Nghị định 86/CP của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
319
lượt xem
29
download

Nghị định 86/CP của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định 86/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định 86/CP của Chính phủ

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA Ngh Þ   Þ nh ® c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  86/C P n g µ y   C 19 th¸ng 12 n¨ m  1996 v Ò   Ö c vi b a n  h µ n h  Q u y  c h Õ  B¸n ® Ê u    t µi gi¸  s¶n C h Ý n h  ph ñ ­C¨n  LuËt Tæ     cø    chøc  Ýnh  ñ  µy  th¸ng9  Ch ph ng 30    n¨m  1992; ­ C¨n  vµo  Òu  cø  §i 454  ña  é   Ët  ©n  ù  íc Céng  µ    éi chñ  c B Lu d sn  ho x∙ h   nghÜa  ÖtNam; Vi   ­Theo    Þ  ña  é  ëng  é      ®Ò ngh c B tr B T ph¸p, Ngh Þ   Þ nh: ® §i Ò u    1.­Ban  µnh  Ìm  h k theo  NghÞ   nh  µy  ®Þ n b¶n Quy  Õ   ch B¸n  u   ®Ê gi¸tµis¶n.    §i Ò u    Þ   nh  µy  ã  Öu  ùckÓ   õ ngµy  ý.C¸c  2.­Ngh ®Þ n c hi l   t   k  quy  nh   ®Þ tr c®©y    íi í  tr¸v   i Quy  Õ   ch ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  µy  u     á.   ®Þ n ®Ò b∙i b §i Ò u    3.­C¸c  é   ëng, Thñ  ëng  ¬  B tr   tr c quang ngang  é,  ñ  ëng  ¬  B Th tr c quan  éc  Ýnh  ñ, Chñ   Þch  û   thu Ch ph   t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Þu    ¬ ch tr¸chnhiÖ m  chøc  ùc hiÖn    tæ  th   NghÞ   nh  µy. ®Þ n Q uy   Õ ch B¸n ® Ê u  gi¸ t µi    s¶ n (Ban  µnh  Ìm  h k theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 86/CP  µy  th¸ng12  ng 19    n¨m  1996) C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u    ¹m      ông 1.­Ph vi¸p d 1.Quy  Õ   µy    ông    ch n ¸p d cho  Öc  ®Êu    µis¶n  vi b¸n  gi¸t   th«ng  qua  chøc  tæ  dÞch  ô    u    ña  µ   ícvµ    chøc  v b¸n ®Ê gi¸c Nh n   c¸ctæ  kinhdoanh  Þch  ô    u     d v b¸n ®Ê gi¸chuyªn nghiÖp.     2. Thñ  ôc b¸n  u       t   ®Ê gi¸quy  nh  ¹ Quy  Õ   µy  òng  îc¸p dông  i ®Þ ti  ch n c ®    ®è   víiviÖc    b¸n  u     µis¶n  ®Ê gi¸t   th«ng qua  ¬  c quan  µ   íc cã  Èm   Òn    Nh n   th quy b¸n ®Êu    gi¸theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt, õtr ng  îp c¸cluËt,      ê h     tr  ph¸p lÖnh  ã      c quy ®Þnh  ñ tôcb¸n ®Êu    th       gi¸kh¸c.
  2. 2 §i Ò u      Ých  õng÷ 2.­Gi¶ith t  C¸c  õng÷  t  trong Quy  Õ   µy  îchiÓu      ch n ®   nh sau: 1. B¸n  u     µ h×nh  ®Ê gi¸l   thøc b¸n  µis¶n  t  c«ng khai m µ   ã  Òu  êi   c nhi ng   muèn  mua  tham        gia tr¶gi¸theo  ñ  ôc ® îc quy  nh  ¹  th t     ®Þ tiQuy  Õ   µy;ngêi ch n     tr¶gi¸cao  Êt  µ  t  Êt     nh v Ý nh b»ng    ëi®iÓ m   µ ngêi ® îc mua   µis¶n    gi¸kh   l     t  b¸n ®Êu    ; gi¸®ã 2.Ng êib¸n  u    µTrung  ©m  Þch  ô  ®Êu    Së        ®Ê gi¸l   t d v b¸n  gi¸do  T ph¸p trùc    tiÕp qu¶n  ý hoÆc   l  c¸c  chøc  tæ  kinh doanh  Þch  ô  d v b¸n  u     ®Ê gi¸ chuyªn  nghiÖp  Së    do  T ph¸p qu¶n  ývÒ     l   nghiÖp  ô. v 3.Ng êib¸n  µi     t  s¶n  µchñ  ë  ÷u  µi l  s h t  s¶n hoÆc   µngêi® îcchñ  ë  ÷u  û  l     sh u quyÒn  b¸n hoÆc   µ ngêi cã  Òn  l    quy b¸n  µis¶n  ña  êi kh¸c theo  t  c ng     quy  nh   ®Þ cña  ph¸p luËt;   4.Ng êitham    u    µc¸nh©n, tæ      gia®Ê gi¸l       chøc; 5. Ng êi ®iÒu  µnh      h b¸n  u     µ ngêi do  êi b¸n  u     ö  ®Ó   ®Ê gi¸l     ng   ®Ê gi¸c ra  ®iÒu  µnh  éc    u  h cu b¸n ®Ê gi¸; 6.  µi s¶n  T  b¸n  u     ã  Ó  µ ®éng  ®Ê gi¸c th l   s¶n hoÆc   Êt  ng  b ®é s¶n  îc ®  phÐp giao dÞch.   §i Ò u    3.­Nguyªn  ¾c    u  t b¸n ®Ê gi¸ ViÖc  ®Êu    µis¶n  ùc hiÖn  b¸n  gi¸t   th   theo nguyªn t¾c  ùctiÕp c«ng    tr     khai,   trungthùc,b¶o  Ö   Òn, lîÝch  îp ph¸p cña    tham      v quy     i h    c¸cbªn  gia. C h ¬ n g  II N g ê i b¸n ® Ê u  gi¸ §i Ò u    êib¸n  u  4.