intTypePromotion=1

Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: Van Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
111
lượt xem
3
download

Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 82/1998/NĐ-CP của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Ngh Þ   Þ nh   ® c ñ a ch Ý n h  p h ñ  S è   82/1998/N§­C P  n g µ y 03  th¸ng 10 n¨ m  1998  V Ò  b a n  h µ n h   a n h  m ô c  m ø c  v è n p h¸p ® Þ n h   d c ñ a c¸c t æ  ch øc  t Ý n d ô n g C h Ý n h   ñ  ph C¨n  LuËt Tæ   cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; C¨n  LuËt Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   è  cø    h Nh n     s 01/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng 12    n¨m  1997, LuËt    chøc  Ýn  ông, sè    c¸c tæ  td   02/1997/QH10  µy    ng 12 th¸ng12    n¨m  1997; Theo    Þ  ña  èng  c  ©n  µng  µ   íc, ®Ò ngh c Th ®è Ng h Nh n Ngh Þ   Þ nh:  ® §i Ò u  1. Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh   µy  ®Þ n Danh  ôc   m møc   èn  v ph¸p ®Þnh  ña    chøc  Ýn  ông.   c c¸ctæ  td §i Ò u 2.  1.C¸c  chøc  Ýn  ông  ∙  îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp,ho¹t®éng  íc   tæ  td ®®   gi   th l   tr   ngµy NghÞ   nh  µy  ã  Öu  ùcthi µnh  ã  èn  iÒu  Ö  Êp  ¬n  ®Þ n c hi l     h cv ® l th h møc  èn  v ph¸p  nh  ¹  ®Þ ti Danh  ôc  m møc   èn  v ph¸p  nh  ña    chøc  Ýn  ông  Ìm  ®Þ c c¸c tæ  td k theo NghÞ   nh  µy, trong  êih¹n  n¨m  Ó   õ ngµy  ®Þ n  th   3  k t  NghÞ   nh  µy  ã  ®Þ nc hiÖu  ùc thihµnh, ph¶it¨ng vèn  iÒu  Ö  l         ® l cho    ®ñ b»ng møc   èn  v ph¸p  nh. ®Þ   Møc  t¨ng vèn  iÒu  Ö  µng    ® lh n¨m  èithiÓu  t  b»ng  ét  Çn  (1/3)sè  èn  m ph ba   v ®iÒu  Ö  l cßn  Õu so  íi èn  thi   v   v ph¸p ®Þnh.   2.Sau  êih¹n  n¨m, vèn  iÒu  Ö  ña    chøc  Ýn  ông    th   3    ® l c c¸ctæ  td kh«ng    b¶o ®¶m     ®ñ b»ng møc  èn  v ph¸p  nh,  ©n   µng  µ   ícViÖt Nam   Ïthu håi ®Þ Ng h Nh n     s      giÊy phÐp  ¹t®éng.   ho   §i Ò u    3. Trong    ×nh thùc hiÖn,khicã  ù    æi  Ò   iÒu  Ön  qu¸ tr         s thay ® v® ki an  µn  to trong ho¹t®éng     kinh doanh  ña  chøc  Ýn  ông,nhu  Çu  èn  ña    c tæ  td   cvc n Òn kinh tÕ  µ    v kh¶  n¨ng  µichÝnh  ña  µ   íc,cña    chøc  Ýn  ông, t  c Nh n   c¸c tæ  td   Thèng  c  ©n   µng  µ   íc ®Ò   ®è Ng h Nh n   nghÞ   ñ   íng  Ýnh  ñ  Th t Ch ph xem   Ðt, x  quyÕt  nh   ®Þ thay  æi  ® møc   èn  v ph¸p  nh   ña  ®Þ c c¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td ghi trongDanh  ôc    m ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy.   ®Þ n  §i Ò u 4. NghÞ   nh   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  ®Þ n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ 15  k t  ngµy  ý  µ  k v thay thÕ        c¸cv¨n b¶n  íc®©y  tr   kh«ng  ïhîp víi ph       NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  2. 2 §i Ò u 5. C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quan ngang  é,  ñ   ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  y   nh©n  ©n  thu Ch ph   t ñ ban d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m    µnh    thih NghÞ   nh  µy. ®Þ n
  3. 3 D anh  ô c   m M ø c  v è n p h¸p  Þ n h  c ñ a c¸c t æ  c h ø c t Ý n d ô n g ® (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è 82/1998/N§­     ®Þ s  CP ngµy  th¸ng    03   10 n¨m  1998  ña  Ýnh  ñ) c Ch ph TT Ng © n   µng h Møc   èn  v §¬n  Þ v ph¸p  nh ®Þ I­ Ng © n   µng. h 1. Ng ©n  µng  ¬ng  ¹i. h th m a) Ng ©n  µng  ¬ng  ¹iquèc  h th m  doanh ­  ©n   µng  Ng h n«ng nghiÖp  µ   v ph¸t iÓn  tr   n«ng th«n ViÖtNam         2.200      tûVND   ­ C¸c ng©n  hµng th ng m¹i quèc doanh  ¬     1.100      tûVND   kh¸c  b) Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  h th m   ph : ­Ng ©n  µng  ¬ng  ¹icæ   Çn  «  Þ    h th m   ph ® th : +  ¹ithµnh  è  µ   éi,thµnh  è  å   Ý   T  ph H N   ph H Ch       70        tûVND   Minh +  ¹ic¸ctØnh,thµnh  è  T      ph kh¸c       50        tûVND   ­ Ng ©n  hµng th ng m¹i cæ  phÇn  n«ng  ¬        5         tûVND   th«n 2. Ng ©n  µng  h Ph¸ttr Ón  i           1.000 tûVND   3. Ng ©n  µng  Çu   h § t      500       tûVND   4. Ng ©n  µng  Ýnh  h Ch s¸ch      500       tûVND   5. Ng ©n  µng  îp t¸c h h  a) Ng ©n  µng  îp t¸c®«  Þ h h     th        5         tûVND   b) Ng ©n  µng  îp t¸cn«ng  h h   th«n        3         tûVND   6. Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d : a) Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  ¬  ë td nh d cs        0,1         tûVND   b) Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d khu  ùc v                 1 tûVND   c) Quü   Ýn  ông  ©n  ©n  td nh d trung¬ng               100 tûVND   7.   îp      Ýn  ông  H t¸cx∙t d         0,          tûVND   1 8. Ng ©n  µng  ªndoanh h li   10.000.000 USD 9. Chi nh¸nh  ©n  µng  ícngoµi   ng h n  15.000.000 USD II­ Tæ   chøc  Ýn  ông    © n   µng td phi ng h 1. Tæ  chøc tÝn dông phi ng©n  hµng ViÖt  50 tûVND  
  4. 4 Nam 2. Tæ  chøc tÝn dông phi ng©n  hµng li   ªn 5.000.000 USD doanh  íi ícngoµi v    n 3.    Tæ chøc  Ýn  ông    ©n  µng  td phing h 100%   èn  v 5.000.000 USD nícngoµi  
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2