Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
287
lượt xem
34
download

Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ

  1. n ghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ Sè 71/2005/N§-CP ngµy 06 th¸ng 6 n¨m 2005 VÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Æc thï ChÝnh phñ C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø LuËt X©y dùng ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003; Theo ®Ò nghÞ cña Bé trëng Bé X©y dùng, N ghÞ ®Þnh: Ch¬ng I Nh÷ng quy ®Þnh chung §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh 1. NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng ®èi víi c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc, c«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp vµ c«ng tr×nh t¹m (sau ®©y gäi lµ c«ng tr×nh ®Æc thï). 2. ViÖc qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Æc thï ph¶i tu©n thñ c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ. §iÒu 2. C¸c lo¹i c«ng tr×nh ®Æc thï 1. C«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc lµ c«ng tr×nh x©y dùng thuéc c¸c lÜnh vùc quèc phßng, an ninh, kinh tÕ, khoa häc, c«ng nghÖ vµ c¸c lÜnh vùc kh¸c thuéc danh môc bÝ mËt nhµ níc, ®îc c¬ quan nhµ níc cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ bÝ mËt nhµ níc. 2. C«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp lµ c«ng tr×nh ph¶i ®îc x©y dùng vµ hoµn thµnh kÞp thêi, ®Ó phßng, chèng thiªn tai vµ ®Þch häa, ng¨n chÆn vµ h¹n chÕ thiÖt h¹i, ®¸p øng yªu cÇu cña lÖnh khÈn cÊp do ng êi cã thÈm quyÒn ban hµnh theo ph¸p luËt vÒ t×nh tr¹ng khÈn cÊp, t×nh huèng khÈn cÊp vµ ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan ®Õn yªu cÇu khÈn cÊp. 3. C«ng tr×nh t¹m bao gåm: a) C«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng c«ng tr×nh chÝnh lµ c«ng tr×nh cña chñ ®Çu t, nhµ thÇu x©y dùng trªn mÆt b»ng c«ng tr êng x©y dùng, gåm: nhµ v¨n phßng lµm viÖc, nhµ ë cho c¸n bé c«ng nh©n viªn t¹i c«ng tr êng, kho tµng, nhµ s¶n xuÊt t¹i chç phôc vô thi c«ng x©y dùng, c¸c c«ng tr×nh dÉn dßng thi
  2. 2 c«ng, ®êng thi c«ng, c«ng tr×nh h¹ tÇng kü thuËt vµ c¸c c«ng tr×nh dÞch vô kh¸c phôc vô ho¹t ®éng cña c«ng trêng x©y dùng; b) C«ng tr×nh, nhµ ë riªng lÎ ®îc x©y dùng theo giÊy phÐp x©y dùng t¹m trong khu vùc ®· cã quy ho¹ch chi tiÕt x©y dùng ®îc duyÖt nhng cha thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng x©y dùng. §iÒu 3. Hµnh vi bÞ nghiªm cÊm Nghiªm cÊm viÖc ¸p dông c¬ chÕ qu¶n lý ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Æc thï ®èi víi c«ng tr×nh kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn lµ c«ng tr×nh ®Æc thï ® îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy. Ngêi vi ph¹m bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ch¬ng II c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc §iÒu 4. Quy ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc 1. ChÝnh phñ thèng nhÊt qu¶n lý vµ chØ ®¹o viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch, quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi quèc gia, ®Þa ph¬ng, ngµnh g¾n víi viÖc x©y dùng, b¶o vÖ c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc. 2. Quy ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù do Bé Quèc phßng lËp vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh B¶o vÖ c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù. 3. Quy ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh an ninh vµ khu vùc an ninh do Bé C«ng an lËp vµ tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh vÒ lùc lîng an ninh nh©n d©n. 4. C¸c ngµnh cã h×nh thµnh m¹ng líi c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc thuéc ngµnh trong ph¹m vi c¶ níc vµ c¸c ®Þa ph¬ng (cÊp tØnh) cã h×nh thµnh hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc, cÇn lËp quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt, phèi hîp víi Bé C«ng an thÈm ®Þnh ®é mËt tr íc khi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ phª duyÖt ®Ó ®Þnh híng ®Çu t vµ ph¸t triÓn dù ¸n theo kÕ ho¹ch. Trêng hîp chØ ®Çu t c¸c c«ng tr×nh riªng lÎ, kh«ng cã tÝnh hÖ thèng, m¹ng líi th× kh«ng cÇn lËp quy ho¹ch x©y dùng c¸c c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc. §iÒu 5. LËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc vµ xin phÐp ®Çu t 1. C¨n cø danh môc bÝ mËt nhµ níc ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh, Bé trëng, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh, ngêi cã tr¸ch nhiÖm hoÆc ngêi ®îc uû quyÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc tæ chøc lËp B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh, tr×nh Thñ t íng ChÝnh phñ xem xÐt cho phÐp ®Çu t dù ¸n vµ quyÕt ®Þnh ngêi qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc.
