Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Chia sẻ: Đông Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:25

0
523
lượt xem
21
download

Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 64/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định

 1. N GH Þ  § Þ NH  CñA CHÝNH PHñ Sè 64/2005/N§­CP ngµy 16 th¸ng 5 n¨m 2005  Quy ®Þnh vÒ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp CHÝNH  PHñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ  ngµy 25 th¸ng 12 n¨m   2001; C¨n  cø Ph¸p  lÖnh Xö  lý  vi ph¹m  hµnh  chÝnh  ngµy  02   th¸ng 7 n¨m 2002; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé C«ng nghiÖp, NGH Þ  § Þ NH: Ch¬ng I NH÷NG QUY §ÞNH CHUNG §i Ò u  1.  Ph¹m vi ®iÒu chØnh NghÞ   ®Þnh   nµy   quy   ®Þnh   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh,  thÈm quyÒn, thñ tôc xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. Vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ   c«ng   nghiÖp   lµ   hµnh   vi   cè   ý   hoÆc   v«   ý  vi   ph¹m  c¸c  quy  ®Þnh cña ph¸p luËt trong lÜnh vùc qu¶n lý  nhµ  níc vÒ  vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp mµ  kh«ng ph¶i lµ  téi ph¹m, theo quy  ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh   nµy   ph¶i   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh, bao gåm: 1. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ giÊy phÐp kinh doanh, giÊy   phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 2.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   nghiªn   cøu,   thö   nghiÖm,  s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp. 4.   Vi   ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   vÒ   vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ  c«ng nghiÖp. 5.  Vi ph¹m  c¸c quy  ®Þnh vÒ   kinh doanh  vµ   cung øng,  xuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.
 2. 2 6. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  sö  dông vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp. 7. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ ®iÒu kiÖn cña ngêi cã liªn  quan tíi c¸c ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 8. Vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh vÒ  vµnh  ®ai an toµn khu vùc  cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 9. Vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ c«ng t¸c b¶o vÖ khu vùc cã   ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 10.   C¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp nÕu cã liªn quan ®Õn lÜnh  vùc kh¸c sÏ  bÞ  xö  ph¹t theo quy  ®Þnh xö  ph¹t hµnh chÝnh  cña ChÝnh phñ trong lÜnh vùc ®ã. §i Ò u  2.  §èi tîng ¸p dông 1. Tæ chøc, c¸ nh©n ViÖt Nam cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. 2. Tæ chøc, c¸ nh©n níc ngoµi cã hµnh vi vi ph¹m hµnh  chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ   ®Þnh nµy trong ph¹m vi l∙nh thæ,  vïng  ®Æc quyÒn kinh tÕ  vµ  thÒm lôc  ®Þa cña níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam; trõ  trêng hîp §iÒu íc quèc tÕ  mµ  níc Céng hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa ViÖt Nam lµ  thµnh viªn  cã quy ®Þnh kh¸c. 3. Ngêi cha thµnh niªn cã  hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh   trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp bÞ xö ph¹t  theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   7   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m   hµnh  chÝnh. §i Ò u  3.  Gi¶i thÝch tõ ng÷ Trong NghÞ   ®Þnh nµy, c¸c tõ  ng÷  díi  ®©y  ®îc hiÓu nh  sau: 1. "VËt liÖu næ c«ng nghiÖp" bao gåm thuèc næ vµ  c¸c  phô  kiÖn næ (kÝp, d©y,  ®¹n chuyªn dïng…) dïng trong s¶n  xuÊt,   ®µo  t¹o,  nghiªn  cøu  khoa  häc vµ  c¸c  môc   ®Ých  d©n  dông kh¸c. 2.   "S¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp"   lµ   qu¸   tr×nh  chÕ t¹o ra thuèc næ, phô kiÖn næ. 3. "Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ  qu¸ tr×nh  ® a  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ra dïng trong thùc tÕ nh»m ®¹t ®­ îc môc  ®Ých nhÊt  ®Þnh trong c¸c ho¹t  ®éng kinh tÕ  (khai  th¸c má, x©y dùng,  ®iÒu tra c¬  b¶n,  ®µo t¹o, nghiªn cøu 
 3. 3 khoa   häc...),   theo   mét   quy   tr×nh   c«ng   nghÖ   ®∙   ®îc   x¸c  ®Þnh. 4. “Kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ  qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång mua b¸n, vËn chuyÓn vËt liÖu   næ c«ng nghiÖp. 5.   “B¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp”   lµ   qu¸   tr×nh  cÊt gi÷  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  t¹i kho hoÆc trong  qu¸  tr×nh vËn chuyÓn. 6.   “Nghiªn   cøu   chÕ   thö   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp”   lµ  qu¸   tr×nh   chÕ   t¹o   ra   s¶n   phÈm   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp  míi. Nghiªn cøu chÕ  thö  cã  thÓ  bao gåm toµn bé  qu¸ tr×nh  t¹o   ra   s¶n   phÈm   hoÆc   chØ   mét   trong   nh÷ng   bíc   cña   qu¸  tr×nh   ®Ó   x¸c   ®Þnh  thµnh   phÇn,  quy  tr×nh   c«ng   nghÖ,   d©y   chuyÒn thiÕt bÞ... 7. “DÞch vô  næ m×n” lµ  viÖc sö  dông vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp  nh»m thùc hiÖn  hîp   ®ång  næ m×n  gi÷a  bªn cã  chøc  n¨ng lµm dÞch vô næ m×n víi bªn cã nhu cÇu næ m×n ®Ó thùc  hiÖn mét môc ®Ých nhÊt ®Þnh. 8. “Thö  nghiÖm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp” lµ  qu¸ tr×nh  sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i hiÖn trêng thö næ hîp  lÖ  nh»m x¸c  ®Þnh tÝnh  n¨ng  kü  thuËt,  chÊt  lîng  vµ   ®iÒu  kiÖn sö dông cña vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 9.   “Ho¹t   ®éng  vËt   liÖu   næ  c«ng   nghiÖp”   lµ  viÖc   thùc   hiÖn mét, mét sè hoÆc toµn bé c¸c ho¹t ®éng nghiªn cøu chÕ  thö, thö nghiÖm, s¶n xuÊt, b¶o qu¶n, vËn chuyÓn, cung øng,   dÞch vô næ m×n vµ sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.     §i Ò u   4.   