­Ng   ®Ê gi¸ 1. Ng êib¸n  u     µTrung  ©m  ®Êu    îcthµnh  Ëp      ®Ê gi¸l   t b¸n  gi¸®   l theo  Õt quy   ®Þnh  ña  ñ  Þch  û   c Ch t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng,   ph tr     ¬  do  ë    S T ph¸p trùctiÕp qu¶n  ý.      l Trung  ©m   t b¸n  u     éc  ë    ph¸p  µ ®¬n   Þ   µnh  Ýnh  ù  ®Ê gi¸ thu S T l  vh ch s nghiÖp  ã    ã   c thu,c tc¸ch ph¸p nh©n, cã  µikho¶n        t  riªngvµ    con  Êu  d riªng. 2. Ng êib¸n  u    òng  ã  Ó  µdoanh      ®Ê gi¸c c th l   nghiÖp  µ  íc® îcthµnh  Ëp nh n     l  theo  Ët Doanh  Lu   nghiÖp  µ  íc,C«ng    nh n   ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n,C«ng        hh  ty cæ phÇn  îcthµnh  Ëp  ®  l theo  Ët C«ng    ¹t®éng  ®Êu     Lu   tyho   b¸n  gi¸chuyªn nghiÖp    vµ kh«ng kinh doanh  µnh  Ò     ng ngh kh¸cdo  ë      S T ph¸p qu¶n  ývÒ     l   nghiÖp  ô. v §i Ò u    Üa  ô  ña  êib¸n  u  5.­Ngh v c ng   ®Ê gi¸ Ng êib¸n ®Êu    ã    Üa  ô     gi¸c c¸cngh v sau  y: ®© 1. Tæ     chøc b¸n  u     µis¶n  ®Ê gi¸t   theo  ng  ®ó nguyªn  ¾c  µ  ñ  ôc quy  t v th t   ®Þnh  ¹ Quy  Õ   µy; t i ch n 2. Th«ng      b¸o,niªm  Õt  y c«ng  khai,®Çy  ,  Ýnh        ®ñ ch x¸c c¸c th«ng    Çn  tinc thiÕtcã  ªnquan  n   µis¶n    u    li   ®Õ t   b¸n ®Ê gi¸;
  3. 3 3. B¶o    qu¶n  µis¶n  t  b¸n  u       îc giao  ÷ nh  µis¶n  ña  Ýnh  ®Ê gi¸khi®   gi   t   c ch m × nh; 4. Trng  µy,cho    b  xem   µ  v tham kh¶o  å  ¬  µis¶n  h s t  b¸n  u     ®Ê gi¸theo    quy ®Þnh  ña  c Quy  Õ   µy; ch n 5.Thùc  Ön    Ðp  Ò   Öc    u    µo    ¨ng  ý  ®Êu      hi ghich v vi b¸n ®Ê gi¸v Sæ ® k b¸n  gi¸ tµis¶n  µ  Ëp v¨n b¶n    u    µi   vl    b¸n ®Ê gi¸t   s¶n; 6. Giao  µis¶n    t  b¸n  u     ®Ê gi¸cho  êimua   ng   theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  ®Þ ti §i 25  §iÒu  cña  26  Quy  Õ   µy; ch n 7.  µ m   ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u  i  íitµis¶n  L th t   quy s h ®è v     b¸n  u     µ   ®Ê gi¸m theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËttµis¶n         ®ã ph¶i®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u;   k quy s h 8. Thanh      to¸ncho  êib¸n  µis¶n  Òn ®∙  hoÆc     ¹ tµis¶n  ng   t   ti   b¸n  tr¶l     i kh«ng  b¸n  îc cho  êi b¸n  ®  ng   theo tho¶  Ën; n Õu   thu   kh«ng  ã  c tho¶  Ën  ×  thu th ph¶i   thanh    Òn cho  êib¸n  u    Ë m   Êt lµba  µy  to¸nti   ng   ®Ê gi¸ch nh     ng sau    Ën  îc khinh ®   tiÒn  ña  êi mua   µis¶n  c ng   t  hoÆc  ph¶itr¶l¹ tµis¶n        i trong thêih¹n  Ë m   Êt    ch nh   lµba  µy    ng sau  éc    u  cu b¸n ®Ê gi¸; 9.Båith ng  Öth¹ido    ¹m  Üa  ô  ©y      ê thi     viph ngh v g ra; 10.Nép  Õ    thu theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u    Òn  ña  êib¸n  u  6.­Quy c ng   ®Ê gi¸ Ng êib¸n ®Êu    ã    Òn     gi¸c c¸cquy sau  y: ®© 1. Yªu  Çu  êi b¸n  µis¶n    c ng   t  cung  Êp  y   ,  Ýnh      c ®Ç ®ñ ch x¸c c¸c th«ng    tin cÇn  Õtli   thi   ªnquan  n   µis¶n  ®Êu    µ  ®Õ t   b¸n  gi¸v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò       v c¸c th«ng    ; tin®ã 2. Tham     ïng ngêib¸n  µis¶n  nh    ëi®iÓ m   i víi µis¶n      gia c     t  ®Þ gi¸kh   ®è       t b¸n ®Êu     gi¸hoÆc   nh    ëi ®iÓ m   ®Þ gi¸kh   trong  êng  îp  îc ngêi b¸n  µis¶n  û  tr h®    t  u quyÒn; 3.Nh ©n    danh  êib¸n tµis¶n  ùc hiÖn    u  ng       th   b¸n ®Ê gi¸; 4.Yªu  Çu  êimua  µis¶n  ùc hiÖn  Öc    c ng   t  th   vi thanh    to¸ntheo quy  nh  ¹    ®Þ ti c¸c®iÒu  õ§iÒu  ®Õ n   Òu  cña    t  22  §i 24  Quy  Õ   µy; ch n 5.Thu  Ö  Ý  ngêib¸n  µis¶n      l ph do    t  tr¶theo quy  nh  ¹ §iÒu  cña    ®Þ t  i 27  Quy   chÕ   µy. n C h ¬ n g  III T h ñ  t ô c b¸n ® Ê u  gi¸ §i Ò u    îp  ng  û  Òn  ®Êu    µis¶n 7.