  3. 3 §èi víi c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc kh«ng thuéc c¸c danh môc bÝ mËt nhµ níc ®· ®îc cÊp cã thÈm quyÒn ban hµnh th× ph¶i cã ý kiÕn thÈm ®Þnh cña Bé C«ng an vÒ ®é mËt tríc khi tr×nh Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt cho phÐp ®Çu t. Riªng ®èi víi c«ng tr×nh bÝ mËt quèc phßng th× thÈm quyÒn lËp b¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ cho phÐp ®Çu t ®îc thùc hiÖn theo ph©n cÊp t¹i Ph¸p lÖnh vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh quèc phßng vµ khu qu©n sù. 2. Néi dung B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ngoµi c¸c néi dung ® îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh cßn ph¶i cã c¸c néi dung sau: a) Møc ®é bÝ mËt cña c«ng tr×nh. b) §Ò xuÊt ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc phï hîp víi LuËt Ng©n s¸ch nhµ níc ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng cña chñ ®Çu t vµ mét sè chøc n¨ng cña c¬ quan qu¶n lý nhµ níc ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. c) C¬ chÕ kiÓm so¸t nhµ níc theo yªu cÇu bÝ mËt cña c«ng tr×nh. §iÒu 6. LËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ ®iÒu chØnh dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc 1. LËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc: a) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc thuéc lÜnh vùc quèc phßng, an ninh ®îc lËp phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng quèc phßng, an ninh ®· ®îc duyÖt. b) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ n íc thuéc lÜnh vùc kh¸c cña c¸c ngµnh vµ ®Þa ph¬ng ®îc lËp phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt (nÕu cã) hoÆc quy ho¹ch x©y dùng cña ngµnh vµ ®Þa ph¬ng. Trêng hîp cha cã quy ho¹ch ®îc duyÖt ph¶i gi¶i tr×nh râ trong B¸o c¸o ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ xem xÐt cho phÐp ®Çu t. c) Dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc ®îc m· ho¸ tªn dù ¸n vµ c¸c th«ng tin ph¶i gi÷ bÝ mËt vµ ® îc gi¶i mËt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ bÝ mËt nhµ níc. 2. Ngêi ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt lµ chñ ®Çu t, cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc lËp, thÈm ®Þnh, phª duyÖt vµ ®iÒu chØnh dù ¸n phï hîp víi néi dung ®îc Thñ tíng ChÝnh phñ cho phÐp ®Çu t, bao gåm c¶ thiÕt kÕ c¬ së c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ n íc. Trêng hîp cÇn thiÕt ®îc huy ®éng tæ chøc vµ c¸ nh©n kh¸c tham gia thùc hiÖn mét sè c«ng viÖc lËp vµ thÈm ®Þnh dù ¸n, nhng ph¶i b¶o ®¶m yªu cÇu b¶o mËt nhµ níc. §iÒu 7. Kh¶o s¸t, thiÕt kÕ x©y dùng c«ng tr×nh 1. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt c¨n cø vµo tÝnh chÊt vµ quy m« c«ng tr×nh ®Ó quyÕt ®Þnh sè bíc thiÕt kÕ c«ng tr×nh, tù tæ chøc viÖc kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ vµ dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh.