Nguyªn   t¾c   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1.  TÊt c¶ c¸c hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ph¶i  ®îc ph¸t  hiÖn  kÞp thêi vµ  ph¶i bÞ   ®×nh chØ ngay. ViÖc xö  ph¹t ph¶i  ®îc  tiÕn hµnh nhanh chãng, c«ng minh, triÖt  ®Ó; mäi hËu qu¶  do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp g©y ra ph¶i  ®îc kh¾c phôc theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. 2.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ph¶i   do   ngêi   cã   thÈm  quyÒn quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng III cña NghÞ   ®Þnh nµy thùc hiÖn   theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Tæ  chøc,  c¸ nh©n  chØ bÞ  xö   ph¹t vi  ph¹m hµnh  chÝnh  trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   khi   cã  hµnh vi vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh t¹i Ch¬ng II cña NghÞ   ®Þnh  nµy. 3. Mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n   lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp chØ bÞ  xö  ph¹t mét lÇn. Mét 
 4. 4 ngêi   thùc   hiÖn   nhiÒu   hµnh   vi   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong  lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp th×  bÞ  xö  ph¹t  vÒ   tõng   hµnh   vi   vi   ph¹m;   nÕu   c¸c   h×nh   thøc   xö   ph¹t   lµ  ph¹t   tiÒn   th×   ph¶i   ®îc   céng   l¹i   thµnh   møc   ph¹t   chung.  NhiÒu ngêi cïng thùc hiÖn mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh  trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  th×  mçi  ngêi vi ph¹m ®Òu bÞ xö ph¹t. 4.   ViÖc   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ph¶i   c¨n   cø   vµo   tÝnh  chÊt, møc  ®é  vi ph¹m, nh©n th©n vµ  nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m  nhÑ,   t×nh  tiÕt   t¨ng   nÆng   ®Ó   quyÕt   ®Þnh   h×nh   thøc,  biÖn   ph¸p xö ph¹t thÝch hîp. C¸c t×nh tiÕt gi¶m nhÑ, t×nh tiÕt   t¨ng nÆng  ®îc ¸p dông theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 8, §iÒu 9  cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m hµnh chÝnh vµ §iÒu 6 cña NghÞ   ®Þnh sè 134/2003/N§­CP ngµy 14 th¸ng 11 n¨m 2003 quy ®Þnh   chi tiÕt thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh Xö lý vi ph¹m   hµnh chÝnh n¨m 2002. 5.   Kh«ng   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc  qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trong c¸c tr êng hîp thuéc  t×nh thÕ  cÊp thiÕt, phßng vÖ  chÝnh  ®¸ng, sù  kiÖn bÊt ngê  hoÆc vi ph¹m hµnh chÝnh trong khi  ®ang m¾c bÖnh t©m thÇn  hoÆc c¸c bÖnh  kh¸c  lµm mÊt kh¶ n¨ng nhËn thøc  hoÆc  kh¶  n¨ng ®iÒu khiÓn hµnh vi cña m×nh. §i Ò u   5.  Thêi hiÖu xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   lµ   mét   n¨m   kÓ   tõ  ngµy vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp  ®îc thùc hiÖn; nÕu qu¸ thêi h¹n trªn th×  kh«ng xö  ph¹t nh ng vÉn bÞ  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p ® îc quy  ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 7 NghÞ   ®Þnh nµy  ®Ó  kh¾c phôc hËu  qu¶   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp g©y ra. 2. §èi víi c¸ nh©n  ®∙ bÞ  khëi tè, truy tè  hoÆc  ®∙ cã   quyÕt  ®Þnh  ®a vô  ¸n ra xÐt xö  theo thñ  tôc tè  tông h×nh  sù  nhng sau  ®ã  cã  quyÕt  ®Þnh  ®×nh chØ  ®iÒu tra hoÆc  ®×nh  chØ vô ¸n cña c¬ quan cã thÈm quyÒn mµ hµnh vi vi ph¹m cã  dÊu hiÖu vi ph¹m hµnh  chÝnh  trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp th×  bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh. Trong tr ­ êng hîp nµy, thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh lµ  ba  th¸ng   kÓ   tõ   ngµy   ngêi   cã   thÈm   quyÒn   xö   ph¹t   nhËn   ®îc  quyÕt ®Þnh ®×nh chØ vµ hå s¬ vô vi ph¹m. 3. Trong thêi h¹n ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2  §iÒu nµy nÕu c¸ nh©n, tæ chøc l¹i thùc hiÖn vi ph¹m hµnh  chÝnh míi trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  hoÆc cè  t×nh trèn tr¸nh, c¶n trë  viÖc xö  ph¹t th×  kh«ng 
 5. 5 ¸p dông thêi hiÖu quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu  nµy. Thêi hiÖu xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc  qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®îc tÝnh l¹i kÓ  tõ  thêi  ®iÓm thùc hiÖn vi ph¹m hµnh chÝnh míi hoÆc thêi ®iÓm chÊm   døt hµnh vi trèn tr¸nh, c¶n trë viÖc xö ph¹t. 4.   Thêi   hiÖu   ®îc   quy   ®Þnh   theo   th¸ng   hoÆc   theo   n¨m  th×   kho¶ng   thêi   gian   ®ã   ®îc   tÝnh   theo   th¸ng,   n¨m   d¬ng  lÞch, bao gåm c¶ ngµy nghØ theo quy  ®Þnh cña Bé  luËt Lao  ®éng.  §i Ò u   6.  Thêi h¹n ®îc coi lµ cha bÞ xö ph¹t vi ph¹m  hµnh chÝnh 1.   Tæ   chøc,   c¸   nh©n   bÞ   xö   ph¹t   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh  trong  lÜnh  vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  nÕu qua  mét   n¨m,   kÓ   tõ   ngµy   chÊp   hµnh   xong   quyÕt   ®Þnh   xö   ph¹t  hoÆc tõ ngµy hÕt thêi hiÖu thi hµnh quyÕt ®Þnh xö ph¹t mµ  kh«ng thùc hiÖn hµnh vi vi ph¹m th×   ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ hµnh vi ®ã.     2. Thêi h¹n  ®îc coi lµ  cha bÞ  xö  ph¹t hµnh chÝnh  ®îc  tÝnh theo  n¨m  d¬ng lÞch,  bao  gåm  c¶ ngµy  nghØ  theo quy  ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. §i Ò u   7.   C¸c h×nh thøc xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh  trong lÜnh vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1. H×nh thøc xö ph¹t chÝnh, bao gåm:  a)   C¶nh   c¸o:   ¸p   dông   ®èi   víi   c¸   nh©n,   tæ   chøc   vi  ph¹m   hµnh   chÝnh   nhá,   lÇn   ®Çu,   cã   t×nh   tiÕt   gi¶m   nhÑ  hoÆc  ®èi víi mäi vi ph¹m hµnh chÝnh do ng êi cha thµnh  niªn tõ   ®ñ  14 tuæi  ®Õn díi 16 tuæi thùc hiÖn. C¶nh c¸o  ®îc quyÕt ®Þnh b»ng v¨n b¶n; b) Ph¹t tiÒn: c¨n cø vµo tÝnh chÊt, møc ®é vi ph¹m ®Ó  quyÕt ®Þnh møc ph¹t tiÒn trong khung ph¹t tiÒn ®∙ ® îc quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh nµy  ®èi víi tõng hµnh vi vi ph¹m. Møc  ph¹t cô  thÓ   ®èi víi mét hµnh vi vi ph¹m hµnh chÝnh trong  lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   lµ   møc   trung  b×nh cña khung ph¹t tiÒn  ®èi víi hµnh vi  ®ã; nÕu vi ph¹m  cã  t×nh tiÕt gi¶m nhÑ  th×  møc ph¹t cã  thÓ  gi¶m thÊp h¬n  nhng   kh«ng   ®îc   gi¶m   qu¸   møc   tèi   thiÓu   cña   khung   ph¹t   tiÒn; nÕu vi ph¹m cã  t×nh tiÕt t¨ng nÆng th×  møc ph¹t cã  thÓ  t¨ng cao h¬n nhng kh«ng  ®îc t¨ng qu¸ møc tèi  ®a cña  khung ph¹t tiÒn. 2. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung, bao gåm:  a) Tíc quyÒn sö  dông cã  thêi h¹n hoÆc kh«ng thêi h¹n  giÊy phÐp ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;