­H ®å u quy b¸n  gi¸t   1. Ng êi b¸n  u         ®Ê gi¸chØ   îc tiÕn  µnh  ®  h b¸n  u     µis¶n  ®Ê gi¸t   sau    ý  khik kÕt  îp ®ång  û  Òn  ®Êu    µis¶n  íingêib¸n  µis¶n.Hîp  ng  û  h  u quy b¸n  gi¸t   v    t    ®å u quyÒn  ph¶i® îclËp thµnh        v¨n b¶n,vµ  ã  éidung    cn  sau  y: ®© a) Tªn, ®Þa     chØ   ña  êi b¸n  µis¶n; b)  c ng   t    Tªn, ®Þa     chØ   ña  êi b¸n c ng     ®Êu  gi¸; c)Thêih¹n,®Þa  iÓ m     u       ® b¸n ®Ê gi¸;
  4. 4 d) LiÖtkª,m«       Õttµis¶n  em     u        t¶chiti     ® b¸n ®Ê gi¸; ®)    ëi®iÓ m   ña  µis¶n; Gi¸kh   c t  e) Thêih¹n,ph¬ng       thøc giao tµi      s¶n; g) L Ö   Ý;   ph h) Thêih¹n,®Þa  iÓ m,  ¬ng       ® ph thøc thanh    to¸n; i)  Quy Òn,  Üa  ô  ña    ngh v c c¸cbªn; k)Tr¸chnhiÖ m  viph¹m  îp ®ång;     do    h  l)  C¸c  tho¶ thuËn    kh¸c. 2. Trong  êng  îp  tr h b¸n  u     µis¶n      µnh    ®Ê gi¸t   ®Ó thih ¸n, hoÆc       ®Ó thi hµnh    Õt ®Þnh  ö  ýcña  ¬  c¸cquy   x l  c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy kh¸c,th× hîp     ®ång  û  Òn  ®Êu     µis¶n  îcký  Õt  ÷a c¸c c¬  u quy b¸n  gi¸t   ®   k gi     quan  µy  µ  êi n v ng   b¸n ®Êu    gi¸. 3. Trong  êng  îp  ö  ýtµis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp    tr h x l    c c  ch b»ng  Ön  bi ph¸p   b¸n ®Êu      ùc hiÖn  Üa  ô  ©n  ù,th× hîp ®ång  û  Òn  ®Êu    gi¸®Ó th   ngh vd s      u quy b¸n  gi¸ tµis¶n  îc ký  Õt  ÷a ngêi b¸n  u     êi nhËn  Ç m   è, ngêi nhËn  Õ    ®   k gi     ®Ê gi¸, ng   c c    th chÊp  µ  êi cÇ m   è, thÕ  Êp. N Õ u   v ng   c  ch   trong hîp  ng  Ç m   è, thÕ  Êp  ã    ®å c c  ch c tho¶ thuËn  Ò   Öc    u    µ   êicÇ m   è,thÕ  Êp  ¾ng  Æt     v vi b¸n ®Ê gi¸m ng   c  ch v m kh«ng  cã  ýdo  Ýnh  ¸ng  l   ch ® hoÆc   õchèiký  Õt  îp ®ång  ®Êu    × hîp ®ång   t   k h  b¸n  gi¸,     th uû quyÒn  b¸n  u     îc ký  Õt  ÷a  êi nhËn  Ç m   è, ngêi nhËn  Õ  ®Ê gi¸®   k gi ng   c c    th chÊp  íi êib¸n ®Êu  v  ng     gi¸. 4. Trong  êng  îp  tr h b¸n  u     Òn  ö  ông  t, th×  îp  ng  û  ®Ê gi¸quy sd ®Ê   h ®å u quyÒn    u    µis¶n  îcký  Õt    îcc¬  b¸n ®Ê gi¸t   ®   k khi®   quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ®Êu  ph b¸n  gi¸. §i Ò u    ®Þnh    ëi®iÓ m 8.­X¸c  gi¸kh   1. Ng êib¸n  µis¶n    nh    ëi®iÓ m   íisù      t  x¸c ®Þ gi¸kh   v   tham    ña  êib¸n  gia c ng   ®Êu  gi¸. 2. Ng êib¸n  u      nh    ëi®iÓ m       ®Ê gi¸x¸c®Þ gi¸kh   trong tr ng  îp ® îcngêib¸n   ê h       tµis¶n  û  Òn, vµ    u quy   ph¶ib¸o    cho  êib¸n  µis¶n  íckhith«ng    ng   t   tr     b¸o c«ng khai  vÒ   Öc    u  vi b¸n ®Ê gi¸. 3. Trong  êng  îp tµis¶n    tr h   b¸n  u     µ tµis¶n  Ç m   è, thÕ  Êp  ×  ®Ê gi¸l     c c  ch th ngêinhËn  Ç m   è,ngêinhËn  Õ  Êp  ïng ngêicÇ m   è,ngêithÕ  Êp      c c    th ch c     c    ch x¸c ®Þnh    ëi ®iÓ m   íisù  gi¸kh   v   tham    ña  êi b¸n  u     Õ u   êi nhËn  gia c ng   ®Ê gi¸.N ng   cÇ m   è, ngêi nhËn  Õ  Êp  µ ngêi b¸n  µis¶n  c    th ch l     t  theo quy  nh  ¹  ®Þ ti kho¶n    3 §iÒu  cña  7  Quy  Õ   µy,th× gi¸khëi®iÓ m   ngêib¸n  u      nh, víi ch n         do    ®Ê gi¸x¸c®Þ    sù tham    ña  êib¸n tµis¶n. giac ng       §i Ò u    9.­Gi¸m  nh  µis¶n ®Þ t  Tµi s¶n  ®Êu     ã  Ó  îcgi¸m  nh.    Ý    b¸n  gi¸c th ®   ®Þ Chi ph gi¸m  nh  ngêi ®Þ do    yªu cÇu    gi¸m  nh  Þu,n Õu    kh«ng  ã  ®Þ ch   c¸cbªn  c tho¶ thuËn    kh¸c.