  4. 4 2. Hå s¬ kh¶o s¸t, thiÕt kÕ ®îc ®¸nh m· sè trªn b¸o c¸o kh¶o s¸t vµ trªn b¶n vÏ thiÕt kÕ. §iÒu 8. Yªu cÇu ®èi víi c«ng trêng x©y dùng 1. T¹i c«ng trêng x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc kh«ng yªu cÇu ph¶i cã biÓn b¸o nh quy ®Þnh ®èi víi c«ng tr×nh x©y dùng kh¸c. 2. Nh÷ng ngêi tham gia x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i cã nh©n th©n phï hîp víi tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc ®¶m nhËn vµ chÞu sù kiÓm so¸t khi ra, vµo c«ng tr - êng. 3. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc ph¶i x©y dùng Quy chÕ ®Ó b¶o vÖ c«ng trêng theo chÕ ®é bÝ mËt trong suèt thêi gian thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 9. Qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. Tuú theo tÝnh chÊt, quy m« vµ møc ®é mËt cña dù ¸n, ng êi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh thµnh lËp Ban qu¶n lý dù ¸n ®¸p øng ®iÒu kiÖn n¨ng lùc theo quy ®Þnh ®Ó qu¶n lý thùc hiÖn dù ¸n. 2. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n ®îc chØ ®Þnh c¸c tæ chøc, c¸ nh©n cã ®ñ ®iÒu kiÖn n¨ng lùc vµ tÝn nhiÖm ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh. 3. Nh÷ng néi dung vÒ qu¶n lý chÊt lîng x©y dùng c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. ViÖc gi¸m s¸t, nghiÖm thu chÊt lîng x©y dùng do ngêi ®îc giao qu¶n lý tæ chøc thùc hiÖn, kh«ng tæ chøc héi ®ång nghiÖm thu nhµ níc. Trêng hîp x¶y ra sù cè trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n th× ngêi ®îc giao qu¶n lý ph¶i trùc tiÕp gi¶i quyÕt, xö lý hoÆc b¸o c¸o ngêi cã thÈm quyÒn ®îc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 cña NghÞ ®Þnh nµy ®Ó xö lý. Tr×nh tù gi¶i quyÕt vµ h×nh thøc xö lý sù cè c«ng tr×nh thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 209/2004/N§-CP ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chÊt lîng c«ng tr×nh x©y dùng. 4. Sau khi nghiÖm thu c«ng tr×nh hoµn thµnh ®Ó ® a vµo sö dông, ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc cã tr¸ch nhiÖm: a) B¸o c¸o Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc hoµn thµnh c«ng tr×nh. b) Lu tr÷, qu¶n lý, khai th¸c hå s¬ tµi liÖu dù ¸n, c«ng tr×nh theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ b¶o vÖ bÝ mËt nhµ níc. c) Thùc hiÖn vËn hµnh, b¶o hµnh, b¶o tr× theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ theo nh÷ng nguyªn t¾c vÒ b¶o vÖ c«ng tr×nh bÝ mËt. 5. Ngêi ®îc giao qu¶n lý thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc chÞu tr¸ch nhiÖm tríc Thñ tíng ChÝnh phñ, ngêi cã thÈm quyÒn ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
  5. 5 6. ViÖc kiÓm tra, thanh tra ®èi víi c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ n íc ®îc thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ tíng ChÝnh phñ. §iÒu 10. Qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh 1. ViÖc qu¶n lý chi phÝ dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ®îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 2. Trêng hîp Nhµ níc cha cã quy ®Þnh vÒ ®¬n gi¸ ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc thuéc c«ng tr×nh ®Æc thï th× ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn dù ¸n ®îc tæ chøc x©y dùng ®¬n gi¸ tr×nh Bé tr ëng hoÆc Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh qu¶n lý trùc tiÕp xem xÐt phª duyÖt. Ngêi phª duyÖt ®¬n gi¸ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ quyÕt ®Þnh cña m×nh. 3. ViÖc qu¶n lý, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. Ch¬ng III c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp §iÒu 11. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc x©y dùng c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp 1. Ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh viÖc x©y dùng c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp lµ ngêi cã thÈm quyÒn ban bè t×nh tr¹ng khÈn cÊp, quyÕt ®Þnh t×nh huèng khÈn cÊp, quyÕt ®Þnh biÖn ph¸p khÈn cÊp ® îc quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh T×nh tr¹ng khÈn cÊp, Ph¸p lÖnh §ª ®iÒu, Ph¸p lÖnh Phßng, chèng lôt b·o vµ c¸c ph¸p luËt kh¸c cã liªn quan. 2. Néi dung quyÕt ®Þnh x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp gåm: x¸c ®Þnh ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp; nhiÖm vô x©y dùng c«ng tr×nh; c¸c yªu cÇu ®èi víi c«ng tr×nh; nguån lùc ®îc huy ®éng; nguyªn t¾c thanh to¸n vµ ®Òn bï phï hîp víi ph¸p luËt vÒ t×nh tr¹ng khÈn cÊp vµ t×nh huèng khÈn cÊp. §iÒu 12. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp 1. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp lµ ngêi ®øng ®Çu c¬ quan qu¶n lý chuyªn ngµnh phï hîp víi c«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp. 2. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp ® îc quyÒn quyÕt ®Þnh toµn bé c¸c c«ng viÖc trong ho¹t ®éng x©y dùng ®Ó tæ chøc thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng quyÕt ®Þnh cña m×nh.