 6. 6 b)  TÞch thu  tang  vËt, ph¬ng  tiÖn  ®îc sö  dông   ®Ó  vi  ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp. 3.  Ngoµi  c¸c h×nh  thøc  xö  ph¹t  chÝnh  vµ  xö  ph¹t  bæ  sung quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ  kho¶n 2 §iÒu nµy, c¸ nh©n,  tæ   chøc   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   trong   lÜnh   vùc   qu¶n   lý   vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp cßn cã  thÓ  bÞ  ¸p dông mét hoÆc nhiÒu  biÖn ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶ sau ®©y: a) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng « nhiÔm m«i tr êng do vi  ph¹m hµnh chÝnh g©y ra; b) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra hoÆc buéc th¸o dì c«ng tr×nh  x©y dùng tr¸i phÐp; c)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi  ph¹m hµnh chÝnh; d) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m   hµnh chÝnh g©y ra; ®) Buéc di chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc   gia do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo  quy ®Þnh. Ch¬ng II C¸C HµNH VI VI PH¹M HµNH CHÝNH TRONG LÜNH VùC  qu¶n lý VËT LIÖU Næ C¤NG NGHIÖP,  H×NH THøC Vµ MøC Xö PH¹T §i Ò u   8.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  giÊy phÐp kinh doanh,   giÊy phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp   1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a) Kh«ng khai b¸o viÖc mÊt giÊy phÐp trong thêi h¹n   ba   ngµy   lµm   viÖc   hoÆc   kh«ng   lu   gi÷   giÊy   phÐp,   b¶n   sao  giÊy phÐp hîp lÖ t¹i trô së ®iÒu hµnh; b)   Kh«ng   ®¨ng   ký,   th«ng   b¸o   theo   quy   ®Þnh   khi   tiÕn  hµnh hoÆc chÊm døt c¸c ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; c) Kh«ng b¸o c¸o theo quy  ®Þnh hoÆc b¸o c¸o sai lÖch  vÒ   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng   cã   liªn   quan   ®Õn   ho¹t   ®éng   vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp.  2. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi sö  dông giÊy phÐp kinh  doanh, giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®∙ hÕt  h¹n hoÆc ph¶i cÊp ®æi l¹i theo quy ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 30 
 7. 7 ngµy kÓ  tõ  ngµy giÊy phÐp hÕt h¹n  ®Ó  kinh doanh, sö  dông  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  mét trong c¸c hµnh vi cho mîn,  cho thuª, ®i mîn, ®i thuª giÊy phÐp kinh doanh, giÊy phÐp   sö   dông   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp;   uû   quyÒn   vµ   nhËn   uû  quyÒn thùc hiÖn c¸c ho¹t  ®éng vÒ  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  quy   ®Þnh   trong   giÊy   phÐp   kinh  doanh,   giÊy  phÐp   sö  dông   vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi  ®èi tîng uû  quyÒn hoÆc nhËn  uû quyÒn cha ®îc cÊp phÐp. 4.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   tÈy  xo¸, söa ch÷a c¸c néi dung quy  ®Þnh trong giÊy phÐp kinh  doanh, giÊy phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc cã hµnh vi lîi dông giÊy phÐp sö dông vËt   liÖu næ c«ng nghiÖp  ®Ó  kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp. 6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tíc quyÒn sö  dông giÊy  phÐp cã thêi h¹n ®Õn 6 th¸ng ®èi víi hµnh vi quy ®Þnh t¹i   kho¶n 3; 1 n¨m  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu   nµy. Tíc quyÒn sö  dông kh«ng thêi h¹n giÊy phÐp sö  dông  vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ®èi   víi   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i  kho¶n 5 §iÒu nµy.  §i Ò u   9.  Vi ph¹m quy ®Þnh vÒ nghiªn cøu, thö nghiÖm  vµ s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   Sö   dông   c¸c   lo¹i   thiÕt   bÞ   s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ  c«ng nghiÖp cha  ®îc nghiÖm thu, cho phÐp  ®a vµo sö  dông  theo quy ®Þnh; b) Söa ch÷a lµm thay  ®æi thiÕt bÞ  s¶n xuÊt vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp sai víi thiÕt kÕ  cña nhµ  chÕ  t¹o khi cha  ®îc phÐp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn;  c) Thay ®æi quy tr×nh s¶n xuÊt, mÆt b»ng bè trÝ thiÕt   bÞ   c«ng   nghÖ   hoÆc   thay   ®æi   c¸c   th«ng   sè   c«ng   nghÖ   s¶n  xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi cha ®îc phÐp cña c¬ quan  cã thÈm quyÒn; d) S¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vît qu¸ 5% c«ng  suÊt  ®Þnh møc cña thiÕt bÞ, d©y chuyÒn c«ng nghÖ   ®∙  ®îc  phª duyÖt cho phÐp; ®)   §Ó   nguyªn   liÖu   hoÆc   s¶n   phÈm   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp tån ®äng qu¸ møc quy ®Þnh t¹i khu vùc s¶n xuÊt;