  5. 5 §i Ò u 10.­§¬n  ¬ng  nh    ph ®× chØ  ùc hiÖn  îp  ng  û  Òn    th   h ®å u quy b¸n ®Êu    µis¶n gi¸t   Ng êib¸n  µis¶n  µ  êib¸n ®Êu      t  v ng     gi¸chØ  îc®¬n  ¬ng  nh  ®  ph ®× chØ  ùcth   hiÖn  îp ®ång  û  Òn  ®Êu    µis¶n  h  u quy b¸n  gi¸t   theo  quy  nh  ¹ Kho¶n  §iÒu  ®Þ ti   1  593  ña  é  Ëtd©n  ù  íckhith«ng  c«ng  c B lu   s tr     b¸o  khaivÒ   Öc  ®Êu        vi b¸n  gi¸.Bªn cã  çi µm  l  l cho  îp ®ång  Þ  nh  h  b ®× chØ  ph¶ibåith ng  Öth¹icho  kia.     ê thi     bªn  §i Ò u 11.­Niªm  Õt  Öc    u    y vi b¸n ®Ê gi¸ 1. Tríc khitiÕn  µnh       h b¸n  u     ®Ê gi¸b¶y  µy  i  íi®éng  ng ®è v   s¶n  µ  m ¬i v ba    ngµy  i víi Êt ®éng  ®è       b s¶n,ngêib¸n  u        ®Ê gi¸ph¶iniªm  Õt  Öc    u    ¹   y vi b¸n ®Ê gi¸t i  n¬ib¸n  u    ¬itr bµy  µis¶n,n¬i® Æt  ôsë  ña  êib¸n  u    ¬i   ®Ê gi¸,   ng  n t     tr   c ng   ®Ê gi¸,   n cã  Êt ®éng  b  s¶n    u  b¸n ®Ê gi¸. 2.B¶n    niªm  Õt  Öc  ®Êu    ã  éidung    y vi b¸n  gi¸c n   nh sau: a) Thêigian,®Þa  iÓ m     u        ® b¸n ®Ê gi¸; b) Tªn,®Þa      chØ  êib¸n ®Êu  ng     gi¸; c)Tªn,®Þa      chØ  ña  êib¸n tµis¶n; c ng       d) Danh  ôc  µi   m t  s¶n,sè îng,chÊtl ng;  l   î ®)    ëi®iÓ m; Gi¸kh   e)  ÷ng  Nh th«ng    Çn  Õtli   tinc thi   ªnquan  n   µis¶n, bao  å m   th«ng  ®Õ t     g c¶  tinm µ   êib¸n tµis¶n    Çu    ng       yªu c th«ng    b¸o c«ng  khai; f)§Þa  iÓ m,  êigian tr bµy  µis¶n;   ® th     ng  t  i) Þa  iÓ m,  êigian tham   §® th     kh¶o  å  ¬  µi h s t  s¶n. 3. Trong  êng  îp  ã  êi ®¨ng  ý    tr h c ng   k mua   µis¶n  t  b¸n  u     ®Ê gi¸theo    quy ®Þnh  ¹  Òu  cña  ti§i 14  Quy  Õ   µy, th×  ch n   danh  s¸ch nh÷ng  êi ®¨ng  ý    ng   k mua   còng  ph¶i® îcniªm  Õt  ¹ n¬ib¸n ®Êu      µy  íckhitiÕn hµnh  éc       y t      i gi¸haing tr       cu b¸n ®Êu gi¸. §i Ò u 12.­Th«ng      b¸o c«ng  khai 1. §ång  êivíiviÖc    th     niªm  Õt  Öc  y vi b¸n  u     êi b¸n  u     ®Ê gi¸,ng   ®Ê gi¸ph¶i  th«ng b¸o c«ng  khaihai lÇn  Ò   Öc     v vi b¸n  u     ®Ê gi¸trong nh÷ng  êng  îp  îc   tr h®  quy  nh  ¹  ®Þ ti Kho¶n  §iÒu  µy  Ò   Öc  2  n v vi b¸n  u     çi  Çn  ®Ê gi¸,m l c¸ch  nhau    ba ngµy      ¬ng  Ön th«ng    ichóng.Thêih¹n  trªnc¸c ph ti   tin®¹       th«ng  vµ  éidung  b¸o  n   th«ng b¸o c«ng  khai® îc thùc hiÖn       theo quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti §i 11  Quy  Õ   ch nµy. 2. ViÖc  ®Êu    Êt ®éng    b¸n  gi¸b   s¶n  µ  ng  v ®é s¶n  ã    ëi®iÓ m   õ m êi c gi¸kh   t    tr Öu®ång  ëlªnth× b ¾t  éc  i  tr       bu ph¶i® îcth«ng  c«ng     b¸o  khai.  Trong  êng  îp tr h  tµis¶n  ®Êu    µ®éng    b¸n  gi¸l   s¶n  ã    ëi®iÓ m   íi êitr Öu ®ång, n Õu  ­ c gi¸kh   d   i   m   ng êib¸n  µis¶n  cÇu    t  yªu  th«ng  c«ng  b¸o  khaivÒ   Öc  ®Êu    × còng  îc   vi b¸n  gi¸,   th ®  th«ng    b¸o c«ng khai. §i Ò u 13.­Nh÷ng  êikh«ng  îctham    u    ng   ®  gia®Ê gi¸ Nh÷ng  êisau  y  ng   ®© kh«ng  îctham    u    µis¶n: ®  gia®Ê gi¸t  