  6. 6 § iÒu 13. X©y dùng c«ng tr×nh 1. Khi x©y dùng c«ng tr×nh theo lÖnh khÈn cÊp ph¶i ¸p dông thiÕt kÕ ®iÓn h×nh, thiÕt kÕ mÉu, c«ng tr×nh ®îc l¾p ghÐp theo cÊu kiÖn vµ m« ®un ®îc chÕ t¹o s½n hoÆc vËt liÖu s½n cã. Tr êng hîp kh«ng cã s½n hoÆc kh«ng thÓ ¸p dông ®îc th× cho phÐp võa thiÕt kÕ võa thi c«ng. 2. §Þa ®iÓm vµ ®Êt ®ai ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp do Uû ban nh©n d©n cÊp tØnh n¬i cã yªu cÇu khÈn cÊp quyÕt ®Þnh. 3. Ngêi ®îc giao qu¶n lý, thùc hiÖn x©y dùng c«ng tr×nh ®îc tæ chøc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng: thÈm ®Þnh, phª duyÖt thiÕt kÕ; gi¸m s¸t thi c«ng; nghiÖm thu c«ng tr×nh; trùc tiÕp qu¶n lý vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tiÕn ®é vµ chÊt lîng c«ng tr×nh. 4. Tuú theo tÝnh chÊt, c«ng n¨ng vµ kh¶ n¨ng sö dông mµ c«ng tr×nh ® - îc ®a vµo sö dông ngay khi hoµn thµnh tõng phÇn, tõng h¹ng môc hay toµn bé c«ng tr×nh. C«ng tr×nh hoµn thµnh ph¶i ®îc chuyÓn giao cho bªn qu¶n lý sö dông. 5. Trêng hîp c«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp ®ång thêi lµ c«ng tr×nh bÝ mËt nhµ níc th× viÖc x©y dùng c«ng tr×nh ®îc qu¶n lý, thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng nµy vµ ®¸p øng c¸c yªu cÇu vÒ bÝ mËt theo quy ®Þnh t¹i Ch¬ng II NghÞ ®Þnh nµy. §iÒu 14. Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau thêi h¹n khÈn cÊp Sau khi hÕt thêi h¹n khÈn cÊp, ngêi ®îc giao x©y dùng c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn c¸c viÖc sau: 1. KiÓm tra, ®¸nh gi¸ l¹i chÊt lîng c«ng tr×nh ®· ®îc x©y dùng vµ thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh. 2. Phôc håi hå s¬ hoµn c«ng c«ng tr×nh vµ lu tr÷ hå s¬, tµi liÖu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ x©y dùng. 3. QuyÕt to¸n c«ng tr×nh theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh. 4. Bµn giao c«ng tr×nh cho bªn qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh. 5. §Ò xuÊt ph¬ng ¸n xö lý, tiÕp tôc x©y dùng hoµn thiÖn c«ng tr×nh nh»m ®¶m b¶o chÊt lîng phï hîp víi tiªu chuÈn x©y dùng. Ph¬ng ¸n xö lý hoµn thiÖn c«ng tr×nh ph¶i tr×nh ngêi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh theo tr×nh tù, thñ tôc vµ néi dung ®îc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. 6. Ngêi qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh ph¶i lËp kÕ ho¹ch qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh hoÆc ph¸ dì c«ng tr×nh hoµn tr¶ l¹i mÆt b»ng nÕu c«ng tr×nh x©y dùng theo lÖnh khÈn cÊp kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng. Tríc khi ph¸ dì c«ng tr×nh, ngêi ®îc giao qu¶n lý sö dông c«ng tr×nh ph¶i b¸o c¸o ngêi cã thÈm quyÒn vÒ gi¶i ph¸p, chi phÝ ph¸ dì vµ gi¶i ph¸p thu håi vËt liÖu.