 8. 8 e) §ãng gãi vËt liÖu næ c«ng nghiÖp sai quy c¸ch ®¨ng   ký; g)  HÖ  thèng  sæ s¸ch,  biÓu  mÉu sö   dông cho  c«ng  t¸c  kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng   cã hoÆc kh«ng ®óng theo quy ®Þnh.     2.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a) Nghiªn cøu, chÕ  thö  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng  theo ®óng néi dung, ®iÒu kiÖn quy ®Þnh trong ®Ò ¸n nghiªn   cøu ®∙ ®îc phª duyÖt; b) §a c¬ së s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµo ho¹t  ®éng khi cha tæ chøc nghiÖm thu vµ cha ®îc c¬ quan nhµ n­ íc cã  thÈm quyÒn x¸c nhËn  ®ñ   ®iÒu kiÖn cho phÐp s¶n xuÊt  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp;  c)  Tæ  chøc  s¶n  xuÊt  vËt  liÖu   næ c«ng   nghiÖp  khi  ch a  kh¾c phôc, bæ sung c¸c yªu cÇu cña c¬ quan nhµ níc cã thÈm  quyÒn vÒ ®iÒu kiÖn cho phÐp s¶n xuÊt; d) Thay ®æi thiÕt kÕ vÒ c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, mÆt b»ng   hoÆc nhµ xëng s¶n xuÊt trong qu¸ tr×nh ®Çu t x©y dùng khi  cha  ®îc c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn phª duyÖt  cho phÐp; ®)   Kh«ng   cã   hoÆc   ®Ó   h  háng   néi   quy,   quy   tr×nh   s¶n  xuÊt, quy tr×nh vËn hµnh thiÕt bÞ t¹i c¸c vÞ trÝ s¶n xuÊt  theo quy ®Þnh;  e) HÖ  thèng thu l«i, tiÕp  ®Þa kh«ng  ®¹t c¸c yªu cÇu  theo quy ®Þnh; g)   Kh«ng   cã   biÖn   ph¸p   che   ch¾n   b¶o   vÖ   gi÷a   c¸c   bé  phËn,   c«ng   ®o¹n   nguy   hiÓm   cña   d©y   chuyÒn   s¶n   xuÊt   vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp; h) Kh«ng kÞp thêi söa ch÷a, kh¾c phôc c¸c h  háng cña  thiÕt  bÞ  s¶n xuÊt,  thiÕt bÞ  phô  trî, c¸c hÖ  thèng   ®iÖn  nhng vÉn tiÕn hµnh s¶n xuÊt;   i)   C¾t   bá   hoÆc   lµm   h  háng   c¸c   thiÕt   bÞ,   c¬   cÊu   an  toµn trang bÞ kÌm theo thiÕt bÞ s¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp;  k) §Ó  ngêi lao  ®éng vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh an toµn vÒ  phßng ch¸y, phßng næ t¹i khu vùc s¶n xuÊt.  3. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a) S¶n xuÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng n»m trong   danh môc vËt liÖu næ c«ng nghiÖp do c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn quy ®Þnh;
 9. 9 b)   Sö   dông   nguyªn   liÖu   s¶n   xuÊt   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp kÐm phÈm chÊt hoÆc nguyªn liÖu kh«ng râ nguån gèc; c) Kh«ng thùc hiÖn kiÓm tra chÊt lîng nguyªn liÖu tr­ íc khi ®a vµo s¶n xuÊt; d) Thay  ®æi thµnh phÇn, chñng lo¹i nguyªn liÖu hoÆc  s¶n xuÊt kh«ng ®óng lo¹i s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp   ®∙ ®¨ng ký vµ ®îc phÐp ®a vµo s¶n xuÊt, sö dông; ®)   NghiÖm   thu,   thö   nghiÖm   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   kh«ng   ®óng   quy   ®Þnh   hoÆc   cè   t×nh   lµm   sai   lÖch   kÕt   qu¶  nghiÖm thu, thö nghiÖm; e)   Kh«ng   thùc   hiÖn   hoÆc   kh«ng   duy   tr×   thêng   xuyªn  viÖc kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a)   Tæ   chøc   nghiªn   cøu,   chÕ   thö   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp   khi   cha   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn   cho  phÐp, giao nhiÖm vô; b) Söa ch÷a, thay  ®æi kÕt cÊu, cÊu tróc bé  phËn x©y  dùng nhµ  xëng vi ph¹m c¸c yªu cÇu vÒ  che ch¾n b¶o vÖ  bªn   trong nhµ xëng hoÆc vi ph¹m c¸c yªu cÇu vÒ lèi tho¸t n¹n,  kh¶ n¨ng chÞu lùc, chÞu löa cña c«ng tr×nh, vi ph¹m c¸c  tiªu chuÈn vÖ sinh m«i trêng lao ®éng;    c) Thay  ®æi mÆt b»ng bè  trÝ  c¸c c«ng tr×nh s¶n xuÊt,  kho chøa vµ b∙i thö næ vi ph¹m c¸c ®iÒu kiÖn vÒ kho¶ng c¸ch  an toµn trong néi bé khu vùc s¶n xuÊt; d) Më réng mÆt b»ng khu vùc s¶n xuÊt vi ph¹m c¸c ®iÒu  kiÖn vÒ kho¶ng c¸ch an toµn ®èi víi c«ng tr×nh vµ khu d©n  c l©n cËn; ®) Kh«ng cã ô  che ch¾n b¶o vÖ  bªn ngoµi hoÆc kÕt cÊu  ô  che ch¾n b¶o vÖ bªn ngoµi kh«ng ®¹t yªu cÇu khi cha ®¶m b¶o  kho¶ng c¸ch an toµn theo quy ®Þnh; e) Kh«ng kÞp thêi söa ch÷a, kh¾c phôc c¸c h  háng vÒ  nhµ  xëng s¶n xuÊt, kho chøa vËt liÖu næ c«ng nghiÖp lµm  ¶nh hëng   ®Õn  c¸c   ®iÒu  kiÖn an toµn trong  s¶n  xuÊt,  b¶o  qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 5.  H×nh thøc  xö  ph¹t  bæ sung:  tÞch  thu  tang vËt  vi  ph¹m   ®èi   víi   c¸c   hµnh  vi   quy   ®Þnh  t¹i   ®iÓm   a,  b,   d,   ®  kho¶n 3 §iÒu nµy. 6. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm b, c, d, ® kho¶n 1; ®iÓm i kho¶n 2; ®iÓm b, c, d  kho¶n 4 §iÒu nµy;
 10. 10 b) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   quy   ®Þnh   t¹i   ®iÓm   e,   g  kho¶n 2; ®iÓm ® kho¶n 4 §iÒu nµy.  §i Ò u   10.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  b¶o qu¶n vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn   500.000 ®ång ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi kh«ng bè  trÝ  buång riªng hoÆc kh«ng trang bÞ  ph¬ng tiÖn cÊp ph¸t  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i kho tiªu thô.  2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Thùc hiÖn kh«ng  ®óng chÕ   ®é  thèng kª b¸o c¸o, thñ  tôc xuÊt nhËp kho vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; b) Kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  kiÓm tra sæ s¸ch thèng kª,  b¸o c¸o xuÊt nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; c)   Kh«ng   thiÕt   lËp   c¸c   biÓn   b¸o,   ký   hiÖu   c¶nh   b¸o  nguy   hiÓm   t¹i   c¸c   khu   vùc   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp theo quy ®Þnh;  d)   Cho   tæ   chøc,   c¸   nh©n   kh¸c   göi   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp   hoÆc   thuª   kho   chøa  vËt  liÖu   næ  c«ng   nghiÖp  nh ng  kh«ng cã hîp ®ång hoÆc v¨n b¶n hîp lÖ. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  B¶o qu¶n  vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp  vît  qu¸ quy  m«  b¶o qu¶n cña kho theo quy ®Þnh; b)   B¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   thuéc   c¸c   nhãm  kh¸c nhau trong cïng mét kh«ng gian kho khi cha cã ®ñ c¸c  ®iÒu kiÖn an toµn theo quy ®Þnh; c) Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy tr×nh s¾p xÕp, ®¶o chuyÓn   vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trong kho chøa theo quy ®Þnh; d) Kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c niªm phong, kho¸ cöa kho  theo quy ®Þnh.  4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)   TËp   kÕt,   xÕp   dì   hoÆc   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp t¹i ®Þa ®iÓm cha ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn  cho phÐp; b) B¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i kho cha  ®îc  c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn  thÈm duyÖt  thiÕt  kÕ  hoÆc 