  6. 6 1. Ng êi kh«ng  ã  Òn      c quy mua   µis¶n  u     t  ®Ê gi¸theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  luËt; 2. Ng êi kh«ng  ã      c n¨ng  ùc hµnh    ©n  ù, ngêi m Êt  l  vi d s    n¨ng  ùc hµnh    l  vi d©n  ù,ngêibÞ   ¹n  Õ   s    h ch n¨ng  ùchµnh    ©n  ù  l  vid s theo  quy  nh  õ §iÒu    ®Þ t  23 ®Õ n   Òu  cña  é   Ëtd©n  ù  §i 25  B lu   s hoÆc   µ ngêi t¹  êi®iÓ m   u     l   i  th ®Ê gi¸kh«ng  nhËn  thøc,lµm  ñ  îchµnh    ña  × nh;   ch ®   vic m 3. Nh÷ng  êilµm  Öc    ng   vi trong tæ    chøc  ®Êu     µis¶n;cha,m Ñ,  î, b¸n  gi¸t       v  chång,con  ña  ÷ng  êi®ã;   c nh ng   4. Ng êi®∙  ùctiÕp thùc hiÖn  Öc      tr       vi gi¸m  nh  µis¶n  ®Êu     ®Þ t  b¸n  gi¸;cha,  m Ñ,  îchång  µ  v  v con  ña  êi®ã. c ng   §i Ò u 14.­§¨ng  ý    k mua  µis¶n    u  t  b¸n ®Ê gi¸ 1. Ng êi muèn       tham gia  u     Êt  ng  ®Ê gi¸b ®é s¶n hoÆc   ng  ®é s¶n  ã    c gi¸ khëi®iÓ m   õ m êitr Öu ®ång  ëlªnph¶i®¨ng  ý    t    i   tr       k mua  Ë m   Êt lµhaingµy  ch nh       tr cngµy  ë   éc  ®Êu    µ  í  m cu b¸n  gi¸v ph¶inép  ét    m kho¶n  Òn ® Æt  ícb»ng    ti   tr   1% gi¸khëi®iÓ m.     2. Trong  êng  îp mua   îctµis¶n  ®Êu     ×    tr h  ®   b¸n  gi¸th kho¶n  Òn ® Æt  íc ti   tr   ® îc trõvµo       gi¸mua,  Õu  n kh«ng mua   c  ×  ®î th kho¶n  Òn  Æt   íc ® îc tr¶l¹ ti ® tr         i cho  êinép  ng   ngay sau    éc    u    Õt  óc. khicu b¸n ®Ê gi¸k th Trong  êng  îp  êi muèn   tr h ng   tham gia  u     ∙  ép  ét  ®Ê gi¸® n m kho¶n  Òn  ti ® Æt  ícnhng  tr   sau    ®ã kh«ng tham    u    × kho¶n  Òn ® Æt  íc®ã   ­ gia®Ê gi¸,   th ti   tr   ® îcnép  µo  ©n    v ng s¸ch nhµ  íc.   n §i Ò u 15.­Trng  µy,xem   µis¶n    u    b  t  b¸n ®Ê gi¸ 1. Tµi s¶n     hoÆc   É u   µis¶n  µ ®éng  m t  l  s¶n, n Õu  µis¶n    ã    ëi   t  ®ã c gi¸kh   ®iÓ m   õ m êitr Öu ®ång  ëlªnph¶i® îctr bµy  õ khiniªm  Õt  µ  t    i   tr         ng  t    y v th«ng    b¸o c«ng  khaicho  n   ícngµy  ë   éc  ®Êu       µy  ¹  a   iÓ m   ∙    ®Õ tr   m cu b¸n  gi¸haing t i ®Þ ® ® th«ng  b¸o. Trªn  µis¶n    t  hoÆc   É u   µis¶n  m t  ph¶i ghi râ  µis¶n    éc        t  ®ã thu l« hµng,danh  ôc  µi   m t  s¶n  µo,tªnngêib¸n tµis¶n. n         2. §èivíi Êt ®éng         b s¶n  ®Êu    × thêigian ®Ó   êitham    u   b¸n  gi¸,     th   ng   gia ®Ê gi¸® îc xem   õ khi niªm  Õt  µ     t    y v th«ng b¸o c«ng khai cho  n   íc ngµy  ë     ®Õ tr   m cuéc    u      µy  ¹ n¬icã  Êt ®éng  b¸n ®Ê gi¸haing t     b   i s¶n. 3. §èivíi µis¶n  µ®éng        t l  s¶n  ã    ëi®iÓ m   íi êitr Öu ®ång  ×  t  c gi¸kh   d   i   m th Ý nhÊt trong thêih¹n    µy  íc khim ë   éc     hai ng tr     cu b¸n  u     êi b¸n  u     ®Ê gi¸,ng   ®Ê gi¸ ph¶it¹o®iÒu  Ön     ki cho  äi  êi® îcxem   µis¶n  ®Êu  m ng     t  b¸n  gi¸. §i Ò u 16.­TiÕn  µnh  ®Êu    h b¸n  gi¸ T¹icuéc  ®Êu    êi®iÒu  µnh  ®Êu    ùc hiÖn    µnh      b¸n  gi¸,ng   h b¸n  gi¸th   c¸c h vi sau  y: ®© 1.Giíi Öu b¶n  ©n  µ  êigióp viÖc,n Õu  ã.    thi   th v ng       c 2.§iÓ m     danh  êi®∙  ¨ng  ý  ng   ® k tham    u    µi gia®Ê gi¸t   s¶n. 3. Giíi Öu  õng  µis¶n     thi t t  b¸n  u     ¾c  ¹ gi¸khëi®iÓ m,    êic¸c ®Ê gi¸,nh l    i   tr¶l     c©u  áicña  êitham    u    µ    Çu  êitham    u      h  ng   gia®Ê gi¸v yªu c ng   gia®Ê gi¸tr¶gi¸.
  7. 7 4. Nh ¾ c   ¹ m ét    l i c¸ch râ  µng,chÝnh     r   x¸c b»ng  êinãigi¸®∙    l       tr¶sau  ïng  c cao  ¬n    êitr c®∙    çi lÇn  h gi¸ng   í   tr¶,   c¸ch nhau  m ¬igi©y    ©y). m   ba    (30 gi 5. Ng êi ®iÒu  µnh      h b¸n  u     ®Ê gi¸chØ   îc c«ng  è  êi mua   îc tµis¶n  ®  b ng   ®   b¸n ®Êu    Õu    gi¸,n sau  lÇn  ¾c  ¹ gi¸ngêi®ã   ∙    µ   ba  nh l    i   ® tr¶m kh«ng  ã  êinµo  c ng   tr¶gi¸cao  ¬n. Trong  êng  îp cã  Òu  êicïng tr¶m ét    ×  êi®iÒu     h  tr h   nhi ng      gi¸th ng   hµnh  ®Êu     chøc  Öc  ótth¨m  ÷a nh÷ng  êi®ã   µ  b¸n  gi¸tæ  vi r   gi   ng   v c«ng  è  êi b ng   róttróng th¨m  µngêimua  îctµis¶n    u      l    ®   b¸n ®Ê gi¸. 6. Ng êi®iÒu  µnh  ®Êu        h b¸n  gi¸ph¶ighirâ kÕt       qu¶  ®Êu     µo    b¸n  gi¸v Sæ ®¨ng  ý  ®Êu     µis¶n  µ    µo    k b¸n  gi¸t   v ghiv v¨n b¶n  ®Êu     µis¶n  ã  ÷  ý  b¸n  gi¸t   c ch k cña  êi ®iÒu  µnh  ng   h b¸n  u     êi mua   µ    êi chøng  Õn  ®Ê gi¸, ng   v hai ng   ki trong sè    nh÷ng  êi tham    u     ng   gia ®Ê gi¸.V¨n  b¶n b¸n  u     µis¶n  îc lËp  ®Ê gi¸t   ®  ngay  ¹ t i cuéc  ®Êu    èivíitµis¶n  ®Êu     µbÊt ®éng  b¸n  gi¸.       § b¸n  gi¸l     s¶n  ×    th v¨n b¶n    b¸n ®Êu    gi¸ph¶i® îcc«ng     chøng  µ  ícn¬icã  Êt ®éng  nh n     b   s¶n chøng  Ën. nh Trong  êng  îp    ∙    tr h gi¸® tr¶cao  Êt  Êp  ¬n  víigi¸khëi ®iÓ m,  × nh th h so        th   cuéc    u    b¸n ®Ê gi¸xem    nh kh«ng  µnh,ngêib¸n ®Êu    µ  êib¸n  µi th      gi¸v ng   t   s¶n  ã  c thÓ tho¶ thuËn  chøc  ®Êu    Çn  haihoÆc     Çn  Õp theo.LÇn    tæ  b¸n  gi¸l thø    c¸c l ti     b¸n  u    ®Ê gi¸sau  òng  îctiÕn hµnh  c ®    theo  ñ tôc cña  th     Quy  Õ   µy    i víi ch n nh ®è     tµis¶n  îcb¸n  u    Çn  u       ®   ®Ê gi¸l ®Ç tiªn. §i Ò u 17.­ V¨n  b¸n  u    b¶n  ®Ê gi¸ 1.V¨n    b¶n    u    µis¶n  ã  éidung  b¸n ®Ê gi¸t   cn  sau  y: ®© a) Tªn,®Þa      chØ  ña  êib¸n ®Êu  c ng     gi¸. b) Tªn,®Þa      chØ  ña  êi®iÒu  µnh  ®Êu  c ng   h b¸n  gi¸. c)Tªn,®Þa      chØ  ña  êib¸n tµis¶n. c ng         d) Tªn,®Þa      chØ  ña  êimua  µis¶n. c ng   t  ®)  êigian,®Þa  iÓ m   ®Êu  Th     ® b¸n  gi¸. e) Tµis¶n  ®Êu     b¸n  gi¸. g) Gi¸®∙      b¸n. h) Thêih¹n,ph¬ng       thøc,®Þa  iÓ m     ® thanh    Òn mua  µis¶n. to¸nti   t  i) êih¹n,®Þa  iÓ m    Th     ® giao tµis¶n    u       b¸n ®Ê gi¸cho  êimua. ng   k)Tªn,®Þa      chØ  ña    êichøng  Õn. c haing   ki 2. V¨n    b¶n  ®Êu     µis¶n  îclËp  µnh  èn  b¸n  gi¸t   ®   th b b¶n,m ét    b¶n  êib¸n  ng   ®Êu     µis¶n  ÷,m ét  gi¸t   gi   b¶n cho  êi mua   µis¶n, m ét  ng   t    b¶n cho  êi b¸n  µi ng   t  s¶n  µ  ét  v m b¶n  cho  ¬  c quan  ã  Èm  Òn  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  µis¶n, c th quy ® k quy s h t    trõtr ng  îp  µis¶n   ê h t   b¸n  u     ®Ê gi¸kh«ng  ph¶i ®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  ×  îc   k quy s h th ®   lËp thµnh  b¶n.   ba  §i Ò u 18.­Rót  ¹gi¸®∙    l     tr¶ i T¹icuéc    b¸n  u     Õu  êi ®∙      ®Ê gi¸n ng   tr¶gi¸cao  Êt  ótl¹ gi¸®∙    × nh r   i   tr¶,th     viÖc  ®Êu     îctæ  b¸n  gi¸®   chøc  ¹ ngay,vµ  ¾t  u   õ gi¸tr¶tr c®ã.  êirót l i   b ®Ç t       í   Ng     l¹gi¸®∙        tr¶kh«ng  îctham      i ®  giatr¶gi¸. Trong  êng  îp gi¸b¸n  µis¶n  u    Êp  ¬n    µ   êirótl¹ gi¸®∙  tr h     t  ®Ê gi¸th h gi¸m ng         i tr¶th×  êi rótl¹ ph¶itr¶kho¶n  Òn    ng     i      ti chªnh  Öch  l cho  êi b¸n  u     Õu   ng   ®Ê gi¸,n
  8. 8 tµis¶n    b¸n  îc gi¸cao  ¬n  ×  êi rótl¹ kh«ng  îc hëng  ®   h th ng       i ®  kho¶n  Òn  ti chªnh  lÖch  . ®ã N Õ u   éc  cu b¸n  u     ®Ê gi¸kh«ng  µnh  ×  êi rótl¹ gi¸®∙    th th ng     i   tr¶ph¶ichÞu      chiphÝ    cho  Öc  ®Êu      µ  vi b¸n  gi¸®ã v kh«ng  îckho¶n    ®  tr¶kho¶n  Òn ® Æt  íc ti   tr   ®ã. §i Ò u    õ  èimua 19. T ch   1. Sau        khiv¨n b¶n  ®Êu    ∙  îclËp m µ   êi®∙  b¸n  gi¸® ®     ng   mua  îctµis¶n  õ ®   t  chèimua,  ×    th ph¶i® îc ngêi b¸n  µis¶n  Êp  Ën,nhng       t  ch thu   ph¶ichÞu  äi      m chi phÝ  ªnquan  n   Öc  ®Êu    õtr ng  îp cã  li   ®Õ vi b¸n  gi¸,   ê h   tho¶ thuËn  tr   kh¸c. 2. Trong  êng  îp  êi mua   îc tµis¶n    tr h ng   ®   b¸n  u     ∙  ép  ét  ®Ê gi¸® n m kho¶n  tiÒn ® Æt  ícm µ   õchèimua  × kh«ng  îchoµn      tr   t     th   ®  tr¶kho¶n  Òn ® Æt  íc®ã.  ti   tr   Kho¶n  Òn ® Æt  íc®ã   éc vÒ   êib¸n tµis¶n. ti   tr   thu   ng       §i Ò u 20.­§¨ng  ý  Òn  ë  ÷u   k quy sh 1. V¨n    b¶n b¸n  u     µis¶n  µ v¨n  ®Ê gi¸t   l   b¶n  ã    Þ x¸c nhËn  Öc  c gi¸tr     vi mua   b¸n  µ  µm  cø    v l c¨n  ®Ó chuyÓn  Òn  ë  ÷u  i  íitµis¶n  quy s h ®è v     b¸n  u     µ   ®Ê gi¸m theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËtph¶i®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u.      k quy sh 2. C¨n  vµo      cø  v¨n b¶n  ®Êu     µis¶n  µ    Êy  ê hîp lÖ  b¸n  gi¸t   v c¸c gi r     kh¸c,c¬    quan  µ  íc cã  Èm  Òn  ã  nh n   th quy c tr¸chnhiÖ m   ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u  µis¶n    ® k quy s h t  cho  êimua  ng   theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   Ng êib¸n  u    ã  Üa  ô  µm  ñ tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n    ®Ê gi¸c ngh v l th     quy s h t  cho  êi mua.  ng   Chi  Ý   µm  ñ  ôc chuyÓn  Òn  ë  ÷u  îc trõ vµo  Òn ph l th t   quy sh ®   ti   b¸n tµis¶n.    §i Ò u 21.­Thêih¹n  µn  µnh  ñ tôcchuyÓn  Òn  ë  ÷u  µis¶n      ho th th     quy s h t  §èi víitµis¶n  ã  ¨ng  ý      c® k quyÒn   ë  ÷u  ×  êih¹n  µn  µnh  ñ  ôc sh th th   ho th th t   chuyÓn  Òn  ë  ÷u  µ m êil¨m  µy  i víi®éng  quy s h l     ng ®è     s¶n  µ  m ¬i ngµy  i v ba    ®è   víibÊt  ng    ®é s¶n, kÓ   õ ngµy    t  v¨n b¶n b¸n  u     îc lËp,trõ tr ng  îp  ã  ®Ê gi¸®      ê h c tho¶ thuËn    kh¸c. §i Ò u 22.­Thêih¹n      thanh    Òn mua  µis¶n to¸nti   t  Thêih¹n thanh    Òn mua  µis¶n  ngêib¸n ®Êu    µ  êimua  µi    to¸nti   t  do     gi¸v ng   t  s¶n tho¶  Ën; n Õu   thu   kh«ng  ã  c tho¶  Ën  ×  êi mua   µis¶n  thu th ng   t  ph¶i thanh    to¸n®ñ   Òn cho  êib¸n ®Êu      ti   ng     gi¸ngay    Ën  µis¶n. khinh t   §i Ò u 23.­Ph¬ng    thøc thanh    Òn mua  µis¶n   to¸nti   t  Ng êi b¸n  u     µ  êi mua   µis¶n    ®Ê gi¸v ng   t  tho¶  Ën  Ò   thu v thanh  to¸n tiÒn     mua   µis¶n  µm  ét  Çn  t  l m l hay  Òu  Çn;n Õu  nhi l   kh«ng  ã  c tho¶  Ën  ×  êi thu th ng   mua  µis¶n  t  ph¶ithanh    ét  Çn    è  Òn cho  êib¸n ®Êu    to¸nm l ®ñ s ti   ng     gi¸. §i Ò u 24.­§Þa  iÓ m     ® thanh    Òn mua  µis¶n to¸nti   t  §Þa  iÓ m   ® thanh    Òn mua  µis¶n  ngêib¸n  u    µ  êimua   to¸nti   t  do    ®Ê gi¸v ng   tµis¶n    tho¶ thuËn,n Õu      kh«ng  ã  c tho¶ thuËn  × ®Þa  iÓ m     th   ® thanh    µn¬i to¸nl     cã  ôsë  ña  êib¸n ®Êu  tr   c ng     gi¸.
  9. 9 §i Ò u 25.­Thêih¹n    µis¶n  ®Êu      giao t   b¸n  gi¸ §èi víitµis¶n      kh«ng ph¶i®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u, th×  êi b¸n  u       k quy sh   ng   ®Ê gi¸ ph¶igiao ngay  µis¶n      t  cho  êimua   ng   sau    Ëp    khil v¨n b¶n  ®Êu    µ  êi b¸n  gi¸v ng   mua  ∙  ® thanh    to¸nxong  Òn mua  µis¶n,trõtr ng  îp cã  ti   t      ê h   tho¶ thuËn    kh¸c. §èivíitµis¶n  ã  ¨ng  ý  Òn  ë  ÷u, th×  êib¸n  u         c® k quy s h   ng   ®Ê gi¸ph¶igiao     ngay  µis¶n  t  cho  êimua   ng   sau    êimua   ∙  khing   ® thanh    to¸nxong  Òn mua  µi ti   t  s¶n,trõtr ng  îp cã      ê h   tho¶ thuËn    kh¸c. §i Ò u 26.­§Þa  iÓ m     µis¶n    u    ® giao t   b¸n ®Ê gi¸ §Þa  iÓ m   ® giao tµi    s¶n    u    îcx¸c®Þnh    b¸n ®Ê gi¸®     nh sau: 1.N¬i cã  Êt ®éng     b  s¶n    u  b¸n ®Ê gi¸. 