  7. 7 § iÒu 15. Qu¶n lý vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh ViÖc qu¶n lý, thanh to¸n, quyÕt to¸n vèn ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh khÈn cÊp thùc hiÖn theo híng dÉn cña Bé Tµi chÝnh phï hîp víi c¸c nguån vèn. Ch¬ng IV c«ng tr×nh t¹m Môc 1 C«ng tr×nh t¹m phôc vô thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh §iÒu 16. S¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng 1. S¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng lµ b¶n vÏ bè trÝ c«ng tr×nh chÝnh, c¸c h¹ng môc phô trî vµ c¸c c«ng tr×nh t¹m ®Ó phôc vô x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. 2. S¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng do chñ ®Çu t lËp khi lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh hoÆc do nhµ thÇu x©y dùng lËp nhng ph¶i ®îc chñ ®Çu t phª duyÖt. Trêng hîp s¬ ®å tæng mÆt b»ng bao gåm c¶ phÇn n»m ngoµi ranh giíi khu ®Êt cña dù ¸n ®îc giao th× s¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng ph¶i ®îc c¬ quan qu¶n lý cã thÈm quyÒn cña ®Þa ph ¬ng vÒ quy ho¹ch x©y dùng vµ ®Êt ®ai chÊp thuËn b»ng v¨n b¶n víi c¸c néi dung sau: - ChÊp thuËn s¬ ®å mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng. - Nguyªn t¾c giao ®Êt vµ sö dông ®Êt t¹m ngoµi ®Þa giíi cña dù ¸n. - C¸c nguån h¹ tÇng kü thuËt ®îc sö dông cho c«ng trêng x©y dùng. - C¸c yªu cÇu vÒ m«i trêng, an toµn, an ninh. 3. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng nÕu ph¸t sinh c«ng tr×nh t¹m n»m ngoµi ranh giíi khu ®Êt cña dù ¸n ®· ®îc giao th× chñ ®Çu t ph¶i xin bæ sung yªu cÇu vÒ sö dông ®Êt t¹m vµ ph¶i ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn chÊp thuËn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. 4. Trêng hîp x©y dùng c«ng tr×nh theo tuyÕn mµ phÇn c«ng tr×nh t¹m n»m r¶i r¸c däc tuyÕn vµ ngoµi ®Þa giíi dù ¸n th× chØ cÇn lËp yªu cÇu vÒ sö dông ®Êt vµ xin phÐp t¹m sö dông ®Êt víi c¬ quan cã thÈm quyÒn ®Þa ph- ¬ng cã c«ng tr×nh ®i qua mµ kh«ng ph¶i lËp s¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng tr - êng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ 2 §iÒu nµy. 5. C¸c c«ng tr×nh t¹m ®· ®îc thÓ hiÖn trong s¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng hoÆc trªn khu ®Êt ®· ®îc c¬ quan cã thÈm quyÒn tho¶ thuËn t¹m sö dông ®Êt th× ®îc tiÕn hµnh x©y dùng khi cã thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng mµ kh«ng ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng. ThiÕt kÕ c«ng tr×nh t¹m ph¶i b¶o ®¶m an toµn bÒn v÷ng, phßng, chèng ch¸y, næ vµ vÖ sinh m«i trêng phï hîp víi c«ng n¨ng vµ thêi h¹n sö dông c«ng tr×nh t¹m.