 11. 11 cha   tæ   chøc   nghiÖm   thu   vµ   ®îc   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm  quyÒn chÊp thuËn; c)   Trang   bÞ   thiÕu   hoÆc   kh«ng   söa   ch÷a   kÞp   thêi   hÖ  thèng th«ng tin liªn l¹c theo quy ®Þnh; d) Kh«ng x©y dùng hoÆc kh«ng söa ch÷a kÞp thêi hµng   rµo kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; ®)   Kh«ng   duy   tr×,   söa   ch÷a   kÞp   thêi   c¸c   tr¹m   canh  g¸c, b¶o vÖ kho;   e)  Kh«ng  söa ch÷a  kÞp thêi  c¸c  h  háng  cña hÖ   thèng  cung cÊp ®iÖn, hÖ thèng chiÕu s¸ng; g) Kh«ng söa ch÷a kÞp thêi c¸c h háng cña kÕt cÊu kho,  ô che ch¾n b¶o vÖ; h)   Kh«ng   söa   ch÷a   hoÆc   kh«ng   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   kiÓm  tra, ®o kiÓm ®Þnh kú hÖ thèng thu l«i tiÕp ®Þa chèng sÐt; i)  Kh«ng  thùc hiÖn  c«ng  t¸c xö   lý  vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp qu¸ h¹n, vËt liÖu næ c«ng nghiÖp mÊt phÈm chÊt. k)  Dù  tr÷  hµng  vËt  liÖu næ  c«ng nghiÖp   dù  tr÷  quèc  gia kh«ng ®óng lo¹i kho, ®Þa ®iÓm theo quy ®Þnh; l) §Ó hµng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc gia bÞ  h háng vît qu¸ ®Þnh møc mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng; m) Vi ph¹m chÕ ®é b¶o mËt vÒ dù tr÷ quèc gia. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi më  réng, c¶i t¹o khu   vùc kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vi ph¹m c¸c yªu  cÇu vÒ  kho¶ng c¸ch an toµn, vi ph¹m c¸c yªu cÇu an toµn  vÒ  phßng ch¸y, phßng næ, phßng chèng lôt b∙o, lèi tho¸t   n¹n.  6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a) Më  réng mÆt b»ng khu vùc kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ   c«ng nghiÖp vi ph¹m c¸c quy ®Þnh vÒ kho¶ng c¸ch an toµn cho  c«ng tr×nh, khu vùc d©n c l©n cËn; b) Kh«ng x©y dùng ô b¶o vÖ che ch¾n hoÆc ô b¶o vÖ che   ch¾n kh«ng   ®¹t quy c¸ch khi cha  ®¶m  b¶o  kho¶ng  c¸ch  an  toµn theo quy ®Þnh.    7. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi  ®Ó  mÊt vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp t¹i kho b¶o qu¶n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 8. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­ ¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm d   kho¶n 2 §iÒu nµy.
 12. 12 9. ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: a) Buéc kh«i phôc l¹i t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh  t¹i kho¶n 5, 6 §iÒu nµy; b) Buéc di chuyÓn hµng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷   ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo quy  ®Þnh  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m  t¹i ®iÓm k kho¶n 4 §iÒu nµy. §i Ò u   11.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  vËn chuyÓn vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  mét trong nh÷ng  hµnh vi:   a) Cã  sù  thay  ®æi  ®iÒu kiÖn an toµn cña ph¬ng tiÖn  vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   nhng   kh«ng   kÞp   thêi  khai b¸o theo quy ®Þnh; b) Kh«ng cã biÓn b¸o x¸c ®Þnh giíi h¹n khu vùc bèc dì  theo quy ®Þnh. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a) Kh«ng cã  biÓn b¸o, ký  hiÖu vËn chuyÓn vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh; b) Lµm h háng, nhµu n¸t giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu   næ c«ng nghiÖp; c) Kh«ng bãc gì c¸c lo¹i biÓn b¸o, ký hiÖu vËn chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   g¾n   trªn   ph¬ng  tiÖn   vËn   chuyÓn  khi   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   ®∙   ®îc   bèc   xÕp   khái   ph¬ng  tiÖn vËn chuyÓn; d) Tr¶ giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp   nhng kh«ng  thÓ  hiÖn  ®Çy  ®ñ  néi dung khai b¸o,  x¸c  nhËn  theo quy ®Þnh. 3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a)   Kh«ng   cã   hoÆc   thiÕu   nh©n   viªn   ¸p   t¶i   theo   quy   ®Þnh; b) Nh©n viªn ¸p t¶i vµ ngêi ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn cha  ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh; c) §iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn vËn t¶i ch¹y qu¸ tèc  ®é  quy  ®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi:
 13. 13 a)   VËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   cïng   víi   c¸c  lo¹i hµng ho¸ kh«ng ®îc phÐp vËn chuyÓn theo quy ®Þnh; b)   Chë   ngêi   kh«ng   cã   nhiÖm   vô   trªn   ph¬ng   tiÖn   vËn  chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; c) Kh«ng tæ chøc b¶o vÖ canh g¸c khi tiÕn hµnh bèc dì  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a) VËn chuyÓn khèi lîng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vît  qu¸ møc quy ®Þnh trong giÊy phÐp; b) VËn chuyÓn kh«ng  ®óng chñng lo¹i vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp quy ®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn; c) VËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp thuéc c¸c nhãm  kh«ng ®îc phÐp cïng vËn chuyÓn theo quy ®Þnh trªn mét ph ­ ¬ng tiÖn vËn chuyÓn; d) VËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp trªn c¸c ph¬ng  tiÖn cha ®ñ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a)   VËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   kh«ng   ®óng   tuyÕn ®êng quy ®Þnh trong giÊy phÐp vËn chuyÓn; b)   Dõng   ®ç   ph¬ng   tiÖn   vËn   chuyÓn   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp ë nh÷ng n¬i kh«ng ®îc phÐp theo quy ®Þnh; c)   Bèc   xÕp,   chuyÓn   hµng   ®ang   trªn   ®êng   vËn   chuyÓn  sang ph¬ng tiÖn kh¸c khi cha  ®îc sù  cho phÐp cña c¬  quan  qu¶n lý cã thÈm quyÒn; d) Bèc dì  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp t¹i  ®Þa  ®iÓm kh«ng  b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh. 7. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n lµm mÊt vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 8. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi vËn chuyÓn vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp kh«ng cã  giÊy phÐp vËn chuyÓn vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp theo quy ®Þnh. 9. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) TÞch thu phÇn tang vËt vi ph¹m vît qu¸ khèi lîng  cho phÐp vËn chuyÓn  ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm a kho¶n 5; tÞch thu tang vËt vi ph¹m ®èi víi c¸c   hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 5, kho¶n 8 §iÒu   nµy;
