Nghị định 80/2002/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
4
download

Nghị định 80/2002/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 80/2002/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 80/2002/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 80/2002/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2002 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 80/2002/N -CP NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2002 V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A NGHN NNH S 72/1998/N -CP NGÀY 15 THÁNG 9 NĂM 1998 C A CHÍNH PH CHÍNH PH Căn c Lu t t ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Pháp l nh B o v và Phát tri n ngu n l i thu s n ngày 20 tháng 4 năm 1989; Căn c Pháp l nh phòng, ch ng l t, bão ngày 07 tháng 9 năm 2000; Xét ngh c a B trư ng B Thu s n, NGHN NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 72/1998/N -CP ngày 15 tháng 9 năm 1998 c a Chính ph v m b o an toàn cho ngư i và phương ti n ngh cá ho t ng trên bi n. 1. Kho n 2 i u 10 ư c s a i, b sung như sau: "Trách nhi m c a B Thu s n: 2. T ch c th c hi n vi c dăng ký phương ti n ngh cá, ăng ký thuy n viên và c p gi y phép khai thác thu s n theo quy nh c a Nhà nư c; t ch c ki m tra và c p gi y ch ng nh n an toàn k thu t cho các phương ti n ngh cá". 2. Kho n 1, kho n 2 i u 11 ư c s a i, b sung như sau: "1. B Giao thông v n t i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v an toàn k thu t i v i phương ti n thu ; ph i h p v i B Thu s n hư ng d n th c hi n công tác ăng ki m tàu cá trong c nư c; thư ng xuyên ki m tra, c ng c h th ng lu ng l ch, phao tiêu, èn bi n m b o an toàn hàng h i; ch o t ch c m b o hàng h i Vi t Nam th c hi n vi c treo tín hi u báo bão, áp th p nhi t i trên các èn bi n khi có d báo bão, áp th p nhi t i. 2. B Qu c phòng ch trì, ph i h p v i U ban Qu c gia tìm ki m, c u n n và Ban ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương t ch c b n pháo hi u báo bão các c a l ch, c ng, b n cá, ngư trư ng tr ng i m khi có bão; ch o l c lư ng Biên phòng, C nh sát bi n cùng l c lư ng thanh tra b o v ngu n l i thu s n và chính quy n a phương ngăn không cho ngư i và phương ti n ngh cá ra bi n ho t ng n u chưa có trang b an toàn và khi có thông báo bão, áp th p nhi t i có th gây nguy hi m
  2. cho t u bè ra khơi; s n sàng cùng a phương ng c u ngư i và phương ti n khi có tai n n x y ra". i u 2. Ngh nh này có hi u l c t ngày 01 tháng 01 năm 2003. M i quy nh trư c ây trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph ven bi n ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản