Nghị định 83/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: Nguyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
166
lượt xem
52
download

Nghị định 83/2009/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 83/2009/NĐ-CP do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 83/2009/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ----------------- S : 83/2009/N -CP Hà N i, ngày 15 tháng 10 năm 2009 NGHN NNH V S A I, B SUNG M T S I U NGHN NNH S 12/2009/N -CP NGÀY 12 THÁNG 02 NĂM 2009 C A CHÍNH PH V QU N LÝ D ÁN U TƯ XÂY D NG CÔNG TRÌNH CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng s 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003 c a Qu c h i; Căn c Lu t s a i, b sung m t s i u c a các lu t liên quan n u tư xây d ng cơ b n s 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 c a Qu c h i; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, NGHN NNH i u 1. S a i, b sung m t s i u Ngh nh s 12/2009/N -CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình như sau: 1. B sung vào cu i i m a kho n 3 i u 2 như sau: “ i u 2. Phân lo i d án và qu n lý nhà nư c i v i d án u tư xây d ng công trình 3. Ngoài quy nh t i kho n 2 i u này thì tùy theo ngu n v n s d ng cho d án, Nhà nư c còn qu n lý theo quy nh sau ây: a) i v i các d án s d ng v n ngân sách nhà nư c k c các d án thành ph n, Nhà nư c qu n lý toàn b quá trình u tư xây d ng t vi c xác nh ch trương u tư, l p d án, quy t nh u tư, l p thi t k , d toán, l a ch n nhà th u, thi công xây d ng n khi nghi m thu, bàn giao và ưa công trình vào khai thác s d ng. Ngư i quy t nh u tư có trách nhi m b trí v n theo ti n th c hi n d án, nhưng không quá 3 năm i v i d án nhóm C, không quá 5 năm i v i d án nhóm B.” 2. Kho n 1 i u 10 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 10. ThNm quy n thNm nh d án u tư xây d ng công trình 1. Ngư i quy t nh u tư có trách nhi m t ch c thNm nh d án trư c khi phê duy t. u m i thNm nh d án là ơn v chuyên môn tr c thu c c p quy t nh u tư. ơn v u m i thNm nh d án có trách nhi m g i h sơ d án l y ý ki n c a cơ quan qu n lý ngành; cơ quan qu n lý nhà nư c v xây d ng và các cơ quan khác
  2. liên quan n d án thNm nh d án. Ngư i quy t nh u tư có th thuê tư v n thNm tra m t ph n ho c toàn b n i dung quy nh t i kho n 1, kho n 2, kho n 3 i u 11 Ngh nh này. Th i gian xem xét c a các cơ quan liên quan, k t ngày nh n ư c h sơ d án là: - Không quá 45 ngày làm vi c i v i d án quan tr ng qu c gia; - Không quá 20 ngày làm vi c i v i d án nhóm A; - Không quá 15 ngày làm vi c i v i d án nhóm B; - Không quá 10 ngày làm vi c i v i d án nhóm C. Quá th i h n nêu trên, n u các cơ quan liên quan không có ý ki n thì ư c coi như ã ng ý và ph i ch u trách nhi m v lĩnh v c qu n lý c a mình. i v i các d án u tư xây d ng công trình trong ph m vi ô th do cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì ngư i quy t nh u tư ph i l y ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n trư c khi phê duy t d án. i v i các d án khác, vi c l y ý ki n v thi t k cơ s do ngư i quy t nh u tư quy t nh khi th y c n thi t. ơn v u m i có trách nhi m g i h sơ d án l y ý ki n v thi t k cơ s c a cơ quan qu n lý công trình xây d ng chuyên ngành quy nh t i kho n 6 i u này. Cơ quan tham gia ý ki n v thi t k cơ s ư c hư ng 25% phí thNm nh d án. B Tài chính ban hành văn b n hư ng d n th c hi n quy nh này. i v i các d án ã ư c phân c p ho c y quy n quy t nh u tư thì ngư i ư c phân c p ho c y quy n quy t nh u tư có trách nhi m t ch c thNm nh d án.” 3. Kho n 1 và kho n 2 i u 14 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 14. i u ch nh d án u tư xây d ng công trình 1. D án u tư xây d ng công trình có s d ng 30% v n nhà nư c tr lên ư c i u ch nh khi có m t trong các trư ng h p sau ây: a) B nh hư ng b i thiên tai như ng t, bão, lũ, l t, sóng th n, h a ho n, ch h a ho c s ki n b t kh kháng khác; b) Xu t hi n các y u t em l i hi u qu cao hơn cho d án; c) Khi quy ho ch xây d ng thay i tr c ti p nh hư ng n a i m, quy mô, m c tiêu c a d án.” 2. Khi vi c i u ch nh d án làm thay i a i m, quy mô, m c tiêu d án, vư t t ng m c u tư ã ư c phê duy t thì ch u tư ph i báo cáo ngư i quy t nh u tư quy t nh; trư ng h p i u ch nh d án không làm thay i a i m, quy mô,