 14. 14 b) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp  ®iÒu khiÓn ph¬ng tiÖn  cã  thêi h¹n   ®Õn 01 n¨m  ®èi víi hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh   t¹i ®iÓm a kho¶n 5, kho¶n 7, kho¶n 8 §iÒu nµy. 10.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: buéc kh¾c phôc t×nh  tr¹ng   kh«ng   an   toµn   do   vi   ph¹m   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c  hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 4; c,d kho¶n 5. §i Ò u   12.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  kinh doanh, cung øng  vËt liÖu næ c«ng nghiÖp   1. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a)  B¸n vËt  liÖu næ  c«ng nghiÖp   cho tæ chøc  cã  giÊy  phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi cha ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc cha ®iÒu chØnh hîp ®ång theo quy ®Þnh;  b)  Tõ  chèi  mua l¹i  vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp  sö  dông  kh«ng hÕt cña bªn mua mµ  kh«ng cã  lý  do chÝnh  ®¸ng theo  quy ®Þnh; c) Cã  giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp nhng  kh«ng ký kÕt hîp ®ång khi mua vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; d)   Kh«ng   b¸n   l¹i   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   sö   dông   kh«ng hÕt cho tæ chøc kinh doanh vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  hîp ph¸p; ®) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  cho tæ chøc sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cã  giÊy phÐp  sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  ®∙ hÕt h¹n hoÆc ph¶i cÊp  ®æi l¹i giÊy phÐp theo quy ®Þnh nhng kh«ng qu¸ 30 ngµy kÓ  tõ ngµy giÊy phÐp sö dông hÕt h¹n. 2. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) B¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng n»m trong danh   môc   ®îc   phÐp   sö   dông   do   c¬   quan   nhµ   níc   cã   thÈm   quyÒn  c«ng bè hµng n¨m; b) XuÊt, nhËp vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc gia   kh«ng  ®óng chñng lo¹i, khèi lîng, quy c¸ch vµ  chÊt lîng  theo quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch dù tr÷ quèc gia.    3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Sö  dông  ®¬n vÞ  trùc thuéc kh«ng cã  tªn trong giÊy  phÐp kinh doanh  ®Ó  kinh doanh, cung øng vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp; b) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  cho tæ chøc sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®∙ bÞ c¬ quan   qu¶n lý  nhµ  níc cã  thÈm quyÒn ra quyÕt  ®Þnh tíc quyÒn sö  dông   giÊy   phÐp   hoÆc   ®∙   bÞ   ®×nh   chØ,   t¹m   ®×nh   chØ   ho¹t  ®éng sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 
 15. 15 c) Mua vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cña tæ chøc, c¸ nh©n  kh«ng ®îc phÐp kinh doanh vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; d) Cho vay, cho mîn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 4. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a)   XuÊt   khÈu,   nhËp   khÈu   kh«ng   ®óng   c¸c   chØ   tiªu   kü  thuËt cña thiÕt bÞ  s¶n xuÊt, thö  nghiÖm vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp quy ®Þnh trong giÊy phÐp; b) XuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng   ®óng   chñng   lo¹i,   chÊt   lîng,   sè   lîng   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp quy  ®Þnh trong hîp  ®ång  ®∙  ®îc c¬  quan nhµ  níc cã  thÈm quyÒn cho phÐp xuÊt, nhËp khÈu.   5. Ph¹t  tiÒn  tõ  20.000.000   ®ång   ®Õn  30.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi t  vÊn sai, cung cÊp  th«ng   tin   sai   trong   c¸c   ho¹t   ®éng   t  vÊn   lËp   dù   ¸n   s¶n  xuÊt vËt liÖu  næ c«ng  nghiÖp,  lËp  ph¬ng  ¸n thiÕt  kÕ  næ  m×n nhng cha tíi møc g©y hËu qu¶ nghiªm träng. 6. Ph¹t  tiÒn  tõ  30.000.000   ®ång   ®Õn  50.000.000   ®ång   ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a) XuÊt khÈu, nhËp khÈu vËt liÖu næ c«ng nghiÖp khi   cha ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn cho phÐp xuÊt, nhËp  khÈu; b) Ký  kÕt hîp  ®ång hoÆc b¸n vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  cho tæ chøc sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kh«ng cã giÊy  phÐp sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 7. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­ ¬ng tiÖn vi ph¹m ®èi víi c¸c hµnh vi vi ph¹m quy ®Þnh t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   1;   ®iÓm   a   kho¶n   2;   ®iÓm   b,   c,   d  kho¶n   3;  ®iÓm b kho¶n 6 §iÒu nµy. 8.  ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kh¸c: buéc  ®a ra khái l∙nh  thæ ViÖt Nam hoÆc buéc t¸i xuÊt tang vËt do hµnh vi vi  ph¹m vÒ  nhËp khÈu nªu t¹i kho¶n 4;  ®iÓm a kho¶n 6 §iÒu  nµy   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi   ph¹m  hµnh chÝnh. §i Ò u   13.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  sö  dông vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp 1. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  300.000  ®ång  ®Õn   500.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  hµnh  vi kh«ng  lËp   thiÕt   kÕ   næ   m×n,   lËp   thiÕt   kÕ   næ   m×n   cã   néi   dung   kh«ng ®Çy ®ñ theo quy ®Þnh. 