2. N¬i b¸n  u    µis¶n  µ®éng      ®Ê gi¸t   l  s¶n,trõtr ng  îp ngêib¸n  u    µ     ê h     ®Ê gi¸v ngêimua  µi   t  s¶n  ã  c tho¶ thuËn    kh¸c. §i Ò u 27.­LÖ   Ý   ph 1.Ng êib¸n  µi     t  s¶n  ph¶itr¶lÖ  Ý    u    µis¶n.     ph b¸n ®Ê gi¸t   2. Trong  êng  îp b¸n  îctµis¶n  ®Êu    ×    tr h  ®   b¸n  gi¸th møc  Ö  Ý  îctÝnh  l ph ®   nh  sau: a) Tµis¶n    îccã    Þtõm ét  iÖu®ång     b¸n ®   gi¸tr     tr   (1.000.000)trëxuèng  ×    th   møc  Ö  Ý  µn¨m  ¬ingh×n  ng  l ph l   m  ®å (50.000). b)  õ     ét  iÖu  ng  T trªn m tr ®å (trªn1.000.000) ®Õ n   ét      m tr¨m  iÖu  ng  tr ®å (100.000.000)th× møc  Ö  Ý     l ph b»ng    ña    Þtµis¶n  ® îc. 5% c gi¸tr     b¸n  c)  õ     ét  T trªn m tr¨m  iÖu  ng  tr ®å (trªn 100.000.000) ®Õ n   ét  û  ng      m t ®å (1.000.000.000)th× møc  Ö  Ý     l ph b»ng    ña    Þtµis¶n    îc. 2% c gi¸tr     b¸n ® d) Tõ    ét  û®ång    trªnm t   (trªn1.000.000.000)trëlªnth× møc  Ö  Ý  µhai         l ph l     m ¬i tr Öu ®ång   i   (20.000.000)+    0,2%  ña  Çn    Þ tµis¶n  c ph gi¸tr     b¸n  îc vîtqu¸ ®     m ét  û®ång. t  3. Trong  êng  îp    tr h kh«ng b¸n  îc tµis¶n  ®   b¸n  u     ×  ®Ê gi¸th møc   Ö  Ý  l ph b»ng 50%   ña  c møc   Ö  Ý   îc quy  nh  ¹  l ph ®   ®Þ tiKho¶n  §iÒu  µy  ng  èi®a   2  n nh t   kh«ng    m ¬itr Öu®ång  qu¸ ba    i   (30.000.000). §i Ò u 28.­Chi phÝ    Chi phÝ    cho  Öc    u    c¸cbªn  vi b¸n ®Ê gi¸do    tho¶ thuËn;n Õu      kh«ng  ã  c tho¶  thuËn,th×  êib¸n  µis¶n    ng   t  ph¶ichÞu    Ý   Ën    chiph v chuyÓn  µis¶n  n   a   t  ®Õ ®Þ ®iÓ m   ∙  ® tho¶  Ën, chiphÝ   thu     th«ng b¸o c«ng khaikhitµis¶n      b¸n  u     µ ®Ê gi¸l   ®éng  s¶n  ã    ëi®iÓ m   íi êitr Öu®ång, chiphÝ  c gi¸kh   d   i   m    b¶o qu¶n  µis¶n  t  trong  tr ng  îp kh«ng  ê h  giao tµis¶n     cho  êib¸n  u    ng   ®Ê gi¸, cßn  êib¸n  u    Þu  ng   ®Ê gi¸ch chiphÝ    b¶o  qu¶n  µis¶n  îcgiao,chiphÝ  t  ®     th«ng    b¸o c«ng khaikhitµis¶n        b¸n ®Êu     µ bÊt  ng  gi¸l   ®é s¶n hoÆc   µ ®éng  l  s¶n  ã    ëi®iÓ m     êi tr Öu c gi¸kh   trªnm   i   ®ång, chiphÝ  chøc  Öc  ®Êu    µ      Ý  ã  ªnquan.    tæ  vi b¸n  gi¸v c¸cchiph c li  
  10. 10 §i Ò u 29.­ChÞu  ñiro   r  Ng êib¸n  µis¶n  Þu  ñiro ®èi víitµis¶n  ®Êu      t  ch r           b¸n  gi¸kh«ng  ph¶i®¨ng    ký  Òn  ë  ÷u  quy s h cho  n     µis¶n  îcgiao cho  êimua,  êimua  Þu  ®Õ khit   ®    ng   ng   ch rñiro ®èi víi µis¶n  Ó   õkhinhËn  µis¶n    u          t k t    t  b¸n ®Ê gi¸. §èi víitµis¶n  µ       m ph¸p  Ëtquy  nh  lu   ®Þ ph¶i®¨ng  ý  Òn  ë  ÷u, th×    k quy sh   ngêi b¸n  µis¶n  Þu  ñiro    t  ch r   cho  n     µn  µnh  ñ tôc ®¨ng  ý  Òn  ®Õ khiho th th     k quy së  ÷u  h cho  êimua,  êimua   Þu  ñiro  Ó   õ thêi®iÓ m   µn  µnh  ñ  ng   ng   ch r   k t     ho th th tôc®¨ng  ý,kÓ   khingêimua  a  Ën  µis¶n.   k   c¶      ch nh t   §i Ò u 30.­Tr¸chnhiÖm  Ò     Þ,chÊtl ng cña  µis¶n    u      v gi¸tr    î   t  b¸n ®Ê gi¸. 1. Ng êib¸n  µis¶n,ngêib¸n  u        t      ®Ê gi¸kh«ng  Þu  ch tr¸chnhiÖ m   Ò     Þ,   v gi¸tr   chÊt l ng cña  µis¶n   î   t  b¸n  u     õtr ng  îp kh«ng  ®Ê gi¸,   ê h   tr th«ng b¸o  y      ®Ç ®ñ cho ngêitham    u    ÷ng    gia ®Ê gi¸nh th«ng    Çn  Õtcã  ªnquan  n   µis¶n    tinc thi   li   ®Õ t   b¸n ®Êu  gi¸. 2. Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õ ngµy    th   ba    t  mua  îctµis¶n  ®Êu    êi ®   b¸n  gi¸,ng   mua   ã  Òn    ¹ tµis¶n  c quy tr¶l     i cho  êib¸n  u     µ  cÇu  åith ng  Öt ng   ®Ê gi¸v yªu  b   ê thi   h¹i, Õu  Êtl ng cña  µis¶n    u      n ch  î   t  b¸n ®Ê gi¸kh«ng  ng    ∙  ®ó nh ® th«ng  b¸o. §i Ò u 31.­ Gi¶iquyÕt  Õu  ¹i,    khi n   tranh chÊp   M äi  Õu  ¹i  khi n ,tranh  Êp  ªnquan  n   Öc  ch li   ®Õ vi b¸n  u     µis¶n  îc ®Ê gi¸t   ®  gi¶i   Õt theo quy  nh  ña  quy     ®Þ c ph¸p luËt.  
Đồng bộ tài khoản