®¹ilýmua, b¸n hµng ho¸    ¬ng  víith nh©n    níc ngoµi ph¶itu©n  c¸c quy      thñ    ®Þnh        vÒ ®¹ilýmua, b¸n hµng    i ho¸ t¹  môc  Ch¬ng    6  IILuËt Th¬ng    m¹i. §iÒu    24. NghÜa  vÒ  vô  thuÕ 1. Hµng ho¸ thuéc hîp ®ång      ®¹i lý mua, b¸n ph¶i chÞu    thuÕ  c¸c vµ    nghÜa  tµichÝnh  vô    kh¸ctheo quy      ®Þnh  cña ph¸p luËtViÖtNam.       2. Th¬ng    nh©n ViÖt Nam   tr¸chnhiÖm     cã    ®¨ng      ký,kª khai,nép    i   c¸c lo¹  thuÕ  c¸cnghÜa  tµichÝnh  vµ    vô    kh¸cli     ªnquan  ®Õn   hµng    ho¸ thuéc hîp ®ång      ®¹ilýmua     ho¹t®éng       ­b¸nvµ    kinhdoanh  m×nh  cña  theoquy    ®Þnh  ph¸pluËt cña    .
 9. 9 §iÒu    25. Thñ    tôcxuÊtkhÈu,nhËp      khÈu Hµng ho¸ thuéc hîp ®ång      ®¹i lýmua,  b¸n    ¬ng  víith nh©n   níc ngoµi khi     xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  th do  ¬ng  nh©n  ViÖt Nam     lµm      ®èi víihµng  thñ tôc nh      hãa  xuÊtkhÈu,nhËp      khÈu  quy  ®Þnh   t¹ NghÞ  i ®Þnh  nµy. §iÒu    l¹hµng 26. Tr¶    i Hµng    ho¸ thuéc  ®ång      hîp  ®¹ilýb¸n hµng  i t¹ ViÖt Nam     cho  ¬ng  th nh©n  níc ngoµiph¶it¸        ixuÊt khÈu    nÕu  kh«ng      îc t¹  tiªuthô ®   i ViÖt Nam.    ViÖc  hoµn  thuÕ  îcthùchiÖn  ®     theoc¸cquy      ®Þnh  ph¸pluËtvÒ  cña      thuÕ  ViÖtNam . cña    C h ¬ n g  V X ö  lý vi p h¹ m §iÒu    lýc¸cviph¹m  th 27. Xö        cña  ¬ng  nh©n Th¬ng nh©n    viph¹m    c¸cquy  ®Þnh  i t¹ NghÞ    ®Þnh  nµy,tuú theo      møc ®é  viph¹m    xö      sÏbÞ  lýhµnh  chÝnh  hoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt.   §iÒu    lýc¸cviph¹m  c¸n bé,c«ng  28. Xö        cña      chøc  Nhµ  níc C¸n    bé, c«ng  chøc Nhµ    níc nÕu   hµnh    cã  vi l¹m dông chøc    vô, quyÒn  h¹n lµm      tr¸ c¸c quy  i ®Þnh  cña NghÞ  ®Þnh  nµy, tuú    theo  møc       ®é viph¹m    sÏ bÞ  lýkû    xö    luËthoÆc     truycøu tr¸chnhiÖm     h×nh  theo  sù  quy ®Þnh cña  ph¸p  luËt. C h ¬ n g  VI §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §iÒu    29. §iÒu  kho¶n    thihµnh  1.NghÞ    ®Þnh nµy  hiÖu    cã  lùcsau  ngµy  tõngµy      nh÷ng  30  kÓ    ký.B∙ibá  quy  ®Þnh  íc®©y      tr   tr¸víi i nh÷ng  quy  ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh nµy. 2. Tæng     côc    H¶i quan  tr¸chnhiÖm   cã    cung cÊp  liÖu vÒ     sè    c¸c doanh  nghiÖp  ®¨ng  m∙  kinh  ®∙  ký  sè  doanh xuÊt  nhËp khÈu, vÒ     kim  ng¹ch xuÊt  khÈu, nhËp     khÈu  theo danh môc   Æt   m hµng, thÞ  êng  nh÷ng  liÖu   tr vµ  sè    xuÊt khÈu, nhËp      khÈu  hµng    ªnquan  ho¸ li   cho  Th¬ng    Bé  m¹i theo quy ®Þnh  do  Th¬ng    Tæng  Bé  m¹ivµ  côc    H¶i quan tháa thuËn.   3. Bé    Th¬ng    m¹i phèi hîp      víiTæng   côc    H¶i quan, Bé      Tµi chÝnh  ñy  vµ  ban nh©n  d©n  c¸c tØnh, thµnh    phè trùc thuéc    Trung  ¬ng  tr¸ch nhiÖm  cã    kiÓm    traviÖc  thùc hiÖn      c¸cquy  ®Þnh    t¹ NghÞ  i ®Þnh nµy.