 16. 16 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng cã thiÕt kÕ næ m×n hoÆc thiÕt kÕ næ m×n cha ®­ îc phª duyÖt  ®èi víi c«ng t¸c næ m×n cã  yªu cÇu cÇn phª   duyÖt thiÕt kÕ næ m×n theo quy ®Þnh;  b)   Sö   dông   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   kh«ng   n»m   trong  danh môc vËt liÖu næ c«ng nghiÖp ®îc phÐp sö dông; c) Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp qu¸ h¹n nh ng kh«ng  thùc hiÖn c¸c quy  ®Þnh vÒ  kiÓm tra bæ sung chÊt lîng vËt  liÖu næ c«ng nghiÖp hÕt h¹n sö dông; d)   Kh«ng   tæ   chøc   kiÓm   tra,   lËp   biªn   b¶n   kÕt   qu¶  khoan, n¹p m×n tríc khi khëi næ; ®) Kh«ng tæ chøc kiÓm tra, lËp biªn b¶n khi kÕt thóc  næ m×n.  3. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng kiÓm tra chÊt lîng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  theo quy ®Þnh  tríc khi sö dông;  b) Sö dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp kÐm phÈm chÊt; c) Kh«ng thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh vÒ b¶o qu¶n vËt liÖu   næ c«ng nghiÖp t¹i n¬i næ m×n;   d)   Kh«ng   quy   ®Þnh   giíi   h¹n   vïng   nguy   hiÓm   tríc   khi  tiÕn hµnh næ m×n; ®) Kh«ng lËp tr¹m g¸c b¶o vÖ  hoÆc kh«ng cã  ký  hiÖu,  biÓn b¸o nguy hiÓm t¹i ranh giíi vïng nguy hiÓm. 4. Ph¹t tiÒn tõ 3.000.000 ®ång ®Õn 5.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi: a) Më réng tr¸i phÐp khu vùc sö dông vËt liÖu næ c«ng  nghiÖp   vi  ph¹m   kho¶ng  c¸ch   an  toµn   cho   c«ng   tr×nh,   khu   vùc d©n c l©n cËn; b) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng tr×nh tù  tÝn hiÖu b¸o lÖnh vµ   b¸o yªn khi næ m×n; c) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng c¸c yªu cÇu an toµn quy  ®Þnh   trong thiÕt kÕ næ m×n; d) Kh«ng thùc hiÖn  ®óng tr×nh tù, biÖn ph¸p tiªu huû  m×n   ®∙   ®a   ra   sö   dông   nhng   kh«ng   næ   hoÆc   næ   kh«ng   hoµn  toµn theo quy ®Þnh. 5.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc cã mét trong c¸c hµnh vi:  a) Sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vi ph¹m hµnh lang  b¶o   vÖ   c«ng   tr×nh  giao   th«ng,  c«ng   tr×nh   thuû  lîi,   c«ng  tr×nh ®êng èng vËn chuyÓn dÇu khÝ; vi ph¹m c¸c khu di tÝch  
 17. 17 lÞch sö  v¨n ho¸ hoÆc c¸c c«ng tr×nh  quèc gia quan träng   kh¸c; b)   Thay   ®æi   chñng   lo¹i,   sè   lîng   vËt   liÖu   næ   c«ng  nghiÖp hoÆc ph¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn næ quy ®Þnh trong thiÕt   kÕ næ m×n ®∙ ®îc ngêi cã tr¸ch nhiÖm ký duyÖt; c) Thay  ®æi thêi  ®iÓm næ m×n  ®∙ tho¶ thuËn theo quy  ®Þnh.  6. Ph¹t  tiÒn  tõ  10.000.000   ®ång   ®Õn  20.000.000   ®ång   ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi lîi dông viÖc næ m×n   ®Ó bít xÐn, lÊy c¾p vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 7. H×nh thøc xö ph¹t bæ sung: a) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c  hµnh vi vi ph¹m quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b, c kho¶n 2;  ®iÓm b  kho¶n 3 §iÒu nµy; b)  Tíc quyÒn  sö  dông  giÊy  phÐp  sö  dông  vËt liÖu  næ  c«ng nghiÖp cã  thêi h¹n  ®Õn 06 th¸ng  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh   t¹i   ®iÓm   a   kho¶n   4,   ®iÓm   a   kho¶n   5   §iÒu   nµy;   tíc  quyÒn sö  dông giÊy phÐp sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  kh«ng thêi h¹n  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu  nµy.  8.  ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¸c:   buéc   kh«i   phôc   l¹i  t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi do vi ph¹m hµnh chÝnh  ®èi víi c¸c hµnh vi quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 4 §iÒu nµy.  §i Ò u   14.   Vi   ph¹m   quy   ®Þnh   vÒ   ®iÒu   kiÖn   cña   ngêi  lµm c«ng viÖc cã liªn quan ®Õn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  1. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi   c¸c   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y:   a)  Sö  dông  c¸n bé  l∙nh   ®¹o  c«ng t¸c  kinh  doanh,  sö  dông vËt liÖu næ c«ng nghiÖp cha  ®ñ  tiªu chuÈn theo quy  ®Þnh hiÖn hµnh; b) Sö  dông ngêi lao  ®éng kh«ng cã  chuyªn m«n phï  hîp   theo quy ®Þnh; c) Sö  dông ngêi lao  ®éng cha  ®îc huÊn luyÖn,  ®µo t¹o  vÒ  quy tr×nh kü  thuËt  an toµn  trong  s¶n xuÊt,  sö  dông,  b¶o qu¶n, vËn chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp vµ  kü  thuËt  an toµn phßng chèng ch¸y næ theo quy ®Þnh; d) Kh«ng tæ chøc huÊn luyÖn  ®Þnh kú, huÊn luyÖn l¹i   theo quy ®Þnh ®èi víi c¸c ®èi tîng cã liªn quan trùc tiÕp  ®Õn c«ng t¸c tiÕp nhËn, s¶n xuÊt, sö  dông, b¶o qu¶n, vËn  chuyÓn, thö nghiÖm vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.   