  8. 8 § iÒu 17. C«ng tr×nh t¹m cña chñ ®Çu t 1. C«ng tr×nh t¹m cña chñ ®Çu t ph¶i ®îc x¸c ®Þnh trong dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh vµ ph¶i lËp thiÕt kÕ c¬ së theo quy ®Þnh. 2. Chi phÝ x©y dùng vµ dì bá (nÕu cã) c«ng tr×nh t¹m ® îc tÝnh vµo chi phÝ trong tæng møc ®Çu t cña dù ¸n theo quy ®Þnh. §iÒu 18. C«ng tr×nh t¹m cña nhµ thÇu 1. C«ng tr×nh t¹m cña nhµ thÇu do nhµ thÇu x¸c ®Þnh theo gi¶i ph¸p tæ chøc vµ thùc hiÖn thi c«ng cña m×nh trªn c«ng trêng, phï hîp víi s¬ ®å tæng mÆt b»ng c«ng trêng x©y dùng hoÆc yªu cÇu phôc vô x©y dùng theo tuyÕn. 2. Tuú theo thêi h¹n sö dông, nhµ thÇu quyÕt ®Þnh viÖc lùa chän quy m« c«ng tr×nh cho phï hîp. ViÖc thiÕt kÕ ® îc thùc hiÖn mét bíc lµ thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng. 3. Chi phÝ x©y dùng vµ dì bá (nÕu cã) c«ng tr×nh t¹m ®îc tÝnh trong gi¸ gãi thÇu x©y dùng c«ng tr×nh chÝnh. Môc 2 C«ng tr×nh t¹m kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®îc duyÖt §iÒu 19. ViÖc cÊp giÊy phÐp x©y dùng t¹m Khi x©y dùng c«ng tr×nh, nhµ ë riªng lÎ kh«ng phï hîp víi quy ho¹ch x©y dùng ®· ®îc duyÖt vµ c«ng bè nhng cha thùc hiÖn gi¶i phãng mÆt b»ng th× chñ ®Çu t ph¶i xin giÊy phÐp x©y dùng t¹m theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 16/2005/N§-CP ngµy 07 th¸ng 02 n¨m 2005 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh. §iÒu 20. Yªu cÇu ®èi víi viÖc x©y dùng c«ng tr×nh t¹m 1. C«ng tr×nh x©y dùng t¹m chØ ®îc tån t¹i cã thêi h¹n theo thêi h¹n ®îc ghi trong giÊy phÐp x©y dùng t¹m. Khi hÕt thêi h¹n ®îc tån t¹i, chñ c«ng tr×nh ph¶i tù dì bá. Trêng hîp kh«ng tù gi¸c dì bá, c¸c c¬ quan chøc n¨ng ®îc phÐp cìng chÕ dì bá; chñ c«ng tr×nh ph¶i chÞu mäi chi phÝ cho viÖc thi hµnh c ìng chÕ ph¸ dì c«ng tr×nh. 2. Tuú thuéc vµo thêi h¹n ®îc phÐp tån t¹i cña c«ng tr×nh, chñ ®Çu t x¸c ®Þnh quy m« x©y dùng c«ng tr×nh cho phï hîp. 3. §èi víi c«ng tr×nh x©y dùng kh«ng ph¶i lµ nhµ ë riªng lÎ th× kh«ng yªu cÇu ph¶i lËp dù ¸n ®Çu t x©y dùng c«ng tr×nh mµ chØ cÇn lËp B¸o c¸o kinh tÕ kü thuËt ®Ó thÈm ®Þnh vµ phª duyÖt theo quy ®Þnh.
  9. 9 Ch¬ng V §iÒu kho¶n thi hµnh §iÒu 21. HiÖu lùc thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. § iÒu 22. Tæ chøc thùc hiÖn C¸c Bé trëng, Thñ trëng c¬ quan ngang Bé, Thñ trëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng, ngêi ®øng ®Çu c¸c tæ chøc chÝnh trÞ, chÝnh trÞ - x· héi vµ c¸c tæ chøc cã liªn quan chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.
Đồng bộ tài khoản