 10. 10 4.    ëng, Thñ  ëng  quan  Bé tr   tr c¬  ngang Bé, Thñ  ëng  quan  tr c¬  thuéc  ChÝnh  phñ, Chñ    tÞch  ban  ñy  nh©n d©n  tØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung ­ ¬ng  chÞu  tr¸chnhiÖm    híng dÉn        vµ thihµnh NghÞ ®Þnh  nµy. P h ô  lôc 1 D a n h  m ô c h µ n g  h o¸ c Ê m  x u Êt k h È u, c Ê m  n h Ë p  k h È u (Ban hµnh  kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  57/1998/N§­ sè  CP ngµy  th¸ng7  31    n¨m  1998 cña ChÝnh  phñ) I. Æ t  h µ n g  c Ê m  x u Êt k h È u:  M 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù. 2.§å    cæ. 3.C¸c        lo¹ ma tuý. i 4.Ho¸    chÊt®éc.   5. Gç    trßn,gç    bãc,cñi,   xÎ,gç      than    hoÆc       tõ gç  cñi, s¶n  c¸c phÈm   s¶n  gç  xuÊt tõ nhãm   vµ      1A  b¸n    tinh chÕ  s¶n xuÊt tõ nhãm   IIA trong      gç    danh môc  ban hµnh  kÌm  theo NghÞ  ®Þnh   18/H§BT  sè  ngµy  th¸ng  n¨m   17  01  1992;  song m©y  nguyªn liÖu.   6.C¸c      lo¹ ®éng    i vËthoang  ®éng    vµ  vËt,thùc vËtquý      hiÕm     tùnhiªn. II. Æ t  h µ n g  c Ê m  n h Ë p  k h È u:  M 1.Vò    khÝ,®¹n          dîc,vËtliÖu næ,  trang thiÕtbÞ  thuËtqu©n      kü    sù. 2.C¸c        lo¹ ma tuý. i 3.Ho¸    chÊt®éc.   4.C¸c          lo¹ v¨n ho¸ phÈm     i ®åi truþ,ph¶n    ®éng. 5. Ph¸o c¸c  i §å  lo¹   ch¬i trÎem   ¶nh  .     cã  hëng xÊu ®Õn  gi¸o dôc    nh©n  c¸ch,®Õn       toµn      trËttùan  x∙héi. 6.Thuèc      l¸®iÕu    (trõhµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 7. Hµng    tiªudïng  qua  dông      ®∙  sö  (trõtµis¶n    di chuyÓn  bao gåm  c¶  hµng    ho¸ phôc  nhu  vô  cÇu  cña      c¸c c¸ nh©n  thuéc th©n  phËn ngo¹igiao    cña  c¸cníc,c¸ctæ        chøc  quèc  vµ  tÕ  hµnh      lýc¸nh©n  theo ®Þnh îng).   l 8.¤    ph¬ng  iÖntùhµnh      tayl¸nghÞch  c¶    t«vµ  t     c¸clo¹cã      i i (kÓ  d¹ng th¸orêi .     ) 9. Phô    qua  dông    tïng®∙  sö  cña    i   haib¸nh  ba  c¸c lo¹  «t«,xe    vµ  b¸nh  g¾n   m¸y,kÓ  khung    c¶  gÇm   g¾n  cã  ®éng  «      i qua  dông. c¬  t«c¸clo¹ ®∙    sö 
 11. 11 P h ô  lôc 2 D a n h  m ô c h µ n g  h o¸ x u Êt k h È u, n h Ë p  k h È u  c ã ®i Ò u  kiÖ n (Ban hµnh kÌm  theo NghÞ    ®Þnh  57/1998/N§­   sè  CP ngµy  th¸ng7  31    n¨m 1998  cña ChÝnh  phñ) I. µ n g  h o¸ x u Êt k h È u  , n h Ë p  k h È u  c ã h¹n n g¹ch:   H 1.G¹o;   2. Hµng  ho¸  theo h¹n ng¹ch  c¸c  chøc  do  tæ  kinh  vµ    tÕ  níc ngoµi Ên    ®Þnh      ®èi víiViÖtNam;   II. µ n g  h o¸ x u Êt n h Ë p  k h È u  c ã giÊy p h Ð p:  H A. H µ n g  hãa nh Ë p khÈu 4.X¨ng    dÇu; 5.Ph©n    bãn; 6.Xe  b¸nh    2  g¾n  m¸y  linhkiÖn  vµ    l¾p    r¸p®ång  bé; 7.Xe    lÞch tõ12    «t« du      chç  ngåitrëxuèng;     8.S¾t    thÐp; 9.Xi m¨ng;     10.§êng      tinhluyÖn,® êng      th« nguyªn liÖu;   11.GiÊy    viÕt,  giÊy inc¸clo¹ ;       i 12.R îu;   13.KÝnh    x©y  dùng; 14. Hµng    ho¸ qu¶n    lý chuyªn ngµnh theo Danh môc   îc ChÝnh  ®   phñ    phª duyÖt. B. H µ n g  hãa xuÊt kh Èu 15.Hµng    hãa  qu¶n    lýchuyªn ngµnh    theo Danh    môc  îcThñ íng ChÝnh  ®   t   phñ    phª duyÖt.
Đồng bộ tài khoản