 18. 18 § i Ò u   15.  Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  vµnh  ®ai an toµn khu  vùc cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp  1.   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   50.000   ®ång   ®Õn  150.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  mét trong  c¸c  hµnh vi sau ®©y: a) Tù   ý  ra vµo, tô  häp trong ph¹m vi vïng nguy hiÓm  hoÆc vµnh ®ai an toµn; b) Ch¨n th¶ sóc vËt hoÆc trång hoa mÇu trong ph¹m vi  vµnh ®ai an toµn. 2. Ph¹t c¶nh c¸o hoÆc ph¹t tiÒn tõ  100.000  ®ång  ®Õn   500.000  ®ång  ®èi víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  c¸c hµnh vi  ®èt  löa hoÆc th¶i chÊt ch¸y, r¸c, chÊt ¨n mßn, chÊt  ®éc vµo  khu vùc vµnh ®ai an toµn.  3. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã  hµnh vi xª dÞch cét mèc vµnh  ®ai   an   toµn   hoÆc   tù   ý   di   chuyÓn   c¸c   lo¹i   biÓn   b¸o   ký   hiÖu  vïng nguy hiÓm. 4. Ph¹t tiÒn tõ 1.000.000 ®ång ®Õn 3.000.000 ®ång ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y:  a)   Kh«ng   cã   kho¶ng   c¸ch   ng¨n   ch¸y   hoÆc   kh«ng   dän,   ph¸t quang c©y dÔ ch¸y trong khu vùc vµnh ®ai an toµn; b) Ph¸ ho¹i hoÆc lµm h  háng hµng rµo b¶o vÖ,  ô  che  ch¾n   an   toµn   khu   vùc   kho   b¶o   qu¶n   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp. 5. Ph¹t tiÒn tõ  3.000.000  ®ång  ®Õn 5.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã hµnh vi lÊn chiÕm ®Êt x©y dùng c«ng  tr×nh trong ph¹m vi vµnh ®ai an toµn. 6. H×nh thøc xö  ph¹t bæ sung: tÞch thu tang vËt, ph ­ ¬ng tiÖn vi ph¹m  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm b   kho¶n 1; ®iÓm b kho¶n 4 §iÒu nµy. 7.   ¸p   dông   c¸c   biÖn   ph¸p   kh¸c:   buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh x©y dùng  ®èi víi hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu  nµy. §i Ò u   16.   Vi ph¹m quy  ®Þnh vÒ  c«ng t¸c b¶o vÖ  khu  vùc cã ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp 1   Ph¹t   c¶nh   c¸o   hoÆc   ph¹t   tiÒn   tõ   300.000   ®ång   ®Õn  500.000   ®ång  ®èi víi tæ chøc,  c¸ nh©n  cã  mét trong  c¸c  hµnh vi sau ®©y: a) Tù   ý  cho ngêi kh«ng cã  nhiÖm vô  ra vµo trong khu  vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; b) Kh«ng thùc hiÖn chÕ   ®é  giao nhËn khi bµn giao ca  trùc;
 19. 19 c) Bá trùc hoÆc kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é canh g¸c, tuÇn   tra trong ca trùc; d)   Kh«ng   b¸o   c¸o   kÞp   thêi   c¸c   t×nh   huèng   bÊt   th êng  trong ca trùc. 2. Ph¹t tiÒn tõ  500.000  ®ång  ®Õn 1.000.000  ®ång  ®èi  víi tæ chøc, c¸ nh©n cã mét trong c¸c hµnh vi sau ®©y: a) Kh«ng x©y dùng néi quy, chÕ ®é b¶o vÖ canh g¸c khu  vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; b) Kh«ng thùc hiÖn c«ng t¸c kiÓm tra viÖc canh g¸c,   b¶o vÖ khu vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp theo quy  ®Þnh.  3.   Ph¹t   tiÒn   tõ   5.000.000   ®ång   ®Õn   10.000.000   ®ång  ®èi   víi   tæ   chøc,   c¸   nh©n   cã   mét   trong   c¸c   hµnh   vi   sau  ®©y: a)  Kh«ng  biªn chÕ   ®ñ  lùc  lîng  b¶o vÖ   canh g¸c  theo  quy ®Þnh; b) X©y dùng, trang bÞ thiÕu hoÆc kh«ng ®óng, kh«ng ®ñ   theo quy ®Þnh c¸c lo¹i ph¬ng tiÖn, c«ng tr×nh b¶o vÖ canh  g¸c khu vùc ho¹t ®éng vËt liÖu næ c«ng nghiÖp.   Ch¬ng III T H È M   Q U Y Ò N   V µ   T H ñ   T ô C   X ö   P H ¹ T   V I     P H ¹ M   H µ N H   C H Ý N H  TRONG LÜNH VùC qu¶n lý VËT LIÖU Næ C¤NG NGHIÖP   §i Ò u  17.  ThÈm quyÒn xö ph¹t cña Chñ tÞch Uû ban nh©n  d©n c¸c cÊp Chñ  tÞch  Uû  ban  nh©n  d©n  c¸c  cÊp  cã  thÈm  quyÒn   xö  ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu  næ c«ng nghiÖp thuéc ph¹m vi qu¶n lý  x¶y ra t¹i  ®Þa ph ­ ¬ng, cô thÓ nh sau: 1. Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n cÊp x∙ cã  quyÒn xö  ph¹t  ®èi víi c¸c hµnh vi quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 13; kho¶n  1, 2 §iÒu 15; kho¶n 1 §iÒu 16 gåm: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 500.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh  vùc   qu¶n   lý   vËt   liÖu   næ   c«ng   nghiÖp   cã   gi¸   trÞ   ®Õn   500.000 ®ång; d) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp g©y ra.
 20. 20 2.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   quËn,   huyÖn,   thÞ   x∙,   thµnh phè thuéc tØnh cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 20.000.000 ®ång; c) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh  vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; d) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp g©y ra; ®)   Buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   tr¸i   phÐp   hoÆc  sai phÐp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt trong  lÜnh  vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp. 3.   Chñ   tÞch   Uû   ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc   thuéc Trung ¬ng cã quyÒn: a) Ph¹t c¶nh c¸o; b) Ph¹t tiÒn ®Õn 50.000.000 ®ång; c) Tíc quyÒn sö  dông giÊy phÐp ho¹t  ®éng vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung ¬ng cÊp; d) TÞch thu tang vËt, ph¬ng tiÖn vi ph¹m trong lÜnh  vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; ®) Buéc kh«i phôc t×nh tr¹ng ban  ®Çu  ®∙ bÞ  thay  ®æi  do vi ph¹m hµnh chÝnh trong lÜnh vùc qu¶n lý  vËt liÖu næ  c«ng nghiÖp g©y ra; e)   Buéc   th¸o   dì   c«ng   tr×nh   x©y   dùng   tr¸i   phÐp   hoÆc  sai phÐp vi ph¹m c¸c quy  ®Þnh  cña  ph¸p  luËt trong  lÜnh  vùc qu¶n lý vËt liÖu næ c«ng nghiÖp; g) Buéc kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng an toµn do vi ph¹m   hµnh chÝnh g©y ra; h) Buéc di chuyÓn vËt liÖu næ c«ng nghiÖp dù tr÷ quèc   gia do vi ph¹m hµnh chÝnh g©y ra  ®Õn kho,  ®Þa  ®iÓm theo  quy ®Þnh; i)  Buéc  ®a ra khái  l∙nh  thæ ViÖt  Nam hoÆc  buéc  t¸i  xuÊt   theo   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   20   cña   Ph¸p   lÖnh   Xö   lý   vi  ph¹m hµnh chÝnh. §i Ò u   18.   ThÈm quyÒn xö  ph¹t cña thanh tra chuyªn   ngµnh c«ng  nghiÖp Thanh tra chuyªn ngµnh thuéc Bé  C«ng nghiÖp cã  thÈm  quyÒn   xö   ph¹t   hµnh   chÝnh   ®èi   víi   c¸c   hµnh   vi   vi   ph¹m  trong   ph¹m   vi   c¶   níc.   Thanh   tra   chuyªn   ngµnh   thuéc   Së  C«ng nghiÖp tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung  ¬ng cã  thÈm 
Đồng bộ tài khoản