  3. m c tiêu d án, không vư t t ng m c u tư thì ch u tư ư c t quy t nh. Nh ng n i dung i u ch nh d án ph i ư c thNm nh trư c khi quy t nh. Trư ng h p i u ch nh d án không phù h p v i quy ho ch ngành, quy ho ch xây d ng ã ư c cơ quan qu n lý nhà nư c có thNm quy n phê duy t thì ph i l y ý ki n c a cơ quan này.” 4. i u 15 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 15. Thi tuy n, tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình xây d ng 1. Các công trình công c ng có quy mô l n, có yêu c u ki n trúc c thù ph i ư c ngư i quy t nh u tư quy t nh l a ch n hình th c thi tuy n ho c tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình, bao g m: a) Các công trình công c ng có quy mô c p I, c p c bi t; b) Các công trình có yêu c u ki n trúc c thù bao g m: - Công trình mang tính bi u tư ng, công trình i m nh n, công trình ư c xây d ng t i v trí có nh hư ng tr c ti p n di n m o, c nh quan ki n trúc ô th ho c các công trình có yêu c u c thù như c a khNu qu c t , tư ng ài, trung tâm phát thanh truy n hình, nhà ga ư ng s t trung tâm, ga hàng không; - Công trình có yêu c u ki n trúc trang tr ng, th hi n quy n l c như tr s cơ quan ng, Nhà nư c, trung tâm hành chính – chính tr c p t nh tr lên; - Công trình giao thông trong ô th có yêu c u thNm m cao; - Công trình là bi u tư ng v truy n th ng văn hóa và l ch s có ý nghĩ c bi t quan tr ng i v i a phương. 2. Ngoài các công trình quy nh t i kho n 1 i u này, i v i các công trình khác thì ch u tư t quy t nh vi c thi tuy n ho c tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình. 3. Chi phí cho vi c th c hi n thi tuy n, tuy n ch n thi t k ki n trúc công trình ư c tính vào t ng m c u tư c a d án. 4. Tác gi c a thi t k ki n trúc công trình ư c l a ch n thông qua thi tuy n ho c ư c tuy n ch n ư c b o h quy n tác gi và ưu tiên àm phán, ký k t h p ng l p d án u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng khi tác gi c a thi t k ki n trúc có i u ki n năng l c theo quy nh. Trư ng h p tác gi c a thi t k ki n trúc không i u ki n năng l c thì có th liên danh v i t ch c tư v n thi t k có i u ki n năng l c àm phán ký k t h p ng v i ch u tư. N u tác gi c a thi t k ki n trúc ư c l a ch n t ch i th c hi n l p d án u tư xây d ng công trình và thi t k xây d ng thì ch u tư t ch c l a ch n nhà th u khác theo quy nh c a pháp lu t.” 5. Kho n 3 i u 20 ư c s a i, b sung như sau:
  4. “ i u 20. H sơ xin c p Gi y phép xây d ng công trình và nhà ô th 3. B n v thi t k th hi n ư c v trí m t b ng; m t c t, các m t ng chính; m t b ng, m t c t móng công trình; sơ v trí ho c tuy n công trình ( i v i công trình theo tuy n); sơ h th ng và i m u n i k thu t c p i n, c p nư c, thoát nư c mưa, nư c th i. Riêng i v i công trình s a ch a, c i t o yêu c u ph i có Gi y phép xây d ng thì ph i có nh ch p hi n tr ng công trình.” 6. Kho n 1 i u 23 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 23. ThNm quy n c p gi y phép xây d ng. 1. y ban nhân dân c p t nh t ch c c p Gi y phép xây d ng i v i các công trình xây d ng c p c bi t, c p I, c p II; công trình tôn giáo; công trình di tích l ch s - văn hóa; công trình tư ng ài, tranh hoành tráng thu c a gi i hành chính do mình qu n lý; nh ng công trình trên các tuy n, tr c ư ng ph chính trong ô th ; công trình thu c d án có v n u tư tr c ti p nư c ngoài; công trình thu c d án và các công trình khác do y ban nhân dân c p t nh quy nh.” 7. i m a kho n 2 và kho n 4 i u 36 ư c s a i, b sung như sau: “ i u 36. Quy nh chung v i u ki n năng l c c a t ch c, cá nhân 2. T ch c, cá nhân khi tham gia các lĩnh v c sau ây ph i có i u ki n năng l c: a) L p, thNm nh d án u tư xây d ng công trình; nh giá xây d ng; 4. Cá nhân m nh n ch c danh ch nhi m, ch trì thi t k chuyên ngành án quy ho ch xây d ng; ch nhi m, ch trì thi t k xây d ng; ch nhi m kh o sát xây d ng; giám sát thi công xây d ng công trình ph i có ch ng ch hành ngh theo quy nh. Cá nhân tham gia qu n lý d án ph i có ch ng nh n nghi p v v qu n lý d án u tư xây d ng công trình.” 8. B sung kho n 5 vào i u 57 như sau: “ i u 57. T ch c th c hi n 5. B K ho ch và u tư hư ng d n v i u ki n, năng l c c a t ch c, cá nhân tham gia thNm nh d án u tư xây d ng công trình.” 9. Bãi b i u 4. i u 2. Hi u l c thi hành 1. Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 12 năm 2009. 2. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này./.
  5. TM. CHÍNH PH TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - y ban Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP; BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b)
Đồng bộ tài khoản